Összefoglalás. Summary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglalás. Summary"

Átírás

1 Vincze Ibolya Az EU-s támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereinek működése Magyarországon Managing, controlling and auditing systems in Hungary providing subsidies from European Funds Összefoglalás Az EU-s támogatások lebonyolítását Magyarországon többszintű szervezetrendszer irányítja. Az NFÜ-n belül működő irányító hatóságok (IH-k) közreműködő szervezeteket (KSz-ket) bíznak meg a pályázatok kezelésével, a kifizetési kérelmek elbírálásával és teljesítésével illetve a támogatott projektek megvalósításának ellenőrzésével ben mintegy 1000 Mrd Ft EU-s és hazai társfinanszírozású támogatás kifizetése az ellenőrzési tevékenységgel szemben is nagy követelményeket támaszt. Az ellenőrzés egyik legalapvetőbb formája a folyamatba épített ellenőrzés, melyeket a KSz-k végeznek, a kifizetések ellenőrzésével, a megvalósítás helyszíni ellenőrzésével és a projektek elszámolásával. A Magyar Államkincstár (Kincstár) is hasonló jellegű ellenőrzéseket végez az IH-k megbízásából. A NAO Irodán belül működik a Kifizetési Hatóság és Igazoló Hatóság ( KH, IgH), Előbbinek az EU-hoz benyújtott kifizetési igények előtti ellenőrzés a feladata, utóbbinak pedig a hazai intézményrendszer szabályszerű működésének az igazolása. Mind a KSz-eknél, mind az NFÜ-nél belső ellenőrzési tevékenységet is végeznek. Az NFÜ Belső Ellenőrzési egységének komoly feladatot jelent, hogy az NFÜ tevékenységének ellenőrzése mellett az IH-k által megbízott KSz-ek működését is ellenőriznie kell. Az EU-s támogatások külső ellenőrzésének legfőbb szerve az Ellenőrzési Hatóság, amelynek az egész rendszer működését kontrollálni kell, tehát ellenőrzést végezhet az IH-knál, KSz-eknél, a KH-nál, IgH-nál és a támogatottaknál is. Summary The central Hungarian bureau in charge of distributing European subsidies is National Development Agency (NDA). Within the NDA there is the Managing Authorities (MA) internal departments, which are responsible for managing 14 Operational Programs 152

2 (OP)in planning period MA s made Intermediary Bodies (IB) responsible, for handling applications of bidder, fulfilling payment requests of winning applicants, controlling the usage of the money, and making settlements of accounts of applicants. In 2011 will be being paid cca 1000 Billion Forints as European and Hungarian cofinanced resource for subsidising the Hungarian economy. The usage of that huge sum of money must be controlled and audited. One of the main forms of the controll is organised by the IB s, who are preparing controlling lists in every part of the financing process, and organise on-site-audits for almost every sponsored company. Similar audit processes fulfills the Hungarian State Treasury. It organises its audit work on behalf of the MA s. The National Authorising Officer s Office incorporates two main bodies. The Paying Authority is charged, to make all controlls and audits which guarantee that the paying requests presented to the EU are reasonable and lawful. The Certifying Body has to give evidence of, that the whole Hungarian managing system is appropriate, prepared for managing the usage of the European Funds. The internal audit system works at every IB, and in the NDA. The internal audit department of the NDA has a very hard task, because it has to audit not only the activity of the NDA, but the activity of the IB s too. The Audit Authority is an outer independent (governmental) bureau, that has to audit the overall activity of the whole system. It has the right to audit The NDA, the MA s, the IB s, the Paying Authority, the Certifying Body, and the subsidized applicants as well. Irányítási és ellenőrzési rendszerek Az EU alapokból folyósított támogatások a tagállamokban többszintű intézményrendszeren keresztül kerülnek végrehajtásra és kifizetésre, amelynek résztvevői a os programozási periódusban a tagállam által kijelölt irányító hatóságok (IH), melyek az Operatív Programokat (OP) kezelik, a kifizető hatóság és a Zárónyilatkozat kiadásáért felelős szervezet, amely gyakorlatilag az Ellenőrzési Hatósággal azonos. A as EU-s költségvetési tervezési periódusban az OP IH-k feladatai megmaradtak, a kifizetett támogatások EU Bizottság felé történő igazolásával kapcsolatos feladatokat a tagállam által kijelölt igazoló hatóság (IgH), a külső ellenőrzést az ellenőrzési hatóság (EH) látja el. A as programozási periódusban az EU alapokból folyósított támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereit az EU Bizottság operatív programonként hagyta jóvá a Tanács 1083/2006/EK rendelete és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján. A as programozási periódusban a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58. cikke rögzíti az irányítási és az ellenőrzési rendszerek általános alapelveit: Az operatív programok tagállamok által felállított irányítási és ellenőrzési rendszerek tartalmát illetően az idézett jogszabályhely az alábbiakról rendelkezik: az irányításban és az ellenőrzésben érintett szervezetek feladatainak meghatározása, valamint a feladatok megosztása az egyes irányító, végrehajtó és ellenőrző szervezeteken belül; 153

3 a feladatoknak ezen szervezeteken belüli és e szervezetek közötti elkülönítése elvének való megfelelés; az operatív program keretében bejelentett költségek helytállóságát és szabályszerűségét szavatoló eljárások; megbízható számviteli, monitoring és pénzügyi jelentéstételi rendszerek elektronikus formában; jelentési és monitoring rendszer olyan esetben, amikor a felelős szervezet egy külső szervezetet bíz meg a feladatok elvégzésével; a rendszer működésének ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok; megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosító rendszerek és eljárások; a szabálytalanságok esetére és a jogosulatlanul átutalt összegek visszafizettetésére vonatkozó jelentéstételi és monitoring eljárások folyamán az EH által lefolytatott megfelelőségi vizsgálat alapján az EU Bizottság az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) valamennyi OP-jának irányítási és ellenőrzési rendszerét elfogadta. Az irányítási és ellenőrzési rendszerben a felelősségi körükbe tartozó programok eredményes, hatékony megvalósításáért, a programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáért, és a források felhasználásáért (a támogatások szakmai és pénzügyi kezeléséért) az OP IH-k felelnek. Ezt a gyakorlatban sokan hajlamosak elfelejteni, mondván egyes feladatokkal közreműködő szervezeteket (KSZ) bíztak meg, a felelősség tehát az esetleges hibákért a megbízott szervezetet terheli. Ez nem így van. A közreműködő szervezet természetesen az általa elkövetett hibákért felelősségre vonható, de ettől az OP szabályszerű, szakszerű lebonyolításáért minden tekintetben az IH a felelős. Az egyes IH-k évente jelentéseket készítenek az irányítási és ellenőrzési rendszerekről, illetve ezek működéséről. Ennek alapján az EH évente megvizsgálja az irányítási és ellenőrzési rendszereket, és jelentést készít az EU Bizottságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerekben történt változások minősítéséről. Az Uniós fejlesztések forrásainak felhasználását, a költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos általános előírásokat és hatásköröket a , illetve a közötti EU költségvetési időszakokra vonatkozóan Magyarországon az EU-s keretjogszabályokra épülő jogszabályi előírások határozzák meg. Kormányrendeletek szabályozzák a támogatások felhasználásának hazai intézményrendszerét, pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítását, a Svájci Hozzájárulás, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásának rendjét, miniszteri és közös rendeletek jelölik ki a programok végrehajtásában közreműködő szervezeteket, és határozzák meg az előirányzatokból kifizetett támogatások odaítélésének, kifizetésének és felhasználásának szabályait ben a hazai jogszabályrendszerben jelentős változás történt, az addig több mint 20 különféle szintű jogszabály helyett az EU-s támogatások lebonyolításának szabályait egy kormányrendeletben foglalták össze, az eljárási szabályok lényegi változatlansága mellett. 154

4 Az uniós támogatások ellenőrzési rendszere több alrendszerből épül fel, a folyamatba épített ellenőrzésekből, a belső ellenőrzésből, és a külső ellenőrzésekből. A folyamatba épített ellenőrzések A folyamatba épített ellenőrzések legfontosabb részét a közreműködő szervezetek, illetve a közbeszerzés tekintetében az NFÜ közbeszerzésekkel foglalkozó részlege (2010. november végétől Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály) végzi. A folyamatba épített ellenőrzés dokumentális és helyszíni ellenőrzésekből áll. Az uniós támogatási programok végrehajtása és számviteli- pénzügyi elszámolása minden munkaszakaszát írásos eljárásrendek (a os programozási periódusban minden IH-nál és KSZ-nél külön Működési Kézikönyvek, a as programozási periódusban a minden érintett szervezetre egyformán vonatkozó, NFÜ által kiadott Egységes Működési Kézikönyv, illetve annak KSZ-szintű alábontásai) - lényegében ellenőrzési nyomvonalak - szabályozzák. Az ellenőrzéseket az eljárásrendekben szabályozott módon kell végrehajtani, az elvégzett ellenőrzések tényét, eredményét a megfelelő ellenőrzési listákon/jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokon rögzíteni kell. Az ellenőrzési listák alkalmazása kiterjed a támogatási folyamat minden területére, a szerződéskötéstől a kifizetések előtti ellenőrzéseken át a zárás előtti ellenőrzésekig. A feladat- és munkaszervezés kialakításánál biztosítani kell a négy szem elv és a vezetői ellenőrzés érvényesülését. A helyszíni ellenőrzések lebonyolítását a KSZ-eknél általában önálló szervezeti egységek végzik, illetve az ellenőrzések lebonyolításában gyakran külső felek/szervezetek is részt vesznek, különösen a speciális szakismeretet igénylő területeken. A Magyar Államkincstár delegált ellenőrzési feladatai Az utóbbi években a Kincstár fokozódó mértékben kapott ellenőrzési feladatokat az EU-s támogatások rendszerében. Ez jogszabályban is megfogalmazódott, mely a Kincstár által elvégezhető ellenőrzések körét fokozatosan bővítette, másrészt az NFÜ irányító hatóságai által adott megbízások határozták meg ezeket konkrétan. A Kincstár az irányítási és ellenőrzési rendszerben alapvetően végrehajtási, a támogatások kifizetésével, pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat végzett. Az NFÜ és a Kincstár ben Együttműködési Megállapodást kötöttek az ellenőrzések végzéséről. A EU strukturális alapjai támogatásainak igénybevételét lebonyolító intézményrendszerben a Magyar Államkincstár szerepéről szóló 2136/2003. (VI. 27.) Korm. határozat alapján a Kincstár alapfeladataihoz kapcsolódóan, mint speciális Közreműködő Szervezet az IHkkal kötött keret-megállapodás alapján ellátta az NFT I. HEFOP, GVOP, KIOP, ROP tekintetében ellátta az egyes intézkedések, illetve a kapcsolódó projektek pénzügyi lebonyo- 155

5 lítási és az azzal kapcsolatos ellenőrzési (különösen: köztartozás-ellenőrzés, támogatáshalmozódás-figyelés, támogatási keret rendelkezésre állásának ellenőrzése, a benyújtott számlák, elszámolások vizsgálatát követő átutalás, a folyósítás időszakában és annak lezárásakor pénzügyi ellenőrzés, kötelezettségvállalás esetén záró ellenőrzés), továbbá a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott beszedési feladatokat. A Kincstár a gyakorlatban a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/a. -ában (2011-től a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet foglaltak szerint a as programozási periódus programjai tekintetében az alábbi ellenőrzésfajtákat végzi: szabályszerűségi ellenőrzés helyszíni ellenőrzés ellenőrzése a helyszínen célvizsgálat projektellenőrzés. A megállapodás alapján a Kincstár kidolgozta Működési Kézikönyvét (MK) az általa végzendő ellenőrzésekhez. Az MK tartalmazza az ellenőrzések általános és részletes szabályait, a mintavételezés módszertanát, a beszámolás, adatszolgáltatás rendjét, az ellenőrzési nyomvonalat és az ellenőrzés dokumentumait. A Kincstár szervezetén belül a Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Közvetítő Főosztály (illetve annak két osztálya) végez EU-s ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Az ellenőrzésekbe bekapcsolódnak a Kincstár regionális igazgatóságainak EU-s ellenőrei. A megbízásokat az NFÜ IH-i adják a Kincstárnak, saját igényeiktől és elképzeléseiktől függően. Így a Kincstárnak erősen alkalmazkodnia kell az IH-k elképzeléseihez, és kapacitáskihasználása is jelentős mértékben ettől függ. Az egyes IH-k eltérő mértékben kívánnak támaszkodni a Kincstárra, van, amelyik ezzel kívánja megoldani saját ellenőrzési kötelezettségeit, van, amelyik csak mérsékelten támaszkodik a Kincstárra Az ellenőrzések sokszor állapítottak meg az EMIR 1 feltöltöttségével kapcsolatos hiányosságokat, illetve késedelmes bejegyzéseket, melyek hatóköre a támogatási szerződésekre vonatkozó adatoktól, a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos dátumok rögzítésén keresztül a záró előrehaladási jelentés elfogadását alátámasztó döntés bejegyzéséig terjedt. Megállapításokat tettek a szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan is. A szabálytalanság-kezelési határidőket gyakran nem tartják be, és a szabálytalansági döntések dokumentáltsága gyakran nem megfelelő. Az egyik KSZ-nél végzett közbeszerzési vizsgálat megállapította, hogy a KSZ nem tartja be a határidőket. Gyakran nem készül el, illetve nem határidőre a minőségbiztosítási jelentés. Más KSZ-eknél is találtak problémákat. Volt olyan KSZ, amelynél az általa végzett valamennyi tevékenységre tettek megállapítást, leginkább a határidők be nem tartása miatt, az élet-pálya lapokat nem megfelelően vezették, a vezetői döntések nem voltak megfelelően dokumentáltak, stb. Súlyos megállapítás, hogy volt olyan a KSZ, amely nem vizsgálta, hogy a költségelszámolás összhangban állt-e a támogatási szerződéssel. 1 EMIR= Egységes Monitoring Információs Rendszer. Ebbe az átfogó számítástechnikai rendszerbe kell rögzíteni a támogatási rendszer működtetésének minden mozzanatát, a pályázatbeérkezésétől, a támogatás fedezetének EU-tól történő beérkezéséig. 156

6 Tekintettel arra, hogy a vizsgálatok mintegy 90%-ánál hibát, hiányosságokat állapítottak meg, a Kincstár joggal várja az érintett IH visszajelzését ezek sorsáról, a megtett intézkedésekről. Erre azonban gyakran nem, vagy nagy késedelemmel kerül sor. Ezért az NFÜ és a Kincstár közötti együttműködés még javításra szorul. Kifizető/Igazoló Hatóság (Pénzügyminisztérium majd Nemzetgazdasági Minisztérium NAO Irodája 2 ) A NAO Iroda, mint Kifizető/Igazoló Hatóság kiemelt feladatot lát el az uniós támogatások ellenőrzési rendszerében. A NAO Iroda feladatainak szabályszerű ellátása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a belső ellenőrzési rendszer megfelelő működése. A NAO Irodának fontos szerep jut a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatban, ugyanis a szabálytalansági jelentések készítése és EU Bizottság részére történő megküldése során az Iroda összekötő, kontroll szerepet lát el a végrehajtó szervezetek és az OLAF Koordinációs Iroda között. 3 A 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletnek megfelelően minden negyedévet követő 7 héten belül a NFÜ által benyújtott negyedéves jelentések alapján az IgH köteles jelentést küldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére az 1828/2006. EK rendelet alapján, a jelentéstételi kötelezettség alá eső, a programok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, illetőleg a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az EU Bizottság (OLAF Iroda) részére. Az EMK, az IH-k, illetve a KSZ-ek belső eljárásrendjeinek változásairól, az új verziók hatályba lépéséről, valamint az eljárásokat befolyásoló, jóváhagyott vezetői utasításokról az IgH az ún. hitelesítési jelentésekből, a kifizetett támogatások jogszerűségét alátámasztó ellenőrzési listákból kap tájékoztatást (Ezekben az IH vagy a KSZ nyilatkozik arról, hogy a megelőző hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített adatok pontosak, a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos dokumentum alapú ellenőrzéseket, és az adott hónapra ütemezett helyszíni ellenőrzéseket az arra kötelezett szervezet elvégezte.) Amennyiben a hitelesítési jelentések beérkezése, tartalma nem megfelelő, az IgH hivatalos levélben tájékoztatást kér az EMK, illetve az eljárásrendek módosításáról, valamint a fent hivatkozott vezetői utasítások, határozatok kiadásáról. Annak érdekében, hogy az IgH meggyőződjön az EU-tól lehívandó közösségi hozzájárulások igénylésének valóságtartalmáról, szabályosság felülvizsgálati tevékenységet végez, mely több fázisból tevődik össze. 2 NAO = National Authorizing Officer = Nemzeti Programengedélyező, az EU-s támogatásokkal kapcsolatos legmagasabb hivatalnok, aki a támogatások kérdésében az EU-val a tagállam részéről kapcsolatot tart 3 OLAF = Office Européen de Lutte AntiFraude = Európai Csalásellenes Hivatal. OLAF Koordinációs Iroda az OLAF-fal kapcsolatot tartó nemzeti szerv a VPOP-n, 2011-től a NAV-on belül. 157

