ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam június 27. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM"

Átírás

1 11. szám 129. évfolyam június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott kiemelt- és nagyprojektek elszámolásához kapcsolódó eljárásrendrôl /2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) EVIG. sz. utasítás A bûncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendô eljárás rendjérôl /2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Képzési Szabályzatáról 915 Közlemény A BGOK Északi Tanmûhely hasznosításra, értékesítésre ajánlott eszközei 947 Utasítások 28/2014. (VI. 27. MÁV ÉRT. 11. ) ÁVIGH. SZ. ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI UTASÍTÁS A KÖZOP ÉS IKOP FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT KIEMELT- ÉS NAGYPROJEKTEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSRENDRÔL 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Zrt, mint Kedvezményezett KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott kiemelt-, és nagyprojektjei nyilvántartásához, pénzügyi elszámolásához és idôszaki jelentéstételi kötelezettségeihez kapcsolódó specifikus feladatok meghatározása és szabályozása. Jelen eljárásrend útmutatóként szolgál a kedvezményezetteknek, hogy biztosítani tudják az elnyert források Támogatási Szerzôdésben meghatározott keretek szerinti szabályos felhasználását és elszámolását, valamint a forrásvesztés elkerülését. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, a Társasággal munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló valamennyi természetes személyre, és alapítói, illetve közgyûlési határozat alapján a MÁV Zrt. az KÖZOP és IKOP finanszírozású projektek elôkészítésében és megvalósításában résztvevô leányvállalataira, különösen a MÁV Szolgáltató Központ Zrt, valamint a MÁV-START Zrt. szervezeti egységeire és velük munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló valamennyi természetes személyre Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás meghatározza a KÖZOP és IKOP projektek megnyitására, nyilvántartására, monitoring- és pénzügyi adminisztrációjára vonatkozó fôbb szabályokat

2 838 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám valamint a projekt elôkészítésében és megvalósításában érintett szervezeti egységek adminisztratív feladatait. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed jelen szabályzat betartására, a Társaság szervezeti egységeihez érkezô és ott keletkezô, illetve onnan kimenô valamennyi papíralapú és elektronikus iratra, melyek a Társaság KÖZOP és IKOP forrásból finanszírozott projektjeivel kapcsolatban keletkeztek, felmerülési és feldolgozási helyüktôl, idejüktôl, valamint az adatok fizikai megjelenési formájától és az azokat feldolgozó rendszertôl függetlenül A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs a MÁV Zrt. Projektiroda. Az Utasítás 1.sz. mellékletének (Beérkezô számlák és saját teljesítés könyvelése) karbantartásához információt a MÁV Szolgáltató Központ Számviteli Szervezete szolgáltat. 3.0 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK EMIR E gységes M onitoring I n- formációs Rendszer, a projekt Kedvezményezettje, valamint a Közremûködô és Felügyelô szervezet közötti kapcsolatot biztosító elektronikus felület. Projekt Státusz Jelentés (PSJ) KÖZOP IKOP Projektiroda A dokumentum a projekt mûszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidôszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli az elôrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra. Beadása a Közremûködô Szervezet részére a Támogatási Szerzôdésben meghatározott idôközönként kötelezô. Az Európai Unió által finanszírozott Közlekedési Operatív Program keretében, közötti elszámolási idôszakban lebonyolított projekt. Az Európai Unió által as elszámolási idôszakban finanszírozott Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program a hatályos MSZSZ szerint a Társaságban az EU-s (KÖZOP, IKOP) forrásból finanszírozott projektek menedzselésével megbízott szervezeti egység. Projektvezetô Kedvezményezett Támogatási szerzôdés (TSZ) Közremûködô Szervezet (KSZ) Kiemelt projekt PAD Elszámolható költségek útmutatója Megvalósíthatósági Tanulmány MÁV SZK: MÁV FBF ML: MÁV SZK MTÜ KKI: MÁV SZK BSZK: MÁV SZK BLÜ: A projekt általános vezetôje, a projekt megvalósításáért felelôs személy. A támogatási szerzôdés szerint az Európai Unió által biztosított támogatás igénybevételére jogosult szervezet. A Kedvezményezett és a Támogató megbízásából eljáró Közremûködô Szervezet között az uniós forrás felhasználására kötött szerzôdés. A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága alatt eljáró intézmény, amely a projekt elôkészítése és végrehajtása során a Kedvezményezett tekintetében ellenôrzô, támogató és jóváhagyó feladatokat lát el. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) által jóváhagyott országos vagy regionális jelentôségû fejlesztési projekt. Nagyprojekt 50 millió euró ( között 75 millió euró) összköltség feletti olyan beruházás, melynek kiválasztása kiemelt projekt, egyfordulós pályázat vagy kétfordulós pályázat eljárások szerint történhet, és támogatásához az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges. Projekt Alapító Dokumentum, a támogatási kérelem része. A KÖZOP projektekben elszámolható költségek listáját és az elszámolhatósági alapelveket az Irányító Hatóság Útmutató formájában adja ki, melynek hatályos változata elérhetô a palyazat.gov.hu oldalon. A projekt indítása elôtt elkészítendô dokumentum, amely a projektben megvalósítandó célokat, az azokhoz szükséges eszközöket, lehetôségeket tartalmazza, valamint a projekt végrehajtásának rövid és hosszú távú hatását elemzi. A tanulmány elkészíttetése a Kedvezményezett feladata. MÁV Szolgáltató Központ MÁV Fejlesztési és Beruházási Fôigazgatóság Mûszaki Lebonyolítás MÁV Szolgáltató Központ Menedzsmenttámogatás és Ügyvitel Központi Kezelô Iroda MÁV Szolgáltató Központ Bejövô Számla Könyvelés MÁV Szolgáltató Központ Beszerzés és Logisztikai Üzletág A fogalmi meghatározások tekintetében a mindenkor hatályos 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet a

3 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje programozási idôszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérôl fogalomrendszere az irányadó. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Projektnyitás A KÖZOP- IKOP projektek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter támogató nyilatkozatával indíthatóak. A támogatási kérelem (Projekt adatlap, Projektalapító dokumentum, PAD és annak mellékletei) képezik a projekt fô dokumentációját (fejlesztési cél meghatározása, a projekt indokoltsága, a mûszaki-szakmai tartalom, költségvetés, ütemezés, a projekt munkacsoport tagok). A Projekt Alapító Dokumentum érvényes mintája letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. A projekt elôkészítésében és végrehajtásában résztvevô munkacsoport tagok a PAD-ban meghatározásra kerülnek, a delegálás részletes feltételeit 68/2009.VIG számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Amennyiben a leendô projekttag elfogadja a delegálást, aláírja a Megbízólevelet, mely a Munkaszerzôdés hivatalos kiegészítésének minôsül. A Megbízólevél (1.sz. függelék) melléklete a Titoktartási nyilatkozat,az Átláthatósági nyilatkozat, valamint a NYILATKO- ZAT elkülönített munkaidô nyilvántartás vezetésérôl. A támogatás megítélését és a Támogatási Szerzôdés aláírását követôen a projekt hivatalos dokumentumát a Támogatási Szerzôdés és annak mellékletei képezik. Ennek adatai kerülnek be a Beruházási Alapokmányba. a) nem aktiválható költségek A projekt Támogatási Szerzôdésben rögzített tényleges kezdete elôtt de az elszámolhatósági idôszakon belül - keletkezett, a számviteli szervezet által nem aktiválható költségeknek minôsített költségek elszámolására a GIR projektmoduljában projektet kell nyitni. A projektnyitás idôpontja megegyezik a projektmenedzsment tagok megbízólevél átvételének idôpontjával. Az aktiválásra nem kerülô, de támogatott költségek esetében (pl.: projektmenedzsment) Támogatási Szerzôdésenként kell nyitni minden év elején egy költséggyûjtô projektfeladatot.a projektvezetô a projekt megnevezését, a projektmenedzsment tagok névsorát, szervezeti megnevezését és szervezeti kódját megküldi a Pályavasúti Kontrolling szervezet projektbe delegált tagjának, aki a projektnyitást a megadott adatok alapján kezdeményezi a MÁV SZK Zrt. Számviteli szervezetnél. A Számviteli szervezet a GIR Projektmodulban a Projektiroda szervezetére nyitott projektben megrendelt feladatot nyit, melyhez a megadott szervezeti kódok alapján alfeladatokat rendel. Más szervezetek által végzett munkák esetében megrendelt feladatokat kell nyitni a fôfeladatok alatt. A más szervezeteken felmerült költségek átterheléssel kerülnek át projekt számra. A projekt terhére bármely költség csak a projektvezetô jóváhagyásával kerülhet könyvelésre. b) aktiválható költségek A támogatási kérelem jóváhagyását és a támogatói döntés meghozatalát követôen a Projektiroda a Kontrolling Igazgatóság Beruházás és projekt kontrolling szervezetnél kezdeményezi a beruházási projekt jelzôszámának, illetve okmányszámainak kiadását, a beruházás azonosító számának, forrásának és összegének megadásával. A kiadott beruházási jelzôszám alapján a Mûszaki Lebonyolítás a GIR projektmodulban megnyitja a beruházási projektet, továbbá a projektvezetôvel egyezteti a beruházás mûszaki tartalmát és a Beruházási kézikönyv szerint elkészíti a beruházási okmányt. A Projektgazda a MÁV Zrt. Projektiroda vezetôje. A Projektgazda által biztosított adatok (beszerzés/ beruházás tárgya, értéke, érintett eszköz/új eszköz meghatározása, stb.) alapján a beruházási típusú feladatok esetében a Mûszaki Lebonyolítás a költség típusú feladatok esetében pedig a Számvitel szervezet elvégzi a Projekt és a szükséges feladatstruktúra megnyitását a GIR rendszerben. Számvitel szervezet a Projekthez kapcsolódó létrehozott/meghatározott adatokról (projektszám, alfeladat számok, UTK, stb.) tájékoztatja a Projektben résztvevô érintett szervezeteket. A Támogatási Szerzôdés csak a projekttel kapcsolatosan közvetlenül felmerülô költségeket engedi elszámolni, így az elszámolt naturáliák alapján felosztott és a projektre áttételezett költségeket nem. Ezért a tevékenységi sorokon áttételezett költségeket el kell különíteni. A beruházási projektek esetében a költségmentesítôk kiállítása során kell megbontani külön ráfordítás típus megadásával saját és EU forrásra: o A közvetlen költségekrôl KÖZOP/IKOP forrásra, o Az áttételezett költségekrôl SAJÁT forrásra. A GIR rendszerbôl Mûszaki Lebonyolítás szervezet havonta kimutatást készít adott projektre rögzített tételekrôl, és megküldi a projektvezetô részére. Határidô: Minden hónap 10. munkanap 4.2. A beérkezô dokumentumok kezelése Beérkezô számlák esetén követendô eljárás: a. A számlákat a MÁV SZK MTÜ KKI érkezteti, EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátja, majd a Bejövô Számla Könyvelés szervezethez továbbítja. A szállítókkal kötött szerzôdésekben rögzített, a számlabefogadás céljára külön levelezési

4 840 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám (központi számlabefogadási) címre érkezô számlák a BSZK szervezetéhez közvetlenül érkeznek. b. A BSZK szervezet EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátott beruházási számlákat a Projektiroda részére személyesen juttatja el, a számla átvételét követôen legkésôbb egy munkanapon belül. A Projektiroda az eredeti számlát a projekt hatályos Támogatási Szerzôdésében rögzítettek szerint záradékolja. A Projektiroda a számla eredeti példányát visszaszolgáltatja a BSZK-nak, kézhezvételtôl számított egy munkanapon belül. c. A Projektiroda által a beérkezô bizonylatok felülvizsgálatánál alkalmazott ellenôrzô listát jelen utasítás 2. számú függeléke tartalmazza, mely alapján megtörténik a számla tartalmának összevetése a Szállítóval aláírt szerzôdéssel, valamint a számla mellékleteinek ellenôrzése a Támogatási Szerzôdésben foglaltakkal. d. A számla további feldolgozását (szkennelés számlakönyvelés) a Bejövô Számkezelô Rendszer használatára vonatkozó utasításban foglaltak szerint kell elvégezni. A BSZK által a beérkezô bizonylatok felülvizsgálatánál alkalmazott ellenôrzô listát az utasítás 3. számú függeléke tartalmazza, mely alapján megtörténik a számla bizonylatok formai és tartalmi szempontú ellenôrzése könyvelés elôtt. Beérkezô kifizetés értesítôk kezelése: a. A Projektiroda a Közremûködô Szervezet által e-postán megküldött Kifizetés értesítôt elektronikusan a megfelelôség ellenôrzése után, legkésôbb a következô munkanapon továbbítja BSZK részére. b. A BSZK elvégzi a számla nettó részének forrásfelhasználás elszámolására megnyitott technikai bankszámlára (1.sz. melléklet 0.sz. függelék) a kifizetés hozzárendelést, és a kifizetési értesítô nyomtatott példányát csatolja az eredeti számla példányhoz. Projektre nem aktiválható költségek számviteli bizonylatai: Projekt terhére elszámolható, de nem a projektre könyvelt költségek rendezése során követendô eljárás a. A rendezendô költségekrôl a Pályavasúti Kontrolling szervezet kimutatást készít, melyet jóváhagyásra megküld a Projektirodának b. A projektiroda az általa jóváhagyott (záradékolt, szükséges azonosítókkal ellátott) rendezô bizonylatot megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére. A MÁV SZK Számviteli szervezet a kimutatás alapján a könyvelésrendezést elvégzi, szükség esetén a Bejövô számlakönyvelés részére továbbítja. c. MÁV SZK Számviteli könyvelés után a bizonylat másolati példányát a Projektirodának továbbítja. A számviteli bizonylatok mozgását illetve a velük kapcsolatos teendôket az alábbi táblázat mutatja be: Bizonylat Átadó Átvevô Eredeti Beérkezô számla és mellékletei Elôírt azonosítókkal ellátott beérkezô számla és mellékletei Könyvelt beérkezett számla Ellenôrzött kifizetési értesítô Könyvelt kifizetési értesítô Szolgáltató Központ Bejövô számla könyvelés Hitelesített másolat, másolati példány Határidô MÁV Projektiroda x 1 munkanapon belül MÁV Projektiroda Szolgáltató Központ Bejövô számla x könyvelés Szolgáltató Központ Bejövô számla MÁV Projektiroda x könyvelés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda Bejövô számla könyvelés Szolgáltató Központ Bejövô számla MÁV Projektiroda x könyvelés Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Kötelezettség modul zárását követô munkanapon Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Kötelezettség modul zárását követô munkanapon

5 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 841 Utófinanszírozású tételek kifizetését Szolgáltató Központ igazoló bankkivonatok (Projektiroda Pénzforgalmi könyvelés által megadott számlák estében) M Á V Bankgarancia Jóváhagyott könyvelés rendezési bizonylat (UTK, Projekt) Könyvelt könyvelés rendezési bizonylat Projektiroda(eredeti bizonylat MÁV Pénzgazdálkodás Szervezetnél) MÁV Projektiroda Szolgáltató Központ Beszámoló készítés MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV SZK Számviteli szervezet MÁV Projektiroda x Nyomtatott költségmentesítô Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda x Jóváhagyott költségmentesítô Beszámoló készítés Szolgáltató Központ MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Beszámoló MÁV Projektiroda Könyvelt költségmentesítô készítés Adófolyószla + köztartozás mentes iga- MÁV Projektiroda x Szolgáltató Központ Adózás zolás x x x Havonta egy alkalommal tárgyhavi Kinnlevôség modul zárását követô munkanapon Folyamatosan felmerüléskor Folyamatosan felmerüléskor Havonta egy alkalommal Fôkönyvi modul zárását követô munkanapon Havonta Bér betöltést követô munkanapon Beérkezés napját követô munkanap Havonta egy alkalommal Fôkönyvi modul zárását követô munkanapon Projektiroda jelzését követô munkanapon 4.3. Számviteli feladatok A KÖZOP/IKOP projektek által finanszírozott számviteli bizonylatok könyvelésérôl jelen utasítás 1. számú melléklete rendelkezik, melynek karbantartásáért a MÁV Szolgáltató Központ Számviteli szervezete felelôs Saját teljesítésben elszámolandó költségek dokumentálása Bizonyos, az Elszámolható Költségek Útmutatójában részletezett tevékenységeket a Cégcsoport nem harmadik személy közremûködésével, hanem saját tevékenységben végezhet el. Saját teljesítésben a MÁV Zrt. mint Kedvezményezett, az Elszámolható költségek útmutatója alapján az alábbi tevékenységeket láthatja el: Megvalósíthatósági Tanulmány készítése Tervezés Mûszaki ellenôrzés (kizárólag nem hatósági engedélyköteles kivitelezések esetén) és szakági szakfelügyelet Kommunikáció Projektmenedzsment Saját teljesítésben, a Közremûködô Szervezet által jóváhagyott Önköltség-számítási Szabályzat alapján elszámolható a MÁV Szolgáltató Központ által nyújtott számviteli, humánerôforrás-gazdálkodási, közbeszerzési tevékenység. Tekintettel arra, hogy a felsorolt költségek közül a Tervezés aktiválható költség, ennek gyûjtése és dokumentálása a Mûszaki Lebonyolítás feladata. A saját teljesítéshez kapcsolódó utazási költségtérítés elszámolásánál érintett gépjármûvek projektre arányosított bérleti díját a Pályavasúti kontrolling tárgyhónapban a GIR-bôl legyûjtött számlákból és a menetlevelek adataiból számolja. A GIR beruházási projekten elszámolt számlák fizetési kérelem megfelelô adatlapjára történô rávezetése a Mûszaki Lebonyolítás szervezet feladata. A saját teljesítés elszámolása a munkavállaló teljes munkaidejének és projektre fordított munkaidejének arányán alapszik. A projektben megbízólevéllel rendelkezô munkavállaló részére tevékenységétôl függôen a Projektiroda vagy a Mûszaki Lebonyolítás megküldi az adott hónapra érvényes Munkaidô-nyilvántartó lapot (minta és kitöltési útmutató: jelen utasítás 4.sz. függeléke). A projektcsoport-tag az elvégzett munkának megfelelôen kitölti a nyilvántartó lapot, majd elektronikus példányban visszaküldi a Projektirodának/Mûszaki Lebonyolításnak, 2 nyomtatott példányát pedig aláíratja a projekt vezetôjével, valamint saját szervezetének vezetôjével, majd eljuttatja a Projektirodának/Mûszaki Lebonyolításnak. A Projektcsoport-tag abban az esetben is köteles a munkaidô nyilvántartó lapot kitölteni és a fenti eljárásrend szerint

6 842 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám leadni, amennyiben tárgyhóban nem volt projektre fordított munkaórája. A Projekttag Idôadat rögzítôje a beérkezett és aláírt munkaidô nyilvántartó lapok adatai alapján SAP-ban rögzíti a projektes munkaidô adatokat az idôfelosztás SAP felületen tárgyhót követô hó 1. munkanap 15 óráig. Az Idôadat rögzítô köteles még berögzítés elôtt ellenôrizni a leadott MNYL-on az aláírások meglétét, megfelelôségét és a táblázat fejlécének pontos kitöltését az illetékes humánpartner bevonásával. A projekt idôk projekt kódra történô rögzítése, felosztása (SAP-ban) munkanaponként történik amennyiben adott napra projektes órát kell elszámolni. Az idôfelosztás rögzítése kizárólag a jelen és távollétek a SAP HR PTMW idôgazdálkodási felületen történô teljes körû berögzítését követôen végezhetô el. A projektes munkaidô rögzítése során csak olyan munkaidô nyilvántartó lap fogadható el, amelyen szerepel a projektvezetô aláírása, valamint a Projekthez kapcsolódó azonosító adatok. Az Idôadat rögzítô ezt követôen leellenôrzi a projekt órák már általa berögzített óraszáma naponta egyezik-e az alapbizonylaton szereplô napi órával. Eltérés esetén köteles még a bérszámfejtési zárásban kijavítani az adatot. Ellenôrizni köteles továbbá az Idôadat rögzítô azt is, hogy a projekt lapon a Projekttag által jelzett i azaz dolgozik és az n nem dolgozik egyezik-e az SAP idôfelosztás felületen látható felosztandó munkaórák számával. (amennyiben a Projekttag adott napon nem dolgozik, akkor 0 óra a felosztandó idô). A SZK Humán Szolgáltató szervezet a rögzített adatok alapján elvégzi a számfejtést. Eredményeként elôáll bérelem (össze van rendelve fôkönyvi számlákkal és kontírozással) bontásban a költség - szervezeti egység (költséghely) és tevékenység (UTK) szinten valamint az utalandó összeg. Azaz a bér, illetve személyi jellegû kifizetések a rögzített UTK kódok és projektek között munkaidô arányában felosztásra kerülnek. SAP HR-ben elôállított állományból (fôkönyv/projektbontásban) feladás készül GIR részére projekt és fôkönyvi modulok felé, mely a SZK Számviteli Szolgáltatás által kerül betöltésre/könyvelésre, tárgyhót követô 5. munkanapon. A Projektiroda/Mûszaki lebonyolítás a leadott Munkaidô-nyilvántartó lapok alapján elkészíti a Munkaidôelszámoló lapot (5.sz. függelék) melyet elektronikus formában (excel) megküld a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezetnek valamint a Pályavasúti Kontrolling Szervezetnek. Humán Szolgáltató Szervezet a dokumentum alapján kitölti az adott projekt tárgyi idôszakára vonatkozó Személyi jellegû költségek összesítôjének alábbi oszlopait: Projektazonosító Elszámolási idôszak Munkavállaló, megbízott személy neve- Teljesítés idôszaka Jogcím Projektre fordított munkaidô aránya (%) Arányosítandó bruttó bér / illetmény/megbízási díj/céljuttatás Egyéb személyi jellegû juttatások- Közterhek Szociális hozzájárulási adó (27%) START kártya kedvezmény járuléka Táppénz hozzájárulás (1/3) Szakképzési hozzájárulás EHO Járulékok és adók összesen (2) Összes személy jellegû ráfordítás (1+2) Projekt terhére elszámolni kívánt bruttó bér/illetmény/megbízási díj/céljuttatás Projekt terhére elszámolni kívánt egyéb személyi jellegû juttatások Projekt terhére elszámolni kívánt járulékok és adók Járulékok kifizetésének dátuma/ Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma Nettó bér kifizetésének dátuma/ Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma Járulékokkal kapcsolatos információk (megfizetésének, vagy átvezetésének dátuma, illetve a bizonylat sorszáma) szolgáltatását a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet részére a MÁV SZK Zrt. Adózási Szervezete végzi. Ezen adatok továbbítási határideje az átvezetést, vagy utalást követô munkanap. A Személyi jellegû költségek összesítôjének minta-táblázatát jelen Utasítás 6.sz. függeléke tartalmazza. Pályavasúti Kontrolling Szervezet a Munkaidô-elszámoló lap alapján kiszámítja a projektcsoport-tagokra jutó irodabérlet és rezsi költségét. Elôbbit az 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôjében (7.sz függelék), utóbbit az Általános (rezsi) költségek összesítôjében (8.sz. függelék) szerepelteti. Az összesítôkben az alábbi adatokat minden esetben a Projektiroda tölti ki: Kifizetési kérelem sorszáma, Projektelem/ tevékenységtípus, Költségvetési sor száma, megnevezése. A dokumentálási folyamat határidôit az alábbi táblázat foglalja össze:

7 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 843 Tevékenység Határidô Felelôs Munkaidô-nyilvántartó lapok kiküldése projektcsoport-tagoknak 15. munkanap menedzsment) Elszámolandó hónap Projektiroda (projekt- Mûszaki lebonyolítás (tervezôk) Munkaidô-nyilvántartó lapok visszaküldése elektronikus és aláírt formátumban utolsó munkanapja Elszámolandó hónap Projektcsoport-tagok Munkaidô-nyilvántartó lapok SAP-ba rögzítése Elszámolandó hónap Idôadat-rögzítô utáni hó 1.munkanap 15 óra Munkaidô-nyilvántartó lapok alapján munkaidô-elszámoló (összesítô) lap kitöltése utáni hó 3. munkanap Projektiroda Mûszaki lebonyolítás Elszámolandó hónap megküldése MÁV SZK Zrt.Humán Szolgáltató szervezetnek/ Pályavasúti Kontrolling szervezetnek Személyi jellegû költségek összesítôjének/irodabérlet összesítôjének/ Általános (rezsi) költségek összesítôjének kitöltése Bérjegyzék/Fizetési jegyzék és a Bérkifizetés bankbizonylata az illetményekrôl elektronikus példány feltöltése a Projektiroda meghajtójára Járulékok kifizetésérôl szóló bizonylat elektronikus példány feltöltése a Projektiroda meghajtójára Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap Elszámolandó hónap utáni hó 15. munkanap MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet Pályavasúti Kontrolling MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet MÁV SZK Zrt.Adózás A Közremûködô Szervezet részére beküldött aláírt Személyi jellegû költségek összesítôjének elektronikus példányát a projektvezetô/ beruházási monitoring szakelôadó visszaküldi a MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató Szervezet részére. A saját teljesítésben végzett feladatokról a Közremûködô Szervezet részére a saját teljesítést tartalmazó kifizetési kérelemmel együtt Saját teljesítés Beszámoló nyomtatvány beküldése szükséges, melynek mintáját jelen Utasítás 9.sz. függeléke tartalmazza. Csatolni szükséges még a Nyilatkozat saját teljesítésrôl c. dokumentumot, melyben Kedvezményezett felhatalmazott aláírója kijelenti, hogy a Saját teljesítésben végzett feladatok értéke nem haladta meg a piaci értéket és a pénzügyileg rendezett tételek alapján számított önköltséget. A nyilatkozat sablonja letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. A saját teljesítések MÁV szervezeten belüli dokumentálása: A Projektiroda a Mûszaki Lebonyolítás közremûködésével megállapodásokat köt a résztvevô szervezetekkel a projekten történô feladatokról. A Mûszaki Lebonyolítás támogatási szerzôdésenként alprojekteket hoz létre, a területek a vonatkozó alprojekt területi jelzôszámos projektjét megnyitja a GIR rendszerben. A területek a létrehozandó eszközök alapján létrehozzák a feladat struktúrát. A Mûszaki Lebonyolítás a projektben közremûködô szervezetekre területenként, azon belül eszközönként megrendelt feladatot hoz létre, amelyeknek számát és ráfordítás típusát valamint a költségmentesítô ráfordítástípusait közli a megállapodást kötô szervezettel. A megállapodás alapján a projektben dolgozó szervezetek a beruházással kapcsolatos közvetlen költségeiket a közölt beruházási megrendelt feladatágra számolják el. Amennyiben a munka folyamán további közremûködôkre van szükség, úgy megállapodás alapján további megrendelt ág nyitására van lehetôség. A szervezetek az adott idôszak (megrendelt feladaton elszámolt) költségeirôl, a megállapodásban rögzített paraméterekkel költségmentesítôt állítanak ki, amelyet megküldenek a Mûszaki Lebonyolítás részére, aki ellenôrzésre és jóváhagyásra megküldi a Projektirodának, majd ezt követôen a Projektiroda átadja a Mûszaki Lebonyolítás részére rögzítésre. A Projektiroda jóváhagyását követôen a Mûszaki Lebonyolítás a költségmentesítôket lefogadja. A költségmentesítô tartalmazza a közvetlenül elszámolható és az áttételezett (nem elszámolható) költségeket is. Az elôbbi KÖZOP/IKOP forrásra, az utóbbi saját forrásra kerül rögzítésre.

8 844 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Beruházási projektekre közvetlenül utalványozható (aktiválandó saját teljesítmények) költségek, melyeket a tevékenységi sorokon kell elszámolni. Az aktiválható saját teljesítmények közvetlen költsége havonta kerül elszámolásra. A költségmentesítôt a munkát végzô üzletági szervezet és a résztvevô szervezet állítja ki és számolja el a ténylegesen felmerült költség alapján. A költségmentesítônek tartalmaznia kell: a bizonylat megnevezését és sorszámát, az elszámolásra vonatkozó idôszakot, az okmányt kiállító üzletági szervezetazonosító adatait, a megrendelô üzletági szervezet adatait, a szolgáltatás megnevezését és projekt-feladatazonosító kódját, az elôállítás közvetlen költségeit projekt költségnem szerint részletezve és egy összegben, az okmány keltét és a szükséges aláírásokat. A Költségmentesítôt a projektvezetô minden esetben leellenôrzi, a beruházási projektre költség könyvelése csak a projektvezetô jóváhagyásával történhet A kifizetési kérelem összeállítása A MÁV Zrt-nek a kifizetési igénylését a Szerzôdés hatályba lépését követôen, a Projekt Státusz Jelentéssel együtt a Közremûködô Szervezethez kell benyújtani. A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekrôl a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követôen. Szállítói elôlegszámla esetében szintén kifizetési kérelmet kell benyújtani, ez esetben PSJ benyújtása nem szükséges. Felelôs: Projektiroda Kizárólag az EMIR rendszerben számlarögzítést követôen generált és onnan kinyomtatott kifizetési kérelmet lehet cégszerûen aláírva elszámolásra benyújtani. A részletes útmutató megtalálható az EMIR-rendszer HELP menüpontjában. A rendszert nem használók a projektvezetôtôl kérhetik elektronikusan. A kifizetési kérelem a 10. sz. függelék szerinti dokumentum, melyet az EMIR felületen való generálás után ellenôrizni kell, az alábbiak szerint: (Felelôs: projektvezetô, beruházási monitoring szakelôadó) 1. A kifizetési kérelem azonosító adatai (1. számú táblázat): A kifizetési kérelem számánál folyamatos számozást kell követni. A kifizetési kérelem és a kapcsolódó pénzügyi elszámolás száma meg kell egyezzen. (Fô) kedvezményezett neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A projektazonosító száma: A projekt befogadását követôen kapott, egyedi azonosító szám. 2. A kifizetési kérelemben igényelt, kifizetendô támogatás (2. számú táblázat): Számmal, és betûvel is meg kell jelölni azt a támogatás összeget, melynek kifizetését az adott kifizetési kérelemben igényli. 3. Az átutalni kívánt összeg (3. számú táblázat): Az elsô oszlopban fel kell tüntetni: utófinanszírozás, azaz a kedvezményezett számára történô folyósítás esetén a kedvezményezett nevét; szállítói finanszírozás esetén a szállító nevét; engedményezô intézménynek történô utalás esetén annak pontos nevét. A Jóváírandó bankszámlaszám elnevezésû oszlopban a támogatás folyósítására elkülönített bankszámlaszámot kell megadni. Eszerint, kedvezményezett számára történô folyósítás esetén 1 bankszámlaszám megadása lehetséges. Egy cellába csak 1 bankszámlaszámot lehet írni. Az átutalandó összegek Összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg megegyezzen azzal az összeggel, amennyit a 2. számú táblázatban támogatás kifizetéseként kér. 4. Közbeszerzési eljárás ismertetése (4. számú táblázat): A megfelelô választ a jelölô négyzetben X -szel kell jelölni. A második kérdésnél, amennyiben a kérdésre a válasza igen, a projekt elôrehaladási jelentés (PEJ) benyújtásának pontos dátumát kell megadni. 5. Rendelkezés elôleg elszámolásról (5. számú táblázat): Számmal, és betûvel is meg kell jelölni azt a támogatás összeget, melyet elôleg terhére kívánunk elszámolni. 6. Számlalista (6. számú táblázat) A kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat külön-külön sorban, rendszerezetten kell felsorolni a táblázatban. Az összesítôket (pl. bérösszesítô, 500Eftalatti számlák összesítôje stb.) külön sorban kell feltüntetni. Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A táblázatban SZ -szel kell jelölni, amelyet szállítói kifizetésre, és U -val, amit utófinanszírozásként kell benyújtani.

9 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 845 Az elszámolható nettó költség elnevezésû oszlopban a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének nettó összegét kell feltüntetni. Az ÁFA elnevezésû oszlopban kell a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének ÁFA tartalmát feltüntetni. A táblázatban az Elszámolható összes költség elnevezésû oszlopban az elszámolható nettó költség + ÁFA összegét kell feltüntetni, azaz az oszlopban feltüntetni kívánt összeg egyenlô a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének bruttó összegével. A táblázat Támogatás elnevezésû oszlopának összesen összege meg kell, hogy egyezzen a 3. táblázat, jóváírandó bankszámlaszámonként megbontott Átutalandó összegek összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg és az elôleg terhére elszámolni kívánt támogatás összegével. 7. Költségösszesítô (7. számú táblázat): A költségvetési sor száma, megnevezése oszlopban a létesítmény- és gépjegyzék szerinti elnevezést kell feltüntetni, amennyiben van ilyen melléklete a Támogatási Szerzôdésnek. A kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat külön-külön sorban, rendszerezetten kell felsorolni a táblázatban. Az összesítôket (pl. bérösszesítô, 100Eft alatti számlák összesítôje stb.) külön sorban kell feltüntetni. Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A táblázatban SZ -szel kell jelölni, amelyet szállítói kifizetésként, és U -val, amit utófinanszírozásként kerül benyújtásra. Az elszámolható nettó költség elnevezésû oszlopban a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének nettó összegét kell feltüntetni. Az ÁFA elnevezésû oszlopban kell a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének ÁFA tartalmát feltüntetni. A táblázatban az Elszámolható összes költség elnevezésû oszlopban az elszámolható nettó költség + ÁFA összegét kell feltüntetni, azaz az oszlopban feltüntetni kívánt összeg egyenlô a számlán, vagy egyéb számviteli bizonylaton szereplô összeg, a projektre elszámolni kívánt részének bruttó összegével. A táblázat Támogatás elnevezésû oszlopának összesen összege meg kell, hogy egyezzen a 3. táblázat, jóváírandó bankszámlaszámonként megbontott Átutalandó összegek összesen elnevezésû cellájában szereplô összeg és az elôleg terhére elszámolni kívánt támogatás összegével. 8. A Kifizetés hitelesítése (8. számú táblázat): Külön-külön sorban kell felsorolni a kifizetési kérelemhez beadott számlákat, összesítôket, és egyéb számviteli dokumentumokat, megjelölve, hogy mely költségvetési sort érinti. A 6. számú, Számlalista elnevezésû táblázatban alkalmazott sorrendet kell követni. Fel kell sorolni a pénzügyi elszámolás részét képezô alátámasztó dokumentumokat, azok pontos beazoníthatóságára figyelve (pl. sorszám, számozás, pontos cím, stb.). Az elszámolási csomag összeállításánál a felsorolás sorrendjét kell követni. A kifizetési kérelemben csak a projektvezetô által jóváhagyott tételek szerepelhetnek. A kifizetési kérelem egy nyomtatott példányát eredeti felhatalmazotti aláírással a Projektiroda nyújtja be a Közremûködô Szervezet részére. A kifizetési kérelem egy eredeti példánya a Projektiroda Irattárában kerül lefûzésre. A kifizetési kérelem nyomtatott példányához az alábbi alátámasztó dokumentumokat kell beküldeni a Közremûködô Szervezet részére: Projekt Státusz Jelentés word dokumentumának felhatalmazott által aláírt példánya. Személyi jellegû költségösszesítôk/ 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôje/ Általános (rezsi) költségek összesítôje, felhatalmazott által aláírt példánya. Saját teljesítés beszámoló valamint Nyilatkozat saját teljesítésrôl, mely a palyazat.gov.hu oldalról letölthetô. Ezeken kívül csatolni szükséges a Rezsiköltségek arányos elszámolását alátámasztó számítási módszertan nyilatkozatát, mely szintén letölthetô a palyazat.gov.hu oldalról. Számlák, bankkivonatok, teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolata Kivitelezôi számla benyújtása esetén: mûszaki ellenôri jelentés a kivitelezés elôrehaladásáról, a kivitelezés tartalmát bemutató táblázatot naturáliák szerinti bontásban, egyes részszámlák tartalmát feltüntetve, mûszaki ellenôr bejelentett aláírásával ellátva. 4.6 Projektet érintô monitoring feladatok Projekt Haladásjelentés A projektek elôrehaladásáról minden hónap 15. és utolsó napján a 11. sz. függelék szerinti haladásjelentést kell készíteni a projekt vezetôjének a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese számára.

10 846 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Projekt Státusz Jelentés A Projekt Státusz Jelentést (PSJ) havonta egy alkalommal a Támogatási Szerzôdésben rögzített határidôig kell a Közremûködô Szervezet részére eljuttatni egy elektronikus és egy nyomtatott példányban. PSJ benyújtása minden hónapban kötelezô, abban az esetben is, amikor kifizetési igénylést a MÁV Zrt. nem nyújt be. Kifizetési igénylés nélkül benyújtott PSJ esetében a PSJ számszerûsíthetô elôrehaladást nem tartalmaz, ugyanakkor a Word forma táblázatait, szerzôdéseket és szerzôdésmódosításokat valamint pénzügyi ütemezést tartalmazó táblákat az adott idôszak aktualizált adataival kell kitölteni, amennyiben vállalkozói szerzôdéskötés történik a kódtáblát a PSJ-ben rögzíteni kell. Jelen utasítás 12. sz. függeléke a Projekt Státusz Jelentés minta. A PSJ szerkezete Word file: Projekt alapadatai Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Esélyegyenlôségi kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Környezeti fenntarthatósági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Elôrehaladást igazoló dokumentumok (mellékletek) Excel file: Projekt indikátorok jelentéstételi idôszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplô elôrehaladását bemutató táblázat Bizonylatokat összefoglaló, indikátorokhoz és fizetési kérelmekhez rendelô táblázat Közbeszerzési eljárásokat és egyéb beszerzéseket összefoglaló táblázat Kiegészítô közbeszerzési eljárásokat és szerzôdésmódosításokat bemutató táblázat Aktualizált pénzügyi táblázat Word file kitöltése A PSJ sorszámát a dokumentum elsô oldalán fel kell tüntetni a könnyebb nyomon követhetôség érdekében. Projekt alapadatai (Felelôs: projektvezetô/beruházási monitoring szakelôadó) A Projekt alapadatait, a jelentéstétel idôszakát valamint Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat (Felelôs: projektvezetô/beruházási monitoring szakelôadó) Közremûködik: BLÜ/kontrolling/ kommunikáció) A kitöltés során a Pályázati Útmutatóban szereplô kötelezôen elôírt kommunikációs csomag valamennyi elemét fel kell tüntetni, amennyiben a sorok között valamely elem nem található úgy azt az egyéb sor bôvítésével kell megadni. A célértékhez a Projektjavaslatban/Pályázatban megjelölt célértékeket kell feltüntetni. Az elôzô jelentés idôpontjában érvényes értékhez az elôzô PSJ a jelentés készítésének idôpontjában érvényes érték oszlop adatát kell szerepeltetni. 1. PSJ esetében 0 értékeket kell feltüntetni. A jelentés készítésének idôpontjában érvényes értéknél a tárgyhavi kumulált teljesítést kell feltüntetni (elôzô jelentés idôpontjában érvényes érték+havi teljesítés). Tervezett határidô: nem változik a PSJ-k benyújtása során, a kiinduló tervértéket kell szerepeltetni. Minden esetben ki kell tölteni. Valós határidô: a jelentéstételi idôszakban érvényes terv/tényértékek. Minden esetben kitöltendô. Az eredményt igazoló dokumentumok között fel kell tüntetni a tájékoztatási és nyilvánossági elemek teljesítésének alátámasztását igazoló dokumentumokat (fénykép, szórólap, jelenléti ív) melyeteket elektronikusan a PSJ-hez kell csatolni. A nyomtatott példányok, dokumentumok a helyszíni ellenôrzés során kerülnek megtekintésre. Esélyegyenlôségi kötelezettség teljesítését bemutató táblázat Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Szempont megnevezése és száma: Valamennyi a pályázat/projektjavaslatban vállalt kötelezettséget (számszerûsíthetôt és nem számszerûsíthetôt egyaránt) fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a tárgyidôszakban/tárgyidôszakig történt-e elôrehaladás. Mértékegység: Pályázat/projektjavaslat szerinti mértékegység. Kiindulási érték: Pályázat/projektjavaslat szerinti pályázat benyújtásakor érvényes érték. Valamennyi PSJben azonos. A jelentéstételi idôszakra vonatkozó érték: A jelentéstételi idôszakban aktuális, kumulált érték. A vállalások teljesítésének ellenôrzésére (alátámasztó dokumentumok megtekintése) a helyszíni ellenôrzés során sor kerülhet, a dokumentumokat a Záró Projekt Elôrehaladási Jelentés (ZPEJ) mellékleteként kell benyújtani. A ZPEJ jóváhagyásának feltétele az esélyegyenlôségi kötelezettségek teljesítése. A kötelezettség teljesítését a Közremûködô Szervezet az NFÜ honlapjáról letölthetô Esélyegyenlôségi Útmutató alapján vizsgálja! A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: A pályázat/projektjavaslat szerinti A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték. Valamennyi PSJ-ben azonos. Környezeti fenntarthatósági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens) Szempont megnevezése és száma: Valamennyi a pályázat/projektjavaslatban vállalt kötelezettséget (számszerûsíthetôt és nem számszerûsíthetôt egyaránt) fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a tárgyidôszakban/tárgyidôszakig történt-e elôrehaladás. Mértékegység: Pályázat/projektjavaslat szerinti mértékegység.

11 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 847 Kiindulási érték: Pályázat/projektjavaslat szerinti pályázat benyújtásakor érvényes érték. Valamennyi PSJben azonos. A jelentéstételi idôszakra vonatkozó érték: A jelentéstételi idôszakban aktuális, kumulált érték. A vállalások teljesítésének ellenôrzésére (alátámasztó dokumentumok megtekintése) a helyszíni ellenôrzés során sor kerülhet, a dokumentumokat a ZPEJ mellékleteként kell benyújtani. A ZPEJ jóváhagyásának feltétele a környezeti fenntarthatósági kötelezettségek teljesítése. A kötelezettség teljesítését a Közremûködô Szervezet az NFÜ honlapjáról letölthetô Környezeti Fenntarthatósági Útmutató alapján vizsgálja! A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: A pályázat/projektjavaslat szerinti A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték. Valamennyi PSJ-ben azonos. Elôrehaladást igazoló dokumentumok (mellékletek) Az elôrehaladást igazoló, alátámasztó dokumentumok felsorolása. Mind az elektronikusan mind a papír alapon csatolt mellékelt dokumentumok felsorolása szükséges. Excel file kitöltése Projekt indikátorok Az indikátortáblát a Közremûködô Szervezet állítja össze a Támogatási Szerzôdés 5. sz. melléklete szerint. Ezt a táblát a psjweb.kiksz.eu oldalról kell letölteni, a Közremûködô Szervezet által megadott felhasználónévvel és jelszóval. A táblázat tartalmazza a Támogatási Szerzôdés fizikai megvalósításáig teljesülô indikátorainak célértékét és mennyiségét, valamint a PSJ további táblázatainak összegzésébôl a jelentéstételi idôszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplô teljesítés indikátor elôrehaladását. A Projekt indikátorok tábla a Bizonylatok tábla kitöltése során automatikusan töltôdik. A táblázatban valamennyi a Támogatási Szerzôdésben szereplô indikátor felsorolása szükséges. A táblázat ezen oszlopai, sorai (kód, megnevezés, egység, rövid tartalom, Támogatási Szerzôdés melléklete szerinti mennyiség és le nem vonható áfával növelt összeg) kizárólag a Támogatási Szerzôdés módosításával változhatnak. Amennyiben az indikátorok elôreláthatóan nem érik el a Támogatási Szerzôdésben vállalt célérték 90%-át úgy a Támogatási Szerzôdés módosítása szükséges. Kivitelezési szerzôdés kötése után az indikátortábla módosítása szükséges a kivitelezési tevékenységek bemutatását szolgáló naturália tábla (kódtábla) fô soraival. Bizonylatok Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Ezen a munkalapon töltendô/található a teljes projekt (fizetési kérelemben benyújtott) bizonylatainak listája. Amennyiben valamely bizonylathoz nincs vállalkozói szerzôdés, vagy nincs kódtábla akkor itt történik meg a bizonylatok indikátorokhoz rendelése és az indikátormennyiség megadása is. Bizonylatnak minôsül a kifizetési kérelemben benyújtandó összesítô táblázat is. Az 500e Ft alatti támogatástartalmú számlák összesítôjében szereplô tételeket is egyenként kell rögzíteni. Oszlopok: PSJ ssz: a bizonylathoz kapcsolódó PSJ száma. A tábla göngyölten tartalmazza valamennyi bizonylatot a nyomon követhetôség érdekében. Szerzôdésszám: a bizonylathoz kapcsolódó vállalkozói szerzôdés száma. A vállalkozói szerzôdés nélküli bizonylatok esetében a cella üresen hagyandó. Vállalkozó megnevezése: szállító, bizonylatot kiállító hivatalos megnevezése. Megadása kötelezô. Bizonylatszám: számla száma, vagy ha számla nem kerül kiállításra a kiállított számlát helyettesítô bizonylat (pl. összesítô) sorszáma. Megadása kötelezô. Megrendelés szövege: vállalkozói szerzôdés, megrendelés tárgya. Kitöltése nem kötelezô. Bizonylat szövege: Számlán/bizonylaton szereplô szöveg/megnevezés/tárgy. Megadása kötelezô. Fizetési kérelem ssz: A bizonylatok fizetési kérelemhez rendelése érdekében itt kell megadni, hogy az adott bizonylat mely fizetési kérelemben kerül benyújtásra. Megadása kötelezô. A fizetési kérelem összeállítása a következô fejezetben foglaltak szerint kerül összeállításra. Elszámolható nettó / elszámolható áfa / le nem vonható áfával növelt összeg: bizonylaton szereplô összegek. Megadása kötelezô. Indikátor-besorolás: amennyiben kódtábla kapcsolódik a bizonylathoz (kapcsolódó vállalkozói szerzôdéshez) a besorolás nem szükséges, kódtábla szöveg feltüntetése szükséges. Indikátor-mennyiség: Szintén kód táblával nem rendelkezô bizonylatok esetében töltendô, a nem %-ban mérendô indikátorok esetében. Ahol a mértékegység nem %-os, kötelezô megadni ebben a cellában azt a mennyiségi értéket amennyivel az adott kódú indikátor mennyiségét a teljesítés növelte. Fontos hogy az itt megadott mennyiség mértékegysége megegyezzen a Támogatási Szerzôdés kapcsolódó indikátorának mennyiségével. Itt csak az értéket kell megadni, a mértékegység automatikusan megegyezik a kapcsolódó indikátor mértékegységével. Elszámolás jóváhagyás: KSZ tölti ki. Teljesítés jóváhagyás: KSZ tölti ki. Elszámolás (bizonylat) kizárólag a már KSZ által elôzetesen ellenjegyzett vállalkozói szerzôdéshez/ kódtáblához nyújtható be. Szerzôdések (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens Közremûködik: BLÜ) Ezen a munkalapon töltendô/található valamennyi szerzôdés. Minden PSJ-hez csak a már megkötött szerzôdések adatait kell feltüntetni. A megkötött szerzôdések esetében a vállalkozói szerzôdés szám hozzárendelésével azonosítható a vállalkozói szerzôdések-kódtáblák-bizonylatok kapcsolata. Amennyiben nem történik közbe-

12 848 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám szerzés, a táblában rövid indoklás megadása szükséges a kivételt tartalmazó jogszabályi hely megjelölésével. Oszlopok: Szerzôdésszám: A szerzôdés egyedi, kedvezményezetti azonosítója. A kódtábláknál és bizonylatok munkalapon használt szerzôdésszámmal azonos, célja a bizonylatok, indikátorok eljáráshoz, szerzôdéshez kapcsolása. Projekttevékenység/alprojekt: 1. PSJ-ben a Támogatási Szerzôdés beszerzési terve (melléklete) alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Új szerzôdés vagy közbeszerzési eljárás esetén itt kell megjelölni a kapcsolódó projekttevékenységet/alprojektet. Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerzôdés szerint (Ft): 1. PSJ-ben a Támogatási Szerzôdés beszerzési terve alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Új szerzôdés vagy közbeszerzési eljárás esetén itt kell megjelölni a kapcsolódó projekttevékenység/alprojekt keretösszegét. Közbeszerzési eljárás típusa: Eljárás típusának megjelölése, amennyiben a kiválasztás nem közbeszerzés keretében történik, rövid indoklás megadása szükséges a kivételt tartalmazó jogszabályi hely megjelölésével. Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma: 1. PSJ esetében a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum, késôbb a PSJ-kben a tervezett dátum frissítendô, lezajlott eljárás esetén a ténydátum rögzítendô. A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft): 1. PSJ esetében a Támogatási Szerzôdésben tervezett keretösszeg, késôbb a PSJ-kben a tervezett keretösszeg frissítendô, lezajlott eljárás esetén a hirdetményben szereplô keretösszeg rögzítendô. Ajánlattételi határidô (tervezett) dátuma: A PSJ-kben a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum frissítendô, lezajlott eljárás esetén a ténydátum rögzítendô. Indult jogorvoslati eljárás?: Igen/ nem értékek töltendôk (tervezett beszerzés esetében üresen kell hagyni). Igen esetén az eljárás kezdô és végdátumát itt meg kell adni. Jogorvoslati eljárás esetén született elmarasztaló döntés?: Igen/ nem értékek töltendôk (tervezett beszerzés esetében üresen kell hagyni). Szerzôdéskötés (tervezett) dátuma: A PSJkben a Támogatási Szerzôdésben tervezett dátum frissítendô. Szerzôdéskötés (tényleges) dátuma: Megkötött szerzôdés esetében a tényadat rögzítendô. Szerzôdés nettó összege.: A szerzôdéskötéskor töltendô ki megkötött szerzôdés esetén a szerzôdés nettó összegével. Szerzôdés szerinti Áfa összege: Amennyiben a szerzôdéses összeget Áfa terheli, annak jelölése szükséges. A cellát akkor is ki kell tölteni, ha nincs Áfa, ez esetben 0 -t kell szerepeltetni. Szerzôdés bruttó összege: A szerzôdés szerinti nettó összeg+a rá esô Áfa. A szerzôdés forrásai (EU/hazai/saját/stb, %- ban): a szerzôdéses összeg bontása forrásonként %-ban. A vállalkozói szerzôdést a megkötését követôen a következô havi PSJ-ben be kell nyújtani, a szerzôdés szám feltüntetésével. Elszámolás (bizonylat) kizárólag a már KSZ által elfogadott (PSJ-ben benyújtott, elfogadott) vállalkozói szerzôdéshez nyújtható be. Szerzôdés-módosítások, kiegészítô közbeszerzések (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens/ Közremûködik: BLÜ) Ezen a munkalapon töltendô/található valamennyi szerzôdés-módosítás valamint kiegészítô közbeszerzés amennyiben történt ilyen. Oszlopok: Szerzôdésszám: A szerzôdés egyedi, kedvezményezetti azonosítója. A kódtábláknál és bizonylatok munkalapon használt szerzôdésszámmal azonos, célja a bizonylatok, indikátorok eljáráshoz, szerzôdéshez kapcsolása. Projekttevékenység/alprojekt: Támogatási Szerzôdés beszerzési terve alapján töltendô, az ott megadott adatokkal. Szerzôdésmódosítás / Kiegészítô közbeszerzés tartalma: Rövid leírás a szerzôdésmódosításról, a kiegészítô közbeszerzés tárgyáról. A kiegészítô közbeszerzések megindításához a Közremûködô Szervezet jóváhagyása szükséges, a szerzôdésmódosításokat a Közremûködô Szervezet számára a Szerzôdésekkel megegyezô módon meg kell küldeni. Módosítás esetén az eredeti szerzôdés összege nôtt? Igen/nem, ha igen, mennyivel (ezer Ftban) és annak forrása. Ha nôtt, indult-e közbeszerzési. eljárás? Igen/ nem. Ha igen, a közbeszerzési eljárás típusát itt kell megadni. Ha nem indult, miért nem? Ha nôtt az eredeti szerzôdés összege és nem indult közbeszerzési eljárás, akkor itt kell indokolni a jogszabályi hely megjelölésével. A szerzôdés-módosítás / kiegészítô közbeszerzés eredményeképp létrejött szerzôdés dátuma: Megkötéskor a szerzôdéskötés dátuma. Az eredeti szerzôdés módosult adatairól rövid összegzés: A legfontosabb módosult adatok összefoglalása. A vállalkozói szerzôdés módosítását / kiegészítô közbeszerzés alapján megkötött szerzôdést az aláírást követôen a következô havi PSJ-ben be kell nyújtani, a szerzôdés szám feltüntetésével. Elszámolás (bizony-

13 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 849 lat) kizárólag a már KSZ által elfogadott (PSJ-ben benyújtott, elfogadott) vállalkozói szerzôdéshez nyújtható be. Pénzügyi ütemterv (Felelôs: projektvezetô/monitoring referens) Ezen a munkalapon kell frissíteni minden PSJ-ben a havi kifizetés-ütemezést. A táblában a teljes projektidôszaknak szerepelnie kell, mind a már megtörtént kifizetéseknek mind pedig a jövôbeni várható kifizetésütemezésnek. A táblában a tervezett kifizetési igénylések benyújtását kell ütemezni. A táblázat végösszegének minden esetben meg kell egyeznie a Támogatási szerzôdésben szereplô támogatás mértékével. Az elkészült, és projektvezetô által jóváhagyott Excel-táblát vissza kell tölteni a psjweb.kiksz.eu oldalra. Feltöltésnél figyelemmel kell kísérni, hogy a feltöltött dokumentumra a rendszer regisztrál-e valamilyen hibaüzenetet. Közremûködô Szervezet által elfogadottnak csak a hibaüzenet nélkül feltöltött PSJ tekinthetô. A PSJ Word dokumentumát kitöltött, jogosultság szerinti aláírással ellátva, a Kifizetési kérelemmel együtt kell beküldeni a Közremûködô Szervezet részére. 4.7 Iratkezelés a Projektirodán és az EU projektekkel foglalkozó szervezeteknél A Projektiroda a beérkezô EU Projekt feliratú bélyegzôvel ellátott küldeményeket a DMS-ben elôzményezi, illetve iktatja a materiális példányra a bélyegzô projektszám mezôjére felvezeti a projektszámot a DMS-ben jelöli, hogy a materiális példányt a Projektiroda átmeneti irattárában helyezi el, majd átadja az az átmeneti irattárnak. Az iktatás során törekedni kell arra, hogy egy fôszámra iktassuk a projekt egyes fázisaihoz kapcsolódó iratokat, mint pl. elôkészítés, pályázat összeállítása, megvalósítás, stb. Pl.: pályázat elôkészítése lesz egy iktatószám, ha lezárul az elôkészítés, akkor egy következô számra iktathatjuk a munkálatok megpályáztatását, utána egy következôre a lebonyolítást, és így tovább. Az egyes ügyiratokat pedig szerelnék. Így nem kellene egy pályázat anyagát sokáig lezáratlanul kezelni, sûrûbben tudnák irattárba küldeni azokat. Az elôiratok elektronikusan is elérhetôek, ezért nem kel kikérni azokat az irattárból. Az iktatás az EU projekteknél használt A1905; A1906 irattári tételszám használatával történik, kivéve, ha az irat jellege 30 évnél hosszabb megôrzési idôt indokol, pl. az alábbi esetekben: föld- és ingatlanvásárlási ügyek: M1005 tételszám építési engedélyek: (A1902) tételszám, munkaszerzôdés, kinevezés: (A1612) tételszám hatósági engedélyek: A1012; M1205; M1208 tételszám Projektiroda átmeneti irattára A Projektiroda átmeneti irattára az DMS-Poszeidon rendszerben a Projektiroda szervezetéhez kapcsolva, fizikailag a -3. szinten található, elkülönített, zárható irattár, mely a MÁV Szolgáltató Központ MTÜ felügyelete alatt áll. Az MTÜ az átmeneti irattár helyiségét biztosítja, az irattárosok átveszik, ill. kérésre bizonylat ellenében kiadják az iratokat a hivatali idôn belül (7:00-16:00). A materiális példány a Projektiroda, ill. az illetékes szervezet birtokában marad. Az EU-forrásból finanszírozott projekttel kapcsolatos dokumentumokat a Projektiroda illetve az illetékes szervezet a DMS-Poszeidon rendszerben elôzményezi és iktatja. Irattárazás A projekt/munkafázis lezárása után az ügyintézô az ügyiratban szereplô minden ügyiratdarabot az ügyiratba helyez, azt lezárja, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelôen átadja az irattárnak irattárazásra. Folyamatos irattárazási kötelezettség A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó összes dokumentumot, a támogatási szerzôdésben elôírt módon kell elkülönítetten nyilvántartani (megôrizni). A dokumentumok megôrzésének pontos követelményei megtalálhatóak a támogatási szerzôdés dokumentum mátrix mellékletében. Felelôs: Projektvezetô. A dokumentum mátrix minta jelen Utasítás 2. sz. melléklete Helyszíni ellenôrzési bemutatási kötelezettség Helyszíni ellenôrzés során a 2.sz. mellékletben jelölt dokumentumok eredeti példányait a Közremûködô Szervezet illetve egyéb, uniós finanszírozású projektellenôrzésre jogosult szervezet részére be kell mutatni. Az alábbi, személyi jellegû költségek alátámasztását érintô bizonylatokat, melyeket a MÁV Zrt. Humánerôforrás Menedzsment szervezete helyszíni ellenôrzés esetén köteles az ellenôrzés idôszakában érvényes, eredeti, vagy hitelesített másolati példányban átadni a Projektiroda részére: Munkaszerzôdés/Megállapodás/Kinevezés/ Megbízási szerzôdés/célfeladat meghatározását tartalmazó dokumentum, és azok teljesítés igazolását az elvégett tevékenységrôl (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendô tevékenység leírását) Amennyiben nem készült Megbízólevél, akkor a Munkaszerzôdés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendô tevékenység leírását) A Helyszíni ellenôrzést követôen az eredeti példányokat a Projektiroda köteles visszajuttatni a MÁV Zrt. Humánerôforrás Menedzsment szervezet részére. Az alábbi dokumentumokat záradékolás után a Projektiroda ôrzi, és helyszíni ellenôrzés során bemutatja:

14 850 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám Bérjegyzék/ fizetési jegyzék / adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekrôl Kifizetés bizonylata A KÖZOP/IKOP projektek adminisztrációs folyamatainak összefoglaló ábrája 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Függelékek 1.sz: Beérkezô számlák és saját teljesítések könyvelése 2.sz. Dokumentum- Mátrix Pál László sk. általános vezérigazgató-helyettes

15 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 851 Függelék

16 852 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám 1.sz. függelék Projektmegnevezés: KÖZOP-szám, projektnév iktatószám/mav Megbízólevél Név beosztás részére Megbízom Önt a MÁV Zrt. mint KÖZOP/IKOP kedvezményezett által indított Projekt neve projektben Projekttagi feladatok elvégzésével az alábbiak figyelembevételével és betartásával: 1. A projektteam (munkacsoport) a projekt megvalósításának operatív szerve. 2. A tagok számára a team (csoport) ülésein a részvétel kötelezô. 3. A projekttag feladatai és felelôssége: A projektvezetô irányítása alatt a Támogatási Szerzôdésben meghatározott keretek szerinti (TSZ szerinti ütemezés, költségvetés és indikátorok) dokumentumok, részfeladatok megfelelô minôségben történô elôállítása. A szakterület álláspontjának képviselete. A szakterület vezetôjével való folyamatos kapcsolattartás a megfelelô döntés elôkészítés érdekében. Külsô tanácsadóval, tervezôvel, kivitelezôvel, mérnökkel való kapcsolattartás, a szakterületi kérdéseket illetôen. Szakmai munkájával segítse a döntéshozatalt. A felmerülô problémákról haladéktalanul értesítse a projektvezetést. Kapcsolattartás a projektmunka kapcsán érintett szervezeti egységekkel és más projektekkel és az azokkal való összehangolt munkavégzés. 4. A szakértô feladatai különösen a..tevékenységre terjednek ki, amely feladatok a jelenleg érvényes egyéni munkaköri leírását kiegészítik. 5. A projekt tag vállalja az uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségeket, melyekrôl tájékoztatást kap. A megbízás idôtartama: hó, naptól a projekt hivatalos zárásáig, legkésôbb ig. Budapest, pályamûködtetési és üzletfejlesztési általános vezérigazgató-helyettes A fentieket tudomásul veszem és elfogadom: Név, aláírás Melléklet: Titoktartási nyilatkozat

17 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 853 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott (név) (lakcíme:..., anyja neve:..), a..(intézmény neve) ( (intézmény címe)) munkavállalója az alábbi nyilatkozatot teszem. Feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy a MÁV Zrt-nél folyamatban lévô, uniós forrás bevonásával finanszírozott KÖZOP-.. számú. projektje kapcsán számomra megismerhetôvé tett, illetôleg tudomásomra jutott bármely adatot, tényt és információt idôbeli korlátozás nélkül megôrzök; azt harmadik személy részére nem adom ki, nem teszem megismerhetôvé, nem hozom nyilvánosságra, és nem nyilatkozom róla a MÁV Zrt. által erre vonatkozó, elôzetes írásbeli hozzájárulás nélkül. Vállalom, hogy a részemre szolgáltatott adatokat, megismerhetôvé tett információkat a...(intézmény neve) más munkavállalói, vezetôi és egyéb személyek részére is csak az adott feladat elvégzéséhez szükséges legszûkebb körben, és kizárólag olyan személyek részére teszem hozzáférhetôvé, akik a jelen nyilatkozattal mindenben megegyezô tartalmú titoktartási nyilatkozatban bizonyíthatóan titoktartási kötelezettséget vállaltak. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozattal megerôsített titoktartási kötelezettség megszegése esetén mind a MÁV Zrt., mind harmadik személyek felé teljes kártérítési kötelezettséggel helytállni tartozom. A jelen nyilatkozat két példánya az aláírást követôen a MÁV Zrt. részére kerül átadásra. Budapest, 201..(aláírás) (név) (beosztás) Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1. tanú név:.. lakcím:. 2. tanú név:.. lakcím:.

18 854 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám /MAV ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT Alulírott,. (törzsszám:..), mint a MÁV Zrt..Szervezet munkavállalója, jelen nyilatkozatommal a hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Projektiroda vezetôje minden hónapban a személyi jellegû ráfordításaim adatait A MÁV SZK Zrt. Humán Szolgáltató szervezettôl megkapja és felhasználhassa a KÖZOP- azonosítószámú, címû projekt pénzügyi elszámolásához. Budapest, 201. hó nap. munkavállaló

19 11 szám A MÁV Zrt. Értesítôje 855 NYILATKOZAT elkülönített munkaidô nyilvántartás vezetésérôl Alulírott..... az alábbi nyilatkozatot teszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a MÁV Zrt-nél folyamatban lévô, EU forrás bevonásával finanszírozott KÖZOP-. számú,.. címû projektben az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével a projektre fordított munkaórák nyilvántartásához a lenti útmutatónak megfelelôen járok el. A kötelezettség a megbízólevél visszavonásáig vagy a projekt hivatalos zárásáig fennáll hónaptól a projekt teljesüléséig (201 ) a mellékelt Havi munkaidô nyilvántartás táblát - minden hónapot külön táblában elektronikusan ki kell tölteni. A kitöltés során meg kell adni a nevet, a szervezetet és a Nyilvántartott év, hónap mellett a vonatkozó dátumot, a táblázat alfeladat celláját. Kitöltést követôen a projekttagnak a táblázatot ki kell nyomtatni 2 eredeti példányban, alá kell írnia, majd jóváhagyás és aláírás céljából el kell juttatni a szervezeti vezetôhöz, majd a kitöltött táblázat elektronikusan továbbítandó..részére. ( ..) Felelôs: A projektben dolgozó saját munkatárs Határidô: Minden hónap utolsó elôtti munkanapja 2. A projektben dolgozók Havi munkaidô nyilvántartás tábláinak jóváhagyása a szervezeti vezetôvel és egy aláírt eredeti példány továbbítása a projekt vezetôjének, (kapcsolattartó: ) illetve a másik eredeti példány továbbítása a szervezet adatrögzítôjének. Felelôs: A projektben dolgozó saját munkatárs Közremûködik: A szervezet vezetôje Határidô: Minden hónap utolsó munkanapja 3. A jóváhagyott Havi munkaidô nyilvántartás rögzítése az SAP rendszerbe, a munkaidô nyilvántartó lapon jelölt GIR projektszámra és feladatszámra. Felelôs: A szervezet adatrögzítôje Határidô: Minden hónap SAP rendszer havi zárásáig 4. A Projekttag abban az esetben is köteles a munkaidô nyilvántartó lapot kitölteni és a fenti eljárásrend szerint leadni, amennyiben tárgyhóban nem volt projektre fordított munkaórája. A jelen nyilatkozat egy példánya az aláírást követôen a MÁV Zrt. Projektiroda részére kerül átadásra. Budapest, (aláírás) Melléklet: Havi munkaidô nyilvántartás Útmutató munkaidô elszámoláshoz

20 856 A MÁV Zrt. Értesítôje 11. szám 2. sz. függelék Ellenôrzési lista a számlák Projektiroda általi befogadásához A vállalkozó megnevezése: Ellenôrzési lap Projektszám: Számla típusa: részszámla végszámla Szerzôdés száma: Számla száma: Számla dátuma: Formai és tartalmi ellenôrzés 1. A számla a vonatkozó szerzôdésben foglaltaknak megfelelô 2. A számlában a kifizetett elôleg elszámolása a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen került elszámolásra 3. A számlában a visszatartás mértéke és mennyisége a szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen került elszámolásra 4. A számlához Basware PM modulban kiállított teljesítésigazolás csatolva van (és/vagy Használatbavételi bizonyítvány) 5. A számla mellékletei a Támogatási Szerzôdésben és a Szállítási Szerzôdésben megfogalmazottaknak megfelelnek (ellenôrzési és átvételi jegyzôkönyvek) 6.. Ügyintézô igen nem Dátum: Aláírás (ügyintézô) Aláírás (vezetô)

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 127. évfolyam 2012. október 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 9/2012. (X. 12. MÁV Ért. 24.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv TAO elszámolás felhasználói kézikönyv Tartalom 1 Fontos tudnivalók... 3 2 Fogalomtár... 4 3 Elszámolási felület működése, felépítése... 6 3.1 Elszámolandó tételek típusai... 7 3.2 Bizonylatsablonok, bizonylatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben