A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, települési könyvtár,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, települési könyvtár,"

Átírás

1 A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, települési könyvtár, Alapvető feladatait a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló többször módosított évi CXL törvény, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és a Könyvtár Küldetésnyilatkozata határozza meg. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Könyvtár a gyűjteményét szervezi. A gyűjteményszervezés magában foglalja az állomány gyarapítását és tervszerű apasztását is, s a két tevékenység együtt alkotja az állományalakítás fogalmát, amely valamennyi könyvtári szolgáltatás alapja. Az gyűjteményszervezés elveit az ellátandó feladatok és a konkrét használói igények határozzák meg. 1. A könyvtár alapfeladatai: - a fenntartó által kiadott alapító okiratbari és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, - biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, - a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, - segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, - kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, - tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, - a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. - a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében, - biztosítja az informális tanulás korszerű informatikai feltételeit, - megfelelő, komfortos környezetet biztosít a tanuláshoz, lehetőséget az információszerzéshez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez, - támogatja a kulturális értékek közkinccsé tételét. - A települési könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, - közhasznú információs szolgáltatást nyújt, - helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

2 A könyvtár lakosság egészét szolgáló lakóhelyi ellátása gyűjteményén keresztül szolgáltatja a lehetőséget - az önművelésre, önképzésre - a köz- és szakmai ügyekben való táj ékozódásra - az információszerzésre - az alap- és középfokú tananyag kiegészítésére, elmélyítésére - a szabadidő hasznos eltöltésére. 2. A könyvtár társadalmi környezete, társadalmi igények: A társadalmi igények általában az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak: 2.1 Általános igények: Munka Ide soroljuk azokat az igényeket, amelyek a munkával, a termelés és közigazgatás irányításával, vállalkozásokkal, a kereskedelemmel, a turizmussal, idegenforgalommal, a közalkalmazottak tevékenységével, vagyis a lakóhely területén fellelhető nagyobb foglalkozási csoportok munkájával kapcsolatban felmerülhetnek. A beszerzendő dokumentumok szintjét a felhasználók igényei határozzák meg, szoros kölcsönhatásban a könyvtár anyagi lehetőségeivel. Ezen igények kielégítéséhez könyvek, folyóiratok szükségesek. Tanulás, szervezett oktatás Azon igények, melyek a szervezett oktatással, tanulással kapcsolatban a tankönyveken túlmenően jelentkeznek, az általános és középiskola, felsőoktatás, a nem iskolarendszerű tanulás kereteiben. Külön odafigyelést és az iskolákkal való esetenkénti egyeztetést igényel a mindenkori (általános- és középiskolai) kötelező irodalmak könyvtári beszerzése. Önképzés, önművelés Ide sorolandók azok az igények, amelyek az élethosszig tartó tanulás, illetve a művelt ember sokoldalú tájékozódása során felmerülnek. Az önművelés és az önképzés széles köre és lehetőségei miatt elvileg egyetlen szakterület sem rekeszthető ki a gyűjtésből, a közművelődési könyvtáraknak készen kell állniuk a szakmai továbbképzésben, az átképzésben résztvevők, a szakkörök segítésére. Ez a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeivel együtt kerül ellátásra, illetve az igények feltárása után válogatott beszerzésekkel kell biztosítani, a mindenkori piaci kínálat függvényében. Szórakozás, kikapcsolódás Ezen igények kielégítésénél elsősorban a szépirodalmi állománycsoport, valamint a képes újságok, magazinok, illetve a nem hagyományos könyvtári dokumentumok (CD, DVD, hangoskönyv) szempontjából jelent teniiivalókat. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a beszerzésnél a könyvtár nem süllyedhet a hatalmas piaci kínálat ellenére sem! bizonyos tartalmi nívó alá, még akkor sem, ha mint potenciális olvasói igény jelenik meg.

3 2.2 Speciális igények A könyvtári tájékoztatás igénye Kiterjed a könyvtári szolgáltatás majdnem valamennyi hagyományos formájára. A ténybeli és szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszközei a kurrens és retrospektív bibliográfiák, repertóriumok, a magyar nyelven megjelenő általános és szaklexikonok, bibliográfiai szintézisek és a számítógépes adatbázisok. Ilelyismereti szolgáltatások A könyvtár alapfeladata a levéltári dokumentumok kivételével a település történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtése, a teljesség igényével, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok beszerzésével. 3. A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők: A gyűjtemény kialakításának és fejlesztésének meghatározó forrása Palotás Község Önkormányzata által a költségvetésben biztosított dokumentum-beszerzési keret. Ehhez járulnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázatok, mely lehetőségeket a könyvtár igyekszik kihasználni. Ehhez adódik a magánszemélyektől kapott ajándékok mennyisége, melyet a könyvtár elfogad, azzal a kitétellel, hogy csak a gyűjtőkörének megfelelő kiadványokat, dokumentumokat veszi nyilvántartásba. A költségvetés tervezésekor törekedni kell a megfelelő keret biztosítására, hogy az alábbiaknak megfelelően biztosíthassuk a könyvtár szolgáltatásait: A település nyilvános közkönyvtárában érvényesülnie kell az esélyegyenlőség elvének és az információhoz való korlátlan hozzáférés biztosításának. Az általános és középiskolás beiratkozott olvasók számára a kötelező irodalom és az általános iskolai tananyagot kiegészítő ismeretterjesztő irodalom beszerzése és közvetítése fontos feladat. A főiskolákon és egyetemeken tanuló diákok igényeit is figyelembe kell venni, a lehetőségek függvényében. A nyelvtudás szükségességének felértékelődése, fontossága nyomán jelentkezik az igény az alap és középszintű nyelvkönyvek beszerzésére. A Könyvtár ezeket lehetőségeihez mérten biztosítja. A lakosság körében megnőtt az elektronikus eszközök száma, (dvd-, cd-lejátszó), ennek következménye a könyvtár felé erősödő igény a nem hagyományos dokumentumok iránt. A könyvtár funkciójának megfelelően a hátrányokkal élők könyvtári ellátását is igyekszik biztosítani lehetőségeihez mérten, így a gyengén látó olvasóinkat is igyekszünk hangos könyvekkel ellátni. Természetesen ez a külön-gyűjtemény minden olvasó számára hozzáférhető. A gyűjtőköri szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, s a változó igényekhez, feladatokhoz képest átdolgozni.

4 4. A gyűjtés mélysége: A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtára általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár. Dokumentumait ennek megfelelően a szélesebb, társadalmi és a helyi igényeknek megfelelően válogatja, a hazai dokumentumkínálatból. A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár funkcióinak megfelelően válogatva gyűjti: - a klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait - a klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait - a klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat - a világirodalom klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmának reprezentatív alkotásait - a szakirodalmat, ismeretterjesztő műveket arra törekedve, hogy valamennyi szakterület f~iss, korszerű szemléletű, szakmailag helytálló összefoglaló művét beszerezze és a használók részére az adott szakterület megismeréséhez a bevezető alapokat nyújtani tudja - a szórakoztató irodalmat - praktikus ismereteket tartalmazó irodalmat, mint például, szakácskönyvek, barkácsolással, kertészkedéssel és egyéb hobbi tevékenységekkel, illetve az életmóddal foglalkozó könyveket - gyűjti a CD lemezeket, DVD lemezeket, hangoskönyveket, a könyvtár gyűjtőkörébe illeszkedően. - a időszaki kiadványok közül elsősorban a közérdeklődésre számot tartó, az élet minden területét érintő témákban (az olvasók igényei szerint) A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül a Könyvtár beszerzi az alapvető segédleteket: - általános enciklopédiákat, lexikonokat - szakenciklopédiákat, szaklexikonokat - alapvető tájékoztatási eszközöket - egy- és többnyelvű szótárakat, az utóbbiak közül a világnyelvek esetében arra törekedve, hogy a közepes szótárakat is beszerezze - magyar és egyetemes atlaszokat és térképeket A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár funkcióinak megfelelően teljességre törekedve gyűjti: - a Palotás községről szóló és a Palotás községben megjelenő hagyományos és nem hagyományos könyvtári dokumentumokat a helyismereti gyűjtemény számára. A Könyvtár arra törekszik, hogy használói számára lényeges, releváns adat és információ valamennyi megjelenési formáját gyűjteményébe integrálja, ezáltal sokoldalú szolgáltatásokat hozzon létre.

5 5. Időhatárok A könyvtár elsősorban kurrens gyarapítást folytat, Vagyis a folyamatosan megjelenő dokumentumokból válogat. Állománygyarapításunk elsősorban az Újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó könyvekre terjed ki. Esetenként szerzünk be régebben kiadott dokumentumokat főleg a helytörténeti gyűjtemény számára vagy, ha kultúrtörténeti értéket képvisel. Retrospektív szerzeményezésre sor kerülhet még az állományból eltűnt, elkallódott, de nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál is. Ájándékként időhatártól rnggetlenül elfogadunk minden olyan művet, amely kultúrtörténeti vagy irodalmi értéket képvisel és ma is helytálló és hasznosítható tartalmi vonatkozásokkal rendelkezik, amennyiben gyűjteményi értékkel bír és lehet rá olvasói igény. 6. Nyelvi keretek Állományunk legnagyobb részét természetesen a magyar nyelvű dokumentumok alkotják. A világnyelvek tanulásához igyekszünk biztosítani a legfontosabb szótárakat (kézi és kis szótár). A nagyszótárakat a kézikönyvtár számára szerezzük be. A nyelvkönyveket erősen válogatva gyűjtjük, mivel azok nagy része munkáltató tankönyv, magánhasználatra való. lehetőségeinkhez mérten, igény esetén kétnyelvű könyveket is beszerzürik. 7. Kiadványtípusok A Könyvtár gyűjtőkörébe az alábbi dokumentumféleségek tartoznak: - könyv - folyóirat, napi- és hetilapok - CD, DVD, CD-Rom, hangos könyv, A régi hanglemezek, videókazetták gyűjteményét nem gyarapítjuk, diafilmeket még vásárolunk. - számítógépes lemezek (mellékletek). - térképek - fényképek, kéziratok, fénymásolatok - plakátok, aprónyomtatványok (meghívók, képeslapok stb.) a helytörténeti gyűjteményben - önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok. 8. Példányszám A dokumentumokat alapvetően egy példányban szerezzük be. A várható igényeknek megfelelően egyes keresett könyvekből célszerű több példányszámot beszerezni. Az általános iskolai és a szakközépiskolai tanulmányok során felmerülő kötelező, illetve ajánlott irodalom beszerzése a fontosabb feladatok közé tartozik, az általános iskolai kötelező olvasmányokból 2-3 példányt szerez be a Könyvtár.

6 9. A Könyvtár állományrészei: - kézikönyvtár, - kölcsönözhető állományrész: - felnőtt szakirodalom, - felnőtt szépirodalom - versek - lektűr irodalom - gyermek versek - mesék - ifjúsági regények - gyermek ismeretterjesztő irodalom - kötelező olvasmányok - folyóiratok - audio-vizuális dokumentumok 10. Külön gyűjtemények, elkülönített könyvtári egységek gyűjtőköre Kézikönyvtár Feladata: a táj ékoztatáshoz, tájékozódáshoz, kutatáshoz, önálló munkához szükséges irodalom biztosítása. Állománya elsődlegesen csak helyben használható (nagyon indokolt esetben kölcsönözhető.) Állományát az általános tájékoztatás, tájékozódás követelményének megfelelően magyar nyelvű kézikönyvekkel, különféle tájékoztatási segédletekkel biztosítjuk. Ide kerülnek az egyetemes kultúra és az egyes szaktudományok gyűjteményes munkái, általános és szaklexikonok, szótárak és szakszótárak, enciklopédiák. A nagyobb értékű képzőművészeti albumok, atlaszok, útikönyvek, térképek, statisztikák. Segédkönyvtár A segédkönyvtár az egyes munkaterületek mellé rendelt alapvető tájékoztatási műveket tartalmazza, melyek a könyvtári feldolgozó munkát (ETO, szabványok, könyvjegyzékek, ajánlók, első és másodfokú bibliográfiák, repertóriumok, lelőhelyjegyzékek) segítik. A tájékoztatásban elsősorban az olvasói kérdések megválaszolásához szükséges anyagok: továbbtanulási útmutatók, eseménynaptárak, műsorgyűjtemények, adattárak, közhasznú információt tartalmazó kiadványok találhatóak, aktuálisan gyarapítjuk, rendszeresen bővítjük. A vezető munkáját a szükséges (vezetés, szervezés, munkaügy, gazdálkodás) szakirodalmi, módszertani útmutatókkal, anyagokkal támogatja a melléjük rendelt segédkönyvtári állomány. A gyermekkönyvtár hasonló segédkönyvtári gyűjteménnyel rendelkezik. Kölcsönzői állomány A könyvtárban található legnagyobb állományrész, amely a beiratkozott olvasók által kölcsönözhető, elvihető dokumentumokat tartalmazza. Elhelyezése szabadpolcos rendszerben, az olvasói térben történik. Tartalmi megoszlása: szak és szépirodalmi elkülönülés. Gyarapítása az előzőekben megfogalmazott elveknek megfelelően, folyamatosan történik. Periodika gyűjtemény A könyvtárba járó napi- és hetilapok, folyóiratok, periodikák jelentik a külön állományt.

7 A megvásárolt periodikák nagy részét 1-5 éven belül selejtezzük, egyedi döntést igényel, mit őrzünk, köttetünk vagy tékázurik, s mennyi időre. Szempontként a tartalmi elavulást (szakfolyóiratok), illetve az elhasználódás mértékét vesszük figyelembe. Tartósan csak azokat a folyóiratokat őrizzük meg, amelyek avulása csak hosszú idő alatt, s akkor is csak részlegesen következik be. A helytörténeti vonatkozású időszaki kiadványok teljes körét megőrizzük. Audio-vizuális gyííjtemény Ebben a különgyűjteményben a CD-k, DVD-k, hangoskönyvek találhatóak. Korszerű hanghordozókon igyekszünk beszerezni - válogatással - a magyar és egyetemes zeneirodalom legértékesebb műveit, a jazz és könnyűzene, a népzene hozzáférhető dokumentumait. A gyermekkönyvtárban a használók életkori sajátosságainak megfelelően válogatunk a mese és zenei kínálatból, különböző hordozókon: DVD, CD, hangos könyv. Teljességgel gyűjtjük a hozzáférhető és megszerezhető helyismereti kép- és hanganyagokat. A DVD kazetták tekintetében a klasszikus filmtörténeti alkotások, művészfilmek és a rangos, értékes szórakoztató művek beszerzése a cél. Külön hangsúlyt fektetünk a kötelező irodalom mozgóképes feldolgozásaira, illetve a megfilmesített irodalmi alkotások beszerzésére anyagi lehetőségeink függvényében. Ezeket a dokumentumokat csak jogtiszta formában, olyan terjesztőktől és kiadóktól vásároljuk, akik kölcsönzési és vetítési joggal forgalmazzák az egyes műveket. Helyismereti gyűjtemény A helyismereti gyűjtemény az állománygyarapítás, építés kiemelt területe. Célunk a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, a lokálpatriotizmus kialakítása, erősítése, a helyi közigazgatás, oktatás, gazdasági tevékenység támogatása. Ennek megfelelően a teljességre törekedve gyüjtünk minden olyan dokumentumot, amely a község múltjára, jelenére és jövőjére, természeti környezetére, gazdasági és kulturális életére, földrajzára, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, szokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik, dokumentumtípustól függetlenül. A gyűjtés kiterjed - a helyi vonatkozású dokumentumokra - a helyi szerzők műveire Helyi vonatkozású dokumentum: minden írott, nyomtatott, grafikai úton előállított vagy elektronikus dokumentum, amely Palotásra vonatkozik, tekintet nélkül a szerzőre, a megjelenés helyére, idejére, nyelvére és formájára. Ide tartoznak a helyi közélet és kulturális élet dokumentumai: - önkormányzati jegyzőkönyvek, közlönyök, rendezési tervek, - plakátok, szórólapok - meghívók, műsorfüzetek, a települést népszerűsítő propaganda-anyagok Helyi szerzőnek minősül: - helyi születésű, helyben lakó, helyi témával foglalkozó szerző - nem helyi születésű, helyben lakó, helyi témával foglalkozó szerző - helyi születésű, helyben lakó, nem helyi témával foglalkozó szerző - nem helyi születésű, helyben lakó, nem helyi témával foglalkozó szerző

8 - nem helyi születésű, helyben lakó, de nem helyi témával foglalkozó szerző, akinek munkássága nyomot hagyott a település életében - helyi születésű, nem helyben lakó, nem helyi témával foglalkozó szerző. Gyermel részleg A gyermekkönyvtár feladata a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, olvasóvá nevelésük segítése, az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. Az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktató-nevelőmunka támogatása, valamint a gyermekolvasók felkészítése a felnőtt részleg használatára. Ezek, valamint az életkori sajátosságok figyelembevételével kell kialakítani a gyermekkönyvtár állományát. A gyermekkönyvtár kézikönyvtára bizonyos fogalmak tisztázásához, az iskolai anyag bővítéséhez, a gyermekek szókincsének és íráskészségének fejlesztéséhez nyújt segítséget. Az ismeretek gyarapításának, a tények, adatok ellenőrzésének fontos eszköze. Rendszeres használata felkészíti a gyermekeket arra, hogy a későbbiekben, a tanulmányaikat és munkájukat tökéletesebben végezhessék a könyvtár segítségével. A kézikönyvtár állományának kialakításánál ugyanazok a szempontok érvényesek, mint a felnőtt részleg kézikönyvtári állománygyarapításánál, csak az életkori sajátosságoknak megfelelően kell kialakítanunk, válogatnunk így biztosítva a tanuláshoz, ismeretszerzéshez, s a szórakozáshoz, játékhoz is a megfelelő dokumentumokat. A kölcsönözhető állományrész gyarapításánál elsőbbséget élveznek a tartalmilag értékes, életkori sajátosságaiknak megfelelő, gyermekeknek szóló szépirodalmi, mese és ismeretterjesztő művek - hagyományos és nem hagyományos könyvtári dokumentumok, periodikák. Az iskolai tanulmányok megsegítését célzó művek (kötelező és ajánlott irodalmak, segédkönyvek.) válogatva gyűjtjük a bestsellereket és kommersz piaci munkákat. A gyermekkönyvtári segédkönyvtár állománygyarapításánál a segédkönyvtár előzőekben felsorolt gyűjtési szempontjait értelemszerűen alkalmazzuk. Beszerezzük a könyvtárosok munkáját segítő módszertani szakirodalmat, műsoros gyűjteményeket, pedagógiai és pszichológiai, olvasáspszichológiai alapműveket, foglalkozás-módszertani segédkönyveket. 11. Álloinányalakítás Gyarapítás A Könyvtár állományát vásárlás, ajándék és csere révén gyarapítja A Könyvtár vásárlásait egyedi szerződések alapj án intézi, az éves költségvetésben szereplő összegek erejéig. A gyarapítás mindhárom formájában az elsődleges szempont, hogy a dokumentum a Gyűjtőköri szabályzatban lefektetett elveknek megfelelően integrálható legyen a könyvtári gyűjteménybe. Az állománygyarapítási keret folyamatos és maradéktalan felhasználásáért a könyvtár vezetője felelős. Forrás: - Új Könyvek állománygyarapítási segédlet - Kiadói ajánlatok - Internetes portálok - Könyvesbolti kínálat (alkalmanként)

9 Estenként: - árverési j egyzékek, - antikvárium, - internetes antik könyvkeresők segítségével A könyvtár érkezéskor (hat napon belül) minden dokumentumát nyilvántartásba veszi. Ellátja tulajdonbélyegzővel és leltári számmal, a kifizetés alapját képező számlán szintén feltünteti a leltári számot. A beérkező dokumentumokat vonalkóddal is ellátja a könyvtáros. Az ajándékként nyilvántartásba vett könyvekről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet az ajándékozó és a könyvtár vezetője aláírásával ellát. Az állományt cím-és csoportos összesített leltárkönyvben tartja nyilván, valamint rögzíti a Corvina könyvtári rendszer elektronikus katalógusában. Állományapasztás, az állományból való kivonás A könyvtár állományának korszerű szinten tartása tervszerű állományapasztást feltételez. Az állományapasztás a 3/1975-ös KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló szabályzat irányelvei alapján történik. E tevékenységek: - selejtezés (a könyvtári, rendeltetésszerű feladatellátásra alkalmatlan dokumentumok esetében) - természetes elhasználódás (elrongyolódás, megcsonkulás, stb.) - tervszerű állományapasztás (tartalmilag elavult. Szempont lehet a tudományos és ismeretterjesztő művek értékelésénél, hogy az egyes tudományterületek avulási ideje merőben eltérő. Leggyorsabban avuló ismereteket a híradástecbnika, a számítástechnika, vegyipar, mezőgazdasági kemikáliákkal foglalkozó művek tartalmaznak.) elavult, olvasói igény csökkenése, a példányszám egy része feleslegessé vált - - a gyűjtőkör változása miatt feleslegessé vált dokumentumok kivonása az állományból egyéb ok - elháríthatatlan esemény, vis maj or (megsemmisült, használhatatlan) - bűncselekmény elkövetője nem állapítható meg - behajthatatlan (peres úton sem lehet a követelést érvényesíteni) - pénzben megtérített követelés (ha a kölcsönvevő a keletkezett kárt megtérítette). A fizikailag elhasználódott, de értékes és keresett dokumentumokat lehetőség szerint úgy kell kivonni az állományból, hogy gondoskodni kell a pótlásáról, mielőtt a selejtezés megtörténik. Az elhasználódott és tartalmilag elavult dokumentumokat a Könyvtár az érvényes jogszabályok betartásával leselejtezi. A helyismereti, helytörténeti dokumentumok esetében fölöslegessé válás jogcímén selejtezés nem történhet meg. A fizikailag tönkrement dokumentumokat köttetni kell, amennyiben már nem lehetséges másolatban kell megőrizni. Az apasztást rendszeresen, évenként el kell végezni. A selejtezési (törlési) jegyzékek a törlés oka szerint és dokumentumtípusonként készülnek.

10 A tervszerű állományapasztás során, valamint a pénzben megtérített követelés címén befolyt pénzeszközöket a könyvtár egyéb bevételeként kell kezelni, és állományának gyarapítására kell fordítani. Záradék: A Gyűjtőköri Szabályzat a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és M(~ködési Szabályzatának mellékletét képezi és a fenntartó képviselő testület jóváhagyásával lép hatályba, melynek folyamatos karbantartásáról, az intézményvezető gondoskodik. Palotás, november ~ Polonkai Katalin * PaIO4~ ~ igazgató

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2014 Jelen Gyűjtőköri Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

A Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata Általános meghatározás:

A Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata Általános meghatározás: A Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1.1. Általános meghatározás: A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a gyűjtemény szervezése történik.

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Általános szabályok A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a gyűjtemény

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Gyűjtőköri szabályzat A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtár az emberiség művelődéstörténetének

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a felhasználók konkrét és látens igényei az információk szolgáltatásával kapcsolatosan könyvtárunk

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós gyűjtőköri szabályzata

A Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós gyűjtőköri szabályzata gyűjtőköri szabályzata könyvtára az 1997. CLX. törvény feltételeinek megfelelően, nyilvános könyvtárként működik. A város központjában helyezkedik el, a művelődési házzal összevontan mint többfunkciós

Részletesebben

A Wass Albert Miivelodesi Kozpont es Varosi Konyvtar. Gyiijtokori szabalyzata

A Wass Albert Miivelodesi Kozpont es Varosi Konyvtar. Gyiijtokori szabalyzata A Wass Albert Miivelodesi Kozpont es Varosi Konyvtar Gyiijtokori szabalyzata A Wass Albert Miivelodesi Kozpont es Varosi Konyvtar (tovabbiakban: Konyvtar) Altalanos gyiijtokorii nyilvanos kozkonyvtar.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

A LAKITELEKI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR. Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek

A LAKITELEKI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR. Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 Gyűjtőköri Szabályzat Jelen gyűjtőköri szabályzat az 1997. évi CXL. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata Százhalombatta 2016 Módosítások A 2015. január 30-án életbe lépett Gyűjtőköri Szabályzat záró rendelkezése szerint a könyvtár Gyűjtőköri

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Gyűjtőköri szabályzat Melyikeket válasszam? Vas Gereben Könyvtár Enying GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Vas Gereben Könyvtár Enying Az enyingi városi könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata keretjellegű, készítésekor kiindulópontként

Részletesebben

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Gyűjtőköri szabályzata és állományfejlesztési irányelvei

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár típusa, feladatai A Városi Könyvtár Nyírbátor város nyilvános közkönyvtára. Fenntartója Nyírbátor Város Önkormányzata. A város központjában

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A gyűjtés tematikus szempontjai, a gyűjtés szintje és mélysége Könyvek: Szépirodalom: a magyar irodalom klasszikusai / válogatva a világirodalom klasszikusai / válogatva kortárs magyar

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvtár adatai: 1.1. Megnevezése: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság [a továbbiakban: Múzeum]

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Azonosító adatok A könyvtár elnevezése: Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola Könyvtára Székhelye, címe, telefonszáma:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata Százhalombatta 2016 Módosítások A 2015. január 30-án életbe lépett Gyűjtőköri Szabályzat záró rendelkezése szerint a könyvtár Gyűjtőköri

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok VI.sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat 1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012 EMMI rendelet a NKtv végrehajtásáról

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Szerencsi Művelődési Központ Szerencs GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A könyvtárra vonatkozó adatok 2. oldal 2. Gyűjtőköri szabályzat 2. oldal általános gyűjtési szempontok

Részletesebben

A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete

A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete A maglódi Városi Könyvtár Maglód Város nyilvános közkönyvtára, melyet a település önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 07.) rendelete Halmaj Község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről Halmaj Község Képviselő-testülete a Kulturális javak

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtárra vonatkozó adatok: I. Általános rész Megnevezése: Rómer Flóris Művészeti és

Részletesebben

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 36/2012.(IV.25.)KT határozata Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Gyűjtőköri Szabályzat

Gyűjtőköri Szabályzat Gyűjtőköri Szabályzat A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összevont intézményként Gyál Város nyilvános közkönyvtára. A város központjában,

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat A CSÉPAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR nyilvános könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Adatbank. Roncz Melinda. MKE 49. Vándorgyűlése, Miskolc, 2017.

A Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Adatbank. Roncz Melinda. MKE 49. Vándorgyűlése, Miskolc, 2017. A Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Adatbank Roncz Melinda Úgy érzem, hogy a szlovákiai magyarságnak szüksége van egy olyan tudományos báziskönyvtárra, amely egy fedél alatt őrzi szülőföldünk

Részletesebben