7 A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében az IH maga is jogosult ellenőrzéseket végezni a KSZ-nél, amely történhet a Kincstár bevonásával is. Ezen ellenőrzések eredményéről az IH rendszeresen, a hitelesítési jelentés kiegészítésével tájékoztatja az IgH-t. Az IgH is végez tényfeltáró látogatásokat. A tényfeltáró vizsgálat célja, hogy az IgH a hitelesítési jelentések alapján kiállított költségigazolás alátámasztása érdekében, előzetesen meghatározott szempontok alapján dokumentum-alapú számszaki ellenőrzéseket végezve megállapítsa egyes korábbi költségnyilatkozatokban, vagy közösségi hozzájárulás rendezésekben szereplő elszámolásokhoz, számlákhoz kapcsolódóan az adatok valódiságát és pontosságát. Az ellenőrzés tárgya a dokumentum-alapú adatok és az EMIR rendszerben rögzített adatok egyezőségének, valamint az adatbevitel és feldolgozás szabályszerűségének vizsgálata. A vizsgálat során figyelemmel kell lenni arra, hogy: rendelkezésre állnak-e a költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatai (számlamásolat, teljesítésigazolás, bankszámlakivonat); ezek adatai megegyeznek-e az EMIR-ben rögzített adatokkal; dokumentáltak-e a folyamatba épített ellenőrzések; a költségek az elszámolhatósági szabályoknak megfelelnek. A tényfeltáró látogatás célja, hogy az igazoló hatóság az EU Bizottság felé megalapozottan tanúsítsa a költségnyilatkozatban szerepelő kiadásokat hitelesítő IH-k, KSZ-ek irányítási és ellenőrzési rendszereinek hatékony működését, továbbá a jogszabályi előírásokkal, valamint a közösségi politikákkal való összhangját. Ennek érdekében az IgH a tényfeltáró látogatások alkalmával az IH és a KSZ-ek működését, az eljárásrendek és a tényleges gyakorlat összhangját elemzi, melynek eredményeképpen ajánlásokat fogalmaz meg az érintett szervezetek részére és nyomon követi az ajánlások teljesülését. A tényfeltáró látogatás célja szerint lehet átfogó és eseti, lefolytatását az IgH szervezeti egységei külön és közösen is végezhetik. Tényfeltáró látogatásra általában féléves terv alapján kerülhet sor, illetve: az intézményrendszerben bekövetkezett változást követően, a pénzügyi lebonyolítási folyamatokat alapvetően módosító jogszabályi változások hatályba lépését követően, ellenőrzési szerv által az érintett szervezet folyamataiban feltárt, magas kockázatú folyamatelem feltárását követően és/vagy egyéb rendkívüli esetekben. Az IgH a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az IH-k és a KSZ-ek ellenőrzési rendszerében elkészült, a rendszerellenőrzések és a mintavételes ellenőrzések végrehajtására kijelölt szervezet (Ellenőrzési Hatóság) vagy egyéb, ellenőrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket megkapja. Az Iroda munkatársai az ellenőrzés eredményeit öszszegzik és feldolgozzák, a gyakrabban előforduló hibák, hiányosságok tényét a tényfeltáró vizsgálatok alapját képező kockázatelemzés elkészítése során figyelembe veszik, a költség- 158

8 nyilatkozat kiállítását korlátozó hiányosságokra vonatkozóan megfogalmazott ellenőrzési javaslatok nyomán elkészített intézkedési tervek megvalósulását figyelemmel kísérik. Külső ellenőrzés (Zárónyilatkozat kiadásáért felelős szerv, Ellenőrzési Hatóság) Az Ellenőrzési Hatóság (EH) gyakorlatilag az EU ellenőrző szerve is, mert az EU a rendszer működését tulajdonképpen az EH megállapításai alapján értékeli és fogadja el. A 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet és a 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az összes OP tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) látta el a Zárónyilatkozat Kiadásért Felelős Szerv, illetve a as programozási periódusban az Ellenőrzési Hatóság feladatait, melynek keretében évente rendszerellenőrzéseket, illetve mintavételes projektellenőrzéseket végzett. A KEHI feladata az ellenőrzés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból, továbbá a Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása általános program által finanszírozott támogatások, illetve a Magyarország- Horvátország és a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok, és az ETE programok tekintetében a közötti programozási időszakra. A KEHI ellátta továbbá a közötti programozási időszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal, az EQUAL és az INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos az uniós pénzügyi rendeletekben előírt ellenőrzéseket, az európai uniós előcsatlakozási eszközök, az Átmeneti Támogatás, és a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenőrzését. A KEHI feladata a Svájci- Magyar Együttműködési Program általános pénzügyi ellenőrzése, és az EGT és a Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmusokból támogatott projektek ellenőrzése is ben változás történt az EH-t érintően, a Kormány július 1-jei hatállyal 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletével létrehozta az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot (EUTAF). A Főigazgatóság a KEHI jogutódjaként ellátja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat, továbbá az egyéb korábban a KEHI feladatkörébe tartozó európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatait. Jogállását, szervezetét, vezetőit, és a vezetők kinevezési rendjét, ellenőrzési hatáskörét, eljárási rendjét a Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza, felügyeletét az államháztartásért felelős miniszter látja el. Az EUTAF eleget tesz az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (3) pontban meghatározott funkcionális függetlenségi kritériumnak, szervezetileg elkülönült és tevékenységében független az irányító és az igazoló hatóságoktól, valamint valamennyi közreműködő szervezettől. A Főigazgatóság szakmai tekintetben független a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, egyedi ügyekben nem utasítható. 159

9 Az EUTAF fő feladatai a következők: az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (3) bekezdésének megfelelően az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése kritériumrendszerének kidolgozása, az értékelés lefolytatása, az értékelésről szóló jelentés és vélemény elkészítése; nemzeti ellenőrzési stratégia elkészítése; rendszerellenőrzések elvégzése; műveletek mintavételes ellenőrzésének elvégzése; az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek (éves ellenőrzési jelentések és vélemények) teljesítése; a részleges zárónyilatkozat és az azt megalapozó ellenőrzési jelentés elkészítése; a zárónyilatkozat és az azt megalapozó ellenőrzési jelentés elkészítése; az ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai hasznosulásának, az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése; ellenőrzés végzése az Európai Bizottság felkérése alapján. Az ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok és a Főigazgatóság Főigazgatója által jóváhagyott, a nemzetközi ellenőrzési standardok figyelembevételével kidolgozott, főigazgatói utasítással jóváhagyott Ellenőrzési Kézikönyv szabályozza. Az Ellenőrzési Kézikönyv meghatározza a tervezési, az ellenőrzési program elkészítési, a mintavételezési, illetve kockázatelemzési eljárásokat, az ellenőrzés végrehajtásának egyes elemeit, a projektellenőrzés, valamint a rendszerellenőrzés lebonyolítását, valamint az ellenőrzési jelentés elkészítését, a minőségbiztosításra, és az intézkedési terv nyilvántartására, a megvalósítás nyomon követésére, valamint a beszámolásra vonatkozó eljárásokat. A KEHI/EUTAF ellenőrzési kötelezettségei keretében 2010-ben is elvégezte az EU-jogszabályok szerinti rendszerellenőrzéseket, valamint projektellenőrzéseket. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben foglaltak teljesítése érdekében február 15-ig összegezte a évben rendelkezésre álló ellenőrzési jelentéseket, véleményeket, igazolásokat és nyilatkozatokat. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet beszámolásra vonatkozó előírásai alapján elkészíti az ÚMFT OP-kra az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló beszámolót, amelyet október 15-ig megküld az EH részére. Az EH 2008 és 2015 között minden év december 31-ig benyújtja az éves ellenőrzési jelentést és véleményt az EU Bizottságnak, amelyet megküld az NFÜ-nek és az államháztartásért felelős miniszternek is. Az EH az éves ellenőrzési jelentés összefoglalóját közzéteszi honlapján. Az EH július 1. és június 30. közötti időszakról készített éves jelentéseiben tájékoztatta az EU Bizottságot a kormányzati struktúraváltáshoz kapcsolódóan a programok irányítási és ellenőrzési rendszereiben történt változásokról, beleértve a KSZ-ek felügyeleti rendjében történt változásokat (az NFM miniszter szakmailag felügyeli, illetve a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében irányítja az NFÜ-t, valamennyi KSZ feladatokat ellátó szervezetet, és egyes végrehajtó szervezeteket is, pl. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.). Az EH véleménye szerint a felügyeleti rend tekintetében végrehajtott, új kor- 160

10 mányzati struktúrára épülő változtatások nem érintik a szervezetek közösségi és hazai jogszabályokban megfogalmazott feladat- és hatáskörét. Az EH valamennyi ÚMFT-s operatív programnál végzett átfogó rendszerellenőrzést. Ennek során sokféle, de több esetben általánosítható szabálytalanságot állapított meg. Így a leggyakoribb volt, hogy az Igazoló Hatóság nem készítette el határidőre a és évi összevont beszámolókat. Szintén általánosnak volt mondható, hogy a közbeszerzések ellenőrzése nem volt kielégítő. Gyakorta kifogásolták az ún. technikai segítségnyújtási eljárásrendek, ellenőrzési listák hibáit, hiányosságait is. Kifogásolták, hogy a nemzeti költség-elszámolhatósági útmutató nem határozza meg az irányítási költségek definícióját, illetve még az útmutató el sem készült. Széleskörűen egyéb szabálytalanság megállapítására is sor került, pl. az elszámolás már a támogatott záró jelentésének elfogadása előtt megtörténik, lassúak a szabálytalansági eljárások, a követeléseket nem az EMIR-ben kezelik, a delegált feladatok éves minőségvizsgálata nagyon elhúzódik, nem megfelelő az ellenőrzések előtti kockázatelemzés, stb. A 2010-es év jelentős feladata volt a os programozási ciklusra vonatkozóan az operatív programok zárását megelőző rendszerellenőrzések lefolytatása. A programzárást megelőző ellenőrzéseket a KEHI/EUTAF két ütemben hajtotta végre. Az első ütem során, évben sor került az operatív program zárására történő intézményi felkészülésnek, a nyomon követési rendszerek, az intézkedési tervek nyomon követésének, valamint a szabálytalanságok nyilvántartása és kezelése szabályszerűségének vizsgálatára. A második ütem a zárónyilatkozat kiadását megelőző rendszerellenőrzés végrehajtására 2010 folyamán került sor, melynek célja annak vizsgálata volt, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelően működött-e, a végső költségnyilatkozat és végső végrehajtási jelentés helytálló-e, illetve az ellenőrzés tárgyát képező program végrehajtása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalnak. A KEHI/EUTAF valamennyi NFT I.-es operatív programra elkészítette a jogszabályi előírások szerinti záró beszámolót és zárónyilatkozatot, amelyet határidőben megküldött az Európai Bizottságnak. A kiadott zárónyilatkozatok a közötti programozási periódusban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatain alapultak. A zárónyilatkozatok tartalmát befolyásolta, hogy a zárónyilatkozatok kibocsátásának idején még több operatív program esetében szabálytalansági és egyéb hatósági eljárások voltak folyamatban, továbbá a szabálytalanul felhasznált összegek behajtása nem teljes körűen történt meg. A kifizetési kérelmeket azonban minden operatív program esetében érvényesnek ítélte. A zárónyilatkozatok kiadását megelőző rendszervizsgálatok általában hibák mérsékelt előfordulását állapították meg. Ott ahol szabálytalansági eljárások, vagy zárást akadályozó események nem fordultak elő, és a követelések egészét, vagy túlnyomó hányadát a zárásig behajtották, az Ellenőrzési Hatóság korlátozásmentes zárónyilatkozatot adott ki az OP teljesítéséről. Három esetben a nagyszámú folyamatban lévő szabálytalansági ügy, illetve azon projektek nagy száma miatt, ahol a szabálytalanul felhasznált támogatás még nem került behajtásra, korlátozott zárónyilatkozat került kiadásra 161

11 Az uniós támogatások belső ellenőrzése az NFÜ-nél Az NFÜ belső ellenőrzési szervezete sajátos helyzetben van, mert nem csak az NFÜ, mint intézmény működését kell vizsgálnia, hanem az NFÜ főosztályaiként működő irányító hatóságok megbízásából feladatokat az irányító hatóságoktól átvevő közreműködő szervezetek tevékenységét, lényegében az EU-s támogatások felhasználását végző teljes szervezetrendszer tevékenységét. Ezt a 2011-ben már várhatóan 1000 Mrd Ft-ot is elérő tevékenységet átfogóan, hatékonyan megvizsgálni hatalmas feladat. Annak ellenére így van ez, hogy az uniós támogatások ellenőrzési rendszerében a belső ellenőrzés is több szinten történik. Az NFÜ-re, mint intézményre vonatkozó belső ellenőrzés mellett az NFÜ Belső Ellenőrzési Főosztálya (BEF) végzi a támogatások felhasználásának ellenőrzését (az OP-k, IH-k, KSZ-ek, kedvezményezettek tekintetében), illetve az egyes KSZ-ek is rendelkeznek saját belső ellenőrzési egységgel. A BEF az NFÜ elnökének közvetlen felügyelete alá rendelt, funkcionálisan független szervezeti egység. A 2010-ben kiadott NFÜ SzMSz alapján a BEF keretében két osztály került kialakításra, a Tervezett Ellenőrzések Osztálya és a Kiemelt Ellenőrzések Osztálya. A BEF Ügyrendje szerint, a belső ellenőrzés feladatköre az elsődleges ellenőrzési feladat mellett többek között folyamatosan figyelemmel kísérni, koordinálni és naprakész nyilvántartást vezetni az NFÜ-nél folyó külső ellenőrzésekről, és negyedévente jelentést készíteni az Ellenőrzési Hatóság számára az ellenőrzés által tett javaslatok megvalósítására készített intézkedési tervek végrehajtásáról. Ez már önmagában sok időt igénybe vevő feladat. A BEF ellátja a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, valamint az NFÜ intézményi költségvetési előirányzatának belső ellenőrzését, az NFÜ irányító hatóságainak belső ellenőrzését, az uniós támogatások lebonyolításában résztvevő szervezeteknél (kivéve a Pénzügyminisztérium, NGM, majd Kincstár keretein belül működő Kifizető Hatóságot, illetve Igazoló Hatóságot), és a kedvezményezetteknél is ellenőrzést végezhet, erre azonban ritkán kerül sor. A BEF tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az NGM miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint az NFÜ elnöke által jóváhagyott, az utasítás mellékletét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyv és éves belső ellenőrzési terv szerint végzi. A BEF a speciális feladatai ellátására szakértőket, alvállalkozókat és a VOP források terhére külső erőforrásokat vesz igénybe. Az NFÜ évben hatályos szabálytalanságkezelési eljárásrendje szerint a BEF részt vesz a szabálytalansági eljárások lebonyolításában is, ha az irányítási és ellenőrzési rendszer jellegéből adódó szabálytalanságról van szó, ha a szabálytalansági gyanú az IH vagy a Jogi Főosztály érdekkörében merül föl, továbbá, ha a szabálytalansági gyanúval érintett összeg ,0 EUR feletti. 162

12 Az SzMSz szerint, és a valóságban is, a BEF vezetője részt vesz a belső vezetői értekezleteken, jelentéseit a szervezet vezetője számára készíti, hogy bizonyosságot nyújtson az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről. A BEF szabályozottsága megfelelő, tevékenysége a jogszabályi előírásokkal összhangban folyik, de az EU források felhasználásának ellenőrzéséhez különös tekintettel arra, hogy feladatai nem csak erre, hanem egyéb, pl. nyilvántartási, adatszolgáltatási, kockázatkezelési stb. feladatokra is kiterjednek kevés erőforrással rendelkezik. A NFÜ BEF által ellátandó feladatok mennyiségét és a belső ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak létszámát figyelembe véve, megállapítható az a korábbi ÁSZ jelentésekben is kiemelt tény, hogy a BEF a rendelkezésre álló saját kapacitással még ma is csak a számára kijelölt ellenőrzési terület kis részét tudja csak lefedni. Következtetések Az ellenőrzési rendszer fentiekben bemutatott komplexitása ellenére megállapítható, hogy hiányzik egy olyan ellenőrző szerv, amely összegezné és elemezné a különböző ellenőrzési hatóságok ellenőrzési tapasztalatait, amelynek alapján a rendszer egészének működösére vonatkozó megállapításokat tehetne és ennek alapján javaslatokat fogalmazhatna meg arra vonatkozóan, hogy a rendszer működését milyen irányba lehetne és kellene továbbfejleszteni. 163

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén. Miklós-Molnár Marianna

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén. Miklós-Molnár Marianna A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén Miklós-Molnár Marianna A Hivatal jogállása 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet központi hivatal;

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 7., csütörtök 77. szám Tartalomjegyzék 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet

Részletesebben

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division)

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) A Területi Együttműködési Üzletág (TEÜ) feladata a Társaság nemzetközi programokkal kapcsolatos menedzsment és hitelesítési feladatainak

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI Aktualizálva: 2012.08.07. készítette: Támis Norbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYRENDSZER EU szinten: 1083/2006/EK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I.

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet. a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról. I. 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról A Kormány az Európai Közösségek transzeurópai hálózatok közlekedési projektjeihez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet

22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Tárgy: Jelentés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 152. szám 25521 e) 10. -ában az Amennyiben a GKM szövegrész helyébe a Ha a minisztérium szöveg, a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata szövegrész helyébe a minisztérium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 2014.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14019 2014. január Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0112-096/2013. Témaszám:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Vízi közmű beruházások EU. 2014. május

Vízi közmű beruházások EU. 2014. május Vízi közmű beruházások EU finanszírozása 2014. május Finanszírozási alapfogalmak CBA finanszírozási hiány Jövedelemtermelő vs. vállalkozási támogatású projektek (EUMSZ 107. cikk) Önerő Kifizetési kérelem

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Az előterjesztés száma: 97/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei dr. Bugyi Emőke, jogi szakreferens BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2012. január 23. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi

Részletesebben

A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége. Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16.

A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége. Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16. A KÖZOP megvalósítás gyakorlata, a jó pályázat és a jó előkészítés jelentősége Dr. Nagy Gábor vezérigazgató-helyettes 2012.05.16. KözOP felépítése KözOP 1. prior. (gyorsf. utak) 2. prior. (vasút) 3. prior.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama

KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama KIFIZETÉS támogatási formák (de minimis), finanszírozás és fajtái, utalás, számlák feldolgozásának menete, időtartama 2014. November 11. Előadó: Dukát Ágnes, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Témakörök Az 2007-2013-as

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben