ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette"

Átírás

1 ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés Készítette PUSKER MIKLÓS okl.evel.es gyógyszerész Készül.t a Semmel.weis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben Igazgató: Dr.Zal.ai Károl.y egyetemi tanár Budapest l.992.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: oldal BEVEZETÉS: 1. Az értekezés témaválaszt,ása. kidolgozása 5 2. A tárgyalt időszak előzményei 6 J.. L Szakmai vonatkozások Az közötti időszak Nyugat-Magyarország elcsatolása. Burgenland megalakulása Gyógyszerészek határmenti kapcsolatai 1o után l 3. Gyógyszerut.ánpótlás, gyógyszertárak 19 f"elszerelése 1.4. Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Magyar szerzők cikkei osztrák szaklapokban Magyar származású gyógyszerészek oszt.rák 26 egyetemeken L 7. Az Anschluss utáni helyzet A II Világháboru utáni események Kapcsolatok újbóli f"elvétele között Gyógyszerészképzés Magyarországon Gyógyszerészképzés Ausztriában 2.4. Tudományos kongresszusok 2 5. Tisztelet.beli tagok

3 3 3. Behatóbb kapcsolatok, elsősorban a 65 F L P. révén Magyarország újbóli F L P. t.agságának 67 előkészitése F. L P Kongresszusok Bécsben F L P. Kongresszus Budapest.en Szervezeteink kapcsolatai. 68 7o 72 /Főbb események időrendje/ Gyógyszerésztörténeti együttműködés A!1GYT Gyógynövény Szakosztálya kapcsolatai Kórházi gyógyszerészek kapcsolatai A Kneipp Társaság magyarországi indulása 3.45.Katona-gyógyszerészek kapcsolatai 4.. Egyéb tudományos kapcsolatok éves a gyógyszerészi hivatása Európában Paracelsus jubileum Egyetemek kapcsolatai Semmelweis Orvostudományi Egyet.em Gyógyszerésztudományi Kar Szent.-Györgyi Albert Orvost.udományi Egyetem 89 Gyógyszerésztudományi Kar Egyéb tudományos kapcsolatok 91

4 Előadó cserék Magyar szakemberek auszt.riai előadásai Oszt.rák szakemberek magyarországi előadásai Tapasztalat.csere a poszt.graduális képzés t.erén Együt.tmüködés gyógyszerkönyvek szerkesztésében 97 5 További szakmai kapcsolat.ok L Hat.ármenti együt.t.mííködés, tapasztalat.cserék Hálózat.fejleszt.és, gyógyszert.árak berendezése lol 5.3. Die Freien Berufe in őst.erreich lai! /Az Oszt.rák Gyógyszerész Kamara közremííködése/ 5.4. Kapcsolat.ok számítógépes rendszerek terén Gyógyszerészi emblémák A két ország szaksajt.ója, szakkönyvt.árai llo Összefoglalás Irodalom Táblázat.ok jegyzéke Ábrák jegyzéke Köszönet.nyíl váni t.ás 11 i!

5 5 BEVEZETÉS L AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAVÁLASZTÁSA, KIDOLGOZÁSA Minden szakterület. számára lényeges, hogy megismerje más országok eredményeit. Ezért. a tudomány, a gyakorlat. :fejlődéséhez a nemzetközi t.apaszt.alatok ápolása e'j.engedhet.et.len. Ez egyf'elől a szakirodalom t.anulmányozása, mást elől a személyes t.alákozások során valósitható meg. Egy külf'öldről származó mondás szerint a konferenciákon való személyes kapcsolat.teremt.és szint.e hasznosabb, mint. a szakirodalom rendszeres t.anulmányozása. Igy ui uj kezdeményezések indulhatnak el Ért.ekezésem az oszt.rák-magyar gyógyszerészeti kapcsolat.okkal foglalkozik. Ez az egyes korokban vál t.ozó volt. A két. ország közös t.ört.énelme során korábban is voltak szakmai kapcsolatok Amikor az I. Világháborút. követ.ően a Monarchia megszűnt s a két. ország szét.vált,, a kapcsolatok ujjá szervezödt.ek. Jelent.ős befolyást. gyakorolt Nyugat-Magyarország elcsat.olása. Burge~and kialakulása. Az Anschluss ut.án és a II. Világháboru alat.t. megbénult.ak a kapcsolat.ok. Ezeket. ujra kellet.t. kezdeni, kiépiteni a háború ut.án. Igy az ért.ekezésben feldolgozot.t hét. évtized vál t.ozatos képet

6 6 mut.at.. A t.émaválasztás azért is volt. időszerű, mer t ezt a korszakot nem dolgozták fel és részben még élő személyektől lehetett adatokat gyűjteni. A munka módszerei: Egyrészt a két ország szakirodalmát tanulmányoztam, ahol sok hasznos adatot találtam. Az osztrák egyetemeken sok magyar származású gyógysze- rész tanult. Ezek adatait a három egyetemen /Wien, Graz, Innsbruck/, ezek levélt.áraiban gyűjtöttem össze Végül olyan élő személyektől kértem -személyesenadatokat, akik a két ország kapcsolat.ainak fejlesztése terén tevékenykedtek. 2.. A TÁRGYALT IDÖSZAK ELŐZMÉNYEI A négy éve folyó L Világháború utolsó esztendejében nyarán - a központ.i hatalmak /Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia/ helyzete válságossá fordult. A német hadsereg franciaországi kudarca és a Monarchia hadseregének sikert-elen, súlyos veszteségekkel járó északolaszországi t-ámadása ut,án a balkáni arcvonal is összeomlott. Ezek dönt,ő lökést, adtak az osztrák-magyar haderő felbomlásához l918október 16-án kelt császár i manifeszt.um a Monarchia szövetséges állammá való átalakulását jelenti

7 7 be. A szövet.ségi állam proklamálásához :füzöt.t. remények, célok egyike sem valósult meg. A központ.i hatalmakkal szemben álló antant, csapat.ok o:f:fenzi váját. követően a Monarchia hadserege a teljes :felbomlás képét mut.att.a. Erre a helyzet.re való tekint.et.tel a Monarchia külügyminiszt.ere :fegyverszünet. megkötését. kéri a háborúba időközben belépett Amerikai Egyesült Államoktól. November 3-án, a :fegyverszünet. megkötésekor az Osztrák- Magyar Monarchia már nem lét.ezet.t. A Monarchia t.erület.én új, a központ.i hat.alommal szakit.ó önálló államok körvonalai bont.akozt.ak ki, A Cseh Közt.ársaság okt.óber 28-án, Horvát.ország okt.óber 29-én kiválik a Monarchiából Másnap pedig Bécsben megalakul "Deutsch -Öst.erreich" kormánya. Magyarországon Károlyi Mihály lesz a kormányfő. őt. hónappal később pedig Magyarország Tanácsközt--ársasággá alakul ( 1), 3.. SZAKMAI VONATKOZÁSOK Háborús okokból kifolyólag már 1914-ben számos gyógyszert.ár bezár Magyarországon Nyugat.-Magyarországon /a mai Burgenland t.erületén/ ezt. a jelenséget. akkor nem dokument.ált.ák, erről nincs adat.unk. A gyógyszerellátás akadozik A gyógyszerek beszerzé-

8 8 si ára évről évre emelkedik ben rendelkezés jelenik meg a kénmá.l akti v szén és a sebkötöző anyagok forgalmazásáról ban a benzol, benzin, glicerin, len- és repceolaj, disznózsir, terpentin és kolofónium kerül szabályozás alá ben hiánycikk lesz a paraf'adugó. Majd a gyógyszeres üvegek, a cukor, a denat.urál t, szesz, az ost.ya, a sebkötöző petróleum, buzaliszt, szappan, stb.. anyagok_, szén., gáz, A szacharin f'orgalmazása állami monopólium. A bet.egbizt.osi t.ó felé 15 % felárat. kell felszámolni azon cikkeknél, ahol a beszerzési ár állandóan emelkedik. A magán elszámolású gyógyszerárak emelése t.úl későn következik be (2). Az 1919-ben létrejött. Tanácsköztársaság tervezi vagyonadó bevezet,ését., ami a legtöbb gyógyszertárat érintené. Már az első időszakban tervezik a gyógyszertárak államosítását. Zoltán Béla gyógyszer ész e t.éma vitájában az államosítás ellen foglal állást., mondván: "a közösség az államositás révén csupán kárt szenvedne". A beosztot.t. gyógyszerészek is a Munka-és Népjóléti Minisztérium ezirányú terve ellen voltak A vezetés április 12-én a gyógyszert.árakat államosítja.. kézieladását. Rendelet tiltja meg a gyógyszerek un Egykori gyógyszer t.ár t.ulajdonosok f'izet.ése nem lehet több, mint a legjobban fizet.et.t. munkás fizetése.

9 9 Az államosítás nem tart sokáig augusztus 13-án megszűnik ez az állapot... óriási ráfizet.és volt. (3). Eredménye áremelkedés és 1. AZ KöZöTTI IDŐSZAK 1.1 Nyugat.-Magyarország elcsat.olása. BurgelllJand megalakulása A széteső Monarchia terület.én kialakuló új államok hat.árát. az 1920 junius 4-én megt.art.ot.t. Párizsi Békekonf'erenc ia, magyar szempontból a Trianoni békeszerződés határozt.a meg. Ennek következtében Magyarország t.erület.ének nagy részét a körülöt.t.e lét.re.jövő államok javára le kellett. adnia. Az így elcsat.ol t. t.erület.ekkel a 2ol6 magyarországi gyógyszertárból 1009 el veszett.. E számból 43 Ausztriához került. volna. A Sopron, Moson és Vas megyék egy részéből létrejövő új osztrák tartomány: Burgenland át.adását augusztus 28-ára tervezték. Egy nappal a hat.ár idő előtt. magyar szabadcsapat.ok f'egyver es ellenállást t.anusí t.ot.tak a bevonuló oszt.rák csendőrséggel és vámcsapat.okkal szemben. Ennek következményeként sikerült. elérni, hogy december

10 lo 14-én Sopronban népszavazásra került, sor Ennek eredményeképpen Sopron és Környéke az eredet-i szerződéssel ellent.ét.ben magyar maradt,. Végül is 31 közforgalmu, 1 időszakos és 1 f'.iók-gyógyszert.ár került Auszt-riához (2).. L sz t.áblázat. Burgenland gyógyszert.árai Helységnév Gyógyszer neve Tulajdonos /Bérlő/ Vezető 1. Boldogasszony Frauenkirchen A Magyar Királyhoz, ma: Sal vat.or Sugár Gyula M 2. Királyhida Bruckneudor :f Segit.ő Mária Tarján Andor ma: Bahnhof Ap 0 3. Köpcsény Kit.t.see Megvált,ó Salvat.or Engels Gyula s 4.Nezsider Neusiedl am See Isteni szeme Alexandru Aurél ma: Alt.e Kreisapot.hene 0 5 Valla Wallern őrangyal Schut.zengel Spuller Art.ur N 6. Zurány Zurndorf Megváltó Salvat.or Kiszely Imre

11 11 7 Czin:falva A Megvál t.óhoz Siegendor f ma:burgenland-ap Egész Lőrinc /Wallner Rezső/ s 8. Felsőpulya A Szerecsenyhez Oberpullendor:f ma: Mohren-Ap. Szepanszky Al:fréd 0 9 Fertö:fehéregyháza őrangyal Donnerskirchen Schutzengel Herter Károly p lo Kismarton Az Arany Koronához Eisenstadt ma:salvator Berke l1iklós R 11. Kismart.on Irgalmas Rend Eisenstadt Gyógyszertára Gránát.almához Berecz F'idél 12 Lajtauj:falu őrangyal 0 Neu:feld a. d. Leit.ha Schnutzenged.. Vargyassy Gyula N 13.Lakompak Lackenbach Arany Sas Adler Nyitrai Vilmos 14.Locsmánd Lutzmannsburg őrangyal Schutzengel Omischl Ottó 15. Nagymarton Mattersburg Megváltó Salvat-or Molnár György 16.Pecsenyéd Pöttsching Isteni Gondviselő Zur göttlichen Vorsehung Paskuj Ant.al

12 Ruszt Rust. A Magyar Királyhoz ma:st..hubert.us Bauer Ignác 18. Savanyukut. Sauerbrunn Isteni gondviselés Ma:Kurbad Ap.. Papp. K.. Zsigmond 19 Sopronkereszt.ur Deutschkreuz Szent.lélek z.hl.geist Göllner Frigyes 2o Szar,1kö Hornst.ein Kigyó Schlange Nyulassy István 21 Alho Alhau Az Arany Kereszthez zum Goldenen Kreuz Tóbiás György 22.Felsölövő Oberschüt.zen Ist.eni gondviselés zur göt.t.lichen Kiss Alex Ledwinka Hans 23.Felsőőr Oberwart, A Magyar Királyhoz ma: Kronen: Apo. Kövér Mátyás v 24. Gyanaf'alva Jennesdorf' l'legvál tó Salvat.or l'lihellyes Zsigmond A 25. Léka Lockenhaus Szt. l'largi t. Zur heiligen Margaretha Hary Ant.on S 26. Mogyorókerék Eberau Pinkataler Apo. Moser Béla 27. Nagyszent.mihály őrangyal Herbst. József GrDBpet.ersdorf' Schut.zengel

13 Német.ujvár Güssing Diana zur Diana Herbst Béla 29 Pinkaf'ö Pinkafeld ~legvált,ó Salvat.or St.öhr Emanuel 3o. Rohonc Rechnit,z Arany Oroszlán ma:engel-apot.h. Incze béla 31 Szent.élek St.egersbach Megvált.ó Salvat.or Kot.tas Alois 32. Városszalónak St.adt.schlaining Fekete sas zum schwarzen Adler Jánossy Aladár 33. Tar csa-f'ürdö Fiók - majd Rechni t..z György Bad-Tat.zmannsdor f' Für dögyógyszertár /Deutsch Adolf' a tulajdonos/ Megjegyzések az I. sz.. táblázathoz: 5. Valla 1921-ben kap gyógyszertárat Okt.óber 2o-án irja Pharmazeutische Post.: "Herr!1r. Arthur Spuller.. hat die ihm verliehene Apotheke in Valla CWieselburger Komi tat) am 1. Sept.. eröf'f'net". Wallern még magyar néven és még magyar vármegyéhez t.artozóan szerepel. Vallán közforgalmu gyógyszert.ár létesítését. a belügyminiszter már 1916-ban engedélyezi ban Papp Károly kéri, hogy az eddigi

14 14 t.örzsgyógyszert.árat Pecsenyédről Savanyukút.ra át.helyezhesse és ugyanakkor Pecsenyéden f'iókgyógyszert.árat. üzemeltet.hessen. Az engedélyt. megkapja, majd később ban a f'iókgyógyszertárat. bezárja 18. Fiók gyógyszert.ár -- lásd még A magyar Gyógyszerész zsebnaptár szerint közöt.t. Kiss Alex a tulajdonos. A Pharmazeut.ische Almanach szerint ( 1920): Ledwinka Hans!1indket.t.őnél a megjegyzés: szezonális gyógyszert.áruk van Tarcsf'ürdőn 26 A gyógyszert.ár 1951-ben bezár. 32. A gyógyszertár augusztus 3o-án lo2 éves f'ennállás ut.án megszünt.. 33 Saisonapotheke /időszakos Gyógyszert.ár/

15 Gyógyszerészek hat.árment.i kapcsolat.ai 1920 ut.án Mivel Burgenland kialakulásával 33 gyógyszert.ár is Auszt.riához került., ez jelent.ős vált.ozást. hozott. a szakmai élet.ben.. Még néhány évig át.jöt.t.ek a kollegák a magyarországi ülésekre. Igy a Gyógyszerész Egylet Soproni Kerület.e jegyzőkönyve szerint. alábbi burgenlandi gyógyszerészek vet.t.ek részt. soproni üléseken: (4) aug.. 24.: Papp K.. Zsigmond Bauer Ignác Göllner Frigyes Savanyukút. = Sauerbrunn Ruszt. = Rust. Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Wallner Rezső Nyulassy Ist.ván Czinfalva Szarv kő = Siegendorf" = Hornst.ein Közülük Bauer Ignác és Nyulassy Ist.ván a jegyzőkönyv szer int. - f'el is szólal t.ak és javaslat.okat. t.et.t.ek a t.ovábbi együt.t.müködésre nézve okt..21. Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. /az Irgalmasrend gyt.r-ának vezet.ője/ Göllner Frigyes Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Hert.er Károly Fert.őfehéregyháza= Donnerskirchen

16 jul 9.. : Ez a soproni közgyűlés kimagasló volt.. Részint it.t. vol t.ak az országos Egyesület. vezet.ői: Karlovszky Geyza, Koritsánszky Qt.tó, Müller Vilmos.. Másrészt. Sopron város vezet.ői: Dr. Zsembery Ist.ván :főispán, Dr. Thurner Mihály polgármester, Dr. Kurt.schy Ist.ván megyei :főjegyző, Dr. Schönberger Gusztáv városi :főorvos, Dr. Szilvásy Kálmán megyei :főorvos. Burgenlandból részt.vet.t.ek: Papp K. Zsigmond Savanyukut. = Sauerbrunn Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. Szepánszky Alf'réd Felsőpulya = Qberpullendorf' Nyulassy Ist.ván Szarvkő = Hornst.ein A közgyűlésen még megmut.at.kozot.t. a magyar hazához való tart.az ás érzése. Igy a Burgenlandhoz csat.cl t. monsonmegyei kollegák ki jelent.et.t.ék, hogy a boldogasszonyi, nezsideri és vallai járás csat.lakozik a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület soproni szervezet.éhez.. Ezen az ülésen Müller Vilmos országos alelnök ismertet.t.e a t.rianoni békeszerződés következményeit Igy szerint.e az ország t.öbb, mint gyógyszert.árából alig 1000 maradt. meg Csonkamagyarországon. Itt. jegyezzük meg, hogy Kori t.sánszky Qt. t.ó országos

17 17 ügyvezető igazgató, akinek Sopronban rokonsága is volt, ugyszólván minden soproni ülésen résztvet.t jan. 5.: Ezen a választmányi ülésen nem vett részt burgenlandi gyógyszerész. De a sopr oni kerület reményét fejezi ki, hogy a kapcsolat megmarad szept.. 16 : A megcsonkitott nyugat-magyar ország i kerületek együt.tmüködését határozták el. Ezért a soproni kerület a Vas-Zalai kerülettel veszi f'el a kapcsolat.ot Ez az együttműködés később is megmaradt aug.. 24.: A Burgenlandhoz csat.olt gyógyszertárak elmaradása most. már véglegessé vált. ezért az irattár ezen részét. lezárt.ák és "az átcsatolás kérdésének végleges rendezéséig kezelés, illetve megőrzés végett Floderer Jenő alelnök vette át. " jun. lo. : Wallner Rezső czinf'al vi gyógyszerész eladta burgenlandi gyógyszertárát. és Felsőságon vett gyógyszertárat, a csepregi járásban.. Ezen az ülésen már innen jelent meg. Személyéről külön szólunk.

18 máj. 15. : Ezen az ülésen Papp K.2sigmond savanyukut.i gyógyszerész, "gremiumi elnök" már az "elcsat.olt. nyugat.-magyarországi gyógyszerészek képviselet.ében" jelent. meg 1930-t.ól: Berke Miklós kismart.oni gyógyszerész t.ovábbra is rendszeresen bejárt. Sopronba és szor os kapcsolatot. t,art.ot.t. :fenn a soproni kerület.t.el. Két. gyógyszerészről külön meg kell emlékezni, akik éppen ellent.ét.es érzelműek vol t.ak: Wallner Rezső Czin:fal ván volt. gyógyszert.árt.ulajdonos. Erősen magyar érzelmű vol t ut.án összet.űzései volt.ak a burgenlandi hat.óságokkal, polit.ikai szervezet.ekkel Tudomásunk szerint. /családja, ill saját. kijelent.ései alapján/ ot.t. t.et.t.leg is bánt.almazt.ák. Ezért. gyógyszert.árát. eladt.a és 1923-ban megvet.t.e a :felsőági gyógyszert.árat. Mag yaror szágon ~ a csepregi járásban Göllner Frigyes sopronkereszt.uri gyógyszert.árt.ula.jdonos viszont. német. /oszt.rák/ érzelmeit. korábban sem t.it.kolt.a. Az I. Világháboru végén még a magyar szervekkel volt.ak di:f:ferenciái. Örömmel üdvözölt.e Burgenland elcsatolását (5)

19 19 Amikor a nyugat-magyarországi részt Auszt.riának itélték, Sopron lett volna Burgenland fővárosa. Az 1921 évi népszavazás során náhány szomszédos községgel eg:yüt.t Sopron magyar maradt. Ezután fokozatosan épült. ki Kismart.on /Eisenstadt./ s ez a kis város lett, Burgenland fővárosa. Ennek ellenére Sopron vonzotta még: sokáig: a burgenlandi lakosságot, ide járt.ak bevásárolni, piacra és gyógyszertárakba is ban, az Anschluss után ez a szabad hat.árát.kelés meg:szünt.. Csak külön engedéllyel lehetett, közlekedni Ez érződött többek között a nyugat-magyarországi gyógyszert.árak forgalmában is Gyógyszerutánpótlás, gyógyszertárak felszerelése A nyugat.magyarországi gyóg:yszertár ak hosszabb ideig a gyóg:yszerutánpótlást Bécsből eszközölték. Ez t.radició volt még az L Világháboru előtti időszakból A háborút követően ez rendszeressé vált. Ennek oka elsősorban az osztrák főváros közelsége és egyben a választék bővitésének lehetőségei. Igy ui. magyar or szági gyógyszertárakban is hozzá lehetett jutni készi t.ményekhez

20 2o Auszt.riában a két. legnagyobb nagykereskedelmi vállalat. a következő volt.: Philipp Rőder und Sőhne, ill. Chemosan Union Ezek később beolvadt.ak a Herba AG., most. is müködő gyógyárunagykereskedelmi vállalat.ha. A bécsi gyógyszerut.ánpót.lás előnyös volt. sulyos.. terjedelmes gyógyszerek eset.ében /pl növényi drogok, kemikáliák, köt,szerek/. Gyógyszert.ári berendezések; Bécsben két. vállalat. f'oglalkozot.t t.eljes gyógyszertári berendezéssel, f'elszerelés f'orgalmazásával: Her mann St.einbuch, ill Karl Franke Sok nyugat.-magyarországi gyógyszert.ár innen szerezt.e be állványedényeit., kisgépeit., st.b. E két bécsi cég magyarországi képviselője volt Budapest.en Oberlander Gyula /VII Kert.ész, késöbb Nagyat.ádi Szabó 31. / 1. sz. ábra Az emlitet.t. két. bécsi cég a IL Világháboru ut.án megszűnt. és prof'iljukat. a Herba AG vet.te át.. Ennek a gyógyszerárunagykereskedelmi vállalatnak külön berendezésekkel, f'elszerelésekkel f'oglalkozó részlege van, mely napjainkban is kiálli t. magyar konf'erenciákon Még egy bécsi cég hirdet.ett. Magyarországon: A Gyógyszerészi Zsebnapt.ár évi kiadásában Karl Engler t.ablettázó gépet és kupkészitő gépet. hirdet (6)

21 OBERLANDER GYULA GYOGYSZERTÁRI Es LABoRATORIUMI BERENDEZEsEK BUDAPEST, vu, NAGYATÁDI SZABO..U.. 31 CARL FRANKE,WIEN KePVUS!LETEK1 HERMANN SlElNBUCH, WIEN TELEFON; 421 Sl52... Levelez5lap. Nagysdzos N i k o 1 i c s M i 1 i v o j gyógyszerész úrnak Sopron, ' -. Budapest, 1942 december 22. Folyó hó 15.-én kelt nb.soraira válaszolva van 1 szerencsém ti.sztelettel értesiteni,hogy a ki.vánt kivite-.~ 1 lü Normal csppszámlálókkal legnagyobb sajnálatomra nem tudok szolgálatára lenni,mert ez a fajta üveg,mely német országi eredetü volt,teljesen kifogyott raktárról és ma a gyár nem szállitja, 1 Közölhetem azonban,hogy a Steinbuch cég legutóbb: egy hasonló kivitelü nagyon e.lmés és pontos cseppszámlá-: lót szállitott nekem,melyet azonnal megrendeltem raktár-! ra és várom annak beérke~tét.ez ugyancsak gummisapka szi vással müködik és absolu t pontos cseppet ad.ez az üveg el6reláthatólag február -március hó folyamán fog beérkezni s akkor szolgálhatok vele,kérem addig szives türelmét, Készséggel állva mindenkor szolgálatára vagyok 7 kiváló t~sztelettel '1 ~,/ (jj)!!t1!ia?t//1 7/4 # ~ 1 J ' i

22 --,,,, ~~er~a Telephon: serle B bis Te/egramme: lferbabam JCandefa Ji/ifien9eaaffscliafi öslerr. Jlpoifie/ler Die Wirtschafts- und Lieferstelle der österreichischen Apothekerschatt e,;jlian, IX., c1lticlie/6euern9aaae 9 a Oarl Pranke, Wlen 1., Sta~iongasse 10 Gegrüadet 1869 (lnh. Vinzenz MÜNNICH) Fernruf (nternatloo&le phum.uentllohe.l.uat.uung Wlen 1911 : St&&tsprela und gro~e cioldone lllellaille llefert Apotheken-StandgefiiBe nur ln QuallUitsware aus hochfeinem, starkwandigem Krislallglas,. Apparate, Oerite, Maschinen und Utensilien für pharmazeutische Laboratorien, Samtliche Verbrauchs- und Verkaufsartikel für die Rezeptur.. Ausfuhr nach allen Landem. FOL: MALVAE. :: , Eigene Olas und Porzellanmalerei.

23 lnteríi,rit.' phorri.03 Busstellung. Wien 1913; Staatsprrls, Ehren dlplo111 3um, Ehrenkreu3 und 3ur grolien goldenon medaille lnfel'!lq.i. pharma3. aussfellung, Wien 1883: 13oldeno llleduílle" Hyglen;,ph11l'ma3. Busstellung, Lemberg 1888: Sllberno llledaillo" OutewU'\~sellscha~ f!lp r<ochkunst, Ernfihrung, Ho mlrtsc)lo~ Wlen 1901: Ehren llledai!le'.',_ ~,; -~,. '.. -, -= 1-- =4.Cii ~~,~ ; ~ JÍ t 1.f~~~'.. ) ' J\- """""""" I.~~:.::;.:"~'-~ M' "h ~ 1 1 ~~"' ". i ' :fi i ' ',41' ~, ~~::._~- ; ~ ~:-,,~,; i.::r,... ~~t~ ' "Ja,... ": ~i0r: '. ~!, :l ~;,; ~'-' --~\.)~.' Ifi;' P. reísblatt.... oon Carl Franke = ijzagister = der Pharma3ie e WIE'fl e 1. Stadíongasse rzr _, <':. ~ i!- Bimtrf$;~rtíkel flbf eilung 111 fúr Bpotheke und Re3eptur '.,... (-.~'.artikel fúr Krankenppege :'." " 0ummítuaren.- <. ' :':'~~.. ' l.,, :{ J '1,] 0. 3,[ L cü:h'ü, a D

24 CARL FRANKE, Wien 1, Stadiongasse N~ ="--~-"" ----== I' 1 1!,, i ~ ;o ' 1 Dampf-Apparat für schwach gespannten Dampf mit Regulier-Füllofen und Gegenstromkühler Mod Auch für q-asheizung lieferbar. Bitte besondere Liste zu verlangen.. Wasserdestillir-App<trat mit constant Niveirn W asserdestill ir-appa1 at \ accunm- Apparat LlrannlwLin. Brenn ~ppar3k für Dampfheizung ~ -

25 J ~ ~ - ~ ~~ Hli l3lü il2cl 'l2 l ;}25 ;):~(i H27 tl45 34G 348 ;310 LllU 314 Mundwasser-Flaschen Ebermann ]( Kolhe ]( 8. -, cornplet ]( Opodeldocgliiser, Inhalt,q 5~ Stück ]( Uií ±tjo GO G 2U U -- 3l7 Pagliano Flaschen, loo Stück ]( 5 -, Bilchel K 14-, Einwickelpapie1rnit Drnck ]( 2 -, Siegelstöckel ]( Pain-Expeller-Flaschen, siehe Linirn Capsic..-Flaschcn Ni 309 Parfum-Flacons, Fa~on Essbouquet (319) odc1 Maiglöckchen (320), gfatt, H~l " " " " 100 Stück 10 g ]( 4.20, 15 g K , 20 g ]( 520, 30!J ]( dieselben mit eingcbolu tem Slöpsel um K l2. --!Jb rnelu mit 2 bis 3 Goldieilen vc1sehen K4. - bis ö - rnelu " bemalt mit Blumen in I<'a1!Jc ode1 K lú - f:j bis mehr 81.J mit Spritzkapsel vctsehen ]( U. - meln " " achteckig, gcschlif!cn, ci1ca 15 g ]( -.. ~8, 20 y ]( - 30, 3U y ]( - 38, 40 g ]( - 44 geprcsst, geschlil!en, decorirl in Gold und in Fmben, pei Slück K -15, , -.30, - ou, -.öo, , Pillenglaser mit Ko1kslöpsel und polirtcm llolz.jeckel lnhall y ~<:J 35 DO liíü 2UO !OU Slück H a - Ifi.- lli25!~.- li{51) 2150 ~!- :l!5 Prinzesswasser-Flaschen wil Fuchs K 10. ' =11~~===-o-=~--~~-~~=-, --~--=--==~~=~~~--==~~,r-, f?..dhra

26 ==~~~= ==-=-=~ ~11 _ ---~~ \J Waagschalen-Einla.gen von Hartgummi flache, 13 ;, cm, per Paar ]( 1 60, 15 cm ]( " " tiefe, 15 cm, per Paar ]( Papiermache Durchm. cm /, /, 16 perpaaril_ -=--so--t= Receptur--Pricisionswaagen, mit kurzarmigen A!uminiumbalken und langer Zunge, durch Kurbeldrehung wird mittelsl eines Excenlers der doppelt arretirle Balken, ohne in Schwingung zu kommen, gehoben Die Wagungen geschehen bei aller Raschheit mit grösster Genauigkeit Messinggestell, vernickelt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Holzkasten mit Gesims Tragkraft g Preis 7( Dieselbe auf Eisengestell, fein lirt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Kasten Tr agkraft kg Preis K , ! Prácision1wa.a.ge, S_ystem Mohr, mit excentrischer Hebevorrichtung, als Juwelen- u Múnzenwaage '/00000 bis '/iooooo der Belastung angebend Tragkraft kg Ana.lytische W a.a.gen, 1226 " per Stück K , - einfachste, Stativ m Hebevonichtung auf Kiistchen m. Glaskasten K60. dieselbe in Glaskasten mit Reiterverschiebung K in Nussholzkasff>n v~rgla.st, ArrPt.irung 1 Reit.ervers;chiebung 1 GChA.nge auf P rism en., :\till<:lax~ an f ~l'! in. tf:í f 1'J g J{~last.n n~, '/ 7 my '~nr1f\nd1ít~h K'JO.... in fj\a.-;;ka.~lr:n..-on \1ah~i~r1ni. Arr,:1irunsz; '1'1'1. J{~lk1~ri1< unt1,1,~ 8':h1!1.111n Ba\\c,~n 1 '.l'jtb,'.íli~, \1 itt,j-...1:hr11:í(lt : a11r ~t t hil :1v.1-r 1 V otl~l,f lfnf( %fit Reitetverschiebung, 1 ~ n1g ernfjfindlích Tragkrafl g ]( =--450 \\

27 CARL FRANKE, Wien l Stadiongasse Nr ln 111eine1 Glas- und Porzella11malerei "erden Apothekengefasse, Garnituren für neu zu er1ichtende Apothe.ken, von <ler ei11f8.chsteu bis zur luxuriösesten Ausstattung, in reieher Dekor Malerei und jedei Stilart hergestellt, ebenso Nachschaffung von Standgefassen aus Glas und Porzellan jeder Art und lierte Kastenschilder. Ferner ernpfelrle Umsignierungen obsoleter Signatu1e.11 auf G-efáss~1.~eh Abschleifen und Neusignie1en NachslelienJ eíj,e.aufatellung derjenigen Apotheker, fiir die ich im Laufe der!elzte.n Z'.tit Standg<;Íásse für ueuer1ichtete ode1 reno\iejte Apothcken geliefert habe, und die san1tlich 'Oll 1neine11 J_,ieferungen ganz bef1iedigt sind 1!! i! ii \\'ien, in1 Jtlune1 1!.Jl l Mag. pharrn Carl Franke. Apró Endre, Szeged Barna Miklos, Nag 0 t< polovecz L. Bettinazzi's Er ben, Ri' a G. Cobelli, Ilo>ereto Colombis & Orebié, Triest J. Enders, G oisern Lad. Figler, Tarrrow. Gallus Jenő, Sopron Glück Rezső, Budapest Görögh Dániel, Petrillfl Dr. Halász Zoltán, Budttpest Halmág,yi Ilóna, Szi1ágynag,yfal" Hollé Géza, Dudcipe;t Horvilth Lajos, Tisza.istvánfli.lva lg.. Jaksch,.Neur,kirchen G. Kamner, wien A. E.. Katkié' Erben, Agrnm Kiehling Béla, Budape;t J. Kirchlechner, Paternion Korbuly Dezső, Pozsony. J. Korn, \Vien Odilo Krakowka, Semmering E. Kozel,j, Assling Anton Klug, Altheim J. Kraus, Wien Kriegner György, Budapest. Lassu Nándor, Rudnó. J0sef v. Lázár. Galgócz S. Lapinski, Krakau. F. Luft, Wirn. R. Lochner,.Klosterneuburg Pielro Liberi, Gö1z Lukács István, \' ácz Mauer Richárd, Ujszi-vácz Maderspach F 1-iákosliget J osei Maurer, W ien J\lakranczy László, Abony l\l1rio lllanirini, Ceurbra 11'!.ester F., Eszterháza M. Mihelcié, Pisaroúna 11'!.arco 11'!.orpurgo, 'Iriest E. J'\etter, Wien Ernst Peres, Gzegléd Pietro Petronio, Pala St. v. Petrikovits, Lang- Enzet sdorf. Raák Gyula, Pozsony Simon e Ravina, Ber gamo Max Schelle, Wien Schwemmer lli Szolnok Szokoly S Arad K. Turek, Teschen Universitiits-Apotheke, Budapest Vámosi Péter, (;;uiahoucz VJád V Gyulafehéná1 K. 'Veinber ger, Linz H Zihlarz, '.Vicli i: Herrn Carl Franke, Wien. Ri,, a, 1. Dezember 1910 In g1ög;te1 Ordnung haben wir alle Gefasse für die Apotlreke erhalten ohne den geringsten B1uch und sind wir bereit, unse.je.1 vollsten Genugtuung Ausdruck zugeben, nicht allein w0gen de1 b~~t.en Qualitat de~ 11-lateriales, sondern aueh 'vegen ~er -E1eganz der For.rp. und der Reinheit de1 Aufsch~iften und l1e1 ko1rekten Nomenktatur auf jede1n eii-1zelnen G-efáss, so dass \'i'll' gerne und ge\'iris,;e11liaft Ih1 e ange~ehene Fir1na allen unseren Kollegen empfehlen können, dje a1e Absicht haben i~pothekengehi-sse zu e1neue1u l\l it 'üllko1nme11e1 Hochacl. tung_ be.gr üssell Síe,, "' )! " i: Ida V>'itwe RettinHZ1'Í L!

28 2:L A Franke cég néhány felszerelési t.árgyát. mut.atja be a 2.. 3, 4, 5., és 6. sz. ábra. Magyarországi gyógyszerész vásárlóit, t.aláljuk a 7 sz. ábrán Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Az oszt.rák-magyar gyógyszerészi kapcsolatokat. széles körben ápolták. Két személy emelendő ki: magyar részről Koritsánszky Ott.ó, oszt.rák részről Ludwig Kof'ler. KORITSÁNSZKY OTTÓ 1882-ben szül etet. t. Kölesden. Gyógyszerészi tanulmányait Budapest.en végezte. Ezut.án Sopronban az Oroszlán gyógyszert.árban dolgozott. egy évig. Levélt.ári kutat.ások alapján f'eldolgozt.a a város gyógyszerészete múl t.ját, majd Pozsonyét. is. Munkájával loo korona pálya díjat, nyert el. Ezután évekig külföldön dolgozot,t.: Franciaországban és Svájcban. Különböző ut.jairól élménybeszámolókat ir t., így t.ávoli országokba is eljut.ott.. Hamarosan bekapcsolódot.t a magyar gyógyszerészi közéletbe Részt.vett. néhány európai konf'erencián ben az Osztrák-Magyar Monarchia képviselet.ében jelen volt. a F. L P megalakulásán is Nemzet.közi szervezetünk élet.ében is komoly szerepet. ját.szot.t.. Fel ismert.ék t.ehet.ségét., szervező készségét. és

29 közöt.t.i időre a F. IP alelnökévé választ.ot.t.ák. Magyarországon t.öbbirányu szakmai munkásságra t.ekint.het.et.t. vissza. A Gyógyszert.árt.ulajdonosok szervezet.ének: a Magyarországi Gyógyszerész egyesületnek tit.kára, majd ügyvezető igazgatója. Közben a t.anácsköz t.ársaság i uralom alatt. is bevonták néhány szervező reladat.ra. E korról könyvet. is írt.. Sokat. harcolt. a Gyógyszerész Kamara és a GYOJA létrehozásáért. A vidéki, megyei szervezeteket. is sűrűn lát.ogat.t.a. Az általános jobbratolódás során megszűnt.ették igazgatói pozícióját.. Et.t,ől kezdve budapesti "Aranykalász" gyógyszert.árában működött., melynek öccse volt. a társtulajdonosa.. A II. Világháboru után visszavonult ben hunyt. el. Mint. hazai szaklapszerkeszt.ő is ápolt.a az oszt.rák kapcsolatokat.. Számos cikke jelent. meg kinti szaklapokban. Maga is gyakran járt. Ausztriában és vendégül lát.t.a oszt.rák kollegáit A MGYT születése loo. évrordulója alkalmából plaket.t.et. alapi t.ot.t. Kori t.sánszky Ottóról. Ezzel t.ünt.et.ték ki 1991-ben is C7). 8.. sz.. ábra Binder Helmut.h F. I. P. alelnököt.

30 KORITSANSZKY OTTÓ

31 23 KOFLER LUDWIG 1891-ben szület.ett az auszt.r iai Dornbirnben /Vorarlberg tartomány/, régi gyógyszerész családból. Gyermekkorától kezdve szoros kapcsolatban állt a gyógyszerészettel. Apja gyógynövény kertjében végezte első botanikai vizsgálatait. Ugyanabban az évben dokt.orál a bécsi egyetem :filozó:fiai karán botanikából, ill. megszerzi a gyógyszerészi oklevelet is. Az első világháborúban letöltött hároméves katonai szolgálat után megszerzi az orvosdoktori oklevelet. is Tanulmányi ideje alatt egyidejűleg t.anársegédkén t dolgozik a Farmakognóziai Int.ézetben Möller pro:fesszor mellet.t... További t.anit.ómesterei közé tartozt.ak még Molisch és Wasiczky. E sokoldalú képzés révén ben az innsbrucki egyet.em :farmakognóziai intézetének vezetésével bízzák meg.. Ezt a tevékenységét 1945-ig gyakorolta. Előadásai és t.udományos közleményei világosak, gondosan szerkezt.et.t.ek voltak. Munkásságának középpontjában a mikroszkóp állt... Előbb Bécsben a szaponinok kutatásával :foglalkozik, :felismeri ezek reszorpciót elősegi t.ő tulajdonságát. Később, mivel innsbrucki intézetében anyagi lehetőségei korlát.ozot.t.ak volt.ak, olyan kutatási terület.et. kereset.t., ahol a szerény körülmények közöt.t. is eredményes munkát. remélhet.et.t.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ĺ ĺ ľ ő ĺ ĺ Ü Ü É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ľ ľü í ő ő ő í ő í ĺ ö ö ü ľ ü ó ľ ő ö ő ő ő ö ľ ö ü ź źą íł ö ő ę ľ ö í ľ ő ĺ ö ö ő í źĺ ľ ó ó ó ü ó ó ó ó ą ą ł ő ö ű í í ĺ ó ĺź ö í ľ ó í ü ó ö ő ő ó í í ĺź

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

ü ó ĺ ź Í ó ź ü Ú ó Ü ú ĺ í ń ĺó ľü ľ ĺ í óľ Í ĺó ĺ í ľ í ľ ĺí ľ Ä Ű Ó Ü ó ó ľ ó ü ĺ í ó Í ľ ł ó ľ ó ź ĺó ľ í ľ ĺ ľ ľ Í ľ ĺĺ í ľ í ó Í ľ ľ ó ľ ľ ű í ĺ ĺ źń ľ ü í ĺí ľ ü í í ľ í ö źĺ ó ĺó ľ ľ ĺó í ĺ ś óľĺ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

ú ľ ľ ő ů Í Ż ľ ľ Ĺ Ö ő Ĺ ő ö ĺ ľ ö Í źů ő ő ő öľ ö ľ öľ ľ Ĺ Ö Ĺ ľ ű ľ ö ľ ő ö ú Ö Ĺ ľő ľ ö ľ ľ ú ľĺ ő ľ ĺ ľ ľ ľ Ĺ ľ ĺ ľĺ ő ľ ü í Ĺ Ĺ í í ľő ľ ő ö ź ö ö ő ü ő ö í ö ö í í ö źú í í ő ľ Í Í ľ í ú ľ ľ ű ľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 422 GYÓGYSZERÉSZET 2008. július GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 52. 422-427. 2008. Gyógyszerészek továbbképzése az elmúlt században Bevezetés Előbb arról kell szólnunk, hogy a gyógyszerészek

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek

AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR A GYÓGYÍTÁS ÉS AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Z B O R A Y B E R T A L A N - Z A L A I K Á R O L Y AZ Egyetemi Gyógyszertár 1907 óta, tehát 62 éve áll a klinikák és intézetek gyógyszer-vegyszer

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

ú ľ ľ ú Ż Ż ľ Ö ú ü Í Í ź í ü ľ ľ ł í ü ü ľ í ü ľ Í íł ł Íľ Ú ó í ó ú ó í ó ť Ö ö ą Ĺ ł ó ü Í Í ü ľ ó ź ó ú í Í í ü Í ćí Đ ľ ü ľ ö ź Ĺ Ĺ ó ö Ü ź ű Í í ü ó í ľ í ű ű ó ü ľ ű ö ó ú ľ Ö ľ ę ö ó ľ ö ü ü Ę

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

ú ĺ ą ő ú ő ü ü ö ö ó í ő ćł ć ĺ ő ł ú Ö ö ö ö ó í ö í ö ő ö í ő ő ő ö óí ó ő ó ő ó ó í ó ó ö ö í ó ó í ó ĺ ö ó ó ó ĺ ó ö ő í ö ó ó í ííőý í ó ö ö ĺ ĺ ö ó í ő Í ó ő ĺ ół ü ő í ĺ ú ĺ Í ćĺ ú ĺ ÍÍ ő ő ĺ ĺ

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

ú ľ Ż ő ę ö ę ľ ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ľ í ü ĺ ő ľ ľ Ö ľ ľ ľ öľ ő ý ł ľ ü ł ĺź ĺź Á ó ú ľ ű ľ ĺó ó ő Ż Ż ä ű ö ľ źł ö ő ö ü őł í ĺźľ ź ĺő ĺź ľ ľ ľü ą ą ö ű ó ő ú ó ó łö ö ĺ ľ ö Đ ĺ Ö Ĺ ľü ó ü ú ĺ ő ó ü ű Í ľ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

ń ó ľ ó ę ľ Ĺ ü ľ ó ľ ľ ľ Í ü ľ ľ ó ľ ľ ü đö ź É É ó ł Á É ľ ľ É Íľ ľ Ü ľ łą É Ü É É ł ą ľ É Ł Á Á ł ťą łł ą ą ľ ü ź ź ü ę ę Í ź ü ü ú ó ľ ľ ľ ó ó ľ ó ľ ó ü ó ö ź ű ö öľ ü ü ľ ű ö ľ ó ű ź ű ü ę ö ó ľó

Részletesebben