Eljárásrendi változások bemutatása a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a"

Átírás

1 Eljárásrendi változások bemutatása a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011 (V.6.) NFM utasítás alapján

2 Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről A rendelet hatálya kiterjed a programozási idõszakban az Európai Területi Együttműködés programjaiból származó támogatások kivételével az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó visszterhes vagy támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre, a címzettekre és a kedvezményezettekre. A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V.6) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról A működési kézikönyv az NFÜ és a pályázatok kezelésében közreműködő szervezetek feladatait szabályozza, részletesen meghatározva az egyes tevékenységeket, azok jogi alapját, felelősét.

3 Jogszabályi háttér Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) Ügyrendje Meghatározza a Bizottság összetételét, működésének általános szabályait, üléseinek menetét, az ülések elhangzottak dokumentálását, a Bizottság javaslata továbbításának szabályait.

4 Változások az eljárásrendet illetően Az ügyintézés felgyorsítása az elektronikus úton történő kommunikáció általános előírásával - Azonnali Értesítések rendszerének elindítása, elektronikus kapcsolattartás - A pályázóval, kedvezményezettel történő kapcsolattartás elsődlegesen a Pályázó Tájékoztató Felületen keresztül történik, - a jelszót a KSZ a befogadási kritériumok ellenőrzését követően, a befogadásról szóló értesítésben bocsátja a pályázó rendelkezésére. - Az értesítés kézhezvétele időpontjának a Pályázó Tájékoztató Felületen küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásának időpontja minősül. - Abban az esetben, ha a Pályázó Tájékoztató Felület vagy egyes funkciói nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni.

5 Változások az eljárásrendet illetően Döntéshozatal határideje Az NFÜ támogatásról vagy elutasításról hozott döntési határideje, ide nem számítva az esetleges hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartamát a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított hatvanadik nap, könnyített elbírálású támogatás esetében a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik nap. Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják, vagy ha a beérkező projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az NFÜ egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

6 Változások az eljárásrendet illetően Közszféra szervezetek esetében a támogatás intenzitás (új előírás) Közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. Ha a pályázó a Pályázati Útmutatóban foglaltaktól eltérően nem az adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényel támogatást, a támogatói döntésben az elszámolható költségcsökkenés összegét kell meghatározni, a támogatási összeg változatlanul hagyása mellett, és a támogatási szerződéskötés során kell a kedvezményezettől az ennek megfelelően módosított költségvetést bekérni. A költségvetést a belső korlátok, fajlagos mutatók figyelembe vételével szükséges módosíttatni. Hiánypótlás teljesítésével kapcsolatos változás (új rendelkezés) - Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelésre, illetve döntés-előkészítésre terjeszteni. -Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást késve nyújtja be, a hiánypótlást az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.

7 Változások az eljárásrendet illetően Bíráló Bizottság helyett Döntés Előkészítő Bizottság Feladata: a projektjavaslatok elbírálása Tagjai: elnök, szavazati joggal rendelkező tagok, tanácskozási joggal rendelkező tagok Szavazati joggal rendelkező tagjainak száma alapesetben 5 fő, ettől indokolt esetben lehet eltérni, a maximális létszám 9 fő lehet. Összetétele: NFÜ (minimum 2 fő), RFT 1 fő, feladatkörében érintett miniszter 1 fő, fejlesztéspolitikáért felelős miniszter 1 fő A döntés-előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet a) a KSZ, b) az NFÜ, c) prioritástengelyenként a feladatkörében érintett miniszter, d) a a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter. A DEB ülésén a pályázó/projektgazda nem vehet részt.

8 Érkeztetés a KSZ a pályázati anyagokat átveszi, a pályázatot iktatja. A postai úton benyújtandó pályázatok esetén, a benyújtás időpontja a postára adás időpontja. Iktatás a KSZ iktatja a pályázatot az EMIR-ben, (a projektgazda és a projekt azonosításához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges alapadatok rögzítésére kerül sor). Az EMIR iktató- és pályázati azonosító számmal látja el a pályázatot. Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével fel kell hívni a sérült részek pótlására. Ha a pályázat beadási határidejéig kevesebb mint 8 nap van hátra, a határidő megadásakor ezt figyelembe kell venni. Az iktatást a pótlás időtartamára fel kell függeszteni. Ha a projektgazda nem pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további elbírálására nem kerülhet sor.

9 Sérülten érkezett küldemény esetén a pályázat benyújtásának időpontja a küldemény postára adásának napja, beérkezésének időpontja a pótolt részek beérkezésének napja. Ha az elbírálás nem folyamatos (a szociális felhívásban egyszakaszos a bírálati folyamat), a pótolt részek benyújtásának határideje a felhívásban meghatározott benyújtási határidő. A pályázat feltöltése az EMIR-be - Az iktatást követően a KSZ feltölti a pályázatot az EMIR-be. Ha a pályázatot papír alapon és elektronikusan is benyújtották, a KSZ az EMIR-kitöltőprogram által generált és a papír alapú verzióra nyomtatott vonalkód leolvasásával ellenőrzi, hogy a kétféle módon benyújtott projekt adatlap megegyezik-e. Ha a két formátumú projekt-adatlap tartalma megegyezik, a KSZ betölti az adatokat az EMIR-be. Ha eltérés van a papír alapú és az elektronikus verzió között, akkor a papír alapú (nyomtatott és aláírt) projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és az elektronikus adathordozón benyújtott projekt-adatlapot a befogadást követően, a hiánypótlás keretében pótoltatni kell.

10 A befogadási és jogosultsági kritériumok ellenőrzése - a KSZ ennek során megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a felhívásban meghatározott, valamint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben meghatározott, alábbi befogadási kritériumoknak: a) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, b)- az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és - az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást, c) a támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, a pályázatot a felhívás B pontja szerint jogosult fenntartó szervezet nyújtotta be d) a pályázó a jelen Pályázati Felhívás B.) pontjában meghatározott nevelési intézmény feladat-ellátási helyének/helyeinek fejlesztésére nyújt be pályázatot, e) a benyújtott projektjavaslat tartalmaz óvodai kapacitásbővítésre irányuló infrastrukturális beruházást és az igényelt támogatási összeg összhangban van a felhívás D3. pontjával. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a Közreműködő Szervezet azt befogadja.

11 Értesítés befogadásról ill. elutasításról - A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül, az EMIR-ből generált ajánlott levélben történik. A befogadás nem jelenti a támogatás elnyerését, és a pályázat tartalmi ellenőrzése során hiánypótlásra való felszólításra kerülhet sor! - Ha a pályázat a befogadási kritériumoknak nem felel meg, a KSZ a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül az EMIR-ből generált ajánlott levélben értesíti a projektgazdát pályázata elutasításáról, az indokok részletes megjelölésével. Tartalmi ellenőrzés - A KSZ a befogadást követően a pályázati felhívásban szereplő támogathatósági kritériumok szerint, megvizsgálja, hogy a) a pályázat megfelel-e a felhívásban meghatározott követelményeknek, és b) a támogatást igénylő a támogatásra való jogosultságát a pályázati útmutatóban előírt módon igazolta-e.

12 Hiánypótlás Mikor: Ha a befogadást követő ellenőrzés alapján, a pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott követelményeknek, illetve a támogathatósági feltételek teljesülését alátámasztó előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, a befogadás napjától számított legfeljebb 15 napon belül, a KSZ küldi meg a pályázónak a hiánypótlási felhívást. Hiánypótlás teljesítésének határideje: legalább 5, legfeljebb 15 nap. A hiánypótlási határidő kezdete a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követő nap. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség! Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelésre, illetve döntés-előkészítésre terjeszteni. Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást késve nyújtja be, a hiánypótlást az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.

13 A helyszíni szemle Mikor: - a befogadást követően a döntésig bármikor el lehet rendelni. - az IH, a KSZ vezetője vagy a döntés-előkészítő bizottság rendelheti el. - helyszíni szemlére különösen akkor kerül sor, ha a) a döntés előtt indokolt ellenőrizni a pályázatban feltüntetett egyes adatok helytállóságát, meg kell győződni azok valósságáról, és b) a helyszíni szemle várhatóan alkalmas a feltüntetett adatok igazolására. - a helyszíni szemléről a projektgazdát a szemle időpontját megelőzően legalább 5 nappal a KSZ értesíti. Kik végzik: - legalább két fő végzi, a szemlét a következő személyek végezhetik: a) a döntés-előkészítő bizottság titkára,tagjai vagy megfigyelői, b) a KSZ munkatársa, c) a külső szakértő, d) az értékelő, e) a döntés-előkészítő bizottság elnöke által meghatalmazott személy. A helyszíni szemle eredménye jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

14 Tisztázó kérdés Mikor: - Amennyiben a pályázatban szereplő információk hiánypótlás teljesítését követően - nem egyértelműek és/vagy ellentmondásokat tartalmaznak, a KSZ tisztázó kérdést tehet fel a pályázónak. - Amennyiben a helyszíni szemle során tapasztaltak ellentmondásban vannak a pályázatban leírtakkal, és a helyszíni szemle során nem tisztázható, a KSZ tisztázó kérdést tesz fel a pályázónak az ellentmondás tisztázása érdekében, amelynek eredményét a titkár a DEB ülés keretében ismerteti. - Amennyiben a DEB nem rendelkezik a javaslattételhez szükséges információval, vagy nem ért egyet az értékelő(k) javaslatával, tisztázó kérdés feltételét kérheti a KSZ-től. Tisztázó kérdés feltételére írásos formában (faxon/elektronikus úton) kerül sor.

15 A tisztázó kérdés nem eredményezheti a projekttartalom változtatását, kizárólag a benyújtott projektdokumentumokban található információk további részletezését, pontosítását, az esetleges ellentmondások feloldását célozhatja és csak akkor vonatkozhat teljesen új dokumentum bekérésére, ha az a pályázatban foglaltak tisztázását, pontosítását szolgálja. Ha a támogatást igénylő a tisztázó kérdésre adott választ hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell döntés-előkészítésre terjeszteni. A tisztázó kérdésre határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni!

16 Tartalmi értékelés 1) Tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok értékelése A tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok ellenőrzése igen/nem, illetve, részben válasszal történik. Nem illetve a részben válasz esetén, az értékelőnek minden javaslatát részletes indoklással - a pályázatra, vagy mellékletekre történő konkrét hivatkozásokkal - kell alátámasztania. - Egyes tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumoknál nemleges válasz esetén, az értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. -További tartalmi-szakmai kritériumok esetén a nem, illetve részben történő megfelelés esetén, az értékelő, valamint a DEB támogató döntési javaslat esetén a kritériumra vonatkozóan a támogatási szerződés megkötéséhez külön feltételt javasolhatnak. - Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.

17 2) Pontozással értékelt tartalmi-szakmai szempontok Az a pályázat támogatható, amely megfelel a tartalmi-megfelelőségi kritériumoknak. Ezen felül a pontozással értékelt tartalmi-szakmai szempontok (objektív és szubjektív) szerint történik a pályázatok értékelése. Az elérhető maximális pontszám 75 pont. - Egyes pontozással értékelt (a felhívásban felsorolt) tartalmi-szakmai szempont esetében, ha a szakmai értékelés 0 ponttal zárul, úgy a pályázat támogatásban nem részesíthető. - Amennyiben a pontozásos értékelés során a projekt javaslat nem éri el az 37,5 pontszámot, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható. Az Értékelők és az értékelés módja az Értékelők száma: a projektjavaslatokat alapesetben két - az NFÜ ROP IH által előzetesen jóváhagyott, és felkészítésen részt vett - értékelő értékeli, melyek közül legalább az egyik külső szakértő. Amennyiben a pályázat értékelésébe több, mint két értékelő kerül bevonásra, általános elvárás, hogy egy külső szakértő a teljes projektdokumentáció értékelését végezze el. Indokolt esetben az IH dönthet úgy, hogy egy projektet kettőnél több értékelő értékeljen.

18 - Az értékelést végző minden értékelendő projektje vonatkozásában az IH által meghatározott adattartalmú értékelőlapot tölt ki. - Az értékelőlapok alapján az EMIR projektjavaslatonként összegző lapot generál A projektjavaslatok DEB elé terjesztendő össz.pontszáma az értékelők által adott össz.pontszámok számtani átlaga, a projektek sorrendjét az össz.pontszámok alapján kell felállítani. A DEB ülés: A DEB az átlagpontszámok és az összegző lapban foglalt javaslat alapján kizárólag a következő döntési javaslatokat teheti: a pályázatot változatlan tartalommal és költségvetéssel támogatásra javasolja, a projektjavaslatot csökkentett összköltséggel, illetve feltételekkel történő támogatásra javasolja, vagy a projektjavaslatot elutasításra javasolja.

19 A döntés-előkészítő bizottság ha a döntési javaslathoz nem áll rendelkezésre elégséges információ, tagjai több mint felének egyező szavazatával a döntéshez további információt kérhet a pályázótól, mely történhet tisztázó kérdés vagy helyszíni szemle formájában. A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, vagy aránytalanul magas. A KSZ a döntési javaslatot, döntésre felterjeszti az IH vezetője részére.

20 Döntés - Az IH vezetője a döntési javaslat kézhezvételétől (elektronikus küldés esetén az EMIR-átadástól) számított 5 napon belül a) jóváhagyja a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatát, b) részletes, írásban rögzített indoklás alapján a döntés-előkészítő bizottság javaslatát megváltoztatja, vagy c) részletes, írásban rögzített indoklás alapján (jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértésének gyanúja esetén) elrendeli a pályázat soron kívüli újbóli értékelését.

21 Értesítés a döntésről A pályázók értesítése a döntésről - A KSZ a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Pályázó Tájékoztató Felületen keresztül, amennyiben ez nem lehetséges, postai úton értesíti a projektgazdát a projekt támogatásáról, vagy elutasításáról. - Támogatás esetén az értesítéssel egyidejűleg a támogatási szerződés tervezetét is eljuttatja a KSZ a támogatott részére. A döntésről történő tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan a döntési javaslatot megismerni (lehetőség szerint a pályázói tájékoztató felületen).

22 A kifogás A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt - a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, - az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha - a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, - a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, - a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik. Határidő: A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.

23 Köszönöm a figyelmüket! Laduverné Andrasek Rita ROP Igazgató VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. H-1016 Budapest, Gellérthegy u Telefon: (+361) Telefax: (+361)

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. október 24., szerda 47. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások III. Alapító okiratok 44/2012. (X. 24.) BM utasítás miniszteri biztos

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Felhívás a KOMBINÁLT HITEL GARANCIÁVAL eljárás végrehajtásában hitelintézetként való közreműködésre vonatkozó Tanúsítvány megszerzésére

Felhívás a KOMBINÁLT HITEL GARANCIÁVAL eljárás végrehajtásában hitelintézetként való közreműködésre vonatkozó Tanúsítvány megszerzésére Felhívás a KOMBINÁLT HITEL GARANCIÁVAL eljárás végrehajtásában hitelintézetként való közreműködésre vonatkozó Tanúsítvány megszerzésére TARTALOM A. A felhívás célja... 3 A.1. A felhívásra jelentkező hitelintézetek

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben