J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza, Sajógalgóc Sajógalgóc, Táncsics u képviselő-testületi tag: Jaskó Péter Makkai Jánosné al Pál Kitti képviselő Fancsik József János képviselő Tokodi István Antal képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett ügyintéző Jaskó Péter köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett évi tevékenységéről. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Jaskó Péter írásban

2 2 3. Rendeletalkotás a levegő tisztaságának védelme érdekében. Jaskó Péter írásban 4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati lehetőségek. Jaskó Péter írásban 5. Indítványok, javaslatok: 5.1. Javaslat a Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyására Jaskó Péter szóban I. N A P I R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett évi tevékenységéről. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 20/ (VI.3.) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Sajógalgóc községben végzett évi tevékenységéről. Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját Sajógalgóc községben végzett évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

3 3 Makkai Jánosné al elmondta, hogy a jelentést átolvasva elszomorító ténynek tartja a 18 év alatti korosztály tendenciózus csökkenését a településen. Amíg 2010-ben 101 fő volt a kiskorúak száma, addig 2014-ben, már csak 79 fő. Jaskó Péter elmondta, hogy a település lakosságszámában nem történt számottevő változás, csak a korösszetételében. Sajnos öregedik a község. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 21/2015.(VI.3.) HAT ÁROZ AT A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Rendeletalkotás a levegő tisztaságának védelme érdekében. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Jaskó Péter javasolta, hogy a képviselők a rendelet-tervezetet megismerve tegyenek javaslatot a belterületi égetés időkorlátjának meghatározására. Makkai Jánosné al elmondta, hogy véleménye szerint a hét mindennapján 16:00 és 20:00 óra között kellene lehetővé tenni az égetést. Fancsik József képviselő véleményes szerint, a rendeleti szabályozás ebben a tárgykörben nem szükséges. Rugalmasnak kell lenni, a lakosság öntudatára, alkalmazkodó készségére kell bízni mindezt. Pál Kitti képviselő szerint szükséges a szabályozás, de figyelemmel kell lenni azokra is, akik hétvégéken tartózkodnak csak a településen. Tokodi István képviselő szigorúbb, kevesebb alkalmat lehetővé tévő szabályozást javasolt. Jaskó Péter elmondta, hogy a rendeleti szabályozásra szükség van. mert annak hiányában, az Országos Tűzvédelmi Szabvány szerint tilos a belterületi égetés. Ez alól a tiltás alól, csak az önkormányzati rendeleti szabályozás adhat felmentést.

4 4 A tárgyban kialakul vitában, a képviselő-testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy az év során, hétköznapokon figyelembe véve a rendelet egyéb előírásait 10:00 és 20:00 óra között határozzák meg a belterületi égetés lehetőségét. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, a légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi egészség védelme és a levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával. 2. A rendelet hatálya Sajógalgóc Község közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki. A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai 3. A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell. 4. Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 5. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajost fűrészport stb. égetni tilos. (3) A járási hivatal hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések üzemeltetése során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

5 5 (5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 6. A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 7. Az avar és a kerti hulladék égetése a 8.. (1) bekezdésében foglaltak kivételével tilos. 8. (1) Az avar és kerti hulladék napi égetést a reggeli és az esti talajközeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 10:00 20:00 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, hétfőtől péntekig, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. (2) A kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, oly módon, hogy az égetés hősugárzása környezeti kárt ne okozzon, az emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztesse. (3) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. (4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. (6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.). A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum stb.), vagy egyéb vegyszert használni tilos. (7) Nem égethető kerti hulladék: a) szeles, ködös vagy erősen párás időben, b) ünnepnapokon, c) közterületen, d) egészségügyi-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, helyi igazgatási intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, e) éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében. (8) Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 9. (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (2) Az országosan elrendelt erdőterületekre és azok 200 m-es környezetére vonatkozó általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad felmentést. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 10. (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának megelőzése érdekében.

6 (4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani illetőleg tárolni. 11. A rendelet alkalmazása szempontjából: 6 Értelmező rendelkezések a) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban kerti hulladék). b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása. c) Tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák. Vegyes és záró rendelkezések 12. (1)) A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. (2) A ban foglalt rendelkezéseket megszegőkkel szemben, a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. (3) A rendelet június 15-ével lép hatályba. Jaskó Péter sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati lehetőségek. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Jaskó Péter elmondta, hogy a pályázati kiírásban foglalt alcélokra tekintettel, figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodási helyzetét megfontolandónak tartja a pályázaton való részvételt. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy év során az önkormányzat a pályázati formában ne vegyen részt. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt.

7 7 A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 22/2015.(VI.3.) HAT ÁRO Z AT A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett pályázati felhívásra - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására nem nyújt be pályázatot; a pályázati alcélokra és az önkormányzati saját forrás hiányára tekintettel. Felelős: Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Jaskó Péter 5.1. Javaslat a Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyására A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Makkai Jánosné al elmondta, hogy kifejezetten örül annak, hogy azt a kérdést tárgyalják, hogy végre van arra lehetőség, hogy egyfajta juttatással elismerjék a hivatali dolgozók munkáját. Jaskó Péter elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakon túl, javasolja, hogy az önkormányzat foglalkoztatásában lévő közalkalmazott részére is biztosítsanak további béren kívüli juttatást. Formájaként az Erzsébet-utalványt javasolta. Tekintettel a jelenlegi havi Ft-os mértékre és a kedvezményes adózású összeghatárra, javasolta, hogy január 1- jétől a hivatalsegéd havi Ft mértékű utalványban részesüljön. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közszolgálati Szabályzat alapján, a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések főállású ei is részesülni fognak ruházati költségtérítésben. Mivel a szabályzat nem terjed ki a társadalmi megbízatású re, javasolta, hogy a képviselő-testület a falugondnok részére biztosítson január 1-jétől havi Ft mértékű utalványt, béren kívüli juttatásként. Jaskó Péter elmondta, hogy a javaslatot nem támogatja, tekintettel az önkormányzat gazdálkodási nehézségeire. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a közös hivatal finanszírozásában bekövetkezett változás lehetővé teszi a juttatás folyósítását, az az önkormányzat költségvetésében többletkiadást nem eredményez. Véleménye szerint nem ez a kiadás fogja az önkormányzat gazdálkodásában a költségvetési egyensúlyt befolyásolni, illetve megteremteni.

8 8 A képviselő-testület a Közszolgálati Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal és az elhangzottakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 23/2015.(VI.3.) HAT ÁRO Z AT A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2013. Jegyzői Utasítás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: A Közszolgálati Szabályzat XII. Fejezete - A közszolgálati tisztviselő eredményes munkájának elismerése; A közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásai 10/A. ponttal egészül ki: 10/A. A ruházati költségtérítés 1.) A köztisztviselő a hivatali munkaköréhez szükséges megfelelő öltözék beszerzése érdekében - ruházati költségtérítésre jogosult. 2.) A ruházati költségtérítés mértéke évenként nettó Ft, melyet terhelő kifizetői adókat és járulékokat a Hivatal viseli. 3.) A ruházati költségtérítés összegét évente június 30-áig kell folyósítani a köztisztviselő folyószámlájára. 4.) A ruházati költségtérítés biztosításához szükséges előirányzat összegét, a Közös Hivatal éves költségvetésben határozzák meg, a Hivatalt létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei. Az előirányzat hiányában a juttatás nem folyósítható. Felelős: jegyző, ek Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatásban álló közalkalmazottak hivatalsegéd, falugondnok béren kívüli juttatásban való részesítésével egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A személyes érintettsége miatt a falugondnok béren kívüli juttatására irányuló szavazási eljárásban nem vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú az 1. határozati pont tekintetében (5 igen), a 2. határozati pont tekintetében (4 igen) - szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 24/2015.(VI.3.) HAT ÁRO Z AT Önkormányzat foglalkoztatásban álló közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról, 1. Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló, közalkalmazotti jogviszony keretei között foglalkoztatott hivatalsegéd részére, Ft/hó összegű Erzsébet utalványt biztosít, béren kívüli juttatásként, január 1-jétől.

9 9 2. Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló, közalkalmazotti jogviszony keretei között foglalkoztatott falugondnok részére, Ft/hó összegű Erzsébet utalványt biztosít, béren kívüli juttatásként, január 1-jétől. Felelős: Határidő: értelemszerűen 2.3.Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lakhatási támogatás célú települési támogatás esetében, az eltelt időben beérkezett kérelmek alapján azt tapasztalta, hogy a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár miatt, többen nem lesznek jogosultak az ellátásra azok közül, akik eddig a lakásfenntartási támogatásban részesültek. Minderre tekintettel javasolta, hogy a családban élők esetében a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre eső jövedelemhatár a minimumnyugdíj összegéről annak 150 %-ra legyen felemelve. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(VI.4.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésének, 115. (3) bekezdésének és a 132 (4) bekezdésének d); g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 1. (A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (6) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 150%-át, egyedül élő esetében a 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Jaskó Péter Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 10 Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2015.évi költségvetés végrehajtása során, az állami támogatás elszámolási szabályainak változása és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt, új kormányzati funkciók nyitása válik szükségessé. melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. Ismertette az érintett kormányzati funkciókat. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 25/2015.(VI.3.) Határozat Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Közfoglalkoztatás mintaprogram Országos közfoglalkoztatás Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Jaskó Péter elmondta, hogy a képviselő-testület korábbi ülésein felmerült kérdésként, javaslatként a Községháza nagytermének a hatályban lévő szabályozástól eltérő célú hasznosításának a lehetővé tétele, vagyis családi-, magánrendezvényekre történő bérbeadása. A képviselő-testület minderről több alkalommal beszélt, tárgyalt. Kezdeményezte az álláspont határozatba foglalását. A képviselők egybehangzó véleménye az volt, hogy a hatályban lévő szabályozáson túlmenően, a Községháza nagytermét családi- vagy magánrendezvényekre nem szabad bérbe adni. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

11 11 26/2015.(VI.3.) Határozat A Községháza nagytermének hasznosításáról. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községháza nagytermének hasznosítása során, a hatályban lévő szabályozáson módosítani nem kíván, a terem, és kiszolgaló helyiségeinek használatát családi- vagy magánrendezvényekre nem teszi lehetővé. Felelős: Határidő: értelemszerűen Tokodi István képviselő felvetette, hogy a községi ravatalozó, az oda vezető út rendkívül rossz állapotban van, tenni kellene valamit annak felújítása érdekében. Jaskó Péter elmondta, hogy teljeseb jogos a képviselő észrevétele. A legszükségesebb munkálatokat a közfoglalkoztatás keretein belül elvégzik, de jelentős felújításra nem nyílik lehetősége ben az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyert el a ravatalozó felújítására, melyhez az áfa összegét nem tudta biztosítani, ezért az elnyert támogatást vissza kellett, hogy mondják. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

12 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 3-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett évi tevékenységéről. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Jaskó Péter írásban 3. Rendeletalkotás a levegő tisztaságának védelme érdekében. Jaskó Péter írásban Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati lehetőségek. Indítványok, javaslatok: 5.1. Javaslat a Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyására Jaskó Péter Jaskó Péter írásban szóban Sajógalgóc, május 5. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

13 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett évi tevékenységéről. Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Bakos Lehelné készítette: jegyző mb. intézményvezető címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 2. sz. Beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Sajógalgóc község Önkormányzata a Kazincbarcikai Kistérség szervezésében jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti kötelező feladatokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdése szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületeknek felül kellett vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A társult önkormányzatok törvényi kötelezésüknek eleget téve, július 1-jétől Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretei között gondoskodnak a feladat-ellátásról. A Szolgálat vezetője az előterjesztés melléklete szerint ismerteti évi, Sajógalgócon végzett tevékenységüket. A beszámoló határozati javaslat szerinti elfogadását javaslom. Sajógalgóc, május 27. Jaskó Péter sk.

14 14 Határozati javaslat: / ( V..) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Sajóivánka községben végzett évi tevékenységéről. Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját Sajógalgóc községben végzett évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen 14

15 A Sajókazai Nappali Szociális Központ évi szakmai beszámolója Dédestapolcsányban, Vadnán, Sajóivánkán, Sajógalgócon, Szuhakállóban Készítette: Bakos Lehelné megbízott intézményvezető

16 16 Beszámoló a Sajókazai Nappali Szociális Központ évi munkáját öleli fel Dédestapolcsány, Vadna, Sajóivánka, Sajógalgóc, Szuhakálló községben. Intézményünk a lakosság számára 2014-ben is biztosította a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást. Szakmai munkánkat a hatályos jogszabályok, az éves munkaterv, a szakmai program és a helyi rendeletek alapján végeztük. A 2014-es év is a szigorú gazdálkodás jegyében telt el. A pénzügyi források mértéke miatt intézményünkben a legfontosabb személyi és dologi kiadásokon kívül egyébre nem költöttünk. Az intézmény céljait, a rendelkezésre álló közalkalmazotti állományt szellemi és fizikai kapacitásának, valamint a költségvetésben biztosított anyagi erőforrásoknak leggazdaságosabb és legoptimálisabb felhasználásával kívánta elérni. A feladat ellátásokhoz tartozó elmúlt évi szakmai munkánkról készítettem beszámolómat évi közalkalmazotti létszám az intézményben: Házi segítségnyújtás: 9 fő Ebből 6 fő főállású gondozónő, 4 fő részmunkaidős gondozónő, 1 fő vezető gondozónő. Dédestapolcsányban a házi segítségnyújtást 1 fő 8 órában dolgozó gondozónő, Vadnán 2 fő közhasznú dolgozó, Sajóivánkán 1 fő 4 órában dolgozó, Sajógalgócon 1 fő 6 órában dolgozó, Szuhakállóban 1 fő 6 órában dolgozó gondozónő látja el Családsegítő szolgálat: 2 fő Gyermekjóléti szolgálat: 3 fő A feladat ellátásainkat meghatározó jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról, évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, I/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, Munka Törvénykönyve, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, Magyarország évi központi költségvetéséről, 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről, 16

17 17 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, 36/2007. (XII.22.) SZCSM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. Az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is a komplex feladat megvalósítása volt a cél, amelyet minden évben próbálunk továbbfejleszteni. Az intézmény egészének személyi, tárgyi, működési és szakmai feltételei: A Sajókazai Nappali Szociális Központban a személyi feltételek az I/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak minimálisan megfelelnek, mert a házi gondozók száma kevesebb az előírtnál. A tárgyi feltételek adottak voltak, a dolgozók számára számítógép, telefon, nyomtató, fénymásoló, szükséges szakirodalom és a hatályos jogszabályok is rendelkezésre álltak. Az intézmény feladata szerteágazó, ami 5 különböző típusú szolgáltatást jelent a társult településeken. 1. Családsegítés A Családsegítő szolgálat munkájának célja, a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése. Az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízis helyzet megszüntetésének elősegítése. Tevékenység: A Családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez. Erről a tevékenységünkről az előző évekhez hasonlóanjogszabályban meghatározott keretek között forgalmi naplót és esetnaplót vezettünk. Intézményünkben a legtöbb szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vannak olyan esetek, ahol az együttműködés kötelezettségen alapszik. Ilyen az 55 év feletti személyek, akinek a i hivatal rendszeres szociális segélyt állapít meg. Az együttműködés része a nyilvántartásba vétel, valamint az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési program megvalósítása. A családgondozó a beilleszkedést segítő program megvalósulásáról éves értékelést küldött a település jegyzőjének. A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján intézményi szinten: Nem Életkor (év) Összesen éves és idősebb Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján Dédestaplocsányban: Nem Életkor (év) Összesen 17

18 éves és idősebb Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján Szuhakállóban: Nem Életkor (év) Összesen éves és idősebb Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján Vadnán: Nem Életkor (év) Összesen éves és idősebb Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján Sajóivánkán: Nem Életkor (év) Összesen éves és idősebb Férfi Nő Összesen A szolgáltatást igénybe vevők száma, nem és korcsoport szerint (fő), 2014-es statisztikai adatok alapján Sajógalgócon: Nem Életkor (év) Összesen éves és idősebb 18

19 Férfi Nő Összesen Gyermekjóléti szolgáltatás: A Gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez. A feladat ellátását Dédestapolcsányban 1 fő családgondozó végzi, személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. A munkatárs rendelkezik azokkal a kommunikációs, szociális, empatikus készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kliensekkel való eredményes kapcsolattartáshoz. A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely a családgondozás keretében családlátogatással és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint látogatja az alapellátásban vagy védelemben részesülő gyermekeket. Életvezetési tanácsadást nyújt annak érdekében, hogy a szülők nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek testi-lelki-értelmi-érzelmi fejlődésére. A családgondozás a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata, a család részéről önkéntesen vagy a jelzőrendszer jelzése alapján történik. A Gyermekjóléti szolgáltatás statisztikai adatai: Alapellátásban Védelembevétel keretében Összesen Dédestapolcsány: Vadna: Sajóivánka: Sajógalgóc: Szuhakálló: 13 0 Szakell.-ban: 2 15 A községekben tevékenykedő családgondozó tevékenységének statisztikai adatai A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Megnevezés Küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató (védőnő) 1 Közoktatási intézmény 14 Állampolgár 3 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 4 Összesen 22 A kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma: Megnevezés Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Kezelt problémák száma Ellátott gyermekek a fő (halmozott) probléma szerint

20 Gyermeknevelési 64 7 Gyermekintézménybe való 2 1 beilleszkedési nehézség Magatartászavar, 12 1 teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők 42 4 egymás közti, szülőkgyermek közti) Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás 16 3 Családon belüli bántalmazás 1 1 (fizikai, szexuális, lelki) Fogyatékosság, retardáció 8 1 Szenvedélybetegségek 11 1 Összesen A szakmai tevékenység statisztikai adati: Megnevezés Szakmai tevékenységek Ellátott gyermekek száma száma (halmozott) Információnyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Védelembe vétel fv. 8 8 Összesen A legjellemzőbb problémák a szülők életvitelében lelhetők fel, aminek következménye az elhanyagolt környezet és a következetlen gyermeknevelés, továbbá az iskolai igazolatlan hiányzás. A felkeresett és ellátott családok nagy részben együttműködőek voltak. A helyi óvodával, iskolával és az egészségügyi szolgáltatóval jó kapcsolata van szolgálatunknak, minden esetben segítőkészek. 3. Házi segítségnyújtás: Az alapszolgáltatás keretin belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Szolgáltatásunk alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembe vételével. Az igénybe vétel önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető. A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az 20

21 21 egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az idős korúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak. Intézményünk próbálja a támasz szerepét betölteni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújthat és idővel nélkülözhetetlen családtaggá is válhat. A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli ben a szolgáltatás leggyakoribb igénybevételének okai: Az egészségi állapot romlása, Krízis, melyet csak nehezen tud az ellátott és a család megoldani segítség nélkül. Az ellátottak nagy része egyedül élő, hanyatlóban lévő egészségi állapotú idős ember. A házi segítségnyújtásnak ezért is van kiemelkedő szerepe, mint ellátási formának, hiszen a gondozónő figyelemmel kíséri az idős emberek egészségi és mentális állapotát, így az egészségügyi ellátásnak fontos jelzőrendszere vagyunk. Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma (intézményi szinten): Összesen 18687:251= 74 fő Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma Dédestapolcsány

22 Összesen 2881: 251= 11 fő Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma Sajóivánka Összesen 1054: 251= 4 fő Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma Szuhakálló

23 23 Összesen 2092: 251= 8 fő Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma Sajógalgóc Összesen 1780: 251= 7 fő Házi segítségnyújtás 2014 évi látogatások száma Vadna (14) (23) (20) (22) (22) (20) (21) Összesen 1040:142= 7 fő 1040:251= 4 fő Házi segítségnyújtásban részesítettek adatai Dédestapolcsányban: Megnevezés Házi segítségnyújtásban részesül Az ellátottak száma (fő) Előző év XII.31-én 13 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 6 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 4 Tárgyév XII.31-én 15 XII.31-én ellátottak neme, kora Férfi éves éves éves 2 Összesen 5 Nő éves éves 2 23

24 éves 6 90-x éves 1 Összesen 10 Férfiak és nők összesen 15 Házi segítségnyújtásban részesítettek adatai Szuhakállóban: Megnevezés Házi segítségnyújtásban részesül Az ellátottak száma (fő) Előző év XII.31-én 7 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 3 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 2 Tárgyév XII.31-én 8 XII.31-én ellátottak neme, kora Férfi éves éves éves 1 Összesen 1 Nő éves éves éves éves 1 Összesen 7 Férfiak és nők összesen 8 Házi segítségnyújtásban részesítettek adatai Sajóivánkán: Megnevezés Házi segítségnyújtásban részesül Az ellátottak száma (fő) Előző év XII.31-én 4 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 2 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 2 Tárgyév XII.31-én 4 XII.31-én ellátottak neme, kora Férfi éves éves éves 0 Összesen 0 Nő éves éves éves éves 1 Összesen 4 24

25 25 Férfiak és nők összesen 4 Házi segítségnyújtásban részesítettek adatai Sajógalgócon: Megnevezés Házi segítségnyújtásban részesül Az ellátottak száma (fő) Előző év XII.31-én 6 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 3 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 2 Tárgyév XII.31-én 7 XII.31-én ellátottak neme, kora Férfi éves éves éves 0 Összesen 1 Nő éves éves éves éves 2 Összesen 6 Férfiak és nők összesen 7 Házi segítségnyújtásban részesítettek adatai Vadnán: Megnevezés Házi segítségnyújtásban részesül Az ellátottak száma (fő) Előző év XII.31-én - Tárgyév folyamán ellátásba vettek 8 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 1 Tárgyév XII.31-én 7 XII.31-én ellátottak neme, kora Férfi éves éves éves 2 Összesen 2 Nő éves éves éves éves 3 Összesen 5 Férfiak és nők összesen 7 25

26 26 Összegzés: Az intézményben mind az idős ellátás, mind a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán nagy figyelmet fordítunk a jó színvonalú, minőségi szolgáltatásközvetítésére, az ellátottak jogainak érvényesítésére, a társult települések lakosainak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. Az intézmény dolgozói a rájuk nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látják el. A jogszabályokban előírtak szerint működünk, a jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük és mindig követjük, átvesszük. Lehetőségeinkhez képest arra törekszünk, hogy szolgáltatásinkat folyamatosan fejlesszük, aktualizáljuk. Az ellenőrzések, jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos működése biztosított. Tekintettel arra, hogy a megbízott intézményvezetői feladatokat től látom el kérem Önöket, hogy a Sajókazai Nappali Szociális Központ 2014 évi Beszámolóját megvitatva, azt elfogadják. Sajókaza, Tisztelettel: Bakos Lehelné Megbízott intézményvezető 26

27 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet: Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Értékelés A döntés formája: határozat Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A Gyvt. 96. (6) bekezdése szerint: A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. sz. melléklete határozza meg, az alábbiak szerint:. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

28 28 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó előterjesztés fenti szempontok alapján kerül a képviselő-testület elé tárgyalásra. Az értékelés során felhasználásra került a közös önkormányzati hivatal gyermekvédelmi- és gyámhatósági tevékenységének dokumentációja, statisztikája. Fentiek alapján kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Sajógalgóc, május 27. Jaskó Péter sk. 28

29 Határozati javaslat: /2015.(V...) HAT ÁRO Z AT A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen

30 Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. 1. Sajógalgóc község demográfiai mutatói A település lakosságszáma december 31-én: 375 fő, melyből 187 fő férfi és 188 nő. A lakosság korcsoportos megoszlása: Év Fő ; 59% 79; 21% 75; 20% A településen 87 fő 0-18 év közötti lakos élt az értékelés időszakában, (2013. évben 91 fő 0-18 év évben 93 fő; évben 93 fő; 2010 évben 101 fő). 2. Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások Az önkormányzat az évi XXXI. tv. felhatalmazása alapján rendeletében szabályozta a gyermekek védelmének helyi rendszerét. Az önkormányzat az alábbi pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosította 2013-ban: A./ Pénzbeli és természetbeni ellátások: 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 3. óvodáztatási támogatás.

31 ben került sor először a évi XXXI. tv. rendelkezései alapján óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és az ellátás folyósítására. B./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: A.1.) 1. gyermekjóléti szolgálat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény január 1-jével váltotta, az addigi elsősorban pénzbeli ellátásként működő rendszeres gyermekvédelmi támogatást. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (2014-ben ez Ft.) Ha ezt a határt a jövedelem meghaladja, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át nem (2014-ben ez Ft); jogosult a gyermek a kedvezményre, ha o o o a szülő vagy más törvényes képviselő egyedülállóként gondozza; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos; nagykorúvá vált és 23 éves koráig vagy közép- vagy felsőfokú nappali tanulmányokat folytat, 25 éves koráig felsőfokú nappali tanulmányokat folytat. A jogosultság megállapításához mindkét jövedelmi helyzetben vizsgálni kell a család vagyoni körülményeit is. A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek családjában található vagyontárgyak o egy főre jutó értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2014-ban az Ft-ot); o illetve együttesen számítva a hetvenszeresét (2014-ban az Ft-ot). Nem kell vagyonként figyelembe venni azt az ingatlant melyben a szülő vagy más törvényes képviselő lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel tulajdonban lévő gépjárművet. A jövedelmi és vagyoni helyzetre a kérelemben nyilatkozni kell. A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1 év időtartamra állapítható meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretei között a gyermek kedvezményes étkeztetésre, normatív tankönyvtámogatásra, illetve tárgyév július és november hónapban (ha július 1-jén a jogosultsága fennállt) egyszeri támogatásra (2014-ben Ft), valamint egyéb jogszabályban meghatározott esetleges kedvezményekre jogosult év során - a évi törvényi változásnak megfelelően az pénzbeli támogatás helyett, Erzsébet-utalvány formájában került a jogosultaknak az ellátás folyósításra, mely kész étel, tanszer és ruházat vásárlására használható fel, az elfogadó helyeken. Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek kedvezményes, vagy ingyenes étkezéseinek szabályrendszerében változás nem következett be évben, az előző időszakhoz képest. A normatív kedvezményt csak egy jogcímen lehetett igénybe venni. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, 31

32 32 ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át. A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben december 31-én 41 fő kiskorú, és 1 fő nagykorú, nappali tanulmányokat folytató részesült, összesen: 42 fő. Ez összesen 19 családot érintett. A támogatás megállapítására irányuló kérelmek közül elutasításra nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére, egyszeri támogatás (5.800 Ft/főx2 alkalom) jogcímén 2014 év folyamán, 487 E Ft került kifizetésre, 42 fő részére, Erzsébet utalvány formájában. A december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők korcsoportos megoszlása Korcsoport Összesen Gyermekek száma ; 2% 8; 19% 14; 33% 19; 46%

33 33 A december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok a gyermekek száma szerint Megnevezés vagy 5 6 vagy annál több Összesen Családok száma Ebből: egyedülálló szülő A.2) A középiskolai tanulmányokat folytatók, valamint a felsőfokú képzésben részt vevők számára, összességében 4 fő részére; 445 E Ft került kifizetésre, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás jogcímén, önkormányzati saját forrásként. Bursa Hungarica támogatásban részesülők számának megoszlása és a ráfordított kiadás Megnevezés Bursa Hungarica Összesen Fő 4 4 Összeg (E Ft) A.4) A Gyvt szeptember 1-jével hatályba lépett módosítása átalakította az óvodáztatási támogatás feltétel-rendszerét is. 20/C. (1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. (2) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a Gyvt. 67/A. (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 33

34 34 A pénzbeli támogatás összege a évtől gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint évben az ellátás összeg nem változott. A további óvodáztatási támogatás igénylése iránt nem kell külön kérelmet előterjeszteni. Óvodáztatási támogatásra jogosultak évben Június hóban Ft összegű támogatás 1 fő 0 fő Ft összegű támogatás 0 fő December hóban Ft összegű támogatás 1 fő Folyósított támogatás összesen: Ft összegű támogatás 0 fő 20 E Ft Az óvoda intézményvezetője valamennyi esetben megkeresésére kiállította az óvodai jogviszony létrejöttéről és a rendszeres óvodába járásról szóló igazolást. Az intézmény a határozatok egy-egy példányát megkapta, melyben további kötelezettségeiről tájékoztatásra került. Az önkormányzat képviselő-testülete nem élt a Gyvt 20/C. (9) bekezdésében biztosított felhatalmazással, melynek alapján rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani. Nyári gyermekétkeztetés: 2014-ban nyári gyermekétkeztetést nem szervezett az önkormányzat. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fenn áll: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik); - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül, legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi); - a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 34

35 35 lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet meghatározása kérelemre indul, azonban nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket, azonban az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot befolyásolja. A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) sajógalgóci lakóhelyű gyermekek, tanulók létszáma, október 1-jén. óvodás ált.isk Közép isk. Össz. HH 2 2 HHH Összesen A KIR rendszerbe történő adatszolgáltatást megtörtént. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás Sajógalgóc községben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a képviselő-testület döntése alapján intézményfenntartó társulás keretei közötti, január 1-jétől a Sajókaza székhellyel működő Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdése szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A társult önkormányzatok törvényi kötelezésüknek eleget téve, július 1-jétől Dédestapolcsány - Mályinka Vadna - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Sajógalgóc Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretei között gondoskodnak a feladat-ellátásról. A Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testület önálló napirend keretei között tárgyalta meg. Gyermekvédelmi jelzőrendszer A körzeti védőnő A gyermekvédelmi rendszer fontos eleme, a jelzőrendszer megfelelő hatékonyságú működése. A helyi jelzőrendszer tagjai (az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei: védőnő, háziorvos, a hivatal ügyintézője, jegyző, családsegítő) törekszenek az együttműködésre. Mivel kis lélekszámú településről van szó, a személyes kapcsolatok nem elhanyagolhatóak. 35

36 36 A családokban jelentkező nevelési problémákat legkorábban (a gyermek életkorának megfelelően) a védőnő és az oktatási intézmények észlelik. Kiemelt szerepe és felelőssége van tehát ezen intézmények pedagógusainak, gyermekvédelmi felelőseinek és a védőnőnek. A jelzőrendszer nélkülözhetetlen tagja, a tanköteles kort még be nem töltött gyermekek tekintetében a védőnő. Sajógalgóc a sajókazai védőnői körzethez tartozik. A Sajógalgócot ellátó védőnő: Tamási Zsoltné évben a védőnő által gondozott 0-6 év közötti gyermekek száma 22 fő. Várandós gondozottak száma: 5 fő. Születések száma: 5 fő. Tanácsadás 2 hetente történik. A védőnő tájékoztatása szerint a helyi jelzőrendszer tagjai között mindennapos a kapcsolat. A jelzőrendszer megfelelően működik, nagyobb horderejű problémával nem szembesültek ban nem kezdeményezett intézkedést a gyermekvédelmi szolgálat munkatársa és a családsegítő irányába. Véleménye szerint a sajógalgóci lakóhelyű gyermekek, általánosságban ápoltak, ruházatuk tiszta, higiéniájuk megfelelő. 4. Gyermekvédelmi-, gyámhatósági intézkedések: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet január 1-jétől jelentősen szűkítette a települési jegyzőjének tárgybeli feladat- és hatáskörét, mellyel párhuzamosan a járási rendszer létrejöttével, a járási gyámhivatal kapott feladat- és hatásköröket. 3. (1) bekezdése értelmében, a jegyző: a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát, megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. A járási gyámhivatal gyermekvédelmi-, gyámhatósági intézkedésről nem döntött a településen élő kiskorúak vonatkozásában, év folyamán. 5. A Kazincbarcikai Járási Gyámhivatal hatósági intézkedései: A Kazincbarcikai Járási Gyámhivatal hivatalunkat környezettanulmányok készítése miatt kereste meg 2013-ban. 36

37 37 6. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: év során a felügyeleti szervek ellenőrzést nem végeztek a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve Sajógalgóc község Önkormányzatánál év folyamán az első fokú határozatokkal szemben, jogorvoslati eljárás kérelemre, vagy hivatalból lefolytatásra nem került. 7. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők a településen Sajógalgóc bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Ugyanakkor szoros, élő a kapcsolat a Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal és a Sajókazai Rendőrőrssel. A rendőri szerv tájékoztatása szerint, a bűncselekményt elkövetők között gyermekkorú és fiatalkorú nem volt, mint ahogyan ezen korosztály terhére elkövetett bűncselekmény sem. Fentiek ellenére, fokozott figyelmet igényel a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, a rendőri szervek részéről, a fiatalkorú bűnelkövetés prevenciója, megelőzése. A megélhetési problémák, a jövedelmi helyzet romlása, illetve a gyermekkorhoz kapcsolódó felelősségre vonás hiánya, eredményezheti a községben is az érintett korosztály által elkövetett bűncselekmények és szabálysértések számának növekedését. 8. Jövőre vonatkozó, célok, elképzelések, javaslatok Az önkormányzat jelenlegi gazdálkodási, finanszírozási körülményei között a gyermekjóléti alapellátások körét bővíteni, a törvényi kötelező feladatok megvalósításán túl, nem tudja. Cél a meglévő alapellátási formák biztosítása, szinten tartása. A gyermekjóléti alapellátásra fordított, ahhoz kapcsolódó költségek: Megnevezés Gyermekvédelmi kedvezmény Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás E Ft Összesen 952 Önkormányzat évi összes működési kiadása Működési kiadások Gyermekjóléti kiadások 45017; 98% 952; 2% 37

38 38 A településen egyedüli civilszervezetként a Sajógalgócért Egyesület működik. Az Egyesület által szervezett programok, megvalósított pályázatok, az civilszervezetek tagjainak személyes közreműködése hozzájárul ahhoz, hogy a település gyermekkorú lakossága szervezetten töltse el szabadidejét, részt vegyen az egészséges életmódra, a közösségi életre irányuló nevelés folyamatában. Fontos feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése, mely elsősorban a szereplők szakmai felkészültségének, együttműködésének, hozzáállásának, tenni akarásának függvénye. Sajógalgóc, május 27. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 38

39 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Rendeletalkotás a levegő tisztaságának védelme érdekében. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet: Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1. sz. Rendelet-tervezet A döntés formája: rendelet Szavazás módja: minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a kül- és belterületi szabadtéri égetés vonatkozásában. Az OTSZ 225. (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály így különösen önkormányzati rendelet megengedi (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel szemben a Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján ,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

40 Ha a belterületi szabadtéri égetést a települési önkormányzat lehetővé teszi, de az égetést nem a rendeletben meghatározott időpontban és módon végezték, a bírságot kiszabó határozat egy példányát a jogerőre emelkedését követően haladéktalanul meg kell küldeni a települési önkormányzat részére is tájékoztatásul. Az önkormányzat a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2006.(VI.22.) önkormányzati rendeletében szabályozta az avar és kerti hulladék égetésének rendjét, a rendelet felülvizsgálata a jogszabályi módosulás következtében indokolt. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII tv. 48. (3) bek. értelmében a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet tervezet véleményezésre meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak, az elfogadott rendeletet pedig a szomszédos önkormányzatoknak, tájékoztatásul. Szuhakálló és Sajóivánka önkormányzatok tartalmi szempontból azonos rendelettervezeteinek jogszabályi megfelelőségéről a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal nyilatkozott, azzal szemben kifogást nem emelt. Minderre tekintettel indítványozom az előterjesztés szerint rendelet-tervezet megtárgyalását. Sajógalgóc, május 27. Jaskó Péter sk. 40

41 Előzetes hatásvizsgálat a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével a belterületi szabadtéri égetés szabályozott körülmények között valósulhat meg a településen, összhangban a környezetvédelmi, és tűzvédelmi szabályokkal. Társadalmi hatás: Az elsődleges cél, hogy a település közigazgatási területén a levegővédelmi szabályok, helyi szabályzók alkalmazásával is érvényesüljenek. Gazdasági, költségvetési hatás: nincs Környezeti-, egészségügyi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye az életminőség javítása. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terhek lényegi változása nem várható. A rendelet megalkotása szükségessége: Nem kötelező, lehetséges. A szabályozás hiányában a belterületi szabadtéri égetés tilos. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Valamennyi szabadtéri égetést megvalósító helyi lakossal szemben, a tűzvédelmi hatóság eljárhat. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket nem igényel.

42 Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(...) önkormányzati rendelete a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, a légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi egészség védelme és a levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával. 2. A rendelet hatálya Sajógalgóc Község közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki. A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai 3. A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell. 4. Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 5. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajost fűrészport stb. égetni tilos. (3) A járási hivatal hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések üzemeltetése során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. (5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 6. A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 7. Az avar és a kerti hulladék égetése a 8.. (1) bekezdésében foglaltak kivételével tilos. 42

43 8. (1) Az avar és kerti hulladék égetése március 15.- április 15. valamint október 15. november 15. közötti időszakban megengedett. A napi égetést a reggeli és az esti talajközeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 10:00 20:00 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, hétfőtől péntekig, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. (2) A kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, oly módon, hogy az égetés hősugárzása környezeti kárt ne okozzon, az emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztesse. (3) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. (4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. (6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.). A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum stb.), vagy egyéb vegyszert használni tilos. (7) Nem égethető kerti hulladék: a) szeles, ködös vagy erősen párás időben, b) ünnepnapokon, c) közterületen, d) egészségügyi-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, helyi igazgatási intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, e) éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében. (8) Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 9. (1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (2) Az országosan elrendelt erdőterületekre és azok 200 m-es környezetére vonatkozó általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad felmentést. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 10. (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának megelőzése érdekében. (4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani illetőleg tárolni. 43

44 11. A rendelet alkalmazása szempontjából: Értelmező rendelkezések a) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban kerti hulladék). b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása. c) Tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák. Vegyes és záró rendelkezések 12. (1)) A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. (2) A ban foglalt rendelkezéseket megszegőkkel szemben, a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. (3) A rendelet június 15-ével lép hatályba. Jaskó Péter sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 44

45 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: ---DB IV. NAPIREND Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázati lehetőség Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet: Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: határozat Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 1. A pályázat célja: Az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. Pályázati alcélok: a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés) aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 45

46 ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 3. A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege: Pályázati célok 5. A támogatás mértéke: Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft 1.a) b) c) A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő- képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely - hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti; - a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. (4) bekezdése szerinti köztartozása van; - adósságrendezési eljárás alatt áll; - a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte; 46

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a levegő tisztaságának védelme érdekében önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 25-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1240-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1506-3/2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr.

Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 942-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

2015. évi szakmai beszámoló. Sajókazai Nappali Szociális Központ. Szuhakálló

2015. évi szakmai beszámoló. Sajókazai Nappali Szociális Központ. Szuhakálló 2015. évi szakmai beszámoló Sajókazai Nappali Szociális Központ Szuhakálló Készítette: Fejtiné Nagy Erzsébet Az intézményről általában A Sajókazai Nappali Szociális Központ intézményének vezetését 2015.

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 1 Átfogó értékelés Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Gyvt. 96. (6) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, tekintettel a 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben