Batthyány-Strattmann László ( ) Kapronczay Károly. Forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly. Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0"

Átírás

1 Forrás: Batthyány-Strattmann László ( ) Kapronczay Károly Batthyány-Strattmann László abból a Batthyány családból származott, amely hosszú évszázadokon át fontos szerepet játszott a magyar történelemben. A család még a XIII. században a Zala megyei Kővágóőrsről nevezte magát, de a XIV. század végén beházasodással megszerezte a Fejér megyei Battyán birtokát, s a leszármazottak már a Batthyány nevet viselték. A család férfi tagjai közéleti és egyházi méltóságokat viseltek, így az első Batthyány nevet viselő férfi, Boldizsár már Vas vármegye főispánja, később bosznai bán lett. Az ő nevével kezdődik a család Vas megyei története, az első megyei birtokok megszerzése. Fia, Ferenc, mint országos zászlós, részt vett a mohácsi csatában, majd leszármazottai megszerezték Körmend várát és környékét. A család a XVII. században már több ágra bomlott. Batthyány György és Gáspár 1628-ban bárói, Ádám 1630-ban grófi méltóságot kapott. A grófi ágból származott Batthyány Ádám ( ) 1692-ben feleségül vette Strattmann Eleonóra grófnőt, s attól fogva az elsőszülött fiú örökölte a Strattmann-féle hitbizományt, viselte a kettős nevet. A család további emelkedését jelentette, hogy a hétéves háborúban részt vett Batthyány Károly hősiességéért birodalmi hercegi címet kapott, amelyet csak az elsőszülött fiú örökölhetett. Károly gyermektelen volt, így a címet és a körmendi hitbizományt fivére (Lajos) utódaira hagyta. Ettől kezdve a hercegi címet és a körmendi hitbizományt az elsőszülött fiú örökölte, így nyerte el 1915-ben Batthyány László orvosdoktor is. Batthyány-Strattmann László október 28-án született Dunakilitin. Apja, József gróf ( ) előbb Moson, később Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja volt. A szülők a hitbizomány és a hercegi cím várományosaként László fiúkat politikai pályára szánták, s rendkívül alapos nevelésben részesítették. Középiskoláit a kalocsai és a bécsi jezsuitáknál végezte, de már itt kitűnt természettudományos érdeklődésével. Középfokú tanulmányainak befejezése után a Bécsi Gazdasági Főiskola hallgatója lett, de fél év múlva abbahagyta tanulmányait, s huszárönkéntesként szolgálatot vállalt a hadseregben. Itt sem érezte jól magát, mert szolgálati idejének letelte előtt leszerelését kérte, s meg is kapta őszén a Bécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója lett, ahol négy éven át kémiát tanult. Kötelező tanulmányainak elvégzése után 1896 őszén választott szaktudományából doktori oklevelet szerzett, majd azonnal beiratkozott az orvosi karra. Mind kémia-, mind pedig orvostanhallgatóként évfolyamai legszorgalmasabb tanulói közé tartozott, kiemelkedett alapos felkészültsége és elmélyült tanulmányai révén. Orvosdoktori oklevelét 1900 májusában kapta meg. Sokoldalú képzettsége következtében a rokon tudományokban is alapos jártassággal bírt, ami nemegyszer segítette pályája során. Már bölcsészhallgatóként önálló kémiai kísérleteket végzett, s a kémia iránti vonzalma orvosi pályája során sem szűnt meg. Medikusként érlelődött meg benne az a gondolat, hogy valamelyik birtokán kórházat rendez be, ahol gyakorló orvosként működik. Már 1898-ban megalapította húszágyas köpcsényi kórházát, amelyet oklevele megszerzéséig szakképzett orvosra bízott. Köpcsény Batthyány László saját birtoka volt, amelyet nagykorúságával nyert el. Lakossága valamivel háromezer

2 felett volt, német, magyar és horvát nemzetiségű nép lakta. Egyetemi tanulmányai végeztével kórházának új épületet építetett, ágyszámát százhúszra emelte, s a kor követelményeinek megfelelően rendezte be. Batthyány-Strattmann elsősorban gyakorló orvos volt, s tulajdonképpen ez szabta meg orvosi tevékenységét, ennek rendelte alá életét. Általános orvosi érdeklődése az orvostudomány egészét felölelte, s ezen belül különösen a népbetegségek iránt érdeklődött. Így már egyetemi évei alatt megismerte Clemens Pirquet-t, aki 1907-ben kidolgozta a tuberkulózis róla elnevezett specifikus bőrreakcióját. Ez tette lehetővé a fertőzések korai felismerését és gyógykezelését. Ugyancsak ő bizonyította be, hogy a rossz táplálkozás milyen nagy szerepet játszik a fertőzés kialakulásában. A Pirquet-oltást Batthyány László az elsők között alkalmazta, s szép eredményeket ért el a megelőzésben és a korai felismerésben. A népbetegségek gyógyításának szükségessége vezette őt a szemészet felé. A kor egészségügyi hátterének megértéséhez mindamellett nem árt tudni, hogy a századforduló éveiben, amikor Batthyány László a diplomáját szerezte, a magyar orvostársadalom különösen érzékennyé vált a szociális kérdések iránt. A kutató orvos mellett mind nagyobb szerepet kaptak a gyakorló orvosok, a városban és vidéken körzetben és kórházakban dolgozó orvosok, akik az emberi és szociális problémákkal legelőször találkoztak, legvilágosabban látták a társadalom bajait és hibáit. A századfordulón egyre több orvos kapcsolódott be a biztosítótársaságon keresztül a radikális és szociális mozgalmakba, éles bírálatot adva az ország közegészségügyi állapotairól. Viszont a gyakorló orvosok saját tudományukon belül az alkalmazók, a korszerű felfedezések gyakorlati megvalósítói voltak. Ez teszi nehézzé a kor ábrázolását, amikor egy-egy kiválóság munkásságát és szerepét kell az olvasó elé tárni, róla értékelést mondani. A kiválóságok, a korszakalkotó felfedezések atyjai az adott kor szakembereinek elenyésző kisebbségét alkották, de a tudomány jól mérhető részeredményeinél nem feltétlenül találjuk azoknak a nevét, akik a tudomány társadalmi méretű értékesítésében, a modern felfedezéseknek a gyakorlatba való bevezetésében elévülhetetlen eredményeket értek el. Ezek a gyakorló orvosok voltak, és sokuk nevét elfedte a feledés. A magyar orvostudomány a XIX. és a XX. század fordulójára a pesti orvosi iskola kiemelkedő egyéniségeinek munkássága nyomán európai színvonalon állt. Az ország 1872-től két egyetemet működtetett, amelyeknek orvosi kara is volt. A magyar orvostudomány európai kapcsolatai révén lépést tartott a haladó orvosi felfedezésekkel, az orvostudomány szakosodásával, sőt világhírű szakemberekkel is büszkélkedhetett. Az európai vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítette a hazai egyetemeken kívüli tanulást, a továbbképzést és az ösztöndíjakon keresztüli tapasztalatszerzést. A külföldön elsajátított ismereteket vetették össze a hazai állapotokkal, a magyar orvostudomány eredményeivel, s a tapasztalatokkal kiegészítve alkalmazták a gyakorlatban. Ekképp a magyar egyetemek mellett nem veszítette el szerepét a magyar orvostudomány szempontjából egyetlen külföldi, így a bécsi egyetem orvosi kara sem. Többen még úgy végezték tanulmányaikat, hogy oklevelük megszerzése után külföldön tökéletesítették tudásukat, készültek fel pályájukra. Így érthetők meg teljesen Batthyány-Strattmann László bécsi tanulmányai és egyidejűleg a bécsi és a budapesti orvosi karral való kapcsolata. Igaz, Bécsben is feltűnést keltett, hogy főrangú létére orvosi tanulmányokat folytat, valamint az, hogy még medikusként vagyonának nagy részét foglalkozásának rendelte alá. Ez az ellentmondás már életében is különössé tette alakját. Mielőtt Batthyány-Strattmann Lászlót, a szemorvost bemutatnánk, röviden tekintsük át a kor szemészetének helyzetét és fejlettségi szintjét. A századfordulóra a szemészet már az orvostudomány önállósult szakágává vált, bár robbanásszerű fejlődésének gyökerei a XVIII.

3 század derekára nyúlnak vissza. A szemészet fejlődését éppen a szürkehályog kórtanának tisztázása és eredményes operálása eredményezte. Antoine Maitre-Jean ( ) adta ki az első szemészeti tankönyvet, amelynek hatására a francia szemorvoslási iskola új utat nyitott az európai szemészetben. A francia iskola a finom műtéti technikát és az elméleti felkészültséget egyesítette magában, s ennek egyik kiváló mesterét, Michael Wenczelt, a XVIII. század utolsó harmadában meghívták Mária Terézia udvarába. Hatására Joseph Barth ( ) szemészettel kezdett foglalkozni a bécsi egyetem orvosi karán. Tanítványa, Joseph Beer ( ), a bécsi szemészeti iskola megalapozója lett, akinek működése hatással volt a magyar szemészeti iskola elindítására. Tanítványa, Fabini Teofil János ( ) a bécsi klinikán képezte magát kiemelkedő tudású, európai hírű szemésszé, de huszonhat éves korában már a pesti egyetem szemészeti tanára lett. Legkiemelkedőbb munkáját (Doctrina de morbis oculorum) több nyelvre lefordították, szinte tankönyvvé vált az európai szemészképzésben. Fabini munkássága teremtett a pesti egyetemen szemészeti iskolát, amely halálával sajnos hanyatlásnak indult. A múlt század közepén az európai szemorvoslás új fellegvárai alakultak ki, elsősorban Párizsban és Bécsben: August Desmarres ( ), Albrecht von Graefe ( ) és Ferdinand Artl ( ) voltak a szakág óriásai, iskolateremtő mesterei. Ebben a korban azonban már a szemorvoslás és a műtéti technika teljes egészében átformálódott, elsősorban a fizikális vizsgálati módszerek és eszközök következtében. Nagy fontosságú a szemtükör felfedezése (Helmholtz-féle szemtükör), amelynek segítségével sikerült a látás fiziológiáját kidolgozni, majd William Bosman ( ) a szem anatómiájának, Ernst Fuchs ( ), a patológiájának és a már említett Graefe pedig klinikumának tisztázásával szereztek maguknak elévülhetetlen érdemeket. Artl magas szintre emelte a szemészet műtéti technikáját. Ebbe a fejlődési vonalba kapcsolódnak a magyar szemészet kiemelkedő képviselői: Hirschler Ignác ( ), Grósz Frigyes (Fabini Teofil János kortársa), Grósz Albert, Goldzieher Vilmos, Siklóssy Gyula, id. Imre József, Csapody István életműve. A magyar szemészeti iskola megújhodását és ismét európai rangra való emelését Schulek Vilmos ( ) munkásságának köszönhetjük. Schulek Vilmos Artl tanársegédeként sajátította el a műtéti technikát, tanulmányozta behatóan a fénytörést. E korban a szemészet újdonsága az elektrofiziológia és a mikroszkópos szemfenékvizsgálat volt. Ennek hatására megszilárdult a szemészeti gyakorlatban és terápiában az a tökéletes műtéttan, amelyet a bécsi Artl dolgozott ki. Schulek Budapesten az Artl-féle szemészeti iskolát képviselte, tökéletesítette annak eredményeit. A XX. század elején tisztázódtak a látási mechanizmusok kérdései. E téren az angol Adrian, az amerikai Hartline, a svéd Granit jártak az élen, főleg az elektrofiziológiai kutatásokban. Viszont Gulistrand tökéletesítette a réseslámpát, amelynek segítségével az élő szem szöveteit lehetett tanulmányozni, míg Baillart megteremtette a szemfenéki erek nyomásmérését. A XX. századi magyar szemészet nagy egyénisége Grósz Emil volt, aki Schulek Vilmost váltotta az egyetemi katedrán. Nemcsak oktatóként és szervezőként volt kiemelkedő munkássága, hanem fontos kezdeményezéseket tett a hazai trachoma elleni küzdelem területén. Ez azért is volt fontos, mert számos szembajt tudtak már operatív módon kezelni, de a trachoma mint népbetegség leküzdhetetlennek látszott. Igaz, az évi közegészségügyi törvény elrendelte a trachomás betegek kötelező bejelentését, de ez szakképzett orvosok hiányában nem ért semmit. Orvosra és kórházi ágyra volt szükség, hogy eredményes legyen mindaz, amit végre kívántak hajtani. Grósz Emil felismerte a trachoma népbetegség és

4 szociális jellegét. Statisztikákat készítettek a falusi szegény lakosság körében dúló trachomajárvány nagyságáról, amelyet összevetettek a tuberkulózis és a többi népbetegség halálozási arányaival, így a kép még szomorúbb lett. Rámutattak, hogy a trachoma ellen egészségügyi felvilágosítással kell felvenni a küzdelmet. Ennek érdekében szemosztályokat, szemkórházakat szerveztek, társadalmi összefogást hirdettek meg. E kor Batthyány-Strattmann működésének ideje. Maga is a bécsi szemészeti iskola neveltje, gyakorlati továbbvivője, Grósz Emil barátja volt. A magyar és az európai vezető szemészekkel való levelezése és a szakirodalom alapos ismerete bizonyítja, hogy a Batthyány-Strattmann László magáévá tette a trachoma mint népbetegség elleni küzdelem lényegét, annak társadalmi szükségességét. Gyakorlati munkája, operatív tevékenysége elsősorban a szembetegségek kezelésére terjedt ki, noha kivette részét a trachoma gyógyításából is. Ezt példázza a köpcsényi és a körmendi kórház alapítása, valamint számos jótékonysági alapítványa. Batthyány-Strattmann Lászlót már ifjúságától fogva egyszerű, közvetlen és hivatásának élő emberként ismerték. Áldozatkészségéről, őszinte segíteni akarásáról még azok is elismeréssel nyilatkoztak, akik kezdetben kétkedéssel fogadták pályaválasztását. Igaz, eleinte passzióként, úri unaloműzésként ítélték meg működését, de eredményei a kétkedőket is más álláspontra késztették. Mindig gyakorló orvosnak vallotta magát, igyekezett olyan szakemberré képezni magát, aki minden bajban és betegségben segíteni tud, a legalkalmasabb eszközökkel képes enyhíteni a betegek állapotán. Kiváló szemorvossá képezte magát, kiemelkedő tudású operatőr lett. Nevéhez nem fűződnek nagy felfedezések, új eljárások kidolgozásai, csupán annyi, hogy a magyar falu legszegényebb rétegét gyógyította önzetlenül, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Már medikusként elhatározta, hogy életét a szemészetnek és a szembetegek gyógyításának szenteli. Köpcsényi gyakorlata alatt fordult a szemorvoslás felé, s a népbetegségek tanulmányozásának szentelte idejét. Éppen orvosi gyakorlata bizonyította, milyen nagy méretűek voltak a századfordulón a magyar falvakban a vakságot okozó szembetegségek, a trachoma, valamint a tuberkulózis. Ez érlelte meg Batthyány Lászlóban az elhatározást, hogy szemorvossá képezi magát, s elsősorban a szembetegek gyógyításának szenteli életét. Bécsben sebész- és szülészmesteri vizsgát tett, majd 1906-ban megszerezte szemorvosi oklevelét is. A gyakorlati munkára sokoldalúan kiképzett orvossá vált, aki köpcsényi kórházában szakmailag is átvette a vezetést. Bár gyakran végzett sebészeti műtéteket, szüléseket vezetett le, az általános belgyógyászati problémákkal hozzá fordulókat is eredménnyel kezelte. Későbbi pályafutása jó példa a hivatásszeretetre, az orvosi önfeláldozásra. Családi vagyonának nagy részét is e cél szolgálatába állította, amit köpcsényi, majd körmendi szemkórházának kiváló felszereltsége bizonyít. Vagyonából hatalmas összegeket áldozott kórházára és betegeinek gyógyítására: kora orvostechnikai újdonságait mindig figyelemmel kísérte, így kórházaiba állandóan a legszínvonalasabb műszereket és felszerelési tárgyakat hozatta meg. A századfordulón még nagyobb kórházakban is ritkaságnak számított a külön laboratórium, de köpcsényi kórházában már laboratóriumi részleget alakított ki. Felszereltségi szinten magánkórháza bármelyik fővárosi vagy nagyvárosi kórházzal felvette a versenyt, a vizsgálatok egy részét maga végezte vagy ellenőriztette. Minden feltételt lehetővé tett, amely a betegellátást és a gyógyító folyamatot elősegítette. A köpcsényi kórháznak messze vidéken híre ment, nemcsak azért, mert a különc Batthyány

5 doktor ingyen kezelt, hanem azért is, mert kiváló eredményeket mutatott fel. Már az első világháborút megelőző években óriási praxissal rendelkezett, betegforgalma bármelyik pesti kollégájával vetekedett. Sokszor naponta nyolcvan-száz beteget látott el, ami a napi több szemműtét mellett igen tekintélyesnek bizonyult. Ugyanakkor élénk figyelemmel kísérte a népbetegségek gyógyítását, az újabb kutatási és terápiás eljárások alakulását. Egyik legnagyobb adományozója volt a szanatóriumi mozgalomnak, amely társadalmi összefogással célul tűzte ki maga elé, hogy minél több tbc-szanatóriumot létesítsen. Batthyány-Strattmann László volt egyik ösztönzője és anyagi támogatója a hasonló Vas megyei szervezet megalakításának, valamint a körmendi tbc-gondozó megszervezésének. Az első világháború kitörése fordulatot jelentett életében: nem vállalt katonaorvosi beosztást, igaz, rangjánál fogva nem is volt számára kötelező. Ám az sem, hogy a katonai szolgálatra behívott köpcsényi körorvost ingyen helyettesítse, miközben tovább vezette magánkórházát, egyszerre két helyen állt helyt a betegek érdekében. A faluért való aggodalom vezette erre az elhatározásra és az a tudat, hogy orvos nélkül marad közel háromezer ember. A visszaemlékezések szerint akkor alig pihent naponta három-négy órát, vállalta a hivatását terhelő összes nehézséget. A családi törvények értelmében 1915-ben megörökölte a hercegi címet és a körmendi hitbizományt. Az új birtokok átvételével nemhogy könnyített volna helyzetén, inkább fokozta tevékenységét. Körmenden is szemkórházat rendezett be, de ig továbbra is ellátta a köpcsényi körorvosi feladatkört. Az első világháború alatt érte a legnagyobb tudományos megtiszteltetés: 1917-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába hívta, s rendes tagsággal tüntette ki. A politikai és a közélettől visszavonult ember és tudós orvos számára ez volt élete legnagyobb kitüntetése. Őszintén büszke volt e megtiszteltetésre, s alig akadt olyan akadémiai tudományos ülés, ahol ne jelent volna meg. Életútjának megrajzolásánál meg kell említeni, hogy távol állt tőle minden polgári demokratikus vagy szocialista politikai eszme; meggyőződéses legitimista és Habsburg-párti volt, annak ellenére, hogy működési körzetében óriási szociális alapítványokat tett, emberszeretetből a vidék legszegényebb és legelesettebb rétegét ingyen gyógyította. Világosan látta a vidék köz- és egészségügyi elmaradottságát, amelyen a maga eszközeivel igyekezett segíteni. Politikai felfogásában hajthatatlan volt, így 1918 őszén elutasította ez együttműködést a Károlyi-kormánnyal, majd később a proletárhatalommal is. Hasonló álláspontra helyezkedett a Horthy-rendszerrel is. A két világháború között a magyar politikai életben kiemelkedő szerepet játszó Habsburg-párti legitimisták közé tartozott, így 1921 tavaszán Körmenden fogadta IV. Károlyt az emlékezetes puccskísérlet alatt. Valójában ez volt egyetlen nyilvános politikai szereplése. Ez előtt és utána csak orvosi hivatásának élt. Az első világháborút követő területi elcsatolások után Köpcsény Ausztriához került, ahol hamarosan felszámolta kórházát, s minden erejét a körmendi szemkórház fejlesztésére összpontosította. Itt tekintélyes szakkönyvtárat létesített, s a legszínvonalasabb hazai és külföldi folyóiratokat járatta. Elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazta, szakirodalmi műveltségét betegei érdekében gyümölcsöztette. Szinte élete utolsó napjáig gyógyított, súlyos betegségét Bécsben és Budapesten kezeltette. Munkakedvének és erejének teljében ragadta el a halál január 22-én. Elhunyta őszinte gyászt váltott ki mindenütt. Halálával kapcsolatban írta az Orvosi Hetilap: Milyen magasztos példamutatás ez ebben a nyomorult országban, mely még most sem ébredt az emberi élet és egészség legfőbb becsének tudatára, és amikor meglevő kórházainkban földre terített pótszalmazsákokon gyógyulnak és szülnek a boldog odakerülők, takarékosságból bezárásra, klinikai ágyak megszüntetésére gondol. Az

6 ország és a nemzet e kínos helyzetében gondolnak-e a latifundiumok, egyházi alapítványok és bankok nagyurai arra, hogy segítséget nyújtsanak, hogy kórházakat alapítsanak és fenntartsanak, hogy rádiumot vásároljanak, hogy kutatásokat támogassanak? Batthyány-Strattman László orvosi működése során több mint húszezer műtétet hajtott végre. Műtéti technikája szakmai körökben nagy elismerést váltott ki, hasonlóan gyógyulási eredményeihez. Szakmai kapcsolatai révén állandóan tudomása volt a szemészet legújabb eredményeiről, bővítette gyakorlatát mások eredményeivel, de sajátját is szívesen átadta másoknak. Élénk levelezésben állt Blaskovits Lászlóval, Hoór Károllyal, Grósz Emillel és Csapody Istvánnal. Gyakran kérte véleményüket, tanácsaikat ritka esetekben. Saját költségén adta ki magánkórházának éves anyagát, felsorolva az érdekesebb eseteket. Élete végén felismerte a radiológia hallatlan fontosságát, s ilyen irányú kísérleteket is végzett. Rendszeresen közölt cikkeket külföldi szaklapokban, főleg a német nyelvterület szakkiadványaiban. Nem sok közleményt írt, de működését elismerték az ország határain kívül is. Talán ebben is szerepet játszott, hogy furcsának találták a herceg orvos polgári foglalkozását. Ezzel maga is tisztában volt, éppen eredményeivel kívánta bizonyítani ennek ellenkezőjét. Vagyona és származása miatt számos társadalmi és tudományos egyesület, társaság hívta tagjai sorába, amit az esetek többségében, elfoglaltságára hivatkozva, elhárított. Nem volt különc arisztokrata vagy osztályával meghasonlott ember, hanem orvos, s mindig annak szellemében kívánt élni, dolgozni. Nem fűtötték különös tudományos ambíciók, nem pályázott egyetemi tanszékre, hiszen a legnagyobb sikernek a gyógyult beteget tartotta. A gyakorlat által megkövetelt szakmai színvonalat képviselte, amelyet emberi tartalommal töltött meg. Lelkesedése a választott pálya iránt nem hagyta el még utolsó napjaiban sem.

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója

Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók 2010. augusztus 22 24. VII. Világtalálkozója Kedves Kollégák! A Magyar Egészségügyi Társaság nevében szetetettel köszöntöm

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Forrás: Flerkó Béla: Szentágothai János. Bp., 1998. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Szentágothai János legalább öt generációra visszamenően híres orvosok leszármazottja,

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében Doktori értekezés Kovácsné Tóth Ágnes Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

Baradlai János BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ HERCEG, Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Baradlai János BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ HERCEG, Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Baradlai János BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ HERCEG, A CSODÁS KEZŰ ÉS SZENTÉLETŰ SZAMARITÁNUS 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Egy magyar mágnás és dúsgazdag főúr, aki fékevesztett

Részletesebben

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012.

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. (natole France) z Országos Mentőszolgálat Magazinja 2012. Július Jubileumi Kiadás ; TRTLOM Tartalom Köszöntő köszöntő ;

Részletesebben

Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról

Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról A statisztikus szakma 2006. május 31-én és június 1-jén ünnepségsorozatban emlékezett meg a világhírű statisztikus és demográfus, a Fővárosi Statisztikai

Részletesebben

azok fejlesztésének lehetőségei

azok fejlesztésének lehetőségei NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pápai Tibor Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei Doktori (PhD)

Részletesebben