évi jelentése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1891 92 évi jelentése."

Átírás

1 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI AZ évi jelentése. Irta és összeállította: Sándor Józseft, t. alelnök, főtitkár. íliiiiiaii, ii IIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIII MiiBiiiiiniiiiiuiiiii.:-,,;::.. ii,;..iii;;:i;r;:,::aiili iiminn miim Hiwmitii wmmmmmm Ml Ilim IIIBIIIIIW KOLOZSVÁRT.

2

3 HETEDIK RENDES* KÖZGYŰLÉS DICSŐSÉGESEN URALKODÓ APOSTOLI KIRÁLYUNK i. FERENCZ- JÓZSEF- Ő FELSÉGE MEGKORONÁZTATÁSA XXV-IK ÉVFORDULÓ NAPJÁNAK ÖRÖMÉRE ÉS EMLÉKEZETÉRE JUN. YIL % MINT El.l INAIM >S BUDAPEST* 1892.

4 105738

5 TARTALOM. Bevezetés Lapsz.. VII. Alapítványok az 1891/92. évben IX. A. Közgyűlés. Az eddigi közgyűlések kimutatása. A maros-vásárhelyi közgyűlés jegyzőkönyve. Elnöki beszéd. Reményi Antal indítványa a budapesti közgyűlés ügyében Apjmnyi felszólalása. Bartók emlékbeszéde néhai Kovács Sándor alapító fölött. Rédiger Albert gróf György dr. Géza emlékbeszéde néhai Dersi János alapító fölött 1. B. Az igazgató választmány. Bevezetés. A választmányi gyűlések naplója: nov. 12., decz. 12., III jan. 12., IV febr. 12., V márcz. 12, VI ápr. 12., VII máj. 12, VIII. Utolsó választmányi ülés szept. 12-én a maros-vásárhelyi közgyűlés tervezetével 25. C. Fiókválattztmányok. A megyei és városi férfi- és nőválasztmányok, körök és fiókok jelentései, betűrendben. I. Budapest fővárosi választmány XXVI. Udvarhely vármegyei és városi választmány D. Intézmények és alkotások. A segélyző elvek összegezése. A) Algyógyí gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola. /?)Róm. Lapsx. kath. egyházi és iskolai segélyek. G) Ev. ref. egyházi és iskolai segélyek. D) Unitárius egyházi és iskolai segélyek. E) Ág. ev. hitv. egyház F) Kolozsvári izr. egyház. (?) Gör. kath. és gör. kel. egyház. //^Iskolák. X) Óvók. J) Gyermek-menhelyek. K) Népiskolai élelmezés és szegény iskolás gyermekek. L) Munkatanitónők. M) Jutalmak..Y)Nagyenyedi Kovács Sára árvaház. ()) Ösztöndijak és szakiskolák. P) Népkönyvtárak. EJ Daloskörök. S) Kiadványok. T) Rendelkezési alap. U) Erdélyrészi Kárpát-Egyesület. V) Közvetett segélyek és közgazdaságiak. Z) Táblázatos kimutatás 115 E. Vagyoni állapot. A) Vagyon: I. Ingatlan vagyon: 1. Algyógyi földbirtok. 2. Kolozsvári bérház. 3. Tárgyalás alatt levő ingatlan hagyatékok és ajándékozások. II. Tő kc vagyon: a) Tőkevagyon kimutatása, h) tőkevagyon részletezése, c) nyersmérleg, d) nyereség és veszteség számla, é) mérlegszámla, f) központilag kezelt tényleges vagyon kimutatása. B) Várandóságok és künnlevöségek. C) Költségvetés az évre I. Indokolás. II. El ő i r ány z a t. III. Részletezés. D) Számvizsgálók jelentése 193.

6

7 Az E. M. K E. czélja: Magyarország erdélyi részében a hazafiság fejlesztése nemzeti irányú művelődés által." (Alapszabályok : II. 2. s)

8

9 Az ünnepélyes és örvendetes alkalom következtében, melynél fogva f évi közgyűlésünket a szokott időnél előbb tartjuk meg, ez a jelentés voltaképen csak 8 havi élet ügyviteléről és munkásságáról számol be. Ugyanis még alig mult 8 hónapja, mióta legutóbbi marosvásárhelyi közgyűlésünket okt. hó 4-én megtartottuk. Akkora azonban már hála Istennek és a nemzet áldozat-, készségének az egyesület szervezete, ügyforgalma, tevékenysége és élete, hogy jelentésünk ezzel az alkalommal is, nemhogy nem kisebb, de még terjedelmesebb az előző évieknél is. Az összeállításnál most is egyesületünk szervezete és tagozottsága lebegett szemünk előtt, s törekvésünk az volt, hogy minél hűbb képet adjunk életünkről, működésünkről, anyagi erőnkről és eredményeinkről. Ezek alapján ez a jelentés öt fejezetre és egy bevezető kimutatásra oszlik. Az első fejezetben a 3. lapon a legutóbbi maros-vásárhelyi közgyűlés lefolyása feltüntetéséül a közgyűlés jegyzőkönyvét adjuk, a b. e. néhai Kovács Sándor és Dersi János nagy alapitóink fölött tartott emlékbeszédekkel. A második fejezet a 27. laptól kezdve az igazgató választmány működéséről ad számot, a választmányi gyűlések lefolyásának naplóalaku feltüntetésével. Ez a fejezet beleértve foglalja magában az egyesületi iroda, vagyis a főtitkári hivatal munkálkodását, hasordóképen a, szűkebb igazgatóság (direktórium) és a bizottságok tanácskozásainak eredményét is. -- VII

10 BEVEZETÉS. A harmadik fejezet a 73. laptól a fi ó leválaszt m á n y o k (: A fiókválasztmányokat arra. kértük, hogy évi munkásságuk feltüntetését - miként az igazgató választmány fejezetével történt szintén minél rövidebbre összegezzék. Ezekben a jelentésekben nem egy örvendetes vonás fogja megragadni a figyelmet. A legfontosabb kétségtelenül és a legnagyobb is: az E. M. K E. alkotásait, intézményeit és segélyezéseit feltüntető, a 117. laptól kezdődő negyedik fejezet. Az adatokat az illetékes intéz '.féktől hivatalosan szereztük be, s az egész elé az egyesület segélyző eljárásait szabályozó elvek könnyen érthető alakban összegezését csatolók. A végére eddigi összes segélyezéseink táblázatos kimutatását is összeállítottuk. Az ötödik és utolsó fejezet a 195. laptól: a vagyoné. Képet adunk ebben anyagi erőnk állapotáról és forrásairól, s ez a fejezet foglalja magában a költségvetést és a számvizsg ál ók jelentését is. Kérjük mindkettőnek elfogadását, illetve tudomásul vételét; a pénztárosnak és ellenőrnek ennek alapján a fölmentvény megadását, s különösen a könyvvezető számára adott s a számvizsgálói jelentésben foglalt igazgató választmányi utasításnak az eddigiek alapján jóváhagyását, illetve ennek ily értelemben jövőre is fentartását. Indítvány a szabályszerű ideig csak egy érkezett be. Ez: Reményi Antal az E. M. K. E. jogtanácsosa indítványa, egy közművelődési congressns ügyében, melyet az igazgató választmány véleményével együtt egész terjedelmében a és 64. lapokon terjesztünk elé. Ugyancsak a 64. lapon található annak tisztelettel teljes bejelentése is, hogy De és város közönsége, illetve D e é s városi választmányunk az egyesületet j öv ő évi köz gyűlésének Deésen való megtartására hívja meg. Az igazgató választmány véleménye erre vonatkozólag szintén ott található. Nem véltük czélszerübben kezdhetni az egész jelentést, mintha a XI. laptól közzétesszük a f. közgyűlési évben, okt. 4-től máj. 28-ig belépett uj alapítók névsorát, részben az alapító leveleknek is közlésével.

11 ALAPÍTVÁNYOK a- fölíró eg-yes'ü.leti étrteen.

12

13 (Időrendileg fölsorolva, Alapítványok okt. 4-től máj. 28-ig.) 1. Ő Felsége a Király a fővárosi E. M. K. B. bálczimén az idén is legkegyelmesebben 100 irtot adományozni méltóztatott. Ő Felsége adományában ily czimen immár a hetedik 100 frt. * O Felsége a Király az E. M. K. E. beszterezei óvójának szept. 12-én Beszterczén történt legmagasabb tartózkodása alkalmából 200 frtot adományozni kegyeskedett. * 2. Néhai Nagy András Jánoshódmező-vásárhelyi lakos emlékére'' hagyományosainak egyike, a ki ismeretlen kivan maradni, s nevét az egyesületnek sem jelentette be (Szabó Mihály hódmező-vásárhelyi ügyvéd utján) 100 frt. 3. Az E. M. K. E okt. 4-iki maros-vásárhelyi közgyűlése emlékére" a közgyűlési hangverseny jövedelmeképen az E. M. K. E. maros-tordamegyei Maros-Vásárhely városi választmánya 197 frt 67 kr. 4. Borbély Lajos a rima-murány-salgó-tarjáni vasmű-részvénytársaság igazgatója (az egyesület megalakulása óta a közgyűlések után minden évben tett frt, összesen eddig 500 frt alapítványához) ujabb 100 frt. 5. Horánszky Nándor Budapest, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 6. Miksa Imre Hadrév, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 7. Szöllősy Sámuel Maros-Vásárhelyt, bejelentve szóval a marosvásárhelyi közgyűlésen, 100 frt. 8. Ősi Marosszék Havas birtokossága bejelentve 100 írttal a marosvásárhelyi közgyűlésen. Az 1891 év decz. 10-ről azonban a következő levél érkezett be: egy A Maros-Vásárhelyt közelebbről megtartott E. M. K E. közgyűlés alkalmával 100 forintos alapító helyre szerencsés voltam bejelenteni az igazgatásom alatt levő

14 ALAPÍTVÁNYOK. nemes székely birtokosságot. F. évi november hó 19-én megtartott birtokossági közgyűlésünk méltányolva igen fontos indokaimat, melyeket az E. M K. E. kiválóan hazafias áldásos működése, valamint az egyesület erélyes és bölcs vezetése körülményeiből merítettem: tett lépésemet utólag jóváhagyta, nemcsak, de azt az ajánlatomat: hogy ez az alapitói összeg egyelőre 500 o. é. forintra emeltessék", a szent ügy iránt méltó lelkesedéssel fogadta el. Erdőségekből álló osztatlan vagyonunk különösen a gyarló közlekedési viszonyok miatt nem kínálkozott még idáig nagyobb idegen tőkének alkalmas befektetésül. Jövedelmeink tehát ez idő szerint még igen korlátoltak, s igy egyelőre csakis a megállapított összeggel tudunk az E. M. K. E. nemes czéljaihoz jutni. Ugy lehet késve érkezünk ezen hozzájárulással is?! Fájdalom! voltak csalódásaink hazafias Ígéretekben, s az idők és tapasztalások tartózkodóvá tettek még ezen kiválóan hazafias egyesület iránt is. Ma már elegendő okunk van teljes bizalommal s lelkesedéssel sorakozni a tisztelt egyesület egyszerű munkásai közé. Nincs más kérésünk, mint hogy szolgálatainkat elfogadni méltóztassanak. Az előzményekhez képest, várandó nyugta ellenében, száz o. é. forintot azon tiszteletteljes értesítéssel van szerencsém egyidejűleg ide mellékelni, hogy a további négy száz forintot az 1892-ik évi birtokossági számadások terhére ugyanazon év első hónapjaiban fogom utalványozhatni. Kelt Nyárád-Gálfalván, deczember hó 10-én. Szenti ványi Kálmán, igazgató elnök. 9. Kovács Lőrincz es honvéd, komáromi kapituláns a következő hazafias sorok kíséretében 100 frttal alapító lett: Rohamas menetben vezetik az E. M. K. E villamos vonatát Sajnos! mind ez ideig öröm élvezetemül, de nem egyszersmind hozzájárulásommal. Most 76 éveim mellett, sok csapások kilábolása után, sikerült megvonnom, mint már eddigi tizenegy alapitványaim következetes kiegészítéséül, a tizenkettediket, s az ide mellékelt érték iveket hazám oltárára tenni. Fogadja az egyesület ezen két darab kártalanítási 150 forintot jelző papírokat. A száz frtot az E. M. K E, az 50 forintot az egyesület által létesített s védnöksége alatt dolgozó Erdélyrészi Kárpát-egyesület tőkéjéhez alapul. Ki is midőn fáradhatatlan buzgalmukhoz, a magyarok újra teremtése munkájához kitartást és sikert kívánni, Istenünkhöz áldását esedezni meg nem szűnöm, maradok hazafiúi mély tiszteletemmel, alázatos szolgájok Kovács Lőrincz honvéd őrnagy, komáromi kapituláns 10. Szent-Istváni Nemes János alapítványa" czimmel nem sokára a maros-vásárhelyi közgyűlés után Hal le r Károly és neje szül. Szentkirályi Gizella úrnő közvetítésével 2000 írt'jelentékeny összegű alapítvány érkezett be a következő alapító levél körülírásával: Az E. M. K. E. megalakulását annak idején örömmel üdvözöltem s örömmel láttam hazafias feladatai között első sorban azt a törekvést, hogy a magyar érzelem gyarapítása és szilárdítása mellett a magyar nyelv ismeretét az idegen ajkú lakosok között terjessze. Ez az a közös kapocs, mely a nemzetiségeket az egyéni és közszabadság ezen országához fűzi Ezt a czélt óhajtom én is szerény tehetségemhez képest elősegitni, midőn ezennel 2000 frtot az E. M. K. E.-nek alapítványként felajánlok, következő módozatok mellett: I. Az alapítvány külön kezeltessék S ze n t-istv án i Nemes János alapítványa" czim alatt. II. Évi kamatai fordíttassanak Kolozs- Monostor községének akár melyik elemi iskolájában tanuló oláh ajkú tanulók közül annak az ötnek frttal leendő jutalmazására, kik az E. M K. E. képviselőjének - XII -

15 ALAPÍTVÁNYOK. jelenlétében az évi zárvizsgálat alkalmával a magyar nyelv elsajátításában legnagyobb, de minden esetre megfelelő eredményt mutatnak fel. III. Ha valamely évben jutalomra érdemes öt tanuló nem találtatnék, fordíttassák a fenmaradó összeg a rákövetkező tanévben ugyanazon czélra és ugyanazon mértékben Szamos falva községben levő valamelyik magyar tannyelvű elemi iskolában, még pedig a felekezetek között váltakozva. IV. Ha a magyarok istenének ugy tetszenék, hogy a nevezett két község hazafias szelleme az alapítvány rendeltetését feleslegessé tenné, ez esetre fordittassék az évi kamatösszeg hazarészünk bármely más községében ugyanazon czélra. Kolozsvárt, okt. hó 9-én. Szent-lstváni Nemes János, nyug. kir. országos bánya főmérnök. 11. Khul Lajos Kalocsa (a családból a harmadik alapító) 200 írt. 12. Kömény Miklós báró, Felső-Szálláspataka 100 frt. 13. Eissler Arthur Budapest, az Egyetértés"' szerkesztősége utján 200 frt. 14. Néhai V á r a d i Károly hagyatéka Budapest, a hagyatéki eljárásban Reményi Antal ügyvéd, jogtanácsosnak részéről díjtalan képviseltetésünkkel 200 frt. 15. Jászberény város képviselőtestülete mint örökös tag 500 frt. 16. A kolozsvári m. ki)'. Ferencz József tud egyetem kebeléből alakult izr. vallású rendező bizottság estélye emlékére és annak jövedelmeképen f év. márczius hó 5-én 200 frt küldetett be a következő hazafias levél kíséretében: A kolozsvári egyetem izr. vallású ifjúsága vezettetve az E. M. K. E. magasztos eszméjétől, mely programmjába az összes magyar jellegű felekezeteket felölelte s egész működésében a társadalmi osztály-különbségeken felülemelkedve, az egységes politikai magyar nemzet megteremtésére törekedik, elhatározta, hogy tiszteletének és az eszme iránt való hódolatának kifejezéséül, az egyesület javára egy hangversenynyel egybekötött tánczestélyt rendez, melyet f. évi február hó 28-án tényleg ezzközölt is Ez estély tiszta jövedelme gyanánt a mellékelt pénztári kimutatás szerint van szerencsénk 200 frtot azzal a tiszteletteljes kéréssel ezennel beküldeni, hogy ez összeget A kolozsvári m. kir. Ferencz József tud. egyetem kebeléből alakult izr. vallású rendező bizottság E. M. K. E. estélye" czimén, ennek emlékére alapítványul bevételezni s szerény igényű, de a legtisztább hazaszeretettől vezérelt ezen törekvésünket ez által megtisztelni és megörökíteni kegyeskedjék. ígérjük és fogadjuk, hogy az alapítványt időnként hasonló és más alapokon szaporítani erkölcsi kötelességünknek tartandjuk, ellelejthetlen lesz előttünk az a kiváló támogatás és buzgó részvétel, melylyel estélyünk Kolozsár legelőkelőbb és legmagasabb körei, valamint az egész sajtó s ahazrfias közönség részéről támogattatott és pártfogoltatott, bizonyságául annak, hogy az E. M. K. E magasztos és szent lobogója alatt egyetlen érzés vezeti nemzetünket, mely egyedül van hivatva a magyar államegység megteremtésére és megszilárdítására: a testvériség érzete. Minthogy pedig épen e czim alatt ily estély kivételesen s tudtunkkal mert bizonyára az országban először rendeztetett az E. M. K. E. javára s miután tudjuk, hogy az egyesület levéltára mai nemzeti társadalmunk mozgalma történelmének megörökítésére a legkisebb adatot is beszerzi és megőrzi, van mindennemű nyomtatványainkból s a hírlapi tudósításokból szerencsénk az estélyre vonatkozó egy-egy példányt szintén - XIII -

16 ALAPÍTVÁNYOK. rzon hódolattetjes kéréssel idezárni, hogy azokat a hangversenyen közremüködöttek s ; z estélyen jelen voltak neveinek föntartása végett is ez alázatos leveliinkhez csatoltan irattárra venni s megtartatni méltóztassék. Édes magyar hazánkra, egységes politikai magyar nemzetünkre s az E. M. K. E. működésére mindnyájunk Istenének áldását kérve, vagyunk Kolozsvárt, márcz hó 5-én, a mélyen tisztelt igazgató választmány hazafias szolgái: Kohn Fülöp dr. elnök. Wettenstein Mór alelnök, Jon Béla pénztárnok, Fri ed Farkas jegyző, Wettenstein Áron dr. ellenőr, P o 11 ák AdolO F e i 1 e r Ignácz, Feldheim Béla, Bleyer Mark dr., Franki Béla, Mendel Manó dr., Léderer Miksa, Glaser Manó, Winkler Gyula, Reich Béla, Wettenstein József drd, Rosenberger János dr., Krausz Gyula, Vájna Izidor drd. 17. A Gazdák és iparosok általános hitelszövetkezete", Budapest, korábbi 100 frtos alapítványához 50 frt, 18. Góth Manó dr. orvos egyetemi magántanár Kolozsvárt 100 frt, 19. Szilágy-somlyói márcz. 15-ki ünnepély jövedelme, korábbi 297 frt 14 kr alapítványához 49 frt 11 kr. 20. Th úry Lajos nyug. cs. és kir. kapitány Szathmárt, Turn é r Albert ur utján 100 frtot küldött be a következő sorok kíséretében : A mellékelt 100 frtot azzal a szives kéréssel küldöm kezeihez, hogy azt az E. M. K. E. pénztárába helyettem befizetni szíveskedjék. Bár csak többet áldozni az egylet nemes czéljaira lett volna módomban, de jó lélekkel állithatom, hogy eme szerény munkásságom gyümölcséből ide szánt összeg beküldése által, egy régóta táplált forró óhajtásom ment. teljesedésbe ; midőn még azt kívánom, hogy az egyesületnek legalább is minden magyar ember pártolója legyen a sikeres működésben, vagyok őszinte öreg barátja Thúry Lajos, nyug. cs. és kir. kapitány. 21.Néhai Hajdú Mária hagyatéka. A Kun Kocsárd gróf, néhai Kovács Sándor, Rokk Pál, néhai Dersi János, néhai Orbán Balázs báró nagy alapítványaihoz a f. évben egy ujabb jelentékeny kegyes alapítvány csatlakozott. Az év jun. havában elhunyt Hajdú Mária úrnő Déva-Ványán április hó 26-án, illetve február 26-án kelt végrendeletében egyesületünknek hagyományozta a széphalmi határban (Békésvármegye) fekvő 120 holdnyi földjét, továbbá Péter András földbirtokos rokonánál levő 1421 frt készpénz vagyonát. Erről értesített a szokott hivatalos alakban október hó 21-én a mező-turi kir. járásbíróság. A végrendelet feltételül köti ki, hogy ugy a föld, mint a készpénz törvényes S /o-os kamatjai özv Szabó Gábornénak mig él, hiány nélkül és pontosan kiadassák. A hagyatéki tárgyalásra egyesületünk a képviselettel Mező-Tur város polgármestere ajánlatára Barna Endre köz-és váltóügyvédet kérte fel Mező Turról, ki erre díjtalanul vállalkozván, decz. 20-án Déva- Ványán ós decz. 23-án Mező-Turon a tárgyaláson hazafias XIV

17 ALAPÍTVÁNYOK. készséggel és ilgybuzgalommal megjelent és mint in \% elhunyt rokonaival kiegyeznie nem sikerült, az ügy a szolnoki kir. törvényszékhez tétetett át. A kir. törvényszék január 1 4-én és febr. 16-án kimondotta a végrendelet zár alá vételét és a végrendeleti örökösöket és igy egyesületünket is a törvényes örökösök ellen perre utasította. Az igazgató választmány bizva a végrendeletben, a per fölvételét kötelességének találta, s a per.folytatására jogi képviselőnket, Barna Endre köz- és váltéügyvédet felkérte. A perfelvétel május 2-án volt. 22. Valitsek Mátyás székes-fehérvári csapómester szept. hó 14-én kelt végrendeletével, tekintettel arra.,hogy teljesen vagyontalan ifjúként jött Magyarországra és összes vagyonát itt szerezte, emez uj hazája iránti szeretetből" egyesületünknek 200 frtot hagyott. (A végrendeletet mint tanuk aláirtak Sziksz András hivatal szolga és Szabó György földmives. Ez ügyben a további eljárásra Szüts Andor dr. székesfehérvári ügyvédet kértük fel, ki erre díjtalanul válalkozván, Károlfi Nándor dr. végrendeleti végrehajtóval érintkezvén, a hagyományt biztosítottnak jelentette ki. A hagyatéki ingatlanok eladása után a 200 frt, az örökhagyó halála napjától számítandó 6%-os kamatokkal együtt, ki fog fizettetni.) 23. Néhai Intze Lajos cs. és kir. huszárhadnagy emlékére" 100 frt. 24. Néhai Intze Lajosné-Gödri Juliánná emlékére 100 frt. Ez a két kegyeletes alapítványt az elhunytak emlékére Maros-Vásárhelyt nemes szivü leányuk tette a következő levél rendelkezése szerint: Feledhetetlen jó szüleim sírját nem jelöli kő és hogy emlékük fönmaradjon. nevükre egy-egy frtos alapítványt teszek gyermeki szeretetem és hálám jeléül, mert a kik engem ugy szerettek azok emléke nem kér oszlopot érozből" és mégsem lesznek "feledve általam soha. A hol nemzetünk, nyelvünk legnagyobb veszélynek van kitéve, kérem a t. igazgatóságot saját bölcs belátása szerint intézkedjék a 200 forint kamatjával. Vajha azt a szent czél elérését, hogy a magyar édes hazájában magyarul beszéljen, filléreim is elősegíthetnék! Édes apám Intze Lajos cs. és kir. huszár főhadnagy a nagy-ajtai temetőben pihen, az ő nevére 100 forintot alapítványul. Édes anyám Intze küldök Lajosné-Gödri Juliánná, itt a marosvásárhelyi temetőben alussza örök álmát. Édes apám halála után évek múlva költöztünk ide, minthogy itt van férjem hivatalban. Édes anyám nevére 100 frt alapítványt teszek, és a 200 frtot utalványnyal melléklem. Maradtam mély tisztelettel, Maros-Vásárhely, márcz. 8. Vécsey Róbertné, szül. Intze Laura. 2o. Gyárfás Benedek jószágigazgató Kolozsvárt, 100 frt. 26. V á 1 y i Gyula kir. tud. egyetemi tanár Kolozsvárt, 100 frt. XV -

18 ALAPÍTVÁNYOK 27. Rökk Pál, az egyesület örökös tiszteleti tagja és 20,000 frtos alapitója, az E. M. K. E. f. évi fővárosi közgyűlése előkészítése alkalmából, az E. M. K. E. fővárosi választmány febr. 14-ón Budapesten tartott előkészítő nagygyűlésén ujabb 500 frt. 28. A kolozsvári nemzeti színház ujabb alapítványa a f év márcz. 12-én Pataky Ottilia úrhölgy vendégfölléptével tartott színházi előadás (Hunyadi László opera) tiszta jövedelmeképen 323 frt 70 kr. A kolozsvári nemzeti színház az E. M. K. E. megalakulása óta minden évben ad egy előadást az egyesület javára. Ditrói Mór igazgató is meg Ígérte, hogy a a színház igazgatója lesz, ezt megtartja, sőt alatta ez immár a 4-ik előadás. 29. Szász Domokosné-N agy Ilka urnő Kolozsvárt évi 200 frt alapítványt ígérvén, a mig az Úristen életének kedvez, a f. évre esedékes 200 frtot is pontosan beküldötte. Ez immár a nyolczadik 100 frt. 30. Merza Gyula birtokos, Kolozsvárt, 100 frt. 31. Lengyel Lajos birtokos, Erzsébetváros, 100 frt. 32. Dalnoki Medve Kálmán dr. ügyvéd, Debreczen, 100 frt. 33. Apor István br. Abosfalva 100 frt. 34. Bornemissza József báróné, Góján-Váralja, 100 frt.j 35. Budapesti évi E. M. K. E. bál emlékére 1583 forint 45 krajczár. 36. Kalocsai takarékpénztár VI. alapítvány (összes alapítványa eddigelé 833 frt 20 kr.) 184 frt 26 kr. 37. Kolozsvári nemzeti színház alapítványa 310 frt 10 kr. 38. Kolozsvár város nő és férfi választmány által rendezett 3 E. M. K. E. háziestély" jövedelme 135 frt 75 kr. 39. Kolozsvári ezim nélküli tekejáték társaság 100 frt 40. Kovács Albert, a marótlaki gránitkőbánya tulajdonosa, Kolozsvárt, 534 frt 06 kr. 41. Müller Adolf cs. és kir. nyug. hadnagy Szolnokon aug. 7-én kelt végrendeletében egyesületünknek 100 frtot hagyományozott. A végrendeletet febr. 29-én hirdette ki a szolnoki kir. járásbíróság. 42. Sz. Prielle Kornélia alapítványa, a kolozsvári Nemzeti Színházban vendégszereplése után tiszteletdija 109 frt 30 kr. (III. alapítvány.) 43. V é c s e y Viktor, Debreczen városi és Hajdumegyei választmány utján 100 frt. 44. Id. Wodianer Albert br., Budapest, 200 frt. - XVí - mig

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897. ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

A város hivatalos órái.

A város hivatalos órái. III. ÉVFOLYAM. Debreczen, szerda 1906 május 16. ELŐFIZETÉSI ÁB : SlíM Kín ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: Á pénteken és minden tőrvényhatósági bizottsági közgyűlést követő napon. VAROS SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében KOVÁTS KATALIN Győr nyomdái a 19. század második felében "Már pedig az Apróság is néha nevezetes. El nem hinné az ember, miként oldatnak fel s világosítatnak meg sok idő múlva az efféle megtartott s' hátra

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.*

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.* Az rdélyi úzeum-gyesület története 1924-től napjainkig.* Irta: Dr. Kántor Lajos. 1. Az rdélyi úzeum. Tizenkét évi szünetelés után, sok küzdelem eredményeképpen, a jelen számmal ismét elindul az rdélyi

Részletesebben

to. FEJEZET. Keresztény Magvető, Unitárius Irodalmi Társaság, Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék.

to. FEJEZET. Keresztény Magvető, Unitárius Irodalmi Társaság, Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék. 134 bízták tehát Kelemen ~ajos t~nárt a mon~g~afiák átnézésével. kiegészítésével. szukseg ~se!en átdo~gozasaval és sajtó alá rendezésével. Ebben a kerdesben meg egy lépés történt az összeomlás utáni nagy

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS.

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, Db. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. KOLOZSVÁR, AJTAI K. ALBERT MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA 1899.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben