ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam június 27. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM"

Átírás

1 11. szám 129. évfolyam június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott kiemelt- és nagyprojektek elszámolásához kapcsolódó eljárásrendrôl /2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) EVIG. sz. utasítás A bûncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendô eljárás rendjérôl /2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról 915 Közlemény A BGOK Északi Tanmûhely hasznosításra, értékesítésre ajánlott eszközei 947 Utasítások 28/2014. (VI. 27. MÁV ÉRT. 11. ) ÁVIGH. SZ. ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI UTASÍTÁS A KÖZOP ÉS IKOP FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KIEMELT- ÉS NAGYPROJEKTEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSRENDRÔL 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Zrt, mint Kedvezményezett KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott kiemelt-, és nagyprojektjei nyilvántartásához, pénzügyi elszámolásához és idôszaki jelentéstételi kötelezettségeihez kapcsolódó specifikus feladatok meghatározása és szabályozása. Jelen eljárásrend útmutatóként szolgál a kedvezményezetteknek, hogy biztosítani tudják az elnyert források Támogatási Szerzôdésben meghatározott keretek szerinti szabályos felhasználását és elszámolását, valamint a forrásvesztés elkerülését. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, a Társasággal munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló valamennyi természetes személyre, és alapítói, illetve közgyûlési határozat alapján a MÁV Zrt. az KÖZOP és IKOP finanszírozású projektek elôkészítésében és megvalósításában résztvevô leányvállalataira, különösen a MÁV Szolgáltató Központ Zrt, valamint a MÁV-START Zrt. szervezeti egységeire és velük munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló valamennyi természetes személyre Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás meghatározza a KÖZOP és IKOP projektek megnyitására, nyilvántartására, monitoring- és pénzügyi adminisztrációjára vonatkozó fôbb szabályokat

2 838 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám valamint a projekt elôkészítésében és megvalósításában érintett szervezeti egységek adminisztratív feladatait. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed jelen szabályzat betartására, a Társaság szervezeti egységeihez érkezô és ott keletkezô, illetve onnan kimenô valamennyi papíralapú és elektronikus iratra, melyek a Társaság KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott projektjeivel kapcsolatban keletkeztek, felmerülési és feldolgozási helyüktôl, idejüktôl, valamint az adatok fizikai megjelenési formájától és az azokat feldolgozó rendszertôl függetlenül A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs a MÁV Zrt. Projektiroda. Az Utasítás 1.sz. mellékletének (Beérkezô számlák és saját teljesítés könyvelése) karbantartásához információt a MÁV Szolgáltató Központ Számviteli Szervezete szolgáltat. 3.0 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK EMIR E gységes M onitoring I n- formációs Rendszer, a projekt Kedvezményezettje, valamint a Közremûködô és Felügyelô szervezet közötti kapcsolatot biztosító elektronikus felület. Projekt Státusz Jelentés (PSJ) KÖZOP IKOP Projektiroda A dokumentum a projekt mûszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidôszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli az elôrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra. Beadása a Közremûködô Szervezet részére a Támogatási Szerzôdésben meghatározott idôközönként kötelezô. Az Európai Unió által finanszírozott Közlekedési Operatív Program keretében, közötti elszámolási idôszakban lebonyolított projekt. Az Európai Unió által as elszámolási idôszakban finanszírozott Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program a hatályos MSZSZ szerint a Társaságban az EU-s (KÖZOP, IKOP) forrásból finanszírozott projektek menedzselésével megbízott szervezeti egység. Projektvezetô Kedvezményezett Támogatási szerzôdés (TSZ) Közremûködô Szervezet (KSZ) Kiemelt projekt PAD Elszámolható költségek útmutatója Megvalósíthatósági Tanulmány MÁV SZK: MÁV FBF ML: MÁV SZK MTÜ KKI: MÁV SZK BSZK: MÁV SZK BLÜ: A projekt általános vezetôje, a projekt megvalósításáért felelôs személy. A támogatási szerzôdés szerint az Európai Unió által biztosított támogatás igénybevételére jogosult szervezet. A Kedvezményezett és a Támogató megbízásából eljáró Közremûködô Szervezet között az uniós forrás felhasználására kötött szerzôdés. A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága alatt eljáró intézmény, amely a projekt elôkészítése és végrehajtása során a Kedvezményezett tekintetében ellenôrzô, támogató és jóváhagyó feladatokat lát el. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) által jóváhagyott országos vagy regionális jelentôségû fejlesztési projekt. Nagyprojekt 50 millió euró ( között 75 millió euró) összköltség feletti olyan beruházás, melynek kiválasztása kiemelt projekt, egyfordulós pályázat vagy kétfordulós pályázat eljárások szerint történhet, és támogatásához az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges. Projekt Alapító Dokumentum, a támogatási kérelem része. A KÖZOP projektekben elszámolható költségek listáját és az elszámolhatósági alapelveket az Irányító Hatóság Útmutató formájában adja ki, melynek hatályos változata elérhetô a palyazat.gov.hu oldalon. A projekt indítása elôtt elkészítendô dokumentum, amely a projektben megvalósítandó célokat, az azokhoz szükséges eszközöket, lehetôségeket tartalmazza, valamint a projekt végrehajtásának rövid és hosszú távú hatását elemzi. A tanulmány elkészíttetése a Kedvezményezett feladata. MÁV Szolgáltató Központ MÁV Fejlesztési és Beruházási Fôigazgatóság Mûszaki Lebonyolítás MÁV Szolgáltató Központ Menedzsmenttámogatás és Ügyvitel Központi Kezelô Iroda MÁV Szolgáltató Központ Bejövô Számla Könyvelés MÁV Szolgáltató Központ Beszerzés és Logisztikai Üzletág A fogalmi meghatározások tekintetében a mindenkor hatályos 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet a

3 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje programozási idôszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérôl fogalomrendszere az irányadó. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Projektnyitás A KÖZOP- IKOP projektek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter támogató nyilatkozatával indíthatóak. A támogatási kérelem (Projekt adatlap, Projektalapító dokumentum, PAD és annak mellékletei) képezik a projekt fô dokumentációját (fejlesztési cél meghatározása, a projekt indokoltsága, a mûszaki-szakmai tartalom, költségvetés, ütemezés, a projekt munkacsoport tagok). A Projekt Alapító Dokumentum érvényes mintája letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. A projekt elôkészítésében és végrehajtásában résztvevô munkacsoport tagok a PAD-ban meghatározásra kerülnek, a delegálás részletes feltételeit 68/2009.VIG számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Amennyiben a leendô projekttag elfogadja a delegálást, aláírja a Megbízólevelet, mely a Munkaszerzôdés hivatalos kiegészítésének minôsül. A Megbízólevél (1.sz. függelék) melléklete a Titoktartási nyilatkozat,az Átláthatósági nyilatkozat, valamint a NYILATKO- ZAT elkülönített munkaidô nyilvántartás vezetésérôl. A támogatás megítélését és a Támogatási Szerzôdés aláírását követôen a projekt hivatalos dokumentumát a Támogatási Szerzôdés és annak mellékletei képezik. Ennek adatai kerülnek be a Beruházási Alapokmányba. a) nem aktiválható költségek A projekt Támogatási Szerzôdésben rögzített tényleges kezdete elôtt de az elszámolhatósági idôszakon belül - keletkezett, a számviteli szervezet által nem aktiválható költségeknek minôsített költségek elszámolására a GIR projektmoduljában projektet kell nyitni. A projektnyitás idôpontja megegyezik a projektmenedzsment tagok megbízólevél átvételének idôpontjával. Az aktiválásra nem kerülô, de támogatott költségek esetében (pl.: projektmenedzsment) Támogatási Szerzôdésenként kell nyitni minden év elején egy költséggyûjtô projektfeladatot.a projektvezetô a projekt megnevezését, a projektmenedzsment tagok névsorát, szervezeti megnevezését és szervezeti kódját megküldi a Pályavasúti Kontrolling szervezet projektbe delegált tagjának, aki a projektnyitást a megadott adatok alapján kezdeményezi a MÁV SZK Zrt. Számviteli szervezetnél. A Számviteli szervezet a GIR Projektmodulban a Projektiroda szervezetére nyitott projektben megrendelt feladatot nyit, melyhez a megadott szervezeti kódok alapján alfeladatokat rendel. Más szervezetek által végzett munkák esetében megrendelt feladatokat kell nyitni a fôfeladatok alatt. A más szervezeteken felmerült költségek átterheléssel kerülnek át projekt számra. A projekt terhére bármely költség csak a projektvezetô jóváhagyásával kerülhet könyvelésre. b) aktiválható költségek A támogatási kérelem jóváhagyását és a támogatói döntés meghozatalát követôen a Projektiroda a Kontrolling Igazgatóság Beruházás és projekt kontrolling szervezetnél kezdeményezi a beruházási projekt jelzôszámának, illetve okmányszámainak kiadását, a beruházás azonosító számának, forrásának és összegének megadásával. A kiadott beruházási jelzôszám alapján a Mûszaki Lebonyolítás a GIR projektmodulban megnyitja a beruházási projektet, továbbá a projektvezetôvel egyezteti a beruházás mûszaki tartalmát és a Beruházási kézikönyv szerint elkészíti a beruházási okmányt. A Projektgazda a MÁV Zrt. Projektiroda vezetôje. A Projektgazda által biztosított adatok (beszerzés/ beruházás tárgya, értéke, érintett eszköz/új eszköz meghatározása, stb.) alapján a beruházási típusú feladatok esetében a Mûszaki Lebonyolítás a költség típusú feladatok esetében pedig a Számvitel szervezet elvégzi a Projekt és a szükséges feladatstruktúra megnyitását a GIR rendszerben. Számvitel szervezet a Projekthez kapcsolódó létrehozott/meghatározott adatokról (projektszám, alfeladat számok, UTK, stb.) tájékoztatja a Projektben résztvevô érintett szervezeteket. A Támogatási Szerzôdés csak a projekttel kapcsolatosan közvetlenül felmerülô költségeket engedi elszámolni, így az elszámolt naturáliák alapján felosztott és a projektre áttételezett költségeket nem. Ezért a tevékenységi sorokon áttételezett költségeket el kell különíteni. A beruházási projektek esetében a költségmentesítôk kiállítása során kell megbontani külön ráfordítás típus megadásával saját és EU forrásra: o A közvetlen költségekrôl KÖZOP/IKOP forrásra, o Az áttételezett költségekrôl SAJÁT forrásra. A GIR rendszerbôl Mûszaki Lebonyolítás szervezet havonta kimutatást készít adott projektre rögzített tételekrôl, és megküldi a projektvezetô részére. Határidô: Minden hónap 10. munkanap 4.2. A beérkezô dokumentumok kezelése Beérkezô számlák esetén követendô eljárás: a. A számlákat a MÁV SZK MTÜ KKI érkezteti, EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátja, majd a Bejövô Számla Könyvelés szervezethez továbbítja. A szállítókkal kötött szerzôdésekben rögzített, a számlabefogadás céljára külön levelezési

4 840 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám (központi számlabefogadási) címre érkezô számlák a BSZK szervezetéhez közvetlenül érkeznek. b. A BSZK szervezet EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátott beruházási számlákat a Projektiroda részére személyesen juttatja el, a számla átvételét követôen legkésôbb egy munkanapon belül. A Projektiroda az eredeti számlát a projekt hatályos Támogatási Szerzôdésében rögzítettek szerint záradékolja. A Projektiroda a számla eredeti példányát visszaszolgáltatja a BSZK-nak, kézhezvételtôl számított egy munkanapon belül. c. A Projektiroda által a beérkezô bizonylatok felülvizsgálatánál alkalmazott ellenôrzô listát jelen utasítás 2. számú függeléke tartalmazza, mely alapján megtörténik a számla tartalmának összevetése a Szállítóval aláírt szerzôdéssel, valamint a számla mellékleteinek ellenôrzése a Támogatási Szerzôdésben foglaltakkal. d. A számla további feldolgozását (szkennelés számlakönyvelés) a Bejövô Számkezelô Rendszer használatára vonatkozó utasításban foglaltak szerint kell elvégezni. A BSZK által a beérkezô bizonylatok felülvizsgálatánál alkalmazott ellenôrzô listát az utasítás 3. számú függeléke tartalmazza, mely alapján megtörténik a számla bizonylatok formai és tartalmi szempontú ellenôrzése könyvelés elôtt. Beérkezô kifizetés értesítôk kezelése: a. A Projektiroda a Közremûködô Szervezet által e-postán megküldött Kifizetés értesítôt elektronikusan a megfelelôség ellenôrzése után, legkésôbb a következô munkanapon továbbítja BSZK részére. b. A BSZK elvégzi a számla nettó részének forrásfelhasználás elszámolására megnyitott technikai bankszámlára (1.sz. melléklet 0.sz. függelék) a kifizetés hozzárendelést, és a kifizetési értesítô nyomtatott példányát csatolja az eredeti számla példányhoz. Projektre nem aktiválható költségek számviteli bizonylatai: Projekt terhére elszámolható, de nem a projektre könyvelt költségek rendezése során követendô eljárás a. A rendezendô költségekrôl a Pályavasúti Kontrolling szervezet kimutatást készít, melyet jóváhagyásra megküld a Projektirodának b. A projektiroda az általa jóváhagyott (záradékolt, szükséges azonosítókkal ellátott) rendezô bizonylatot megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére. A MÁV SZK Számviteli szervezet a kimutatás alapján a könyvelésrendezést elvégzi, szükség esetén a Bejövô számlakönyvelés részére továbbítja. c. MÁV SZK Számviteli könyvelés után a bizonylat másolati példányát a Projektirodának továbbítja. A számviteli bizonylatok mozgását illetve a velük kapcsolatos teendôket az alábbi táblázat mutatja be: Bizonylat Átadó Átvevô Eredeti Beérkezô számla és mellékletei Elôírt azonosítókkal ellátott beérkezô számla és mellékletei Könyvelt beérkezett számla Ellenôrzött kifizetési értesítô Könyvelt kifizetési értesítô Szolgáltató Központ Bejövô számla könyvelés Hitelesített másolat, másolati példány Határidô MÁV Projektiroda x 1 munkanapon belül MÁV Projektiroda Szolgáltató Központ Bejövô számla x könyvelés Szolgáltató Központ Bejövô számla MÁV Projektiroda x könyvelés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda Bejövô számla könyvelés Szolgáltató Központ Bejövô számla MÁV Projektiroda x könyvelés Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Kötelezettség modul zárását követô munkanapon Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Kötelezettség modul zárását követô munkanapon

5 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 841 Utófinanszírozású tételek kifizetését Szolgáltató Központ igazoló bankkivonatok (Projektiroda Pénzforgalmi könyvelés által megadott számlák estében) M Á V Bankgarancia Jóváhagyott könyvelés rendezési bizonylat (UTK, Projekt) Könyvelt könyvelés rendezési bizonylat Projektiroda(eredeti bizonylat MÁV Pénzgazdálkodás Szervezetnél) MÁV Projektiroda Szolgáltató Központ Beszámoló készítés MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV SZK Számviteli szervezet MÁV Projektiroda x Nyomtatott költségmentesítô Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda x Jóváhagyott költségmentesítô Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Beszámoló MÁV Projektiroda Könyvelt költségmentesítô készítés Adófolyószla + köztartozás mentes iga- MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Adózás zolás x x x Havonta egy alkalommal tárgyhavi Kinnlevôség modul zárását követô munkanapon Folyamatosan felmerüléskor Folyamatosan felmerüléskor Havonta egy alkalommal Fôkönyvi modul zárását követô munkanapon Havonta Bér betöltést követô munkanapon Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Fôkönyvi modul zárását követô munkanapon Projektiroda jelzését követô munkanapon 4.3. Számviteli feladatok A KÖZOP/IKOP projektek által finanszírozott számviteli bizonylatok könyvelésérôl jelen utasítás 1. számú melléklete rendelkezik, melynek karbantartásáért a MÁV Szolgáltató Központ Számviteli szervezete felelôs Saját teljesítésben elszámolandó költségek dokumentálása Bizonyos, az Elszámolható Költségek Útmutatójában részletezett tevékenységeket a Cégcsoport nem harmadik személy közremûködésével, hanem saját tevékenységben végezhet el. Saját teljesítésben a MÁV Zrt. mint Kedvezményezett, az Elszámolható költségek útmutatója alapján az alábbi tevékenységeket láthatja el: Megvalósíthatósági Tanulmány készítése Tervezés Mûszaki ellenôrzés (kizárólag nem hatósági engedélyköteles kivitelezések esetén) és szakági szakfelügyelet Kommunikáció Projektmenedzsment Saját teljesítésben, a Közremûködô Szervezet által jóváhagyott Önköltség-számítási Szabályzat alapján elszámolható a MÁV Szolgáltató Központ által nyújtott számviteli, humánerôforrás-gazdálkodási, közbeszerzési tevékenység. Tekintettel arra, hogy a felsorolt költségek közül a Tervezés aktiválható költség, ennek gyûjtése és dokumentálása a Mûszaki Lebonyolítás feladata. A saját teljesítéshez kapcsolódó utazási költségtérítés elszámolásánál érintett gépjármûvek projektre arányosított bérleti díját a Pályavasúti kontrolling tárgyhónapban a GIR-bôl legyûjtött számlákból és a menetlevelek adataiból számolja. A GIR beruházási projekten elszámolt számlák fizetési kérelem megfelelô adatlapjára történô rávezetése a Mûszaki Lebonyolítás szervezet feladata. A saját teljesítés elszámolása a munkavállaló teljes munkaidejének és projektre fordított munkaidejének arányán alapszik. A projektben megbízólevéllel rendelkezô munkavállaló részére tevékenységétôl függôen a Projektiroda vagy a Mûszaki Lebonyolítás megküldi az adott hónapra érvényes Munkaidô-nyilvántartó lapot (minta és kitöltési útmutató: jelen utasítás 4.sz. függeléke). A projektcsoport-tag az elvégzett munkának megfelelôen kitölti a nyilvántartó lapot, majd elektronikus példányban visszaküldi a Projektirodának/Mûszaki Lebonyolításnak, 2 nyomtatott példányát pedig aláíratja a projekt vezetôjével, valamint saját szervezetének vezetôjével, majd eljuttatja a Projektirodának/Mûszaki Lebonyolításnak. A Projektcsoport-tag abban az esetben is köteles a munkaidô nyilvántartó lapot kitölteni és a fenti eljárásrend szerint

6 842 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám leadni, amennyiben tárgyhóban nem volt projektre fordított munkaórája. A Projekttag Idôadat rögzítôje a beérkezett és aláírt munkaidô nyilvántartó lapok adatai alapján SAP-ban rögzíti a projektes munkaidô adatokat az idôfelosztás SAP felületen tárgyhót követô hó 1. munkanap 15 óráig. Az Idôadat rögzítô köteles még berögzítés elôtt ellenôrizni a leadott MNYL-on az aláírások meglétét, megfelelôségét és a táblázat fejlécének pontos kitöltését az illetékes humánpartner bevonásával. A projekt idôk projekt kódra történô rögzítése, felosztása (SAP-ban) munkanaponként történik amennyiben adott napra projektes órát kell elszámolni. Az idôfelosztás rögzítése kizárólag a jelen és távollétek a SAP HR PTMW idôgazdálkodási felületen történô teljes körû berögzítését követôen végezhetô el. A projektes munkaidô rögzítése során csak olyan munkaidô nyilvántartó lap fogadható el, amelyen szerepel a projektvezetô aláírása, valamint a Projekthez kapcsolódó azonosító adatok. Az Idôadat rögzítô ezt követôen leellenôrzi a projekt órák már általa berögzített óraszáma naponta egyezik-e az alapbizonylaton szereplô napi órával. Eltérés esetén köteles még a bérszámfejtési zárásban kijavítani az adatot. Ellenôrizni köteles továbbá az Idôadat rögzítô azt is, hogy a projekt lapon a Projekttag által jelzett i azaz dolgozik és az n nem dolgozik egyezik-e az SAP idôfelosztás felületen látható felosztandó munkaórák számával. (amennyiben a Projekttag adott napon nem dolgozik, akkor 0 óra a felosztandó idô). A SZK Humán Szolgáltató szervezet a rögzített adatok alapján elvégzi a számfejtést. Eredményeként elôáll bérelem (össze van rendelve fôkönyvi számlákkal és kontírozással) bontásban a költség - szervezeti egység (költséghely) és tevékenység (UTK) szinten valamint az utalandó összeg. Azaz a bér, illetve személyi jellegû kifizetések a rögzített UTK kódok és projektek között munkaidô arányában felosztásra kerülnek. SAP HR-ben elôállított állományból (fôkönyv/projektbontásban) feladás készül GIR részére projekt és fôkönyvi modulok felé, mely a SZK Számviteli Szolgáltatás által kerül betöltésre/könyvelésre, tárgyhót követô 5. munkanapon. A Projektiroda/Mûszaki lebonyolítás a leadott Munkaidô-nyilvántartó lapok alapján elkészíti a Munkaidôelszámoló lapot (5.sz. függelék) melyet elektronikus formában (excel) megküld a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezetnek valamint a Pályavasúti Kontrolling Szervezetnek. Humán Szolgáltató Szervezet a dokumentum alapján kitölti az adott projekt tárgyi idôszakára vonatkozó Személyi jellegû költségek összesítôjének alábbi oszlopait: Projektazonosító Elszámolási idôszak Munkavállaló, megbízott személy neve- Teljesítés idôszaka Jogcím Projektre fordított munkaidô aránya (%) Arányosítandó bruttó bér / illetmény/megbízási díj/céljuttatás Egyéb személyi jellegû juttatások- Közterhek Szociális hozzájárulási adó (27%) START kártya kedvezmény járuléka Táppénz hozzájárulás (1/3) Szakképzési hozzájárulás EHO Járulékok és adók összesen (2) Összes személy jellegû ráfordítás (1+2) Projekt terhére elszámolni kívánt bruttó bér/illetmény/megbízási díj/céljuttatás Projekt terhére elszámolni kívánt egyéb személyi jellegû juttatások Projekt terhére elszámolni kívánt járulékok és adók Járulékok kifizetésének dátuma/ Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma Nettó bér kifizetésének dátuma/ Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma Járulékokkal kapcsolatos információk (megfizetésének, vagy átvezetésének dátuma, illetve a bizonylat sorszáma) szolgáltatását a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet részére a MÁV SZK Zrt. Adózási Szervezete végzi. Ezen adatok továbbítási határideje az átvezetést, vagy utalást követô munkanap. A Személyi jellegû költségek összesítôjének minta-táblázatát jelen Utasítás 6.sz. függeléke tartalmazza. Pályavasúti Kontrolling Szervezet a Munkaidô-elszámoló lap alapján kiszámítja a projektcsoport-tagokra jutó irodabérlet és rezsi költségét. Elôbbit az 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôjében (7.sz függelék), utóbbit az Általános (rezsi) költségek összesítôjében (8.sz. függelék) szerepelteti. Az összesítôkben az alábbi adatokat minden esetben a Projektiroda tölti ki: Kifizetési kérelem sorszáma, Projektelem/ tevékenységtípus, Költségvetési sor száma, megnevezése. A dokumentálási folyamat határidôit az alábbi táblázat foglalja össze:

7 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 843 Tevékenység Határidô Felelôs Munkaidô-nyilvántartó lapok kiküldése projektcsoport-tagoknak 15. munkanap menedzsment) Elszámolandó hónap Projektiroda (projekt- Mûszaki lebonyolítás (tervezôk) Munkaidô-nyilvántartó lapok visszaküldése elektronikus és aláírt formátumban utolsó munkanapja Elszámolandó hónap Projektcsoport-tagok Munkaidô-nyilvántartó lapok SAP-ba rögzítése Elszámolandó hónap Idôadat-rögzítô utáni hó 1.munkanap 15 óra Munkaidô-nyilvántartó lapok alapján munkaidô-elszámoló (összesítô) lap kitöltése utáni hó 3. munkanap Projektiroda Mûszaki lebonyolítás Elszámolandó hónap megküldése MÁV SZK Zrt.Humán Szolgáltató szervezetnek/ Pályavasúti Kontrolling szervezetnek Személyi jellegû költségek összesítôjének/irodabérlet összesítôjének/ Általános (rezsi) költségek összesítôjének kitöltése Bérjegyzék/Fizetési jegyzék és a Bérkifizetés bankbizonylata az illetményekrôl elektronikus példány feltöltése a Projektiroda meghajtójára Járulékok kifizetésérôl szóló bizonylat elektronikus példány feltöltése a Projektiroda meghajtójára Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet Pályavasúti Kontrolling MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet MÁV SZK Zrt.Adózás A Közremûködô Szervezet részére beküldött aláírt Személyi jellegû költségek összesítôjének elektronikus példányát a projektvezetô/ beruházási monitoring szakelôadó visszaküldi a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet részére. A saját teljesítésben végzett feladatokról a Közremûködô Szervezet részére a saját teljesítést tartalmazó kifizetési kérelemmel együtt Saját teljesítés Beszámoló nyomtatvány beküldése szükséges, melynek mintáját jelen Utasítás 9.sz. függeléke tartalmazza. Csatolni szükséges még a Nyilatkozat saját teljesítésrôl c. dokumentumot, melyben Kedvezményezett felhatalmazott aláírója kijelenti, hogy a Saját teljesítésben végzett feladatok értéke nem haladta meg a piaci értéket és a pénzügyileg rendezett tételek alapján számított önköltséget. A nyilatkozat sablonja letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. A saját teljesítések MÁV szervezeten belüli dokumentálása: A Projektiroda a Mûszaki Lebonyolítás közremûködésével megállapodásokat köt a résztvevô szervezetekkel a projekten történô feladatokról. A Mûszaki Lebonyolítás támogatási szerzôdésenként alprojekteket hoz létre, a területek a vonatkozó alprojekt területi jelzôszámos projektjét megnyitja a GIR rendszerben. A területek a létrehozandó eszközök alapján létrehozzák a feladat struktúrát. A Mûszaki Lebonyolítás a projektben közremûködô szervezetekre területenként, azon belül eszközönként megrendelt feladatot hoz létre, amelyeknek számát és ráfordítás típusát valamint a költségmentesítô ráfordítástípusait közli a megállapodást kötô szervezettel. A megállapodás alapján a projektben dolgozó szervezetek a beruházással kapcsolatos közvetlen költségeiket a közölt beruházási megrendelt feladatágra számolják el. Amennyiben a munka folyamán további közremûködôkre van szükség, úgy megállapodás alapján további megrendelt ág nyitására van lehetôség. A szervezetek az adott idôszak (megrendelt feladaton elszámolt) költségeirôl, a megállapodásban rögzített paraméterekkel költségmentesítôt állítanak ki, amelyet megküldenek a Mûszaki Lebonyolítás részére, aki ellenôrzésre és jóváhagyásra megküldi a Projektirodának, majd ezt követôen a Projektiroda átadja a Mûszaki Lebonyolítás részére rögzítésre. A Projektiroda jóváhagyását követôen a Mûszaki Lebonyolítás a költségmentesítôket lefogadja. A költségmentesítô tartalmazza a közvetlenül elszámolható és az áttételezett (nem elszámolható) költségeket is. Az elôbbi KÖZOP/IKOP forrásra, az utóbbi saját forrásra kerül rögzítésre.

8 844 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Beruházási projektekre közvetlenül utalványozható (aktiválandó saját teljesítmények) költségek, melyeket a tevékenységi sorokon kell elszámolni. Az aktiválható saját teljesítmények közvetlen költsége havonta kerül elszámolásra. A költségmentesítôt a munkát végzô üzletági szervezet és a résztvevô szervezet állítja ki és számolja el a ténylegesen felmerült költség alapján. A költségmentesítônek tartalmaznia kell: a bizonylat megnevezését és sorszámát, az elszámolásra vonatkozó idôszakot, az okmányt kiállító üzletági szervezetazonosító adatait, a megrendelô üzletági szervezet adatait, a szolgáltatás megnevezését és projekt-feladatazonosító kódját, az elôállítás közvetlen költségeit projekt költségnem szerint részletezve és egy összegben, az okmány keltét és a szükséges aláírásokat. A Költségmentesítôt a projektvezetô minden esetben leellenôrzi, a beruházási projektre költség könyvelése csak a projektvezetô jóváhagyásával történhet A kifizetési kérelem összeállítása A MÁV Zrt-nek a kifizetési igénylését a Szerzôdés hatályba lépését követôen, a Projekt Státusz Jelentéssel együtt a Közremûködô Szervezethez kell benyújtani. A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekrôl a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követôen. Szállítói elôlegszámla esetében szintén kifizetési kérelmet kell benyújtani, ez esetben PSJ benyújtása nem szükséges. Felelôs: Projektiroda Kizárólag az EMIR rendszerben számlarögzítést követôen generált és onnan kinyomtatott kifizetési kérelmet lehet cégszerûen aláírva elszámolásra benyújtani. A részletes útmutató megtalálható az EMIR-rendszer HELP menüpontjában. A rendszert nem használók a projektvezetôtôl kérhetik elektronikusan. A kifizetési kérelem a 10. sz. függelék szerinti dokumentum, melyet az EMIR felületen való generálás után ellenôrizni kell, az alábbiak szerint: (Felelôs: projektvezetô, beruházási monitoring szakelôadó) 1. A kifizetési kérelem azonosító adatai (1. számú táblázat): A kifizetési kérelem számánál folyamatos számozást kell követni. A kifizetési kérelem és a kapcsolódó pénzügyi elszámolás száma meg kell egyezzen. (Fô) kedvezményezett neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A projektazonosító száma: A projekt befogadását követôen kapott, egyedi azonosító szám. 2. A kifizetési kérelemben igényelt, kifizetendô támogatás (2. számú táblázat): Számmal, és betûvel is meg kell jelölni azt a támogatás összeget, melynek kifizetését az adott kifizetési kérelemben igényli. 3. Az átutalni kívánt összeg (3. számú táblázat): Az elsô oszlopban fel kell tüntetni: utófinanszírozás, azaz a kedvezményezett számára történô folyósítás esetén a kedvezményezett nevét; szállítói finanszírozás esetén a szállító nevét; engedményezô intézménynek történô utalás esetén annak pontos nevét. A Jóváírandó bankszámlaszám elnevezésû oszlopban a támogatás folyósítására elkülönített bankszámlaszámot kell megadni. Eszerint, kedvezményezett számára történô folyósítás esetén 1 bankszámlaszám megadása lehetséges. Egy cellába csak 1 bankszámlaszámot lehet írni. Az átutalandó összegek Összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg megegyezzen azzal az összeggel, amennyit a 2. számú táblázatban támogatás kifizetéseként kér. 4. Közbeszerzési eljárás ismertetése (4. számú táblázat): A megfelelô választ a jelölô négyzetben X -szel kell jelölni. A második kérdésnél, amennyiben a kérdésre a válasza igen, a projekt elôrehaladási jelentés (PEJ) benyújtásának pontos dátumát kell megadni. 5. Rendelkezés elôleg elszámolásról (5. számú táblázat): Számmal, és betûvel is meg kell jelölni azt a támogatás összeget, melyet elôleg terhére kívánunk elszámolni. 6. Számlalista (6. számú táblázat) A kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat külön-külön sorban, rendszerezetten kell felsorolni a táblázatban. Az összesítôket (pl. bérösszesítô, 500Eftalatti számlák összesítôje stb.) külön sorban kell feltüntetni. Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A táblázatban SZ -szel kell jelölni, amelyet szállítói kifizetésre, és U -val, amit utófinanszírozásként kell benyújtani.

9 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 845 Az elszámolható nettó költség elnevezésû oszlopban a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének nettó összegét kell feltüntetni. Az ÁFA elnevezésû oszlopban kell a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének ÁFA tartalmát feltüntetni. A táblázatban az Elszámolható összes költség elnevezésû oszlopban az elszámolható nettó költség + ÁFA összegét kell feltüntetni, azaz az oszlopban feltüntetni kívánt összeg egyenlô a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének bruttó összegével. A táblázat Támogatás elnevezésû oszlopának összesen összege meg kell, hogy egyezzen a 3. táblázat, jóváírandó bankszámlaszámonként megbontott Átutalandó összegek összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg és az elôleg terhére elszámolni kívánt támogatás összegével. 7. Költségösszesítô (7. számú táblázat): A költségvetési sor száma, megnevezése oszlopban a létesítmény- és gépjegyzék szerinti elnevezést kell feltüntetni, amennyiben van ilyen melléklete a Támogatási Szerzôdésnek. A kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat külön-külön sorban, rendszerezetten kell felsorolni a táblázatban. Az összesítôket (pl. bérösszesítô, 100Eft alatti számlák összesítôje stb.) külön sorban kell feltüntetni. Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A táblázatban SZ -szel kell jelölni, amelyet szállítói kifizetésként, és U -val, amit utófinanszírozásként kerül benyújtásra. Az elszámolható nettó költség elnevezésû oszlopban a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének nettó összegét kell feltüntetni. Az ÁFA elnevezésû oszlopban kell a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének ÁFA tartalmát feltüntetni. A táblázatban az Elszámolható összes költség elnevezésû oszlopban az elszámolható nettó költség + ÁFA összegét kell feltüntetni, azaz az oszlopban feltüntetni kívánt összeg egyenlô a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének bruttó összegével. A táblázat Támogatás elnevezésû oszlopának összesen összege meg kell, hogy egyezzen a 3. táblázat, jóváírandó bankszámlaszámonként megbontott Átutalandó összegek összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg és az elôleg terhére elszámolni kívánt támogatás összegével. 8. A Kifizetés hitelesítése (8. számú táblázat): Külön-külön sorban kell felsorolni a kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat, megjelölve, hogy mely költségvetési sort érinti. A 6. számú, Számlalista elnevezésû táblázatban alkalmazott sorrendet kell követni. Fel kell sorolni a pénzügyi elszámolás részét képezô alátámasztó dokumentumokat, azok pontos beazoníthatóságára figyelve (pl. sorszám, számozás, pontos cím, stb.). Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A kifizetési kérelemben csak a projektvezetô által jóváhagyott tételek szerepelhetnek. A kifizetési kérelem egy nyomtatott példányát eredeti felhatalmazotti aláírással a Projektiroda nyújtja be a Közremûködô Szervezet részére. A kifizetési kérelem egy eredeti példánya a Projektiroda Irattárában kerül lefûzésre. A kifizetési kérelem nyomtatott példányához az alábbi alátámasztó dokumentumokat kell beküldeni a Közremûködô Szervezet részére: Projekt Státusz Jelentés word dokumentumának felhatalmazott által aláírt példánya. Személyi jellegû költségösszesítôk/ 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôje/ Általános (rezsi) költségek összesítôje, felhatalmazott által aláírt példánya. Saját teljesítés beszámoló valamint Nyilatkozat saját teljesítésrôl, mely a palyazat.gov.hu oldalról letölthetô. Ezeken kívül csatolni szükséges a Rezsiköltségek arányos elszámolását alátámasztó számítási módszertan nyilatkozatát, mely szintén letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. Számlák, bankkivonatok, teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolata Kivitelezôi számla benyújtása esetén: mûszaki ellenôri jelentés a kivitelezés elôrehaladásáról, a kivitelezés tartalmát bemutató táblázatot naturáliák szerinti bontásban, egyes részszámlák tartalmát feltüntetve, mûszaki ellenôr bejelentett aláírásával ellátva. 4.6 Projektet érintô monitoring feladatok Projekt Haladásjelentés A projektek elôrehaladásáról minden hónap 15. és utolsó napján a 11. sz. függelék szerinti haladásjelentést kell készíteni a projekt vezetôjének a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese számára.

10 846 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Projekt Státusz Jelentés A Projekt Státusz Jelentést (PSJ) havonta egy alkalommal a Támogatási Szerzôdésben rögzített határidôig kell a Közremûködô Szervezet részére eljuttatni egy elektronikus és egy nyomtatott példányban. PSJ benyújtása minden hónapban kötelezô, abban az esetben is, amikor kifizetési igénylést a MÁV Zrt. nem nyújt be. Kifizetési igénylés nélkül benyújtott PSJ esetében a PSJ számszerûsíthetô elôrehaladást nem tartalmaz, ugyanakkor a Word forma táblázatait, szerzôdéseket és szerzôdésmódosításokat valamint pénzügyi ütemezést tartalmazó táblákat az adott idôszak aktualizált adataival kell kitölteni, amennyiben vállalkozói szerzôdéskötés történik a kódtáblát a PSJ-ben rögzíteni kell. Jelen utasítás 12. sz. függeléke a Projekt Státusz Jelentés minta. A PSJ szerkezete Word file: Projekt alapadatai Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Esélyegyenlôségi kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Környezeti fenntarthatósági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Elôrehaladást igazoló dokumentumok (mellékletek) Excel file: Projekt indikátorok jelentéstételi idôszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplô elôrehaladását bemutató táblázat Bizonylatokat összefoglaló, indikátorokhoz és fizetési kérelmekhez rendelô táblázat Közbeszerzési eljárásokat és egyéb beszerzéseket összefoglaló táblázat Kiegészítô közbeszerzési eljárásokat és szerzôdésmódosításokat bemutató táblázat Aktualizált pénzügyi táblázat Word file kitöltése A PSJ sorszámát a dokumentum elsô oldalán fel kell tüntetni a könnyebb nyomon követhetôség érdekében. Projekt alapadatai (Felelôs: projektvezetô/beruházási monitoring szakelôadó) A Projekt alapadatait, a jelentéstétel idôszakát valamint Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat (Felelôs: projektvezetô/beruházási monitoring szakelôadó) Közremûködik: BLÜ/kontrolling/ kommunikáció) A kitöltés során a Pályázati Útmutatóban szereplô kötelezôen elôírt kommunikációs csomag valamennyi elemét fel kell tüntetni, amennyiben a sorok között valamely elem nem található úgy azt az egyéb sor bôvítésével kell megadni. A célértékhez a Projektjavaslatban/Pályázatban megjelölt célértékeket kell feltüntetni. Az elôzô jelentés idôpontjában érvényes értékhez az elôzô PSJ a jelentés készítésének idôpontjában érvényes érték oszlop adatát kell szerepeltetni. 1. PSJ esetében 0 értékeket kell feltüntetni. A jelentés készítésének idôpontjában érvényes értéknél a tárgyhavi kumulált teljesítést kell feltüntetni (elôzô jelentés idôpontjában érvényes érték+havi teljesítés). Tervezett határidô: nem változik a PSJ-k benyújtása során, a kiinduló tervértéket kell szerepeltetni. Minden esetben ki kell tölteni. Valós határidô: a jelentéstételi idôszakban érvényes terv/tényértékek. Minden esetben kitöltendô. Az eredményt igazoló dokumentumok között fel kell tüntetni a tájékoztatási és nyilvánossági elemek teljesítésének alátámasztását igazoló dokumentumokat (fénykép, szórólap, jelenléti ív) melyeteket elektronikusan a PSJ-hez kell csatolni. A nyomtatott példányok, dokumentumok a helyszíni ellenôrzés során kerülnek megtekintésre. Esélyegyenlôségi kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Szempont megnevezése és száma: Valamennyi a pályázat/projektjavaslatban vállalt kötelezettséget (számszerûsíthetôt és nem számszerûsíthetôt egyaránt) fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a tárgyidôszakban/tárgyidôszakig történt-e elôrehaladás. Mértékegység: Pályázat/projektjavaslat szerinti mértékegység. Kiindulási érték: Pályázat/projektjavaslat szerinti pályázat benyújtásakor érvényes érték. Valamennyi PSJben azonos. A jelentéstételi idôszakra vonatkozó érték: A jelentéstételi idôszakban aktuális, kumulált érték. A vállalások teljesítésének ellenôrzésére (alátámasztó dokumentumok megtekintése) a helyszíni ellenôrzés során sor kerülhet, a dokumentumokat a Záró Projekt Elôrehaladási Jelentés (ZPEJ) mellékleteként kell benyújtani. A ZPEJ jóváhagyásának feltétele az esélyegyenlôségi kötelezettségek teljesítése. A kötelezettség teljesítését a Közremûködô Szervezet az NFÜ honlapjáról letölthetô Esélyegyenlôségi Útmutató alapján vizsgálja! A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: A pályázat/projektjavaslat szerinti A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték. Valamennyi PSJ-ben azonos. Környezeti fenntarthatósági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens) Szempont megnevezése és száma: Valamennyi a pályázat/projektjavaslatban vállalt kötelezettséget (számszerûsíthetôt és nem számszerûsíthetôt egyaránt) fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a tárgyidôszakban/tárgyidôszakig történt-e elôrehaladás. Mértékegység: Pályázat/projektjavaslat szerinti mértékegység.

11 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 847 Kiindulási érték: Pályázat/projektjavaslat szerinti pályázat benyújtásakor érvényes érték. Valamennyi PSJben azonos. A jelentéstételi idôszakra vonatkozó érték: A jelentéstételi idôszakban aktuális, kumulált érték. A vállalások teljesítésének ellenôrzésére (alátámasztó dokumentumok megtekintése) a helyszíni ellenôrzés során sor kerülhet, a dokumentumokat a ZPEJ mellékleteként kell benyújtani. A ZPEJ jóváhagyásának feltétele a környezeti fenntarthatósági kötelezettségek teljesítése. A kötelezettség teljesítését a Közremûködô Szervezet az NFÜ honlapjáról letölthetô Környezeti Fenntarthatósági Útmutató alapján vizsgálja! A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: A pályázat/projektjavaslat szerinti A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték. Valamennyi PSJ-ben azonos. Elôrehaladást igazoló dokumentumok (mellékletek) Az elôrehaladást igazoló, alátámasztó dokumentumok felsorolása. Mind az elektronikusan mind a papír alapon csatolt mellékelt dokumentumok felsorolása szükséges. Excel file kitöltése Projekt indikátorok Az indikátortáblát a Közremûködô Szervezet állítja össze a Támogatási Szerzôdés 5. sz. melléklete szerint. Ezt a táblát a psjweb.kiksz.eu oldalról kell letölteni, a Közremûködô Szervezet által megadott felhasználónévvel és jelszóval. A táblázat tartalmazza a Támogatási Szerzôdés fizikai megvalósításáig teljesülô indikátorainak célértékét és mennyiségét, valamint a PSJ további táblázatainak összegzésébôl a jelentéstételi idôszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplô teljesítés indikátor elôrehaladását. A Projekt indikátorok tábla a Bizonylatok tábla kitöltése során automatikusan töltôdik. A táblázatban valamennyi a Támogatási Szerzôdésben szereplô indikátor felsorolása szükséges. A táblázat ezen oszlopai, sorai (kód, megnevezés, egység, rövid tartalom, Támogatási Szerzôdés melléklete szerinti mennyiség és le nem vonható áfával növelt összeg) kizárólag a Támogatási Szerzôdés módosításával változhatnak. Amennyiben az indikátorok elôreláthatóan nem érik el a Támogatási Szerzôdésben vállalt célérték 90%-át úgy a Támogatási Szerzôdés módosítása szükséges. Kivitelezési szerzôdés kötése után az indikátortábla módosítása szükséges a kivitelezési tevékenységek bemutatását szolgáló naturália tábla (kódtábla) fô soraival. Bizonylatok Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Ezen a munkalapon töltendô/található a teljes projekt (fizetési kérelemben benyújtott) bizonylatainak listája. Amennyiben valamely bizonylathoz nincs vállalkozói szerzôdés, vagy nincs kódtábla akkor itt történik meg a bizonylatok indikátorokhoz rendelése és az indikátormennyiség megadása is. Bizonylatnak minôsül a kifizetési kérelemben benyújtandó összesítô táblázat is. Az 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôjében szereplô tételeket is egyenként kell rögzíteni. Oszlopok: PSJ ssz: a bizonylathoz kapcsolódó PSJ száma. A tábla göngyölten tartalmazza valamennyi bizonylatot a nyomon követhetôség érdekében. Szerzôdésszám: a bizonylathoz kapcsolódó vállalkozói szerzôdés száma. A vállalkozói szerzôdés nélküli bizonylatok esetében a cella üresen hagyandó. Vállalkozó megnevezése: szállító, bizonylatot kiállító hivatalos megnevezése. Megadása kötelezô. Bizonylatszám: számla száma, vagy ha számla nem kerül kiállításra a kiállított számlát helyettesítô bizonylat (pl. összesítô) sorszáma. Megadása kötelezô. Megrendelés szövege: vállalkozói szerzôdés, megrendelés tárgya. Kitöltése nem kötelezô. Bizonylat szövege: Számlán/bizonylaton szereplô szöveg/megnevezés/tárgy. Megadása kötelezô. Fizetési kérelem ssz: A bizonylatok fizetési kérelemhez rendelése érdekében itt kell megadni, hogy az adott bizonylat mely fizetési kérelemben kerül benyújtásra. Megadása kötelezô. A fizetési kérelem összeállítása a következô fejezetben foglaltak szerint kerül összeállításra. Elszámolható nettó / elszámolható áfa / le nem vonható áfával növelt összeg: bizonylaton szereplô összegek. Megadása kötelezô. Indikátor-besorolás: amennyiben kódtábla kapcsolódik a bizonylathoz (kapcsolódó vállalkozói szerzôdéshez) a besorolás nem szükséges, kódtábla szöveg feltüntetése szükséges. Indikátor-mennyiség: Szintén kód táblával nem rendelkezô bizonylatok esetében töltendô, a nem %-ban mérendô indikátorok esetében. Ahol a mértékegység nem %-os, kötelezô megadni ebben a cellában azt a mennyiségi értéket amennyivel az adott kódú indikátor mennyiségét a teljesítés növelte. Fontos hogy az itt megadott mennyiség mértékegysége megegyezzen a Támogatási Szerzôdés kapcsolódó indikátorának mennyiségével. Itt csak az értéket kell megadni, a mértékegység automatikusan megegyezik a kapcsolódó indikátor mértékegységével. Elszámolás jóváhagyás: KSZ tölti ki. Teljesítés jóváhagyás: KSZ tölti ki. Elszámolás (bizonylat) kizárólag a már KSZ által elôzetesen ellenjegyzett vállalkozói szerzôdéshez/ kódtáblához nyújtható be. Szerzôdések (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Közremûködik: BLÜ) Ezen a munkalapon töltendô/található valamennyi szerzôdés. Minden PSJ-hez csak a már megkötött szerzôdések adatait kell feltüntetni. A megkötött szerzôdések esetében a vállalkozói szerzôdés szám hozzárendelésével azonosítható a vállalkozói szerzôdések-kódtáblák-bizonylatok kapcsolata. Amennyiben nem történik közbe-

12 848 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám szerzés, a táblában rövid indoklás megadása szükséges a kivételt tartalmazó jogszabályi hely megjelölésével. Oszlopok: Szerzôdésszám: A szerzôdés egyedi, kedvezményezetti azonosítója. A kódtábláknál és bizonylatok munkalapon használt szerzôdésszámmal azonos, célja a bizonylatok, indikátorok eljáráshoz, szerzôdéshez kapcsolása. Projekttevékenység/alprojekt: 1. PSJ-ben a Támogatási Szerzôdés beszerzési terve (melléklete) alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Új szerzôdés vagy közbeszerzési eljárás esetén itt kell megjelölni a kapcsolódó projekttevékenységet/alprojektet. Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerzôdés szerint (Ft): 1. PSJ-ben a Támogatási Szerzôdés beszerzési terve alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Új szerzôdés vagy közbeszerzési eljárás esetén itt kell megjelölni a kapcsolódó projekttevékenység/alprojekt keretösszegét. Közbeszerzési eljárás típusa: Eljárás típusának megjelölése, amennyiben a kiválasztás nem közbeszerzés keretében történik, rövid indoklás megadása szükséges a kivételt tartalmazó jogszabályi hely megjelölésével. Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma: 1. PSJ esetében a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum, késôbb a PSJ-kben a tervezett dátum frissítendô, lezajlott eljárás esetén a ténydátum rögzítendô. A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft): 1. PSJ esetében a Támogatási Szerzôdésben tervezett keretösszeg, késôbb a PSJ-kben a tervezett keretösszeg frissítendô, lezajlott eljárás esetén a hirdetményben szereplô keretösszeg rögzítendô. Ajánlattételi határidô (tervezett) dátuma: A PSJ-kben a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum frissítendô, lezajlott eljárás esetén a ténydátum rögzítendô. Indult jogorvoslati eljárás?: Igen/ nem értékek töltendôk (tervezett beszerzés esetében üresen kell hagyni). Igen esetén az eljárás kezdô és végdátumát itt meg kell adni. Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés?: Igen/ nem értékek töltendôk (tervezett beszerzés esetében üresen kell hagyni). Szerzôdéskötés (tervezett) dátuma: A PSJkben a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum frissítendô. Szerzôdéskötés (tényleges) dátuma: Megkötött szerzôdés esetében a tényadat rögzítendô. Szerzôdés nettó összege.: A szerzôdéskötéskor töltendô ki megkötött szerzôdés esetén a szerzôdés nettó összegével. Szerzôdés szerinti Áfa összege: Amennyiben a szerzôdéses összeget Áfa terheli, annak jelölése szükséges. A cellát akkor is ki kell tölteni, ha nincs Áfa, ez esetben 0 -t kell szerepeltetni. Szerzôdés bruttó összege: A szerzôdés szerinti nettó összeg+a rá esô Áfa. A szerzôdés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %- ban): a szerzôdéses összeg bontása forrásonként %-ban. A vállalkozói szerzôdést a megkötését követôen a következô havi PSJ-ben be kell nyújtani, a szerzôdés szám feltüntetésével. Elszámolás (bizonylat) kizárólag a már KSZ által elfogadott (PSJ-ben benyújtott, elfogadott) vállalkozói szerzôdéshez nyújtható be. Szerzôdés-módosítások, kiegészítô közbeszerzések (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens/ Közremûködik: BLÜ) Ezen a munkalapon töltendô/található valamennyi szerzôdés-módosítás valamint kiegészítô közbeszerzés amennyiben történt ilyen. Oszlopok: Szerzôdésszám: A szerzôdés egyedi, kedvezményezetti azonosítója. A kódtábláknál és bizonylatok munkalapon használt szerzôdésszámmal azonos, célja a bizonylatok, indikátorok eljáráshoz, szerzôdéshez kapcsolása. Projekttevékenység/alprojekt: Támogatási Szerzôdés beszerzési terve alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Szerzôdésmódosítás / Kiegészítô közbeszerzés tartalma: Rövid leírás a szerzôdésmódosításról, a kiegészítô közbeszerzés tárgyáról. A kiegészítô közbeszerzések megindításához a Közremûködô Szervezet jóváhagyása szükséges, a szerzôdésmódosításokat a Közremûködô Szervezet számára a Szerzôdésekkel megegyezô módon meg kell küldeni. Módosítás esetén az eredeti szerzôdés összege nôtt? Igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ftban) és annak forrása. Ha nôtt, indult-e közbeszerzési. eljárás? Igen/ nem. Ha igen, a közbeszerzési eljárás típusát itt kell megadni. Ha nem indult, miért nem? Ha nôtt az eredeti szerzôdés összege és nem indult közbeszerzési eljárás, akkor itt kell indokolni a jogszabályi hely megjelölésével. A szerzôdés-módosítás / kiegészítô közbeszerzés eredményeképp létrejött szerzôdés dátuma: Megkötéskor a szerzôdéskötés dátuma. Az eredeti szerzôdés módosult adatairól rövid összegzés: A legfontosabb módosult adatok összefoglalása. A vállalkozói szerzôdés módosítását / kiegészítô közbeszerzés alapján megkötött szerzôdést az aláírást követôen a következô havi PSJ-ben be kell nyújtani, a szerzôdés szám feltüntetésével. Elszámolás (bizony-

13 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 849 lat) kizárólag a már KSZ által elfogadott (PSJ-ben benyújtott, elfogadott) vállalkozói szerzôdéshez nyújtható be. Pénzügyi ütemterv (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens) Ezen a munkalapon kell frissíteni minden PSJ-ben a havi kifizetés-ütemezést. A táblában a teljes projektidôszaknak szerepelnie kell, mind a már megtörtént kifizetéseknek mind pedig a jövôbeni várható kifizetésütemezésnek. A táblában a tervezett kifizetési igénylések benyújtását kell ütemezni. A táblázat végösszegének minden esetben meg kell egyeznie a Támogatási szerzôdésben szereplô támogatás mértékével. Az elkészült, és projektvezetô által jóváhagyott Excel-táblát vissza kell tölteni a psjweb.kiksz.eu oldalra. Feltöltésnél figyelemmel kell kísérni, hogy a feltöltött dokumentumra a rendszer regisztrál-e valamilyen hibaüzenetet. Közremûködô Szervezet által elfogadottnak csak a hibaüzenet nélkül feltöltött PSJ tekinthetô. A PSJ Word dokumentumát kitöltött, jogosultság szerinti aláírással ellátva, a Kifizetési kérelemmel együtt kell beküldeni a Közremûködô Szervezet részére. 4.7 Iratkezelés a Projektirodán és az EU projektekkel foglalkozó szervezeteknél A Projektiroda a beérkezô EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátott küldeményeket a DMS-ben elôzményezi, illetve iktatja a materiális példányra a bélyegzô projektszám mezôjére felvezeti a projektszámot a DMS-ben jelöli, hogy a materiális példányt a Projektiroda átmeneti irattárában helyezi el, majd átadja az az átmeneti irattárnak. Az iktatás során törekedni kell arra, hogy egy fôszámra iktassuk a projekt egyes fázisaihoz kapcsolódó iratokat, mint pl. elôkészítés, pályázat összeállítása, megvalósítás, stb. Pl.: pályázat elôkészítése lesz egy iktatószám, ha lezárul az elôkészítés, akkor egy következô számra iktathatjuk a munkálatok megpályáztatását, utána egy következôre a lebonyolítást, és így tovább. Az egyes ügyiratokat pedig szerelnék. Így nem kellene egy pályázat anyagát sokáig lezáratlanul kezelni, sûrûbben tudnák irattárba küldeni azokat. Az elôiratok elektronikusan is elérhetôek, ezért nem kel kikérni azokat az irattárból. Az iktatás az EU projekteknél használt A1905; A1906 irattári tételszám használatával történik, kivéve, ha az irat jellege 30 évnél hosszabb megôrzési idôt indokol, pl. az alábbi esetekben: föld- és ingatlanvásárlási ügyek: M1005 tételszám építési engedélyek: (A1902) tételszám, munkaszerzôdés, kinevezés: (A1612) tételszám hatósági engedélyek: A1012; M1205; M1208 tételszám Projektiroda átmeneti irattára A Projektiroda átmeneti irattára az DMS-Poszeidon rendszerben a Projektiroda szervezetéhez kapcsolva, fizikailag a -3. szinten található, elkülönített, zárható irattár, mely a MÁV Szolgáltató Központ MTÜ felügyelete alatt áll. Az MTÜ az átmeneti irattár helyiségét biztosítja, az irattárosok átveszik, ill. kérésre bizonylat ellenében kiadják az iratokat a hivatali idôn belül (7:00-16:00). A materiális példány a Projektiroda, ill. az illetékes szervezet birtokában marad. Az EU-forrásból finanszírozott projekttel kapcsolatos dokumentumokat a Projektiroda illetve az illetékes szervezet a DMS-Poszeidon rendszerben elôzményezi és iktatja. Irattárazás A projekt/munkafázis lezárása után az ügyintézô az ügyiratban szereplô minden ügyiratdarabot az ügyiratba helyez, azt lezárja, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelôen átadja az irattárnak irattárazásra. Folyamatos irattárazási kötelezettség A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó összes dokumentumot, a támogatási szerzôdésben elôírt módon kell elkülönítetten nyilvántartani (megôrizni). A dokumentumok megôrzésének pontos követelményei megtalálhatóak a támogatási szerzôdés dokumentum mátrix mellékletében. Felelôs: Projektvezetô. A dokumentum mátrix minta jelen Utasítás 2. sz. melléklete Helyszíni ellenôrzési bemutatási kötelezettség Helyszíni ellenôrzés során a 2.sz. mellékletben jelölt dokumentumok eredeti példányait a Közremûködô Szervezet illetve egyéb, uniós finanszírozású projektellenôrzésre jogosult szervezet részére be kell mutatni. Az alábbi, személyi jellegû költségek alátámasztását érintô bizonylatokat, melyeket a MÁV Zrt. Humánerôforrás Menedzsment szervezete helyszíni ellenôrzés esetén köteles az ellenôrzés idôszakában érvényes, eredeti, vagy hitelesített másolati példányban átadni a Projektiroda részére: Munkaszerzôdés/Megállapodás/Kinevezés/ Megbízási szerzôdés/célfeladat meghatározását tartalmazó dokumentum, és azok teljesítés igazolását az elvégett tevékenységrôl (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendô tevékenység leírását) Amennyiben nem készült Megbízólevél, akkor a Munkaszerzôdés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendô tevékenység leírását) A Helyszíni ellenôrzést követôen az eredeti példányokat a Projektiroda köteles visszajuttatni a MÁV Zrt. Humánerôforrás Menedzsment szervezet részére. Az alábbi dokumentumokat záradékolás után a Projektiroda ôrzi, és helyszíni ellenôrzés során bemutatja:

14 850 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Bérjegyzék/ fizetési jegyzék / adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekrôl Kifizetés bizonylata A KÖZOP/IKOP projektek adminisztrációs folyamatainak összefoglaló ábrája 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Függelékek 1.sz: Beérkezô számlák és saját teljesítések könyvelése 2.sz. Dokumentum- Mátrix Pál László sk. általános vezérigazgató-helyettes

15 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 851 Függelék

16 852 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám 1.sz. függelék Projektmegnevezés: KÖZOP-szám, projektnév iktatószám/mav Megbízólevél Név beosztás részére Megbízom Önt a MÁV Zrt. mint KÖZOP/IKOP kedvezményezett által indított Projekt neve projektben Projekttagi feladatok elvégzésével az alábbiak figyelembevételével és betartásával: 1. A projektteam (munkacsoport) a projekt megvalósításának operatív szerve. 2. A tagok számára a team (csoport) ülésein a részvétel kötelezô. 3. A projekttag feladatai és felelôssége: A projektvezetô irányítása alatt a Támogatási Szerzôdésben meghatározott keretek szerinti (TSZ szerinti ütemezés, költségvetés és indikátorok) dokumentumok, részfeladatok megfelelô minôségben történô elôállítása. A szakterület álláspontjának képviselete. A szakterület vezetôjével való folyamatos kapcsolattartás a megfelelô döntés elôkészítés érdekében. Külsô tanácsadóval, tervezôvel, kivitelezôvel, mérnökkel való kapcsolattartás, a szakterületi kérdéseket illetôen. Szakmai munkájával segítse a döntéshozatalt. A felmerülô problémákról haladéktalanul értesítse a projektvezetést. Kapcsolattartás a projektmunka kapcsán érintett szervezeti egységekkel és más projektekkel és az azokkal való összehangolt munkavégzés. 4. A szakértô feladatai különösen a..tevékenységre terjednek ki, amely feladatok a jelenleg érvényes egyéni munkaköri leírását kiegészítik. 5. A projekt tag vállalja az uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségeket, melyekrôl tájékoztatást kap. A megbízás idôtartama: hó, naptól a projekt hivatalos zárásáig, legkésôbb ig. Budapest, pályamûködtetési és üzletfejlesztési általános vezérigazgató-helyettes A fentieket tudomásul veszem és elfogadom: Név, aláírás Melléklet: Titoktartási nyilatkozat

17 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 853 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott (név) (lakcíme:..., anyja neve:..), a..(intézmény neve) ( (intézmény címe)) munkavállalója az alábbi nyilatkozatot teszem. Feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy a MÁV Zrt-nél folyamatban lévô, uniós forrás bevonásával finanszírozott KÖZOP-.. számú. projektje kapcsán számomra megismerhetôvé tett, illetôleg tudomásomra jutott bármely adatot, tényt és információt idôbeli korlátozás nélkül megôrzök; azt harmadik személy részére nem adom ki, nem teszem megismerhetôvé, nem hozom nyilvánosságra, és nem nyilatkozom róla a MÁV Zrt. által erre vonatkozó, elôzetes írásbeli hozzájárulás nélkül. Vállalom, hogy a részemre szolgáltatott adatokat, megismerhetôvé tett információkat a...(intézmény neve) más munkavállalói, vezetôi és egyéb személyek részére is csak az adott feladat elvégzéséhez szükséges legszûkebb körben, és kizárólag olyan személyek részére teszem hozzáférhetôvé, akik a jelen nyilatkozattal mindenben megegyezô tartalmú titoktartási nyilatkozatban bizonyíthatóan titoktartási kötelezettséget vállaltak. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozattal megerôsített titoktartási kötelezettség megszegése esetén mind a MÁV Zrt., mind harmadik személyek felé teljes kártérítési kötelezettséggel helytállni tartozom. A jelen nyilatkozat két példánya az aláírást követôen a MÁV Zrt. részére kerül átadásra. Budapest, 201..(aláírás) (név) (beosztás) Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1. tanú név:.. lakcím:. 2. tanú név:.. lakcím:.

18 854 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám /MAV ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT Alulírott,. (törzsszám:..), mint a MÁV Zrt..Szervezet munkavállalója, jelen nyilatkozatommal a hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Projektiroda vezetôje minden hónapban a személyi jellegû ráfordításaim adatait A MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató szervezettôl megkapja és felhasználhassa a KÖZOP- azonosítószámú, címû projekt pénzügyi elszámolásához. Budapest, 201. hó nap. munkavállaló

19 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 855 NYILATKOZAT elkülönített munkaidô nyilvántartás vezetésérôl Alulírott..... az alábbi nyilatkozatot teszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a MÁV Zrt-nél folyamatban lévô, EU forrás bevonásával finanszírozott KÖZOP-. számú,.. címû projektben az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével a projektre fordított munkaórák nyilvántartásához a lenti útmutatónak megfelelôen járok el. A kötelezettség a megbízólevél visszavonásáig vagy a projekt hivatalos zárásáig fennáll hónaptól a projekt teljesüléséig (201 ) a mellékelt Havi munkaidô nyilvántartás táblát - minden hónapot külön táblában elektronikusan ki kell tölteni. A kitöltés során meg kell adni a nevet, a szervezetet és a Nyilvántartott év, hónap mellett a vonatkozó dátumot, a táblázat alfeladat celláját. Kitöltést követôen a projekttagnak a táblázatot ki kell nyomtatni 2 eredeti példányban, alá kell írnia, majd jóváhagyás és aláírás céljából el kell juttatni a szervezeti vezetôhöz, majd a kitöltött táblázat elektronikusan továbbítandó..részére. ( ..) Felelôs: A projektben dolgozó saját munkatárs Határidô: Minden hónap utolsó elôtti munkanapja 2. A projektben dolgozók Havi munkaidô nyilvántartás tábláinak jóváhagyása a szervezeti vezetôvel és egy aláírt eredeti példány továbbítása a projekt vezetôjének, (kapcsolattartó: ) illetve a másik eredeti példány továbbítása a szervezet adatrögzítôjének. Felelôs: A projektben dolgozó saját munkatárs Közremûködik: A szervezet vezetôje Határidô: Minden hónap utolsó munkanapja 3. A jóváhagyott Havi munkaidô nyilvántartás rögzítése az SAP rendszerbe, a munkaidô nyilvántartó lapon jelölt GIR projektszámra és feladatszámra. Felelôs: A szervezet adatrögzítôje Határidô: Minden hónap SAP rendszer havi zárásáig 4. A Projekttag abban az esetben is köteles a munkaidô nyilvántartó lapot kitölteni és a fenti eljárásrend szerint leadni, amennyiben tárgyhóban nem volt projektre fordított munkaórája. A jelen nyilatkozat egy példánya az aláírást követôen a MÁV Zrt. Projektiroda részére kerül átadásra. Budapest, (aláírás) Melléklet: Havi munkaidô nyilvántartás Útmutató munkaidô elszámoláshoz

20 856 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám 2. sz. függelék Ellenôrzési lista a számlák Projektiroda általi befogadásához A vállalkozó megnevezése: Ellenôrzési lap Projektszám: Számla típusa: részszámla végszámla Szerzôdés száma: Számla száma: Számla dátuma: Formai és tartalmi ellenôrzés 1. A számla a vonatkozó szerzôdésben foglaltaknak megfelelô 2. A számlában a kifizetett elôleg elszámolása a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen került elszámolásra 3. A számlában a visszatartás mértéke és mennyisége a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen került elszámolásra 4. A számlához Basware PM modulban kiállított teljesítésigazolás csatolva van (és/vagy Használatbavételi bizonyítvány) 5. A számla mellékletei a Támogatási Szerzôdésben és a Szállítási Szerzôdésben megfogalmazottaknak megfelelnek (ellenôrzési és átvételi jegyzôkönyvek) 6.. Ügyintézô igen nem Dátum: Aláírás (ügyintézô) Aláírás (vezetô)

Projekt Státusz Jelentés Kitöltési Útmutató

Projekt Státusz Jelentés Kitöltési Útmutató Projekt Státusz Jelentés Kitöltési Útmutató Benyújtás 2 A PSJ szerkezete 2 Word file kitöltése 3 Projekt alapadatai 3 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat 3 Esélyegyenlőségi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az ÚTMUTATÓ a munkabér-támogatás igénylés összeállításához vállalkozásoknak a ROP 3.4.2 programban ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Mit kell benyújtani a munkabér-támogatás igényléséhez? A munkabér-támogatás igényléséhez

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. -a alapján a

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kifizetési igénylés összeállítása és a támogatás folyósítása

Kifizetési igénylés összeállítása és a támogatás folyósítása Kifizetési igénylés összeállítása és a támogatás folyósítása "Közös érdek KÖZOP támogatási összegek lehívásának gyorsítását célzó támogatói intézkedések dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes KIKSZ Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben