3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése"

Átírás

1 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen összetett, bonyolult jelenségekről van szó, amelyek attól is függenek, hogy milyen a pedagógus személyisége, felkészültsége, az osztály, az iskola tanulói összetétele, a gyerekek képességei, tanulási szokásaik vagy szociális körülményeik. Ugyanígy a kérdőívemben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok minősége is függ például a válaszadó pedagógus hangulatától, beosztásától, végzettségétől. Ezenkívül a megkérdezett iskolájának típusától, földrajzi elhelyezkedésétől, a tanulói létszámtól. Ezen okoknál fogva igyekeztem minél szélesebb körben végezni a vizsgálatot. Így az ország minden megyéjébe elküldtem a kérdőívemet, és szerencsére mindenhonnan érkeztek is válaszok. Odafigyeltem arra is, hogy a megkeresett intézmények között legyen olyan, amely a megyeszékhelyen található, és kutatásomban minél több település szerepeljen. Megközelítőleg két hetet vett igénybe a kérdőívek szétküldése. A szakirodalom szerint kétféle kutatási mód létezik: deduktív és induktív. 1 Szakdolgozatomban az induktív irányon belül a leíró stratégiát választottam. Az iskolai folyamatokat tekintve egy területen (innováció) próbáltam meg az aktuális helyzetet elemezni, leírni. Olyan kérdésekre kerestem választ például, hogy milyen gyakorisággal használnak a pedagógusok modern technikai eszközöket, alkalmaznak-e új tanulási technikákat, milyen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során, felhasználják-e a továbbképzésen tanultakat. 1 Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, szerkesztette: Falus Iván, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

2 A vizsgálat módszerének bemutatása Huszonegy kérdésből álló kérdőívet állítottam össze. A válaszokat ötfokú skálán lehetett jelölni. Ezenkívűl a bevezető részben a megkérdezett nemére, beosztására, pályán eltöltött idejére, az iskola profiljára, a fenntartó típusára, a tanárok és a diákok létszámára, az iskola földrajzi elhelyezkedésére kérdeztem rá. Ezt követte a huszonegy kérdés az innovációs folyamatokra vonatkozóan. Kérdőívemet ben küldtem el az iskoláknak, és a kollégák az internet segítségével válaszoltak. Tapasztalataim szerint az embereket sok kérdőívvel keresik megi, és jobban szeretnek válaszolni azokra, amelyek egyszerűen kitölthetők, konkrét kérdéseket tartalmaznak, amelyeknél könnyen lehet dönteni, és nem igényelnek hosszú kifejtéseket. Ilyenkor szívesebben vállalják a válaszadást. Kutatásomhoz az címeket főként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról töltöttem le. (Három excel dokumentumban találhatók.) Helyi önkormányzatok, azok társulásai által fenntartott intézmények jegyzékéből 133; állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 37; nem helyi, nem állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 226 iskolát választottam. Valamint a kiválasztottak között szerepelt 17 olyan intézmény is, amely idegen nyelven oktat. További címeket gyűjtöttem még különböző internetes honlapokról azzal a céllal, hogy a megkeresettek között legyenek például alapítványi, egyházi iskolában dolgozó pedagógusok is. Így véleményem szerint széleskörű a felmérésem. 25 egyházi iskola és 153 egyéb fenntartójú intézmény (magániskola, más országok által fenntartott iskola, alapítványi iskola, kisebbségi önkormányzat által fenntartott iskola) is szerepel a címlistámon.

3 Mindösszesen 591 középfokú intézménybe küldtem el a kérdőívemet. Hat hét alatt pontosan 120 válasz érkezett. A következő grafikon mutatja, hogy a válaszok milyen ütemben érkeztek a másfél hónapos intervallumban: A válaszok feldolgozásában a modern technika volt segítségemre. A táblázatba rendezést, a statisztikai kiértékelést, a grafikonok készítését és az átlagok kiszámítását a számítógép végezte. Elég nagy körültekintést és sok munkát igényelt az, hogy körülbelül nyolcezer középfokú oktatási intézményből megközelítőleg országszerte egyenletes szórással 591 helyre elküldjem a kérdőívet. Jó eredménynek gondolom azt, hogy 120 válasz visszaérkezett.

4 3.2. A vizsgálati minta bemutatása A kérdőíves megkeresésemre 120 válasz érkezett. A 120 válaszadó nem szerinti megoszlása a következő: 86 nő ( 72% ) és 34 férfi ( 28% ) A megkérdezettek beosztása: igazgató 45 fő 38 % igazgatóhelyettes 18 fő 15 % munkaközösség-vezető 8 fő 7 % tanár 47 fő 39 % óraadó 2 fő 1 %

5 A válaszadók pályán eltöltött ideje: 0-3 év 6 fő 5 % 4-10 év 12 fő 10 % év 36 fő 30 % 20 évnél több 66 fő 55 % Szeretném hangsúlyozni, hogy a válaszadók több mint fele (55%-a) 20 évnél régebb óta van a pályán. Az intézmény fő profilja szerinti megoszlás: 71 gimnáziumból érkezett válasz 59 % 38 szakközépiskolából 33 % 9 szakiskolából 8 %

6 Fenntartó szerinti eloszlás: helyi önkormányzat % megyei önkormányzat 8 7 % fővárosi önkormányzat % kerületi önkormányzat 5 4 % egyházi % alapítványi 8 7 % gazdasági társulás 1 1 % egyéb 7 6 % Az iskola földrajzi elhelyezkedését tekintve: Budapestről érkező válaszok : % A 19 megyéből: %

7 3.3. A vizsgálat során kapott eredmények Ebben a fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutatom be grafikonok segítségével. A 4. pont tartalmazza a kapott adatok mélyrehatóbb elemzését Az 1. hipotézis Az IKT eszközök használatában nagy előrelépés történt az elmúlt öt évben. Erre a hipotézisre az 1-es, 4-es, 5-ös és 7-es kérdésekben kerestem a választ. 1. kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Modern technikai eszközök használata: A 120 válaszadóból 68 fő úgy gondolja, hogy intézményében jelentős előrelépés történt, 10 fő szerint pedig kimagasló. Ez összesen a megkérdezettek 65 %-a. Megdöbbentő, hogy az intézmények 13%-ában semmilyen vagy nem jelentős a változás.

8 5.kérdés: Tanítási óráin milyen gyakorisággal használ Ön modern technikai eszközöket? A válaszadók 28 %-a (34 fő) hetente, 29 %-a (35 fő) rendszeresen használja a modern technikai eszközöket tanóráin. Ez a megkérdezettek több mint fele, összesen 57%-a. Elszomorító, hogy a válaszadó pedagógusok 27%-a ritkán vagy soha nem használ tanítási óráin modern technikai eszközöket. 7.kérdés: Tanítványai készülnek-e prezentációval, power pointos kiselőadással? A megkérdezettek 33 %-a szerint a tanítványok sokszor, 12 %-a szerint pedig rendszeresen készülnek prezentációkkal. Ez a válaszoknak majdnem fele, 45 %-a.

9 Sajnos a tanulók 54%-a ritkán vagy soha nem készül prezentációval. Azt is vizsgáltam, hogy milyen az intézmények felszereltsége az infokommunikációs eszközök tekintetében. A tanulói számítógépekkel és a projektorokkal való ellátottság mutatja a legkedvezőbb képet, míg a tanári számítógépek, laptopok, digitális táblák száma lényegesen kisebb. 4.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolája mennyire jól felszerelt az infokommunikációs eszközök tekintetében? b) tanulói számítógépek: jól: 48 % különösen jól: 13 % ez összesen: 61 % c) projektor: jól: 38 % különösen jól: 13 % ez összesen: 51 % a) tanári számítógépek: jól: 32 % különösen jól: 10 % ez összesen: 42 % e) laptop/notebook: jól: 24 % különösen jól: 13 % ez összesen: 37 % d) digitális tábla: jól: 23 % különösen jól: 8 % ez összesen: 31 %.

10 A 2. hipotézis A pedagógustársadalomban jelentős szemléletváltás történt. Ehhez a hipotézishez a 10-es, 11-es, 14-es, és 19-es kérdések tartoznak. 10.kérdés: Kollégái közül részt vett-e már valaki tananyagfejlesztésben (akár központi, akár iskolai szinten vagy saját használatra)? volt már rá példa: 29 % (35 fő válaszolta), 2-3 fő vett részt: 16 % (19 fő válaszolta) többen is részt vettek: 41 % (49 fő válaszolta) ez összesen: 86 % Tehát a megkérdezettek intézményeiben 86 %-os arányban vettek már részt kollégák tananyagfejlesztésben. A 11-es kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadók személy szerint folytattak-e ilyen jellegű tevékenységet? Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztésben nem vett részt.

11 19.kérdés: Mennyire tartja szükségesnek az alábbi újításokat? a) módszertani: szükséges: 21 % (25 fő), eléggé szükséges: 30 % (36 fő), nélkülözhetetlen: 40 % (48 fő) mindösszesen: 91% Kiugróan jó eredmény ez. A megkérdezett kollégák 91 %-a üdvözli a módszertani újításokat, és nem volt olyan válaszadó, aki azt jelölte volna, hogy nem szükséges. Csak 9 %-uk bizonytalan. A szakmai újítások szükségességét (19.b kérdés) a 120 kolléga 93 %-a (111 fő) érzi, és csak 7 % nem. 14.kérdés: Alkalmaz-e tanóráin új tanulási technikákat, például: kooperatív tanulás, csoportmunka stb.? A válaszadók összesen 63 %-ánál vannak jelen tanórákon az új tanulási technikák:

12 sokszor: 36 % (43 fő) rendszeresen: 27 % (32 fő). Ezen mindenképpen javítani kell A 3. hipotézis A tanárok pozitív attitűddel rendelkeznek az innovációs folyamatokkal, az újításokkal kapcsolatban. Az ide tartozó kérdések: 1-es, 6-os, 15-ös és 21-es. 21.kérdés: Az Ön tanári közössége - megítélése szerint - mennyire fogékony az újításokra? fogékony: 52 % (62 fő válaszolta) rendkívül fogékony: 9 % (11 fő válaszolta) összesen: 61% 15.kérdés: Szívesen fejlesztené-e magát különféle szakmai továbbképzéseken?

13 akár többször is: 36% (43 fő) egyértelműen: 29 % (35 fő) összesen: 65% 1.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Továbbképzéseken tanultak felhasználása megfelelő: 40 % (48 fő) jelentős: 38 % (46 fő) kimagasló: 4 % (5 fő) összesen: 82% 6.kérdés: Ön szerint mennyire segítik a pedagógus munkáját a modern technikai eszközök? A válaszadók 56 %-a (67 fő) szerint segíti a munkát, míg 22 %-a (26 fő) szerint nélkülözhetetlen. összesen: 78 % A pedagógusok pozitív hozzáállását tükrözi, hogy a megkérdezettek 61 %- ának tantestülete fogékony az újításokra, a válaszadók 65 %-a szívesen képezné magát különféle továbbképzéseken, akár többször is. 82 %-os arányban hasznosulnak a továbbképzéseken tanultak megfelelő, jelentős vagy kimagasló módon. A megkérdezett pedagógusok több mint háromnegyedének (78 %) az a véleménye, hogy a modern eszközök segítik a munkát.

14 A 4. hipotézis Az innovációs folyamatok, a szakmai változások során számos konfliktus keletkezik a tantestületekben. A konfliktusokkal kapcsolatos kérdések: 2-es, 8-as és 20-as. 8.kérdés: Az innovációs folyamatok során milyen mértékű konfliktusok keletkeztek? nem jelentős: 62 % (74 fő válaszolta) jelentéktelen: 18 % (21 fő) összesen: 80% 2.kérdés: Okoz-e konfliktust egy-egy újítás bevezetése az Önök tantestületében?

15 kevéssé: 61% (73 fő) egyáltalán nem: 8 % (10 fő) összesen: 69% Örömmel tapasztaltam, hogy ez a feltevésem nem állja meg a helyét. A válaszadók 80 %-a úgy ítéli meg, hogy nem jelentős illetve jelentéktelen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. Csak 3 % jelzett jelentős problémát. A megkérdezettek 69 %-a úgy gondolja, hogy egy-egy újítás bevezetésekor csak kevéssé vagy egyáltalán nem jelentkeznek konfliktusok. Azt is sikernek könyvelem el, hogy a tantestületek egyharmada alkalmaz modern, a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. (20. kérdés) Természetesen ezen az arányon javítani kell Az 5. hipotézis Az újítások fogadtatása kedvező, ezért szervesen beépülnek az intézmény életébe. Az utolsó feltevés alá a következő kérdések tartoznak: 3-as és 13-as. 3.kérdés: Az elmúlt évek innovációi mennyiben bizonyulnak maradandónak?

16 többnyire: 53 % (63 fő szerint) rendszeresen: 31 % (37 fő szerint) mindig: 2 % (2 fő szerint) összesen: 86% 13.kérdés: Az Ön véleménye és a visszajelzések alapján mennyire bizonyultak pozitívnak az elmúlt öt év innovációi? Az Ön véleménye: pozitív: 66 % (79 fő) nagyon pozitív: 15 % (18 fő) összesen: 81% Csak két ember találta az újító változásokat negatívnak. Kiemelkedő eredmény született, amennyiben az elmúlt évek innovációi 86 %- os arányban bizonyultak maradandónak, és a pozitív fogadtatás a megkérdezettek részéről 81 %-os.

17

18 4. A kapott adatok összehasonlító elemzése Az előző fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutattam be. Szeretnék azonban néhány összevetés segítségével komolyabban vizsgálódni és további következtetéseket levonni. A könnyebb kiértékelés érdekében a szöveges válaszadási lehetőségekhez számértékeket rendeltem annak függvényében, hogy az adott felelet mennyire pozitív az elvárásoknak megfelelően. Például az elmúlt évek fejlődésére adott válaszok esetén a hozzárendelések: semmilyen -1; nem jelentős -2; megfelelő -3; jelentős - 4; kimagasló Budapest vidék összehasonlítás A modern technikai eszközök használata területén a vidéki iskolák jobban fejlődtek, az ötfokozatú skálán 3,63-as átlagot értek el a budapesti 3,56-tal szemben. További érdekesség, hogy a szerényebb erőforrásokkal rendelkező megyék az átlagosnál jobb eredményt értek el ebben a kérdésben (Békés megye: 4,50; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 4,00; Heves megye: 4,33; Szabolcs- Szatmár-Bereg megye: 4,33). A pályázatírások esetében is pozitív válaszokat kaptam, Budapesten 3,53-as, vidéken 3,48-as átlagot. A három legaktívabb megye Nógrád (5,00), Tolna (4,67) és Heves (4,33) volt, míg Fejér (2,50) és Pest megye (2,91) jelentősen az átlag alatt maradt. A főváros-vidék összehasonlításban az e-napló használata tekintetében volt a legnagyobb különbség. Míg Budapesten 3,28 értéket kaptunk az elmúlt öt évre vonatkozó fejlődésre vonatkozóan, addig a vidéki válaszadók átlaga csupán 2,22 volt. Budapesti és vidéki viszonylatban is nagymértékű szórás mutatkozott e kérdésben. Ezt mutatja a következő táblázat, amely az e-napló használatára adott válaszok számszerűsített összehasonlítása:

19 1. Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? [e-napló használata] Bács-Kiskun megye 1,00 Baranya megye 2,14 Békés megye 5,00 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1,00 Csongrád megye 1,25 Fejér megye 1,00 Győr-Moson-Sopron megye 4,00 Hajdú-Bihar megye 1,83 Heves megye 2,67 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2,67 Komárom-Esztergom megye 3,33 Nógrád megye 5,00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2,33 Tolna megye 1,33 Vas megye 4,00 Veszprém megye 1,00 Zala megye 1,00 Pest megye 1,64 Budapest I. ker. 2,50 Budapest II. ker. 2,50 Budapest IV. ker. 1,00 Budapest IX. ker. 3,00 Budapest V. ker. 4,00 Budapest VIII. ker. 3,67 Budapest XI. ker. 1,00 Budapest XIII. ker. 3,00 Budapest XIV. ker. 5,00 Budapest XX. ker. 3,00 Ezzel a kérdéssel összefüggésben az e-napló hasznosságát is Budapesten többre értékelik (4,45) a vidéki válaszadókhoz képest (3,42). Míg a tanórán kívüli programok fontosságát az iskolaközösség szempontjából a válaszadók 4,42-re értékelték, azaz jelentősnek vagy nélkülözhetetlennek tartották, addig a gyakorlati megvalósítás 3,36-es eredményt mutat az elmúlt öt év folyamán. A kapott értékek azt sugallják, hogy ezen a területen jelentős fejlesztést kell megvalósítani a jövőben.

20 A tanár-diák kapcsolatban és a tantestület mint közösség tekintetében egyaránt fejlődés mutatkozik, az első tekintetében ez egy kicsit nagyobb mértékű. Egy-egy újítás bevezetése az esetek többségében konfliktusokat okoz, budapesti viszonylatban kissé nagyobb mértékben jelentkezik az egyet nem értés (3,80) a vidéki iskolákhoz (3,64) képest. Ez a mentalitás visszafoghatja az innovációs folyamatokat, így az elemzésem során kialakult véleményem szerint nagy hangsúlyt kell fordítani erre a kérdéskörre. Bíztató azonban, hogy a konfliktusok mértéke 61,67 %-ban nem jelentős, 17,50 %-ban pedig jelentéktelen. Az iskolák technikai felszereltsége tekintetében érdekes eredményt kaptam. A budapesti iskolák (2,72) egyedül az interaktív táblák tekintetében előzik meg a vidéki intézményeket (2,68), és ez az eltérés elhanyagolható (0,04). Tanári számítógépek esetén a vidéki iskolák már 0,17-es, tanulói számítógépek számában 0,21-es, projektorellátottságban 0,26-os, hordozható számítógépek ellátottságában pedig 0,32-es értékkel előzik meg a fővárosi adatokat. Országos szinten az ellátottság értéke: tanári számítógépek: 3,28 tanulói számítógépek: 3,61 projektorok: 3,44 interaktív táblák: 2,70 notebookok: 2,93 A modern technikai eszközök használata teljesen kiegyenlített a főváros-vidék viszonylatban, értéke 3,55. A válaszok alapján legmagasabb Békés megyében (5,00), Nógrád megyében (5.00) és Tolna megyében (4,67), legalacsonyabb Hajdú-Bihar megyében (2,17), Győr-Moson-Sopron megyében (2,50) és Csongrád megyében (2,75). A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről, átlagos értéke: 4,00.

21 Az IKT eszközök használatába a legtöbb helyen a diákokat is bevonják. 36,67%-ban ritkán, 44,17%-ban sokszor vagy rendszeresen készülnek prezentációval, powerpointos kiselőadással a tanulók. A fővárosi iskolákban szívesebben alkalmaznak új tanulási technikákat, 3,87-es átlagot kaptam a kiértékelés során, szemben a vidéki 3,65-tel. Az elmúlt évek innovációi többnyire maradandónak bizonyultak, amely azt mutatja, hogy jó irányban folynak a változások. A továbbképzéseken tanultak felhasználása országos szinten 3,28 körüli szinten mozog, az adatok szórása csupán 0,82. A budapesti válaszadók (4,04) szívesebben vennének részt különféle szakmai továbbképzéseken, mint a vidékiek (3,71). Érdemesnek tartanám a további vizsgálatokat abban az irányban, hogy milyen a képzési lehetőségek megoszlása az egyes térségekben, valamint azok milyen költséggel járnak a pedagógusok számára. A budapesti és vidéki iskolák között a konfliktuskezelő módszerek alkalmazásánál is tapasztaltam különbséget (főváros: 3,30; vidék: 3,06). Az esetek többségében az alkalmanként választ kaptam. Emiatt úgy érzem, hogy a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni ezekre az új eljárásokra.

22 4.2. A pályán eltöltött idő alapján való összehasonlítás A pályán eltöltött idő alapján szűrve a válaszokat a következő kérdéseknél találtam szignifikáns eltéréseket: A 0-3 éve tanítók az átlagostól erősebben érzik úgy, hogy a prezentációk illetve a modern eszközök alkalmazása színesebbé tudja tenni a tanórákat (4,50-es érték az amúgy is erős 4,07-es átlaghoz képest). Az elektronikus naplót a 4-10 éve pályán levők értékelték a leghasznosabbnak (4,45). A 3,89-es átlagot csupán minimálisan lépi át a éve tanító csoport. A 20 évnél több tapasztalatot szerzett (3,79) és a 0-3 év munkaviszonnyal rendelkezők (3,67) kevésbé tartják fontosnak. Kérdőívem rámutatott arra is, hogy minél több ideje dolgozik valaki, annál kisebb hajlandóságot mutat szakmai továbbképzéseken való részvételre (0-3 év: 4,33; 4-10 év: 4,00; év: 3,83; 20 évnél több: 3,80). A 0-3 éve dolgozók az átlagtól lényegesen kisebb mértékben tartják szükségesnek az újításokat mind módszertani, mind szakmai, mind modern technikai eszközök tekintetében. Különösen szignifikáns ez az eltérés a módszertani (0,53-as eltérés a 4,03-as átlaghoz képest) és a szakmai (0,71-es eltérés a 4,04-es átlaghoz képest) területen A válaszadók beosztása alapján való összehasonlítás A kérdések és a válaszadók beosztása közötti összefüggéseket is vizsgáltam. Ennek során egy váratlan eredményt találtam. Az elektronikus naplót az igazgatók és az igazgatóhelyettesek az átlaghoz képest (3,89) kevésbé tartják fontosnak (igazgatók: 3,42; igazgatóhelyettesek: 3,88). A munkaközösség-vezetők (4,00), a tanárok (4,31) és az óraadók (4,50) azonban nagyon kedvezőnek értékelik az e-naplót.

23 Érdekes, hogy pont az igazgatók álltak legkevésbé pozitívan a kérdéshez, habár nekik képviselniük kellene a folyamatos fejlődést, valamint költségtakarékossági megfontolások alapján a papír alapú adminisztráció elektronikus kiváltását is szorgalmazniuk kellene. Emellett fontos eszköz lenne a kezükben az összetett lekérdezések és kimutatások révén, amely segítségével hatékonyabban tudnák ellátni vezetői feladatukat. Véleményem szerint fontos lenne tájékoztatókat tartani az igazgatók számára, hogy megfelelő mennyiségű információ birtokában átértékelhessék jelenlegi hozzáállásukat. Az igazgatóhelyettesek állnak legpozitívabban a szakmai továbbképzésekhez, az átlagos 3,86-os értékhez képest 4,22 volt az ő válaszuk, amelytől alig marad el a tanári beosztásban levők 4,11-es értéke. Átlag alatti értékek születtek az igazgatók (3,64), munkaközösség-vezetők (3,00) és óraadók (3,00) esetében. A munkaközösség-vezetők válaszainak alacsony értékét a betöltött funkciójuk tekintetében meglehetősen rossznak ítélem. Az igazgatók (4,32) és igazgatóhelyettesek (4,33) érzik úgy, hogy munkájuk hatékonysága a tantestület közösségétől is függ. Az óraadók (4,00), tanárok (3,80) és munkaközösség-vezetők (3,00) azonban az átlagos érték (4,03) alatt válaszoltak, azaz nem tartják úgy, hogy a közösség befolyásolná teljesítményüket. A módszertani újításokat az óraadók (5.00) tartják a legfontosabbnak, őket követik az igazgatóhelyettesek (4,44), az igazgatók (4,02), a tanárok (3,94) és végül a munkaközösség-vezetők (3,38), akiknek a válasza az átlagos 4,03-tól jelentősen elmarad. A szakmai újításoknál már nem ennyire szignifikáns az eltérés, az igazgatóhelyettesek 4,44-es, az igazgatók 4,02-es, az óraadók 4,00-ás, a tanárok 3,96-os, a munkaközösség-vezetők válaszai pedig 3,75-ös értékeket eredményeztek, míg az átlag 4,04 volt. Érdekes, hogy ebben az esetben is a munkaközösség-vezetők válaszai voltak a legkevésbé pozitívak.

24 4.4. Az intézmények fenntartói szerinti összehasonlítás Ha a fenntartó típusa alapján vizsgálom meg azt a kérdést, hogy az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés következett be a modern technikai eszközök használatában, akkor nem kapok szignifikáns eltérést. Legkisebb érték a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények esetén van (2,88-as érték), ezt követik sorra a gazdasági társulások (3,00), alapítványok (3,25), helyi önkormányzatok (3,56), fővárosi önkormányzat (3,71), egyházak (3,75), kerületi önkormányzatok (3,80) által fenntartott iskolák. A legjobb eredményt (3,86) az egyéb forrásból működő oktatási intézmények érték el a visszajelzéseik alapján. Ugyancsak a fenntartó szerepével összefüggésben az e-napló használatát vizsgálva már nagyobb eltérést tapasztaltam. Gazdasági társulás által fenntartott intézményekből csupán egy választ kaptam, így mérés szempontjából nem lehet figyelembe venni, mégis meglepő, hogy egy üzleti alapokon működő iskola esetén az adminisztrációs költségeket jelentősen csökkentő e-napló tekintetében semmilyen pozitív jellegű változás nem történt. A helyi, kerületi és megyei önkormányzatok esetén egyforma mértékben (2,00) következett be változás. Átlaghoz (2,69) közeli értéket kaptam az alapítványi (2,43) és az egyházi (2,54) iskolák esetében, míg a legkiemelkedőbb eredményeket a fővárosi önkormányzat (3,71) által és az egyéb forrásokból fenntartott intézmények (3,71) esetén kaptam. Összességében az e-napló használatára kapott válaszaim alacsonyabb értéket mutattak az előzőekben vizsgált modern technikai eszközökhöz képest, ezért az a véleményem, hogy az adminisztrációs terhek informatikai eszközökkel történő csökkentését szorgalmazni kell minden intézménytípus esetén.

25 Az elmúlt évek innovációi maradandóságát elemezve azt tapasztaltam, hogy a megyei önkormányzatok (2,25) és a gazdasági társulások (3,00) által fenntartott intézmények esetén a válaszadók átlagától (3,18) kisebb az eredmény. Átlagközeli a kerületi önkormányzatok (3,20), egyházak (3,21), helyi önkormányzatok (3,22) és a fővárosi önkormányzatok (3,23) által fenntartott iskolák eredménye, míg ettől magasabb értékeket adtak az alapítványi (3,38) és egyéb pénzekből (3,57) gazdálkodók. A különböző fenntartótípusok és a tananyagfejlesző programok összevetésében a következő eredményeket kaptam. Megyei önkormányzat: 1,88; gazdasági társulás:2,00; egyházi: 2,21; helyi önkormányzat: 2,25; kerületi önkormányzat: 2,40; fővárosi önkormányzat: 2,52; alapítványi: 2,63; egyéb: 3,14. Nagyon jónak tartom az új tanulási technikákra (kooperatív tanulás, csoportmunka stb.) adott válaszokat, ahol egyedül a gazdasági társulások által üzemeltetett iskolák esetén kaptam 3,00 eredményt, de ahogy fentebb jeleztem, ebből a kategóriából csupán egy válaszadótól kaptam visszajelzést, így nem mérvadó a kategória eredménye. Az egyházi iskolák konzervatív nevelési stílusáról képzett sztereotípiát megdönti a felmérésem eredménye, 3,29-es értéket kaptam, vagyis ha nem is olyan mértékben, mint a többi iskolatípus alkalmazzák a modern tanulási technikákat. A megyei önkormányzatok (3,38) és a fővárosi önkormányzatok (3,70) által fenntartott intézmények kicsit jobb eredményeket produkáltak, de átlag (3,75) feletti értékeket a helyi önkormányzatok (4,00), alapítványok (4,00), egyéb (4,29) és a kerületi önkormányzatok esetében tudtam kimutatni.

26 4.5. Az intézmények fő profilja szerinti összehasonlítás Elemzésem alapján kijelenthetem, hogy az intézmény profilja nem játszik szerepet az elmúlt öt évben bekövetkezett fejlődés szempontjából a modern technikai eszközök tekintetében. A szakiskolák esetében 3,56, a szakközépiskolák esetében 3,61, a gimnázium esetében pedig 3,65 értéket kaptam. Négy válaszadó nem töltötte ki az iskola fő profilját, azok átlagértéke 2,75 lett. Az e-napló használata jelentősen különbözik a különböző profilú intézményekben. A szakiskolák esetében (2,11) következett be a legkisebb mértékű változás, nem sokkal előzik meg a gimnáziumok (2,40), a szakközépiskolák (3,47) viszont az előbbiektől kiugró eredményt mutatnak. A négy, iskolaprofilt nem megadó válaszadó átlaga 2,00. Az elmúlt évek innovációi maradandósága független az intézményi profiltól, a szakiskola (3,11), szakközépiskola (3,14) és gimnázium (3,24) értékei az átlag (3,18) körül mozognak. Az iskolaprofiljukat nem megadók átlaga 2,75. A szakiskolák esetében (2,89) kevéssel több azok száma, akik már dolgoztak valamilyen tananyagfejlesztő programon a gimnáziumokkal (2,28) és a szakközépiskolák (2,22) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott. Új tanulási technikák esetén nincs nagy eltérés a szakközépiskolák (3,71), gimnáziumok (3,73) és szakiskolák (3,89) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott.

27 A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy mennyi élet volt éveidben. Abraham Lincoln 5. Összegzés Kutatásom során sok kérdést tettem fel. A válaszok alapján a következő megállapításokra jutottam: Jónak ítélem: 1. A megkérdezett kollégák (112-en a 120 főből) szükségesnek illetve nélkülözhetetlennek tartják a módszertani, szakmai és modern technikai újításokat. 2. A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről. 3. Az elmúlt évek innovációi 81%-ban bizonyultak pozitívnak, 86%- ban pedig maradandónak. 4. A válaszok alapján az intézmények 80%-ában nem jelentős vagy jelentéktelen konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. 5. A kollégák szívesen vennének részt szakmai továbbképzéseken. Megfelelő: 1. A kollégák több mint fele (58%) átlagosan, közel egy harmada (31%) pedig átlagon felül vagy kiemelkedően jártas az infokommunikációs eszközök használatában. 2. Az intézmények majdnem két harmada fogékony az újításokra. 3. A továbbképzéseken tanultak felhasználása 82%-ban történik megfelelő vagy jelentős módon. 4. Az intézmények 92%-a átlagosan vagy jól felszerelt tanulói számítógépekkel. A tanári számítógépek tekintetében az arány 78%.

28 Javítani való: 1. A kollégák 63%-a alkalmaz csak rendszeresen új tanulási technikákat. 2. A válaszadók tanítványainak felére nem jellemző, hogy készül prezentációval, power pointos kiselőadással. 3. Az intézmények csak egy harmada alkalmaz gyakran a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. Elszomorító: 1. A megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztő programon nem dolgozott. 2. A tanárok fele használ csak rendszeresen vagy hetente modern technikai eszközöket. Megdöbbentő: 1. Az intézmények 13%-ában az elmúlt öt évben semmilyen vagy nem jelentős fejlődés történt a modern technikai eszközöket tekintve. 2. Az elmúlt öt évben az intézmények felében nem történt előrelépés az e-napló használatában. Úgy vélem, hogy az igazgatók és a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni az e-napló, az új tanulási technikák valamint a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszerek alkalmazásra. A kutatás, amely a szakdolgozatom része volt, elérhető a > Iskolaélet > Intézményi értékelések fül alatt.

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

A Leleményes hősök felmérés eredményei

A Leleményes hősök felmérés eredményei A Leleményes hősök felmérés eredményei Alapadatok 906 olyan visszajelzést kaptunk, amelyek vagy ifjúsági szervezettől származtak, vagy olyan településekről érkeztek, amelyeken noha nem létezik ifjúsági

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S Az irányított önértékelés módszeréről az EFQM- modell filozófiájára épített, a STRUKTÚRA Minőségfejlesztési Kft. Által közoktatási intézmények számára kialakított

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Liskó Ilona. Egyházi fenntartású általános iskolák. 1. Az egyházi és világi iskolák összehasonlítása

Liskó Ilona. Egyházi fenntartású általános iskolák. 1. Az egyházi és világi iskolák összehasonlítása Liskó Ilona Egyházi fenntartású általános iskolák 1. Az egyházi és világi iskolák összehasonlítása Az Oktatási Minisztérium adatai szerint az 1999/2000-es tanévben 183 egyházi fenntartású általános iskola

Részletesebben