3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése"

Átírás

1 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen összetett, bonyolult jelenségekről van szó, amelyek attól is függenek, hogy milyen a pedagógus személyisége, felkészültsége, az osztály, az iskola tanulói összetétele, a gyerekek képességei, tanulási szokásaik vagy szociális körülményeik. Ugyanígy a kérdőívemben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok minősége is függ például a válaszadó pedagógus hangulatától, beosztásától, végzettségétől. Ezenkívül a megkérdezett iskolájának típusától, földrajzi elhelyezkedésétől, a tanulói létszámtól. Ezen okoknál fogva igyekeztem minél szélesebb körben végezni a vizsgálatot. Így az ország minden megyéjébe elküldtem a kérdőívemet, és szerencsére mindenhonnan érkeztek is válaszok. Odafigyeltem arra is, hogy a megkeresett intézmények között legyen olyan, amely a megyeszékhelyen található, és kutatásomban minél több település szerepeljen. Megközelítőleg két hetet vett igénybe a kérdőívek szétküldése. A szakirodalom szerint kétféle kutatási mód létezik: deduktív és induktív. 1 Szakdolgozatomban az induktív irányon belül a leíró stratégiát választottam. Az iskolai folyamatokat tekintve egy területen (innováció) próbáltam meg az aktuális helyzetet elemezni, leírni. Olyan kérdésekre kerestem választ például, hogy milyen gyakorisággal használnak a pedagógusok modern technikai eszközöket, alkalmaznak-e új tanulási technikákat, milyen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során, felhasználják-e a továbbképzésen tanultakat. 1 Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, szerkesztette: Falus Iván, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

2 A vizsgálat módszerének bemutatása Huszonegy kérdésből álló kérdőívet állítottam össze. A válaszokat ötfokú skálán lehetett jelölni. Ezenkívűl a bevezető részben a megkérdezett nemére, beosztására, pályán eltöltött idejére, az iskola profiljára, a fenntartó típusára, a tanárok és a diákok létszámára, az iskola földrajzi elhelyezkedésére kérdeztem rá. Ezt követte a huszonegy kérdés az innovációs folyamatokra vonatkozóan. Kérdőívemet ben küldtem el az iskoláknak, és a kollégák az internet segítségével válaszoltak. Tapasztalataim szerint az embereket sok kérdőívvel keresik megi, és jobban szeretnek válaszolni azokra, amelyek egyszerűen kitölthetők, konkrét kérdéseket tartalmaznak, amelyeknél könnyen lehet dönteni, és nem igényelnek hosszú kifejtéseket. Ilyenkor szívesebben vállalják a válaszadást. Kutatásomhoz az címeket főként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról töltöttem le. (Három excel dokumentumban találhatók.) Helyi önkormányzatok, azok társulásai által fenntartott intézmények jegyzékéből 133; állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 37; nem helyi, nem állami fenntartók intézményeinek jegyzékéből 226 iskolát választottam. Valamint a kiválasztottak között szerepelt 17 olyan intézmény is, amely idegen nyelven oktat. További címeket gyűjtöttem még különböző internetes honlapokról azzal a céllal, hogy a megkeresettek között legyenek például alapítványi, egyházi iskolában dolgozó pedagógusok is. Így véleményem szerint széleskörű a felmérésem. 25 egyházi iskola és 153 egyéb fenntartójú intézmény (magániskola, más országok által fenntartott iskola, alapítványi iskola, kisebbségi önkormányzat által fenntartott iskola) is szerepel a címlistámon.

3 Mindösszesen 591 középfokú intézménybe küldtem el a kérdőívemet. Hat hét alatt pontosan 120 válasz érkezett. A következő grafikon mutatja, hogy a válaszok milyen ütemben érkeztek a másfél hónapos intervallumban: A válaszok feldolgozásában a modern technika volt segítségemre. A táblázatba rendezést, a statisztikai kiértékelést, a grafikonok készítését és az átlagok kiszámítását a számítógép végezte. Elég nagy körültekintést és sok munkát igényelt az, hogy körülbelül nyolcezer középfokú oktatási intézményből megközelítőleg országszerte egyenletes szórással 591 helyre elküldjem a kérdőívet. Jó eredménynek gondolom azt, hogy 120 válasz visszaérkezett.

4 3.2. A vizsgálati minta bemutatása A kérdőíves megkeresésemre 120 válasz érkezett. A 120 válaszadó nem szerinti megoszlása a következő: 86 nő ( 72% ) és 34 férfi ( 28% ) A megkérdezettek beosztása: igazgató 45 fő 38 % igazgatóhelyettes 18 fő 15 % munkaközösség-vezető 8 fő 7 % tanár 47 fő 39 % óraadó 2 fő 1 %

5 A válaszadók pályán eltöltött ideje: 0-3 év 6 fő 5 % 4-10 év 12 fő 10 % év 36 fő 30 % 20 évnél több 66 fő 55 % Szeretném hangsúlyozni, hogy a válaszadók több mint fele (55%-a) 20 évnél régebb óta van a pályán. Az intézmény fő profilja szerinti megoszlás: 71 gimnáziumból érkezett válasz 59 % 38 szakközépiskolából 33 % 9 szakiskolából 8 %

6 Fenntartó szerinti eloszlás: helyi önkormányzat % megyei önkormányzat 8 7 % fővárosi önkormányzat % kerületi önkormányzat 5 4 % egyházi % alapítványi 8 7 % gazdasági társulás 1 1 % egyéb 7 6 % Az iskola földrajzi elhelyezkedését tekintve: Budapestről érkező válaszok : % A 19 megyéből: %

7 3.3. A vizsgálat során kapott eredmények Ebben a fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutatom be grafikonok segítségével. A 4. pont tartalmazza a kapott adatok mélyrehatóbb elemzését Az 1. hipotézis Az IKT eszközök használatában nagy előrelépés történt az elmúlt öt évben. Erre a hipotézisre az 1-es, 4-es, 5-ös és 7-es kérdésekben kerestem a választ. 1. kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Modern technikai eszközök használata: A 120 válaszadóból 68 fő úgy gondolja, hogy intézményében jelentős előrelépés történt, 10 fő szerint pedig kimagasló. Ez összesen a megkérdezettek 65 %-a. Megdöbbentő, hogy az intézmények 13%-ában semmilyen vagy nem jelentős a változás.

8 5.kérdés: Tanítási óráin milyen gyakorisággal használ Ön modern technikai eszközöket? A válaszadók 28 %-a (34 fő) hetente, 29 %-a (35 fő) rendszeresen használja a modern technikai eszközöket tanóráin. Ez a megkérdezettek több mint fele, összesen 57%-a. Elszomorító, hogy a válaszadó pedagógusok 27%-a ritkán vagy soha nem használ tanítási óráin modern technikai eszközöket. 7.kérdés: Tanítványai készülnek-e prezentációval, power pointos kiselőadással? A megkérdezettek 33 %-a szerint a tanítványok sokszor, 12 %-a szerint pedig rendszeresen készülnek prezentációkkal. Ez a válaszoknak majdnem fele, 45 %-a.

9 Sajnos a tanulók 54%-a ritkán vagy soha nem készül prezentációval. Azt is vizsgáltam, hogy milyen az intézmények felszereltsége az infokommunikációs eszközök tekintetében. A tanulói számítógépekkel és a projektorokkal való ellátottság mutatja a legkedvezőbb képet, míg a tanári számítógépek, laptopok, digitális táblák száma lényegesen kisebb. 4.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolája mennyire jól felszerelt az infokommunikációs eszközök tekintetében? b) tanulói számítógépek: jól: 48 % különösen jól: 13 % ez összesen: 61 % c) projektor: jól: 38 % különösen jól: 13 % ez összesen: 51 % a) tanári számítógépek: jól: 32 % különösen jól: 10 % ez összesen: 42 % e) laptop/notebook: jól: 24 % különösen jól: 13 % ez összesen: 37 % d) digitális tábla: jól: 23 % különösen jól: 8 % ez összesen: 31 %.

10 A 2. hipotézis A pedagógustársadalomban jelentős szemléletváltás történt. Ehhez a hipotézishez a 10-es, 11-es, 14-es, és 19-es kérdések tartoznak. 10.kérdés: Kollégái közül részt vett-e már valaki tananyagfejlesztésben (akár központi, akár iskolai szinten vagy saját használatra)? volt már rá példa: 29 % (35 fő válaszolta), 2-3 fő vett részt: 16 % (19 fő válaszolta) többen is részt vettek: 41 % (49 fő válaszolta) ez összesen: 86 % Tehát a megkérdezettek intézményeiben 86 %-os arányban vettek már részt kollégák tananyagfejlesztésben. A 11-es kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadók személy szerint folytattak-e ilyen jellegű tevékenységet? Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztésben nem vett részt.

11 19.kérdés: Mennyire tartja szükségesnek az alábbi újításokat? a) módszertani: szükséges: 21 % (25 fő), eléggé szükséges: 30 % (36 fő), nélkülözhetetlen: 40 % (48 fő) mindösszesen: 91% Kiugróan jó eredmény ez. A megkérdezett kollégák 91 %-a üdvözli a módszertani újításokat, és nem volt olyan válaszadó, aki azt jelölte volna, hogy nem szükséges. Csak 9 %-uk bizonytalan. A szakmai újítások szükségességét (19.b kérdés) a 120 kolléga 93 %-a (111 fő) érzi, és csak 7 % nem. 14.kérdés: Alkalmaz-e tanóráin új tanulási technikákat, például: kooperatív tanulás, csoportmunka stb.? A válaszadók összesen 63 %-ánál vannak jelen tanórákon az új tanulási technikák:

12 sokszor: 36 % (43 fő) rendszeresen: 27 % (32 fő). Ezen mindenképpen javítani kell A 3. hipotézis A tanárok pozitív attitűddel rendelkeznek az innovációs folyamatokkal, az újításokkal kapcsolatban. Az ide tartozó kérdések: 1-es, 6-os, 15-ös és 21-es. 21.kérdés: Az Ön tanári közössége - megítélése szerint - mennyire fogékony az újításokra? fogékony: 52 % (62 fő válaszolta) rendkívül fogékony: 9 % (11 fő válaszolta) összesen: 61% 15.kérdés: Szívesen fejlesztené-e magát különféle szakmai továbbképzéseken?

13 akár többször is: 36% (43 fő) egyértelműen: 29 % (35 fő) összesen: 65% 1.kérdés: Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? - Továbbképzéseken tanultak felhasználása megfelelő: 40 % (48 fő) jelentős: 38 % (46 fő) kimagasló: 4 % (5 fő) összesen: 82% 6.kérdés: Ön szerint mennyire segítik a pedagógus munkáját a modern technikai eszközök? A válaszadók 56 %-a (67 fő) szerint segíti a munkát, míg 22 %-a (26 fő) szerint nélkülözhetetlen. összesen: 78 % A pedagógusok pozitív hozzáállását tükrözi, hogy a megkérdezettek 61 %- ának tantestülete fogékony az újításokra, a válaszadók 65 %-a szívesen képezné magát különféle továbbképzéseken, akár többször is. 82 %-os arányban hasznosulnak a továbbképzéseken tanultak megfelelő, jelentős vagy kimagasló módon. A megkérdezett pedagógusok több mint háromnegyedének (78 %) az a véleménye, hogy a modern eszközök segítik a munkát.

14 A 4. hipotézis Az innovációs folyamatok, a szakmai változások során számos konfliktus keletkezik a tantestületekben. A konfliktusokkal kapcsolatos kérdések: 2-es, 8-as és 20-as. 8.kérdés: Az innovációs folyamatok során milyen mértékű konfliktusok keletkeztek? nem jelentős: 62 % (74 fő válaszolta) jelentéktelen: 18 % (21 fő) összesen: 80% 2.kérdés: Okoz-e konfliktust egy-egy újítás bevezetése az Önök tantestületében?

15 kevéssé: 61% (73 fő) egyáltalán nem: 8 % (10 fő) összesen: 69% Örömmel tapasztaltam, hogy ez a feltevésem nem állja meg a helyét. A válaszadók 80 %-a úgy ítéli meg, hogy nem jelentős illetve jelentéktelen mértékű konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. Csak 3 % jelzett jelentős problémát. A megkérdezettek 69 %-a úgy gondolja, hogy egy-egy újítás bevezetésekor csak kevéssé vagy egyáltalán nem jelentkeznek konfliktusok. Azt is sikernek könyvelem el, hogy a tantestületek egyharmada alkalmaz modern, a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. (20. kérdés) Természetesen ezen az arányon javítani kell Az 5. hipotézis Az újítások fogadtatása kedvező, ezért szervesen beépülnek az intézmény életébe. Az utolsó feltevés alá a következő kérdések tartoznak: 3-as és 13-as. 3.kérdés: Az elmúlt évek innovációi mennyiben bizonyulnak maradandónak?

16 többnyire: 53 % (63 fő szerint) rendszeresen: 31 % (37 fő szerint) mindig: 2 % (2 fő szerint) összesen: 86% 13.kérdés: Az Ön véleménye és a visszajelzések alapján mennyire bizonyultak pozitívnak az elmúlt öt év innovációi? Az Ön véleménye: pozitív: 66 % (79 fő) nagyon pozitív: 15 % (18 fő) összesen: 81% Csak két ember találta az újító változásokat negatívnak. Kiemelkedő eredmény született, amennyiben az elmúlt évek innovációi 86 %- os arányban bizonyultak maradandónak, és a pozitív fogadtatás a megkérdezettek részéről 81 %-os.

17

18 4. A kapott adatok összehasonlító elemzése Az előző fejezetben a kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlását mutattam be. Szeretnék azonban néhány összevetés segítségével komolyabban vizsgálódni és további következtetéseket levonni. A könnyebb kiértékelés érdekében a szöveges válaszadási lehetőségekhez számértékeket rendeltem annak függvényében, hogy az adott felelet mennyire pozitív az elvárásoknak megfelelően. Például az elmúlt évek fejlődésére adott válaszok esetén a hozzárendelések: semmilyen -1; nem jelentős -2; megfelelő -3; jelentős - 4; kimagasló Budapest vidék összehasonlítás A modern technikai eszközök használata területén a vidéki iskolák jobban fejlődtek, az ötfokozatú skálán 3,63-as átlagot értek el a budapesti 3,56-tal szemben. További érdekesség, hogy a szerényebb erőforrásokkal rendelkező megyék az átlagosnál jobb eredményt értek el ebben a kérdésben (Békés megye: 4,50; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 4,00; Heves megye: 4,33; Szabolcs- Szatmár-Bereg megye: 4,33). A pályázatírások esetében is pozitív válaszokat kaptam, Budapesten 3,53-as, vidéken 3,48-as átlagot. A három legaktívabb megye Nógrád (5,00), Tolna (4,67) és Heves (4,33) volt, míg Fejér (2,50) és Pest megye (2,91) jelentősen az átlag alatt maradt. A főváros-vidék összehasonlításban az e-napló használata tekintetében volt a legnagyobb különbség. Míg Budapesten 3,28 értéket kaptunk az elmúlt öt évre vonatkozó fejlődésre vonatkozóan, addig a vidéki válaszadók átlaga csupán 2,22 volt. Budapesti és vidéki viszonylatban is nagymértékű szórás mutatkozott e kérdésben. Ezt mutatja a következő táblázat, amely az e-napló használatára adott válaszok számszerűsített összehasonlítása:

19 1. Az Ön véleménye szerint iskolájában az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés, pozitív változás következett be az alábbi területeken? [e-napló használata] Bács-Kiskun megye 1,00 Baranya megye 2,14 Békés megye 5,00 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1,00 Csongrád megye 1,25 Fejér megye 1,00 Győr-Moson-Sopron megye 4,00 Hajdú-Bihar megye 1,83 Heves megye 2,67 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2,67 Komárom-Esztergom megye 3,33 Nógrád megye 5,00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2,33 Tolna megye 1,33 Vas megye 4,00 Veszprém megye 1,00 Zala megye 1,00 Pest megye 1,64 Budapest I. ker. 2,50 Budapest II. ker. 2,50 Budapest IV. ker. 1,00 Budapest IX. ker. 3,00 Budapest V. ker. 4,00 Budapest VIII. ker. 3,67 Budapest XI. ker. 1,00 Budapest XIII. ker. 3,00 Budapest XIV. ker. 5,00 Budapest XX. ker. 3,00 Ezzel a kérdéssel összefüggésben az e-napló hasznosságát is Budapesten többre értékelik (4,45) a vidéki válaszadókhoz képest (3,42). Míg a tanórán kívüli programok fontosságát az iskolaközösség szempontjából a válaszadók 4,42-re értékelték, azaz jelentősnek vagy nélkülözhetetlennek tartották, addig a gyakorlati megvalósítás 3,36-es eredményt mutat az elmúlt öt év folyamán. A kapott értékek azt sugallják, hogy ezen a területen jelentős fejlesztést kell megvalósítani a jövőben.

20 A tanár-diák kapcsolatban és a tantestület mint közösség tekintetében egyaránt fejlődés mutatkozik, az első tekintetében ez egy kicsit nagyobb mértékű. Egy-egy újítás bevezetése az esetek többségében konfliktusokat okoz, budapesti viszonylatban kissé nagyobb mértékben jelentkezik az egyet nem értés (3,80) a vidéki iskolákhoz (3,64) képest. Ez a mentalitás visszafoghatja az innovációs folyamatokat, így az elemzésem során kialakult véleményem szerint nagy hangsúlyt kell fordítani erre a kérdéskörre. Bíztató azonban, hogy a konfliktusok mértéke 61,67 %-ban nem jelentős, 17,50 %-ban pedig jelentéktelen. Az iskolák technikai felszereltsége tekintetében érdekes eredményt kaptam. A budapesti iskolák (2,72) egyedül az interaktív táblák tekintetében előzik meg a vidéki intézményeket (2,68), és ez az eltérés elhanyagolható (0,04). Tanári számítógépek esetén a vidéki iskolák már 0,17-es, tanulói számítógépek számában 0,21-es, projektorellátottságban 0,26-os, hordozható számítógépek ellátottságában pedig 0,32-es értékkel előzik meg a fővárosi adatokat. Országos szinten az ellátottság értéke: tanári számítógépek: 3,28 tanulói számítógépek: 3,61 projektorok: 3,44 interaktív táblák: 2,70 notebookok: 2,93 A modern technikai eszközök használata teljesen kiegyenlített a főváros-vidék viszonylatban, értéke 3,55. A válaszok alapján legmagasabb Békés megyében (5,00), Nógrád megyében (5.00) és Tolna megyében (4,67), legalacsonyabb Hajdú-Bihar megyében (2,17), Győr-Moson-Sopron megyében (2,50) és Csongrád megyében (2,75). A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről, átlagos értéke: 4,00.

21 Az IKT eszközök használatába a legtöbb helyen a diákokat is bevonják. 36,67%-ban ritkán, 44,17%-ban sokszor vagy rendszeresen készülnek prezentációval, powerpointos kiselőadással a tanulók. A fővárosi iskolákban szívesebben alkalmaznak új tanulási technikákat, 3,87-es átlagot kaptam a kiértékelés során, szemben a vidéki 3,65-tel. Az elmúlt évek innovációi többnyire maradandónak bizonyultak, amely azt mutatja, hogy jó irányban folynak a változások. A továbbképzéseken tanultak felhasználása országos szinten 3,28 körüli szinten mozog, az adatok szórása csupán 0,82. A budapesti válaszadók (4,04) szívesebben vennének részt különféle szakmai továbbképzéseken, mint a vidékiek (3,71). Érdemesnek tartanám a további vizsgálatokat abban az irányban, hogy milyen a képzési lehetőségek megoszlása az egyes térségekben, valamint azok milyen költséggel járnak a pedagógusok számára. A budapesti és vidéki iskolák között a konfliktuskezelő módszerek alkalmazásánál is tapasztaltam különbséget (főváros: 3,30; vidék: 3,06). Az esetek többségében az alkalmanként választ kaptam. Emiatt úgy érzem, hogy a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni ezekre az új eljárásokra.

22 4.2. A pályán eltöltött idő alapján való összehasonlítás A pályán eltöltött idő alapján szűrve a válaszokat a következő kérdéseknél találtam szignifikáns eltéréseket: A 0-3 éve tanítók az átlagostól erősebben érzik úgy, hogy a prezentációk illetve a modern eszközök alkalmazása színesebbé tudja tenni a tanórákat (4,50-es érték az amúgy is erős 4,07-es átlaghoz képest). Az elektronikus naplót a 4-10 éve pályán levők értékelték a leghasznosabbnak (4,45). A 3,89-es átlagot csupán minimálisan lépi át a éve tanító csoport. A 20 évnél több tapasztalatot szerzett (3,79) és a 0-3 év munkaviszonnyal rendelkezők (3,67) kevésbé tartják fontosnak. Kérdőívem rámutatott arra is, hogy minél több ideje dolgozik valaki, annál kisebb hajlandóságot mutat szakmai továbbképzéseken való részvételre (0-3 év: 4,33; 4-10 év: 4,00; év: 3,83; 20 évnél több: 3,80). A 0-3 éve dolgozók az átlagtól lényegesen kisebb mértékben tartják szükségesnek az újításokat mind módszertani, mind szakmai, mind modern technikai eszközök tekintetében. Különösen szignifikáns ez az eltérés a módszertani (0,53-as eltérés a 4,03-as átlaghoz képest) és a szakmai (0,71-es eltérés a 4,04-es átlaghoz képest) területen A válaszadók beosztása alapján való összehasonlítás A kérdések és a válaszadók beosztása közötti összefüggéseket is vizsgáltam. Ennek során egy váratlan eredményt találtam. Az elektronikus naplót az igazgatók és az igazgatóhelyettesek az átlaghoz képest (3,89) kevésbé tartják fontosnak (igazgatók: 3,42; igazgatóhelyettesek: 3,88). A munkaközösség-vezetők (4,00), a tanárok (4,31) és az óraadók (4,50) azonban nagyon kedvezőnek értékelik az e-naplót.

23 Érdekes, hogy pont az igazgatók álltak legkevésbé pozitívan a kérdéshez, habár nekik képviselniük kellene a folyamatos fejlődést, valamint költségtakarékossági megfontolások alapján a papír alapú adminisztráció elektronikus kiváltását is szorgalmazniuk kellene. Emellett fontos eszköz lenne a kezükben az összetett lekérdezések és kimutatások révén, amely segítségével hatékonyabban tudnák ellátni vezetői feladatukat. Véleményem szerint fontos lenne tájékoztatókat tartani az igazgatók számára, hogy megfelelő mennyiségű információ birtokában átértékelhessék jelenlegi hozzáállásukat. Az igazgatóhelyettesek állnak legpozitívabban a szakmai továbbképzésekhez, az átlagos 3,86-os értékhez képest 4,22 volt az ő válaszuk, amelytől alig marad el a tanári beosztásban levők 4,11-es értéke. Átlag alatti értékek születtek az igazgatók (3,64), munkaközösség-vezetők (3,00) és óraadók (3,00) esetében. A munkaközösség-vezetők válaszainak alacsony értékét a betöltött funkciójuk tekintetében meglehetősen rossznak ítélem. Az igazgatók (4,32) és igazgatóhelyettesek (4,33) érzik úgy, hogy munkájuk hatékonysága a tantestület közösségétől is függ. Az óraadók (4,00), tanárok (3,80) és munkaközösség-vezetők (3,00) azonban az átlagos érték (4,03) alatt válaszoltak, azaz nem tartják úgy, hogy a közösség befolyásolná teljesítményüket. A módszertani újításokat az óraadók (5.00) tartják a legfontosabbnak, őket követik az igazgatóhelyettesek (4,44), az igazgatók (4,02), a tanárok (3,94) és végül a munkaközösség-vezetők (3,38), akiknek a válasza az átlagos 4,03-tól jelentősen elmarad. A szakmai újításoknál már nem ennyire szignifikáns az eltérés, az igazgatóhelyettesek 4,44-es, az igazgatók 4,02-es, az óraadók 4,00-ás, a tanárok 3,96-os, a munkaközösség-vezetők válaszai pedig 3,75-ös értékeket eredményeztek, míg az átlag 4,04 volt. Érdekes, hogy ebben az esetben is a munkaközösség-vezetők válaszai voltak a legkevésbé pozitívak.

24 4.4. Az intézmények fenntartói szerinti összehasonlítás Ha a fenntartó típusa alapján vizsgálom meg azt a kérdést, hogy az elmúlt öt évben milyen mértékű fejlődés következett be a modern technikai eszközök használatában, akkor nem kapok szignifikáns eltérést. Legkisebb érték a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények esetén van (2,88-as érték), ezt követik sorra a gazdasági társulások (3,00), alapítványok (3,25), helyi önkormányzatok (3,56), fővárosi önkormányzat (3,71), egyházak (3,75), kerületi önkormányzatok (3,80) által fenntartott iskolák. A legjobb eredményt (3,86) az egyéb forrásból működő oktatási intézmények érték el a visszajelzéseik alapján. Ugyancsak a fenntartó szerepével összefüggésben az e-napló használatát vizsgálva már nagyobb eltérést tapasztaltam. Gazdasági társulás által fenntartott intézményekből csupán egy választ kaptam, így mérés szempontjából nem lehet figyelembe venni, mégis meglepő, hogy egy üzleti alapokon működő iskola esetén az adminisztrációs költségeket jelentősen csökkentő e-napló tekintetében semmilyen pozitív jellegű változás nem történt. A helyi, kerületi és megyei önkormányzatok esetén egyforma mértékben (2,00) következett be változás. Átlaghoz (2,69) közeli értéket kaptam az alapítványi (2,43) és az egyházi (2,54) iskolák esetében, míg a legkiemelkedőbb eredményeket a fővárosi önkormányzat (3,71) által és az egyéb forrásokból fenntartott intézmények (3,71) esetén kaptam. Összességében az e-napló használatára kapott válaszaim alacsonyabb értéket mutattak az előzőekben vizsgált modern technikai eszközökhöz képest, ezért az a véleményem, hogy az adminisztrációs terhek informatikai eszközökkel történő csökkentését szorgalmazni kell minden intézménytípus esetén.

25 Az elmúlt évek innovációi maradandóságát elemezve azt tapasztaltam, hogy a megyei önkormányzatok (2,25) és a gazdasági társulások (3,00) által fenntartott intézmények esetén a válaszadók átlagától (3,18) kisebb az eredmény. Átlagközeli a kerületi önkormányzatok (3,20), egyházak (3,21), helyi önkormányzatok (3,22) és a fővárosi önkormányzatok (3,23) által fenntartott iskolák eredménye, míg ettől magasabb értékeket adtak az alapítványi (3,38) és egyéb pénzekből (3,57) gazdálkodók. A különböző fenntartótípusok és a tananyagfejlesző programok összevetésében a következő eredményeket kaptam. Megyei önkormányzat: 1,88; gazdasági társulás:2,00; egyházi: 2,21; helyi önkormányzat: 2,25; kerületi önkormányzat: 2,40; fővárosi önkormányzat: 2,52; alapítványi: 2,63; egyéb: 3,14. Nagyon jónak tartom az új tanulási technikákra (kooperatív tanulás, csoportmunka stb.) adott válaszokat, ahol egyedül a gazdasági társulások által üzemeltetett iskolák esetén kaptam 3,00 eredményt, de ahogy fentebb jeleztem, ebből a kategóriából csupán egy válaszadótól kaptam visszajelzést, így nem mérvadó a kategória eredménye. Az egyházi iskolák konzervatív nevelési stílusáról képzett sztereotípiát megdönti a felmérésem eredménye, 3,29-es értéket kaptam, vagyis ha nem is olyan mértékben, mint a többi iskolatípus alkalmazzák a modern tanulási technikákat. A megyei önkormányzatok (3,38) és a fővárosi önkormányzatok (3,70) által fenntartott intézmények kicsit jobb eredményeket produkáltak, de átlag (3,75) feletti értékeket a helyi önkormányzatok (4,00), alapítványok (4,00), egyéb (4,29) és a kerületi önkormányzatok esetében tudtam kimutatni.

26 4.5. Az intézmények fő profilja szerinti összehasonlítás Elemzésem alapján kijelenthetem, hogy az intézmény profilja nem játszik szerepet az elmúlt öt évben bekövetkezett fejlődés szempontjából a modern technikai eszközök tekintetében. A szakiskolák esetében 3,56, a szakközépiskolák esetében 3,61, a gimnázium esetében pedig 3,65 értéket kaptam. Négy válaszadó nem töltötte ki az iskola fő profilját, azok átlagértéke 2,75 lett. Az e-napló használata jelentősen különbözik a különböző profilú intézményekben. A szakiskolák esetében (2,11) következett be a legkisebb mértékű változás, nem sokkal előzik meg a gimnáziumok (2,40), a szakközépiskolák (3,47) viszont az előbbiektől kiugró eredményt mutatnak. A négy, iskolaprofilt nem megadó válaszadó átlaga 2,00. Az elmúlt évek innovációi maradandósága független az intézményi profiltól, a szakiskola (3,11), szakközépiskola (3,14) és gimnázium (3,24) értékei az átlag (3,18) körül mozognak. Az iskolaprofiljukat nem megadók átlaga 2,75. A szakiskolák esetében (2,89) kevéssel több azok száma, akik már dolgoztak valamilyen tananyagfejlesztő programon a gimnáziumokkal (2,28) és a szakközépiskolák (2,22) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott. Új tanulási technikák esetén nincs nagy eltérés a szakközépiskolák (3,71), gimnáziumok (3,73) és szakiskolák (3,89) esetében. A négy válaszadó, aki nem adta meg iskolaprofilját, 4,00 átlagos választ adott.

27 A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy mennyi élet volt éveidben. Abraham Lincoln 5. Összegzés Kutatásom során sok kérdést tettem fel. A válaszok alapján a következő megállapításokra jutottam: Jónak ítélem: 1. A megkérdezett kollégák (112-en a 120 főből) szükségesnek illetve nélkülözhetetlennek tartják a módszertani, szakmai és modern technikai újításokat. 2. A válaszadók nagyon pozitívan vélekednek a modern technikai eszközökről. 3. Az elmúlt évek innovációi 81%-ban bizonyultak pozitívnak, 86%- ban pedig maradandónak. 4. A válaszok alapján az intézmények 80%-ában nem jelentős vagy jelentéktelen konfliktusok keletkeznek az innovációs folyamatok során. 5. A kollégák szívesen vennének részt szakmai továbbképzéseken. Megfelelő: 1. A kollégák több mint fele (58%) átlagosan, közel egy harmada (31%) pedig átlagon felül vagy kiemelkedően jártas az infokommunikációs eszközök használatában. 2. Az intézmények majdnem két harmada fogékony az újításokra. 3. A továbbképzéseken tanultak felhasználása 82%-ban történik megfelelő vagy jelentős módon. 4. Az intézmények 92%-a átlagosan vagy jól felszerelt tanulói számítógépekkel. A tanári számítógépek tekintetében az arány 78%.

28 Javítani való: 1. A kollégák 63%-a alkalmaz csak rendszeresen új tanulási technikákat. 2. A válaszadók tanítványainak felére nem jellemző, hogy készül prezentációval, power pointos kiselőadással. 3. Az intézmények csak egy harmada alkalmaz gyakran a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszereket. Elszomorító: 1. A megkérdezett kollégák 37%-a még soha semmilyen tananyagfejlesztő programon nem dolgozott. 2. A tanárok fele használ csak rendszeresen vagy hetente modern technikai eszközöket. Megdöbbentő: 1. Az intézmények 13%-ában az elmúlt öt évben semmilyen vagy nem jelentős fejlődés történt a modern technikai eszközöket tekintve. 2. Az elmúlt öt évben az intézmények felében nem történt előrelépés az e-napló használatában. Úgy vélem, hogy az igazgatók és a pedagógusok figyelmét jobban fel kellene hívni az e-napló, az új tanulási technikák valamint a hagyományostól eltérő konfliktuskezelő módszerek alkalmazásra. A kutatás, amely a szakdolgozatom része volt, elérhető a > Iskolaélet > Intézményi értékelések fül alatt.

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 191 211. (2001) AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN Komlossy Ákos, Molnár Sándor és Vass Vilmos Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Kutatási záróbeszámoló A kutatás megrendelője: Budapest XX. kerület Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok Pető Ildikó 1 Ceglédi Tímea 2 1 PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete 2 kutató, CHERD-Hungary, Debreceni Egyetem A pedagógusok SNI-vel szembeni attitűdje SACIE-vel mérve

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN Farkas Bertalan Péter 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A természettudományok tanítása az oktatás

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 10 KÖNYVTÁR VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 I. A vizsgálat célja,

Részletesebben

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május E L E M Z É S Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről 2012. május Póta Mária (4. fejezet matematika) Sáfrányné Molnár Mónika (4. fejezet szövegértés)

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013. június A kutatásban résztvevő szervezetek: Állami Számvevőszék Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Econventio

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, 2007. november Kiadó: Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben Kutatási jelentés Készült az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából. Budapest, 2003. július

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben