Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző"

Átírás

1 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette: Dr. Bóna Csaba jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: - Dr. Bóna Csaba sk. jegyző

2 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében megfogalmazza a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit. A gyermekvédelem olyan tevékenységek és intézmények együttese, amely biztosítja a gyermekek alapvető jogait, és a jogok érvényesítésének garanciáit, így a gyermekek testi-lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését és a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. 1.Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra Állandó lakosok száma: 1696 fő 18 éven aluliak száma: 337 fő 18 éven aluliak száma korcsoportos megosztásban december 31-én (fő) 0-5 éves 6-13 éves éves Fiú lány Fiú Lány Fiú lány Összesen: 98 Összesen:125 Összesen: Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások A pénzbeli ellátások meghatározó elemei a gyermekvédelmi törvénynek. Az Alkotmány és az évi LXIV. törvényben deklarált Gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény is rögzíti a gyermek jogát arra, hogy a fejlődésükhöz szükséges segítséget megkapják. Amennyiben a gyermek családja önhibájából vagy önhibáján kívül nem képes biztosítani azokat az alapvető kritériumokat, melyek elengedhetetlenek a gyermek egészséges fejlődéséhez az állam, önkormányzat a szubszidialitás elvét szemlőtt tartva nyújt segítséget. A Gyvt. 7. (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Ellentmondás húzódik meg a törvény ezen szavai, valamint a mai magyar társadalmi, gazdasági viszonyok között. A munkajövedelemmel nem rendelkező gyermekes családok jövedelmi viszonyai az elmúlt év során sem javultak. Ezen családok esetében az állami családtámogatások nem elegendőek még a legalapvetőbb gyermeki szükségletek kielégítésére sem. Sajnos az új, megreformált családtámogatási rendszer sem tudja pótolni a munkavégzésből származó a jövedelmeket. 2

3 Az anyagi veszélyeztetettség a leggyakrabban felmerülő probléma a gyermeket nevelő családok esetében, mely az ország egész területére jellemző. A hátrányos anyagi helyzet további más hátrányos helyzetnek oka, illetve okozója is egyben, ami további súlyos problémákhoz tud vezetni. A kielégítetlen gyermeki alapszükségletek, megfelelő lakhatás, étkezés, tehát teljes egészében a fizikai szükségletek, gátjai a magasabb szükségletek kiteljesedésének, az önmegvalósításnak, társadalmi elismertségnek január 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett, ami már nem jelent rendszeres pénzellátást, hanem a jogosultság megállapítása esetén a normatív természetbeli kedvezmények igénybevételére valamint évente kétszer adandó pénzbeli ellátás igénybevételére jogosít. 2.1 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. Gyermektartásdíj megelőlegezése 4. Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - mely a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe lépett évben 78 gyermek szerzett jogosultságot, mely gyermekenként évi kétszeri 5800 Ft-os támogatást jelentett, Ft értékben. Ezt az összeget a központi költségvetés utólagos finanszírozással bocsátotta az önkormányzat részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a tavalyi év folyamán 2 gyermek részesült, Ft értékben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elsősorban kirándulások finanszírozásához, beiskolázáshoz, karácsonyi ünnepek előtt, pl. ajándékvásárláshoz, illetve egyéb rendkívüli élethelyzetek, problémák kialakulásakor kérelmezik a gyermekes családok. Gyermektartásdíj megelőlegezése, illetve otthonteremtési támogatás folyósítására nem került sor 2011-ban. Óvodáztatási támogatás folyósítására nem került sor Természetbeni ellátások juttatására, illetve a pénzbeli ellátások természetbeni folyósítására igény nem jelentkezett. 2.2 Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli, illetve természetbeni juttatások a) pénzbeli támogatások 1. Tankönyvtámogatásban összesen 62 gyermek részesült 2011-ben Ft összegben. 2. Karácsonyi segély évben már nem került kiosztásra ben a települési önkormányzat az alábbi, gyermekjóléti,- védelmi tevékenységet is végző alapítványokat támogatta. - Kunszállási Gyermekekért Alapítvány: Ft - Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete: Ft - Grund Kunszállási Ifjúsági civil szervezet: Ft - Kunszállási Sportegyesület: Ft 3

4 4. Lakásfenntartási támogatás kapcsán a jogosult családokon belül 81 kiskorú gyermek részesült a támogatás előnyeiből, mely összeg 10%-a az önkormányzat költségvetéséből lett finanszírozva. b) természetbeni juttatások: Tanyán élő gyermekek szállítása az iskolába, óvodába télen, rossz idő esetén Sportoló gyermekek szállítása a versenyekre a tanyagondnoki szolgálat által Szükség esetén tüzelő biztosítása 2.3 Gyermekétkeztetés A gyermekek étkeztetése helyben megoldott, mind a melegkonyha, mind pedig az étkező a községi óvodában található. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos részletes adatokat a pont tartalmazza évben nem vettünk részt a nyári gyermekétkeztetési programban, mivel a szülők részéről nem merült fel ezirányú igény. Több éve vesz részt az önkormányzat az iskolatej programban. E program keretein belül átlagosan 160 gyermek részesült naponta ingyen dobozos tejben, illetve kakaóban, de évben igénybevétel nem történt. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni gondozása gyermekek átmeneti gondozása máshol igénybe vehető szolgáltatások szervezése, közvetítése 3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja október 1. óta a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi társulás keretén belül került megoldásra, a feladatellátást a kiskunfélegyházi Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény végzi január 18-a óta Vereb István látja el Kunszálláson a családgondozói feladatokat. A szolgáltatást ellátó személy a státusznak megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Feladatait heti három napon, hétfőn-kedden 8.00 és óra között, szerdán 8.00 és óra között kistérségi társulási megállapodás alapján látta el a településen. A családgondozó szakszerű helyettesítése mely a korábbiakban megoldatlan volt szintén a Szolgálat keretein belül megoldott, Bense Andrea személyében, akinek elérhetősége a családgondozói szoba ajtajára kihelyezésre került Célja A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez Feladata A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: 4

5 a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyvt bekezdésének a.) pontja értelmében a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A törvény értelmében a gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatot látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői, családsegítő szolgálat stb.), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási, nevelési intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A Gyvt bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni Ellátottak köre, az igénybevételének módja (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. (1) bekezdése alapján, az Gyvt a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen vagy településrészen élő valamennyi gyermekre. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele térítésmentes. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele önkéntes. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretében nem szüntethető meg, a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, javaslattal élhet a személyes gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedésre: a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére, a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére Tevékenysége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 15 (7) bekezdése szerint a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. Kunszállás tekintetében 8 család 16 gyermeke került kapcsolatba Szolgálatunkkal 2011-ben. Alapellátás keretén belül gondoztunk 13 gyermeket. Védelembe vételi eljárás egy esetben indult 1 fő esetében, más védelembe vett gyermek a településen nincs. A év folyamán 2 gyermek került átmeneti nevelésből otthonába. Átmeneti nevelésben 2 család 2 gyermeke van. Ellátási forma Gyermekek száma Alapellátás 9 Védelembe vett 1 Átmeneti nevelt 2 Családbafogadás - Magántanulóvá válás - Lezárt esetként 4 Összesen: 16 5

6 A gondozott családokban előforduló főbb problémák: - Gyermekek magatartásbeli problémái - Szülők nem megfelelő életvitele - Szülők szenvedélybetegsége (alkohol) - Szülői elhanyagolás - Szülők konfliktusa válást követően Alapellátás keretében gondozott gyermekeknél a kapcsolattartás, az információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, tanácsadás és a segítő beszélgetés általában segítette a felmerülő probléma kezelését, megoldását. Ezek a problémák egyes családok esetében halmozottan jelentkeznek, sokszor több probléma együttes jelenléte tapasztalható. Kapcsolatba kerülés szerint az előző évekhez hasonlóan, 2011-ben is túlnyomórészt a jelzőrendszer tagjainak jelzései révén került szolgálatunk kapcsolatba új esetekkel, hiszen a településen élő halmozottan hátrányos, rossz szociális körülmények, életvezetési zavarok miatt veszélyeztetett gyermekek már az előző évek során a látótérbe kerültek. A gondozásban részesülő gyermekek, családok érdekében rendszeres esetmegbeszélésekre került sor, melyen elsősorban az óvoda, iskola ifjúságvédelmi felelőse, a jegyző, a szociális ügyintéző, a védőnő és a körzeti megbízott vett részt. A településen a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is szoros és folyamatos a kapcsolat a jelzőrendszerrel. Jelzőrendszer tagjai: - Oktatási - nevelési intézmények - Jegyző - Védőnő - Rendőrség - Lakosság Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek biztosítottak a megfelelő munkavégzéshez. A korábbi évekhez képest új helyen, a Faluházban van kialakítva a családgondozói szoba. A bútorzatot a helyi önkormányzat biztosítja, nyomtatási, fénymásolási lehetőséget szintén nyújtanak. Lehetőség van a családgondozói irodán kívüli megbeszélésre, főként, ha teljes családok jelennek meg, erre a célra a Polgármesteri Hivatal Nagyterme korlátlanul használható. A Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény hivatali mobiltelefonnal, irodaszerekkel, valamint egy laptoppal segítette a színvonalasabb munkavégzést. Mivel a település főként tanyasi elrendezésű, így a tanyákra a tanyagondnok segítségével történik a kijutás. A háziorvossal és a rendőrséggel, körzeti megbízottal is megfelelő kapcsolat alakult ki, a tavalyi évben a rendőrségtől nem érkezett jelzés sem szabálysértésről, sem bűncselekmény elkövetéséről. A jegyzői gyámhatósággal, valamint a gyámhivatallal is nagyon jó a munkakapcsolat, probléma esetén könnyen össze tudjuk munkánkat hangolni. A jelzőrendszer beszámolója alapján megállapítható, hogy a gyermekjóléti szolgálat és az egyes jelzőrendszeri tagok között a kapcsolat megfelelően működik, az információcsere gyorsan és megfelelő csatornákon keresztül történik. 6

7 3.2. Oktatási intézmények gyermekvédelmi tevékenysége A község oktatási intézményeiben (2009. július 1. napjától Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény néven egyesítve lettek az addig különálló nevelési- oktatási és egyéb -közművelődési, szociális- intézmények) megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi tevékenységet, akik már évek óta látja el ezt a feladatot. Munkájukat felelősségteljesen az intézményvezetőjük támogatásával végzik. A gyermekvédelmi munka értékelése intézménytípusonként: KUNKIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsőde Összeállította: Király Andrásné gyermekvédelmi felelős - Intézményünkbe 57 óvodás és 11 bölcsődés korú gyermek jár. Speciális helyzetben van intézményünk a gyermekvédelem szempontjából, hiszen minden óvónő és gondozónő a saját csoportjába járó gyermek szociális körülményeit ismeri a legjobban. A jelentkező változásokat, problémákat észlelve törekszünk a gyermekek számára a legmegfelelőbb körülmények közös megteremtésére; gondolva itt a család segítésére, a rendeletekben meghatározott lehetőségek szerint. Pl. 100%-os étkezési térítési támogatás megállapítása; a gyermek egész napos ellátása az intézményben; a család életvitelének nyomon követése; gyakori beszélgetések a szülőkkel (napi kapcsolattartás); a gyermek érdekében történő közös gondolkodás ; segítségadás; fokozott figyelem a gyermek körüli gondozási feladatok maximális ellátására, érzelmi biztonság nyújtására; az egyénre szabott fejlesztés minden lehetőségének biztosítása logopédus, fejlesztőpedagógus, csoportban történő egyéni tervezett fejlesztés megvalósítása. A gyermekjóléti szolgálat munkatársával rendszeres a kapcsolattartás (működik a jelzőrendszer az óvoda és a bölcsőde részéről). Rendszeresek az esetmegbeszélések a Kapocs Segítő Szolgálat mint gyermekjóléti szolgálat képviselője, a jegyző, a szociális előadó, a védőnő, az iskolai és az óvodai gyermekvédelmi felelős részvételével. Az óvoda feladatai összefoglalva: A szakembereknek nemcsak a gyermeket, családját, hanem a közösséget és a felnőtteket is értő figyelemmel kell kísérnie és tapintatos, segítő szándékával kell alakítania a minél sikeresebb nevelést. Szükséges figyelnünk: a gondozást, a nevelést, a szülők válását, ill. különélését, az érzelmi biztonság hiányát, a gyermek értelmi, érzelmi fejlettségét, a gyermek szorongását, kötődését, gátlásait, esetleges beilleszkedési nehézségeit, a szocializáció folyamatát, a szülők elfoglaltságát, a család létszámát, az esetlegesen fellépő pszichoszomatikus jelek okait, az indokolatlan hiányzásokat. Ezen feladatokat kiterjesztettük a bölcsődébe járó gyermekek körülményeinek tanulmányozására is. Mindezeket megfigyelve remélhetőleg egy gyermek sem esik ki a szakemberek látóköréből, hiszen az időben felfedezett jelzések és az ezekre épülő intézkedések együttesen szolgálják a gyermek mindenek felett álló érdekét! 7

8 A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján: 2. : Az gyermekétkeztetés a napi háromszori étkezés (az óvodában) és napi négyszeri étkezés biztosítását jelenti a bölcsődében (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). Kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok (2011. január-augusztus): Óvodás gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők): 12 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 8 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 4 fő. Bölcsődés gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 2 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő):0 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 0 fő. 2011/2012-es tanév első féléve (2011. szeptember-december): Óvodás gyermek: 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény): 10 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 4 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 6 fő Bölcsődés gyermek: ebből 100 %-os rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1 fő 3 vagy több gyermekes családban élő (50 %-os kedvezményben részesül): 2 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 0 fő. Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma: 11 fő, nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Hátrányos helyzetű bölcsődés gyermekek száma: 2 fő, nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Mindezeket megfigyelve remélhetőleg egy gyermek sem esik ki a szakemberek látóköréből, hiszen az időben felfedezett jelzések és az ezekre épülő intézkedések együttesen szolgálják a gyermek mindenek felett álló érdekét! KUNKIKI Tóth Pál Általános Iskola /A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján:/ Összeállította: Eszikné Koncz Anita gyermek- és ifjúságvédelmi felelős A gyermek- és ifjúságvédelem nagyon sokrétű feladat, tágabb értelemben jelenti azt, hogy maga az iskola tevékenysége, működése biztosítsa, hogy egyik tanulót se érjen származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyeket családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A szűkebb értelemben vett gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése érdekében az iskolának is meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek egy iskolától elvárhatóak. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkát nemcsak az ifjúságvédelmi felelős végzi, hanem az osztályfőnökök is. Alsó tagozatban természetismeret órákon testi-lelki egészségünkkel foglalkozunk. 8

9 Felső tagozatban osztályfőnöki-, természetismeret-, egészségtan-, technika- és biológia órákon nagy gondot fordítunk az alkoholfogyasztás, dohányzás és drog káros hatásainak megismertetésére, szolgálva ezzel a megelőzést is. A prevencióban partnerünk az iskola védőnője és a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság is. Gondi Zoltán iskolarendőr a 4-8. osztályosoknak előadást tartott a drog- és az alkoholfogyasztás veszélyeiről, illetve a biztonságos közlekedés szabályairól. Az egészségnapon a védőnő a szexualitásról, a családi életre nevelésről, az AIDS-ről, a drogokról és a dohányzás káros hatásairól beszélgetett a gyerekekkel. Kiemelten fontosnak tartom a szülőkkel való személyes találkozásokat és kapcsolattartást. A gyermekek gondjain csak velük együttműködve tudunk segíteni. Rendszeresen tartunk szülői értekezleteket és fogadó órákat, illetve ha szükséges, családlátogatást is teszünk. A es tanévben is nagy gondot fordítottunk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra. Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 34 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk: 1 fő, veszélyeztetett tanulónk: 6 fő. 1 tanuló a szülők kérésére szeptemberétől magántanuló. A hátrányos helyzetet, veszélyeztetettséget főleg a szülők munkanélkülisége és italozó életmódja, a szociális helyzet, a szülői odafigyelés hiánya, a gyermekeket körülvevő ingerszegény környezet okozza. Sok olyan gyermekünk is van, aki csonka családban él. Egy tanuló akkor is hátrányos helyzetbe kerülhet, ha tanulási vagy magatartási zavarokkal küzd. Ezeknek a gyerekeknek nemcsak az okoz gondot, hogy teljesítsék a tantárgyi követelményeket, hanem sokszor beilleszkedési problémákkal is küzdenek. Ezek megoldásában főként az osztályfőnökök, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus és az osztályban tanító szaktanárok segítenek. A nevelőtestület kezdeményezésére iskolánkban novembertől iskolapszichológus dolgozik, aki heti 1 alkalommal fogadja a gyerekeket és szüleiket. Az osztályfőnökökkel együttműködve próbál segítséget adni azoknak a tanulóknak, akiknek valamilyen problémájuk van. Több gyermek jár rendszeresen hozzá. Néhány szülővel beszéltem és azt tapasztalták, hogy gyermekük nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett a pszichológusnővel történt beszélgetéseket követően. Osztályfőnökök is jelezték, hogy szeretnének osztályszintű foglalkozásokat kérni a szakembertől, amelyek egyeztetett időpontokban és az egészségnapon lezajlottak. Az alsó tagozatban közösségépítő- és önismereti játékokat játszottak a gyerekekkel, amit nagyon élveztek. Az iskolában tanító pedagógusok folyamatosan képzik magukat és vesznek részt integrációs továbbképzéseken: Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak 3 fő A gyermekek harmonikus fejlesztése a zenéből indított módszerekkel 1 fő Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 1 fő A Konfliktuskezelés a pedagógiában című képzésen pedig az egész nevelőtestület részt vett. Az zökkenőmentes iskolába lépést az 1. osztályos tanító néni segíti. Már tavasszal, a beiratkozást megelőzően, rendszeresen látogatja az óvodát és a leendő kisiskolásait. A nyár folyamán családlátogatást tesz az elsős kisgyermekek családjában. Ezzel az a cél, hogy a gyermekek megismerkedjenek tanítójukkal, beszélgessenek és így a bennük lévő szorongások csökkenjenek, illetőleg megszűnjenek. Májusban és júniusban az osztályok tanulmányi kirándulásokat szerveztek, szerveznek. Felmerült, hogy a költségek csökkentése érdekében közös kiránduláson vegyen részt az alsó-, illetve a felső tagozat. A felső tagozatban többnyire 2 naposak ezek a kirándulások és igen költségesek. Vannak olyan tanulók, akik anyagi okokból nem tudnak ezeken a programokon részt venni. Alkalmi támogatások kérésével próbálunk segíteni rajtuk. 9

10 A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének egyes pontjai alapján: 2. : Az iskolai gyermekétkeztetés a napi háromszori étkezés biztosítását jelenti (tízórai, ebéd, uzsonna). Kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok (2011. január-augusztus): Napközisek száma: 76 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 33 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 13 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 1 fő egyéb önkormányzati támogatásban részesülő: 1 fő Menzások száma: 26 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók): 4 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő):6 fő 2011/2012-es tanév első féléve (2011. szeptember-december): Napközisek száma: 82 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők száma (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény): 31 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma (3 vagy több gyermekes családban élő): 10 fő tartósan beteg (50 %-os kedvezményben részesül): 2 fő egyéb önkormányzati támogatásban részesülő: 0 fő Menzások száma: 20 fő, ebből 100 %-os rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1 fő 3 vagy több gyermekes családban élő (50 %-os kedvezményben részesül): 6 fő A gyerekek nagy örömére idén márciusban ismét beindult az iskolatej-akció, így minden iskolás finom kakaót kap minden nap. Ingyen tankönyvet kapott iskolánkban 62 gyermek. 3.: A tanév végén előzetes felmérést végzünk, hogy a szülő igényli-e a nyári szünetre a felügyeletet, de néhány éve már nincs igény a nyári napközire. A Kapocs Segítő Szolgálat gyermekvédelmi képviselőjével a kapcsolattartás folyamatos volt, esetmegbeszéléseket tartottunk. Az iskola jelzőrendszere jól működik. Ebben az évben 3 család esetében kértünk a megsegítést, elsősorban környezettanulmány, családlátogatás és mediátori közreműködés formájában Védőnői szolgálat évben szociális válsághelyzetben lévő várandós kismama nem volt, titkolt terhesség sem. A várandósok között csak egészségügyi ok miatti veszélyeztetettség volt. Az év folyamán 13 csecsemő született Kunszálláson, közöttük szociális ok miatt veszélyeztetett nincs. 1-3 éves gyermekek száma 37 fő, közülük 11 fő jár bölcsődébe, a többiek megfelelő körülmények között otthon gondozottak. Ebben a korosztályban sincs szociális ok miatti veszélyeztetettség, 1-2 család él nehezebb anyagi körülmények között, ezekben a családokban lakásfenntartási támogatással segít az önkormányzat. 10

11 A gyermekjóléti szolgálat munkatársával nagyon jó a kapcsolat, ha probléma adódik, azonnali a lehetőség a segítségkérésre. A háziorvossal és a rendőrséggel, körzeti megbízottal is megfelelő kapcsolat alakult ki, a tavalyi évben tőlük jelzés nem érkezett. A jegyzői gyámhatósággal, valamint a gyámhivatallal is nagyon jó a munkakapcsolat, probléma esetén könnyen össze tudjuk munkánkat hangolni Gyermekek napközbeni gondozása A gyermekek napközbeni gondozása a településen működő óvodában, illetve iskolában, napköziben valósul meg. Ezen ellátási formák lefedik a 3-6 éves korosztály, illetve az általános iskolás korosztály napközbeni gondozását szeptemberétől bölcsődei csoport is a szülők, illetve gyermekeik rendelkezésére áll Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása a településen jelenleg még nem megoldott. 4. Jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézmények Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések lehetnek: védelembe vétel, ezzel kapcsolatos intézkedések ideiglenes hatályú elhelyezések teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése leltár, környezettanulmány készítése Ha a fiatalkorú bármilyen ok miatt veszélyeztetésnek van kitéve, és a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az önkormányzat által biztosított alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Kunszálláson évben kiskorú védelembe vételére egy esetben került sor december 31-én a védelembe vett gyermekek száma 1 fő. Az előző években a védelembe vétel fenntartása kapcsán tett jegyzői intézkedések a szülők irányába: - szülő kötelezése napközbeni ellátás igénybevételére - szülő kötelezése, hogy működjön együtt a családvédelemmel foglalkozó szervvel - orvosi segítség igénybevételére kötelezés Szülő figyelmeztetése helytelen magatartás megváltoztatására. Minden védelembe vételt gondos előkészítés, mindenre kiterjedő vizsgálódás előz meg, és elsősorban a szülőik meggyőzése a cél, a gyermekek bevonásával, az iskola és családsegítéssel foglalkozó szakemberek aktív részvételével. Az elrendelt védelembe vételt a megjelölt határidő elteltével, vagy ha soron kívül szükségessé válik, a gyámhivatal felülvizsgálja. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 6 esetben került sor évben. Ideiglenes hatályú elhelyezésre egy kiskorú esetében került sor, ügygondnok, eseti gondnok kirendelés nem fordult elő. 5. Bűnmegelőzés A bűncselekmények vonatkozásában kiskorúak mint elkövetők kettő ügy kapcsán kerültek felderítésre, összesen 5 fő. Egyik esetben tanya feltörésekben 3 fő, a másik esetben raktár betörésben 1 fő volt az elkövető. Sértettként fiatalkorúak nem kerültek megállapításra. 11

12 Szoros együttműködés alakult ki az önkormányzat, a körzeti megbízott, a családgondozó, és az iskola-, óvoda ifjúságvédelmi felelőse között. A Rendőrség képviselői több alkalommal részt vettek szülői értekezleteken, falufórumokon és tartottak rövid ismertetést a családon belüli erőszak jogi és viktimológiai jellemzőiről. Az iskola rendszeresen szervez a gyermekek részére különféle programokat a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint nagy gondot fordítanak a különféle felvilágosító órák (alkoholfogyasztás, dohányzás, drog káros hatásai) megtartására. Néhány éve rendszeresen részt vesznek a Kecskeméten megrendezett drog ellenes rendezvényen. A bűnmegelőzésben nagy szerepet játszik még a településünkön működő Polgárőr Egyesület, melynek tagjai rendszeresen járőrözve csökkentik a bűnözési kedvet. 6. Az Önkormányzat és civil szervezetek együttműködése - Kunszállási Gyermekekért Alapítvány elsősorban a nevelési-oktatási intézmények tárgyi feltételeinek színvonalemelésében vesz részt. - Kunszállás Községért Közalapítvány játszótéri eszközök vásárlásával, a községi rendezvényeken gyermekprogramok szervezésével segíti a falu gyermekeinek a hasznos szabadidő eltöltését. - Az évek óta a legnagyobb önkormányzati támogatással rendelkező Kunszállási Sportegyesület a gyermekek mindennapi mozgásához járul hozzá, az iskola tornatermében tartják az asztalitenisz edzéseket, ahol 8-10 iskolás korú vesz részt, ugyanekkorra létszámmal működik a sakk-szakosztály is. A legtöbb fiatalt a labdarúgó szakosztály foglalkoztatja, ahol óvodás és általános iskolás rendszeres testedzése történik meg. - A Kunszállási Polgárőrségnek több fiatalkorú tagja van, akik elsősorban az iskolai feladatoknál segítkeznek. - A Grund Ifjúsági Klub tagjai aktívan részt vesznek a falu rendezvényein, gyermekek és fiatalok számára szerveznek vetélkedőket, programokat. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évre vonatkozó értékeléséből látható, hogy az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok ellátása a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek, a hatósági feladatokat ellátók és a civil szervezetek megfelelő együttműködésével és összefogásával eredményes. A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Kunszállás, május 16. Határozat-tervezet.../2012.(...) ÖH Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló évi beszámoló elfogadása Határozat Dr. Bóna Csaba sk. jegyző Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014.

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014. Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben