ALAPÍTÓ OKIRAT december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT 2007. december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése:"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT amely készült december -18-án, Budapesten a Kapernaum Csoport Alapítvány elnevezésű közcélú alapítvány alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása tárgyában. Az Alapítvány küldetése: Jézus Krisztus evangéliumának a környezetünkben élő halmozottan sérült (mozgás sérült, beszédképtelen, mentálisan retardált) fiatalokhoz és családjukhoz való eljuttatása céljából, egy speciális csoportot kívánunk létrehozni. Ezen, a társadalom perifériára szorult embereknek az élete sokszor reménytelen és kilátástalan. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk elszenvedett váltsághalála és feltámadása, a Vele való élő közösség, és az Ő követése az egyedüli megoldás mindannyiunk életére nézve. Hisszük, hogy Krisztusba vetett hitünk, szeretet nélkül halott, ugyanakkor a szeretetet tettekkel lehet kifejezni. Ezért az ő és családjaik érdekeit és kívánságait tartjuk szem előtt, igyekezünk nehézségeiken könnyíteni és társadalmi beilleszkedésüket is elősegíteni. I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése: 1.1 Az Alapítvány elnevezése: Kapernaum Csoport Alapítvány 1.2 Az Alapítvány rövidített elnevezése: Kapernaum Alapítvány 1.3 Az Alapítvány idegen nyelvű elnevezése: Kapernaum Group Foundation 2. Az Alapítvány székhelye: 1126 Budapest, Hollósy S. u. 8. II. emelet Az Alapítvány alapítója: Dr. Horváth Zsolt 2083 Solymár, Füves u. 14. Továbbiakban: az Alapító Cselekvőképtelensége esetén illetőleg elhalálozása után az alapítónak ebben az alapító okiratban meghatározott jogait a Budapest - Pasaréti Református Egyházközség (1026 Budapest, Torockó tér 1.) mindenkori főgondnoka látja el. 4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapító az Alapítványt annak Bíróság által történő nyilvántartásba vételétől határozatlan időre hozza létre. 5. Az Alapítvány működési területe: Az Alapítvány a céljai megvalósításához szükséges tevékenységet elsősorban Magyarország ill. Európa területén fejti ki, de a feladatai ellátásához szükséges esetekben és mértékben bárhol működhet. 6. Az Alapítvány közhasznúsági besorolása: közhasznú szervezet. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei az évi CLVI. Törvény(Khtv.) 26. C/2 és C/11 c. közhasznú tevékenység: szociális tevékenység; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei- fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

2 8. Az Alapítvány jellege: nyílt. Ahhoz bárki csatlakozhat pénzzel, dologgal, tevékenységgel minden magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, ha elfogadja annak céljait és csatlakozási szándékát a kuratórium egyhangúlag elfogadja. 9. Az Alapítvány működése nyilvános, abba bárki betekinthet. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételéből senkit nem zár ki, a szolgáltatásai igénybevételének módját valamint a működéséről készült beszámolókat az Alapítvány Internetes honlapján közzéteszi, valamint a székhelyén kifüggeszti. II. Az Alapítvány tevékenysége és célja 10. Istennek a sérült fiatalok és családjaik iránti szeretetére válaszul az Alapítvány a környezetében élő halmozottan sérült (mozgás sérült, beszédképtelen, mentálisan retardált) fiataloknak és családjaiknak igyekszik támogatást nyújtani. Az Alapítvány ennek érdekében: a) Hirdeti az Evangéliumot A halmozottan sérült fiatalokat és családjaikat Jézus Evangéliumával megismerteti; speciális bibliaórákat, bibliatanulmányozásokat, istentiszteleteket, szülői délutánokat, csendes napokat szervez; hírfüzeteket, családoknak szóló hírleveleket készít. b) Integrációt és esélyegyenlőséget elősegítő programok szervezését végzi A társadalmilag hátrányos helyzetű sérült fiatalok és családjaik életének teljesebbé tételéhez, lelki, szellemi növekedéséhez, heti rendszerességgel szervez kulturális, szabadidős és közösségi programokat, nyári integrációs táborokat. c) Családokat támogat Gyermekfelügyelet, eseti segítségnyújtás, szülői csendes-nap és bibliaóra tartása; családi lelki-gondozás, szülői segítői hálózat (mint önsegítő kör) létrehozása; évi egy vagy több hírlevél összeállítása és küldése; személyes kapcsolattartás és evangéliumhirdetés. d) Missziót végez Hasonló csoportok elindulásának elősegítése és támogatása; speciális bibliaórákhoz segédanyagok összeállítása, bemutatása, terjesztése; egyéb szakmai kiadványok készítése. e) Segítői hátteret hoz létre Önkéntesi szolgálatot működtet. f) Szociális tevékenységet folytat A szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan sérült emberek segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. Hosszú távú cél: integrált központ létrehozása lakóotthonnal, munkahelyteremtéssel és oktatóközponttal, ahol a sérültek szakszerű segítséget, támogatást és szolgáltatást kapnak. 11. Az Alapítvány feladatai a fenti célok elérése érdekében: 1. A sérült személyeket mindennapi, közhasznú információkkal látja el. 2. Anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja az alapítvány közhasznú rendezvényeit, programjait. 3. Adományszervező tevékenységet folytat. 4. Céljainak megfelelő, non-profit szolgáltatásokat alakít ki. 5. A célok megvalósítása érdekében pályázatokkal fordul a meghirdető szervezetekhez, egyéb pénzforrásokhoz. 6. Kapcsolatot épít ki, együttműködik más civil, egyházi, önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel, helyi, országos és nemzetközi szinten.

3 III. Az Alapítvány gazdálkodása 12. Az alapítvány induló vagyona Ft. azaz ötvenezer forint. Az alapítvány vagyona növekedhet, természetes vagy jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által az alapítvány rendelkezésére bocsátott egyéb eszközökkel (készpénz, ingatlan, vagyonértékű jog, ingóságok, stb.). A juttatás elfogadása felöl a kuratórium dönt. 13. Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja: (1) Az alapítványi vagyon kizárólag az alapítványi cél elérésére és az alapítványi tevékenységgel összefüggő költségek térítésére használható fel. (2) Az alapítvány mindenkori teljes vagyona fölhasználható. (3) Az alapítvány a céljára rendelt vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt, így különösen: - a támogatás módjáról és mértékéről, ezzel kapcsolatban pályázat kiírásáról, vagy ösztöndíjak odaítéléséről, - díj létesítéséről, annak odaítéléséről, - anyagi támogatás nyújtásáról minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet, magánvagy jogi személy részére, amely az alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős eredményt ígér, - az alapítványi célok megvalósítása érdekében költségek vállalásáról. (4) Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (5) Az alapítvány a) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. (6) Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. IV. Az Alapítvány szervezete és működése 14. Kuratórium 1) A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelője és döntést hozó szerve. A kuratórium hét tagból elnökből, titkárból és további öt tagból áll. Őket az alapító jelöli ki. A Kuratórium tagjai: Elnök, képviselő: Bartókné Luthár Barbara, 1126 Budapest, Hollósy S. u. 8. Titkár, képviselő: Dr. Viczián Zsolt, 1026 Budapest, Hidász 7. Elnökségi tagok: Erdélyi Barna, 1031 Budapest, Varsa u. 6. Gondos Gábor Ferenc, 8251 Zánka, Fő u. 16. Mészáros Péter, 1222 Budapest, Villa u. 5. Schay Gusztáv, 1125 Budapest, Trencséni u. 15. Szabó József, 1126 Budapest, Kakukk u. 22. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium elnöke felelős a Kuratórium határozatainak megvalósításáért. Képviseli az Alapítványt, aláírási joggal bír. Az Alapítvány alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat is az elnök gyakorolja. A Kuratórium döntéseiben az elnök vétójoggal bír. Az elnök által megvétózott javaslatot csak a következő kuratóriumi gyűlésen lehet újratárgyalni. Az elnök egy határozati javaslatot csak egyszer vétózhat meg. Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult önállóan, helyettese a titkár, az elnök távollétében rendelkezik annak jogaival. Az operatív aláírási jogkörök delegálhatók, amelyet a kuratórium belső szabályozása (SZMSZ) határoz meg.

4 2) A Kuratórium tagjai nem állhatnak munkáltatói, illetve közeli hozzátartozói viszonyban sem az alapítóval, sem egymással. Továbbá meg kell felelniük a CLVI törvény 9. -ában meghatározott követelményeknek. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, munkájuk során felmerülő indokolt költségeket az Alapítvány megtéríti. A Kuratórium tagjai a megbízásukat elfogadták, erre vonatkozó nyilatkozatukat a jelen Alapító Okirat mellékletét képező nyilatkozatok aláírásával igazolták. 3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4) Abban az esetben, ha az alapítvány éves bevétele az 1997 évi CLVI törvény 10. (1) bekezdésében meghatározott értéket meghaladja, a kuratóriumtól független az alapítvány gazdálkodását felügyelő szerv létrehozása kötelező. A felügyelő szerv létrehozása az alapító hatáskörébe tartozik. Az alapító a felügyelő szerv tagjainak kijelölésekor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles jelölni (CLVI törvény 8. (2). 5) A vezető szerv határozathozatalában csak az a személy vehet részt, aki az 1997.évi CLVI törvény 8.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 6) Az Alapítvány vagyonának kezelése: bankszámlája feletti jogosultság és utalványozás a Kuratórium elnökét és titkárát együttesen illeti meg. 15. A Kuratórium működésére vonatkozó szabályok 1) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. 2) A Kuratóriumot bármely tag kérésére össze kell hívni. 3) A Kuratórium bármely tagjának joga van a napirendi pontokra indítványt tenni, melyet a Kuratórium köteles megvitatni. 4) A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. 5) A Kuratórium határozatképes, ha a kuratórium elnöke vagy titkára, és még két tag, azaz összesen négy személy (a tagoknak több, mint fele) jelen van. Határozatot nyílt szavazással hoz, egyszerű szótöbbséggel. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 6) A Kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi döntések tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A kuratóriumi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök hitelesítik. 7) A határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - a határozat véglegesített szövegét, - a határozathozatal időpontját, - annak érvényességi körét, hatályát, - a határozatot támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét. 8) A testületi döntéseket azok meghozatalától számított 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel. 9) A Kuratórium határozatait összegyűjtve évente ki kell adni a Hatályos Alapítványi Határozatok c. kiadványként, amelyet az érdeklődőknek hozzáférhetővé kell tenni.

5 10) A Kuratórium üléseinek jegyzőkönyveit a kuratóriumi titkár őrzi. A titkárral történő egyeztetést követően a jegyzőkönyvbe bárki betekintést nyerhet és azokról saját költségén másolatot készíthet. 11) A kuratóriumi tagok megbízása lemondással, vagy elhalálozással szűnik meg. Visszahívásra csak a Ptk 74/C 6. bekezdés alapján kerülhet sor. Az új tag kijelölése és meghívása az alapító hatáskörébe tartozik. 12) A Kuratórium az alapítvány céljának megvalósítására fizetett munkatársakat alkalmazhat. Felvételükről, és feladatkörükrõl a Kuratórium dönt. 13) Az alapítvány éves beszámolójának továbbá a közhasznúsági jelentés jóváhagyása a kuratórium feladata. A jóváhagyott beszámolót és a közhasznúsági jelentéseket az alapítvány a mindenkori hatályos törvényeknek megfelelõen teszi közzé az ineternetes honlapján, ill. kifügeszti a székhelyén. 16. A felügyelõ szerv működésére vonatkozó szabályok A felügyelõ szerv működését az évi CLVI törvény 10. és 11. határozza meg. Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 5 Millió forintot. A Kuratórium köteles 30 napon belül létrehozni az Ellenőrző Bizottságot, az Alapítvány felügyelő szervét, és a rá vonatkozó szabályokat alkalmazni, ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 Millió forintot. V. Záró rendelkezések 17. Az Alapítvány megszűnése (1) Az Alapítvány megszűnése kérdésében a Kuratórium javaslatára az alapító határoz. (2) Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyonát a Budapest-Pasaréti Református Egyházközösségnél (1026. Budapest, Torockó tér 1.) nyilvántartott és működő alapítványhoz kell csatolni. (3) Az Alapító Okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekről az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) rendelkezik, mely nem lehet ellentétes az alapító okirattal. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv., valamint évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló - törvény rendelkezései az irányadóak. Alapító jelen okirat ellenjegyzésével, és a bejegyzéssel kapcsolatos eljárással megbízza Dr. Lelik Ferenc Gábor ügyvédet (irodája: 304.sz. Ügyvédi Iroda, 1056 Budapest, Szerb u , tel. : , fax : , mobil : ; ). Kelt.: Budapest, december 18. Alapító: DR. HORVÁTH ZSOLT 2083 SOLYMÁR, FÜVES U. 14. SZEM.IG.SZÁM:AF

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely 1952.05.12., lakcím: 1115

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben