ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette"

Átírás

1 ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ l l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés Készítette PUSKER MIKLÓS okl.evel.es gyógyszerész Készül.t a Semmel.weis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben Igazgató: Dr.Zal.ai Károl.y egyetemi tanár Budapest l.992.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: oldal BEVEZETÉS: 1. Az értekezés témaválaszt,ása. kidolgozása 5 2. A tárgyalt időszak előzményei 6 J.. L Szakmai vonatkozások Az közötti időszak Nyugat-Magyarország elcsatolása. Burgenland megalakulása Gyógyszerészek határmenti kapcsolatai 1o után l 3. Gyógyszerut.ánpótlás, gyógyszertárak 19 f"elszerelése 1.4. Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Magyar szerzők cikkei osztrák szaklapokban Magyar származású gyógyszerészek oszt.rák 26 egyetemeken L 7. Az Anschluss utáni helyzet A II Világháboru utáni események Kapcsolatok újbóli f"elvétele között Gyógyszerészképzés Magyarországon Gyógyszerészképzés Ausztriában 2.4. Tudományos kongresszusok 2 5. Tisztelet.beli tagok

3 3 3. Behatóbb kapcsolatok, elsősorban a 65 F L P. révén Magyarország újbóli F L P. t.agságának 67 előkészitése F. L P Kongresszusok Bécsben F L P. Kongresszus Budapest.en Szervezeteink kapcsolatai. 68 7o 72 /Főbb események időrendje/ Gyógyszerésztörténeti együttműködés A!1GYT Gyógynövény Szakosztálya kapcsolatai Kórházi gyógyszerészek kapcsolatai A Kneipp Társaság magyarországi indulása 3.45.Katona-gyógyszerészek kapcsolatai 4.. Egyéb tudományos kapcsolatok éves a gyógyszerészi hivatása Európában Paracelsus jubileum Egyetemek kapcsolatai Semmelweis Orvostudományi Egyet.em Gyógyszerésztudományi Kar Szent.-Györgyi Albert Orvost.udományi Egyetem 89 Gyógyszerésztudományi Kar Egyéb tudományos kapcsolatok 91

4 Előadó cserék Magyar szakemberek auszt.riai előadásai Oszt.rák szakemberek magyarországi előadásai Tapasztalat.csere a poszt.graduális képzés t.erén Együt.tmüködés gyógyszerkönyvek szerkesztésében 97 5 További szakmai kapcsolat.ok L Hat.ármenti együt.t.mííködés, tapasztalat.cserék Hálózat.fejleszt.és, gyógyszert.árak berendezése lol 5.3. Die Freien Berufe in őst.erreich lai! /Az Oszt.rák Gyógyszerész Kamara közremííködése/ 5.4. Kapcsolat.ok számítógépes rendszerek terén Gyógyszerészi emblémák A két ország szaksajt.ója, szakkönyvt.árai llo Összefoglalás Irodalom Táblázat.ok jegyzéke Ábrák jegyzéke Köszönet.nyíl váni t.ás 11 i!

5 5 BEVEZETÉS L AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAVÁLASZTÁSA, KIDOLGOZÁSA Minden szakterület. számára lényeges, hogy megismerje más országok eredményeit. Ezért. a tudomány, a gyakorlat. :fejlődéséhez a nemzetközi t.apaszt.alatok ápolása e'j.engedhet.et.len. Ez egyf'elől a szakirodalom t.anulmányozása, mást elől a személyes t.alákozások során valósitható meg. Egy külf'öldről származó mondás szerint a konferenciákon való személyes kapcsolat.teremt.és szint.e hasznosabb, mint. a szakirodalom rendszeres t.anulmányozása. Igy ui uj kezdeményezések indulhatnak el Ért.ekezésem az oszt.rák-magyar gyógyszerészeti kapcsolat.okkal foglalkozik. Ez az egyes korokban vál t.ozó volt. A két. ország közös t.ört.énelme során korábban is voltak szakmai kapcsolatok Amikor az I. Világháborút. követ.ően a Monarchia megszűnt s a két. ország szét.vált,, a kapcsolatok ujjá szervezödt.ek. Jelent.ős befolyást. gyakorolt Nyugat-Magyarország elcsat.olása. Burge~and kialakulása. Az Anschluss ut.án és a II. Világháboru alat.t. megbénult.ak a kapcsolat.ok. Ezeket. ujra kellet.t. kezdeni, kiépiteni a háború ut.án. Igy az ért.ekezésben feldolgozot.t hét. évtized vál t.ozatos képet

6 6 mut.at.. A t.émaválasztás azért is volt. időszerű, mer t ezt a korszakot nem dolgozták fel és részben még élő személyektől lehetett adatokat gyűjteni. A munka módszerei: Egyrészt a két ország szakirodalmát tanulmányoztam, ahol sok hasznos adatot találtam. Az osztrák egyetemeken sok magyar származású gyógysze- rész tanult. Ezek adatait a három egyetemen /Wien, Graz, Innsbruck/, ezek levélt.áraiban gyűjtöttem össze Végül olyan élő személyektől kértem -személyesenadatokat, akik a két ország kapcsolat.ainak fejlesztése terén tevékenykedtek. 2.. A TÁRGYALT IDÖSZAK ELŐZMÉNYEI A négy éve folyó L Világháború utolsó esztendejében nyarán - a központ.i hatalmak /Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia/ helyzete válságossá fordult. A német hadsereg franciaországi kudarca és a Monarchia hadseregének sikert-elen, súlyos veszteségekkel járó északolaszországi t-ámadása ut,án a balkáni arcvonal is összeomlott. Ezek dönt,ő lökést, adtak az osztrák-magyar haderő felbomlásához l918október 16-án kelt császár i manifeszt.um a Monarchia szövetséges állammá való átalakulását jelenti

7 7 be. A szövet.ségi állam proklamálásához :füzöt.t. remények, célok egyike sem valósult meg. A központ.i hatalmakkal szemben álló antant, csapat.ok o:f:fenzi váját. követően a Monarchia hadserege a teljes :felbomlás képét mut.att.a. Erre a helyzet.re való tekint.et.tel a Monarchia külügyminiszt.ere :fegyverszünet. megkötését. kéri a háborúba időközben belépett Amerikai Egyesült Államoktól. November 3-án, a :fegyverszünet. megkötésekor az Osztrák- Magyar Monarchia már nem lét.ezet.t. A Monarchia t.erület.én új, a központ.i hat.alommal szakit.ó önálló államok körvonalai bont.akozt.ak ki, A Cseh Közt.ársaság okt.óber 28-án, Horvát.ország okt.óber 29-én kiválik a Monarchiából Másnap pedig Bécsben megalakul "Deutsch -Öst.erreich" kormánya. Magyarországon Károlyi Mihály lesz a kormányfő. őt. hónappal később pedig Magyarország Tanácsközt--ársasággá alakul ( 1), 3.. SZAKMAI VONATKOZÁSOK Háborús okokból kifolyólag már 1914-ben számos gyógyszert.ár bezár Magyarországon Nyugat.-Magyarországon /a mai Burgenland t.erületén/ ezt. a jelenséget. akkor nem dokument.ált.ák, erről nincs adat.unk. A gyógyszerellátás akadozik A gyógyszerek beszerzé-

8 8 si ára évről évre emelkedik ben rendelkezés jelenik meg a kénmá.l akti v szén és a sebkötöző anyagok forgalmazásáról ban a benzol, benzin, glicerin, len- és repceolaj, disznózsir, terpentin és kolofónium kerül szabályozás alá ben hiánycikk lesz a paraf'adugó. Majd a gyógyszeres üvegek, a cukor, a denat.urál t, szesz, az ost.ya, a sebkötöző petróleum, buzaliszt, szappan, stb.. anyagok_, szén., gáz, A szacharin f'orgalmazása állami monopólium. A bet.egbizt.osi t.ó felé 15 % felárat. kell felszámolni azon cikkeknél, ahol a beszerzési ár állandóan emelkedik. A magán elszámolású gyógyszerárak emelése t.úl későn következik be (2). Az 1919-ben létrejött. Tanácsköztársaság tervezi vagyonadó bevezet,ését., ami a legtöbb gyógyszertárat érintené. Már az első időszakban tervezik a gyógyszertárak államosítását. Zoltán Béla gyógyszer ész e t.éma vitájában az államosítás ellen foglal állást., mondván: "a közösség az államositás révén csupán kárt szenvedne". A beosztot.t. gyógyszerészek is a Munka-és Népjóléti Minisztérium ezirányú terve ellen voltak A vezetés április 12-én a gyógyszert.árakat államosítja.. kézieladását. Rendelet tiltja meg a gyógyszerek un Egykori gyógyszer t.ár t.ulajdonosok f'izet.ése nem lehet több, mint a legjobban fizet.et.t. munkás fizetése.

9 9 Az államosítás nem tart sokáig augusztus 13-án megszűnik ez az állapot... óriási ráfizet.és volt. (3). Eredménye áremelkedés és 1. AZ KöZöTTI IDŐSZAK 1.1 Nyugat.-Magyarország elcsat.olása. BurgelllJand megalakulása A széteső Monarchia terület.én kialakuló új államok hat.árát. az 1920 junius 4-én megt.art.ot.t. Párizsi Békekonf'erenc ia, magyar szempontból a Trianoni békeszerződés határozt.a meg. Ennek következtében Magyarország t.erület.ének nagy részét a körülöt.t.e lét.re.jövő államok javára le kellett. adnia. Az így elcsat.ol t. t.erület.ekkel a 2ol6 magyarországi gyógyszertárból 1009 el veszett.. E számból 43 Ausztriához került. volna. A Sopron, Moson és Vas megyék egy részéből létrejövő új osztrák tartomány: Burgenland át.adását augusztus 28-ára tervezték. Egy nappal a hat.ár idő előtt. magyar szabadcsapat.ok f'egyver es ellenállást t.anusí t.ot.tak a bevonuló oszt.rák csendőrséggel és vámcsapat.okkal szemben. Ennek következményeként sikerült. elérni, hogy december

10 lo 14-én Sopronban népszavazásra került, sor Ennek eredményeképpen Sopron és Környéke az eredet-i szerződéssel ellent.ét.ben magyar maradt,. Végül is 31 közforgalmu, 1 időszakos és 1 f'.iók-gyógyszert.ár került Auszt-riához (2).. L sz t.áblázat. Burgenland gyógyszert.árai Helységnév Gyógyszer neve Tulajdonos /Bérlő/ Vezető 1. Boldogasszony Frauenkirchen A Magyar Királyhoz, ma: Sal vat.or Sugár Gyula M 2. Királyhida Bruckneudor :f Segit.ő Mária Tarján Andor ma: Bahnhof Ap 0 3. Köpcsény Kit.t.see Megvált,ó Salvat.or Engels Gyula s 4.Nezsider Neusiedl am See Isteni szeme Alexandru Aurél ma: Alt.e Kreisapot.hene 0 5 Valla Wallern őrangyal Schut.zengel Spuller Art.ur N 6. Zurány Zurndorf Megváltó Salvat.or Kiszely Imre

11 11 7 Czin:falva A Megvál t.óhoz Siegendor f ma:burgenland-ap Egész Lőrinc /Wallner Rezső/ s 8. Felsőpulya A Szerecsenyhez Oberpullendor:f ma: Mohren-Ap. Szepanszky Al:fréd 0 9 Fertö:fehéregyháza őrangyal Donnerskirchen Schutzengel Herter Károly p lo Kismarton Az Arany Koronához Eisenstadt ma:salvator Berke l1iklós R 11. Kismart.on Irgalmas Rend Eisenstadt Gyógyszertára Gránát.almához Berecz F'idél 12 Lajtauj:falu őrangyal 0 Neu:feld a. d. Leit.ha Schnutzenged.. Vargyassy Gyula N 13.Lakompak Lackenbach Arany Sas Adler Nyitrai Vilmos 14.Locsmánd Lutzmannsburg őrangyal Schutzengel Omischl Ottó 15. Nagymarton Mattersburg Megváltó Salvat-or Molnár György 16.Pecsenyéd Pöttsching Isteni Gondviselő Zur göttlichen Vorsehung Paskuj Ant.al

12 Ruszt Rust. A Magyar Királyhoz ma:st..hubert.us Bauer Ignác 18. Savanyukut. Sauerbrunn Isteni gondviselés Ma:Kurbad Ap.. Papp. K.. Zsigmond 19 Sopronkereszt.ur Deutschkreuz Szent.lélek z.hl.geist Göllner Frigyes 2o Szar,1kö Hornst.ein Kigyó Schlange Nyulassy István 21 Alho Alhau Az Arany Kereszthez zum Goldenen Kreuz Tóbiás György 22.Felsölövő Oberschüt.zen Ist.eni gondviselés zur göt.t.lichen Kiss Alex Ledwinka Hans 23.Felsőőr Oberwart, A Magyar Királyhoz ma: Kronen: Apo. Kövér Mátyás v 24. Gyanaf'alva Jennesdorf' l'legvál tó Salvat.or l'lihellyes Zsigmond A 25. Léka Lockenhaus Szt. l'largi t. Zur heiligen Margaretha Hary Ant.on S 26. Mogyorókerék Eberau Pinkataler Apo. Moser Béla 27. Nagyszent.mihály őrangyal Herbst. József GrDBpet.ersdorf' Schut.zengel

13 Német.ujvár Güssing Diana zur Diana Herbst Béla 29 Pinkaf'ö Pinkafeld ~legvált,ó Salvat.or St.öhr Emanuel 3o. Rohonc Rechnit,z Arany Oroszlán ma:engel-apot.h. Incze béla 31 Szent.élek St.egersbach Megvált.ó Salvat.or Kot.tas Alois 32. Városszalónak St.adt.schlaining Fekete sas zum schwarzen Adler Jánossy Aladár 33. Tar csa-f'ürdö Fiók - majd Rechni t..z György Bad-Tat.zmannsdor f' Für dögyógyszertár /Deutsch Adolf' a tulajdonos/ Megjegyzések az I. sz.. táblázathoz: 5. Valla 1921-ben kap gyógyszertárat Okt.óber 2o-án irja Pharmazeutische Post.: "Herr!1r. Arthur Spuller.. hat die ihm verliehene Apotheke in Valla CWieselburger Komi tat) am 1. Sept.. eröf'f'net". Wallern még magyar néven és még magyar vármegyéhez t.artozóan szerepel. Vallán közforgalmu gyógyszert.ár létesítését. a belügyminiszter már 1916-ban engedélyezi ban Papp Károly kéri, hogy az eddigi

14 14 t.örzsgyógyszert.árat Pecsenyédről Savanyukút.ra át.helyezhesse és ugyanakkor Pecsenyéden f'iókgyógyszert.árat. üzemeltet.hessen. Az engedélyt. megkapja, majd később ban a f'iókgyógyszertárat. bezárja 18. Fiók gyógyszert.ár -- lásd még A magyar Gyógyszerész zsebnaptár szerint közöt.t. Kiss Alex a tulajdonos. A Pharmazeut.ische Almanach szerint ( 1920): Ledwinka Hans!1indket.t.őnél a megjegyzés: szezonális gyógyszert.áruk van Tarcsf'ürdőn 26 A gyógyszert.ár 1951-ben bezár. 32. A gyógyszertár augusztus 3o-án lo2 éves f'ennállás ut.án megszünt.. 33 Saisonapotheke /időszakos Gyógyszert.ár/

15 Gyógyszerészek hat.árment.i kapcsolat.ai 1920 ut.án Mivel Burgenland kialakulásával 33 gyógyszert.ár is Auszt.riához került., ez jelent.ős vált.ozást. hozott. a szakmai élet.ben.. Még néhány évig át.jöt.t.ek a kollegák a magyarországi ülésekre. Igy a Gyógyszerész Egylet Soproni Kerület.e jegyzőkönyve szerint. alábbi burgenlandi gyógyszerészek vet.t.ek részt. soproni üléseken: (4) aug.. 24.: Papp K.. Zsigmond Bauer Ignác Göllner Frigyes Savanyukút. = Sauerbrunn Ruszt. = Rust. Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Wallner Rezső Nyulassy Ist.ván Czinfalva Szarv kő = Siegendorf" = Hornst.ein Közülük Bauer Ignác és Nyulassy Ist.ván a jegyzőkönyv szer int. - f'el is szólal t.ak és javaslat.okat. t.et.t.ek a t.ovábbi együt.t.müködésre nézve okt..21. Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. /az Irgalmasrend gyt.r-ának vezet.ője/ Göllner Frigyes Sopronkereszt.ur = Deut.schkreut.z Hert.er Károly Fert.őfehéregyháza= Donnerskirchen

16 jul 9.. : Ez a soproni közgyűlés kimagasló volt.. Részint it.t. vol t.ak az országos Egyesület. vezet.ői: Karlovszky Geyza, Koritsánszky Qt.tó, Müller Vilmos.. Másrészt. Sopron város vezet.ői: Dr. Zsembery Ist.ván :főispán, Dr. Thurner Mihály polgármester, Dr. Kurt.schy Ist.ván megyei :főjegyző, Dr. Schönberger Gusztáv városi :főorvos, Dr. Szilvásy Kálmán megyei :főorvos. Burgenlandból részt.vet.t.ek: Papp K. Zsigmond Savanyukut. = Sauerbrunn Berecz Fidél Kismart.on = Eisenst.adt. Szepánszky Alf'réd Felsőpulya = Qberpullendorf' Nyulassy Ist.ván Szarvkő = Hornst.ein A közgyűlésen még megmut.at.kozot.t. a magyar hazához való tart.az ás érzése. Igy a Burgenlandhoz csat.cl t. monsonmegyei kollegák ki jelent.et.t.ék, hogy a boldogasszonyi, nezsideri és vallai járás csat.lakozik a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület soproni szervezet.éhez.. Ezen az ülésen Müller Vilmos országos alelnök ismertet.t.e a t.rianoni békeszerződés következményeit Igy szerint.e az ország t.öbb, mint gyógyszert.árából alig 1000 maradt. meg Csonkamagyarországon. Itt. jegyezzük meg, hogy Kori t.sánszky Qt. t.ó országos

17 17 ügyvezető igazgató, akinek Sopronban rokonsága is volt, ugyszólván minden soproni ülésen résztvet.t jan. 5.: Ezen a választmányi ülésen nem vett részt burgenlandi gyógyszerész. De a sopr oni kerület reményét fejezi ki, hogy a kapcsolat megmarad szept.. 16 : A megcsonkitott nyugat-magyar ország i kerületek együt.tmüködését határozták el. Ezért a soproni kerület a Vas-Zalai kerülettel veszi f'el a kapcsolat.ot Ez az együttműködés később is megmaradt aug.. 24.: A Burgenlandhoz csat.olt gyógyszertárak elmaradása most. már véglegessé vált. ezért az irattár ezen részét. lezárt.ák és "az átcsatolás kérdésének végleges rendezéséig kezelés, illetve megőrzés végett Floderer Jenő alelnök vette át. " jun. lo. : Wallner Rezső czinf'al vi gyógyszerész eladta burgenlandi gyógyszertárát. és Felsőságon vett gyógyszertárat, a csepregi járásban.. Ezen az ülésen már innen jelent meg. Személyéről külön szólunk.

18 máj. 15. : Ezen az ülésen Papp K.2sigmond savanyukut.i gyógyszerész, "gremiumi elnök" már az "elcsat.olt. nyugat.-magyarországi gyógyszerészek képviselet.ében" jelent. meg 1930-t.ól: Berke Miklós kismart.oni gyógyszerész t.ovábbra is rendszeresen bejárt. Sopronba és szor os kapcsolatot. t,art.ot.t. :fenn a soproni kerület.t.el. Két. gyógyszerészről külön meg kell emlékezni, akik éppen ellent.ét.es érzelműek vol t.ak: Wallner Rezső Czin:fal ván volt. gyógyszert.árt.ulajdonos. Erősen magyar érzelmű vol t ut.án összet.űzései volt.ak a burgenlandi hat.óságokkal, polit.ikai szervezet.ekkel Tudomásunk szerint. /családja, ill saját. kijelent.ései alapján/ ot.t. t.et.t.leg is bánt.almazt.ák. Ezért. gyógyszert.árát. eladt.a és 1923-ban megvet.t.e a :felsőági gyógyszert.árat. Mag yaror szágon ~ a csepregi járásban Göllner Frigyes sopronkereszt.uri gyógyszert.árt.ula.jdonos viszont. német. /oszt.rák/ érzelmeit. korábban sem t.it.kolt.a. Az I. Világháboru végén még a magyar szervekkel volt.ak di:f:ferenciái. Örömmel üdvözölt.e Burgenland elcsatolását (5)

19 19 Amikor a nyugat-magyarországi részt Auszt.riának itélték, Sopron lett volna Burgenland fővárosa. Az 1921 évi népszavazás során náhány szomszédos községgel eg:yüt.t Sopron magyar maradt. Ezután fokozatosan épült. ki Kismart.on /Eisenstadt./ s ez a kis város lett, Burgenland fővárosa. Ennek ellenére Sopron vonzotta még: sokáig: a burgenlandi lakosságot, ide járt.ak bevásárolni, piacra és gyógyszertárakba is ban, az Anschluss után ez a szabad hat.árát.kelés meg:szünt.. Csak külön engedéllyel lehetett, közlekedni Ez érződött többek között a nyugat-magyarországi gyógyszert.árak forgalmában is Gyógyszerutánpótlás, gyógyszertárak felszerelése A nyugat.magyarországi gyóg:yszertár ak hosszabb ideig a gyóg:yszerutánpótlást Bécsből eszközölték. Ez t.radició volt még az L Világháboru előtti időszakból A háborút követően ez rendszeressé vált. Ennek oka elsősorban az osztrák főváros közelsége és egyben a választék bővitésének lehetőségei. Igy ui. magyar or szági gyógyszertárakban is hozzá lehetett jutni készi t.ményekhez

20 2o Auszt.riában a két. legnagyobb nagykereskedelmi vállalat. a következő volt.: Philipp Rőder und Sőhne, ill. Chemosan Union Ezek később beolvadt.ak a Herba AG., most. is müködő gyógyárunagykereskedelmi vállalat.ha. A bécsi gyógyszerut.ánpót.lás előnyös volt. sulyos.. terjedelmes gyógyszerek eset.ében /pl növényi drogok, kemikáliák, köt,szerek/. Gyógyszert.ári berendezések; Bécsben két. vállalat. f'oglalkozot.t t.eljes gyógyszertári berendezéssel, f'elszerelés f'orgalmazásával: Her mann St.einbuch, ill Karl Franke Sok nyugat.-magyarországi gyógyszert.ár innen szerezt.e be állványedényeit., kisgépeit., st.b. E két bécsi cég magyarországi képviselője volt Budapest.en Oberlander Gyula /VII Kert.ész, késöbb Nagyat.ádi Szabó 31. / 1. sz. ábra Az emlitet.t. két. bécsi cég a IL Világháboru ut.án megszűnt. és prof'iljukat. a Herba AG vet.te át.. Ennek a gyógyszerárunagykereskedelmi vállalatnak külön berendezésekkel, f'elszerelésekkel f'oglalkozó részlege van, mely napjainkban is kiálli t. magyar konf'erenciákon Még egy bécsi cég hirdet.ett. Magyarországon: A Gyógyszerészi Zsebnapt.ár évi kiadásában Karl Engler t.ablettázó gépet és kupkészitő gépet. hirdet (6)

21 OBERLANDER GYULA GYOGYSZERTÁRI Es LABoRATORIUMI BERENDEZEsEK BUDAPEST, vu, NAGYATÁDI SZABO..U.. 31 CARL FRANKE,WIEN KePVUS!LETEK1 HERMANN SlElNBUCH, WIEN TELEFON; 421 Sl52... Levelez5lap. Nagysdzos N i k o 1 i c s M i 1 i v o j gyógyszerész úrnak Sopron, ' -. Budapest, 1942 december 22. Folyó hó 15.-én kelt nb.soraira válaszolva van 1 szerencsém ti.sztelettel értesiteni,hogy a ki.vánt kivite-.~ 1 lü Normal csppszámlálókkal legnagyobb sajnálatomra nem tudok szolgálatára lenni,mert ez a fajta üveg,mely német országi eredetü volt,teljesen kifogyott raktárról és ma a gyár nem szállitja, 1 Közölhetem azonban,hogy a Steinbuch cég legutóbb: egy hasonló kivitelü nagyon e.lmés és pontos cseppszámlá-: lót szállitott nekem,melyet azonnal megrendeltem raktár-! ra és várom annak beérke~tét.ez ugyancsak gummisapka szi vással müködik és absolu t pontos cseppet ad.ez az üveg el6reláthatólag február -március hó folyamán fog beérkezni s akkor szolgálhatok vele,kérem addig szives türelmét, Készséggel állva mindenkor szolgálatára vagyok 7 kiváló t~sztelettel '1 ~,/ (jj)!!t1!ia?t//1 7/4 # ~ 1 J ' i

22 --,,,, ~~er~a Telephon: serle B bis Te/egramme: lferbabam JCandefa Ji/ifien9eaaffscliafi öslerr. Jlpoifie/ler Die Wirtschafts- und Lieferstelle der österreichischen Apothekerschatt e,;jlian, IX., c1lticlie/6euern9aaae 9 a Oarl Pranke, Wlen 1., Sta~iongasse 10 Gegrüadet 1869 (lnh. Vinzenz MÜNNICH) Fernruf (nternatloo&le phum.uentllohe.l.uat.uung Wlen 1911 : St&&tsprela und gro~e cioldone lllellaille llefert Apotheken-StandgefiiBe nur ln QuallUitsware aus hochfeinem, starkwandigem Krislallglas,. Apparate, Oerite, Maschinen und Utensilien für pharmazeutische Laboratorien, Samtliche Verbrauchs- und Verkaufsartikel für die Rezeptur.. Ausfuhr nach allen Landem. FOL: MALVAE. :: , Eigene Olas und Porzellanmalerei.

23 lnteríi,rit.' phorri.03 Busstellung. Wien 1913; Staatsprrls, Ehren dlplo111 3um, Ehrenkreu3 und 3ur grolien goldenon medaille lnfel'!lq.i. pharma3. aussfellung, Wien 1883: 13oldeno llleduílle" Hyglen;,ph11l'ma3. Busstellung, Lemberg 1888: Sllberno llledaillo" OutewU'\~sellscha~ f!lp r<ochkunst, Ernfihrung, Ho mlrtsc)lo~ Wlen 1901: Ehren llledai!le'.',_ ~,; -~,. '.. -, -= 1-- =4.Cii ~~,~ ; ~ JÍ t 1.f~~~'.. ) ' J\- """""""" I.~~:.::;.:"~'-~ M' "h ~ 1 1 ~~"' ". i ' :fi i ' ',41' ~, ~~::._~- ; ~ ~:-,,~,; i.::r,... ~~t~ ' "Ja,... ": ~i0r: '. ~!, :l ~;,; ~'-' --~\.)~.' Ifi;' P. reísblatt.... oon Carl Franke = ijzagister = der Pharma3ie e WIE'fl e 1. Stadíongasse rzr _, <':. ~ i!- Bimtrf$;~rtíkel flbf eilung 111 fúr Bpotheke und Re3eptur '.,... (-.~'.artikel fúr Krankenppege :'." " 0ummítuaren.- <. ' :':'~~.. ' l.,, :{ J '1,] 0. 3,[ L cü:h'ü, a D

24 CARL FRANKE, Wien 1, Stadiongasse N~ ="--~-"" ----== I' 1 1!,, i ~ ;o ' 1 Dampf-Apparat für schwach gespannten Dampf mit Regulier-Füllofen und Gegenstromkühler Mod Auch für q-asheizung lieferbar. Bitte besondere Liste zu verlangen.. Wasserdestillir-App<trat mit constant Niveirn W asserdestill ir-appa1 at \ accunm- Apparat LlrannlwLin. Brenn ~ppar3k für Dampfheizung ~ -

25 J ~ ~ - ~ ~~ Hli l3lü il2cl 'l2 l ;}25 ;):~(i H27 tl45 34G 348 ;310 LllU 314 Mundwasser-Flaschen Ebermann ]( Kolhe ]( 8. -, cornplet ]( Opodeldocgliiser, Inhalt,q 5~ Stück ]( Uií ±tjo GO G 2U U -- 3l7 Pagliano Flaschen, loo Stück ]( 5 -, Bilchel K 14-, Einwickelpapie1rnit Drnck ]( 2 -, Siegelstöckel ]( Pain-Expeller-Flaschen, siehe Linirn Capsic..-Flaschcn Ni 309 Parfum-Flacons, Fa~on Essbouquet (319) odc1 Maiglöckchen (320), gfatt, H~l " " " " 100 Stück 10 g ]( 4.20, 15 g K , 20 g ]( 520, 30!J ]( dieselben mit eingcbolu tem Slöpsel um K l2. --!Jb rnelu mit 2 bis 3 Goldieilen vc1sehen K4. - bis ö - rnelu " bemalt mit Blumen in I<'a1!Jc ode1 K lú - f:j bis mehr 81.J mit Spritzkapsel vctsehen ]( U. - meln " " achteckig, gcschlif!cn, ci1ca 15 g ]( -.. ~8, 20 y ]( - 30, 3U y ]( - 38, 40 g ]( - 44 geprcsst, geschlil!en, decorirl in Gold und in Fmben, pei Slück K -15, , -.30, - ou, -.öo, , Pillenglaser mit Ko1kslöpsel und polirtcm llolz.jeckel lnhall y ~<:J 35 DO liíü 2UO !OU Slück H a - Ifi.- lli25!~.- li{51) 2150 ~!- :l!5 Prinzesswasser-Flaschen wil Fuchs K 10. ' =11~~===-o-=~--~~-~~=-, --~--=--==~~=~~~--==~~,r-, f?..dhra

26 ==~~~= ==-=-=~ ~11 _ ---~~ \J Waagschalen-Einla.gen von Hartgummi flache, 13 ;, cm, per Paar ]( 1 60, 15 cm ]( " " tiefe, 15 cm, per Paar ]( Papiermache Durchm. cm /, /, 16 perpaaril_ -=--so--t= Receptur--Pricisionswaagen, mit kurzarmigen A!uminiumbalken und langer Zunge, durch Kurbeldrehung wird mittelsl eines Excenlers der doppelt arretirle Balken, ohne in Schwingung zu kommen, gehoben Die Wagungen geschehen bei aller Raschheit mit grösster Genauigkeit Messinggestell, vernickelt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Holzkasten mit Gesims Tragkraft g Preis 7( Dieselbe auf Eisengestell, fein lirt, mit Aluminiumbalken auf polirtem Kasten Tr agkraft kg Preis K , ! Prácision1wa.a.ge, S_ystem Mohr, mit excentrischer Hebevorrichtung, als Juwelen- u Múnzenwaage '/00000 bis '/iooooo der Belastung angebend Tragkraft kg Ana.lytische W a.a.gen, 1226 " per Stück K , - einfachste, Stativ m Hebevonichtung auf Kiistchen m. Glaskasten K60. dieselbe in Glaskasten mit Reiterverschiebung K in Nussholzkasff>n v~rgla.st, ArrPt.irung 1 Reit.ervers;chiebung 1 GChA.nge auf P rism en., :\till<:lax~ an f ~l'! in. tf:í f 1'J g J{~last.n n~, '/ 7 my '~nr1f\nd1ít~h K'JO.... in fj\a.-;;ka.~lr:n..-on \1ah~i~r1ni. Arr,:1irunsz; '1'1'1. J{~lk1~ri1< unt1,1,~ 8':h1!1.111n Ba\\c,~n 1 '.l'jtb,'.íli~, \1 itt,j-...1:hr11:í(lt : a11r ~t t hil :1v.1-r 1 V otl~l,f lfnf( %fit Reitetverschiebung, 1 ~ n1g ernfjfindlích Tragkrafl g ]( =--450 \\

27 CARL FRANKE, Wien l Stadiongasse Nr ln 111eine1 Glas- und Porzella11malerei "erden Apothekengefasse, Garnituren für neu zu er1ichtende Apothe.ken, von <ler ei11f8.chsteu bis zur luxuriösesten Ausstattung, in reieher Dekor Malerei und jedei Stilart hergestellt, ebenso Nachschaffung von Standgefassen aus Glas und Porzellan jeder Art und lierte Kastenschilder. Ferner ernpfelrle Umsignierungen obsoleter Signatu1e.11 auf G-efáss~1.~eh Abschleifen und Neusignie1en NachslelienJ eíj,e.aufatellung derjenigen Apotheker, fiir die ich im Laufe der!elzte.n Z'.tit Standg<;Íásse für ueuer1ichtete ode1 reno\iejte Apothcken geliefert habe, und die san1tlich 'Oll 1neine11 J_,ieferungen ganz bef1iedigt sind 1!! i! ii \\'ien, in1 Jtlune1 1!.Jl l Mag. pharrn Carl Franke. Apró Endre, Szeged Barna Miklos, Nag 0 t< polovecz L. Bettinazzi's Er ben, Ri' a G. Cobelli, Ilo>ereto Colombis & Orebié, Triest J. Enders, G oisern Lad. Figler, Tarrrow. Gallus Jenő, Sopron Glück Rezső, Budapest Görögh Dániel, Petrillfl Dr. Halász Zoltán, Budttpest Halmág,yi Ilóna, Szi1ágynag,yfal" Hollé Géza, Dudcipe;t Horvilth Lajos, Tisza.istvánfli.lva lg.. Jaksch,.Neur,kirchen G. Kamner, wien A. E.. Katkié' Erben, Agrnm Kiehling Béla, Budape;t J. Kirchlechner, Paternion Korbuly Dezső, Pozsony. J. Korn, \Vien Odilo Krakowka, Semmering E. Kozel,j, Assling Anton Klug, Altheim J. Kraus, Wien Kriegner György, Budapest. Lassu Nándor, Rudnó. J0sef v. Lázár. Galgócz S. Lapinski, Krakau. F. Luft, Wirn. R. Lochner,.Klosterneuburg Pielro Liberi, Gö1z Lukács István, \' ácz Mauer Richárd, Ujszi-vácz Maderspach F 1-iákosliget J osei Maurer, W ien J\lakranczy László, Abony l\l1rio lllanirini, Ceurbra 11'!.ester F., Eszterháza M. Mihelcié, Pisaroúna 11'!.arco 11'!.orpurgo, 'Iriest E. J'\etter, Wien Ernst Peres, Gzegléd Pietro Petronio, Pala St. v. Petrikovits, Lang- Enzet sdorf. Raák Gyula, Pozsony Simon e Ravina, Ber gamo Max Schelle, Wien Schwemmer lli Szolnok Szokoly S Arad K. Turek, Teschen Universitiits-Apotheke, Budapest Vámosi Péter, (;;uiahoucz VJád V Gyulafehéná1 K. 'Veinber ger, Linz H Zihlarz, '.Vicli i: Herrn Carl Franke, Wien. Ri,, a, 1. Dezember 1910 In g1ög;te1 Ordnung haben wir alle Gefasse für die Apotlreke erhalten ohne den geringsten B1uch und sind wir bereit, unse.je.1 vollsten Genugtuung Ausdruck zugeben, nicht allein w0gen de1 b~~t.en Qualitat de~ 11-lateriales, sondern aueh 'vegen ~er -E1eganz der For.rp. und der Reinheit de1 Aufsch~iften und l1e1 ko1rekten Nomenktatur auf jede1n eii-1zelnen G-efáss, so dass \'i'll' gerne und ge\'iris,;e11liaft Ih1 e ange~ehene Fir1na allen unseren Kollegen empfehlen können, dje a1e Absicht haben i~pothekengehi-sse zu e1neue1u l\l it 'üllko1nme11e1 Hochacl. tung_ be.gr üssell Síe,, "' )! " i: Ida V>'itwe RettinHZ1'Í L!

28 2:L A Franke cég néhány felszerelési t.árgyát. mut.atja be a 2.. 3, 4, 5., és 6. sz. ábra. Magyarországi gyógyszerész vásárlóit, t.aláljuk a 7 sz. ábrán Az együttmüködés kiemelkedő ápolói Az oszt.rák-magyar gyógyszerészi kapcsolatokat. széles körben ápolták. Két személy emelendő ki: magyar részről Koritsánszky Ott.ó, oszt.rák részről Ludwig Kof'ler. KORITSÁNSZKY OTTÓ 1882-ben szül etet. t. Kölesden. Gyógyszerészi tanulmányait Budapest.en végezte. Ezut.án Sopronban az Oroszlán gyógyszert.árban dolgozott. egy évig. Levélt.ári kutat.ások alapján f'eldolgozt.a a város gyógyszerészete múl t.ját, majd Pozsonyét. is. Munkájával loo korona pálya díjat, nyert el. Ezután évekig külföldön dolgozot,t.: Franciaországban és Svájcban. Különböző ut.jairól élménybeszámolókat ir t., így t.ávoli országokba is eljut.ott.. Hamarosan bekapcsolódot.t a magyar gyógyszerészi közéletbe Részt.vett. néhány európai konf'erencián ben az Osztrák-Magyar Monarchia képviselet.ében jelen volt. a F. L P megalakulásán is Nemzet.közi szervezetünk élet.ében is komoly szerepet. ját.szot.t.. Fel ismert.ék t.ehet.ségét., szervező készségét. és

29 közöt.t.i időre a F. IP alelnökévé választ.ot.t.ák. Magyarországon t.öbbirányu szakmai munkásságra t.ekint.het.et.t. vissza. A Gyógyszert.árt.ulajdonosok szervezet.ének: a Magyarországi Gyógyszerész egyesületnek tit.kára, majd ügyvezető igazgatója. Közben a t.anácsköz t.ársaság i uralom alatt. is bevonták néhány szervező reladat.ra. E korról könyvet. is írt.. Sokat. harcolt. a Gyógyszerész Kamara és a GYOJA létrehozásáért. A vidéki, megyei szervezeteket. is sűrűn lát.ogat.t.a. Az általános jobbratolódás során megszűnt.ették igazgatói pozícióját.. Et.t,ől kezdve budapesti "Aranykalász" gyógyszert.árában működött., melynek öccse volt. a társtulajdonosa.. A II. Világháboru után visszavonult ben hunyt. el. Mint. hazai szaklapszerkeszt.ő is ápolt.a az oszt.rák kapcsolatokat.. Számos cikke jelent. meg kinti szaklapokban. Maga is gyakran járt. Ausztriában és vendégül lát.t.a oszt.rák kollegáit A MGYT születése loo. évrordulója alkalmából plaket.t.et. alapi t.ot.t. Kori t.sánszky Ottóról. Ezzel t.ünt.et.ték ki 1991-ben is C7). 8.. sz.. ábra Binder Helmut.h F. I. P. alelnököt.

30 KORITSANSZKY OTTÓ

31 23 KOFLER LUDWIG 1891-ben szület.ett az auszt.r iai Dornbirnben /Vorarlberg tartomány/, régi gyógyszerész családból. Gyermekkorától kezdve szoros kapcsolatban állt a gyógyszerészettel. Apja gyógynövény kertjében végezte első botanikai vizsgálatait. Ugyanabban az évben dokt.orál a bécsi egyetem :filozó:fiai karán botanikából, ill. megszerzi a gyógyszerészi oklevelet is. Az első világháborúban letöltött hároméves katonai szolgálat után megszerzi az orvosdoktori oklevelet. is Tanulmányi ideje alatt egyidejűleg t.anársegédkén t dolgozik a Farmakognóziai Int.ézetben Möller pro:fesszor mellet.t... További t.anit.ómesterei közé tartozt.ak még Molisch és Wasiczky. E sokoldalú képzés révén ben az innsbrucki egyet.em :farmakognóziai intézetének vezetésével bízzák meg.. Ezt a tevékenységét 1945-ig gyakorolta. Előadásai és t.udományos közleményei világosak, gondosan szerkezt.et.t.ek voltak. Munkásságának középpontjában a mikroszkóp állt... Előbb Bécsben a szaponinok kutatásával :foglalkozik, :felismeri ezek reszorpciót elősegi t.ő tulajdonságát. Később, mivel innsbrucki intézetében anyagi lehetőségei korlát.ozot.t.ak volt.ak, olyan kutatási terület.et. kereset.t., ahol a szerény körülmények közöt.t. is eredményes munkát. remélhet.et.t.

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Szemelvények a kolozsvári gyógyszerészképzés első évtizedeiből

Szemelvények a kolozsvári gyógyszerészképzés első évtizedeiből Szemelvények a kolozsvári gyógyszerészképzés első évtizedeiből dr. Budaházy István PhD Nagyvárad Ennek a tanulmánynak az elvégzéséhez az a tény vezetett, hogy a kolozsvári gyógyszerészoktatás, 1782 1919

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

HÁRS JÓZSEF A TESTVÉRVÁROSOK ÉS SOPRON

HÁRS JÓZSEF A TESTVÉRVÁROSOK ÉS SOPRON 1 HÁRS JÓZSEF A TESTVÉRVÁROSOK ÉS SOPRON 2005 szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető sorok (3) Mi is a testvérváros fogalma? (4) Mióta él a testvérváros fogalma? (5) Egy példaértékű kapcsolatról (6) A testvérvárosi

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137.

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137. Életútja A Thann család Elzászból került Magyarországra a XVI. században. (Felső-Elzászban van egy Thann nevű városka.) Nagy Iván szerint 4 a Thann család Abauj megyei eredetű, ott érte megnemesítését,

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓ MÁR AZ INDULÁSNÁL JELEN VOLT

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben