évi jelentése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1891 92 évi jelentése."

Átírás

1 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI AZ évi jelentése. Irta és összeállította: Sándor Józseft, t. alelnök, főtitkár. íliiiiiaii, ii IIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIII MiiBiiiiiniiiiiuiiiii.:-,,;::.. ii,;..iii;;:i;r;:,::aiili iiminn miim Hiwmitii wmmmmmm Ml Ilim IIIBIIIIIW KOLOZSVÁRT.

2

3 HETEDIK RENDES* KÖZGYŰLÉS DICSŐSÉGESEN URALKODÓ APOSTOLI KIRÁLYUNK i. FERENCZ- JÓZSEF- Ő FELSÉGE MEGKORONÁZTATÁSA XXV-IK ÉVFORDULÓ NAPJÁNAK ÖRÖMÉRE ÉS EMLÉKEZETÉRE JUN. YIL % MINT El.l INAIM >S BUDAPEST* 1892.

4 105738

5 TARTALOM. Bevezetés Lapsz.. VII. Alapítványok az 1891/92. évben IX. A. Közgyűlés. Az eddigi közgyűlések kimutatása. A maros-vásárhelyi közgyűlés jegyzőkönyve. Elnöki beszéd. Reményi Antal indítványa a budapesti közgyűlés ügyében Apjmnyi felszólalása. Bartók emlékbeszéde néhai Kovács Sándor alapító fölött. Rédiger Albert gróf György dr. Géza emlékbeszéde néhai Dersi János alapító fölött 1. B. Az igazgató választmány. Bevezetés. A választmányi gyűlések naplója: nov. 12., decz. 12., III jan. 12., IV febr. 12., V márcz. 12, VI ápr. 12., VII máj. 12, VIII. Utolsó választmányi ülés szept. 12-én a maros-vásárhelyi közgyűlés tervezetével 25. C. Fiókválattztmányok. A megyei és városi férfi- és nőválasztmányok, körök és fiókok jelentései, betűrendben. I. Budapest fővárosi választmány XXVI. Udvarhely vármegyei és városi választmány D. Intézmények és alkotások. A segélyző elvek összegezése. A) Algyógyí gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola. /?)Róm. Lapsx. kath. egyházi és iskolai segélyek. G) Ev. ref. egyházi és iskolai segélyek. D) Unitárius egyházi és iskolai segélyek. E) Ág. ev. hitv. egyház F) Kolozsvári izr. egyház. (?) Gör. kath. és gör. kel. egyház. //^Iskolák. X) Óvók. J) Gyermek-menhelyek. K) Népiskolai élelmezés és szegény iskolás gyermekek. L) Munkatanitónők. M) Jutalmak..Y)Nagyenyedi Kovács Sára árvaház. ()) Ösztöndijak és szakiskolák. P) Népkönyvtárak. EJ Daloskörök. S) Kiadványok. T) Rendelkezési alap. U) Erdélyrészi Kárpát-Egyesület. V) Közvetett segélyek és közgazdaságiak. Z) Táblázatos kimutatás 115 E. Vagyoni állapot. A) Vagyon: I. Ingatlan vagyon: 1. Algyógyi földbirtok. 2. Kolozsvári bérház. 3. Tárgyalás alatt levő ingatlan hagyatékok és ajándékozások. II. Tő kc vagyon: a) Tőkevagyon kimutatása, h) tőkevagyon részletezése, c) nyersmérleg, d) nyereség és veszteség számla, é) mérlegszámla, f) központilag kezelt tényleges vagyon kimutatása. B) Várandóságok és künnlevöségek. C) Költségvetés az évre I. Indokolás. II. El ő i r ány z a t. III. Részletezés. D) Számvizsgálók jelentése 193.

6

7 Az E. M. K E. czélja: Magyarország erdélyi részében a hazafiság fejlesztése nemzeti irányú művelődés által." (Alapszabályok : II. 2. s)

8

9 Az ünnepélyes és örvendetes alkalom következtében, melynél fogva f évi közgyűlésünket a szokott időnél előbb tartjuk meg, ez a jelentés voltaképen csak 8 havi élet ügyviteléről és munkásságáról számol be. Ugyanis még alig mult 8 hónapja, mióta legutóbbi marosvásárhelyi közgyűlésünket okt. hó 4-én megtartottuk. Akkora azonban már hála Istennek és a nemzet áldozat-, készségének az egyesület szervezete, ügyforgalma, tevékenysége és élete, hogy jelentésünk ezzel az alkalommal is, nemhogy nem kisebb, de még terjedelmesebb az előző évieknél is. Az összeállításnál most is egyesületünk szervezete és tagozottsága lebegett szemünk előtt, s törekvésünk az volt, hogy minél hűbb képet adjunk életünkről, működésünkről, anyagi erőnkről és eredményeinkről. Ezek alapján ez a jelentés öt fejezetre és egy bevezető kimutatásra oszlik. Az első fejezetben a 3. lapon a legutóbbi maros-vásárhelyi közgyűlés lefolyása feltüntetéséül a közgyűlés jegyzőkönyvét adjuk, a b. e. néhai Kovács Sándor és Dersi János nagy alapitóink fölött tartott emlékbeszédekkel. A második fejezet a 27. laptól kezdve az igazgató választmány működéséről ad számot, a választmányi gyűlések lefolyásának naplóalaku feltüntetésével. Ez a fejezet beleértve foglalja magában az egyesületi iroda, vagyis a főtitkári hivatal munkálkodását, hasordóképen a, szűkebb igazgatóság (direktórium) és a bizottságok tanácskozásainak eredményét is. -- VII

10 BEVEZETÉS. A harmadik fejezet a 73. laptól a fi ó leválaszt m á n y o k (: A fiókválasztmányokat arra. kértük, hogy évi munkásságuk feltüntetését - miként az igazgató választmány fejezetével történt szintén minél rövidebbre összegezzék. Ezekben a jelentésekben nem egy örvendetes vonás fogja megragadni a figyelmet. A legfontosabb kétségtelenül és a legnagyobb is: az E. M. K E. alkotásait, intézményeit és segélyezéseit feltüntető, a 117. laptól kezdődő negyedik fejezet. Az adatokat az illetékes intéz '.féktől hivatalosan szereztük be, s az egész elé az egyesület segélyző eljárásait szabályozó elvek könnyen érthető alakban összegezését csatolók. A végére eddigi összes segélyezéseink táblázatos kimutatását is összeállítottuk. Az ötödik és utolsó fejezet a 195. laptól: a vagyoné. Képet adunk ebben anyagi erőnk állapotáról és forrásairól, s ez a fejezet foglalja magában a költségvetést és a számvizsg ál ók jelentését is. Kérjük mindkettőnek elfogadását, illetve tudomásul vételét; a pénztárosnak és ellenőrnek ennek alapján a fölmentvény megadását, s különösen a könyvvezető számára adott s a számvizsgálói jelentésben foglalt igazgató választmányi utasításnak az eddigiek alapján jóváhagyását, illetve ennek ily értelemben jövőre is fentartását. Indítvány a szabályszerű ideig csak egy érkezett be. Ez: Reményi Antal az E. M. K. E. jogtanácsosa indítványa, egy közművelődési congressns ügyében, melyet az igazgató választmány véleményével együtt egész terjedelmében a és 64. lapokon terjesztünk elé. Ugyancsak a 64. lapon található annak tisztelettel teljes bejelentése is, hogy De és város közönsége, illetve D e é s városi választmányunk az egyesületet j öv ő évi köz gyűlésének Deésen való megtartására hívja meg. Az igazgató választmány véleménye erre vonatkozólag szintén ott található. Nem véltük czélszerübben kezdhetni az egész jelentést, mintha a XI. laptól közzétesszük a f. közgyűlési évben, okt. 4-től máj. 28-ig belépett uj alapítók névsorát, részben az alapító leveleknek is közlésével.

11 ALAPÍTVÁNYOK a- fölíró eg-yes'ü.leti étrteen.

12

13 (Időrendileg fölsorolva, Alapítványok okt. 4-től máj. 28-ig.) 1. Ő Felsége a Király a fővárosi E. M. K. B. bálczimén az idén is legkegyelmesebben 100 irtot adományozni méltóztatott. Ő Felsége adományában ily czimen immár a hetedik 100 frt. * O Felsége a Király az E. M. K. E. beszterezei óvójának szept. 12-én Beszterczén történt legmagasabb tartózkodása alkalmából 200 frtot adományozni kegyeskedett. * 2. Néhai Nagy András Jánoshódmező-vásárhelyi lakos emlékére'' hagyományosainak egyike, a ki ismeretlen kivan maradni, s nevét az egyesületnek sem jelentette be (Szabó Mihály hódmező-vásárhelyi ügyvéd utján) 100 frt. 3. Az E. M. K. E okt. 4-iki maros-vásárhelyi közgyűlése emlékére" a közgyűlési hangverseny jövedelmeképen az E. M. K. E. maros-tordamegyei Maros-Vásárhely városi választmánya 197 frt 67 kr. 4. Borbély Lajos a rima-murány-salgó-tarjáni vasmű-részvénytársaság igazgatója (az egyesület megalakulása óta a közgyűlések után minden évben tett frt, összesen eddig 500 frt alapítványához) ujabb 100 frt. 5. Horánszky Nándor Budapest, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 6. Miksa Imre Hadrév, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 7. Szöllősy Sámuel Maros-Vásárhelyt, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 8. Ősi Marosszék Havas birtokossága bejelentve 100 írttal a marosvásárhelyi közgyűlésen. Az 1891 év decz. 10-ről azonban a következő levél érkezett be: egy A Maros-Vásárhelyt közelebbről megtartott E. M. K E. közgyűlés alkalmával 100 forintos alapító helyre szerencsés voltam bejelenteni az igazgatásom alatt levő

14 ALAPÍTVÁNYOK. nemes székely birtokosságot. F. évi november hó 19-én megtartott birtokossági közgyűlésünk méltányolva igen fontos indokaimat, melyeket az E. M K. E. kiválóan hazafias áldásos működése, valamint az egyesület erélyes és bölcs vezetése körülményeiből merítettem: tett lépésemet utólag jóváhagyta, nemcsak, de azt az ajánlatomat: hogy ez az alapitói összeg egyelőre 500 o. é. forintra emeltessék", a szent ügy iránt méltó lelkesedéssel fogadta el. Erdőségekből álló osztatlan vagyonunk különösen a gyarló közlekedési viszonyok miatt nem kínálkozott még idáig nagyobb idegen tőkének alkalmas befektetésül. Jövedelmeink tehát ez idő szerint még igen korlátoltak, s igy egyelőre csakis a megállapított összeggel tudunk az E. M. K. E. nemes czéljaihoz jutni. Ugy lehet késve érkezünk ezen hozzájárulással is?! Fájdalom! voltak csalódásaink hazafias Ígéretekben, s az idők és tapasztalások tartózkodóvá tettek még ezen kiválóan hazafias egyesület iránt is. Ma már elegendő okunk van teljes bizalommal s lelkesedéssel sorakozni a tisztelt egyesület egyszerű munkásai közé. Nincs más kérésünk, mint hogy szolgálatainkat elfogadni méltóztassanak. Az előzményekhez képest, várandó nyugta ellenében, száz o. é. forintot azon tiszteletteljes értesítéssel van szerencsém egyidejűleg ide mellékelni, hogy a további négy száz forintot az 1892-ik évi birtokossági számadások terhére ugyanazon év első hónapjaiban fogom utalványozhatni. Kelt Nyárád-Gálfalván, deczember hó 10-én. Szenti ványi Kálmán, igazgató elnök. 9. Kovács Lőrincz es honvéd, komáromi kapituláns a következő hazafias sorok kíséretében 100 frttal alapító lett: Rohamas menetben vezetik az E. M. K. E villamos vonatát Sajnos! mind ez ideig öröm élvezetemül, de nem egyszersmind hozzájárulásommal. Most 76 éveim mellett, sok csapások kilábolása után, sikerült megvonnom, mint már eddigi tizenegy alapitványaim következetes kiegészítéséül, a tizenkettediket, s az ide mellékelt érték iveket hazám oltárára tenni. Fogadja az egyesület ezen két darab kártalanítási 150 forintot jelző papírokat. A száz frtot az E. M. K E, az 50 forintot az egyesület által létesített s védnöksége alatt dolgozó Erdélyrészi Kárpát-egyesület tőkéjéhez alapul. Ki is midőn fáradhatatlan buzgalmukhoz, a magyarok újra teremtése munkájához kitartást és sikert kívánni, Istenünkhöz áldását esedezni meg nem szűnöm, maradok hazafiúi mély tiszteletemmel, alázatos szolgájok Kovács Lőrincz honvéd őrnagy, komáromi kapituláns 10. Szent-Istváni Nemes János alapítványa" czimmel nem sokára a maros-vásárhelyi közgyűlés után Hal le r Károly és neje szül. Szentkirályi Gizella úrnő közvetítésével 2000 írt'jelentékeny összegű alapítvány érkezett be a következő alapító levél körülírásával: Az E. M. K. E. megalakulását annak idején örömmel üdvözöltem s örömmel láttam hazafias feladatai között első sorban azt a törekvést, hogy a magyar érzelem gyarapítása és szilárdítása mellett a magyar nyelv ismeretét az idegen ajkú lakosok között terjessze. Ez az a közös kapocs, mely a nemzetiségeket az egyéni és közszabadság ezen országához fűzi Ezt a czélt óhajtom én is szerény tehetségemhez képest elősegitni, midőn ezennel 2000 frtot az E. M. K. E.-nek alapítványként felajánlok, következő módozatok mellett: I. Az alapítvány külön kezeltessék S ze n t-istv án i Nemes János alapítványa" czim alatt. II. Évi kamatai fordíttassanak Kolozs- Monostor községének akár melyik elemi iskolájában tanuló oláh ajkú tanulók közül annak az ötnek frttal leendő jutalmazására, kik az E. M K. E. képviselőjének - XII -

15 ALAPÍTVÁNYOK. jelenlétében az évi zárvizsgálat alkalmával a magyar nyelv elsajátításában legnagyobb, de minden esetre megfelelő eredményt mutatnak fel. III. Ha valamely évben jutalomra érdemes öt tanuló nem találtatnék, fordíttassák a fenmaradó összeg a rákövetkező tanévben ugyanazon czélra és ugyanazon mértékben Szamos falva községben levő valamelyik magyar tannyelvű elemi iskolában, még pedig a felekezetek között váltakozva. IV. Ha a magyarok istenének ugy tetszenék, hogy a nevezett két község hazafias szelleme az alapítvány rendeltetését feleslegessé tenné, ez esetre fordittassék az évi kamatösszeg hazarészünk bármely más községében ugyanazon czélra. Kolozsvárt, okt. hó 9-én. Szent-lstváni Nemes János, nyug. kir. országos bánya főmérnök. 11. Khul Lajos Kalocsa (a családból a harmadik alapító) 200 írt. 12. Kömény Miklós báró, Felső-Szálláspataka 100 frt. 13. Eissler Arthur Budapest, az Egyetértés"' szerkesztősége utján 200 frt. 14. Néhai V á r a d i Károly hagyatéka Budapest, a hagyatéki eljárásban Reményi Antal ügyvéd, jogtanácsosnak részéről díjtalan képviseltetésünkkel 200 frt. 15. Jászberény város képviselőtestülete mint örökös tag 500 frt. 16. A kolozsvári m. ki)'. Ferencz József tud egyetem kebeléből alakult izr. vallású rendező bizottság estélye emlékére és annak jövedelmeképen f év. márczius hó 5-én 200 frt küldetett be a következő hazafias levél kíséretében: A kolozsvári egyetem izr. vallású ifjúsága vezettetve az E. M. K. E. magasztos eszméjétől, mely programmjába az összes magyar jellegű felekezeteket felölelte s egész működésében a társadalmi osztály-különbségeken felülemelkedve, az egységes politikai magyar nemzet megteremtésére törekedik, elhatározta, hogy tiszteletének és az eszme iránt való hódolatának kifejezéséül, az egyesület javára egy hangversenynyel egybekötött tánczestélyt rendez, melyet f. évi február hó 28-án tényleg ezzközölt is Ez estély tiszta jövedelme gyanánt a mellékelt pénztári kimutatás szerint van szerencsénk 200 frtot azzal a tiszteletteljes kéréssel ezennel beküldeni, hogy ez összeget A kolozsvári m. kir. Ferencz József tud. egyetem kebeléből alakult izr. vallású rendező bizottság E. M. K. E. estélye" czimén, ennek emlékére alapítványul bevételezni s szerény igényű, de a legtisztább hazaszeretettől vezérelt ezen törekvésünket ez által megtisztelni és megörökíteni kegyeskedjék. ígérjük és fogadjuk, hogy az alapítványt időnként hasonló és más alapokon szaporítani erkölcsi kötelességünknek tartandjuk, ellelejthetlen lesz előttünk az a kiváló támogatás és buzgó részvétel, melylyel estélyünk Kolozsár legelőkelőbb és legmagasabb körei, valamint az egész sajtó s ahazrfias közönség részéről támogattatott és pártfogoltatott, bizonyságául annak, hogy az E. M. K. E magasztos és szent lobogója alatt egyetlen érzés vezeti nemzetünket, mely egyedül van hivatva a magyar államegység megteremtésére és megszilárdítására: a testvériség érzete. Minthogy pedig épen e czim alatt ily estély kivételesen s tudtunkkal mert bizonyára az országban először rendeztetett az E. M. K. E. javára s miután tudjuk, hogy az egyesület levéltára mai nemzeti társadalmunk mozgalma történelmének megörökítésére a legkisebb adatot is beszerzi és megőrzi, van mindennemű nyomtatványainkból s a hírlapi tudósításokból szerencsénk az estélyre vonatkozó egy-egy példányt szintén - XIII -

16 ALAPÍTVÁNYOK. rzon hódolattetjes kéréssel idezárni, hogy azokat a hangversenyen közremüködöttek s ; z estélyen jelen voltak neveinek föntartása végett is ez alázatos leveliinkhez csatoltan irattárra venni s megtartatni méltóztassék. Édes magyar hazánkra, egységes politikai magyar nemzetünkre s az E. M. K. E. működésére mindnyájunk Istenének áldását kérve, vagyunk Kolozsvárt, márcz hó 5-én, a mélyen tisztelt igazgató választmány hazafias szolgái: Kohn Fülöp dr. elnök. Wettenstein Mór alelnök, Jon Béla pénztárnok, Fri ed Farkas jegyző, Wettenstein Áron dr. ellenőr, P o 11 ák AdolO F e i 1 e r Ignácz, Feldheim Béla, Bleyer Mark dr., Franki Béla, Mendel Manó dr., Léderer Miksa, Glaser Manó, Winkler Gyula, Reich Béla, Wettenstein József drd, Rosenberger János dr., Krausz Gyula, Vájna Izidor drd. 17. A Gazdák és iparosok általános hitelszövetkezete", Budapest, korábbi 100 frtos alapítványához 50 frt, 18. Góth Manó dr. orvos egyetemi magántanár Kolozsvárt 100 frt, 19. Szilágy-somlyói márcz. 15-ki ünnepély jövedelme, korábbi 297 frt 14 kr alapítványához 49 frt 11 kr. 20. Th úry Lajos nyug. cs. és kir. kapitány Szathmárt, Turn é r Albert ur utján 100 frtot küldött be a következő sorok kíséretében : A mellékelt 100 frtot azzal a szives kéréssel küldöm kezeihez, hogy azt az E. M. K. E. pénztárába helyettem befizetni szíveskedjék. Bár csak többet áldozni az egylet nemes czéljaira lett volna módomban, de jó lélekkel állithatom, hogy eme szerény munkásságom gyümölcséből ide szánt összeg beküldése által, egy régóta táplált forró óhajtásom ment. teljesedésbe ; midőn még azt kívánom, hogy az egyesületnek legalább is minden magyar ember pártolója legyen a sikeres működésben, vagyok őszinte öreg barátja Thúry Lajos, nyug. cs. és kir. kapitány. 21.Néhai Hajdú Mária hagyatéka. A Kun Kocsárd gróf, néhai Kovács Sándor, Rokk Pál, néhai Dersi János, néhai Orbán Balázs báró nagy alapítványaihoz a f. évben egy ujabb jelentékeny kegyes alapítvány csatlakozott. Az év jun. havában elhunyt Hajdú Mária úrnő Déva-Ványán április hó 26-án, illetve február 26-án kelt végrendeletében egyesületünknek hagyományozta a széphalmi határban (Békésvármegye) fekvő 120 holdnyi földjét, továbbá Péter András földbirtokos rokonánál levő 1421 frt készpénz vagyonát. Erről értesített a szokott hivatalos alakban október hó 21-én a mező-turi kir. járásbíróság. A végrendelet feltételül köti ki, hogy ugy a föld, mint a készpénz törvényes S /o-os kamatjai özv Szabó Gábornénak mig él, hiány nélkül és pontosan kiadassák. A hagyatéki tárgyalásra egyesületünk a képviselettel Mező-Tur város polgármestere ajánlatára Barna Endre köz-és váltóügyvédet kérte fel Mező Turról, ki erre díjtalanul vállalkozván, decz. 20-án Déva- Ványán ós decz. 23-án Mező-Turon a tárgyaláson hazafias XIV

17 ALAPÍTVÁNYOK. készséggel és ilgybuzgalommal megjelent és mint in \% elhunyt rokonaival kiegyeznie nem sikerült, az ügy a szolnoki kir. törvényszékhez tétetett át. A kir. törvényszék január 1 4-én és febr. 16-án kimondotta a végrendelet zár alá vételét és a végrendeleti örökösöket és igy egyesületünket is a törvényes örökösök ellen perre utasította. Az igazgató választmány bizva a végrendeletben, a per fölvételét kötelességének találta, s a per.folytatására jogi képviselőnket, Barna Endre köz- és váltéügyvédet felkérte. A perfelvétel május 2-án volt. 22. Valitsek Mátyás székes-fehérvári csapómester szept. hó 14-én kelt végrendeletével, tekintettel arra.,hogy teljesen vagyontalan ifjúként jött Magyarországra és összes vagyonát itt szerezte, emez uj hazája iránti szeretetből" egyesületünknek 200 frtot hagyott. (A végrendeletet mint tanuk aláirtak Sziksz András hivatal szolga és Szabó György földmives. Ez ügyben a további eljárásra Szüts Andor dr. székesfehérvári ügyvédet kértük fel, ki erre díjtalanul válalkozván, Károlfi Nándor dr. végrendeleti végrehajtóval érintkezvén, a hagyományt biztosítottnak jelentette ki. A hagyatéki ingatlanok eladása után a 200 frt, az örökhagyó halála napjától számítandó 6%-os kamatokkal együtt, ki fog fizettetni.) 23. Néhai Intze Lajos cs. és kir. huszárhadnagy emlékére" 100 frt. 24. Néhai Intze Lajosné-Gödri Juliánná emlékére 100 frt. Ez a két kegyeletes alapítványt az elhunytak emlékére Maros-Vásárhelyt nemes szivü leányuk tette a következő levél rendelkezése szerint: Feledhetetlen jó szüleim sírját nem jelöli kő és hogy emlékük fönmaradjon. nevükre egy-egy frtos alapítványt teszek gyermeki szeretetem és hálám jeléül, mert a kik engem ugy szerettek azok emléke nem kér oszlopot érozből" és mégsem lesznek "feledve általam soha. A hol nemzetünk, nyelvünk legnagyobb veszélynek van kitéve, kérem a t. igazgatóságot saját bölcs belátása szerint intézkedjék a 200 forint kamatjával. Vajha azt a szent czél elérését, hogy a magyar édes hazájában magyarul beszéljen, filléreim is elősegíthetnék! Édes apám Intze Lajos cs. és kir. huszár főhadnagy a nagy-ajtai temetőben pihen, az ő nevére 100 forintot alapítványul. Édes anyám Intze küldök Lajosné-Gödri Juliánná, itt a marosvásárhelyi temetőben alussza örök álmát. Édes apám halála után évek múlva költöztünk ide, minthogy itt van férjem hivatalban. Édes anyám nevére 100 frt alapítványt teszek, és a 200 frtot utalványnyal melléklem. Maradtam mély tisztelettel, Maros-Vásárhely, márcz. 8. Vécsey Róbertné, szül. Intze Laura. 2o. Gyárfás Benedek jószágigazgató Kolozsvárt, 100 frt. 26. V á 1 y i Gyula kir. tud. egyetemi tanár Kolozsvárt, 100 frt. XV -

18 ALAPÍTVÁNYOK 27. Rökk Pál, az egyesület örökös tiszteleti tagja és 20,000 frtos alapitója, az E. M. K. E. f. évi fővárosi közgyűlése előkészítése alkalmából, az E. M. K. E. fővárosi választmány febr. 14-ón Budapesten tartott előkészítő nagygyűlésén ujabb 500 frt. 28. A kolozsvári nemzeti színház ujabb alapítványa a f év márcz. 12-én Pataky Ottilia úrhölgy vendégfölléptével tartott színházi előadás (Hunyadi László opera) tiszta jövedelmeképen 323 frt 70 kr. A kolozsvári nemzeti színház az E. M. K. E. megalakulása óta minden évben ad egy előadást az egyesület javára. Ditrói Mór igazgató is meg Ígérte, hogy a a színház igazgatója lesz, ezt megtartja, sőt alatta ez immár a 4-ik előadás. 29. Szász Domokosné-N agy Ilka urnő Kolozsvárt évi 200 frt alapítványt ígérvén, a mig az Úristen életének kedvez, a f. évre esedékes 200 frtot is pontosan beküldötte. Ez immár a nyolczadik 100 frt. 30. Merza Gyula birtokos, Kolozsvárt, 100 frt. 31. Lengyel Lajos birtokos, Erzsébetváros, 100 frt. 32. Dalnoki Medve Kálmán dr. ügyvéd, Debreczen, 100 frt. 33. Apor István br. Abosfalva 100 frt. 34. Bornemissza József báróné, Góján-Váralja, 100 frt.j 35. Budapesti évi E. M. K. E. bál emlékére 1583 forint 45 krajczár. 36. Kalocsai takarékpénztár VI. alapítvány (összes alapítványa eddigelé 833 frt 20 kr.) 184 frt 26 kr. 37. Kolozsvári nemzeti színház alapítványa 310 frt 10 kr. 38. Kolozsvár város nő és férfi választmány által rendezett 3 E. M. K. E. háziestély" jövedelme 135 frt 75 kr. 39. Kolozsvári ezim nélküli tekejáték társaság 100 frt 40. Kovács Albert, a marótlaki gránitkőbánya tulajdonosa, Kolozsvárt, 534 frt 06 kr. 41. Müller Adolf cs. és kir. nyug. hadnagy Szolnokon aug. 7-én kelt végrendeletében egyesületünknek 100 frtot hagyományozott. A végrendeletet febr. 29-én hirdette ki a szolnoki kir. járásbíróság. 42. Sz. Prielle Kornélia alapítványa, a kolozsvári Nemzeti Színházban vendégszereplése után tiszteletdija 109 frt 30 kr. (III. alapítvány.) 43. V é c s e y Viktor, Debreczen városi és Hajdumegyei választmány utján 100 frt. 44. Id. Wodianer Albert br., Budapest, 200 frt. - XVí - mig

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA :

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : J.05738 1904. ÉVÍ JELENTÉSE. AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : SÁNDOR JÓZSEF ORSZ. KÉPVISELŐ, T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. HUSZADIK JELENTÉS.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve.

Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. B ) RÉSZLETEZÉS. A) A Közgyűlés. Az 1901. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. Al. K. E. 1901. évi november hó 10-én Kolozsvárt, a városházán tartott XVII. rendes Közgyűléséről. évi Jelen vannak:

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya.

KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya. KÉ5ZLETEZÉ5. ^Elso Magyar Papíripar r. t.» gyártmánya. 3 A) A vagyon. a) Vagyon növekedése az egyesület létrejötte óta. Kvben: Összes növekedés: Növekedés az előző évihez képest: Elkölthető járadék-jövedelem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ? : 1 3 TIZENHETEDIK 10573- JELENTÉS. AZ 1901. évi JELENTÉSE. AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF, T. ALELNÖK FŐTITKÁR. mm m m

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyecsed Város Művelődési Házának nagytermében, Nagyecsed Város, Fábiánháza Község, Mérk Nagyközség, Vállaj Község, Tiborszállás Község önkormányzati képviselő-testületeinek

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Versenyagár Egyesület Alsónémedi, Fő úti erdő 11. szám alatt, 2013. november 28. napján 15. óra 00. perckor megtartott közgyűléséről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA 2010 6/2010. (X.22.) rendelete a Képviselő-testület bizottságairól 7/2010. (XI.9.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS Mely egyrészről: Sükösd Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Tamás Márta polgármester, törzsszáma: 724418) 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. sz. (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal önkormányzati képviselő tagján választása és az Ügyrend módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

lfj'j. számú előterjesztés

lfj'j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere l lfj'j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya.

RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár gyártmánya. B) RÉSZLETEZÉS. Péterfalvi Papirgyár" gyártmánya. A) A Közgyűlés. a) Az 1907. évi Közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E. M. K. E, 1907. évi május hó 5-én d. e. 1! órakor, Kolozsvárt a városháza nagytermében,

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA Dr. Bánhidy Péter s.k. elnök Fülöp Gábor s.k. főtitkár XXIV. Küldöttgyűlés határozatai: I./2010. (IV. 20.)

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

1892 93 évi jelentése.

1892 93 évi jelentése. I / ' ' ^ IIIiiilíiLM KILENCZEDIK JELENTÉS. AZ 1892 93 évi jelentése. (Egy képpel.) Irta és összeállította : Sándor Jó^seP, t. alelnök-főtitkár. ibi'iiijmimm KOLOZSVÁRT. . NYOLCZADIK RENDES KÖZGYŰLÉS.

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben