Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése"

Átírás

1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala. (1.2.) A Polgármesteri Hivatal nevének hivatalos rövidítése: Polgármesteri Hivatal (1.3.) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (1.4.) A Polgármesteri Hivatal alapító, fenntartó, felügyeleti szerve: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. (1.5.) A Polgármesteri Hivatal jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Polgármesteri Hivatal illetékessége (2.1.) Általános közigazgatási tevékenysége körében: helyi. A Polgármesteri Hivatal általános közigazgatási tevékenysége illetékességi területe amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - Makó város közigazgatási területe. (2.2) 1 Kiemelt közigazgatási tevékenysége körében külön jogszabályban meghatározottak szerint -: körzeti. A Polgármesteri Hivatal feladata (3.1.) A Polgármesteri Hivatal alapfeladata: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Feladatait a képviselőtestület munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában a polgármester határozza meg a jegyző javaslatainak figyelembevételével. (3.2.) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. (3.3.) A Polgármesteri Hivatal külön jogszabályban meghatározott körzeti igazgatási feladatként ellátja: a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvényben meghatározott okmányokkal kapcsolatos feladatokat, b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, továbbá c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvényben meghatározott gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatokat. A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETŐI, JOGÁLLÁSUK ÉS HATÁSKÖRÜK 1 Módosította: 6/2007. (III. 29.) Makó ör. 34., hatályos: március 30-tól.

2 A polgármester (4.1.) A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében. A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. (4.2.) A polgármester a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, f) rendszeresen vezetői megbeszéléseket tart az időszerű, önkormányzati működéshez kapcsolódó feladatok meghatározására, valamint a döntések végrehajtásának számonkérése céljából, g) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal összapparátusi értekezletet tart, melyen a jegyzővel közösen értékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét, és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait, h) évente három alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az alpolgármester (5.1.) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait. (2) Az alpolgármester igényelheti a feladatkör szerinti osztály közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása során. A jegyző (6.1.) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. (6.2.) A jegyző a) ellátja a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszere dokumentumaiban rögzített feladatait, b) az osztályvezetők közreműködésével elkészíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek minősítését, javaslatot tesz jutalmazásra, elismerő cím és kitüntetés adományozására, c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, d) kiadja a feladat- és hatáskörébe tartozó belső szabályzatokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, e) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között, f) meghatározza a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait, valamint azok elhelyezését az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével, g) szükség szerint beszámol a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről a polgármesternek és a képviselőtestületnek, h) osztályvezetői értekezleteken meghatározza a szervezeti egységek aktuális feladatait, ellenőrzi a végrehajtást, i) biztosítja a lakosság tájékoztatását a Polgármesteri Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól. Az aljegyző (7. 1) A képviselő-testület - a jegyző javaslatára a jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok 2

3 ellátására aljegyzőt nevez ki. (7.2.) Az aljegyző feladatai: a) ellátja a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vonatkozásában a jogi szakértelmet igénylő ügyek és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések jogi véleményezését, b) véleményezi a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződéseket, valamint c) pályáztatással kapcsolatos feladatokat lát el. Helyettesítési rend (8.) A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzőt a Jegyzői Iroda vezetője helyettesíti. Az osztály-, iroda-, és csoportvezetők (9.1.) Az osztály-, iroda és csoportvezetők (a továbbiakban: vezetők) a polgármester és a jegyző iránymutatásai alapján vezetik az irányításuk alá rendelt szervezeti egységeket. (9.2.) A vezetők kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. (9.3.) A vezető a) felelős a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért, b) köteles az osztályok közötti hatékony együttműködést és az osztályon belüli szervezeti egységek közötti információáramlást biztosítani, c) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a polgármesternek, esetenként a képviselő-testületnek, a bizottságoknak, d) gondoskodik a minőségirányítási rendszer követelményeiből adódó feladatok végrehajtásáról, e) elkészíti és karbantartja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását, meghatározza a helyettesítés rendjét, f) javaslatot tesz a dolgozók képzésére, továbbképzésére, g) kitűzi és értékeli az éves teljesítménykövetelményt, h) kezdeményezi a jegyzőnél a megüresedett csoportvezetői, illetve ügyintézői álláshelyek betöltését, javaslattal él a szakmai és egyéb feltételek meghatározására, i) feladatkörében köteles az állampolgárok tájékoztatására, j) részt vesz a képviselő-testület ülésein, a feladatkörébe tartozó előterjesztés tárgyalása esetén a bizottság ülésein. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása (10.1.) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület szerveként egységes hivatalként működik. (10.2.) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását a képviselő-testület határozza meg. (10.3.) A Polgármesteri Hivatal szervezete a polgármester és a jegyző által közvetlenül irányított irodákra, osztályokra és közvetlen irányítású csoportokra tagozódik. (10.4.) 2 A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása: a) Jegyzői Iroda, aa) 3 ab) 4 Megállapította: 26/2004. (VI. 29.) Makó ör., hatályos június 29-étől. 2 Módosította: 6/2007. (III. 29.) Makó ör. 35., hatályos: március 30-tól. 3 Hatályon kívül helyezve: május 1. 4 Hatályon kívül helyezve: május 1. 3

4 b) Kistérségi Iroda, c) Pénzügyi Osztály, ca) Tervezési Csoport, cb) Számviteli és Költségvetési Csoport, cc) 5 cd) Gondnokság, ce) Pályázat-elszámolási Csoport 6 d) Hatósági Osztály, da) Általános Igazgatási és Hatósági Csoport, db) Okmányiroda, dc) Szociális és Gyermekvédelmi Csoport, e) Közoktatási Osztály, f) Adócsoport, g) Műszaki Iroda, h) Építésügyi Hatósági Csoport, i) Gyámhivatal, j) Polgármesteri Iroda, k) Ellenőrzési Csoport l) 7 Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda 5 Hatályon kívül helyezve: május 1. 6 Beiktatva: augusztus Beiktatva: május 1. 4

5 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala irányítási felépítése 6. sz. függelé k Polgármester Jegyző Al jegyző Kistérségi Iroda Polgármesteri Iroda Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási és Beszerzés i Iroda Gyámhivatal Köz oktatási Osztály Hatósági Osztály Adócsoport Ellenő rzési Csoport Jegyzői Iroda Műszaki Iroda Építésügyi Hatósági Csoport Tervezési Csoport Számv iteli és Költségvetési Cso port Gon dnokság Általános Igazgatási és Hatósági Csoport Okmányiroda Szociális és Gyermekvédelmi Csoport

6 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 38. -a és a Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2003.(IV. 24.) Makó ör a. Ezen rendelkezések értelmében a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A hivatal feladatait ezek alapján a továbbiakban a hatáskört megállapító jogszabályok tömege és a képviselő-testület feladatot kitűző döntései és rendeletei állapítják meg. A Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló a hivatal működését szervezeti metszetben mutatja be, akként, hogy időbeli kitekintése a (esetenként és is) időszak. Az egyes szervezeti egységek az SZMSZ 3/A. sz. függelékének pontjában meghatározott felsorolás sorrendje szerint kerülnek bemutatásra, azzal, hogy a május 1. napjával létrehozott Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda önállóan nem, hanem a Pénzügyi osztály részeként kerül bemutatásra. Szervezet és létszám a) Jegyzői Iroda A Jegyzői Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül az aljegyző irányítása alatt áll. A Jegyzői Iroda április 30. napjáig Önkormányzati és Jogi csoportok szerinti bontásban látta el feladatait, azonban a Polgármesteri Hivatal szervezetének átszervezése után ezen csoportok megszüntetésre kerültek. Az Irodában jelenleg hat fő köztisztviselőként, egy-egy fő megbízási illetve munkaszerződéssel látja el feladatait. Tevékenység Az Iroda fő feladata a képviselő-testületi- és bizottsági ülések munkájához kötődik (a hagyományos ún. titkársági feladatok), azonban igen fontos a különféle jogi ügyek intézése, illetve a munkaügyi és az informatikai tevékenység is. Általános- és jogi feladatok A képviselő-testületi ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat az Iroda végzi. A Képviselő-testület hatályos munkatervében foglaltak szerint történik meg a fő napirendi pontok előkészítőinek a kiértesítése, a beérkezett anyagok gondozása. A Hivatal ügyintézői által elkészített előterjesztések törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a bizottságok, majd a testület elé. Ezen anyagok érintettekhez való eljuttatásával kapcsolatos feladatok (pl. sokszorosítás, rendszerezés) szintén az Iroda munkatársai által történik. A képviselő-testületi ülések technikai feltételeinek a biztosítását az informatikus kollégák végzik. Az Irodában történik az ülések jegyzőkönyveinek stilisztikai lektorálása, továbbítása Közigazgatási Hivatalnak, a született határozatok számozása, a kivonatok kiadása, a meghozott rendeletek kihirdetése. A határozatok nyilvántartásával kapcsolatos teendők szintén itt történnek.

7 Az Iroda jogászai bonyolították le hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását megelőző időszakban a helyi rendeletek deregulációs felülvizsgálatát, illetve részt vesznek új helyi rendeletek kidolgozásában, a meglévők felülvizsgálatában, a módosítások egységes szerkezetbe foglalásában. A helyi rendeletek nyilvántartása és kezelése óta elektronikus úton történik. A Jegyzői Iroda feladatkörébe tartozik, a hasonló méretű önkormányzatokéhoz képest, a képviselő-testület munkáját kivételesen tág körűen érintő elektronikus nyilvánosság biztosítása, hiszen valamennyi testületi (nyílt) előterjesztés és jegyzőkönyv, továbbá valamennyi önkormányzat által alkotott jogszabály (egységes szerkezetben) elérhető az önkormányzat weblapján az érdeklődők számára. A testületi munka számokban: Év Ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma Rendeletek száma Határozatok száma Ülések száma Az Iroda berkein belül folyik a Makói Kistérség Többcélú Társulása ülései előkészítésével kapcsolatos ügyintézés, koordinálási feladatok ellátása, az arra bekerülő előterjesztések gondozása, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Gyakorlatilag ezen szervezet a Képviselő-testület munkájához, ügymenetéhez hasonló módon fejti ki tevékenységét, így az operatív feladatok is hasonlóan alakulnak. Az Iroda közreműködésével a Társulás és áprilisa között 34 ülést tartott. 7

8 A fentiekkel megegyező feladatokat jelentenek a román- és cigány kisebbségi önkormányzatok működésének az elősegítése is től májusáig bezárólag a Román Kisebbségi Önkormányzat 29 ülést, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 45 ülést tartott. Szintén fontos szerep az iroda tevékenységében országos és helyi önkormányzati választáson, népszavazáson való közreműködés (szervezési feladatok, kapcsolattartás, informatikai háttér). Természetesen a munkatársak a feladatkörükbe tartozó ügyekben - képviselő-testületi döntést igénylő esetekben- maguk is készítenek testületi előterjesztéseket, látnak el egyedi ügyekben feladatokat. Ilyenek pl.: kisajátítási eljárás, kártérítési ügyek, különféle szerződések előkészítése/elkészítése, bírósági ülnökök megválasztási eljárásának lebonyolítása..stb. Ezen feladatok komplexek, gyakran több, önmagukban is nem könnyű részből tevődnek össze. Az Önkormányzat (köz)beszerzési eljárásainak előkészítését, és lefolytatását áprilisáig a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája végezte. Ezt követően a feladatkör ellátása a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodához került. A jelzett időszakban közbeszerzési feladatokkal az iroda két munkatársa foglalkozott, mindketten a Közbeszerzések Tanácsa által regisztrált hivatalos közbeszerzési tanácsadók. A feladatkör ellátása során az ezzel foglalkozó munkatársak munkája a közbeszerzési eljárások vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. és végrehajtási rendeletei, a szabadkézi beszerzések tekintetében az árajánlatkérésre vonatkozó általános normák és versenyjogi szabályok maradéktalan betartásához kötött. Valamennyi eljárás az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában leírt eljárásrend szerint került lefolytatásra. Az eljárásrendet január 1-től az új közbeszerzési törvény előírásai alakították át, mely átfogóan szabályozta a közbeszerzési eljárásrendet. Hatályba lépését követően váltotta fel Önkormányzatunknál a versenyeztetés rendjéről szóló rendeletet a Közbeszerzési Szabályzat évben az új törvény előírásai szerint 18 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben évben az eljárások száma közel a duplájára emelkedett (34 db eljárás), a közbeszerzésekkel felhasznált közpénz pedig megháromszorozódott ( , -Ft), jelentős értéket tett ki a KERI Kollégium címzett támogatásból történő megépítése évben a közbeszerzési értékhatárok jelentős megemelése az Önkormányzatunk közbeszerzési eljárásaira is kihatással volt, az eljárások száma az előző évhez képest a felére csökkent (9 db), az érték ugyanakkor köszönhetően a Tanmedence címzett beruházásához, gyakorlatilag nem változott ( , -Ft). Ekkor a közbeszerzési eljárások mellett 11 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő ún. szabadkézi beszerzést folytatunk le, összesen , -Ft értékben évben az előző évhez hasonlóan 9 közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, összesen nettó , -Ft értékben. A szabadkézi beszerzések ugyanakkor a duplájára emelkedtek (22 db eljárás), értékét tekintve összesen nettó , -Ft-ot kitéve. Eljárások száma Eljárások értéke Ft Ft Ft Ft

9 A közbeszerzések jórészt Európai Uniós (zömében INTERREG III/A., AVOP, előcsatlakozási alapok úgymint SAPARD, PHARE), illetve hazai központi költségvetési (pl. címzett, ÖTM, GKM-UKIG) forrásokon alapultak, de jelentős szerep jutott a tisztán önkormányzati saját erőalapú közbeszerzéseknek is. Mind az eljárások előkészítése, mind pedig az ajánlatok elbírálása során kijelölésre kerültek a különböző - közbeszerzési, pénzügyi és a közbeszerzés tárgya szerinti - szakértelemmel rendelkező munkatársak, akik bizottsági (csoport)munkával készítettek döntésre anyagot az önkormányzat szakbizottsága számára. A szabadkézi beszerzések zömében a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, és Önkormányzatunk által elnyert támogatás felhasználásának törvényes lebonyolítását szolgálták (TRFC, TEKI, CÉDA források) márciusában az Állami Számvevőszék vizsgálta Makó Város Önkormányzata évi szinte valamennyi közbeszerzési eljárását, a vizsgálati anyag ezzel kapcsolatosan elkészült, mely összességében pozitív véleményt fogalmaz meg a közbeszerzési eljárásainkkal kapcsolatban. Az anyag - annak megvitatása céljából - a képviselő-testület elé hamarosan beterjesztésre kerül. Ezen vizsgálat mellett az elmúlt években több EU-forrásból, illetve címzett támogatásból megvalósult pályázat külső vizsgálatára is sor került; a projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásokat ezek a vizsgálatok is rendben találták. Az ÁSZ által február-március hónapokban a közötti időszak közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban megtartott témavizsgálatának összegező következtetése: "Az Önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közbeszerzési gyakorlata biztosította a közpénzek célszerű és gazdaságos felhasználását." A vizsgálat megállapította, hogy valamennyi vizsgált közbeszerzés előkészítése ill. az eljárás lebonyolítása, ideértve a bírálatot, a szerződéskötést és a szerződések módosítását is, szabály- és célszerű volt. Az önkormányzat a vizsgálat szerint is helyesen alkalmazta az egybeszámítási szabályokat, tehát a közbeszerzési eljáráson kívül kötött szerződések is szabályszerűek voltak. Az Iroda jogászai végzik el az önkormányzat által kötött szerződésekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: - részben a szerződések, mint okiratok szerkesztése, értelemszerűen együttműködve a szerződés szerint érintett szervezeti egységekkel, - részben a külső partnerek által készített szerződéstervezetek aláírás előtti véleményezése jogi és célszerűségi szempontból. Az óta vezetett szerződés-nyilvántartásban jelenleg sorszámozott különböző szerződés (vállalkozási-, adásvételi-, megbízási- ill. egyéb megállapodások) szerepel, azaz nagyjából évente 400 szerződés kerül az Iroda jogászainak keze alá. A Irodában csörög továbbá az önkormányzat zöld száma. A beérkezett észrevételek, panaszok rögzítés után kerülnek az illetékes ügyintézőhöz. Átlagosan heti 3 hívás érkezik, így elmondható, hogy a lehetőség 2001-es bevezetése óta ezres nagyságrendben mérhető az ezen a módon megoldott ügyek száma. Az Iroda munkatársa vezeti az Önkormányzat, valamint a Makói Kistérség Többcélú Társulása által kötött szerződések nyilvántartását. Az elektronikus és a papíralapon is vezetett nyilvántartásban kb szerződés szerepel. Munkaügyi feladatok A munkaügyi feladatokat ellátó kollégák (2 fő) bonyolítják le a köztisztviselői jogviszony létesítésével (ezen belül pályázati eljárások lefolytatásával, tanulmányi szerződések megkötésével) szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével, valamint a béren kívüli juttatásokkal (jutalom, különjuttatás, utazási költségtérítés, étkezési utalványok.. stb.) kapcsolatos ügyintézést. Számba veszik a képzési, átképzési igényeket, tartják a kapcsolatot a képző intézményekkel, s ellátják az 9

10 oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos ügyintézést. Fontos ezen a területen a munkaügyi szabályzatok előkészítése, végrehajtásának elősegítése, ellenőrzése, munkaügyi tárgyú vezetői anyagok, testületi előterjesztések előkészítése, elkészítése. Az alábbi diagramok rövid áttekintést nyújtanak a foglalkoztatotti kör nagyságáról, abban a férfiak és nők arányáról, arról, hogy a dolgozók milyen képzésekben vettek részt, illetve egyéb tevékenységek évenkénti nagyságának az alakulásáról. Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma ,5 4 19,5 3 ktv mt kjt ktv mt kjt Foglalkoztatottak száma ktv mt kjt

11 A hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők száma férfiak nők Foglalkoztatottak száma végzettség szerint középfokú felsőfokú Informatikai feladatok Tekintettel arra, hogy a Hivatal dolgozói a legteljesebb mértékben élhetnek az informatika adta lehetőségekkel, nagyon fontos az informatikai munkacsoport (3 fő) tagjainak folyamatos közreműködése, számítógépes segítségük nyújtása a Hivatal dolgozóinak, az önkormányzat intézményeinek, továbbá a térségi társulás tagjainak. Ők működtetik és tartják karban Makó város honlapját, a hivatali számítógépeket, szervereket, számítógépes- és telefon- hálózatot. Biztosítják, hogy a karbantartási munkák és az egyéb javítások a dolgozók és az ügyfelek számára a lehető legkisebb hasznos munkaidő kiesést jelentsenek. Elvégzik a szükséges informatikai beszerzések lebonyolítását, szerepet játszanak az önkormányzati és városi rendezvények lebonyolításában azok technikai feltételeinek biztosításával (pl. hangosítás, vetítés, fényképezés), továbbá a számítógépes és hagyományos grafikai munkák, meghívók, plakátok, aprónyomtatványok tervezésével, nyomdai előkészítésével és kivitelezésével. 11

12 A hivatal informatikai eszközeinek megoszlása: Személyi számítógépek: Hordozható számítógépek: Szerverek: Nyomtatók: Fénymásolók: 115db 14db 9db 57db 9db Az állandó felügyeletet igénylő üzemeltetett szoftverek listája: Windows 2003 server (Hálózati kiszolgáló), Windows XP (Lokális számítógépek), Cent OS Linux (VOIP szerver), Debian Linux (WEB szerver), Integrált munkaügyi rendszer (Munkaügy, Pénzügy), OPAL iktatási rendszer (Iktatás), Microsoft Sharepoint server (Dokumentum kezelő rendszer, testületi anyag előkészítés), Complex Jogtár (Hatályos jogtár adatbázis), WinHat (Határozatok tára), Sophos Antivírus (Vírusvédelem), Compargo (Tarifa számláló), Siemens HiPath Manager (telefon alközpont), Tatigazd (Főkönyvi könyvelés), K11 (Beszámoló készítő), Sáfár (Analitikus nyilvántartás), Számla 07 (Számlakészítés, nyilvántartás), Önkadó (Helyi adó nyilvántartás) Az elmúlt öt év főbb informatikai fejlesztései: A hivatal komplett számítógép parkjának lecserélésével és átállításával az új XP operációs rendszerre egy időben került bevezetésre a Microsoft 2003 Server hálózati kiszolgáló és Microsoft Exchange csoportmunka kezelő és levelező rendszer. Megújult Makó Város honlapja és ehhez kapcsolódóan működésbe lett helyezve egy nagyfelbontású webkamera, mely a világ számára láthatóvá teszi a Széchenyi tér élő képét. Megtörtént a Hivatal számítógépes hálózati topológiájának felülvizsgálata, átszervezése és kibővítése tekintettel az új igényekre. Üzembe helyezésre került egy Microsoft Share Point Portal Server mely megkönnyítette a testületi anyagok előkészítésének folyamatát és ezzel egy időben visszaszorította a papírhasználatot. Kiépítésre került a hivatal és az intézmények közötti ingyenes beszélgetést biztosító, internet alapú telefonhálózat (VoIp). Megtörtént a mako.hu web szerver saját üzemeltetésbe vétele ("hazaköltöztetése") ezzel a honlap üzemeltetésének költségei drasztikusan csökkentek. Elektronikus beszerzési rendszert terveztünk és alakítottunk ki, ezzel történt pld. a kellékanyagok központi beszerzése. A lejárt bérleti konstrukcióban lévő fénymásolók helyett új, saját üzemeltetésűeket szereztünk be és ezeket integráltuk a számítógépes hálózatunkba. b) Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004 júliusában hozta létre a Kistérségi Irodát azzal a céllal, hogy hatékony segítséget tudjanak nyújtani a térségi önkormányzatok, valamint az érintett ágazati szereplők számára a hazai és európai uniós pályázati források biztonságos lehívásához valamint érdemi kapcsolattartás működjön a területfejlesztésben érintett intézmények és egyéb szervezetek között. A Kistérségi Iroda működésének kezdete óta jellemzően magas volt a fluktuáció átlagosan 2007 évig 5 fő látta el az iroda feladatait, 2007 júniusától a folyamatos létszám emelésnek köszönhetően a munka hatékonysága pozitív irányban változott. Az irodásban jelenleg 9 fő dolgozik. Az iroda munkatársai az alábbi tevékenységeket végzik illetve végezték: A társulások (Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT 2007 márciusáig), a Makói Kistérség Többcélú Társulás, Fejlesztési Tanács (2007 februárig), valamint a Dél-Alföldi Területfejlesztési Társulás Egyesülete (DATTE) jogszerű működtetése, a területfejlesztési feladatok ellátása, pályázati kiírások véleményezése, pályázatkészítés, pályázatok koordinálása 3-5 fő 12

13 Vidékfejlesztési menedzser központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Az NFT Házhoz Jön program központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) Önkormányzati és Térségi Koordinátor Hálózat központilag meghatározott feladatai között 1 fő (a pozíció megszűnt) A Makói Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ellátása: a kistérségi iroda munkatársa 2007 februárjától, befektetési menedzser alkalmazása 2007 szeptemberétől 2007 decemberéig 1 fő, összesen 2 fő Az önkormányzat AVOP Leader + pályázattal kapcsolatos gesztori tevékenységéből adódó feladatok ellátása 2006 júliusától 2 fő A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése 2007 májusától 2 fő A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. alkalmazásban álló kistérségi koordinátori tevékenységet látja el 2008 márciusától, 2 fő A Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 17/2003.(IV.24.)Makó ör. 6. számú függelékében meghatározott irányítási rend szerint közvetlenül a polgármester és a jegyző irányítása alatt áll. 13

14 Térségben működő intézmények és intézmény fenntartók Polgármesteri hivatal Térségi települési Önkormányzatok és intézmények Határon túli partnerek Egyéb területfejlesztésben érdekelt szervezetek Kistérségi Iroda - Kistérségi Irodavezető - Kistérségi Iroda munkatársai - AVOP Leader munkatársak - Helyi Vidékfejlesztési iroda munkatársai - Ipari park referens - Kistérségi Koordinátorok Kistérségi mezőgazdasági és egyéb vállalkozók Kistérségi civil szervezetek Közreműködő szervezetek Irányító hatóságok Magánszemélyek 14

15 Általános feladatok A Kistérségi Iroda működtetésének célja a Makói Kistérség Többcélú Társulás által jogilag lehatárolt 17 település minden területfejlesztésben érintett szereplőjének hatékony és személyre szabott segítése annak érdekében, hogy a különböző szintű és jellegű pályázati rendszerekben eredményesen tudjanak részt venni. A térség dinamikus fejlődésének alapja az Európai Uniós és hazai pályázatok biztosította források összehangolt fejlesztési stratégia által történő lehívása. Specifikus feladatok Pályázatfigyeléssel, írással kapcsolatos feladatok A Kistérségi Iroda a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, tájékoztatja a vezetőket, önkormányzati döntés alapján a pályázati anyagokat elkészíti, a pályázat útját a beadástól figyelemmel kíséri, a dokumentumokat pályázati dossziéban megőrzi és támogatási döntés esetén a pályázati cél megvalósítását koordinálja, menedzseli. Az iroda feladatai közé tartozik az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Rendszeres tájékozatók tartása a Makó és a kistérség településein szükség szerint az aktuális pályázati lehetőségekről. A Kistérségi Iroda az érdeklődők részére a hivatali rend szerint ügyfélfogadást biztosít valamint heti egy alkalommal az országos szervezetek által foglalkoztatott vidékfejlesztési szakemberek közös fogadó napot tartanak az irodában. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Továbbá kapcsolatot tart a vidék fejlesztésében érintett ágazati és kistérségi partnerekkel. Makó Város Önkormányzata, a Makói Kistérség Többcélú Társulása, a DATTE, a makói civil szervezetek, valamint a Makói oktatási intézmények részére pályázatfigyelés heti rendszerességgel. A pályázatfigyelés megkönnyítése és mindenki számára elérhetővé tétele érdekében kialakítottunk és működtetünk egy online pályázatfigyelő rendszert a oldalon. Pályázati koordinációt és pályázatírást végez Makó Város Önkormányzata és a kistérség települései számára. Makó Város Önkormányzat pályázatainak előkészítése, koordinálása, menedzselése, pályázatokhoz köthető kimutatások készítése Nyertes pályázatok lebonyolításának, megvalósításának koordinációja (projektmenedzseri feladatok) Pályázati információk küldése a vállalkozók és civilek felé Közvetlen térségi területfejlesztési tevékenységek Részt vesz az operatív programok véleményezésében Részt vesz a társulási üléseken, a kistérségi koordinációs értekezleteken Aktív részvétel a szakmai tájékoztatókon, konferenciák, rendezvények lebonyolításában való részvétel Rendszeres vezetői értekezletre, testületi ülésre anyagok, előterjesztések összeállítása Projektegyeztetésen való részvétel Vállalkozói felmérések készítése Területfejlesztő szakmai anyagok gyűjtése, véleményezése Társulási üléseken való részvétel (elnöki tájékoztató elkészítése) A kistérségi portál szerkesztése és működtetése 15

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben