Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése"

Átírás

1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala. (1.2.) A Polgármesteri Hivatal nevének hivatalos rövidítése: Polgármesteri Hivatal (1.3.) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (1.4.) A Polgármesteri Hivatal alapító, fenntartó, felügyeleti szerve: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. (1.5.) A Polgármesteri Hivatal jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Polgármesteri Hivatal illetékessége (2.1.) Általános közigazgatási tevékenysége körében: helyi. A Polgármesteri Hivatal általános közigazgatási tevékenysége illetékességi területe amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - Makó város közigazgatási területe. (2.2) 1 Kiemelt közigazgatási tevékenysége körében külön jogszabályban meghatározottak szerint -: körzeti. A Polgármesteri Hivatal feladata (3.1.) A Polgármesteri Hivatal alapfeladata: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Feladatait a képviselőtestület munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában a polgármester határozza meg a jegyző javaslatainak figyelembevételével. (3.2.) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. (3.3.) A Polgármesteri Hivatal külön jogszabályban meghatározott körzeti igazgatási feladatként ellátja: a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvényben meghatározott okmányokkal kapcsolatos feladatokat, b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, továbbá c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvényben meghatározott gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat. A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETŐI, JOGÁLLÁSUK ÉS HATÁSKÖRÜK 1 Módosította: 6/2007. (III. 29.) Makó ör. 34., hatályos: március 30-tól.

2 A polgármester (4.1.) A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében. A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. (4.2.) A polgármester a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, f) rendszeresen vezetői megbeszéléseket tart az időszerű, önkormányzati működéshez kapcsolódó feladatok meghatározására, valamint a döntések végrehajtásának számonkérése céljából, g) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal összapparátusi értekezletet tart, melyen a jegyzővel közösen értékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét, és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait, h) évente három alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az alpolgármester (5.1.) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait. (2) Az alpolgármester igényelheti a feladatkör szerinti osztály közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása során. A jegyző (6.1.) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. (6.2.) A jegyző a) ellátja a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszere dokumentumaiban rögzített feladatait, b) az osztályvezetők közreműködésével elkészíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek minősítését, javaslatot tesz jutalmazásra, elismerő cím és kitüntetés adományozására, c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, d) kiadja a feladat- és hatáskörébe tartozó belső szabályzatokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, e) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között, f) meghatározza a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait, valamint azok elhelyezését az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével, g) szükség szerint beszámol a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről a polgármesternek és a képviselőtestületnek, h) osztályvezetői értekezleteken meghatározza a szervezeti egységek aktuális feladatait, ellenőrzi a végrehajtást, i) biztosítja a lakosság tájékoztatását a Polgármesteri Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól. Az aljegyző (7. 1) A képviselő-testület - a jegyző javaslatára a jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok 2

3 ellátására aljegyzőt nevez ki. (7.2.) Az aljegyző feladatai: a) ellátja a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vonatkozásában a jogi szakértelmet igénylő ügyek és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések jogi véleményezését, b) véleményezi a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződéseket, valamint c) pályáztatással kapcsolatos feladatokat lát el. Helyettesítési rend (8.) A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzőt a Jegyzői Iroda vezetője helyettesíti. Az osztály-, iroda-, és csoportvezetők (9.1.) Az osztály-, iroda és csoportvezetők (a továbbiakban: vezetők) a polgármester és a jegyző iránymutatásai alapján vezetik az irányításuk alá rendelt szervezeti egységeket. (9.2.) A vezetők kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. (9.3.) A vezető a) felelős a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért, b) köteles az osztályok közötti hatékony együttműködést és az osztályon belüli szervezeti egységek közötti információáramlást biztosítani, c) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a polgármesternek, esetenként a képviselő-testületnek, a bizottságoknak, d) gondoskodik a minőségirányítási rendszer követelményeiből adódó feladatok végrehajtásáról, e) elkészíti és karbantartja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását, meghatározza a helyettesítés rendjét, f) javaslatot tesz a dolgozók képzésére, továbbképzésére, g) kitűzi és értékeli az éves teljesítménykövetelményt, h) kezdeményezi a jegyzőnél a megüresedett csoportvezetői, illetve ügyintézői álláshelyek betöltését, javaslattal él a szakmai és egyéb feltételek meghatározására, i) feladatkörében köteles az állampolgárok tájékoztatására, j) részt vesz a képviselő-testület ülésein, a feladatkörébe tartozó előterjesztés tárgyalása esetén a bizottság ülésein. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása (10.1.) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület szerveként egységes hivatalként működik. (10.2.) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását a képviselő-testület határozza meg. (10.3.) A Polgármesteri Hivatal szervezete a polgármester és a jegyző által közvetlenül irányított irodákra, osztályokra és közvetlen irányítású csoportokra tagozódik. (10.4.) 2 A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása: a) Jegyzői Iroda, aa) 3 ab) 4 Megállapította: 26/2004. (VI. 29.) Makó ör., hatályos június 29-étől. 2 Módosította: 6/2007. (III. 29.) Makó ör. 35., hatályos: március 30-tól. 3 Hatályon kívül helyezve: május 1. 4 Hatályon kívül helyezve: május 1. 3

4 b) Kistérségi Iroda, c) Pénzügyi Osztály, ca) Tervezési Csoport, cb) Számviteli és Költségvetési Csoport, cc) 5 cd) Gondnokság, ce) Pályázat-elszámolási Csoport 6 d) Hatósági Osztály, da) Általános Igazgatási és Hatósági Csoport, db) Okmányiroda, dc) Szociális és Gyermekvédelmi Csoport, e) Közoktatási Osztály, f) Adócsoport, g) Műszaki Iroda, h) Építésügyi Hatósági Csoport, i) Gyámhivatal, j) Polgármesteri Iroda, k) Ellenőrzési Csoport l) 7 Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda 5 Hatályon kívül helyezve: május 1. 6 Beiktatva: augusztus Beiktatva: május 1. 4

5 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala irányítási felépítése 6. sz. függelé k Polgármester Jegyző Al jegyző Kistérségi Iroda Polgármesteri Iroda Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási és Beszerzés i Iroda Gyámhivatal Köz oktatási Osztály Hatósági Osztály Adócsoport Ellenő rzési Csoport Jegyzői Iroda Műszaki Iroda Építésügyi Hatósági Csoport Tervezési Csoport Számv iteli és Költségvetési Cso port Gon dnokság Általános Igazgatási és Hatósági Csoport Okmányiroda Szociális és Gyermekvédelmi Csoport

6 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 38. -a és a Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2003.(IV. 24.) Makó ör a. Ezen rendelkezések értelmében a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A hivatal feladatait ezek alapján a továbbiakban a hatáskört megállapító jogszabályok tömege és a képviselő-testület feladatot kitűző döntései és rendeletei állapítják meg. A Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló a hivatal működését szervezeti metszetben mutatja be, akként, hogy időbeli kitekintése a (esetenként és is) időszak. Az egyes szervezeti egységek az SZMSZ 3/A. sz. függelékének pontjában meghatározott felsorolás sorrendje szerint kerülnek bemutatásra, azzal, hogy a május 1. napjával létrehozott Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda önállóan nem, hanem a Pénzügyi osztály részeként kerül bemutatásra. Szervezet és létszám a) Jegyzői Iroda A Jegyzői Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül az aljegyző irányítása alatt áll. A Jegyzői Iroda április 30. napjáig Önkormányzati és Jogi csoportok szerinti bontásban látta el feladatait, azonban a Polgármesteri Hivatal szervezetének átszervezése után ezen csoportok megszüntetésre kerültek. Az Irodában jelenleg hat fő köztisztviselőként, egy-egy fő megbízási illetve munkaszerződéssel látja el feladatait. Tevékenység Az Iroda fő feladata a képviselő-testületi- és bizottsági ülések munkájához kötődik (a hagyományos ún. titkársági feladatok), azonban igen fontos a különféle jogi ügyek intézése, illetve a munkaügyi és az informatikai tevékenység is. Általános- és jogi feladatok A képviselő-testületi ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat az Iroda végzi. A Képviselő-testület hatályos munkatervében foglaltak szerint történik meg a fő napirendi pontok előkészítőinek a kiértesítése, a beérkezett anyagok gondozása. A Hivatal ügyintézői által elkészített előterjesztések törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a bizottságok, majd a testület elé. Ezen anyagok érintettekhez való eljuttatásával kapcsolatos feladatok (pl. sokszorosítás, rendszerezés) szintén az Iroda munkatársai által történik. A képviselő-testületi ülések technikai feltételeinek a biztosítását az informatikus kollégák végzik. Az Irodában történik az ülések jegyzőkönyveinek stilisztikai lektorálása, továbbítása Közigazgatási Hivatalnak, a született határozatok számozása, a kivonatok kiadása, a meghozott rendeletek kihirdetése. A határozatok nyilvántartásával kapcsolatos teendők szintén itt történnek.

7 Az Iroda jogászai bonyolították le hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását megelőző időszakban a helyi rendeletek deregulációs felülvizsgálatát, illetve részt vesznek új helyi rendeletek kidolgozásában, a meglévők felülvizsgálatában, a módosítások egységes szerkezetbe foglalásában. A helyi rendeletek nyilvántartása és kezelése óta elektronikus úton történik. A Jegyzői Iroda feladatkörébe tartozik, a hasonló méretű önkormányzatokéhoz képest, a képviselő-testület munkáját kivételesen tág körűen érintő elektronikus nyilvánosság biztosítása, hiszen valamennyi testületi (nyílt) előterjesztés és jegyzőkönyv, továbbá valamennyi önkormányzat által alkotott jogszabály (egységes szerkezetben) elérhető az önkormányzat weblapján az érdeklődők számára. A testületi munka számokban: Év Ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma Rendeletek száma Határozatok száma Ülések száma Az Iroda berkein belül folyik a Makói Kistérség Többcélú Társulása ülései előkészítésével kapcsolatos ügyintézés, koordinálási feladatok ellátása, az arra bekerülő előterjesztések gondozása, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Gyakorlatilag ezen szervezet a Képviselő-testület munkájához, ügymenetéhez hasonló módon fejti ki tevékenységét, így az operatív feladatok is hasonlóan alakulnak. Az Iroda közreműködésével a Társulás és áprilisa között 34 ülést tartott. 7

8 A fentiekkel megegyező feladatokat jelentenek a román- és cigány kisebbségi önkormányzatok működésének az elősegítése is től májusáig bezárólag a Román Kisebbségi Önkormányzat 29 ülést, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 45 ülést tartott. Szintén fontos szerep az iroda tevékenységében országos és helyi önkormányzati választáson, népszavazáson való közreműködés (szervezési feladatok, kapcsolattartás, informatikai háttér). Természetesen a munkatársak a feladatkörükbe tartozó ügyekben - képviselő-testületi döntést igénylő esetekben- maguk is készítenek testületi előterjesztéseket, látnak el egyedi ügyekben feladatokat. Ilyenek pl.: kisajátítási eljárás, kártérítési ügyek, különféle szerződések előkészítése/elkészítése, bírósági ülnökök megválasztási eljárásának lebonyolítása..stb. Ezen feladatok komplexek, gyakran több, önmagukban is nem könnyű részből tevődnek össze. Az Önkormányzat (köz)beszerzési eljárásainak előkészítését, és lefolytatását áprilisáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája végezte. Ezt követően a feladatkör ellátása a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodához került. A jelzett időszakban közbeszerzési feladatokkal az iroda két munkatársa foglalkozott, mindketten a Közbeszerzések Tanácsa által regisztrált hivatalos közbeszerzési tanácsadók. A feladatkör ellátása során az ezzel foglalkozó munkatársak munkája a közbeszerzési eljárások vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. és végrehajtási rendeletei, a szabadkézi beszerzések tekintetében az árajánlatkérésre vonatkozó általános normák és versenyjogi szabályok maradéktalan betartásához kötött. Valamennyi eljárás az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában leírt eljárásrend szerint került lefolytatásra. Az eljárásrendet január 1-től az új közbeszerzési törvény előírásai alakították át, mely átfogóan szabályozta a közbeszerzési eljárásrendet. Hatályba lépését követően váltotta fel Önkormányzatunknál a versenyeztetés rendjéről szóló rendeletet a Közbeszerzési Szabályzat évben az új törvény előírásai szerint 18 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben évben az eljárások száma közel a duplájára emelkedett (34 db eljárás), a közbeszerzésekkel felhasznált közpénz pedig megháromszorozódott ( , -Ft), jelentős értéket tett ki a KERI Kollégium címzett támogatásból történő megépítése évben a közbeszerzési értékhatárok jelentős megemelése az Önkormányzatunk közbeszerzési eljárásaira is kihatással volt, az eljárások száma az előző évhez képest a felére csökkent (9 db), az érték ugyanakkor köszönhetően a Tanmedence címzett beruházásához, gyakorlatilag nem változott ( , -Ft). Ekkor a közbeszerzési eljárások mellett 11 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő ún. szabadkézi beszerzést folytatunk le, összesen , -Ft értékben évben az előző évhez hasonlóan 9 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben. A szabadkézi beszerzések ugyanakkor a duplájára emelkedtek (22 db eljárás), értékét tekintve összesen nettó , -Ft-ot kitéve. Eljárások száma Eljárások értéke Ft Ft Ft Ft

9 A közbeszerzések jórészt Európai Uniós (zömében INTERREG III/A., AVOP, előcsatlakozási alapok úgymint SAPARD, PHARE), illetve hazai központi költségvetési (pl. címzett, ÖTM, GKM-UKIG) forrásokon alapultak, de jelentős szerep jutott a tisztán önkormányzati saját erőalapú közbeszerzéseknek is. Mind az eljárások előkészítése, mind pedig az ajánlatok elbírálása során kijelölésre kerültek a különböző - közbeszerzési, pénzügyi és a közbeszerzés tárgya szerinti - szakértelemmel rendelkező munkatársak, akik bizottsági (csoport)munkával készítettek döntésre anyagot az önkormányzat szakbizottsága számára. A szabadkézi beszerzések zömében a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, és Önkormányzatunk által elnyert támogatás felhasználásának törvényes lebonyolítását szolgálták (TRFC, TEKI, CÉDA források) márciusában az Állami Számvevőszék vizsgálta Makó Város Önkormányzata évi szinte valamennyi közbeszerzési eljárását, a vizsgálati anyag ezzel kapcsolatosan elkészült, mely összességében pozitív véleményt fogalmaz meg a közbeszerzési eljárásainkkal kapcsolatban. Az anyag - annak megvitatása céljából - a képviselő-testület elé hamarosan beterjesztésre kerül. Ezen vizsgálat mellett az elmúlt években több EU-forrásból, illetve címzett támogatásból megvalósult pályázat külső vizsgálatára is sor került; a projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásokat ezek a vizsgálatok is rendben találták. Az ÁSZ által február-március hónapokban a közötti időszak közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban megtartott témavizsgálatának összegező következtetése: "Az Önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közbeszerzési gyakorlata biztosította a közpénzek célszerű és gazdaságos felhasználását." A vizsgálat megállapította, hogy valamennyi vizsgált közbeszerzés előkészítése ill. az eljárás lebonyolítása, ideértve a bírálatot, a szerződéskötést és a szerződések módosítását is, szabály- és célszerű volt. Az önkormányzat a vizsgálat szerint is helyesen alkalmazta az egybeszámítási szabályokat, tehát a közbeszerzési eljáráson kívül kötött szerződések is szabályszerűek voltak. Az Iroda jogászai végzik el az önkormányzat által kötött szerződésekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: - részben a szerződések, mint okiratok szerkesztése, értelemszerűen együttműködve a szerződés szerint érintett szervezeti egységekkel, - részben a külső partnerek által készített szerződéstervezetek aláírás előtti véleményezése jogi és célszerűségi szempontból. Az óta vezetett szerződés-nyilvántartásban jelenleg sorszámozott különböző szerződés (vállalkozási-, adásvételi-, megbízási- ill. egyéb megállapodások) szerepel, azaz nagyjából évente 400 szerződés kerül az Iroda jogászainak keze alá. A Irodában csörög továbbá az önkormányzat zöld száma. A beérkezett észrevételek, panaszok rögzítés után kerülnek az illetékes ügyintézőhöz. Átlagosan heti 3 hívás érkezik, így elmondható, hogy a lehetőség 2001-es bevezetése óta ezres nagyságrendben mérhető az ezen a módon megoldott ügyek száma. Az Iroda munkatársa vezeti az Önkormányzat, valamint a Makói Kistérség Többcélú Társulása által kötött szerződések nyilvántartását. Az elektronikus és a papíralapon is vezetett nyilvántartásban kb szerződés szerepel. Munkaügyi feladatok A munkaügyi feladatokat ellátó kollégák (2 fő) bonyolítják le a köztisztviselői jogviszony létesítésével (ezen belül pályázati eljárások lefolytatásával, tanulmányi szerződések megkötésével) szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével, valamint a béren kívüli juttatásokkal (jutalom, különjuttatás, utazási költségtérítés, étkezési utalványok.. stb.) kapcsolatos ügyintézést. Számba veszik a képzési, átképzési igényeket, tartják a kapcsolatot a képző intézményekkel, s ellátják az 9

10 oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos ügyintézést. Fontos ezen a területen a munkaügyi szabályzatok előkészítése, végrehajtásának elősegítése, ellenőrzése, munkaügyi tárgyú vezetői anyagok, testületi előterjesztések előkészítése, elkészítése. Az alábbi diagramok rövid áttekintést nyújtanak a foglalkoztatotti kör nagyságáról, abban a férfiak és nők arányáról, arról, hogy a dolgozók milyen képzésekben vettek részt, illetve egyéb tevékenységek évenkénti nagyságának az alakulásáról. Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ,5 4 19,5 3 ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt

11 A hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők száma férfiak nők Foglalkoztatottak száma végzettség szerint középfokú felsőfokú Informatikai feladatok Tekintettel arra, hogy a Hivatal dolgozói a legteljesebb mértékben élhetnek az informatika adta lehetőségekkel, nagyon fontos az informatikai munkacsoport (3 fő) tagjainak folyamatos közreműködése, számítógépes segítségük nyújtása a Hivatal dolgozóinak, az önkormányzat intézményeinek, továbbá a térségi társulás tagjainak. Ők működtetik és tartják karban Makó város honlapját, a hivatali számítógépeket, szervereket, számítógépes- és telefon- hálózatot. Biztosítják, hogy a karbantartási munkák és az egyéb javítások a dolgozók és az ügyfelek számára a lehető legkisebb hasznos munkaidő kiesést jelentsenek. Elvégzik a szükséges informatikai beszerzések lebonyolítását, szerepet játszanak az önkormányzati és városi rendezvények lebonyolításában azok technikai feltételeinek biztosításával (pl. hangosítás, vetítés, fényképezés), továbbá a számítógépes és hagyományos grafikai munkák, meghívók, plakátok, aprónyomtatványok tervezésével, nyomdai előkészítésével és kivitelezésével. 11

12 A hivatal informatikai eszközeinek megoszlása: Személyi számítógépek: Hordozható számítógépek: Szerverek: Nyomtatók: Fénymásolók: 115db 14db 9db 57db 9db Az állandó felügyeletet igénylő üzemeltetett szoftverek listája: Windows 2003 server (Hálózati kiszolgáló), Windows XP (Lokális számítógépek), Cent OS Linux (VOIP szerver), Debian Linux (WEB szerver), Integrált munkaügyi rendszer (Munkaügy, Pénzügy), OPAL iktatási rendszer (Iktatás), Microsoft Sharepoint server (Dokumentum kezelő rendszer, testületi anyag előkészítés), Complex Jogtár (Hatályos jogtár adatbázis), WinHat (Határozatok tára), Sophos Antivírus (Vírusvédelem), Compargo (Tarifa számláló), Siemens HiPath Manager (telefon alközpont), Tatigazd (Főkönyvi könyvelés), K11 (Beszámoló készítő), Sáfár (Analitikus nyilvántartás), Számla 07 (Számlakészítés, nyilvántartás), Önkadó (Helyi adó nyilvántartás) Az elmúlt öt év főbb informatikai fejlesztései: A hivatal komplett számítógép parkjának lecserélésével és átállításával az új XP operációs rendszerre egy időben került bevezetésre a Microsoft 2003 Server hálózati kiszolgáló és Microsoft Exchange csoportmunka kezelő és levelező rendszer. Megújult Makó Város honlapja és ehhez kapcsolódóan működésbe lett helyezve egy nagyfelbontású webkamera, mely a világ számára láthatóvá teszi a Széchenyi tér élő képét. Megtörtént a Hivatal számítógépes hálózati topológiájának felülvizsgálata, átszervezése és kibővítése tekintettel az új igényekre. Üzembe helyezésre került egy Microsoft Share Point Portal Server mely megkönnyítette a testületi anyagok előkészítésének folyamatát és ezzel egy időben visszaszorította a papírhasználatot. Kiépítésre került a hivatal és az intézmények közötti ingyenes beszélgetést biztosító, internet alapú telefonhálózat (VoIp). Megtörtént a mako.hu web szerver saját üzemeltetésbe vétele ("hazaköltöztetése") ezzel a honlap üzemeltetésének költségei drasztikusan csökkentek. Elektronikus beszerzési rendszert terveztünk és alakítottunk ki, ezzel történt pld. a kellékanyagok központi beszerzése. A lejárt bérleti konstrukcióban lévő fénymásolók helyett új, saját üzemeltetésűeket szereztünk be és ezeket integráltuk a számítógépes hálózatunkba. b) Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004 júliusában hozta létre a Kistérségi Irodát azzal a céllal, hogy hatékony segítséget tudjanak nyújtani a térségi önkormányzatok, valamint az érintett ágazati szereplők számára a hazai és európai uniós pályázati források biztonságos lehívásához valamint érdemi kapcsolattartás működjön a területfejlesztésben érintett intézmények és egyéb szervezetek között. A Kistérségi Iroda működésének kezdete óta jellemzően magas volt a fluktuáció átlagosan 2007 évig 5 fő látta el az iroda feladatait, 2007 júniusától a folyamatos létszám emelésnek köszönhetően a munka hatékonysága pozitív irányban változott. Az irodásban jelenleg 9 fő dolgozik. Az iroda munkatársai az alábbi tevékenységeket végzik illetve végezték: A társulások (Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT 2007 márciusáig), a Makói Kistérség Többcélú Társulás, Fejlesztési Tanács (2007 februárig), valamint a Dél-Alföldi Területfejlesztési Társulás Egyesülete (DATTE) jogszerű működtetése, a területfejlesztési feladatok ellátása, pályázati kiírások véleményezése, pályázatkészítés, pályázatok koordinálása 3-5 fő 12

13 Vidékfejlesztési menedzser központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Az NFT Házhoz Jön program központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Önkormányzati és Térségi Koordinátor Hálózat központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) A Makói Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ellátása: a kistérségi iroda munkatársa 2007 februárjától, befektetési menedzser alkalmazása 2007 szeptemberétől 2007 decemberéig 1 fő, összesen 2 fő Az önkormányzat AVOP Leader + pályázattal kapcsolatos gesztori tevékenységéből adódó feladatok ellátása 2006 júliusától 2 fő A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése 2007 májusától 2 fő A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. alkalmazásban álló kistérségi koordinátori tevékenységet látja el 2008 márciusától, 2 fő A Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül a polgármester és a jegyző irányítása alatt áll. 13

14 Térségben működő intézmények és intézmény fenntartók Polgármesteri hivatal Térségi települési Önkormányzatok és intézmények Határon túli partnerek Egyéb területfejlesztésben érdekelt szervezetek Kistérségi Iroda - Kistérségi Irodavezető - Kistérségi Iroda munkatársai - AVOP Leader munkatársak - Helyi Vidékfejlesztési iroda munkatársai - Ipari park referens - Kistérségi Koordinátorok Kistérségi mezőgazdasági és egyéb vállalkozók Kistérségi civil szervezetek Közreműködő szervezetek Irányító hatóságok Magánszemélyek 14

15 Általános feladatok A Kistérségi Iroda működtetésének célja a Makói Kistérség Többcélú Társulás által jogilag lehatárolt 17 település minden területfejlesztésben érintett szereplőjének hatékony és személyre szabott segítése annak érdekében, hogy a különböző szintű és jellegű pályázati rendszerekben eredményesen tudjanak részt venni. A térség dinamikus fejlődésének alapja az Európai Uniós és hazai pályázatok biztosította források összehangolt fejlesztési stratégia által történő lehívása. Specifikus feladatok Pályázatfigyeléssel, írással kapcsolatos feladatok A Kistérségi Iroda a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, tájékoztatja a vezetőket, önkormányzati döntés alapján a pályázati anyagokat elkészíti, a pályázat útját a beadástól figyelemmel kíséri, a dokumentumokat pályázati dossziéban megőrzi és támogatási döntés esetén a pályázati cél megvalósítását koordinálja, menedzseli. Az iroda feladatai közé tartozik az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Rendszeres tájékozatók tartása a Makó és a kistérség településein szükség szerint az aktuális pályázati lehetőségekről. A Kistérségi Iroda az érdeklődők részére a hivatali rend szerint ügyfélfogadást biztosít valamint heti egy alkalommal az országos szervezetek által foglalkoztatott vidékfejlesztési szakemberek közös fogadó napot tartanak az irodában. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Továbbá kapcsolatot tart a vidék fejlesztésében érintett ágazati és kistérségi partnerekkel. Makó Város Önkormányzata, a Makói Kistérség Többcélú Társulása, a DATTE, a makói civil szervezetek, valamint a Makói oktatási intézmények részére pályázatfigyelés heti rendszerességgel. A pályázatfigyelés megkönnyítése és mindenki számára elérhetővé tétele érdekében kialakítottunk és működtetünk egy online pályázatfigyelő rendszert a oldalon. Pályázati koordinációt és pályázatírást végez Makó Város Önkormányzata és a kistérség települései számára. Makó Város Önkormányzat pályázatainak előkészítése, koordinálása, menedzselése, pályázatokhoz köthető kimutatások készítése Nyertes pályázatok lebonyolításának, megvalósításának koordinációja (projektmenedzseri feladatok) Pályázati információk küldése a vállalkozók és civilek felé Közvetlen térségi területfejlesztési tevékenységek Részt vesz az operatív programok véleményezésében Részt vesz a társulási üléseken, a kistérségi koordinációs értekezleteken Aktív részvétel a szakmai tájékoztatókon, konferenciák, rendezvények lebonyolításában való részvétel Rendszeres vezetői értekezletre, testületi ülésre anyagok, előterjesztések összeállítása Projektegyeztetésen való részvétel Vállalkozói felmérések készítése Területfejlesztő szakmai anyagok gyűjtése, véleményezése Társulási üléseken való részvétel (elnöki tájékoztató elkészítése) A kistérségi portál szerkesztése és működtetése 15

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben