ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette"

Átírás

1 ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés Készítette PUSKER MIKLÓS okl.evel.es gyógyszerész Készül.t a Semmel.weis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben Igazgató: Dr.Zal.ai Károl.y egyetemi tanár Budapest l.992.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: oldal BEVEZETÉS: 1. Az értekezés témaválaszt,ása. kidolgozása 5 2. A tárgyalt időszak előzményei 6 J.. L Szakmai vonatkozások Az közötti időszak Nyugat-Magyarország elcsatolása. Burgenland megalakulása Gyógyszerészek határmenti kapcsolatai 1o után l 3. Gyógyszerut.ánpótlás, gyógyszertárak 19 f"elszerelése 1.4. Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Magyar szerzők cikkei osztrák szaklapokban Magyar származású gyógyszerészek oszt.rák 26 egyetemeken L 7. Az Anschluss utáni helyzet A II Világháboru utáni események Kapcsolatok újbóli f"elvétele között Gyógyszerészképzés Magyarországon Gyógyszerészképzés Ausztriában 2.4. Tudományos kongresszusok 2 5. Tisztelet.beli tagok

3 3 3. Behatóbb kapcsolatok, elsősorban a 65 F L P. révén Magyarország újbóli F L P. t.agságának 67 előkészitése F. L P Kongresszusok Bécsben F L P. Kongresszus Budapest.en Szervezeteink kapcsolatai. 68 7o 72 /Főbb események időrendje/ Gyógyszerésztörténeti együttműködés A!1GYT Gyógynövény Szakosztálya kapcsolatai Kórházi gyógyszerészek kapcsolatai A Kneipp Társaság magyarországi indulása 3.45.Katona-gyógyszerészek kapcsolatai 4.. Egyéb tudományos kapcsolatok éves a gyógyszerészi hivatása Európában Paracelsus jubileum Egyetemek kapcsolatai Semmelweis Orvostudományi Egyet.em Gyógyszerésztudományi Kar Szent.-Györgyi Albert Orvost.udományi Egyetem 89 Gyógyszerésztudományi Kar Egyéb tudományos kapcsolatok 91

4 Előadó cserék Magyar szakemberek auszt.riai előadásai Oszt.rák szakemberek magyarországi előadásai Tapasztalat.csere a poszt.graduális képzés t.erén Együt.tmüködés gyógyszerkönyvek szerkesztésében 97 5 További szakmai kapcsolat.ok L Hat.ármenti együt.t.mííködés, tapasztalat.cserék Hálózat.fejleszt.és, gyógyszert.árak berendezése lol 5.3. Die Freien Berufe in őst.erreich lai! /Az Oszt.rák Gyógyszerész Kamara közremííködése/ 5.4. Kapcsolat.ok számítógépes rendszerek terén Gyógyszerészi emblémák A két ország szaksajt.ója, szakkönyvt.árai llo Összefoglalás Irodalom Táblázat.ok jegyzéke Ábrák jegyzéke Köszönet.nyíl váni t.ás 11 i!

5 5 BEVEZETÉS L AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAVÁLASZTÁSA, KIDOLGOZÁSA Minden szakterület. számára lényeges, hogy megismerje más országok eredményeit. Ezért. a tudomány, a gyakorlat. :fejlődéséhez a nemzetközi t.apaszt.alatok ápolása e'j.engedhet.et.len. Ez egyf'elől a szakirodalom t.anulmányozása, mást elől a személyes t.alákozások során valósitható meg. Egy külf'öldről származó mondás szerint a konferenciákon való személyes kapcsolat.teremt.és szint.e hasznosabb, mint. a szakirodalom rendszeres t.anulmányozása. Igy ui uj kezdeményezések indulhatnak el Ért.ekezésem az oszt.rák-magyar gyógyszerészeti kapcsolat.okkal foglalkozik. Ez az egyes korokban vál t.ozó volt. A két. ország közös t.ört.énelme során korábban is voltak szakmai kapcsolatok Amikor az I. Világháborút. követ.ően a Monarchia megszűnt s a két. ország szét.vált,, a kapcsolatok ujjá szervezödt.ek. Jelent.ős befolyást. gyakorolt Nyugat-Magyarország elcsat.olása. Burge~and kialakulása. Az Anschluss ut.án és a II. Világháboru alat.t. megbénult.ak a kapcsolat.ok. Ezeket. ujra kellet.t. kezdeni, kiépiteni a háború ut.án. Igy az ért.ekezésben feldolgozot.t hét. évtized vál t.ozatos képet

6 6 mut.at.. A t.émaválasztás azért is volt. időszerű, mer t ezt a korszakot nem dolgozták fel és részben még élő személyektől lehetett adatokat gyűjteni. A munka módszerei: Egyrészt a két ország szakirodalmát tanulmányoztam, ahol sok hasznos adatot találtam. Az osztrák egyetemeken sok magyar származású gyógysze- rész tanult. Ezek adatait a három egyetemen /Wien, Graz, Innsbruck/, ezek levélt.áraiban gyűjtöttem össze Végül olyan élő személyektől kértem -személyesenadatokat, akik a két ország kapcsolat.ainak fejlesztése terén tevékenykedtek. 2.. A TÁRGYALT IDÖSZAK ELŐZMÉNYEI A négy éve folyó L Világháború utolsó esztendejében nyarán - a központ.i hatalmak /Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia/ helyzete válságossá fordult. A német hadsereg franciaországi kudarca és a Monarchia hadseregének sikert-elen, súlyos veszteségekkel járó északolaszországi t-ámadása ut,án a balkáni arcvonal is összeomlott. Ezek dönt,ő lökést, adtak az osztrák-magyar haderő felbomlásához l918október 16-án kelt császár i manifeszt.um a Monarchia szövetséges állammá való átalakulását jelenti

7 7 be. A szövet.ségi állam proklamálásához :füzöt.t. remények, célok egyike sem valósult meg. A központ.i hatalmakkal szemben álló antant, csapat.ok o:f:fenzi váját. követően a Monarchia hadserege a teljes :felbomlás képét mut.att.a. Erre a helyzet.re való tekint.et.tel a Monarchia külügyminiszt.ere :fegyverszünet. megkötését. kéri a háborúba időközben belépett Amerikai Egyesült Államoktól. November 3-án, a :fegyverszünet. megkötésekor az Osztrák- Magyar Monarchia már nem lét.ezet.t. A Monarchia t.erület.én új, a központ.i hat.alommal szakit.ó önálló államok körvonalai bont.akozt.ak ki, A Cseh Közt.ársaság okt.óber 28-án, Horvát.ország okt.óber 29-én kiválik a Monarchiából Másnap pedig Bécsben megalakul "Deutsch -Öst.erreich" kormánya. Magyarországon Károlyi Mihály lesz a kormányfő. őt. hónappal később pedig Magyarország Tanácsközt--ársasággá alakul ( 1), 3.. SZAKMAI VONATKOZÁSOK Háborús okokból kifolyólag már 1914-ben számos gyógyszert.ár bezár Magyarországon Nyugat.-Magyarországon /a mai Burgenland t.erületén/ ezt. a jelenséget. akkor nem dokument.ált.ák, erről nincs adat.unk. A gyógyszerellátás akadozik A gyógyszerek beszerzé-

8 8 si ára évről évre emelkedik ben rendelkezés jelenik meg a kénmá.l akti v szén és a sebkötöző anyagok forgalmazásáról ban a benzol, benzin, glicerin, len- és repceolaj, disznózsir, terpentin és kolofónium kerül szabályozás alá ben hiánycikk lesz a paraf'adugó. Majd a gyógyszeres üvegek, a cukor, a denat.urál t, szesz, az ost.ya, a sebkötöző petróleum, buzaliszt, szappan, stb.. anyagok_, szén., gáz, A szacharin f'orgalmazása állami monopólium. A bet.egbizt.osi t.ó felé 15 % felárat. kell felszámolni azon cikkeknél, ahol a beszerzési ár állandóan emelkedik. A magán elszámolású gyógyszerárak emelése t.úl későn következik be (2). Az 1919-ben létrejött. Tanácsköztársaság tervezi vagyonadó bevezet,ését., ami a legtöbb gyógyszertárat érintené. Már az első időszakban tervezik a gyógyszertárak államosítását. Zoltán Béla gyógyszer ész e t.éma vitájában az államosítás ellen foglal állást., mondván: "a közösség az államositás révén csupán kárt szenvedne". A beosztot.t. gyógyszerészek is a Munka-és Népjóléti Minisztérium ezirányú terve ellen voltak A vezetés április 12-én a gyógyszert.árakat államosítja.. kézieladását. Rendelet tiltja meg a gyógyszerek un Egykori gyógyszer t.ár t.ulajdonosok f'izet.ése nem lehet több, mint a legjobban fizet.et.t. munkás fizetése.

9 9 Az államosítás nem tart sokáig augusztus 13-án megszűnik ez az állapot... óriási ráfizet.és volt. (3). Eredménye áremelkedés és 1. AZ KöZöTTI IDŐSZAK 1.1 Nyugat.-Magyarország elcsat.olása. BurgelllJand megalakulása A széteső Monarchia terület.én kialakuló új államok hat.árát. az 1920 junius 4-én megt.art.ot.t. Párizsi Békekonf'erenc ia, magyar szempontból a Trianoni békeszerződés határozt.a meg. Ennek következtében Magyarország t.erület.ének nagy részét a körülöt.t.e lét.re.jövő államok javára le kellett. adnia. Az így elcsat.ol t. t.erület.ekkel a 2ol6 magyarországi gyógyszertárból 1009 el veszett.. E számból 43 Ausztriához került. volna. A Sopron, Moson és Vas megyék egy részéből létrejövő új osztrák tartomány: Burgenland át.adását augusztus 28-ára tervezték. Egy nappal a hat.ár idő előtt. magyar szabadcsapat.ok f'egyver es ellenállást t.anusí t.ot.tak a bevonuló oszt.rák csendőrséggel és vámcsapat.okkal szemben. Ennek következményeként sikerült. elérni, hogy december

10 lo 14-én Sopronban népszavazásra került, sor Ennek eredményeképpen Sopron és Környéke az eredet-i szerződéssel ellent.ét.ben magyar maradt,. Végül is 31 közforgalmu, 1 időszakos és 1 f'.iók-gyógyszert.ár került Auszt-riához (2).. L sz t.áblázat. Burgenland gyógyszert.árai Helységnév Gyógyszer neve Tulajdonos /Bérlő/ Vezető 1. Boldogasszony Frauenkirchen A Magyar Királyhoz, ma: Sal vat.or Sugár Gyula M 2. Királyhida Bruckneudor :f Segit.ő Mária Tarján Andor ma: Bahnhof Ap 0 3. Köpcsény Kit.t.see Megvált,ó Salvat.or Engels Gyula s 4.Nezsider Neusiedl am See Isteni szeme Alexandru Aurél ma: Alt.e Kreisapot.hene 0 5 Valla Wallern őrangyal Schut.zengel Spuller Art.ur N 6. Zurány Zurndorf Megváltó Salvat.or Kiszely Imre

11 11 7 Czin:falva A Megvál t.óhoz Siegendor f ma:burgenland-ap Egész Lőrinc /Wallner Rezső/ s 8. Felsőpulya A Szerecsenyhez Oberpullendor:f ma: Mohren-Ap. Szepanszky Al:fréd 0 9 Fertö:fehéregyháza őrangyal Donnerskirchen Schutzengel Herter Károly p lo Kismarton Az Arany Koronához Eisenstadt ma:salvator Berke l1iklós R 11. Kismart.on Irgalmas Rend Eisenstadt Gyógyszertára Gránát.almához Berecz F'idél 12 Lajtauj:falu őrangyal 0 Neu:feld a. d. Leit.ha Schnutzenged.. Vargyassy Gyula N 13.Lakompak Lackenbach Arany Sas Adler Nyitrai Vilmos 14.Locsmánd Lutzmannsburg őrangyal Schutzengel Omischl Ottó 15. Nagymarton Mattersburg Megváltó Salvat-or Molnár György 16.Pecsenyéd Pöttsching Isteni Gondviselő Zur göttlichen Vorsehung Paskuj Ant.al

12 Ruszt Rust. A Magyar Királyhoz ma:st..hubert.us Bauer Ignác 18. Savanyukut. Sauerbrunn Isteni gondviselés Ma:Kurbad Ap.. Papp. K.. Zsigmond 19 Sopronkereszt.ur Deutschkreuz Szent.lélek z.hl.geist Göllner Frigyes 2o Szar,1kö Hornst.ein Kigyó Schlange Nyulassy István 21 Alho Alhau Az Arany Kereszthez zum Goldenen Kreuz Tóbiás György 22.Felsölövő Oberschüt.zen Ist.eni gondviselés zur göt.t.lichen Kiss Alex Ledwinka Hans 23.Felsőőr Oberwart, A Magyar Királyhoz ma: Kronen: Apo. Kövér Mátyás v 24. Gyanaf'alva Jennesdorf' l'legvál tó Salvat.or l'lihellyes Zsigmond A 25. Léka Lockenhaus Szt. l'largi t. Zur heiligen Margaretha Hary Ant.on S 26. Mogyorókerék Eberau Pinkataler Apo. Moser Béla 27. Nagyszent.mihály őrangyal Herbst. József GrDBpet.ersdorf' Schut.zengel

13 Német.ujvár Güssing Diana zur Diana Herbst Béla 29 Pinkaf'ö Pinkafeld ~legvált,ó Salvat.or St.öhr Emanuel 3o. Rohonc Rechnit,z Arany Oroszlán ma:engel-apot.h. Incze béla 31 Szent.élek St.egersbach Megvált.ó Salvat.or Kot.tas Alois 32. Városszalónak St.adt.schlaining Fekete sas zum schwarzen Adler Jánossy Aladár 33. Tar csa-f'ürdö Fiók - majd Rechni t..z György Bad-Tat.zmannsdor f' Für dögyógyszertár /Deutsch Adolf' a tulajdonos/ Megjegyzések az I. sz.. táblázathoz: 5. Valla 1921-ben kap gyógyszertárat Okt.óber 2o-án irja Pharmazeutische Post.: "Herr!1r. Arthur Spuller.. hat die ihm verliehene Apotheke in Valla CWieselburger Komi tat) am 1. Sept.. eröf'f'net". Wallern még magyar néven és még magyar vármegyéhez t.artozóan szerepel. Vallán közforgalmu gyógyszert.ár létesítését. a belügyminiszter már 1916-ban engedélyezi ban Papp Károly kéri, hogy az eddigi

14 14 t.örzsgyógyszert.árat Pecsenyédről Savanyukút.ra át.helyezhesse és ugyanakkor Pecsenyéden f'iókgyógyszert.árat. üzemeltet.hessen. Az engedélyt. megkapja, majd később ban a f'iókgyógyszertárat. bezárja 18. Fiók gyógyszert.ár -- lásd még A magyar Gyógyszerész zsebnaptár szerint közöt.t. Kiss Alex a tulajdonos. A Pharmazeut.ische Almanach szerint ( 1920): Ledwinka Hans!1indket.t.őnél a megjegyzés: szezonális gyógyszert.áruk van Tarcsf'ürdőn 26 A gyógyszert.ár 1951-ben bezár. 32. A gyógyszertár augusztus 3o-án lo2 éves f'ennállás ut.án megszünt.. 33 Saisonapotheke /időszakos Gyógyszert.ár/

15 Gyógyszerészek hat.árment.i kapcsolat.ai 1920 ut.án Mivel Burgenland kialakulásával 33 gyógyszert.ár is Auszt.riához került., ez jelent.ős vált.ozást. hozott. a szakmai élet.ben.. Még néhány évig át.jöt.t.ek a kollegák a magyarországi ülésekre. Igy a Gyógyszerész Egylet Soproni Kerület.e jegyzőkönyve szerint. alábbi burgenlandi gyógyszerészek vet.t.ek részt. soproni üléseken: (4) aug.. 24.: Papp K.. Zsigmond Bauer Ignác Göllner Frigyes Savanyukút. = Sauerbrunn Ruszt. = Rust. Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Wallner Rezső Nyulassy Ist.ván Czinfalva Szarv kő = Siegendorf" = Hornst.ein Közülük Bauer Ignác és Nyulassy Ist.ván a jegyzőkönyv szer int. - f'el is szólal t.ak és javaslat.okat. t.et.t.ek a t.ovábbi együt.t.müködésre nézve okt..21. Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. /az Irgalmasrend gyt.r-ának vezet.ője/ Göllner Frigyes Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Hert.er Károly Fert.őfehéregyháza= Donnerskirchen

16 jul 9.. : Ez a soproni közgyűlés kimagasló volt.. Részint it.t. vol t.ak az országos Egyesület. vezet.ői: Karlovszky Geyza, Koritsánszky Qt.tó, Müller Vilmos.. Másrészt. Sopron város vezet.ői: Dr. Zsembery Ist.ván :főispán, Dr. Thurner Mihály polgármester, Dr. Kurt.schy Ist.ván megyei :főjegyző, Dr. Schönberger Gusztáv városi :főorvos, Dr. Szilvásy Kálmán megyei :főorvos. Burgenlandból részt.vet.t.ek: Papp K. Zsigmond Savanyukut. = Sauerbrunn Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. Szepánszky Alf'réd Felsőpulya = Qberpullendorf' Nyulassy Ist.ván Szarvkő = Hornst.ein A közgyűlésen még megmut.at.kozot.t. a magyar hazához való tart.az ás érzése. Igy a Burgenlandhoz csat.cl t. monsonmegyei kollegák ki jelent.et.t.ék, hogy a boldogasszonyi, nezsideri és vallai járás csat.lakozik a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület soproni szervezet.éhez.. Ezen az ülésen Müller Vilmos országos alelnök ismertet.t.e a t.rianoni békeszerződés következményeit Igy szerint.e az ország t.öbb, mint gyógyszert.árából alig 1000 maradt. meg Csonkamagyarországon. Itt. jegyezzük meg, hogy Kori t.sánszky Qt. t.ó országos

17 17 ügyvezető igazgató, akinek Sopronban rokonsága is volt, ugyszólván minden soproni ülésen résztvet.t jan. 5.: Ezen a választmányi ülésen nem vett részt burgenlandi gyógyszerész. De a sopr oni kerület reményét fejezi ki, hogy a kapcsolat megmarad szept.. 16 : A megcsonkitott nyugat-magyar ország i kerületek együt.tmüködését határozták el. Ezért a soproni kerület a Vas-Zalai kerülettel veszi f'el a kapcsolat.ot Ez az együttműködés később is megmaradt aug.. 24.: A Burgenlandhoz csat.olt gyógyszertárak elmaradása most. már véglegessé vált. ezért az irattár ezen részét. lezárt.ák és "az átcsatolás kérdésének végleges rendezéséig kezelés, illetve megőrzés végett Floderer Jenő alelnök vette át. " jun. lo. : Wallner Rezső czinf'al vi gyógyszerész eladta burgenlandi gyógyszertárát. és Felsőságon vett gyógyszertárat, a csepregi járásban.. Ezen az ülésen már innen jelent meg. Személyéről külön szólunk.

18 máj. 15. : Ezen az ülésen Papp K.2sigmond savanyukut.i gyógyszerész, "gremiumi elnök" már az "elcsat.olt. nyugat.-magyarországi gyógyszerészek képviselet.ében" jelent. meg 1930-t.ól: Berke Miklós kismart.oni gyógyszerész t.ovábbra is rendszeresen bejárt. Sopronba és szor os kapcsolatot. t,art.ot.t. :fenn a soproni kerület.t.el. Két. gyógyszerészről külön meg kell emlékezni, akik éppen ellent.ét.es érzelműek vol t.ak: Wallner Rezső Czin:fal ván volt. gyógyszert.árt.ulajdonos. Erősen magyar érzelmű vol t ut.án összet.űzései volt.ak a burgenlandi hat.óságokkal, polit.ikai szervezet.ekkel Tudomásunk szerint. /családja, ill saját. kijelent.ései alapján/ ot.t. t.et.t.leg is bánt.almazt.ák. Ezért. gyógyszert.árát. eladt.a és 1923-ban megvet.t.e a :felsőági gyógyszert.árat. Mag yaror szágon ~ a csepregi járásban Göllner Frigyes sopronkereszt.uri gyógyszert.árt.ula.jdonos viszont. német. /oszt.rák/ érzelmeit. korábban sem t.it.kolt.a. Az I. Világháboru végén még a magyar szervekkel volt.ak di:f:ferenciái. Örömmel üdvözölt.e Burgenland elcsatolását (5)

19 19 Amikor a nyugat-magyarországi részt Auszt.riának itélték, Sopron lett volna Burgenland fővárosa. Az 1921 évi népszavazás során náhány szomszédos községgel eg:yüt.t Sopron magyar maradt. Ezután fokozatosan épült. ki Kismart.on /Eisenstadt./ s ez a kis város lett, Burgenland fővárosa. Ennek ellenére Sopron vonzotta még: sokáig: a burgenlandi lakosságot, ide járt.ak bevásárolni, piacra és gyógyszertárakba is ban, az Anschluss után ez a szabad hat.árát.kelés meg:szünt.. Csak külön engedéllyel lehetett, közlekedni Ez érződött többek között a nyugat-magyarországi gyógyszert.árak forgalmában is Gyógyszerutánpótlás, gyógyszertárak felszerelése A nyugat.magyarországi gyóg:yszertár ak hosszabb ideig a gyóg:yszerutánpótlást Bécsből eszközölték. Ez t.radició volt még az L Világháboru előtti időszakból A háborút követően ez rendszeressé vált. Ennek oka elsősorban az osztrák főváros közelsége és egyben a választék bővitésének lehetőségei. Igy ui. magyar or szági gyógyszertárakban is hozzá lehetett jutni készi t.ményekhez

20 2o Auszt.riában a két. legnagyobb nagykereskedelmi vállalat. a következő volt.: Philipp Rőder und Sőhne, ill. Chemosan Union Ezek később beolvadt.ak a Herba AG., most. is müködő gyógyárunagykereskedelmi vállalat.ha. A bécsi gyógyszerut.ánpót.lás előnyös volt. sulyos.. terjedelmes gyógyszerek eset.ében /pl növényi drogok, kemikáliák, köt,szerek/. Gyógyszert.ári berendezések; Bécsben két. vállalat. f'oglalkozot.t t.eljes gyógyszertári berendezéssel, f'elszerelés f'orgalmazásával: Her mann St.einbuch, ill Karl Franke Sok nyugat.-magyarországi gyógyszert.ár innen szerezt.e be állványedényeit., kisgépeit., st.b. E két bécsi cég magyarországi képviselője volt Budapest.en Oberlander Gyula /VII Kert.ész, késöbb Nagyat.ádi Szabó 31. / 1. sz. ábra Az emlitet.t. két. bécsi cég a IL Világháboru ut.án megszűnt. és prof'iljukat. a Herba AG vet.te át.. Ennek a gyógyszerárunagykereskedelmi vállalatnak külön berendezésekkel, f'elszerelésekkel f'oglalkozó részlege van, mely napjainkban is kiálli t. magyar konf'erenciákon Még egy bécsi cég hirdet.ett. Magyarországon: A Gyógyszerészi Zsebnapt.ár évi kiadásában Karl Engler t.ablettázó gépet és kupkészitő gépet. hirdet (6)

21 OBERLANDER GYULA GYOGYSZERTÁRI Es LABoRATORIUMI BERENDEZEsEK BUDAPEST, vu, NAGYATÁDI SZABO..U.. 31 CARL FRANKE,WIEN KePVUS!LETEK1 HERMANN SlElNBUCH, WIEN TELEFON; 421 Sl52... Levelez5lap. Nagysdzos N i k o 1 i c s M i 1 i v o j gyógyszerész úrnak Sopron, ' -. Budapest, 1942 december 22. Folyó hó 15.-én kelt nb.soraira válaszolva van 1 szerencsém ti.sztelettel értesiteni,hogy a ki.vánt kivite-.~ 1 lü Normal csppszámlálókkal legnagyobb sajnálatomra nem tudok szolgálatára lenni,mert ez a fajta üveg,mely német országi eredetü volt,teljesen kifogyott raktárról és ma a gyár nem szállitja, 1 Közölhetem azonban,hogy a Steinbuch cég legutóbb: egy hasonló kivitelü nagyon e.lmés és pontos cseppszámlá-: lót szállitott nekem,melyet azonnal megrendeltem raktár-! ra és várom annak beérke~tét.ez ugyancsak gummisapka szi vással müködik és absolu t pontos cseppet ad.ez az üveg el6reláthatólag február -március hó folyamán fog beérkezni s akkor szolgálhatok vele,kérem addig szives türelmét, Készséggel állva mindenkor szolgálatára vagyok 7 kiváló t~sztelettel '1 ~,/ (jj)!!t1!ia?t//1 7/4 # ~ 1 J ' i

22 --,,,, ~~er~a Telephon: serle B bis Te/egramme: lferbabam JCandefa Ji/ifien9eaaffscliafi öslerr. Jlpoifie/ler Die Wirtschafts- und Lieferstelle der österreichischen Apothekerschatt e,;jlian, IX., c1lticlie/6euern9aaae 9 a Oarl Pranke, Wlen 1., Sta~iongasse 10 Gegrüadet 1869 (lnh. Vinzenz MÜNNICH) Fernruf (nternatloo&le phum.uentllohe.l.uat.uung Wlen 1911 : St&&tsprela und gro~e cioldone lllellaille llefert Apotheken-StandgefiiBe nur ln QuallUitsware aus hochfeinem, starkwandigem Krislallglas,. Apparate, Oerite, Maschinen und Utensilien für pharmazeutische Laboratorien, Samtliche Verbrauchs- und Verkaufsartikel für die Rezeptur.. Ausfuhr nach allen Landem. FOL: MALVAE. :: , Eigene Olas und Porzellanmalerei.

23 lnteríi,rit.' phorri.03 Busstellung. Wien 1913; Staatsprrls, Ehren dlplo111 3um, Ehrenkreu3 und 3ur grolien goldenon medaille lnfel'!lq.i. pharma3. aussfellung, Wien 1883: 13oldeno llleduílle" Hyglen;,ph11l'ma3. Busstellung, Lemberg 1888: Sllberno llledaillo" OutewU'\~sellscha~ f!lp r<ochkunst, Ernfihrung, Ho mlrtsc)lo~ Wlen 1901: Ehren llledai!le'.',_ ~,; -~,. '.. -, -= 1-- =4.Cii ~~,~ ; ~ JÍ t 1.f~~~'.. ) ' J\- """""""" I.~~:.::;.:"~'-~ M' "h ~ 1 1 ~~"' ". i ' :fi i ' ',41' ~, ~~::._~- ; ~ ~:-,,~,; i.::r,... ~~t~ ' "Ja,... ": ~i0r: '. ~!, :l ~;,; ~'-' --~\.)~.' Ifi;' P. reísblatt.... oon Carl Franke = ijzagister = der Pharma3ie e WIE'fl e 1. Stadíongasse rzr _, <':. ~ i!- Bimtrf$;~rtíkel flbf eilung 111 fúr Bpotheke und Re3eptur '.,... (-.~'.artikel fúr Krankenppege :'." " 0ummítuaren.- <. ' :':'~~.. ' l.,, :{ J '1,] 0. 3,[ L cü:h'ü, a D

24 CARL FRANKE, Wien 1, Stadiongasse N~ ="--~-"" ----== I' 1 1!,, i ~ ;o ' 1 Dampf-Apparat für schwach gespannten Dampf mit Regulier-Füllofen und Gegenstromkühler Mod Auch für q-asheizung lieferbar. Bitte besondere Liste zu verlangen.. Wasserdestillir-App<trat mit constant Niveirn W asserdestill ir-appa1 at \ accunm- Apparat LlrannlwLin. Brenn ~ppar3k für Dampfheizung ~ -

25 J ~ ~ - ~ ~~ Hli l3lü il2cl 'l2 l ;}25 ;):~(i H27 tl45 34G 348 ;310 LllU 314 Mundwasser-Flaschen Ebermann ]( Kolhe ]( 8. -, cornplet ]( Opodeldocgliiser, Inhalt,q 5~ Stück ]( Uií ±tjo GO G 2U U -- 3l7 Pagliano Flaschen, loo Stück ]( 5 -, Bilchel K 14-, Einwickelpapie1rnit Drnck ]( 2 -, Siegelstöckel ]( Pain-Expeller-Flaschen, siehe Linirn Capsic..-Flaschcn Ni 309 Parfum-Flacons, Fa~on Essbouquet (319) odc1 Maiglöckchen (320), gfatt, H~l " " " " 100 Stück 10 g ]( 4.20, 15 g K , 20 g ]( 520, 30!J ]( dieselben mit eingcbolu tem Slöpsel um K l2. --!Jb rnelu mit 2 bis 3 Goldieilen vc1sehen K4. - bis ö - rnelu " bemalt mit Blumen in I<'a1!Jc ode1 K lú - f:j bis mehr 81.J mit Spritzkapsel vctsehen ]( U. - meln " " achteckig, gcschlif!cn, ci1ca 15 g ]( -.. ~8, 20 y ]( - 30, 3U y ]( - 38, 40 g ]( - 44 geprcsst, geschlil!en, decorirl in Gold und in Fmben, pei Slück K -15, , -.30, - ou, -.öo, , Pillenglaser mit Ko1kslöpsel und polirtcm llolz.jeckel lnhall y ~<:J 35 DO liíü 2UO !OU Slück H a - Ifi.- lli25!~.- li{51) 2150 ~!- :l!5 Prinzesswasser-Flaschen wil Fuchs K 10. ' =11~~===-o-=~--~~-~~=-, --~--=--==~~=~~~--==~~,r-, f?..dhra

26 ==~~~= ==-=-=~ ~11 _ ---~~ \J Waagschalen-Einla.gen von Hartgummi flache, 13 ;, cm, per Paar ]( 1 60, 15 cm ]( " " tiefe, 15 cm, per Paar ]( Papiermache Durchm. cm /, /, 16 perpaaril_ -=--so--t= Receptur--Pricisionswaagen, mit kurzarmigen A!uminiumbalken und langer Zunge, durch Kurbeldrehung wird mittelsl eines Excenlers der doppelt arretirle Balken, ohne in Schwingung zu kommen, gehoben Die Wagungen geschehen bei aller Raschheit mit grösster Genauigkeit Messinggestell, vernickelt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Holzkasten mit Gesims Tragkraft g Preis 7( Dieselbe auf Eisengestell, fein lirt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Kasten Tr agkraft kg Preis K , ! Prácision1wa.a.ge, S_ystem Mohr, mit excentrischer Hebevorrichtung, als Juwelen- u Múnzenwaage '/00000 bis '/iooooo der Belastung angebend Tragkraft kg Ana.lytische W a.a.gen, 1226 " per Stück K , - einfachste, Stativ m Hebevonichtung auf Kiistchen m. Glaskasten K60. dieselbe in Glaskasten mit Reiterverschiebung K in Nussholzkasff>n v~rgla.st, ArrPt.irung 1 Reit.ervers;chiebung 1 GChA.nge auf P rism en., :\till<:lax~ an f ~l'! in. tf:í f 1'J g J{~last.n n~, '/ 7 my '~nr1f\nd1ít~h K'JO.... in fj\a.-;;ka.~lr:n..-on \1ah~i~r1ni. Arr,:1irunsz; '1'1'1. J{~lk1~ri1< unt1,1,~ 8':h1!1.111n Ba\\c,~n 1 '.l'jtb,'.íli~, \1 itt,j-...1:hr11:í(lt : a11r ~t t hil :1v.1-r 1 V otl~l,f lfnf( %fit Reitetverschiebung, 1 ~ n1g ernfjfindlích Tragkrafl g ]( =--450 \\

27 CARL FRANKE, Wien l Stadiongasse Nr ln 111eine1 Glas- und Porzella11malerei "erden Apothekengefasse, Garnituren für neu zu er1ichtende Apothe.ken, von <ler ei11f8.chsteu bis zur luxuriösesten Ausstattung, in reieher Dekor Malerei und jedei Stilart hergestellt, ebenso Nachschaffung von Standgefassen aus Glas und Porzellan jeder Art und lierte Kastenschilder. Ferner ernpfelrle Umsignierungen obsoleter Signatu1e.11 auf G-efáss~1.~eh Abschleifen und Neusignie1en NachslelienJ eíj,e.aufatellung derjenigen Apotheker, fiir die ich im Laufe der!elzte.n Z'.tit Standg<;Íásse für ueuer1ichtete ode1 reno\iejte Apothcken geliefert habe, und die san1tlich 'Oll 1neine11 J_,ieferungen ganz bef1iedigt sind 1!! i! ii \\'ien, in1 Jtlune1 1!.Jl l Mag. pharrn Carl Franke. Apró Endre, Szeged Barna Miklos, Nag 0 t< polovecz L. Bettinazzi's Er ben, Ri' a G. Cobelli, Ilo>ereto Colombis & Orebié, Triest J. Enders, G oisern Lad. Figler, Tarrrow. Gallus Jenő, Sopron Glück Rezső, Budapest Görögh Dániel, Petrillfl Dr. Halász Zoltán, Budttpest Halmág,yi Ilóna, Szi1ágynag,yfal" Hollé Géza, Dudcipe;t Horvilth Lajos, Tisza.istvánfli.lva lg.. Jaksch,.Neur,kirchen G. Kamner, wien A. E.. Katkié' Erben, Agrnm Kiehling Béla, Budape;t J. Kirchlechner, Paternion Korbuly Dezső, Pozsony. J. Korn, \Vien Odilo Krakowka, Semmering E. Kozel,j, Assling Anton Klug, Altheim J. Kraus, Wien Kriegner György, Budapest. Lassu Nándor, Rudnó. J0sef v. Lázár. Galgócz S. Lapinski, Krakau. F. Luft, Wirn. R. Lochner,.Klosterneuburg Pielro Liberi, Gö1z Lukács István, \' ácz Mauer Richárd, Ujszi-vácz Maderspach F 1-iákosliget J osei Maurer, W ien J\lakranczy László, Abony l\l1rio lllanirini, Ceurbra 11'!.ester F., Eszterháza M. Mihelcié, Pisaroúna 11'!.arco 11'!.orpurgo, 'Iriest E. J'\etter, Wien Ernst Peres, Gzegléd Pietro Petronio, Pala St. v. Petrikovits, Lang- Enzet sdorf. Raák Gyula, Pozsony Simon e Ravina, Ber gamo Max Schelle, Wien Schwemmer lli Szolnok Szokoly S Arad K. Turek, Teschen Universitiits-Apotheke, Budapest Vámosi Péter, (;;uiahoucz VJád V Gyulafehéná1 K. 'Veinber ger, Linz H Zihlarz, '.Vicli i: Herrn Carl Franke, Wien. Ri,, a, 1. Dezember 1910 In g1ög;te1 Ordnung haben wir alle Gefasse für die Apotlreke erhalten ohne den geringsten B1uch und sind wir bereit, unse.je.1 vollsten Genugtuung Ausdruck zugeben, nicht allein w0gen de1 b~~t.en Qualitat de~ 11-lateriales, sondern aueh 'vegen ~er -E1eganz der For.rp. und der Reinheit de1 Aufsch~iften und l1e1 ko1rekten Nomenktatur auf jede1n eii-1zelnen G-efáss, so dass \'i'll' gerne und ge\'iris,;e11liaft Ih1 e ange~ehene Fir1na allen unseren Kollegen empfehlen können, dje a1e Absicht haben i~pothekengehi-sse zu e1neue1u l\l it 'üllko1nme11e1 Hochacl. tung_ be.gr üssell Síe,, "' )! " i: Ida V>'itwe RettinHZ1'Í L!

28 2:L A Franke cég néhány felszerelési t.árgyát. mut.atja be a 2.. 3, 4, 5., és 6. sz. ábra. Magyarországi gyógyszerész vásárlóit, t.aláljuk a 7 sz. ábrán Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Az oszt.rák-magyar gyógyszerészi kapcsolatokat. széles körben ápolták. Két személy emelendő ki: magyar részről Koritsánszky Ott.ó, oszt.rák részről Ludwig Kof'ler. KORITSÁNSZKY OTTÓ 1882-ben szül etet. t. Kölesden. Gyógyszerészi tanulmányait Budapest.en végezte. Ezut.án Sopronban az Oroszlán gyógyszert.árban dolgozott. egy évig. Levélt.ári kutat.ások alapján f'eldolgozt.a a város gyógyszerészete múl t.ját, majd Pozsonyét. is. Munkájával loo korona pálya díjat, nyert el. Ezután évekig külföldön dolgozot,t.: Franciaországban és Svájcban. Különböző ut.jairól élménybeszámolókat ir t., így t.ávoli országokba is eljut.ott.. Hamarosan bekapcsolódot.t a magyar gyógyszerészi közéletbe Részt.vett. néhány európai konf'erencián ben az Osztrák-Magyar Monarchia képviselet.ében jelen volt. a F. L P megalakulásán is Nemzet.közi szervezetünk élet.ében is komoly szerepet. ját.szot.t.. Fel ismert.ék t.ehet.ségét., szervező készségét. és

29 közöt.t.i időre a F. IP alelnökévé választ.ot.t.ák. Magyarországon t.öbbirányu szakmai munkásságra t.ekint.het.et.t. vissza. A Gyógyszert.árt.ulajdonosok szervezet.ének: a Magyarországi Gyógyszerész egyesületnek tit.kára, majd ügyvezető igazgatója. Közben a t.anácsköz t.ársaság i uralom alatt. is bevonták néhány szervező reladat.ra. E korról könyvet. is írt.. Sokat. harcolt. a Gyógyszerész Kamara és a GYOJA létrehozásáért. A vidéki, megyei szervezeteket. is sűrűn lát.ogat.t.a. Az általános jobbratolódás során megszűnt.ették igazgatói pozícióját.. Et.t,ől kezdve budapesti "Aranykalász" gyógyszert.árában működött., melynek öccse volt. a társtulajdonosa.. A II. Világháboru után visszavonult ben hunyt. el. Mint. hazai szaklapszerkeszt.ő is ápolt.a az oszt.rák kapcsolatokat.. Számos cikke jelent. meg kinti szaklapokban. Maga is gyakran járt. Ausztriában és vendégül lát.t.a oszt.rák kollegáit A MGYT születése loo. évrordulója alkalmából plaket.t.et. alapi t.ot.t. Kori t.sánszky Ottóról. Ezzel t.ünt.et.ték ki 1991-ben is C7). 8.. sz.. ábra Binder Helmut.h F. I. P. alelnököt.

30 KORITSANSZKY OTTÓ

31 23 KOFLER LUDWIG 1891-ben szület.ett az auszt.r iai Dornbirnben /Vorarlberg tartomány/, régi gyógyszerész családból. Gyermekkorától kezdve szoros kapcsolatban állt a gyógyszerészettel. Apja gyógynövény kertjében végezte első botanikai vizsgálatait. Ugyanabban az évben dokt.orál a bécsi egyetem :filozó:fiai karán botanikából, ill. megszerzi a gyógyszerészi oklevelet is. Az első világháborúban letöltött hároméves katonai szolgálat után megszerzi az orvosdoktori oklevelet. is Tanulmányi ideje alatt egyidejűleg t.anársegédkén t dolgozik a Farmakognóziai Int.ézetben Möller pro:fesszor mellet.t... További t.anit.ómesterei közé tartozt.ak még Molisch és Wasiczky. E sokoldalú képzés révén ben az innsbrucki egyet.em :farmakognóziai intézetének vezetésével bízzák meg.. Ezt a tevékenységét 1945-ig gyakorolta. Előadásai és t.udományos közleményei világosak, gondosan szerkezt.et.t.ek voltak. Munkásságának középpontjában a mikroszkóp állt... Előbb Bécsben a szaponinok kutatásával :foglalkozik, :felismeri ezek reszorpciót elősegi t.ő tulajdonságát. Később, mivel innsbrucki intézetében anyagi lehetőségei korlát.ozot.t.ak volt.ak, olyan kutatási terület.et. kereset.t., ahol a szerény körülmények közöt.t. is eredményes munkát. remélhet.et.t.

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

előfordulásai" címmel előadást tartott.

előfordulásai címmel előadást tartott. nyert, hogy a fátlan utakon közel "azonosan sok és súlyos volt a baleset, mint a fákkal szegélyezetteken: a legtöbb útvonal ma már korszerűtlen, keskeny, útteste sem megfelelő és azzal sem lesz jobb, ha

Részletesebben

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között

Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989 között 997. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 485 NEGYVEN ÉVES A GYÓGYSZERÉSZET IV RÉSZ Negyven évvel ezelőtt, 9.57 májusában jelent meg eléiszö a Gyógyszerészet" Az évforduló alkalmából május 6-án ünnepi előadóülést

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

A Vas Megyei Közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 62/2015. (IX. 25.) számú határozat az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 2. Tájékoztató a migráció

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályos gyakorlat 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának szeptember 21 i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának szeptember 21 i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. szeptember 21 i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Hargittai Magdolna Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Perczel András

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Családfa. Apai nagyapa. Egermann József 1872 1930. Interjúalany. Gábor (Grüngold) Pálné (szül. Angyal Zsuzsanna) 1925. Gyermekek

Családfa. Apai nagyapa. Egermann József 1872 1930. Interjúalany. Gábor (Grüngold) Pálné (szül. Angyal Zsuzsanna) 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Abelesz Sámuel? 1928 Apai nagyanya Abelesz Sámuelné (szül.? Ida)?? Anyai nagyapa Egermann József 1872 1930 Anyai nagyanya Egermann Józsefné (szül. Schwartz Hermina) 1870-es évek 1944

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya

Családfa. Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Grósz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grósz??? Grósz?-né (szül. Grósz Regina)?? Kupferstein??? Kupferstein?-né (szül.? Heléna)? 1956 Apa Gáti (Grósz) Dániel 1906 1967 Anya Gáti

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Ideje: 2014. január 21. (kedd) 11.00 óra Helye: Napirend: Hungaropharma Zrt. Irodaház 252-es tárgyalóterem 1006 Budapest, Király u. 12. 1. Elnöki köszöntő Megemlékezés

Részletesebben

Múzeumpatikák Magyarországon

Múzeumpatikák Magyarországon Múzeumpatikák Magyarországon Dobson Szabolcs Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság Pécs, 2016. 10. 14. www.gyogyszeresztortenet.hu Megjegyzés: számos helytörténeti vonatkozású gyógyszerészi szakcikk múzeumi,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

ä ő ľ ľü ó ľ ü ľ ő ľ ő ő ő É ő ľ ľ ő ő ľ ő í í ó ľ ľ í Ü ü ľ ö ű ľ ő ľľ ö ľ ľ ú ľ ě ő í ö óľ ź ľ ľ óľ ľ í ö ó ö ľ ú ő ö ö ľ ę ľ ź ź ő ľ ü ó ľ ó ü đ ľ ľ ő ó ő í ľ ó ő ď ó ľ ľ ö ó ľ í ő ľ ő ď ľ Ĺ í đ ľ ó

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Than Károly gyógyszertár, Sopron

Than Károly gyógyszertár, Sopron 2001. október Acta Pharmaceutica Hungarica 367 Acta Pharmaceutica Hungarica 71 367-371 2001 Than Károly gyógyszertár, Sopron REISNER ERZSÉBET Than Károly gyógyszertár Sopron, Ú7telek1 u 54-9400 Sununary

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben