1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról"

Átírás

1 A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség szervezeti és működési rendjéről a következő szabályrendeletet alkotja: 1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról DEBRECENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PREAMBULUM A Debreceni Evangélikus Egyházközség küldetése, hogy Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve az Ige köré gyűjtse tagjait. A Debreceni Evangélikus Egyházközség az Egyházunk által meghatározott területen, a saját vagy más területről bejegyzett egyháztagoknak az ige hirdetésére, a szentségekkel való élésre és vallásuk gyakorlására szervezett gyülekezeti közösség. A Magyarországi Evangélikus Egyház tagja az a magyar állampolgár, és az a Magyarországon élő személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egyháznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja, és képességei szerint megtartja. Az egyháztagság rendesen egyházközségi tagságban valósul meg. Az Egyházközségünk tagja az az egyháztag, aki gyülekezetünk életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz, és általában az Egyházközségünk területén lakik. Kötelező jellegű és mértékű egyházfenntartói járulékot Egyházközségünk az egyháztagok részére nem állapít meg. Egyházközségünkben a magánszemélyek részére végzett lelkészi szolgálat ingyenes. Egyházközségünk tagjairól nyilvántartást vezet. A gyülekezetünk a világban és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetében, mint Debreceni Evangélikus Egyházközség jelenik meg. Mint ilyen - az egyházon belül - önálló jogi személy és tevékenységét a Magyarország alkotmányos rendje, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szabályozzák; a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez. 1

2 Az Egyházközségünknek joga, hogy részt vegyen a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozásában, kormányzásában, és igazságszolgáltatásában. 1. I. fejezet Általános rész A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy a Debreceni Evangélikus Egyházközség eleget tegyen azon törvényi rendelkezésnek, amely szerint a az Egyházközségünk kötelessége, hogy a saját belső életét a hatályos egyházi törvények keretei között szabályozza. 2. (1) Megnevezés: Debreceni Evangélikus Egyházközség Székhely: Debrecen, Miklós u Tel./fax: Internet cím: cím: Adószám: Bankszámlaszám: OTP (2) A Debreceni Evangélikus Egyházközség a Magyarországi Evangélikus Egyház évi I. tv. 10. (1) bekezdése szerint önálló jogi személy. A Debreceni Evangélikus Gyülekezet a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. tv. alapján visszaadott Debrecen, Piac u. 38. sz. - egyházi ingatlan működtetését vállalkozási tevékenység keretében végzi, amelynek az állami adózási szabályok alapján tesz eleget. Az Egyházközség a Debrecenben felsőfokú tanulmányokat folytató elsősorban evangélikus vallású, keresztyény hallgatók részére korlátozott számban lehetőséget biztosít a Miklós u. 3. sz. alatti épületegyüttesében, valamint Piac u. 38. sz. ingatlanban is jelképes összegű albérlet igénybevételére. Az Egyházközségünk vállalkozási tevékenysége kifejezetten a bérbeadásra korlátozódik, amelyet az állami adóhatóságnál nyilvántartott adatok szerint be is jelentett. Az Egyházközség a vállalkozási tevékenységéből származó bevételét a hitéleti tevékenység finanszírozására használja fel. (3) A Debreceni Evangélikus Egyházközség híveinek száma kb: 600 fő, nyilvántartott egyházközségi tag ( egyházfenntartói járulékot fizetők ) 450 fő. (4) A Debreceni Evangélikus Egyházközség képviseletét - az évi I, tv ban meghatározottak szerint a paritás elve érvényesül, vagyis a lelkészi, és nemlelkészi elem azonos mértékű befolyása érvényesül- a lelkész ( igazgató lelkész ) és a felügyelő látja el. 2

3 (5) Bélyegző lenyomat: a. ) körbélyegző: b. ) egyéb bélyegző: (6) Működési terület: Debrecen és vonzáskörzete. Kapcsolódás a magasabb egyházkormányzati szintekhez: - Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye ( székhely: 4400 Nyiregyháza, Luther tér 14.) - Északi Evangélikus Egyházkerület ( székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 24.) (7) Az Egyházközségnek intézménye, vagy egyéb szervezeti egysége nincs. (8) Magán kezdeményezésre augusztus 8-án Dr. Nemes Gézáné Dr. Vass Erzsébet alapítványt hozott létre, amelynek célja a templomtorony megépítése, benne a harang megszólaltatás, bővítetten a Debreceni Evangélikus Gyülekezet hitéleti feladatainak segítése, és ennek érdekében adományok gyűjtése. Az Alapítvány önálló jogi személy. Az alapító okiratban megfogalmazott alapítványi cél: - a Debreceni Evangélikus Gyülekezet parókiájának felújítása, illetve a templom épületéhez csatlakoztatandó harangtorony megépítése, az orgona felújítása, - az egyházi tulajdonba visszakerült ingatlanokkal kapcsolatos felújítási, fenntartási munkálatok ellátása, - nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - szociális tevékenység, - valamint mindezen célokhoz kapcsolódó egyéb kiadások fedezetét is hivatott szolgálni. Az Alapítvány és az Egyházközség együttműködését megállapodás szabályozza. Az alapítvány megnevezése: Pro Sonitu Campanae Harangszóért Alapítvány Bejelentett székhelye: 4025 Debrecen, Miklós u. 3. Alapítvány jellege: közhasznú Alapító: Dr. Nemes Gézáné dr. Vass Erzsébet Bejegyzési szám: Apk /1991/2. Adószám: Bankszámlaszám: ( OTP) Az Alapítvány működtetését három fős kuratórium irányítja, amelynek elnökét az alapító jelöli. Az alapszabályban rögzítettek szerint a kuratórium tagja az Egyházközség mindenkori lelkésze ( igazgató lelkész). 3

4 3. (1) A lelkészi hivatal a 4025 Debrecen, Miklós u. 3 sz. alatti épületegyüttesben található. (2) A hivatali idő a lelkészi hivatalban az alábbiak szerint kerül szabályozásra: Hétfő csütörtök : 10,00 12,00 óráig a.) A hivatali idő lelkészi beosztását az egyéb szolgálati tevékenységek figyelembe vételével a lelkész (igazgató lelkész) készíti el. b.) Váratlan távollét esetén a kijelölt lelkész köteles gondoskodni helyettesítéséről, hogy a hivatali időben mindig legyen rendelkezésre álló lelkész a lelkészi hivatalban. (3) A lelkészi hivatal feladata: - az anyakönyvek vezetése, - az egyházközségi nyilvántartások vezetése, - az irattár, levéltár kezelése, - az értéktárgyak őrzése, - további a gyülekezet életével és a lelkészi hivatal működésével összefüggő adminisztrációs ügyek intézése. (4) A hivatal előírásos működéséért az egyházközség elnöksége a felelős. (5) A hivatal ügyrendje a szabályzat mellékletét képezi. ( 1.sz. melléklet ) (6) A lelkészi hivatal nem lelkészi alkalmazottai a munkaszerződésükben rögzített időszakokban kötelesek a hivatali helyiségekben tartózkodni. 4. II. fejezet Az egyházközség szolgálati területei (1) Az Egyházközségben elsősorban a Magyarországi Evangélikus Egyház által hivatalosan bevezetett liturgiai rendnek megfelelő szolgálati alkalmakat kell tartani. (2) Az Egyházközség lelkészi szolgálata: a) Isten igéjének, törvényének és evangéliumának hirdetése, b) az egyház és a gyülekezet építése, c) a hívek pásztorolása. d) a lelki-gondozás szolgálata, e) a bűnökből való feloldozás, f) a fiatalok és idősek tanítása, g) a szeretetszolgálat szervezése, h) önmaga továbbképzése egyéni és egyházi továbbképzés keretében. (3) Az egyházi szolgálatban álló lelkész sajátos joga és kötelessége: 4

5 a) a szentségek kiszolgáltatása, b) a házasság egyházi megáldása, c) az egyházi temetések végzése. (4) Az egyházi szolgálat külön területei: a.) bibliaórák, b.) hitoktatás, c.) konfirmációi oktatás, d.) diakóniai szolgálat, e.) missziói munka, f.) ifjúsági alkalmak, az egyházi fiatalok között végzett szolgáltató oktató, nevelő munka, g.) szeretetvendégségek, h.) csendes napok, i.) egyházzenei szolgálat, (5) Kommunikációs szolgálat: a.) iratterjesztés, b.) gyülekezeti újság készítése, és terjesztése, c.) gyülekezeti honlap készítése és folyamatos frissítése, d.) közszolgálati műsorszolgáltatási eszközök vallási műsoraiban való részvétel, e.) ünnepi, és alkalmankénti körlevelek készítése. 5. (1) Az Egyházközség a kialakult szokásoknak és a törvényes rendnek megfelelően az istentiszteleti és kazuális alkalmakon túl szolgálatát éves munkaterv alapján végzi. (2) Az éves Egyházközségi munkatervet az egyházi év kezdetét megelőzően kell elkészíteni, összeállításáért a lelkész ( igazgató lelkész ) a felelős. Az előkészített munkatervet, melyben rögzítésre kerülnek a határidők és felelősök, a presbitérium hagyja jóvá, a tárgyév kezdetéig. 6. III. fejezet Az egyházközség szervezete (1) A Debreceni Evangélikus Gyülekezet, mint Egyházközség további részekre nem tagozódik. (2) A szórványokban élő nyilvántartott egyházközségi tagok területi megosztása alapján látja el mindazon feladatát Egyházközségünk, amelyet jelen szabályzatunk 3. -ban meghatároztunk. (3) A szórványok az Egyházközség azon részei, amelyek, szervezet és gazdálkodás nélkül működnek. 5

6 7. Az Egyházközség kiemelt missziói tevékenységként kezeli a Debreceni Egyetemen tanuló evangélikus hallgatók pásztorolását, és az Egyházközség életébe, működésébe, való bevonását. Ezen missziói munkát a Magyarországi Evangélikus Egyház az oktatásért felelős püspökön keresztül támogatja. Közgyűlés 8. (1) A közgyűlés az Egyházközség legfőbb döntéshozó testülete, amely az egyházközség nagykorú tagjaiból áll. (2) Az egyházközségi tagság megszűnik, a tag halálával, vagy a tag kilépésével ( pl.: elköltözés esetén). (3) A közgyűlésnek hivatalból tagja az egyházközség összes tisztségviselője. Távolmaradásuk esetén kötelesek magukat kimenteni. (4) A Debreceni Evangélikus Gyülekezetben egy közgyűlés működik, rész közgyűlések nincsenek. (5) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, az Egyházközség életének legfőbb jelentőségű kérdései: a) megválasztja az Egyházközség lelkészét, felügyelőjét, másodfelügyelőjét, a presbitérium és a képviselő-testület tagjait, valamint az általános tisztújítás alkalmával minden egyéb nem lelkészi tisztségviselőt, a jelölőbizottság és a számvevőszék tagjait, b) alapítványt, gazdálkodó szervezetet, intézményt hoz létre és szüntet meg, illetve megszüntetésüket kezdeményezi, c) határoz az Egyházközség szervezeti jellegének átminősítéséről, és ezeket jóváhagyásra az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti, d) dönt új lelkészi állás szervezéséről, e) dönt a lelkészválasztás módjáról. Megvitatja és elfogadja a presbitérium által szövegezett díjlevelet, f) határoz a jelentősebb egyházközségi beruházásokról ( 100 millió forint felett ), eladásokról, felújításokról és a szükségletek fedezetéről a presbitérium által 6

7 előterjesztett javaslatok alapján. Az ingatlanok tulajdonjogának a változásához az egyházmegye előzetes jóváhagyása szükséges. g) évenként meghallgatja és megvitatja az Egyházközség lelkészének ( lelkészeinek) és presbitériumi megbízottjának jelentését az Egyházközség lelki és anyagi helyzetéről, gy) egyházközségi szabályrendeleteket alkot, h) szavazati és küldő jogával él az egyház szervezete szerinti tisztségviselők és küldöttek megválasztásakor, i) rendkívüli választás esetén megválasztja a felügyelő kivételével az egyházközség nem lelkészi tisztségviselőit, illetve a jelölőbizottság és a számvevőszék tagjait. (6) A közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni, amelyet az Egyházközség éves zárószámadásának presbitérium által történő elfogadása utáni hónapban kell lebonyolítani. (7) A közgyűlést az Egyházközség elnöksége hívja össze. (8) Az Egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha szabályszerűen, a közgyűlés napját megelőző két egymás utáni vasárnap az istentiszteleten történő kihirdetéssel vagy az ülés előtt tizennégy nappal kiküldött meghívóval írásban hívták össze, és azon az egyházközség választói névjegyzékében szereplők legalább a presbitérium létszámával azonos számban jelentek meg. Határozatait ha jogszabály másképp nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. (9) Rendkívüli közgyűlés az ülés előtt egy héttel kiküldött írásos meghívóval is összehívható. (10) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a jegyzőnek, és két jelen lévő, erre a feladatra felkért közgyűlési tagnak kell hitelesíteni. 9. Az Egyházközségben képviselő testület nem működik. mivel az egyházközségi tagok létszáma a főt nem haladja meg. 10. Presbitérium (1) Az Egyházközségnek, általános hatáskörű képviseleti testülete a presbitérium, amelyet a közgyűlés választ konfirmált tagjai közül. (2) A presbitériumnak hivatalból tagja az Egyházközség összes tisztségviselője. A presbitérium választott tagjainak a száma 17 fő. a tisztségviselőkkel együttesen. 7

8 (3) A tiszteletbeli presbiterek száma 5 fő, akiket a közgyűlés határozatlan időre a presbiterek közül választ. Az idős koruk miatt aktív szolgálatot nem vállaló presbiterek a presbiteri üléseken tanácskozási joggal vesznek részt. (4) Az Egyházközségi presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek nincsenek a közgyűlés, illetve a képviselő-testület hatáskörébe utalva, így különösen az alábbiak: a) részt vesz az Egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében. E célból bizottságokat hozhat létre, amelyek a presbitériumnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, javaslataikat a presbitérium hagyja jóvá, munkájukért a presbitérium felelős, b) eljár az egyházközségi lelkészi állás betöltésénél a törvény előírásai szerint, és dönt a helyettes lelkész javadalmazásáról, c) előkészíti az egyházközségi közgyűlést, illetve a képviselő-testületi ülést. Végrehajtja a közgyűlés, illetve a képviselő-testületi ülés határozatait, d) magasabb egyházkormányzati szintek tisztségviselőinek megválasztása előtt az egyházközség nevében javaslatot tesz az illetékes jelölőbizottságnak, e) tárgyalja és jóváhagyja az évi költségelőirányzatot, felülvizsgálja és jóváhagyja az egyházközségi számvevőszék jelentése után az éves beszámolót, f) intézkedik az egyházi épületek és egyéb ingatlanok állagmegóvása, karbantartási munkálatai és hasznosítása ügyében, dönt a beruházásokról, beszerzésekről, a közgyűlés által megállapított értékhatáron belül ( 100 millió forint alatt), g) dönt az egyházközségi alkalmazotti álláshelyek létesítéséről és a bérezésről. Határozatlan idejű megbízást ad a nem lelkészi egyházi munkásoknak, h) megválasztja az igazgató lelkészt, i) ellátja a lelkészi díjlevéllel kapcsolatos feladatait. (4) A presbitériumot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. A presbitériumot az elnökség hívja össze, kivéve ha ezt a jogot a törvény az egyház megyei elnökének biztosítja. A presbitériumi ülések rendjét az Egyházközség éves munkatervében kell meghatározni. (5) Az egyházközségi presbitérium ülése határozatképes, ha szabályosan, az ülést megelőzően legalább egy héttel az istentiszteleti alkalmon vagy személyre szóló meghívással hívták össze és a tagjainak legalább fele jelen van. Rendkívüli esetben a presbiteri ülés írásos meghívókkal egy héten belül is összehívható. Határozatait ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a jelenlévő presbiterek egyszerű szótöbbségével hozza. 8

9 (6) A presbitérium döntéseit határozatba foglalja, amelyről éven belüli folyamatos sorszámozással a jegyző egységes gyűjteményt vezet ( határozatok tára). 11. A közgyűlés és a presbitérium működésével kapcsolatos további szabályokat az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség önkormányzatáról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban évi IV.törvény) meghatározottak szerint kell betartani. 12. Elnökség (1) Az Egyházközség képviseleti és végrehajtó testülete az elnökség. Feladata az egyházközség életének irányítása. (2) Az egyházközségi elnökség tagjai az igazgató lelkész és a felügyelő. (3) Az elnökség irányítja az egyházközségi tisztségviselők szolgálatát és vezeti a presbitérium, a közgyűlés munkáját. Építi a gyülekezeti közösséget és őrzi annak belső békéjét. (4) Az elnökség felelős az Egyházközség egész háztartásának szabályos ügyviteléért, különösen azért, hogy, a) az egyházközségi számadások és költségvetések az előírásoknak megfelelően készüljenek el, b) az Egyházközség teljesítse adminisztratív és anyagi kötelezettségeit, c) az Egyházközségi gazdálkodás a költségvetéseknek megfelelően folyjék, d) az Egyházközség megszerezze az egyházi felettes testületek jóváhagyását mindazon esetekben, amelyekre nézve az egyházi törvények rendelkeznek. (5) Az Egyházközség elnöksége felelős a presbitériumi, a közgyűlési határozatok végrehajtásáért. (6) Az alkalmazottak, és az egyéb jogviszonyban álló nem lelkészi tisztségviselők felett - díjazásuk kivételével- a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. (7) Az elnökség tagjai az Egyházközség pénzkezelési szabályzatában leírtak szerint gyakorolják utalványozási jogukat. (8) Az elnökség tagjai az egyházi év során két alkalommal a presbitérium előtt értékelik az éves egyházközségi munkaterv időarányos végrehajtását, szükség szerint javaslatot tesznek annak módosítására, kiegészítésére. 9

10 Kibővített elnökség 13. (1) A presbitériumi ülések előtt, a fontosabb ügyekben, kibővített elnökségi ülés tartható, amelyen az elnökség tagjain kívül részt vesz a gyülekezet megválasztott második lelkésze, a másodfelügyelő, a gondnok, a számvevőszék elnöke, és a tárgyalandó napirend szerint a témák szakértő alkalmazottai. (2) A kibővített elnökséget az elnökség valamelyik tagja hívja össze, rövid úton történt egyeztetéssel. A megtárgyalt tárgykörök problémáit és felvetéseit az elnökség kijelölése alapján a résztvevők egyik tagja terjeszti a soron következő presbiteri ülés elé, megtárgyalásra. 14. Igazgató lelkész (1) Egyházközségünkben a presbitérium a megválasztott két gyülekezeti (parókus) lelkész közül igazgató lelkészt választ. Az igazgató lelkész az egyházközségi elnökség lelkészi tagja. (2) A megbízás 3 évi időtartamra szól. Az igazgató lelkész e tisztségre újraválasztható. Amennyiben nincs megválasztott igazgató lelkész, akkor a választásig az adott egyházközségben végzett szolgálatára nézve legidősebb lelkész látja el az igazgató lelkészi feladatokat. (3) Az igazgató lelkész helyettesítését az egyházközség másik gyülekezeti (parókus) lelkésze végzi. Törekedni kell arra, hogy valamelyik lelkész távolléte esetén a másik lelkész feladatának ellátásában helyettesíteni tudja. Ha olyan rendkívüli esemény adódik ami miatt ez nem valósulhat meg, abban az esetben az igazgató lelkész köteles gondoskodni a helyettes személyéről. (4) Az igazgató lelkész az Egyházközség felelős lelkésze. Felelős az Egyházközségben folyó minden tevékenységért, az Egyházközségben működő többi lelkészt egyházi tevékenységében felügyeli. (5) Az igazgató lelkész a) gondoskodik az Egyházközség gyülekezeti alkalmainak folyamatos ellátásáról, b) beosztja a lelkészi szolgálatokat a gyülekezetben, c) a felügyelővel egyetértésben irányítja a presbitériumot, d) biztosítja a lelkészi hivatal előírásos működését. (6) Az Egyházközség területén az igazgató lelkész engedélye nélkül a hivatalosan eljáró esperesen és püspökön, illetve ezek megbízottain kívül senki egyházi szolgálatot nem végezhet, kivéve haldoklónál és szükségkeresztelésnél. (7) A lelkészek közötti feladat megosztást a szabályzat függeléke tartalmazza. 10

11 Felügyelő 15. (1) Az egyházközségi felügyelő az a rendezett életvitelű konfirmált egyházközségi tag, akit az egyházközségi közgyűlés arra a feladatra választ, hogy a lelkésszel együtt az egyházközség vezetője legyen. (2) Az egyházközségi felügyelő joga és kötelessége ügyelni az egyházközség működésének feltételeire, segíteni a gyülekezeti munkát, figyelemmel kísérni és irányítani a személyi, anyagi és jogi természetű ügyek intézését. Kezdeményezi az egyházközségi tisztségviselők és alkalmazottak javadalmának évenkénti rendezését. (3) A felügyelő munkájának segítésére egyházközségünk másodfelügyelőt választ, aki a felügyelő helyettese is. 16. IV. fejezet Az egyházközség tisztségviselői (1) Az egyházközség tisztségviselői: igazgató lelkész, gyülekezeti (parókus) lelkész, felügyelő, másodfelügyelő, gondnok (ok), számvevőszék elnöke, jegyző, pénztáros, kántor. (2) A tisztségviselőket az Egyházközség közgyűlése választja meghatározott (hat év) időtartamra, kivétel az egyházközség lelkésze (i), mivel a választás szólhat határozatlan időre, vagy az általános választási ciklustól rövidebb határidőre is. (3) A gondnok, a pénztáros, illetve az egyéb tisztségviselők feladatkörét, illetve a kántori szolgálatot alkalmazottak, illetve önkéntes munkások is elláthatják. 17. Lelkészek (1) Az Egyházközség lelkész tisztségviselője az Egyházközségünk közgyűlése által törvényesen megválasztott lelkész(ek), vagy az Egyházközségünkhöz kiküldött helyettes lelkész. (2) A lelkészi tisztségviselők feladata a lelkészi esküben vállalt küldetés betöltése, az egyházközség gyülekezeti alkalmainak folyamatos ellátása, a gyülekezeti közösség építése, belső békéjének őrzése. 11

12 (3) Az igazgató lelkész a fentiek mellett ellátja a lelkészi hivatal vezetésével, törvényes működésének biztosításával kapcsolatos feladatokat is. (4) Az igazgató lelkész ( lelkész) munkáját irodai foglalkoztatottak, alkalmazottak segítik. 18. (1) A lelkészi szolgálati jogviszony megszűnik: a. ) a lelkész halálával, b. ) a lelkész nyugdíjazása esetén a nyugdíjazást kimondó határozatban megjelölt napon, illetve a határozat jogerőre emelkedésének napján, c. ) az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló évi IX. tv. 34. f.) és g.) pontjában leírt fegyelmi büntetésekről szóló ítélet jogerőssé válásának napján, d. ) lelkésznek a lelkészi jellegéről való lemondással, e. ) az egyházközség megszűnése, társulása esetén, annak jogerőre emelkedésével, f. ) határozott idő lejártával, g. ) ha a lelkész egy évet meghaladó időt tölt betegszabadságon. (2) A határozott időre választott lelkész megbízatásának meghosszabbítása csak határozatlan időre lehetséges. (3) A nem lelkészi tisztségviselők megbízatása megszűnik: a. ) a tisztségre megválasztott határidő lejártát követően, b. ) elhalálozás, c. ) lemondás, d. ) visszahívás, e. ) jogerős bírósági végzés folytán. (4) A visszahívásról az illetékes választó testület dönt. ha törvény eltérően nem rendelkezik, a választó testület több mint felének egyetértő szavazata szükséges. 19. (1) Az Egyházközségünk nem lelkészi tisztségviselője lehet az a rendezett életvitelű közgyűlési tag, akit a közgyűlés meghatározott időtartamra ( legfeljebb hat évre) szabályszerűen megválaszt. a.) Az Egyházközségünk gondnokot az egyházközség anyagi és dologi természetű ügyeinek intézésére választ. A gondnok a felügyelőt ( másodfelügyelőt ) távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. b.) A kántor Egyházközségünk egyházzenei életének irányítója, az egyházzenei szolgálatok ellátását és más egyházzenei alkalmak szervezése tartozik hatáskörébe. Gyülekezetünk kántora szolgálatát egyéb jogviszonyban látja el. Díjazásáról a 12

13 presbitérium dönt. A kántor hatáskörében eljárva figyeli a gyülekezet orgonájának állapotát, és szükség esetén kezdeményezi a karbantartását, felújítását. c.) A számvevőszék felelős vezetője a számvevőszék elnöke. Számvevőszéki elnök lehet, aki rendezett életvitelű egyházközségi tag, akit az Egyházközségünk közgyűlése szabályszerűen erre a tisztségre megválaszt. d.) Az Egyházközségünk szabályszerű választás során az egyházközségi nem lelkészi tisztségviselőnek választja a jegyzőt. A jegyző, az a rendezett életvitelű közgyűlési tag, akinek feladata a közgyűlések, presbiteri ülések jegyzőkönyveinek a vezetése. A jegyzőkönyvek hitelességéért a hitelesítőkkel egyetemlegesen felel. e.) Az Egyházközségünk pénztárosi tisztségét az a rendezett életvitelű egyházközségi választott tag láthatja el, akit az egyházközség közgyűlése erre a tisztségre szabályszerűen megválaszt. Az Egyházközségünk pénztárosa gondoskodik az adományok Istentisztelet előtt, vagy azt követő átadásának szabályszerű bizonylatolásáról, és azt követően a központi pénztárba való befizetésről. V. fejezet Az Egyházközség választott bizottságai 20. Számvevőszék (1) A három tagú számvevőszék felelős az Egyházközség gazdálkodásának ellenőrzéséért, amelynek keretében jogosult az Egyházközség pénzkezelésének és zárószámadásának, valamint egyéb pénzügyi kimutatásainak, nyilvántartásainak az ellenőrzésére. (2) A szabályszerűség megállapítását ellenőrzéseikkel támasztják alá. Ellenőrzéseikről jelentéstételi kötelezettségük van, amelyet a presbitérium előtt kell megtenniük. (3) Szabálytalanság észlelése esetén a számvevőszék jogosult a presbitérium összehívását kezdeményezni, amelyet 15 napon belül az egyházközségi elnökség hív össze. (4) Ha az egyházközség, vagy az Egyházközségi számvevőszék nem ért egyet az egyházmegyei számvevőszék javaslatával, vagy eljárásával, akkor az országos számvevőszékhez fordulhat annak megváltoztatása érdekében. Jelölő és szavazatszedő bizottság 21. (1) Az Egyházközség közgyűlése az általános tisztújítás során 3 tagú jelölőbizottságot választ hatéves időtartamra. (2) A jelölőbizottság szavazatszámláló bizottságként is működik. A jelölőbizottság tagjai más tisztségre is megválaszthatók. 13

14 (3) A jelölőbizottság tagjai közül elnököt választ, üléseiről jegyzőkönyvet készít. Döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (4) A jelölőbizottság eljárását a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján folytatja le. 22. VI. fejezet Egyházi személy (1) A Debreceni Evangélikus Egyházközség egyházi személynek minősíti a Magyarországi Evangélikus Egyház felavatott lelkészét, aki a lelkészi nyilvántartásban szerepel. (2) A gyülekezet presbitériuma az egyházi személy fogalmát kiterjesztheti. 23. VII. fejezet Az Egyházközség alkalmazottai (1) Az Egyházközségünk az egyházközség működésével kapcsolatos feladatokat alkalmazottak, illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal látja el. (2) Az álláslehetőségek létrehozásáról, az elnökség javaslatára a presbitérium dönt. (3) A munkáltatói feladatokat az alkalmazottak, és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak esetében az elnökség látja el. (4) A pénzügyi feladatokat pénzügyi és adminisztratív asszisztens, a könyvelési feladatokat szerződés alapján külső könyvelőiroda látja el. A részletes feladat meghatározást a szabályzat függeléke tartalmazza. (5) Az Egyházközség ingatlanainak karbantartását, azokkal való gazdálkodást és a kapcsolódó összes műszaki és hatósági feladatot az alkalmazottként foglalkoztatott műszaki gondnok látja el. A részletes feladat meghatározást a szabályzat függeléke tartalmazza. 14

15 VIII. fejezet Kapcsolódás a felsőbb egyházi szervezetekhez 22. (1) Egyházközségünk a felsőbb egyházi szervezetekhez választott küldöttek útján kapcsolódik. (2) Az Egyházmegye a Magyarországi Evangélikus Egyház által meghatározott területen, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyéhez tartozik. Az egyházmegye a. összefogja a területén lévő egyházközségeket, segíti és szervezi közös alkalmaikat, b. összehangolja az egyházközségben végzett egyházi szolgálatokat, c. felügyeli az egyházmegyében az egyházi szolgálat zavartalanságát. (3) Az Egyházmegyei közgyűlés küldötteit az Egyházközségünk közgyűlése választja meg az általános tisztújítás alkalmával. (4) A gyülekezetünkben szolgáló két gyülekezeti (parókus) lelkész után az egyházmegyei közgyűlésbe két küldött választható. (5) Egyházmegyei közgyűlési tagságra csak rendezett életvitelű, konfirmált egyházközségi tag választható, aki az egyházközségi tagságnak legalább öt éve megfelelt. (6) A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyén keresztül Egyházközségünk az Északi Egyházkerülethez tartozik az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló évi IV. törvény mellékletében foglaltak szerint. (7) Az egyházkerület a meghatározott területen lévő egyházmegyék egyházigazgatási szervezete, testvéri, szolgálati, és gazdasági közösségük megítélésének színtere. (8) Egyházközségünk a egyházkerület munkájában a megválasztott küldöttek útján közvetetten vesz részt. (9) A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház legszélesebb körű döntéshozó,legfőbb képviseletei és törvényhozó testületet. Egyházközségünk a választott egyházmegyei, és egyházkerületi zsinati tagokon keresztül vesz részt a zsinat munkájában. 23. IX. fejezet Testvérgyülekezeti, és intézményi kapcsolatok (1) Gyülekezetünk testvér gyülekezeti kapcsolatot tart fenn a Kölcsei Evangélikus Gyülekezettel, a finnországi Jyväskylä-i Evangélikus Gyülekezettel, valamint a Nagyváradi Evangélikus Gyülekezettel. 15

16 (2) A gyülekezetek lelkészei és tisztségviselői együttesen szervezik a gyülekezet tagjainak találkozását, istentiszteleti és kazuális együttlétek megtartását. (3) Gyülekezetünk vállalta és lehetőségei szerint ezt a vállalását fenn is kívánja tartani, hogy költségvetésébe beépítve évente rendszeresen támogatja a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumot, valamint a Nyíregyházi Élim Szeretetotthont. (3) A kapcsolatok fenntartásáért, és a támogatások megvalósításáért a gyülekezet elnöksége felelős. A Debreceni Evangélikus Gyülekezet Presbitériuma a szervezeti és működési szabályzatot a március 10-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 2013/6.(III.10.) sz. határozata szerint a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A április 07-én megtartott közgyűlés 2013/1. ( IV.07.) számú határozata alapján ezen szabályrendelet január 01-től lép hatályba. 16

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

zsinati törvények, határozatok

zsinati törvények, határozatok Kozlony 2011 3:Kozlony 2007 1.qxd 2012.01.09. 13:38 Oldal 1 2011. december 28. Evangélikus Közlöny 2011. évi 3. szám 1 zsinati törvények, határozatok Budapest, 2011. szeptember 30., november 25 26. 2011.

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség szervezetéről és működéséről (2012. április 10-től hatályos változat) Preambulum Jézus mondja: Nekem adatott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 választási különkiadás 2012. január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 e-mail: vadosfa@lutheran.hu 6887 honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ]

BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ] BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ].) SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETE A BUDAPEST - FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS CSIPKEBOKOR ÓVODÁJA FENNTARTÓI

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben