Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe"

Átírás

1 Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe Körlevél augusztus 15. Fordította: Dr. Varga Lajos Budapest, 2010, OKGyK Lektorálta: Varga Attila, Faller László A német fordítással egybevetette: Broczky István A mő eredeti címe: La funzione pastorale dei musei ecclesiastici Lettera Circolare Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Cittá del Vaticano 15 agosto 2001.

2 Eminenciás, Excellenciás és Fıtisztelendı Urak! Miután az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága a könyvtárakról és a levéltárakról tárgyalt: 1 mindamellett, hogy megerısítette a mővészeti-történelmi örökség (ingatlanok és ingóságok) 2 leírásának és leltározásának sürgısségét és szükségességét, most az egyházi múzeumokra fordítja figyelmét azzal a céllal, hogy a szokásos módon már nem használatos kiemelkedı mővészeti és történelmi emlékeket fizikai értelemben megırizzék, jogilag megvédjék és a pasztorális munkában felhasználják. Ezzel az új dokumentummal az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága további segítséget akar adni ahhoz, hogy a kulturális javak által az Egyház tevékenységét még erıteljesebbé tegye azzal a céllal, hogy az új evangelizáció látásmódjával újszerő humanizmust segítsen elı. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága valóban elsırendő feladatának tekinti, hogy Isten egész népe, de különösképpen a tevékenységet vállalók (laikusok és egyháziak), pasztorális területen vegyék figyelembe az Egyház hatalmas történelmi-mővészeti örökségét. A kereszténység abból ismerhetı fel, hogy hic et nunc (itt és most) minden nemzedéknek hirdeti az evangéliumot és hőséges a Hagyományhoz. Az egyház egész történelme folyamán segítségül hívta a különbözı kultúrákat, hogy elterjessze és magyarázza a keresztény üzenetet. 3 Ennélfogva a hit saját természete szerint arra irányul, hogy olyan különbözı belsı evangelizáló erıvel rendelkezı és kulturális értéket képviselı mővészi formák és történelmi megnyilvánulások által fejezze ki magát, melyek iránt az Egyház a legnagyobb figyelmet kell, hogy tanúsítsa. 4 Éppen ezért különösképpen a régebben evangelizált országokban, de azokban is, melyeket újabban evangelizálnak, összegyőlt a kulturális javak bıséges öröksége, melynek karaktere különleges értéket hordoz sajátos egyházi célra való rendeltetésük miatt. Ebben az értelemben egy egyházi múzeum is összes megnyilvánulásaival együtt, melyek hozzá kötıdnek bensıségesen kapcsolódik az egyház múltjához, mivel látható módon dokumentálja azt a tevékenységet, melyet az egyház évszázadokon keresztül a kultuszban, a katekézisben, a kultúrában és a szeretetszolgálatban kifejtett. Az egyházi múzeum tehát az a hely, amely nemcsak az ember szellemi tehetségét mutatja be, hanem a jelen biztosítékaként - a fokozatosan fejlıdı kulturális és vallási életet dokumentálja. Ebbıl következik, hogy nem lehet abszolút értelemben - azaz a pasztorális tevékenységtıl elkülönítve érteni, hanem úgy kell felfogni, hogy kapcsolatban áll az egyházi élet teljességével, minden kultúra és nemzet történeti-mővészeti örökségével. Szükségszerően illeszkednie kell a pasztorális tevékenység területéhez, azzal a kötelezettséggel, hogy a történelmi-mővészeti örökség komplex megközelítésén keresztül az egyházi életre reflektáljon. 1Vö. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare Bibliothece ecclesiastiche nella missione della Chiesa [AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGA: Az egyházi könyvtárak feladatai. Körlevél], 19 marzo 1994, Prot. N. 179/91/35 (Enchiridion Vaticanum 14/ ); EAD., Lettera circolare La Funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, 2 febbraio 1997, Prot. N. 274/92/118 (opuscolo, Cittá del Vaticano 1997) Magyarul olvasható: Római Dokumentumok IX. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, Vö. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare Necessitá e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, 8 dicembre 1999, Prot. N. 140/97/162 (opuscolo, Cittá del Vaticano 1999). Magyarul olvasható: Római Dokumentumok XXXIII. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGA: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgıssége. Körlevél. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 58. Magyarul olvasható: Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról Gaudium et spes. In.: A II. Vatikáni Zsinat tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai. Szerk.: Dr. Cserháti József, Dr. Fábián Árpád. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, (é.n.) Ilyen zsinati tanácsadás nyert kifejezést más szövegrészekben (Ad Gentes n. 21), megismételte többek között II. János Pál pápa Slavorum Apostoli kezdető enciklikájában, június 2-án, n. 21 (Echiridion Vaticanum 2/ ). 4GIOVANNI PAOLO II. (II. JÁNOS PÁL) MOTU PROPRIO Inde a Pontificatus Nostri initio, 25 marzo Proemio (L'Ossservatore Romano, 5 maggio 1993, p. 1 e 5). 2

3 Keresztény értelemben az egyházi múzeumok teljes joggal tartoznak azon szervezetek közé, melyek arra vannak rendelve, hogy az egyház missziós szolgálatába állított kulturális javak értékét közvetítsék. 5 Ezért oly módon kell szervezni ıket, hogy képesek legyenek tovább adni a szentet, a szépet, a régit és az újat. Ezek tehát integráns részei az egyház pasztorális tevékenységének és kulturális megnyilvánulásának. A rendeltetésszerő használaton kívüli, elhagyott, ırizetlen mővészeti-történeti örökség megfelelı megırzést nyerhet és alkalmas módon felhasználható az egyházi múzeumokban. Fáradozni kell azon, hogy a használatban lévı és a használaton kívüli javak úgy kapcsolódjanak kölcsönösen egymáshoz, hogy múltba tekintı látásmódot, aktuális mőködıképességet, további távlatokat biztosítsanak a terület elınyére: így tehát egymás mellé kell rendelni a múzeumokat, mőemlékeket, berendezési tárgyakat, szentképeket, a népi áhítat emlékeit, a levéltárakat, könyvtárakat, a győjteményeket és minden más helyi szokást. Egy szétesésben lévı kultúrában olyan kezdeményezésekre van szükség, melyek újra felfedik mindazt, ami kulturálisan és spirituálisan a társadalmi közösséghez tartozik, nem szigorúan turisztikai, hanem sokkal inkább humanista értelemben. Ilyen értelemben valóban újra felfedezhetjük a történelmi-mővészeti örökség célját, hogy az kulturális kincsként használható legyen. Ezen alapvetésnek megfelelıen az egyházi múzeum olyan jelentıs hellyé válhat, melynek körében a múlt újraértékelésének terve és a jelen felfedezése jobb és gyakorta ismeretlen szempontok alapján megvalósulhat. Ezen felül az egyházi múzeum úgy jelenik meg, mint a megırzı tevékenység, az emberi nevelés és a meghatározott területen zajló keresztény evangelizáció székhelye. Szervezetének ez okból figyelembe kell vennie annak a területnek társadalmi folyamatait, kultúrpolitikáját és összehangolt pasztorációs terveit, amelynek részévé vált. Bármennyire fontosak is legyenek a muzeális intézmények az Egyházban, de a kulturális javak megırzése legfıként a keresztény közösségre van bízva. Meg kell értenie saját múltjának jelentıségét, teljesebbé kell tennie ahhoz a helyhez való hovatartozás tudatát, ahol él, és meg kell értenie a mővészeti örökség pasztorációban való sajátos jellegét. Arról van tehát szó, hogy kritikus öntudatot hozzunk létre a történelmi-kulturális örökség értékének bemutatására, melyet az idık változásai során létrehoztak a különbözı kultúrák az Egyház közremőködésével, amely olykor mint széles látókörő megrendelı, olykor mint a régi emlékek figyelmes megırzıje jelent meg. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyházi múzeumok szervezetének szüksége van egyháztani alapra, teológiai távlatokra és lelkiségi dimenzióra, mivel ezek az intézmények csak ilyen módon képesek egy adott pasztorális tervbe illeszkedni. Bár a jelen körlevél nem akar túlságosan belemélyedni a fenti észrevételekbe, de belılük kiindulva általános jellegő és kiváltképpen gyakorlati megfontolást szeretne nyújtani az egyházi múzeumok fontosságáról és feladatáról az egyházi és a társadalmi élet összefüggésében. Az egyházi múzeumok eredetisége és hatékonysága attól a környezettıl függ, amelynek szerves része. 1. Az egyházi történelmi-mővészeti értékek megırzése 1.1 A történelmi-mővészeti örökség jelentısége Az egyházi kulturális javak a keresztény közösség sajátos öröksége és tulajdona. Egyidejőleg a keresztény üzenet általános dimenziójával valamilyen módon az emberiség egészéhez tartoznak. Céljukat az egyház missziójához rendelték, az emberi fejlıdés és a keresztény evangelizáció kettıs, egymással összefüggı dinamizmusában. Értékük hangsúlyossá teszi a hit inkulturációs munkáját. Valóban, az egyházi kulturális javak, amennyiben a történelmi emlékezet kifejezıi, lehetıvé 5Az egyházi kulturális javak magukba foglalják mindenek elıtt a festészet, a szobrászat, az építészet, a mozaikmővészet örökségét, melyeket az egyház missziójának szolgálatába állítottak. Ezekhez kell azután kötni az egyházi könyvtárakban ırzött könyveket és az egyházi intézmények levéltáraiban ırzött dokumentumokat. Ehhez kapcsolódnak késıbb az irodalmi, színházi, filmszínházi munkák, a tömegtájékoztatási eszközök által elıállított eszközök is. GIOVANNI PAOLO II. (II. JÁNOS PÁL) Allocuzione ai partecipanti alla I Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, n. 3 (L'Osservatore Romano, 13 ottobre 1995, p. 5). 3

4 teszik, hogy különbözı nemzedékek alkotásain keresztül újból felfedezzük a hit útját. Mővészi értékük által megmutatják a mővészek, kézmővesek és a helyi mesterek alkotó képességét, akik az érzékelhetıben ki tudják fejezni saját vallásos érzésüket és a keresztény közösség áhítatát. Kulturális tartalmukkal közvetítik korunk társadalmának az emberi és keresztény bölcsesség egyéni és közösségi történetét egy meghatározott részterület és történelmi idıszak vonatkozásában. Liturgikus jelentıségük által különösképpen az istentisztelethez vannak rendelve. Egyetemes rendeltetésük által bárkinek lehetıséget adnak, hogy haszonélvezıi legyenek anélkül, hogy kizárólagos birtokosaivá váljanak. Az érték, melyet az Egyház saját kulturális javaiban felismer, magyarázza a hívı közösség részérıl jövı és az egyes egyházi intézményekben meglévı akaratot, hogy az apostoli kortól kezdve összegyőjtsék a hitrıl való tanúságtételt, és ırizzék azok emlékét; azért, hogy kifejezzék a világtörténelemnek ebben az utolsó szakaszában élı Egyház egyetlenségét és folyamatosságát. 6 Ebben az összefüggésben az Egyház fontosnak tartja saját kulturális javainak átörökítését. Azok valóban a Tradíció láncának lényeges szemét mutatják be; az evangelizáció érzékelhetı emlékei pasztorális eszközzé válnak. Ebbıl következik tehát restaurálásuk, megırzésük, leírásuk, megvédésük kötelezettsége 7 értékük kiemelésének azzal a céljával, mely elımozdítja jobb megismerésüket, és mind a katekézisben, mind a liturgiában való megfelelı használatukat. 8 Az egyházi kulturális javak közé számít a világ minden részén különbözı mértékben szétszórt hatalmas történelmi és mővészeti örökség. Saját azonosságát az egyházi használatnak köszönheti, ezért nem lehet kiszakítani ebbıl a környezetbıl. Ezért ki kell dolgozni a történelmi és mővészeti örökség egyetemes és egyidejő hasznosításának stratégiáit, hogy azt a maga sokszínőségében élvezzük. Így mindent, ami például liturgikus reformok miatt használaton kívülre került, vagy régisége miatt többé nem használatos, kapcsolatba kell hozni azokkal a javakkal, amelyek még használatban vannak, azzal a céllal, hogy nyilvánvalóvá váljék az egyháznak azon érdekeltsége, hogy különbözı kulturális formák és stílusok segítségével juttassa kifejezésre a katekézist, a kultuszt, a kultúrát és a karitatív szolgálatot. Azért, hogy az Egyház elkerülje a letét, a szétszóródás, a más iparmővészeti múzeumoknak (állami, civil, privát) való átadás veszélyét, amikor erre szükség van, alapítsanak saját muzeális raktárakat, melyek biztosítani tudják az egyházban való megırzést és felhasználást. A csekélyebb mővészi értékő tárgyak is tanúsítják az adott idıszak társadalmi elkötelezettségét, amely azokat létrehozta, és képesek a mai közösség identitásának formálására. Ezen tárgyak számára tehát szükséges gondoskodni a múzeumi raktár megfelelı formájáról. Mindenképpen szükséges, hogy a múzeumokban és az egyházi hatáskörbe tartozó raktárakban megırzött mővek, közvetlen kapcsolatban maradjanak az egyházi intézmények által még használatban lévıkkel Megközelítés a történelmi-mővészeti örökség megırzéséhez Eltérıek azok a normák, melyek szerint az egyes civilizációkban gondoskodnak a kulturális emlékanyag örökségének védelmérıl. Például Nyugaton és a hozzá hasonult kultúrákban az elmúlt idık emlékét a használaton kívülre került iparmővészeti emlékanyag megırzésével végzik, történeti-mővészeti fontosságuk vagy egyszerően azok emlékértéke miatt. Ismét más esetekben ellenben az emlékek megırzését túlnyomó többségében az elmúlt események szóbeli elmondására bízzák azért is, mert nem ritkán klimatikus okok miatt a fellelt tárgyak megırzése nehéznek bizonyul. Végül van rá eset, hogy a megırzés az eredeti anyag és a stílusjegyek figyelembe vételével a mőtárgyak reprodukciójával történik. De minden népben létezik az emlékezet élı tudata, mint értékhordozó, amelyet nagy gonddal kell ápolni. 6PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, cit. n Magyarul olvasható: AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA: Körlevél. Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. N II. JÁNOS PÁL PÁPA október 12-én kelt Allokúciója cit. n.4. 8Uo. 4

5 A régi keresztény hagyományokkal rendelkezı országokban a történelmi mővészeti örökség, miután hosszú évszázadok során folyamatosan új kifejezési formákkal gazdagodott, és egész generációk számára a katekézis és a kultusz kiváltságos eszközévé vált, a legújabb idıkben, olykorolykor a szekularizáció miatt, szinte kizárólagos esztétikai jelentést nyer. Ezért fontos, hogy az egyházak különbözı módszerek segítségével kiemeljék a történeti-mővészeti örökség összetett mivoltát úgy, hogy a kézmőves tárgy esztétikai értéke ne különüljön el teljesen pasztorális funkciójától, azon kívül a történelmi, szociális, területi, áhítatbéli összefüggésétıl, melynek sajátos kifejezése és tanúbizonysága. Egy egyházi múzeum területi gyökerő, az egyház tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, valamint az egyház és saját történelmi emlékezetének nyilvánvaló megfelelıje. Nem korlátozódik régi és értékes dolgok puszta győjteményére, mint ahogy Paolo Giovio és Alberto Lollio a reneszánszban megpróbálták, hanem azért ırzi azokat, hogy a mővészeti és vallásos jelleggel rendelkezı tárgyak értékét bemutassa. Egy egyházi múzeum nem pusztán Mouseion, avagy a Múzsák temploma, a fogalom etimológiai értelmében arra való emlékezésként, aki Egyiptomban az alexandriai Tolomeo Sotore-t alapította hanem egy épület, melyben az Egyház történelmimővészeti öröksége megırzıdik. Még abban az esetben is, ha megannyi kézmőves tárgy már nem szolgál meghatározott egyházi célt, üzenetet közvetítenek, amelyet a régmúlt korok keresztény közösségei akartak átadni az egymást követı generációknak. Ezen megfontolások fényében fontos tehát, hogy megfelelı módszereket fejlesszünk ki a történelmi-mővészeti örökség értékének megfelelı bemutatása és egyházi értelemben vett megırzése céljából. Ezeknek a módszereknek a következı kötelezettségeken kellene alapulniuk: az egyházmegyei és nemzeti szinten kifejezetten erre a célra alapított intézmények által nyújtott támogatás; elsıdleges céljuk és történetük megismerése, nemcsak állományuk ismerete a szisztematikusan készített leltárak és katalógusok segítségével; 9 a tárgyak szociális, egyházi és áhítattörténeti összefüggésekben való elhelyezése; az elmúlt idık emlékeirıl való véleményalkotás korunk egyházi és kulturális tapasztalatának vonatkozásában; a múlt ilyen mőveinek megırzése és jelenkori esetleges felhasználása pasztorális területen; 10 Azért, hogy ilyen feladatokat ellássanak, szükséges lenne olyan egyházi múzeumok alapítása, amelyek miután egy meghatározott terület nemzeti kulturális örökségével kapcsolatban vannak, a kulturális élet központjainak szerepét is felveszik. Szintén szükségessé válik az Egyház egyetemességében az egyházi kulturális javak kezelésével megbízott különbözı hivatali ágazatok ésszerősítése. Ahol ez lehetséges, ezen kívül azon kell fáradozni, hogy megteremtsék a fent említett egyházi intézmények és a megfelelı civil szervek közötti együttmőködés formáit azért, hogy közös tervekben állapodjanak meg. 1.3 Történelmi utalások a történeti-kulturális örökség megırzésére vonatkozóan Mindenki számára ismert, hogy az egyház a teljes története folyamán elkötelezett módon viszonyult mővészeti és történelmi örökségéhez, mint ahogy ez nyilvánvaló a pápai, az ökumenikus, a helyi zsinatok és az egyes püspökök megnyilatkozásai alapján. Ilyen gondosság 9Vö. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare Opera Artis de cura patrimonii historico-artistici Ecclesiae, ad Praesides Conferentiarum Episcopalium, 11 aprile 1971 (AAS 63 [1971] p ); Codex Iuris Canonici (1983), can nn. 2-3.; PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare Necessitá e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, cit. Magyarul olvasható: Római Dokumentumok XXXIII. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGA: Körlevél. Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgıssége, cit. 10SEGRETARIA DI STATO, Lettera circolare ai Vescovi d'italia per la conservazione, custodia e uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, 15 aprile 1923, Prot. N (M. VISMARA MISSIROLI, Codice dei Beni Culturali di interesse religioso. I. Normativa Canonica, Milano p ). EAD., Lettera circolare agli Ordinari d'italia, 1 settembre 1924, Prot. N (u.o., p ). 5

6 mutatkozott meg mind a mőalkotások beszerzésénél, melyeket elsıdlegesen az istentiszteletre, a szent helyek ékesítésére rendeltek; mind megırzésükben és védelmükben. 11 Az értéktárgyak megırzése végett melyek között kiemelkednek a liturgikus felszerelések, az ereklyék a hozzájuk tartozó ereklyetartókkal már a késı antik kortól kezdve a székesegyházhoz vagy a kultusz más kiemelkedı helyéhez (pl. kegyhelyek) kapcsolódóan létrehozták az úgynevezett kincstárakat, nagyon gyakran a sekrestyével szomszédosan, és ezeket megfelelı szekrényekkel (armarium) vagy tartókkal (scrinium) látták el. Ezek a győjtemények alapvetıen a legünnepélyesebb szertartásokon használt különleges értékő kultusztárgyak raktárai voltak; emellett reprezentatív értékkel is rendelkeztek különösen a kiemelkedı ereklyék jelenléte miatt, végezetül aranytartalékként is szolgáltak szükséghelyzetben. Ragyogó példa erre a Pápai Sekrestye a Vatikánban. A középkori kincstárakat mindenképpen igazi győjteménynek tekinthetjük, melyeket a gyakorlati használatból (átmenetileg vagy véglegesen) kivont és különleges intézményi ellenırzés alá helyezett tárgyakból állítottak össze. Ugyanakkor az ott összegyőjtött kézmőves tárgyakat megfelelı helyen és körülmények között kihelyezték, hogy a közönség megcsodálhassa. Az ilyen győjtemények különbsége a magán régiség-győjteményektıl abban áll, hogy a kincstárak nem egyetlen személy, hanem intézmények tevékenységébıl valósultak meg, és így a nyilvánosság számára is elérhetık maradtak. Európa legrégibb kincstárai között kell említenünk a francia Saint Denis apátságot és az itáliai Monza székesegyházának kincstárát, mindkettıt a VI. században alapították. A leghíresebb középkori kincstárak között említhetjük a római Sancta Sanctorum-ot, a velencei Szent Márk Bazilikát, és a milánói Szent Ambrus templomot; a Saint Foy de Conques kegyhelyét és a Verdun-Metz-i katedrálist (Franciaország), a kölni dómot, Aachent és Regensburgot (Németország); az ovidioi Camera Santa-t (Spanyolország); a Clonmacnoise-i katedrálist (Írország). A fent említett kincstárakat több helyen leltárral vagy mutatóval látták el, melyeket az évszázadok folyamán különbözı módon szerkesztettek. A régi, értékes vagy egyszerően különleges tárgyak magángyőjteménye mely már a XIV. századtól kezdve dokumentált magán [győjteményi] formában egyházi személyek részérıl is gyakorlatban volt. A klasszikus alkotások nagyobb győjteményei között melyek az antikvitás iránt érdeklıdı új humanizmus következményeként alakultak ki helyezkednek el a XV. századtól kezdve a pápák és a bíborosok ösztönzésére alakult győjtemények. Ilyen összefüggésben a muzeológia történetében alapvetı eseménynek számít, hogy IV. Sixtus pápa elhatározása alapján néhány antik bronz szobrot helyeztek el a Campidoglion 1471-ben azért, hogy a római népnek visszaadják azokat az emlékeket, melyeket korábban ık birtokoltak. Elsıként találkozhatunk egy fejedelem kezdeményezésére azzal, hogy mővészeti alkotásokat a nagyközönség számára is elérhetıvé tesznek. Ez az elképzelés a XVIII. század végétıl válik egyetemesen népszerővé, és a capitóliumi és a vatikáni Múzeumok megnyitásához, valamint Európa jelentısebb fıvárosaiban a nagy nemzeti múzeumok létrejöttéhez vezet. A tridenti zsinat utáni idıszakban, amikor az egyház szerepe kulturális téren is kiemelkedıvé vált, Federigo Borromeo bíboros, milánói érsek példának okáért úgy tekintett saját képgyőjteményére mint ırzési helyre és ugyanakkor mint válogatott közönségnek szánt, nyitott didaktikus központra. Ezért támogatta győjteményéhez kapcsolódóan 1609-ben a Bibliotheca Ambrosiana és 1618-ban a Festészeti, Szobrászati és Építészeti Akadémia egymás melletti létesítését, és errıl Musaeon néven 1625-ben kiváló módon illusztrált katalógust tett közzé. Ilyen kezdeményezéseknél, melyek a kor arisztokrata mővészetpártolásának modelljét veszik át, nyilvánvaló a könyvtár múzeum iskola közötti együttmőködés, hogy egységes nevelési és kulturális célú tervet valósítsanak meg és 1600 között egymás után megjelennek a múzeumok új típusai, túlnyomórészt pedagógiai és didaktikai céllal, melyek egyházi területen széles körben elterjedtek úgy mint 11 Bıséges áttekintést nyújt az 1. fejezet a Tanítóhivatal közbelépéseirıl, melyeket a kulturális javak érdekében tett, egészen az antikvitásig visszamenıen. Ennek a Pápai Bizottságnak az utolsó körlevele: Necessitá e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali delle Chiesa, cit. Magyarul: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgıssége, cit. 6

7 tudományos múzeumok, amelyekkel szemináriumokat, kollégiumokat és különösen a jezsuitákhoz kötıdı más nevelési intézményeket láttak el. Majd a legújabb idıkben a kincstárak mellett létrejönnek a katedrálisok múzeumai és építéstörténeti múzeumai azzal a céllal, hogy megırizzék és bemutassák a mőalkotásokat és a kultikus (vagy más természető) tárgyakat, melyek magából a székesegyházakból vagy azok sekrestyéibıl származnak, és már javarészt nincsenek használatban. Az elıbbiek mintájára a XIX. század végén és a XX. század elején végül megjelennek az egyházmegyei múzeumok, a város és az egyházmegye más templomaiból is származó anyaggal, egyetlen székhelyre koncentrálva azért, hogy azokat megmentsék az elhanyagolástól és az elkallódástól. Szintén hasonló céllal alapították a szerzetesközösségek múzeumait is. 1.4 Az egyházi múzeumokat érintı törvényalkotói megnyilatkozások A Pápai Állam törvényhozása az 1800-as évek elején az antik és a mővészi alkotások megvédésére és megırzésére a pápáknak korábban, a XV. századtól kezdve hozott rendelkezéseit megerısítette azzal a szándékkal, hogy korlátozza a római korból származó emlékek megsemmisítését és a klasszikus emlékek elkallódását. A törvényhozás ezen kívül a múzeumi élet területére vonatkozóan modern és újító gondolatokat tartalmaz. VII. Piusz pápának az október 1-én kiadott híres chirografája megerısíti, hogy az erre rendelt állami intézmények kötelesek gondoskodni arról, hogy az emlékek és az antikvitás szép mővei [ ] mint valódi prototípusok és a szép példái vallásos céllal és a nyilvánosság okítására ıriztessenek, és más ritkaságoknak újra való felfedezésével bıvüljenek. 12 Sıt kijelenthetjük a megtalált régészeti leleteknek és nagy részben más mővészi alkotásoknak az elidegeníthetetlenség és az állam határain való kivihetetlenség elve alapján, hogy az utasítás célja a közönség számára oktatási céllal történı hasznosítás. Következésképpen az a döntés született, hogy használni kell a közösség anyagi forrásait a szőkös anyagi helyzet ellenére is azért, hogy érdekes tárgyakat vásároljunk múzeumaink gyarapítására; abban a bizonyosságban, hogy a célirányosan felhasznált összeg, mellyel a szépmővészeteket támogatjuk, bıségesen megtérül az által a mérhetetlen haszon által, amit az állampolgárok és az állam merítenek belıle. 13 A Szentszéknek a XX. században a múzeumok tárgyában kiadott elıírásai Itália püspökeihez szóltak, de hasonlóképpen érvényesnek tekinthetjük azokat az egyetemes egyház számára is. Ezek általánosságban véve nem kizárólag a muzeális intézményekre vonatkoznak, hanem tágabb összefüggésbe vannak helyezve, amely magába foglalja a levéltárakat, könyvtárakat, a szakrális mővészetek egészét olyan látásmód szerint, mely a kulturális javakat pasztorális szempontból vizsgálja. Emlékeznünk kell az államtitkárság április 15-én kelt körlevelére, mely tanácsolja, hogy ahol még nincs, alapítsanak egyházmegyei múzeumot,[ ] szervezzék meg jól a püspökségen vagy a székesegyház mellett. 14 Hasonlóképpen említeni kell Pietro Gasparri szeptember 1-jén kiadott második levelét. Ebben közli az itáliai püspökökkel a Szakrális Mővészetek Pápai Központi Bizottságának megalapítását, és úgy rendelkezik, hogy minden egyházmegyében meg kell alapítani a szakrális mővészetek egyházmegyei (vagy regionális) bizottságát, melynek többek között feladata az egyházmegyei múzeumok kialakítása és rendszere. 15 Hasonló rendelkezéseket bocsátott ki a Zsinati Kongregáció (Congregazione del 12PIO VII, Chirografo sulla conservazione dei monumenti e sulla produzione di belle arti, 1 ottobre 1802, contenuto nell'editto del Camerlengo di S.R.C. Cardinal Doria Pamphilj (A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, , Bologna 1978, p Uo. n. 10. A Chirographában lévı elvek a következı neves kiadvány alapján állnak: Editto del Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca, sopra le antichitá e scavi, 7 aprile 1820 (A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti, cit., p ), amely az ásatások, a megırzés, az antik és modern mővészi értékek forgalmazása tárgyában hozott rendelkezéseivel, a kulturális javak tekintetében a modern törvényhozás egyik alapmővének tekinthetı. 14SEGRETERIA DI STATO, Lettera circolare ai vescovi d'italia per la conservazione, custodia ed uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, 15 aprile 1923, cit. 15SEGRETERIA DI STATO, Lettera circolare agli ordinari d'italia, 1 settembre 1924, cit. 7

8 Concilio) május 24-én kiadott Disposizioni iratában, 16 ahol az ilyen intézményeknek célkitőzésként ajánlották azon mővek megırzését, melyek egyébként elkallódnának. Ugyanazon fent említett Pápai Központi Bizottság azokban az években az állami intézményekkel együttmőködve segítség sorozatot dolgozott ki egy az olasz egyházmegyéknek egyházmegyei múzeumok létrehozására és kezelésére. 17 Valóban egyetemes érvényő a Papi Kongregációnak április 11-én a püspöki konferenciák elnökeihez írott körlevele, mely rendelkezik a liturgikus reform következtében többé már nem használatos mőértékek és kincsek egyházmegyei vagy egyházmegyeközi múzeumban való megırzésérıl. 18 Viszont sem az 1917-es, sem az 1983-as CIC-ben, sem pedig a keleti egyházak kánonjogi győjteményében nem említik a múzeumokat, jóllehet egyébként világosak a mővészi és történelmi örökség védelmérıl és megırzésérıl szóló felhívások. 19 Az, hogy az Egyház eközben ugyanolyan mértékben, mint a jobban rendezett levéltárakat és könyvtárakat, a múzeumokat és azok minden hatását kulturális és pasztorális intézménynek tekintse, immár nyilvánvaló tény, mely világosan kitőnik az évi Apostoli Constitutióból. Ezzel történt meg ennek a Pápai Bizottságnak az alapítása, melynek megbízatása az, hogy mőködjön együtt a részegyházakkal és a múzeumok, levéltárak és könyvtárak alapítására rendelt püspöki szervekkel azért, hogy szakszerően valósítsák meg a részegyház egész területén a teljes mővészeti és történeti örökség összegyőjtését és megırzését, hogy minden érdeklıdınek rendelkezésére álljon Az egyházi múzeum sajátossága, célja és tipológiája 2.1. Sajátossága Az egyházi keretek között való ırzés Azért, hogy az egyházi múzeumok sajátosságát megértsük, hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy az Egyház kulturális javainak élvezete elsıdlegesen és alapvetıen keresztény kulturális környezetben valósul meg. Ténylegesen a történelmi-mővészeti egyházi örökség nem múzeumi célra jött létre, hanem azért, hogy a kultuszt, a katekézist, a kultúrát és a felebaráti szeretetet kifejezésre juttassa. De az idık folyamán a pasztorális igények és az emberek ízlésének változásával sok kézmőves tárgy elavulttá vált, úgyhogy felmerül megırzésük problémája azzal a végsı céllal, hogy történeti és mővészeti értékükre való tekintettel megmaradjanak. Az anyagi megırzés és az illetéktelen beavatkozástól való megóvás olykor radikális megoldásokat kíván, mivel tovább növekszik indirekt módon is az elkallódás veszélye. Ilyen esetekben nyilvánvaló az egyházi múzeumok alapításának sürgıssége azért, hogy a keresztény történelem tanúbizonyságait és annak sajátos mővészi-kulturális megnyilvánulásait megfelelı helyeken győjtsék, és miután sajátos 16SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia, 24 maggio 1939 (AAS31 [1939] p ). 17PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, Schema di regolamento per i Musei diocesani (G. FALLANI, Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia, Brescia 1974, p ); EAD., Schema di verbale di deposito in Musei statali (u.o., p ); EAD., Norme relative al prestito di opere d'arte di proprietá di Enti ecclesiastici (u.o., p ). 18SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare Opera Artis, cit., n Codex Iuris Canonici (1983), can , 1269, 1270, 1292, 1377 (ajándékozások, eladások és elidegenítések); can 1189 (képek restaurálása); can és (a kegytárgyak és értékes tárgyak biztonsága és láthatósága); can (olyan templomnak a profán célokra való igénybevétele, melyet többé nem használnak kultikus céllal); can és 1284 (az adminisztrátorok kötelességei; leltárak). Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990), [CCEO] can. 278 (felügyelet); can. 873 (átalakítás profán célra); can , 888, 1018, 1019, 1036, 0449 (elidegenítés); can (restaurálás); can. 1025, 1026 (leltározás). 20GIOVANNI PAOLO II. Costituzione Apostolica Pastor Bonus, 28 giugno (AAS 80 [1988} p ) Art

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Emberi jogok az újabb egyházi megnyilatkozások tükrében

Emberi jogok az újabb egyházi megnyilatkozások tükrében Erdı Péter Emberi jogok az újabb egyházi megnyilatkozások tükrében 1. Az emberi jogok fogalma és kikristályosodása A szó szoros értelmében vett emberi jogokról akkor beszélhetünk, ha olyan jogokról szólunk,

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Rózsás Eszter egyetemi adjunktus A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme Doktori (PhD) értekezés Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Pécs 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829)

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74 Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) 1. A bőncselekmények és a rendzavarás megelızése, alternatíva, annak katonai erıvel való

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben