VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 q VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szerződés létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., tel.: 76/482611, fax: 76/481074, képviseli Dr. Boros Emil, Igazgató), mint Megrendelő másrészt a ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. (rövidített név:projectmine Kft. cím: 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. VIV Center, Cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli Barabás Tamás, ügyvezető), mint Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA I A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP Erdei iskolai és erdei óvoda infrastrukturális fejlesztése pályázati keretben a Lakitelek-Tőserdő Kontyvirág Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése című pályázati konstrukció elvárásai szerint a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását, és a pályázati dokumentáció összeállítását I/l. A Vállalkozási szerződés tartalma I/l. A Vállalkozó vállalja, hogy elkészíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, illetve módosításokkal kiírásra kerülő KEOP kódszámú, Lakitelek-Tőserdő Kontyvirág Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése című pályázati konstrukció részletes magvalósíthatósági tanulmány készítésre vonatkozó útmutatójának elvárásai szerinti részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, és összeállítja a pályázati útmutató szerinti pályázati dokumentációt. 1/2. A Vállalkozási Szerződés részletes tartalma a) az I/l. pontban szereplő pályázati konstrukció pályázati útmutatójának tartalmi, és formai elvárásai szerint, és pályázati csomag összeállítása (beleértve az 1 db EMIR adatlap elkészítését Is) a Megrendelő, Illetve vele szerződéses viszonyban álló harmadik felek által biztosítandó valamennyi szükséges mellékletek beillesztésével; b) az I/l. pontban szereplő pályázati konstrukció RMT készítésre vonatkozó útmutatójának tartalmi, és formai elvárásai szerint a részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban RMT) elkészítése (beleértve a költség-haszon elemzés CBA - elkészítését Is), leegyeztetése, majd ezt követően az RMT elfogadtatása a VM Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezettel; c) a szerződéses időszak során esetleg szükségessé váló hiánypótlások biztosítása; d) a fenti munkálatokhoz kötődően, a vállalás sikeressége érdekében kapcsolattartás és koordináció a Megrendelő, annak szakmai felelős munkatársai, Illetve a Megrendelő számára a jelen projekt érdekében vállalkozási tevékenységet vállalt további harmadik felek között; 1

2 1/3. A teljesítés formai elvárásai Az elkészült vállalkozási eredményeket az I/l. pont a) bekezdés szerinti pályázati felhívás (illetve a Jelen szerződés teljesítési határidejéig frissített) változatának elvárásai szerint, az abban megjelölt formában és példányszámban (1 db eredeti és 2 db másolati papír alapú, valamint 1 db kizárólag CD-n levő elektronikus formátumú, plusz 1-1 db, a Megrendelő számára a pályázati anyaggal mindenben egyező nyomtatott és elektronikus formátumú példányban kell teljesíteni. A KNPI a munka során az alábbi, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott és elvárt útmutatóknak való megfelelést váda el: - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány útmutató és sablon ; - KEOP re vonatkozó pályázati útmutató ; - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei ; - Arculati Kézikönyv ; - valamint az előbbiekhez kapcsolódóan minden, az oldalon a Pályázatok menüpont, Környezet- és Energia Operatív Program KEOP kiírás alól letölthető, és a fenti feladatok ellátásának módjaira vonatkozó kapcsolódó útmutatók Teljesítési határidő: II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK, TEIJESÍTÉSEK Az 1/2 pontban megnevezett feladatok elkészítése: Pályázati csomag összeállítása, RMT elkészítése a oldalon a Pályázatok menüpont, Környezet- és Energia Operatív Program KEOP Új kiírás alatt megjelölt beadási határidő előtt legalább 10 nappal. I A szerződés időtartama: az aláírás napjától december 15. napjáig. A Vállalkozó a fenti határidőért csak a saját hatáskörét illetően vállal felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, Megrendelő vagy harmadik fél, illetve felek által okozott késedelemből (p1. késedelmes, vagy hiányos adatszolgáltatás) származó felelősséget Vállalkozó elhárít magától. Előteljesítés minden pont vonatkozásában lehetséges! A Megrendelő a szerződés teljesítését(eit) a Vállalkozó általi teljesítést követően 5 napon belül átadott teljesítésigazolással igazolja. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy: Gilly Zsolt osztályvezető A KEOP pályázati konstrukció várható változása miatt a Vállalkozó előkészíti a projektet (alapadatok összegyűjtése, projekt koncepció kidolgozása). Ez a teljes feladatellátás nagyságrendileg 20%-os teljesítmény része. A teljes dokumentáció elkészítése az új pályázati kiírás függvénye. A részletes és teljes pályázati dokumentáció elkészítése az Új pályázati kiírás függvényében a pontban rögzített határideig, de legkésőbb a pontban meghatározott időpontig esedékes. 2

3 . III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖD SE III/l. A Megrendelő kötelességei, jogai A Megrendelő kizárólagos joga a Jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala. Ezt a jogát az egyes szakértői munkarészek teljesítésének elfogadásával közvetve is gyakorolhatja. A Megrendelő kötelezettségvállalási jogát az elkészülő szakértői munkarészek alapján, azok Vállalkozó által való közérthető előterjesztése alapján jogosult gyakorolni. A Megrendelő köteles a szakértői tevékenységhez szükséges adatokat, információkat, illetve a csak általa biztosítható dokumentumokat a Vállalkozó által kért formátumban, és határidőre a Vállalkozónak átadni. A Megrendelő felel az általa átadandó anyag tartalmáért. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz: jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; szerzői jogot sértő alkotó elemeket; megtévesztő jellegű adatokat; hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő jogait nem sérti. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan Vállalkozótól akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, amennyiben azt azonban nem a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a Vállalkozó addig felmerült költségeit, valamint az elvégzett munkája arányában, de legalább annak 20 %-t kitevő mértékben a vállalkozási díjat megfizetni, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 111/2. A Vállalkozó jogai, kötelességei A Vállalkozó köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben végezni. A Vállalkozó a Megrendelőtől kért adatok fajtáját, a kért információkat, dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban faxon vagy ben - megadni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében átvett háttéranyagokat, dokumentumokat kizárólag a jelen szerződésbeli feladat teljesítéséhez használhatja fel, azokat a teljesítést követő 15 napon belül vissza kell szolgáltatnia a Megrendelő részére, a teljesítés során esetlegesen keletkezett másolatokat pedig köteles megsemmisíteni. A Vállalkozó köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a Megrendelővel, illetve a jelen projekt érdekében a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel. A Vállalkozó joga, és kötelessége hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot Megrendelővel élő jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a Megrendelővel egyeztetett módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, illetve ezen felekkel egyeztessen.

4 Az Vállalkozó további alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. Az általa igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A fenti folyamat során Vállalkozó vállalja a Megrendelő tájékoztatását, az általa megjelölésre kerülő szervezetek(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását. Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Vállalkozó a Megrendelőt és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt Jelen szerződés szerinti befejezéséről. A szakértői dokumentáció, mint szellemi termék, Szerzői jogvédelem alatt áll. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a szerződés teljesítésétől eltérő célra. Megrendelő a dokumentációra - a szerzők nevének feltüntetésével korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot kap a jelen szerződéssel. Vállalkozó minden, a Jelen pontban foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. A Vállalkozó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített dokumentáción harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. 111/3. Projektfelelősök, kapcsolatok A munka során Megrendelő részéről a pályázati koordinátor: A Megrendelő által a projektelőkészítésbe bevonandó szakmai felelősöket, különös tekintettel az RMT egyes alprojektjeire, a feladattól függően a Megrendelő Igazgatója jelöli ki. Megrendelő a munka során további, Vállalkozóval kapcsolattartásra kötelezett harmadik fele(ke)t is megnevezhet, ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és adatait a Vállalkozó felé írásban közli. A Vállalkozó részéről a projekt felelőse és kapcsolattartója: Sándor Tímea projektfinanszírozási tanácsadó Tel: 23/ , fax: 23/ , mobil: 70/ , Vállalkozó a munka során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni ezt írásban köteles közölni a Megrendelővel. 4

5 IV. VÁLLALKOZÁSI DÍJ A Vállalkozási díj összege: Pályázati csomag összeállítása: bruttó ,- Ft, azaz bruttó ötszázezer forint. Költséghaszon elemzés díja: bruttó ,- Ft, azaz bruttó hétszázezer forint. RMT elkészítése: bruttó ,- Ft, azaz bruttó egymillió hétszázezer forint. Mindösszesen: bruttó ,- Ft, azaz bruttó kettőmillió kilencszázezerforint. A Vállalkozási díj átutalása a teljesítésigazolás alapján a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, az I/l. pontban szereplő pályázat formai befogadását követően 30 napon belül esedékes. A teljesítés a Vállalkozó Raiffeisen Bank Pécs I. fiókjánál vezetett, számú bankszámlájára történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vállalkozási díj AFA-val csökkentett értéke után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésekre vonatkozó késedelmi kötbér napi mértéke bruttó Ft, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 20%-a. V. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM I A Felek rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő. A határidők meghosszabbításának lehetséges legutolsó napja, a második fordulós pályázat leadásának lehetséges utolsó időpontja, amit a KvVM FI elfogadhatónak tart. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és jogosult az el nem végzett munkára jutó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. VI. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE I A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. Végső esetben jogvitájuk eldöntése esetén alávetik magukat a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átvett adatok céltól eltérő felhasználása esetén a Vállalkozó szervezet vezetői, tisztségviselői - a büntetőjogi felelősségre vonáson túlmenően - a rendeltetésszerű felhasználásért a polgári jog szabályai szerint is felelnek. 5

6 VII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a szerződés lényeges tartalmár6l a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg, ill. a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Allami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 15/B ~ (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni a 15/A ~-ban szabályozott módon. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Ide vonatkozó részei érvényesek. Jelen szerződés 5 eredeti példányban, példányonként 9 számozott oldallal készült, annak módosítása ugyanennyi példányszámban történhet meg. A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták. Kelt: Kecskemét,?Á(:.P~ c~... Megrendel~~~ ~ it ~k1~ v45 Torokbal~nt Hosszúrét u. i Adószárn: 1 3~5794o-2.i 3 pénzügyi ellenjegyző 6