A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen egy éve lett a gödöllői gyülekezet lelkipásztora. Hogy érzik itt magukat? Megszerették Gödöllőt és a gödöllőieket? Megszerettük a gyülekezetet és a várost is. Egy kisváros jobb élettér egy háromgyermekes családnak, mint Budapest. Itt lehet kerékpárral közlekedni, az utcán ismerősökkel pár szóra megállni, beszélgetni, gyermekeket kiengedni az utcára. Azt is látjuk viszont, hogy nem az életkörülmények a legmeghatározóbbak, hanem az, hogy a szívben mi van. Ha ott békesség van, akkor jól érzi magát az ember azon a helyen, ahol él. Ennyi idő alatt meddig lehet eljutni a gyülekezet megismerésében, a teendők feltérképezésében? Mivel telt ez a mozgalmas év? Egyrészt a gyülekezeti szolgálatokat végeztem, többet is, mint amennyi egy lelkésznek való, másrészt sokat imádkoztam és gondolkoztam a gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Egy év után már kezdem látni, mik azok a konkrét lépések, amiket a gyülekezet jövője megkíván. Amikor megérkeztem, beszéltem az általam elképzelt jövőről, most már tudom, hogy melyik út vezeti oda közösségünket. T a r t a l o m b ó l Lelkipásztori interjú Áttekintő a múlt eseményeirő l A jogerő s ítélet Nagy Károly ellen Válaszok a legfő bb kérdésekre Interjú gyülekezetünk gondnokával Megtévesztett reformátusok Zárszó, tanácsok a jövő re vonatkozóan Megújult gyülekezeti életünk Hívogatás gyülekezeti alkalmainkra Milyen tapasztalatai és tervei vannak a konfirmációs oktatás terén? Missziói szempontból milyennek látja a gyülekezet helyzetét? Mit szeretne megvalósítani a következő években? A konfirmandus képzésen változtatni kell. A gyermekek még éves korban éretlenek ahhoz, hogy a személyes hit kérdéseivel vagy a református hit tanításaival mélyebben foglalkozzanak. Erre a éves korú gyermekek alkalmasabbak. Igaz, abban a korosztályban más nehézségekkel kell megküzdeni, de megéri, hisz nem kikonfirmálni akarjuk a gyermekeket, hanem élő és személyes hitre vezetni a gyülekezet közösségébe, amelyet sajátjuknak éreznek. A gyülekezet missziói helyzete is elég összetett. Missziói lehetőségeink jók, több szempontból is, ugyanakkor szembe kell néznünk azzal, hogy vasárnaponként nagyobb részben vagyunk közönség, mint közösség. A gyülekezetnek missziói közösségnek kell lennie, amely nemcsak programjain keresztül végez küldetést, hanem a személyes kapcsolatokon keresztül is. Ezért a közösségi életet és szemléletet kell erősítenünk. Ezt el is kezdtük a gyülekezeti hétvégékkel (ifis, szolgálói, vezetői), táborokkal (családos, ifi, hittanos), és kiszélesítjük több csoport felé is. A családlátogatások tapasztalatai alapján hogyan látja, sikerült-e a gyülekezetnek lezárnia a korábbi évek válságos történéseit? Lezárult a szívekben is? Azt hiszem, a szívekben nem zárult le, inkább csak abbamaradt és nem fejeződött be a perpatvar. Ezért is tartom szükségesnek ezt a lezáró lépésnek szánt kiadványt. Sok családnál tapasztaltam kiábrándultságot, tájékozatlanságot, bizonytalanságot, amely abból is eredt, hogy gyülekezetünk a folyamatban lévő ügyek lezárultáig nagyon szépen és tisztességesen nem nyilatkozott. 1

2 B e v e z e t ő l e l k i p á s z t o r i i n t e r j ú Mit tehet ez az újságszám azért, hogy begyógyítsa a sebeket? Most, hogy minden vizsgálat befejeződött, engedtessék meg nekünk az oly sokszor megvádolt és sajtóban kiszerkesztett közösségnek, hogy megszólaljunk. Ez a kiadvány 12 módosított változatban készült el mire megjelent. Elkészítése során végig azt kerestük, hogy ne önigazolás, visszavágás legyen benne, hanem az a szükséges és elégséges tájékoztatás, amellyel pontot lehet tenni a múltra. Azért húztunk ki belőle és írtuk át újra és újra tizenkétszer, hogy lehetőleg ne sebezzen meg, hanem gyógyítson. Nem abbahagyni akarjuk az ügyet, hanem befejezni. Elsősorban nem azért kell tisztázni ügyeket, személyeket, mert hamis vádak érték őket bár ez is érthető lenne, hanem mert itt a vádolt személyek, közösségek, intézmények együtt és külön-külön is Krisztushoz tartoznak. Közvetve Krisztus teste szenvedte el a hamis vádakat és a hitelvesztést. Az idő magától is begyógyítaná a sebeket, de miért várjunk erre egy nemzedéknyi időt, ha visszahívhatjuk azokat, akik elmaradtak? Miért ne hívjuk a csalódottakat, ha nemcsak tudjuk, de bizonyítottá is vált, hogy nincsen semmi, ami miatt távol kellene maradni? Az embereknek szükségük van Jézus Krisztusra és a református gyülekezetre, ezért kell a szennyet lemosni róla. Ez most a missziói feladatunk: megszüntetni az akadályt, amely a családok és Isten családja közé került. Ön mint akinek semmi része nem volt a korábbi eseményekben idejövetele után hogyan járt utána a dolgoknak? Milyen megállapításokra jutott? Egy regényt írhatnék ezzel kapcsolatban. Voltak gyülekezetünkön kívüli jóakaró telefonálók, akik figyelmeztettek, mit tegyek és mit ne. Volt, aki arra figyelmeztetett, hogy a kölkeim is megkeserülik, ha ezt vagy azt teszem... Személyes utánajárásaim során is több ilyen élményt szereztem, és ezek megrendítették bennem azt a korábbi hitet, hogy két krisztusi pártra szakadt volna a gyülekezet. A nagyon tanulságos családlátogatások és személyes beszámolók mellett melyek légköre, modusa is önmagáért beszélt el kellett olvasnom a presbiteri jegyzőkönyveket amelyek szintén nagyon tanulságosak és a vizsgálati anyagok elérhető dokumentumait is. Ezekkel kapcsolatban arra kérek minden olvasót, hogy ne mondjon semmit és ne ítélkezzen senki fölött, ha nem olvasta személyesen ezeket és ne hallgasson meg semmit olyanoktól, akik szintén nem olvasták ezeket. A hiteles dokumentumok, ahogy a lezárult vizsgálatok eredményei is önmagukért beszélnek. Milyen embereknek ismerte meg a presbitereket és a Líceum vezetőségét? A gyülekezetnek az elmúlt évek megtisztító tüzet jelentettek. A Presbitérium és a Líceum vezetősége is olyan időkön vezette keresztül a rájuk bízottakat, mint az a pilóta, aki óriási viharba kerül gépével. A próbatételek után egy érett, felelősségteljes, tájékozott, tapasztalt és legfőképpen testvéri munkatársi közösségnek tartom mindkét testületet. Nem volt hiábavaló a sok próbatétel. Mik a gyülekezet előtt álló legfontosabb feladatok? Vannak események, vannak folyamatok és személyi kérdések. A folyamatok már elkezdődtek és hónapok, évek fognak eltelni, míg észrevétlenül meghozzák gyümölcsüket. Nem lehet azt mondani, hogy szeptember 23-ra élő közösséggé váltunk, de a folyamatok nyomán egyre többen fogják egyszer csak észrevenni, hogy ez több, mint egy templom. Itt jó lenni, ide akarunk tartozni. Egyre többen fogják családi programjaikat a mi programjainkhoz igazítani, hogy jöhessenek szilveszterezni, táborozni, kirándulni velünk, vagy hétközben részt vehessenek valamelyik bibliakör életében. Az eseményekről pedig tájékozódni lehet minden vasárnap vagy hétköznap a hivatalban, vagy az internetes honlapunkon. Túl sokféle esemény áll előttünk ahhoz, hogy most itt ezekről szóljak. Folyamatosan figyelni kell a hirdetéseket. Lesz hitéleti, közösségi és szabadidős program a bibliatanulmányozástól a magyar népi-táncházig. A személyi kérdések között említem egy vágyunkat és szükségletünket, amit most még nem tudunk megoldani, de a jövőben szeretnénk: Szükség lenne még egy lelkipásztorra, hogy az épülő gyülekezetet jobban átfoghassa a krisztusi szolgálat és evangélium. 2

3 A m ú l t e s e m é n y e i Az egyházközségünkben történt sajnálatos események nem zárhatók le egy tárgyilagos elemzés nélkül, melyet a 2006-os szilveszteri igehirdetés mondanivalója is megerősített: Egy új időszakot csak akkor lehet megkezdeni, ha az elmúlttal már szembenéztünk, és levontuk a tanulságokat. Sajnálatos módon egyházi törvényeink eddig nem adtak lehetőséget arra, hogy érdemi tájékoztatást kaphasson a külvilág a folyamatban lévő ügyekről. Tekintettel arra, hogy az egyházközségünket érintő minden egyházi vizsgálat jogerősen lezárult, most már nemcsak lehetőségünk, hanem kötelességünk is a sokak által várt hivatalos egyházközségi tájékoztatás, melyet a nyári elfoglaltságokat követően most tudtunk először megtenni. A történések hátterének megismeréséhez először érdemes sorra venni a legfőbb eseményeket. E nélkül elég nehéz megérteni, hogy mi miért történt. (Az újság cikkeit tehát érdemes sorban olvasni.) A M Ú L T E S E M É N Y E I Á t t e k i n t é s 1991 a Líceum indulása: a Gödöllői Református Egyházközség Isten kegyelméből megalapíthatta a Gödöllői Református Líceumot. Tekintettel arra, hogy a szigorodó törvényi előírások meghatározott méretű sportpályát tettek kötelezővé minden iskola számára, 2003 őszén presbitériumi döntés született a Líceum területének végleges kialakításáról: A Líceumnak túl kicsi pályája volt, a törvény alapján meg kellett növelni a méretét. A Presbitérium korábbi (1992. évi) elvi döntésével összhangban elhatározta: az előírások betartásához hiányzó területet a parókia hátsó kertjéből átadja a Líceumnak tényleges használatra tavasza az első híresztelések, vádak: a fenti döntés félreértelmezéséből különféle híresztelések keltek szárnyra a városban a líceum sportcentrummá alakításáról, az iskola és az alapítványok vezetőinek állítólagos pénzügyi visszaéléseiről. Nagy Károly, volt lelkész sajnálatos módon ezektől nem határolódott el, sőt maga is táplálta a bizonytalanságot. Az egyházmegye esperesének, főgondnokunknak és a Líceum igazgatónőjének sem sikerült meggyőzni és megnyugtatni a vádaskodókat nyara a kollégium 1 évig üresen áll: a vádak és félrevezető információk hatására az akkori Presbitérium Nagy Károly irányításával és egyetértésével nem szavazta meg az iskola alapító okiratának módosítását. Emiatt a 2004/2005-ös tanévben üresen állt a kollégium; tetemes anyagi (milliós nagyságrendű) és felbecsülhetetlen erkölcsi kárt okozva ezzel mind a Magyar Református Egyháznak, mind egyházközségünknek, mind a Líceum tantestületének, diákjainak, valamint szülői közösségének ősze az elhíresült Derzsi-vizsgálat : annak érdekében, hogy a terjesztett vádak tisztázódhassanak, mind az intézmények vezetői, mind a korábbi Presbitérium egyhangúlag elfogadták a Nagy Károly által javasolt Derzsi György egyházkerületi könyvvizsgáló megbízását az egyházközség és intézményei teljes könyvvizsgálatára és átvilágítására. (A vizsgálattal későbbi cikk részletesen foglalkozik..) 2004 vége: miután még a Derzsi-féle könyvvizsgálói jelentés sem találta semmilyen alapját a rágalmaknak, érthetetlen módon újabb híresztelések kezdtek el keringeni arról, hogy az egyházközség és a Líceum alapítványai kivitték az egyházközség ingatlanvagyonát az egyházból, és ezeket vissza kell szerezni. Sok félrevezetett régi gödöllői református ősei munkájának eredményét próbálta védeni. Érthető okokból arra gondoltak, hogy egy lelkész állításaiban feltétlenül meg kell bízniuk. Nem tájékozódtak megfelelően, s az egyoldalú információk hatására elhamarkodottan ítélkeztek és cselekedtek. Fel sem merült bennük, hogy később a bíróság mondja ki, hogy Nagy Károly vádjai alaptalanok elejétől: számtalan névtelen feljelentés érkezik az alapítványok és a Líceum ellen több állami hatósághoz (APEH, Ügyészség, Főjegyzői Hivatal, Nemzeti Nyomozóiroda, Rendőrség). A vizsgálatok befejeződtek. Minden vizsgálat jogerősen lezárult, melyek tételesen és érdemben cáfolták az alaptalan vádakat. 3

4 A m ú l t e s e m é n y e i 2005 tavasza média szereplések: Nagy Károly ebben az időben már személyesen és nyíltan élére állt a vádaskodásoknak. Miután sem az egyházi, sem a világi hatóságok előtt nem tudta érvényesíteni saját szándékát, a médiához fordult. Mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtóban, mind pedig a televízióban (pl.: Gödöllői Hírek, Népszabadság, Reform, Hetek, Klub Rádió, NetNewsTV, Napkelte) több alkalommal hangoztatta állításait a könyvvizsgálói jelentés félremagyarázásával. Az addig lezárt vizsgálatok tisztázó eredménye ellenére továbbra is fenntartotta és hangoztatta a vélelmezett szabálytalanságokról szóló véleményét, továbbá az ügyet megpróbálta ellene irányuló személyes illetve politikai támadásnak feltüntetni. (A különböző vizsgálatok eredményei a következő cikkekben részletesen bemutatásra kerülnek.) június felfüggesztés, fegyelmi eljárás: 2005 nyarán minden egyházi oktatási intézménynek kötelezően módosítania kellett az alapító okiratát formai okokból. A Líceum alapító okiratának módosítását a volt lelkész szándékosan megakadályozta, ezzel már az iskola létét is veszélyeztette (szeptembertől nem kapott volna így állami finanszírozást az iskola, így nem indulhatott volna el a tanítás). A Líceum bezárásának veszélye miatt Mészáros Balázs egyháztagként panasszal élt az egyházmegyei bíróságon. Az egyházmegyei bíróság Nagy Károlyt hivatalából a vizsgálat időtartamára felfüggesztette, ellene egyházi fegyelmi eljárást indított, továbbá öt presbiter tisztségét is felfüggesztette. A gyülekezetben fél évig Csuka Tamás vác-alsóvárosi, majd további kilenc hónapig Gulyás László nyugdíjas monori lelkipásztor látták el a helyettes lelkészi szolgálatot július eleje alapító okirat módosítás: A helyettes lelkész vezetésével megtörténtek az alapító okirat módosításához szükséges előkészítő lépések. A korábbi Presbitérium Nagy Károlyt támogató tagjai azonban különböző névleges indokokkal egyszerre lemondtak tisztségükről, ezzel kívánták elérni a presbitérium határozatképtelenségét. Az Egyházmegyei Tanács a Presbitérium megmaradt tagjait a év végéig teljes jogkörrel hatalmazta fel (tekintettel arra, hogy egy időközi választás lebonyolítására a rendes tisztújítás év végi esedékessége miatt már nem lett volna idő). Az alapító okiratot a Presbitérium ezt követően elfogadta, benyújtotta. A lemondott presbiterek az engedélyező hatóság előtt további adminisztratív akadályokat próbáltak gördíteni annak elfogadása elé. A hatóság által ennek hatására előírt számtalan további dokumentumot sikerült a rövid határidők ellenére is benyújtani, melynek eredményeképpen, Istennek hála, az iskola az utolsó pillanatban, augusztus 31-én megkapta a működési engedélyt, így a mindenki által elismert oktatási-nevelési tevékenység folytatódhatott, Líceumunk nem szűnt meg július közepe újabb feljelentések: Nagy Károly felfüggesztését követően, mintegy retorzióként magánvádas állami büntető feljelentést tett Mészáros Balázs ellen rágalmazás vétsége miatt. Támogatói az egyházi bíróságok előtt feljelentést tettek Tibold Győző gazdasági gondnok, Guba Lajos iskolaügyi gondnok, Mészáros György líceum alapítványi elnök, valamint Csákai Gyula főgondnok ellen is. Az első két esetben beadott egyházi panaszokat nyilvánvaló alaptalanság miatt elutasították. A Mészáros György ellen beadott 7 panaszpont közül 1 esetében javasoltak kivizsgálást, amely panasz szerint ő az egyházi alapítvány kuratóriumának tagja, az alapítvány pedig szerintük aránytalanul alacsony bérleti díjért adott bérbe családtagjának helyiségeket. Csákai Gyula ügyében az egyházkerületi bíróság kezdte meg a panaszpontok kivizsgálását szeptember Nagy Károly elsőfokú ítélete: a fegyelmi eljárásban Nagy Károlyt az egyházmegyei bíróság 2005 őszén első fokon elmarasztalta. (Az ítéletet részletesen lásd a 6. oldalon.) A másodfokon eljáró egyházkerületi bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, amely így március 28-án lett jogerős. Az ítélet megállapította, hogy Nagy Károly hivatali jogaival visszaélt, kötelességeit megszegte, hivatali teendőiben mulasztást követett el, hűtlenül kezelte az egyházi anyagi javakat, az egyháznak kárt okozott, továbbá egyháztagokat, tisztségviselőket rágalmazott, nagy nyilvánosság előtt hamisan vádaskodott. Ezek alapján főbüntetésként megfosztották gödöllői vezető lelkészi beosztásától, továbbá a jogerőre emelkedéstől számított 2 évre eltiltották a magasabb tisztségre való választhatóságtól. Ennek értelmében március 28-ig csak beosztott református lelkészi szolgálatot végezhetett volna, azonban időközben megszűnt református lelkészi státusza Magyarországon október kettős presbiterválasztás: időközben egyházi törvényeinknek megfelelően lezajlott a évi rendes tisztújítás. A hivatalos választással párhuzamosan a volt lelkész támogatásával többen "ellenválasztást" rendeztek. Ezzel kapcsolatos tevékenysége miatt Nagy Károly ismételt fegyelmi büntetést kapott. Mindezek ellenére mind a presbiter, mind a gondnok választás törvényes és eredményes volt, a formailag hibás fellebbezéseket az egyházi felsőbbségek tételesen is kivizsgálták, és megalapozatlanság miatt elutasították tól így az újonnan megválasztott Presbitérium léphetett munkába. 4

5 A m ú l t e s e m é n y e i 2005 végétől olvasói levelek a Gödöllői Hírek c. újságban: folyamatosan jelentek meg különféle híreszteléseket és rágalmakat tartalmazó cikkek. Egyházközségünk és az érintett intézmények tekintettel a folyamatban lévő ügyekre egyházi törvényeink értelmében hivatalos állásfoglalást nem adhattak ki, csupán azok helyreigazítását kérhették. A kérelmeknek az újság nem tett eleget, a valótlanságok megjelentetése miatt így bíróság kötelezte helyreigazításra. (Sajnálatos módon még 2007-ben is több alkalommal jelent meg az újságban színvonaltalan vádaskodás, melyekre vonatkozóan az újság a korábbi tapasztalatokból okulva egyházközségünk felszólítására már leközölte a helyreigazítást.) 2006 szeptembere új lelkészünk van: Az előző lelkész jogerős felmentésére való tekintettel gyülekezetünknek új vezető lelkészt kellett választania nyarán új Presbitériumunk - gondos előkészítés után - egyhangúan Balogh Tamás korábbi rákoshegyi lelkipásztor meghívása mellett döntött, és a gyülekezetnek őt ajánlotta megválasztásra. A lelkészválasztó közgyűlés Balogh Tamást döntő többséggel választotta gyülekezetünk vezető lelkipásztorává októberében zárult le Csákai Gyula főgondnokunk fegyelmi eljárása is, amely során a Tiszántúli Egyházkerületi Bíróság a panaszt - minden panaszpont részletes kivizsgálását követően - alaptalannak találta és elutasította. A Zsinati Bíróság a panaszosok fellebbezését 2007 nyarán kivizsgálta és elutasította, így az elsőfokú felmentő határozat jogerőre emelkedett decemberében a Gödöllői Városi Bíróság megszüntette a Nagy Károly által Mészáros Balázs ellen rágalmazás vádja ügyében indított eljárást. A bíróság megállapítása szerint Mészáros Balázs az egyházi élet tisztaságának védelmében tett panaszt a megfelelő egyházi jogorvoslati lehetőségekkel élve, így nem valósíthatott meg rágalmazást, különösen, hogy a panaszban foglaltak később az egyházi bíróságokon jogerősen megállapítást is nyertek. Nagy Károly az ítéletet megfellebbezte, azonban a másodfokú bíróság 2007 nyarán a fellebbezést elutasítva immár jogerősen is megerősítette az elsőfokú ítéletet tavasza, Mészáros György perújrafelvétele: megnyugtatóan rendeződik az az egyetlen ügy, mely során egyházi bíróság az alaptalan vádak alapján egy presbitert első fokon elmarasztalt. Az újrafelvétel során eljáró egyházmegyei bíróság megállapította, hogy a korábbi határozatban eljáró bíróság megállapításai nem voltak helytállóak, alaptalanok voltak a korábbi vádak és a kiszabott büntetés (Mészáros György presbiteri tisztségétől való megfosztása az előző ciklus, 2005 végéig). A bíróság felmentette a korábbi határozat hatálya és minden jogkövetkezménye alól. A korábbi határozatban eljáró bíróság nem vette figyelembe, hogy Mészáros György hiteles dokumentumokkal támasztotta alá, hogy semmilyen formában nem vett részt sem a kifogásolt bérleti szerződéssel kapcsolatos testületi döntésekben, sem az előkészítésben, továbbá hogy az alapítvány több független ingatlanforgalmi szakértői véleménnyel támasztotta alá, hogy a panaszban kifogásolt bérleti díj megfelelő mértékű. A bérleti díj megfelelő mértékét időközben a panaszosok nyilvánosan is elismerték. Az ítélet június 28-án jogerőre emelkedett. Mészáros György, gyülekezetünk megbecsült tagja, a gazdasági bizottság vezetője minden tekintetben feddhetetlen júniusa a munkaügyi per megszüntetése: Nagy Károly állami munkaügyi pert indított a Gödöllői Református Egyházközséggel szemben, melyben majdnem 2 millió forintos kártérítést követelt annak ellenére, hogy a nyilvántartásunk szerint éppen ő tartozik egyházközségünknek. A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság egyházközségünk álláspontját elfogadva megszüntette az eljárást. Nagy Károly a határozatot megfellebbezte, melyet a másodfokon eljáró bíróság jogerősen elutasított től napjainkig tehát több mint 20 nem kívánatos állami és egyházi eljárás indult meg, melyek jogerős végeredményei alapján mind alaptalannak találták Nagy Károly és támogatói vádjait, miközben fény derült sok általuk elkövetett szabálytalanságra, melyeket a korábbi túlzott bizalom miatt a gyülekezet nem észlelhetett. Jelenleg is van még folyamatban ellene egyházi fegyelmi eljárás. Ennek során egyházközségünk indítványozta, hogy az egyházi bíróság számszerűen állapítsa meg a lelkészsége alatt, ill. után jogellenesen felvett, illetve be nem fizetett összegek mértékét, kötelezve arra, hogy térítse azt meg egyházközségünknek. Ez számításaink szerint összesen kb. 1,5 millió forintot tesz ki. A kollégium késedelmes megnyitása miatt elveszett milliókat, a hatalmas erkölcsi kárt, a szakadások árát, a presbitereknek és a líceum vezetésének és a gyülekezet tagjainak okozott lelki sebeket viszont már nem téríti meg senki. Mégis nagy örömünkre szolgál, hogy új lelkészünk lehet, akit mind a líceum, mind a presbitérium, mind pedig a gyülekezet nagyon szeret, és aki hitbeli elkötelezettséggel kezdte meg a gyülekezet szervezeti és lelki újjáépítését. 5

6 A z í t é l e t Nagy Károly ellen az előzőekben említettek szerint egyházmegyei fegyelmi eljárás indult. Első fokon és másodfokon jogerősen is megállapításra került, hogy fegyelmi vétségeket követett el. A következőkben az első fokú fegyelmi határozat rendelkező részét adjuk közre. A másodfokú ítélet csupán jóváhagyta azt, így annak leközlése nem szükséges. Az ítélet megértését a későbbi kapcsolódó cikkek segítik. (Megjegyzés: a kitakarások adatvédelmi okból szükségesek.) Az ítélet rendelkező része 6

7 K é r d é s e k, v á l a s z o k Az ítélet h) pontja így szólt: egyházi felsőbbségnek, egyházi szolgáknak és egyháztagoknak, szóban vagy írásban történő rágalmazása, egyházi vagy világi hatóságok, vagy nagy nyilvánosság előtti hamis vádaskodás. Nagy Károly vezetésével, ill. hatására az elmúlt 3 év alatt számtalan vádat fogalmaztak meg és adtak be névvel vagy névtelen feljelentés formájában, terjesztettek szóban, írásban, interjúkban, TV szereplésekben Ezek közül most a 3 legfontosabbat mutatjuk be, választ adva röviden rájuk. Érdemes felfigyelni arra, hogy számtalan vizsgálat folyt le a feljelentések nyomán, és mindegyik alaptalannak találta a vádakat. Az egyházi bíróság még ezek után sem tapasztalt Nagy Károly részéről semmilyen megbánást, talán ezért születhetett ilyen súlyos ítélet Néhány, gyülekezetből kivált személy azonban még mindig hangoztatja őket, családlátogatásokkor számtalan esetben teszik fel ezeket a kérdéseket, sokan még nem tudják azt, hogy minden tisztázódott. Fontosnak ítéljük az érdemi tájékoztatást, ezért tartjuk szükségesnek, hogy ezekről is írjunk röviden. A vádaskodások a Líceummal kapcsolatban kezdődtek. A legjelentősebb vád szerint a Líceum jogtalanul vett fel 1. nagyságrendileg százmillió forint állami normatívát az elmúlt években, mert igazából nem is egyházi iskola, hanem alapítványi. a) A Líceum nyilvánvalóan egyházi iskola, nézzük meg a működését: A Líceumot a Gödöllői Református Egyházközség alapította; Alapító okiratában fenntartóként mindenkor az egyházközség szerepelt és szerepel ma is, A legfontosabb ügyekről (pl. igazgató kinevezéséről) mindig a Presbitérium döntött és dönt most is; Az iskola egyik legfontosabb irányító szervét, az igazgatótanácsot a lelkész vezeti; vétó joga van számos kérdésben; A Líceumnak hívő tanári kara, több más felekezetű óraadó és egy főállású református hitoktató lelkésze van; Minden reggel van áhítat, heti két hittan, év végén a csendes napok kötelező programok; A diákok felé elvárás, hogy lehetőleg éves korban konfirmációs fogadalmat tegyenek a gyülekezet előtt. b) Az iskola egyházi, ezt minden szakértő megerősítette: Az egyházmegye által felkért egyházi oktatási szakértő, A Református Zsinati Oktatási Iroda munkacsoportja, A Pest megyei főjegyző által kirendelt világi oktatási szakértő. c) Az APEH alapos vizsgálat után megerősítette, hogy: A Líceum mindenkor pontosan annyi pénzt kapott, amennyit a tanulók száma indokolt. Mindössze egyetlen olyan apró adminisztrációs hibát fedezett fel, melyről mind a korábbi Presbitériumnak, mind Nagy Károlynak már 2005-ben tudomása volt, amiért a minimálisan kiszabható, 50e Ft összegű névleges bírságot szabott ki. d) Attól, hogy egy iskolának van alapítványa, még nem alapítványi. Például a Petőfi Sándor Általános Iskolának is van alapítványa, mégis nyilvánvalóan önkormányzati iskola. e) Ráadásul, még ha alapítványi iskola is lett volna, akkor is járt volna a kiegészítő támogatás. Az Orbán-kormány idejétől az alapítványi iskoláknak is jár nagyságrendileg ugyanaz a kiegészítő összeg, ami az egyházi iskoláknak. Így végképp érthetetlen, mondvacsinált a vád. A LÍCEUM TEHÁT MINDEN TEKINTETBEN TISZTA. 7

8 K é r d é s e k, v á l a s z o k 2. A vádak másik nagy csoportja szerint néhány presbiter család az alapítványokon keresztül az egyház vagyonát elprivatizálta, vissza kell szerezni, meg kell védeni Nagy Károlynak az állása sem volt drága, hogy megvédje e vagyont, de összefogtak ellene mind az egyházi vezetés, mind az állami szervek, köztük az APEH és az Ügyészség is. a) Számtalan vádat nyújtottak be névtelenül mindenféle hatósághoz, ezeket sorra kivizsgálták, s mindent rendben találtak: Mind az APEH, a Pest Megyei Ügyészség és Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzője Mind a Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda és más állami és egyházi szervezetek is. b)sőt, a Pest Megyei Ügyészség szakértői átvizsgálták az alapítványok gazdálkodását visszamenőleg, s megállapították, hogy az Alapítványok (ezen keresztül közvetetten az alapító egyház) vagyona nem csökkent, sőt jelentősen nőtt; a bevételeikkel költségtakarékosan és az alapítványi céloknak megfelelően gazdálkodtak; pénzfelvétel a kurátorok részéről (pl. tiszteletdíj, költségtérítés) egyáltalán nem történt; a gazdálkodást az APEH is rendben találta. c) A földhivatali bejegyzés szerint az egész alapingatlan kizárólag a református egyházközség tulajdona ma is, az alapítványnak a könyveiben kell nyilvántartania az általa emelt épületet, de azt önmagában nem használja, hanem az alapítványi céloknak megfelelően hasznosítja, ill. a gyülekezet/iskola élete és működése céljára ingyenesen biztosítja; az alapítványok létrehozásának egyik hangsúlyos célja az volt, hogy a jogszabályok engedte kereteken belül előnyösebb gazdálkodási feltételeket biztosítson, és a bevételekből támogatni tudja az egyházközség hitéletét és működését. Nem pénzkivétel volt tehát a cél, hanem ellenkezőleg: hatékonyabban segíteni elő az egyházközség működését. AZ EGYHÁZI VAGYON TEHÁT NÖVEKEDETT ÉS EGYHÁZI VAGYON MARADT. 3. De hát mi van a Derzsi-jelentéssel, az mindent bizonyít, nem? teszik fel sokan a kérdést. Abban benne vannak a visszaélések. Erre a jelentésre hivatkozva kezdte el a vádakat Nagy Károly terjeszteni. a) A jelentést készítő könyvvizsgálót a presbitériumnak maga Nagy Károly javasolta, amely tény így utólag más megvilágításba helyezi magát a jelentést is. A könyvvizsgáló feladata lett volna az egyházközség és intézményeinek teljes körű átvilágítása és könyvvizsgálata, beleértve az egyházközséget is. A könyvvizsgáló sajnálatos módon másként vizsgált, az eredeti presbiteri határozatban szereplő könyvvizsgálat helyett csak egy részleges átvilágítást készített, a végleges jelentésből az első tervezetben még szereplő, a volt lelkészt érintő kritikus részeket kihagyta, az intézményeknél már korábban ismert kisebb, technikai jellegű problémákat feltűnően túlhangsúlyozva több félreérthető megállapítást is tett, mellyel félrevezette a korábbi Presbitérium nagy részét. b) A könyvvizsgáló jogszabályba ütköző javaslatokkal állt elő: A presbiteri üléseken megfogalmazott javaslatai állami jogszabályokba ütköztek. A könyvvizsgáló, a volt lelkész és az őt támogató presbiterek -a jegyzőkönyvek és hangfelvételek tanúsága szerint- keresztyén emberhez méltatlan hangnemben és módszerekkel söpörték félre a törvénytelenségeket észrevételező személyek hiteles jogi véleményét, továbbá számos a könyvvizsgáló javaslatára alapozott presbiteri határozatot szavaztak meg. Ezeket a törvénytelen határozatokat az egyházmegye utóbb rendre megsemmisítette, és új határozat meghozatalára szólította fel a korábbi Presbitériumot, amely ezeknek nem tett eleget. (Információink szerint könyvvizsgálót azóta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara is elmarasztalta tevékenysége miatt.) c) Mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtóban, mind pedig a televízióban több alkalommal hangoztatta Nagy Károly a könyvvizsgálói jelentésre hivatkozva azon állításait, melyektől még maga a könyvvizsgáló is nyilvánosan elhatárolódott. EGYIK JELENTÉS, VIZSGÁLAT SEM IGAZOLTA NAGY KÁROLY VÁDJAIT. 8

9 G o n d n o k i I n t e r j ú A következőkben egy rövid interjút közlünk gyülekezetünk gondnokával, Csákai Gyulával. Az elmúlt időszakban leginkább őt támadták, azonban az egyházi bíróság kimondta: mind a 18 vádpont alaptalan. A méltatlan meghurcolás után szerettünk volna számára is szót adni, a leginkább őt érintő kérdésekről tőle választ kapni. J É Z U S V A L Ó S Á G O S A N A B É K E S S É G F E J E D E L M E I n t e r j ú C s á k a i G y u l a g o n d n o k k a l Hogyan érintették az elmúlt három év eseményei? Huszonnyolc éve vagyok a gödöllői gyülekezetnek tagja. Először az ifjúsági csoportban, azután a presbitériumban, majd főgondnokként szolgáltam a gyülekezetet, építettem a közösséget. A gyülekezetben támadt zavar elsősorban nem a személyem elleni vádak miatt, hanem a gyülekezet három részre szakadása, a lelki és anyagi kár miatt nagyon bántott, ezért folyamatosan próbáltam mindent megtenni a református közösség érdekében. Először nagyon kétségbe estem, mert előre láttam a gyülekezet meghasonulását, de minden történésben egyre jobban megláttam, hogy Isten Úr, minden háborúságunkban támaszunk, és Jézus valóságosan a Békesség Fejedelme. Ez a békesség vezetett mindannyiunkat, amikor a korábbi sajnálatos templomi rendzavarásokat követően egyik esetben sem kezdeményeztünk semmilyen egyházi vagy állami eljárást egyháztagokkal szemben. Miképpen kell értelmezni a három részre szakadást? A korábbi gyülekezeti tagok túlnyomó része továbbra is jár a gyülekezetbe. Sajnálatos módon azonban sokan nem. Közülük jó páran megdöbbenve azon, amit tapasztaltak nem járnak egyáltalán sehova. Néhányan pedig Nagy Károly által vezetett alternatív összejövetelekre járnak, volt református egyháztagokból alakult Független Történelmi Protestáns Egyház keretében. Mik derültek ki Nagy Károly felfüggesztése után, a kassza átvételekor? Az eltelt 13 év alatt lassan, fokozatosan, számunkra is átláthatatlanul, a pénzügyek irányítása egyre jobban Nagy Károly kezében összpontosult. Kölcsönösen megbíztunk egymásban, a lelkipásztorban, és vitás esetben elfogadtuk a közgazdasági végzettséggel is rendelkező lelkész véleményét. A banki kivonatokat (vagyis a valós pénzügyi helyzet egyik legfőbb dokumentumait) korábban csak Nagy Károly nézhette meg. Az átvételt követő első meglepetés: alig volt pénz a kasszában. Tételesen átnézve az adott időszak kiadásait, a lelkész személyi alapbére és például a telefonköltség jelentősen meghaladta a jóváhagyott, ill. a jóváhagyható mértéket. Míg a presbitérium által jóváhagyott fizetésemelés mértéke 2004-re vonatkozóan 8,5% volt, az általa ténylegesen felvett összeg 35%-os emelkedést mutatott. Ezen felül saját nyugdíjjárulékát, -presbiteri határozat nélkül, jogtalanul- segélyként is rendszeresen felvette. A gyülekezet gazdálkodása eközben nem volt egyensúlyban, a kiadások jobban nőttek, mint a bevételek, a gyülekezet felélte a tartalékait. Mindezt idejében nem volt módunk átlátni. A pénzügyeken kívül az anyakönyvek vezetése is példátlannak bizonyult: 2005 júliusában azt tapasztaltuk, hogy abban az évben még egyetlen anyakönyv sem lett vezetve, egyetlen bejegyzést sem találtunk bennük. Milyen tanulságai vannak a történteknek? Többekben felmerülhet a kérdés, hogy vajon ki-ki személy szerint tehetett-e volna többet, jobban annak érdekében, hogy ne történjen ilyen probléma gyülekezetünkben. A gyülekezetekben a lelkész gyülekezet viszonynak alapvetően a bizalomra kell épülnie. Emellett azonban református egyházi törvényeink értelmében folyamatos szabályszerű működés és ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy az alapvető bizalom megalapozott és hosszú távú legyen. Sajnálatos módon a mi gyülekezetünkben a lelkész iránti túlzott bizalom és ezzel együtt a szabályszerű gazdálkodás ellenőrzésének hiányosságai, valamint az ennek érdekében tett konkrét intézkedések hiánya vezettek ehhez a súlyos válsághelyzethez, melynek következtében nemcsak gyülekezetünk gazdálkodása, de még líceumunk léte is veszélybe került. 9

10 G o n d n o k i I n t e r j ú, M e g t é v e s z t e t t r e f o r m á t u s o k Ez, természetesen, nem azt jelenti, hogy hitéletünket helyettesítsük be a paragrafusok böngészésével, de fontos, hogy még az apróbb dolgokban is betartsuk az előírt szabályokat, mert a kis szabálytalanságok halmozódva rendkívül súlyos gondokat okozhatnak. Fontos és súlyos tanulság volt ez mindannyiunknak. Mi garantálja azt, hogy a jövőben a gyanú árnyéka se merüljön fel egy gyülekezetben a pénzügyekkel kapcsolatban? A presbitérium számvizsgáló bizottságának rendszeresen, részletekre és lényegre hatóan ellenőriznie kell. Kifizetések csak két aláírással történhetnek. A perselypénzeket több ember együttesen számolja, a befolyt pénz összegét rögtön könyvelik. A könyvelési rendszerbe minden tétel belekerül. A lelkész nem kezel pénzt, és a pénztárhoz sincsen kulcsa, saját érdekében nem kifogásolja, hanem elvárja, hogy ellenőrizzék. Költséget csak megfelelő tartalmú számla esetén számolhat el az engedélyezést követően, utólagosan. Hogyan látja a gyülekezet jövőjét, megerősödését, megújulását? A legfontosabbnak azt látom, hogy a lelkipásztor a gyülekezet és az egyes emberek életének dolgait a saját lelkén átszűrve helyezze az Ige világosságába, és valóban a Szentlélektől megáldottan hirdesse a megújító, sebeket gyógyító, Isten szeretetéről bennünket biztosító örök Igét. Rendkívül fontosnak tartom továbbá, hogy mi, gyülekezeti tagok naponként olvassuk az Igét, imádságban tartsuk a kapcsolatot az élő Istennel, akinek vezetése alatt egymásra figyelve tevékeny munkával vegyünk részt a gyülekezet és a város életében. Ez a gyülekezeti tagok igehirdetése, bizonyságtétele. M E G T É V E S Z T E T T R E F O R M Á T U S O K A F ü g g e t l e n T ö r t é n e l m i P r o t e s t á n s E g y h á z 2006-ban a gyülekezettől eltávolodott reformátusok külön vallási közösséget alapítottak Független Történelmi Protestáns Egyház néven, amely az ipartestület egy termében tart összejöveteleket vasárnaponként. Bár hivatalosan Nagy Károly nem vezető és nem alapító, az alkalmakat rendszerint ő tartja, keresztel, esket és temet is református lelkészi palástban. Családlátogatások során derült ki, az a hír járja, hogy nem kell a kereszteléshez a templomba bejönni, a lelkész házhoz megy. Hogyan is viszonyulunk ezen a magát egyháznak nevező közösséghez? Egyrészt nagyon becsüljük ezeket az embereket, több okból is. Fontos számukra az istentiszteletre járás. Fontos számukra, hogy reformátusok (közösségük magát helytelenül- reformátusnak tartja), úgy látják kényszerből kellett eljönniük a református gyülekezetből. Ráadásul fontos volt számukra annyira az igazság, a gyülekezet, hogy sokat akartak tenni annak védelmében (pl. a korábbi aláírásgyűjtésnél). Ezek jelentős dolgok. Sokan közülük korábban fontos, lelkiismeretes szolgálatot vállaltak a gyülekezetért, munkájukkal, adományukkal rendszeresen segítették a hitéletet. Sajnos, sokan még ma sem látják be, hogy egyoldalú információkra alapozva akaratukon kívül is tudatos félrevezetés áldozatai, így némely személyek és politikai csoportok egyházi érdeknek álcázott saját céljaik elérése érdekében eszközként használják fel őket a hétköznapi életben, de még az országgyűlési és önkormányzati választások személyes és pártpolitikai kampányában is. Imádságainkban rendszeresen hordozzuk ezért őket, és talán ez a kiadvány segíthet a teljes, hiteles és részletes tájékoztatásával. Az egyházunkban kialakult helyzet is több súlyos problémát hordoz. Az egyik legnagyobb gond az, hogy nagyon rossz képet mutat a város és a többi gödöllői gyülekezet felé ez a szükségtelen szakadás, esetenként ellenséges viszony. Sok református döntött emiatt úgy, hogy se ide, se oda nem jön, nem jár istentiszteletre. 10

11 M e g t é v e s z t e t t R e f o r m á t u s o k A Független Történelmi Protestáns Egyháznak semmilyen kapcsolata nincsen a Magyar Református Egyházzal, nem használhatják a református nevet, református egyházi keresztelésre, konfirmációra, esküvőre, temetésre Gödöllőn kizárólag a Gödöllői Református Egyházközségben van mód, mivel ez az egyetlen gödöllői református gyülekezet. Talán sokuk által nem is ismert információ, hogy Nagy Károly a Magyarországi Református Egyház hivatalos állásfoglalása alapján nem használhat református palástot, föveget, és jelenleg már nem is rendelkezik Magyarországon református lelkészi jelleggel. A gyülekezeti élet lehetőségei továbbá egyetlen helyiségben nagyon korlátozottak. Gondoljunk a gyerekekre, unokákra. A Gödöllői Református Egyházközségben, a Szabadság téren vannak hittantermek, hitoktatók, a konfirmandusok részt vehetnek évi két konfirmandus hétvégén, nyári táborban, utána ifjúsági körökbe járhatnak, van kerékpártúra, hittan tábor, ifjúsági istentisztelet. Mivel a Független Történelmi Protestáns Egyház alkalmain csak kevés fiatal van jelen, s nincs igazán közösségi programra mód, ezért nagy a veszélye annak, hogy konfirmáció után soha többet nem látjuk, látják őket viszont. Közös célunk: az ifjúság becsületes, vallásos életet éljen, Istent kövesse hűségesen. Erre megfelelő feltételekkel csak a Gödöllői Református Egyházközségben van mód. Súlyos gond az is, hogy Nagy Károly vezeti a gyülekezetet. Ő rengeteg becsületes, régi reformátust tévesztett meg. Lelkészként hivatását saját elhatározásából elhagyva magát közéleti szereplőnek tekintette kihasználta, hogy feltétlen megbíznak benne az emberek. Bebizonyosodott, hogy ő maga kezelte hűtlenül az egyházi vagyont, okozott többletköltségeket, vett fel a jogosnál magasabb fizetést stb. Majd éppen azon hű reformátusokat kezdte el vádolni, akik talán a legtöbbet tették a gyülekezetért, iskoláért. Mindezt azért, hogy saját tettei ne derüljenek ki? Jézus mondja: rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Ezért sajnáljuk nagyon az oda járókat, hogy ilyen lelki vezetőre hallgatnak meggondolatlanul. És sokan a szűkös lehetőségeik ellenére is támogatják anyagilag naivul. A megvádolt presbiterek nem tudták, hogy mit tegyenek. Ilyen helyzettel még nem álltak szemben. A vádaskodók eszközeihez hasonló ellenkampányt nem kívántak vívni, ezért sokan nem tájékozódva elhitték a vádakat. A vizsgálatok azonban lezárultak, a vádak alaptalanoknak bizonyultak. Ezt most már mindenki tudja. Mi következik mindezekből? Mindenkit bátorítunk és kérünk: térjen vissza a gyülekezetbe! Ne maradjon méltatlanul kettészakadva a gyülekezet. Várunk vissza minden becsületes reformátust. A templom ajtaja nyitva áll. Azokra, akik eddig máshová jártak-járnak, krisztusi hittel nem tekinthetünk és nem is tekintünk ellenségként. Ugyanúgy testvéreink. A gyülekezetben már régóta békesség van. Új, fiatal lelkészünk van. (Ő nem érintett a korábbi történésekben, senkit nem ismert az érintettek közül.) Személyisége őszinte és hiteles, igehirdetésének stílusa is újszerű, az Istentiszteleteknek immár van lelki tanulsága, személyesen megérintő mondanivalója. A prédikációk változatosak, érdekesek, Krisztus központúak, építőek, sok időszerű példát tartalmaznak a lelkész úr életéből és korábbi lelkipásztori beszélgetésekből. Emellett több régi közösségi foglalkozás is újraindult: családlátogatások, ifjú házas kör, gyülekezeti kórus, gyerekek megajándékozása születésnap alkalmából, húsvét hajnali temetői istentisztelet. Várunk vissza mindenkit szeretettel. Senki ne érezze azt, hogy kinézik, ha visszatér. (És nem is kezeljük őket megtérő bűnösökként, mint ahogy páran gondolják.) Ha gondot okozna a visszatérés, akkor jöjjenek egyszerre többen, vagy jöjjenek be a hivatalba hét közben beszélgetni a lelkésszel. Jöjjenek először el a szerdai bibliaórára. Többen már megtették, és rendszeresen járnak ismét. Istennek hála, az újságokban még most is néha megjelenő lejárató cikkek hatása a gyülekezeten belül egyáltalán nem érezhető. Közösségünk épül. Kérjük, gondolják át a fent leírtakat, és térjenek vissza. Mindenkit szeretettel várunk. 11

12 K é r é s e i n k M U N K Á L J Á T O K E N N E K A V Á R O S N A K A J A V Á T K é r é s e k, z á r s z ó, A gyülekezet java, épülése legyen a középpontban Mielőtt bármit teszünk vagy mondunk, fontos, hogy előtte gondoljuk át, hogy az a gyülekezet javát szolgálja-e. Krisztus nagy feladatot bízott a református gyülekezetre: Ti vagytok a világ világossága. Gyülekezetünknek olyan helynek kell lennie, ahol az Istenről szóló Ige hangzik, ahova az embereket el lehet hívni, hogy Istennel találkozzanak, megtisztuljanak, átalakuljon az életük.. Ne keltsük gyülekezetünk rossz hírét, ne is hallgassunk pletykákat azzal Krisztus ügyének ártunk Pletykákat mondani izgalmas dolog, azonban ezzel Krisztus ügyének ártunk! Inkább mondjuk azt, hogy sok gond volt a gyülekezetünk körül az elmúlt években, sok vád elhangzott de ezeken már túl vagyunk, érdemes templomba járni, érdemes hozni a gyerekeket, unokákat hittanra, konfirmációra, bibliakörökre, istentiszteletre. Ha pedig valakinek őszinte aggályai vannak, adjuk oda neki ezt a kiadványt. A továbbra is kétkedőkért pedig folyamatosan imádkozva kérjük Istent, hogy gyülekezetünknek és iskolánknak az ő kegyelméből lehetséges anyagi és lelki fejlődésén keresztül láttassa meg velük az igazságot. Kérdéseinknek járjunk utána hiteles forrásból, ne csak egy oldalról Ebben az összeállításban igyekeztünk részletesen körbejárni az előző három év történéseinek hátterét. Ha valakiben ennek ellenére nyitott kérdés maradt, tegye fel nyugodtan személyesen a lelkészi hivatalban, győződjön meg az igazságról saját maga a hiteles dokumentumok alapján. Jöjjünk vissza, a templomajtó nyitva áll! A gyülekezeti alkalmak mindenki előtt nyitottak. Nem nézzük azt, ha valaki már régen nem volt itt. Jöjjünk bátran. Ez mindannyiunk temploma. Itt mindenkit szeretet, béke és Isten igéje vár. Nekünk, gödöllői reformátusoknak itt a helyünk, itt van az igazi lelki otthonunk. A gyülekezeti alkalmak a következő oldalon találhatók. Z Á R S Z Ó : Jelen Hírlevelünk a Gödöllői Református Egyházközség összefoglaló, hivatalos állásfoglalása a múltbéli eseményekről. A hírlevélben említett, rendelkezésünkre álló hivatalos dokumentumok a lelkészi hivatalban egyháztagjaink számára megtekinthetőek. Rendkívüli kiadását amint címe is jelzi a visszatekintés jegyében szerkesztettük. Bár hitünk szerint a keresztyén ember Istenbe vetett hite által bátran tekinthet előre, két indoka is van annak, hogy most egy lapszám erejéig mégis inkább visszatekintünk: Egy esztendeje annak, hogy Balogh Tamás nagytiszteletű úr egyházközségünk lelkipásztora lett. Érdemes áttekinteni, hogy milyen változást, épülést hozott ez az év gyülekezetünk életében. Istennek hála, lezárultak immár jogi értelemben is azok a folyamatok, amelyek különböző vizsgálatokkal, feljelentésekkel indultak, a méltatlan média nyilvánosságában is teret kaptak, a korábbi lelkész felmentéséhez, többek gyülekezetből való kiválásához vezettek; legvégül pedig új lelkész választását eredményezték. Most van alkalom arra, hogy széleskörű, tényszerű és hivatalos tájékoztatást adjunk a történtekről a pontos és hiteles áttekintés és érthetőség érdekében talán egy kicsit hosszadalmasnak is tűnő részletességgel annak érdekében, hogy a tények ismeretében mindenki véglegesen lezártnak tekinthesse a múltat. Szeretnénk ezzel hozzájárulni a bizalom légkörének újrateremtéséhez; ahhoz, hogy keresztyénekhez méltóan előre tekinthessünk, és közösen a jövő építésén munkálkodhassunk. 12

13 M e g ú j u l t g y ü l e k e z e t i é l e t ü n k M E G Ú J U L T G Y Ü L E K E Z E T I É L E T Ü N K B e s z á m o l ó a z e l m ú l t e g y é v e s e m é n y e i r ő l A gyülekezetet Isten még a válság kellős közepén sem hagyta magára. Olyan helyettes lelkészeket vezényelt Gödöllőre, akik a hozzá hű, állhatatos munkájukkal a kibontakozást szolgálták. Megerősítette hitükben és kitartásukban azokat a presbitereket, gyülekezeti tagokat, akik a béketeremtésen fáradoztak. S végül, de nem utolsó sorban új lelkipásztort adott egyházközségünk élére, akinek irányításával új lendületet vett a gyülekezeti élet: Ennek szemléltetésére a teljesség igénye nélkül a következőket érdemes felidézni az elmúlt egy év gyülekezeti eseményeiből: Az új Presbitérium azon kívül, hogy bizottságokban végzi a szakmai munkát minden hónapban legalább egyszer ülést tart, ahol megtárgyalja a gyülekezet előtt álló aktuális ügyeket, és meghozza a szükséges döntéseket. Ezek közül kiemelkedő fontosságúak a gyülekezet tervszerű, zárt és áttekinthető gazdálkodása érdekében hozott intézkedések. Mind a presbiterek, mind a mellettük egyéb munkát vállaló, önkéntesen szolgáló egyháztagok részvételével rendszeressé tettük a csendes hétvégéket. Ezek az alkalmak közös igeolvasással, énekekkel, imaközösséggel, bizonyságtételekkel, valamint kikapcsolódást és pihenést nyújtó szabadidős programokkal az egymás közelebbi megismerését, a gyülekezet érdekében végzendő munkában az egységes gondolkodást és cselekvést szolgálják. A presbitérium több tagja rendszeresen részt vesz a kisköri presbiteri konferenciákon, ahol presbiteri továbbképzés keretében folyamatos tájékozódás nyílik a környező református gyülekezetek életéről. A hitben való elmélyülést segítik a gyülekezeti szokásos alkalmakon túl a kisebb házi bibliaórás csoportok. Ezekből immár négy is működik a gyülekezetben, amelyekhez a közel lakók közül bárki bármikor csatlakozhat; illetve nyitott a lehetőség újabb kiscsoportok alakulása előtt. Ez év nyarán indult pl. a fiatal családosok bibliaköre, amely havonta tartja alkalmait a családok életében felmerülő aktuális kérdésekre közös, hitbéli válaszokat keresve. Tavasszal a Budapest Pasaréti gyülekezet egyik lelkipásztora tartott evangelizációt gyülekezetünkben; sokak lelki épülésére. Szinte külön fejezetet érdemelne a mozgalmas ifjúsági élet részletezése. A rendszeres pénteki ifiken túl idén is volt velencei csendes hétvége, a pasaréti Filemon ifi vendégül látása, a Szilágyi Dezső tériek meglátogatása, pizza-verseny, kerékpár túrák, evezések, kosarazások, frizbizések, és ki tudná felsorolni az összes szép emléket és közösségi élményt nyújtó alkalmat! Külön öröm szólni a gyermek-istentiszteletek szépen gyarapodó látogatottságáról! Beérni látszik az ebben tevékenykedő testvéreink elhivatott, mindig újat kereső munkálkodása (bábozások, rajzpályázat stb.). A gyülekezet számára szívet melengetőek és felejthetetlenek lelkes ünnepi templomi szolgálataik! Színesíti ünnepi gyülekezeti alkalmainkat, és segíti egyházzenei életünk fejlődését az újjáalakult kórus; Gombos Viktor vezetésével. Igazi közösségformáló, lelki életet gazdagító hatása volt a valkói réten megtartott gyülekezeti családi napnak. A különböző táborok is jól szolgálták a lelki élet fejlesztését; amellett, hogy kellemes kikapcsolódást, felüdülést adtak. Januárban sítábor, nyáron a konfirmáltak részére Mátraházán ifjúsági tábor, a Bakonyban kerékpáros tábor volt. Ezek mellett már hagyományosan rendeztük meg a napközis és az angol tábort is. Nagy tapasztalatú népművész irányítása mellett lehet szőni tanulni, és a legszélesebb korosztály számára magyar népitáncházi rendezvények vannak. Kiadványunk megjelenésének hétvégéjén szombaton zajlott a Líceum tanári karának együttléte a lelkipásztor családjával, majd vasárnap zajlik a gyülekezeti nap, mindkettő a parókia kertben. A gyülekezeti napot a népi-táncház zárja. Mindezek természetesen nem adják az elmúlt esztendő történéseinek teljességét, de eseményszerűen jellemzik a gyülekezet megújulásának folyamatát. Az igazi megújulás persze a lelkekben zajlik, amit hitünk szerint Mennyei Atyánk munkál. Közösségi programjaink szervezését mindenkor a missziói parancs betöltésének célja járja át, mellyel a hozzánk jövőket a Szentlélek segítségével Krisztushoz próbáljuk vezetni. 13

14 A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG RENDHAGYÓ M e g ú j u l t g y ü l e k e z e t i é l e t ü n k Életképek a Dezső ifjúsági kör mátraházi nyári táborából. Valkói gyülekezeti nap (június) 14

15 E l ő z e t e s ( R e f o r m á c i ó i K ö s z ö n t ő ) E L Ő Z E T E S K ö v e t k e z ő l a p s z á m u n k t a r t a l m á b ó l Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe a Reformáció Napja alkalmából október végén megjelenő lapszámunkat is, amely részletesen fog foglalkozni a reformációval. Az erről szóló vezércikket Balogh Tamás lelkipásztor jegyzi. A történelmi jelentőségű eseményekről, azok irányultságáról, Lutheri és Kálvini értelmezéséről Tompa Katalin teológa elemzését, míg a reformáció jelenkori összefüggéseiről dr. P. Tóth Zoltán presbiter írását olvashatjuk - Klaus Douglass nagysikerű könyve nyomán. A Halottak Napja ebben az évben is alkalom az előttünk elmentekre való emlékezésre. Erről Bakó Csaba presbiter; míg a temető üzemeltetés új rendjéről Mészáros Balázs tollából olvashatunk. Gyülekezetünk közösséggé formálódásában fontos szerepet játszanak a különböző táborok. Siposné Hajni a Tahiban tartott gyülekezeti táborról; Bokor Gergely pedig a bakonyi kerékpáros táborról írták meg élményeiket. A konfirmációs felkészítés új rendjéhez illeszkedik a nulladik évfolyam számára szervezett ifjúsági csoport, akiknél Egri Éva hitoktató gyülekezeti munkás szolgál; tájékoztató cikkét ugyancsak a következő lapszámban olvashatjuk. Egy iskolás gyermekét egyedül nevelő fiatalasszony súlyos betegséggel folyó harcáról, hitbeli vívódásairól ír. De Mello írásaiból szemezget dr. Soós Katalin. Az aktuális gyülekezeti alkalmakról ugyancsak részletes tájékoztatást ad következő lapszámunk. 15

16 G y ü l e k e z e t i a l k a l m a k NYITOTT AJTÓ Isten háza mindenkinek nyitva áll! F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap (templom) Gyermekistentisztelet: vasárnap (3 korcsoportban) Konfirmáció előkészítő (2. évfolyam) vasárnap 9 óra (gyülekezeti terem) Ifjúsági körök: miniifi (12 év) péntek (ifjúsági terem) KÉSZ ifi (15-18) péntek DEZSŐ ifi (13-14) péntek 18.30, nagyifi (18 év felett) péntek (ifjúsági terem) Gyülekezeti bibliaóra: szerda (káté magyarázat; gyülekezeti terem) Felnőttkonfirmáció: elindult, szerda 19:00. Jelentkezéseket továbbra is várunk. Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja (változó helyszín) Baba-mama kör: csütörtök (ifjúsági terem) Kék Kereszt (iszákosmentő) bibliaóra: csütörtök (gyülekezeti terem) Női bibliaóra: kedd (iroda) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (városközpont Kossuth L. u. Tűztorony ház, B II. em. 28., hétfő ), Bak János és felesége (alvég - Lovarda u. kedd ), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmező u., csütörtök ). Boros Gyula lelkipásztor és felesége (Kőrösfői u. hétfő ) Érdeklődni a lelkészi hivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). Népi szövés-hímzés: péntek (gyülekezeti terem) október 27. magyar népi-táncház Teszári Miklós vezetésével 17:00-18:30 óra gyermekeknek, 18:30-22:00 óráig ifjúsági és felnőtt korosztály számára élő zenével. Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a hivatalban vagy az impresszumban található elérhetőségeken. Az ifjúsági körökre várunk minden konfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál. I m p r e s s z u m VISSZATEKINTŐ a Gödöllői Református Egyházközség rendhagyó kiadványa szeptember 23. Felelős kiadó: A Gödöllői Református Egyházközség Elnöksége. Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. Tel.: (28) Internet: A hivatal nyitvatartási ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva.! 16

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE TERVEZET MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE Székhely:1082 Budapest, Üllői út 78/a. Nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság: 4894/1992 Adóigazgatási száma:18060968-1-42 2013. év április hó 13. napján

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. / Fax: 47/311-039/ 47/311-720 E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu OM azonosító: 039227 SZERVEZETI

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

ORÖ: Több mint havi félmilliós fizetést indítványozott magának Hegedûs May 26.

ORÖ: Több mint havi félmilliós fizetést indítványozott magának Hegedûs May 26. ORÖ: Több mint havi félmilliós fizetést indítványozott magának Hegedûs 2015. May 26. Havonta több mint félmilliós fizetést indítványoztatott magának Hegedûs István, az ORÖ elnöke derül ki a RomNet birtokába

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 26. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. január 20. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Részletesebben

I. ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX A mérnök a műszaki alkotás, létesítmény és tennék (a továbbiakban mű) létrehozásával jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához. Munkája nemcsak a most

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM)

A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM) A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM) A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) (a továbbiakban Szövetség) olyan szlovákiai magyar ajkú református fiatalok és

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány. 1025 Budapest, Verecke út 120/4.

C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány. 1025 Budapest, Verecke út 120/4. C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány 1025 Budapest, Verecke út 120/4. 2013. évi közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 20. Dr. Puskás István elnök Közhasznúsági jelentés CISV 2013 1./6 C.I.S.V.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben