Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ"

Átírás

1 Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás

2 Tartalom Bevezetés Általános rendelkezések Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ hatálya Jogszabályi háttér Intézményi alapadatok Az intézmény alapítója és fenntartója Az intézmény fő adatai Az Alapító Okiratba foglaltak részletezése: Intézményi adatok nyilvánossága Adatvédelem Az intézmény alapdokumentumai Aláírási jog A Gyermekvédelmi Központ feladatai Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Lakásotthoni ellátás A HGGYK szervezete SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Az Intézmény vezetése Igazgató: Az igazgató helyettesítése: Gazdaság vezető Intézményi Tanács A Gyermekvédelmi Központ szervezeti egységei Az intézmény közösségei, kapcsolata egymással és a vezetéssel Az intézményi alkalmazottak közössége A nevelőtestület Az alkalmazotti közösség: Kapcsolattartás A vezetők és az alkalmazotti tanács közti kapcsolattartás Belső ellenőrzés A gondozási nevelési munka belső ellenőrzése Az Intézményi Tanács ellenőrzései A működés rendje Az intézmény házirendje A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Az épület rendje Ügyeleti rend Rendkívüli helyzetek Az SZMSZ elfogadása, módosítása A költségvetésre vonatkozó rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:

3 Bevezetés A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg Intézmény neve: Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Bíró István Török Imréné 1. Általános rendelkezések 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a gyermekvédelmi intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre, illetve a jogszabályok változásáig szól. 1.2.Az SZMSZ hatálya Kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény (lakásotthonok, irodahelyiség) területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyeken szervezett rendezvényeken a rendezvény ideje alatt Jogszabályi háttér Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosítása. Ennek keretében: gyermekotthoni ellátás mely szükség szerint speciális és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít 3

4 nevelőszülői ellátás mely szükség szerint különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése, a nevelőszülők részére nevelőszülői képzések, tanfolyamok szervezése. (Felnőttképzés, TEÁOR szám) Az intézmény az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik gyermekek, fiatalok teljes körű ellátásáról az elfogadott szakmai programjának megfelelően, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a gyermekvédelmi törvény és más rá érvényes jogszabály a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknek előír. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: évi XX. tv. Magyar Köztársaság Alkotmánya (2011 január 01-től Pedig Magyarország Alaptörvénye) évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 261/2002.(XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről a munka törvénykönyve évi XXII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv egyházi intézményekre vonatkozó része évi XXXIII. tv (KJT) a KJT végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. évi (X.8.) kormányrendelet 2. Intézményi alapadatok 2.1.Az intézmény alapítója és fenntartója A fenntartó: felügyeleti jogokkal rendelkezik; az intézmény működtetésének feladatát átruházza az intézmény igazgatójára kinevezi az igazgatót, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; dönt az intézmény szervezetét és tevékenységét érintő kérdésekben; vitás kérdésekben dönt; ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházza fel; 4

5 meghatározza az intézmény költségvetését, a kérhető költségtérítés szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását; ellenőrzi gyermekvédelmi szakellátás tevékenységeit, a gyermek balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, a baleseteket jelenti a megyei főjegyzőnek; értékeli a intézmény lakásotthoni és nevelőszülő hálózat szakmai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét; A működtető: gyakorolja a fenntartó által átruházott jogokat; képviseli a fenntartót a helyi intézkedést igénylő ügyekben; folyamatosan felügyeli a nevelés görögkatolikus jellegének érvényesülését; közvetítő szerepe révén folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény szakmai egységeivel és a fenntartóval. A Hajdúdorogi Egyházmegye intézkedik a fenntartó és az intézmény vitája esetén. A felügyeleti jogok: Hajdúdorogi Egyházmegye a törvényességi, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mint fenntartó a tulajdonosi jogokat gyakorolja. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az általa kiadott működési engedélyben meghatározott szakmai tevékenységek ellenőrzését végzi, gyakorolja. 2.2.Az intézmény fő adatai Az intézmény neve Hajdúsági Görög katolikus Gyermekvédelmi Központ címe 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. működési terület Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe telefonja 06/ fax 52/ címe honlapja Alapítója és fenntartója Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat A fenntartó címe: 4000 nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. Az intézmény alapítás éve Önálló intézmény Alapító okirata május 24. Működési engedély száma: adószáma jogállása típusa jogi személy Gyermekvédelmi központ 2.3. Az Alapító Okiratba foglaltak részletezése: Alaptevékenysége: Hajdúnánás városban 10 telephelyen, 10 lakásotthonban 113 férőhelyen, Polgáron, Hajdúnánáson, Görbeházán, Folyáson működő Nevelőszülő Hálózatunkban 115 férőhelyen neveljük-gondozzuk a szakellátásba beutalt gyermekeket. Az elhelyezett gyerekek a gyámhivatali határozat alapján: ideiglenes hatállyal elhelyezett, 5

6 átmeneti nevelésbe vett, tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátott fiatal Személyiségállapot szerint ellátunk: normál értelmi képességű, enyhe tanulási magatartási problémákkal küzdő gyermekeket, érzelmileg sérült gyermekeket. szükség esetén különleges szükségletű (enyhe fokban sérült képességű ) gyermekeket, szükség esetén speciális szükségletű gyermekeket Életkor szerint 3 24 év. Az alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység: üdültetés tanfolyamok szervezése kulturális programok szervezése tehetségfejlesztés A kiegészítő tevékenységeket a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, fiatalok felkészítésének, személyiség állapotának fejlesztését célozva a szakmai programban meghatározott feladatok sikeresebb elvégzésének támogatására folytatjuk. Ebbe beletartozik a fiataloknak, gyerekeknek, dolgozóinknak, nevelőszülőknek szóló továbbképzések szervezése, lebonyolítása, az intézményrendszerünkbe tartozó különböző célközönséget megszólító táboroztatás,kulturális, hitéleti, családgondozási és ifjúságvédelmi közösségi és családi ünnepek, rendezvények lebonyolítása és sport- és szabadidős tevékenységek rendezése. Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai: A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ a Szeretetszolgálaton belül működő önálló jogi személy, képviselője az igazgató. Az Alapító Okirat rendelkezése szerint önálló gazdálkodó szerv. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökről. Az intézményi ingó és ingatlan vagyon feletti használatba vételi jog a fenntartót illeti a Hajdú- Bihar megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében, az ingóságok, berendezések feletti rendelkezés joga a fenntartótól átruházva pedig az igazgatót, mint képviselőt illeti meg. Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval egyeztetett, de önálló bérgazdálkodást folytat. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6

7 2.4. Intézményi adatok nyilvánossága Intézményünk alapdokumentumait az igazgatói irodában és a könyvtárban helyezzük el, hogy mindenki szabadon megtekinthesse. Az intézmény alapdokumentumai és egyéb működési dokumentumai az intézmény honlapján bárki számára elérhetők, a módosítások alapján folyamatosan frissítjük. Intézményünk adatainak nyilvánosságra hozása érdekében honlapot működtet. Címe: A honlap kezelésével megbízott munkatárs feladata a honlap folyamatos frissítése. A honlapon megjelennek: Az intézmény legfontosabb adatai, mutatói Az intézmény bemutatása, története Az intézmény alapdokumentumai Szakmai egységek munkarendje, munkaterve és havi bontású programjai Az intézmény aktuális programjai, azok felhívásai és képanyaga Különös közzétételi lista szerinti egyéb adatok 2.5. Adatvédelem Az adatvédelem fontossága miatt intézményünk SZMSZ- e az alábbiak szerint szabályozza a felmerülő kérdéseket. Minden az intézményünkre, gyermekeinkre, fiataljainkra vonatkozó, azzal kapcsolatos esemény (gyereknap, verseny, kirándulás, stb.) intézményi közéletünk része, így az azokról való beszámolás nem követel meg előzetes beleegyezést. Az intézményrendszerünkben történő elhelyezéssel a gondozott gyermek, fiatal beleegyezik, hogy az intézmény honlapján és kiadványain megjelenjen olyan róla szóló kép és szöveg, mely az intézménnyel összefüggő eseményen készült. Minden kérdéses esetben a gyermek gyámja, vagy a korlátozott cselekvőképességű fiatal felnőtt gondnoka engedélyezi vagy tiltja a megjelenést. A honlapon elhelyezett képek a gyermekeinkről, fiataljainkról külön igazgatói engedély nélkül nem másolhatók semmilyen technikával, és máshol nem használhatók fel Az intézmény alapdokumentumai Alapító okirat Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Szakmai program( lakásotthoni, nevelőszülői) Házirend Etikai Kódex 2.7. Aláírási jog Aláírási jog az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettese és a gazdasági vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, helyettese, a gazdasági vezető. /Egyik aláíró a gazdasági vezető Az intézmény bélyegzője és annak használatára jogosultak A bélyegző használati szabályzó tartalmazza 7

8 3. A Gyermekvédelmi Központ feladatai 3.1 Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Az intézmény az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátásának családias környezetben történő biztosítása érdekében nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői hálózatot szakmai vezetője irányítja. A jogviszonnyal összefüggő jogokat, és kötelezettségeket a jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza ( melléklet). A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az intézmény igazgatójának kijelölése alapján fogadhatja az ideiglenesen beutalt gyermeket, és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet szükség esetén gyermekével együtt. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelés célját, alapelveit és módszereit tartalmazó szakmai program. Az intézmény a Hajdú-Bihar megyei TEGYESZ-en keresztül biztosítja a nevelőszülők felkészítését, továbbképzését,( későbbiekben a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat szervezésében), folyamatosan segíti a szakmai feladatok ellátását. A TEGYESZ a gyámigondozó tanácsadói rendszeres szakmai ellenőrzést végeznek, illetve a gyámi feladatok ellátásában nyújtanak segítséget. A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelő határozata alapján ellátja a nála elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámságát. Indokolt esetben az intézmény eseti gondnok biztosításával segíti a gyámot. A nevelőszülő részére az intézmény megtéríti a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges külön kiadásait. A költségtérítés feltételeit a ( melléklet )tartalmazza Lakásotthoni ellátás A gyermekotthon, illetve lakásotthon folyamatos munkarend szerint biztosítja a teljes körű ellátást a gyámhivatal által elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Az igazgató kijelölése és a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az elhelyezést az ideiglenesen beutalt gyermekek számára. Nevelési alapdokumentuma a szakmai program és az érdekképviseleti fórum egyetértésével jóváhagyott házirend. Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyámságát a szakmai egység vezetője, mint gyermekotthon vezető (gyermekvédelmi gyám) látja el. Közreműködik az egyéni elhelyezési terv megvalósításában. Az egyéni elhelyezési terv alapján elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, amely megalapozza a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító nevelő munkát. Elősegíti az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek és családja kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket felkészíti az önálló életvezetésre, előmozdítja, hogy tanulmányai sikeres befejezésével, szakma elsajátításával, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre. Utógondozói ellátást biztosít lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni, anya- és gyermekotthoni, illetve külső férőhelyen történő elhelyezéssel a gyámhivatal határozata alapján és a fiatal felnőttel kötött egyéni megállapodás szerint. Elősegíti a gondozásban lévő anya és gyermeke közötti megfelelő kapcsolat kialakítását, és fenntartását. Segíti a fiatal anyát a gyermeke gondozásával-nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, és felkészíti őt a családi életre, háztartásvezetésre. Kapcsolatot tart a gyermek nevelését, oktatását, szakképzését végző nevelési-oktatási intézménnyel. Gondoskodik a gyermek megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógypedagógiai ellátáshoz, terápiához való hozzájutásáról. Megteremti a felzárkóztatás, tehetséggondozás, szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. Elősegíti, hogy az etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájusson a kisebbség kulturális értékeihez. Lehetővé teszi azt, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását. Tervezett felnőttképzési tevékenység, szolgáltatás - döntés - előkészítő program nevelőszülők részére, - nevelőszülői tanfolyam, - örökbefogadói tanfolyam. 8

9 4. A HGGYK szervezete 4.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A szervezeti tagolódást a mellékelt organogram szemlélteti 4.2.Az Intézmény vezetése Igazgató: A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat vezetője által kinevezett igazgató. Megbízása a jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Feladat- és hatáskörébe tartozó területeket munkaköri leírása részletezi. Az igazgató jogköre: Képviseli az intézményt. Önállóan rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal. Munkáltatói jogkört gyakorol. Az igazgató feladatkörébe tartozik: A munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, a tevékenység irányítása. A személyi és szervezési feltételek biztosítása. Biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, az intézmény fenntartását, személyi ellátottságát. Elkészíti az Intézményi Tanács éves munkatervét. Az igazgató kizárólagos jogköre és feladatköre: Az intézmény alkalmazottai feletti teljes munkáltatói, valamint kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása. A HGGYK képviselete, személyre szóló felkérés esetén testületi, bizottsági tagként. Az utalványozási jogkör gyakorlása. Az intézmény működését biztosító szabályzatokat, utasításokat elkészíti. Jóváhagyja a szervezeti egységek Szakmai programját, a lakásotthonok házirendjét. Irányítja a gazdasági-irányítási egység és az Intézményi Tanács munkáját. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttel utógondozói megállapodást köt. Megköti a nevelőszülői megállapodást. Elkészíti a vezetők minősítését. A lakásotthon vezetők minősítéséhez a közvetlen felettes személy (szakmai vezető) előzetes értékelése szükséges Az igazgató helyettesítése: Az igazgatót szabadsága, betegsége vagy hivatalos távolléte,akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes a munkáltatói és bérgazdálkodási jogok kivételével teljes jogkörrel helyettesíti. Az gondozási-nevelési munka valamennyi területén a lakásotthoni és nevelőszülői hálózatban segíti a szakalkalmazottak munkáját, az intézmény napi működését. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és gondozási-nevelési munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő, megoldandó problémák intézésére és jelzésére. Feladatait a munkaköri leírás részletezi. A helyettes akadályoztatása esetén a vezetői feladatokra a lakásotthoni szakmai vezetőt kijelölni szakmai egységekből kell 9

10 Felelőssége és intézkedése: A működéssel kapcsolatos, a gyermekek, biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Gazdasági feladatok területén a gazdasági vezető segíti munkáját a helyettesítésben A helyettesítéssel megbízott vezető nem járhat el az alábbiakban: pénzügyi többletkötelezettség vállalásokban, (de alkalmanként legfeljebb ,- Ft-tal rendelkezhet, gazdasági vezetővel történő egyeztetése alapján), munkaerő felvételében és elbocsátásában, kivéve a munkavállaló által kezdeményezett felmondást és közös megegyezést, szervezet átalakításban és az SZMSZ módosításában, médiumoknak való nyilatkozattételben, kivéve, ha ezzel az igazgató megbízta Gazdaság vezető Felelős az intézményi költségvetés tervezetének és a költségvetési beszámolójának előkészítéséért, az intézmény gazdálkodásának előirányzatok között tartásáért. Biztosítja az intézmény állagának megőrzéséhez, berendezések, felszerelések cseréjéhez, pótlásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználását. Irányítja a gazdasági, pénzügyi, munka- és személyügyi feladatok ellátását. Folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó gazdasági osztályával, kézben tartja az HGGYK gazdálkodását, elszámolásait. Munkája közben folyamatosan egyeztet az intézmény vezetőjével. Közvetlenül irányítja a gazdasági ügyintéző, technikai dolgozók munkáját. Feladatait a munkaköri leírása részletezi. Gazdaságvezető helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági egység, általa kijelölt munkatársa helyettesíti Intézményi Tanács Az igazgató vezetői feladatait segítő döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Feladata az intézmény folyamatos, színvonalas működésének elősegítése, a végrehajtás megvitatása, a nevelő testület munkájának összehangolása a meghatározott feladatok megvalósítására. Tagjai: igazgató, szakmai egységvezetők, gazdasági vezető Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívhatók a szakmai munkaközösség-vezetők, a Érdekképviseleti Fórum vezetője, a gyermekjogi képviselő és az alkalmazotti tanács képviselője és az intézmény bármely munkatársa. Az intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását szabályzatok és mellékleteik, igazgatói utasítások, igazgatói hirdetések tartalmazzák. A vezetők közötti feladatmegosztás és a hatáskörök Az Intézményi Tanács havonta, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülést az igazgató hívja össze és vezeti. Üléseinek állandó programja az előző havi feladatokról való beszámolás és a soron következő feladatok megszervezése. 10

11 A szakmai egységvezetők által a HGGyK feladataival összefüggő szakmai, pedagógiai, szervezeti, működési kérdésekben javaslataikat az Intézményi Tanács elé terjeszthetik, amely azokat megtárgyalni köteles. Az Intézményi Tanács megvitatja és véleményezi: az éves költségvetés tervezetét és beszámolóját, a HGGyK bármely szervezeti egységét érintő átszervezésről, fejlesztési koncepciókról, szakmai szolgáltatások ellátásának rendjéről szóló szabályzatokat, a HGGyK tevékenységére vonatkozó kutatások indítását és lezárását, a HGGyK szolgáltatásairól készült összefoglaló elemzéseket, értékeléseket és beszámolókat. Az Intézményi Tanács tagjai az üléseken bizalmasnak minősített adatokat, közléseket kötelesek bizalmasan, a szakmai etikai szabályok szerint kezelni. Az Intézményi Tanács javaslatait, egységes állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással alakítja ki. Az egyes ülésekről feljegyzés, állásfoglalásairól határozat készül. Az igazgató köteles figyelembe venni a Tanács véleményét, de a döntései meghozatalában ahhoz nincs kötve A Gyermekvédelmi Központ szervezeti egységei Nevelőszülői Hálózat Lakásotthonok Szakmai egységei Gazdasági-irányítási egység A szervezeti egységek vezetői a szakmai egység vezetők és a gazdaság vezető. A szervezeti/szakmai egység vezetője felelős: A szervezeti/szakmai egysége hatékony és összehangolt munkájáért, a feladatok tervszerű kitűzéséért, a munka jó hatásfokú végrehajtásáért és a rendszeres ellenőrzésért. A szervezeti egység jogszabályoknak megfelelő, szakszerű intézkedésekben megvalósuló működéséért, az együttműködésért az intézmény egyéb szervezeti egységeivel, a gyermekvédelemben érdekelt, az intézménnyel munkakapcsolatban álló intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel. Az előírt adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítéséért, a nyilvántartások vezetéséért, a szervezeti/szakmai egység működéséhez előírt szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásra felterjesztéséért, karbantartásáért. A szakma etikai szabályainak betartásáért és betartatásáért. A szervezeti/szakmai egység vezetője köteles A szolgálat tagjainak havonta munkaértekezletet tartani, az információk átadása, a szükséges koordináció biztosítása céljából. Az értekezleten elhangzottakat feljegyzésben rögzítik. A vezetése alatt álló szervezeti egység működéséről rendszeresen beszámolni, a munkát akadályozó körülményről, rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést tenni az igazgatónak. A HGGyK Intézményi Tanácsának tagjaként a döntések előkészítésében közreműködni, a végrehajtásukban felelősen részt venni. A szervezeti egység tagjait évente tájékoztatni az alkalmazott, a szervezeti egység munkáját meghatározó szabályzókról. A szervezeti egység munkáját koordináló éves feladattervet készíteni. Összeállítani a szervezeti egységében dolgozó munkatársainak munkaköri leírását. A szervezeti/szakmai egység vezetője átruházott munkáltatói hatáskörben - az alábbi 11

12 intézkedések megtételére jogosult A szervezeti/szakmai egységben dolgozó munkatársainak elkészíti a munkaköri leírását, ellenőrzi munkabeosztását, gondoskodik szabadságolási ütemtervének elkészítéséről, melynek alapján kiadja a szabadságát, kezdeményezi alkalmazását, munkaviszonyának megszüntetését, részt vesz a képzések és továbbképzések szervezésében. Elrendeli a túlmunkát, a helyettesítést, a kiküldetést, melynek végrehajtását igazolja. Javaslatot tesz a terepen dolgozók működési területének meghatározására. A szervezeti/szakmai egységben dolgozókat utasítással látja el, beszámoltatja az elvégzett feladatokról, minősíti munkavégzésüket. Nyilvántartja a munkaterületét érintő jogszabályokat, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a hasonló feladatokat ellátó intézményekben kialakult munkamódszereket és kezdeményezi a tapasztaltak hasznosítását, a szervezeti/szakmai egység működésének esetleges módosítását. Javaslatot tehet a kiemelkedő munkavégzésért járó minőségi bérpótlék odaítélésére. A szervezeti egység vezetőjének helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása idején a szakmai egység vezetőt elsősorban az általa felkért szakmai egység vezető, másodsorban az általa kijelölt, szakmai egységében dolgozó munkatársa helyettesíti. Szakmai egység vezető további feladatai: Irányítja a több lakásotthonból álló szakmai egység dolgozóinak munkáját. Éves ellenőrzési terv alapján tematikus ellenőrzést végez a teljes körű ellátás biztosítása körében, melyről beszámol az Intézményi Tanács előtt. Koordinálja a feladatok megosztásában résztvevő személyek, intézmények munkáját. Intézkedik az engedély nélkül eltávozott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről. Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról beszámoltatja a felelősöket. Írásban jelenti a szakalkalmazott hiányzását az igazgatónak, amennyiben a lakásotthon működésében zavar keletkezik (ha az alkalmazotti létszám tartósan 5 fő alá esik). Gondoskodik a gondozási napok számszerű vezetéséről, és havonta tájékoztatja a a TEGYESZ Nyilvántartási és Információs Szolgálatát. A gyermek befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. Ellátja az irányítása alá tartozó szakmai egység lakásotthonaiban élő gyermekek gyámságával kapcsolatos gyámi feladatokat. Szakmai megfontolások alapján az igazgató engedélyezheti az irányítása alá nem tartozó lakásotthonban elhelyezett gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok ellátását. Kezeli a gyámsága alatt álló gyermekek személyi iratanyagát Intézkedik a befogadott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről, iratainak, okmányainak, ruházatának és személyes tárgyainak átvételéről. Kétheti rendszerességgel felkeresi az irányítása alá tartozó lakásotthont. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a lakásotthon vezetője, az utógondozó szakmai egység vezetője és a családgondozó. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetőjének feladatai: A nevelőszülőnek jelentkező személyeket nyilvántartásba veszi, számukra a tájékoztatót megküldi, környezettanulmányban tisztázza az előírt feltételek meglétét, gondoskodik a háziorvos véleményének beszerzéséről. 12

13 A feltételeknek meg nem felelő jelentkezőt - kérésére írásban - tájékoztatja. A jogszabályi feltételeknek megfelelő nevelőszülőnek jelentkezők kötelező felkészítő tanfolyamának szervezését végzi. A tanfolyamot végzetteket kérelmükre nyilvántartásba veszi. A nevelőszülői férőhelyeket a FIKSZ trénerek családértékelése alapján nyilvántartja, és a változásokról értesíti az intézmény vezetőjét. Az elhelyezési értekezletet előkészítő megbeszélésen kijelöli a gyermek nevelésére legalkalmasabb nevelőszülőt, segíti a gyermek befogadásának előkészítését. Részt vesz az elhelyezési tanácskozáson, és az elhelyezési javaslat elfogadását követően előterjeszti az igazgatónak a nevelőszülői jogviszonyt létesítő megállapodást. Az ellátások folyósításához a gazdasági-irányítási egységnek havonta igazolja a kifizetések jogosságát nevelőszülőnként és gyermekenként, valamint kiadási nemenként az utalandó juttatásokat. Folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, végzi szakmai ellenőrzését, rendszeresen vizsgálja, hogy a gyermekre fordítja-e a kapott ellátásokat. Megszervezi a működő nevelőszülők évi kétszeri 6 órás továbbképzését. Szervezi a nevelőszülő szakmai alkalmasságának 3 évenkénti vizsgálatát, illetve alkalmasság hiányának észlelésekor rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez. A gyermekkel és a nevelőszülővel közösen elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, a nevelőszülői családot szükség szerint, de legalább 3 hetente látogatva tájékozódik a gyermek harmonikus fejlődéséről. Segíti a nevelőszülőt a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, a szülői kapcsolattartás biztosításában. Figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél a gyermek és a szülő kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti nevelésben lévő gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításához a családgondozó által végzett környezettanulmány alapján tisztázza a gyermek szüleinek helyzetét, a tartós kapcsolattartás elmaradásának okát. A gyám javaslatának ismeretében kialakított véleményét az igazgató elé terjeszti. A gyermek fejlődéséről, a nevelőszülő tevékenységéről, a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. Rendszeres kapcsolatot tart a TEGYESZ Gyámi Tanácsadó Szolgálatával, tájékoztatást ad az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtásáról, a nevelőszülői családról. Rendszeres kapcsolatot tart a gyermek oktatási intézményével, tájékozódik a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről, szükséges esetben segíti a nevelőszülőt a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha a gyermek, vagy a nevelőszülő körülményeiben bekövetkező változások indokolják, előkészíti és szervezi a gyermek elhelyezésének megváltoztatására vonatkozó gyámhivatali rendelkezés végrehajtását. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz rajta kívül a gyermek, a gyám, a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó,. Az utógondozói ellátás igényléséhez szükséges előzetes nyilatkozatokat beszerzi. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. A gyámhivatal kirendelésére a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt utógondozását ellátja, és a fiatal felnőttel az utógondozói megállapodást aláírásra felterjeszti az igazgatónak. A HGGYK gazdasági-irányítási egységeinek feladatköre Az igazgató operatív feladatait segítő szervezeti egység. Tagjai: - gazdaság vezető, - gazdasági ügyintéző 13

14 - adminisztrátor gépkocsi vezető karbantartó Vezetését a gazdaság vezető látja el. A gazdasági iroda feladata a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, az intézményi vagyon kezelésével, a beszámolással és bérgazdálkodással, valamint a folyamatokba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Ellátja a, biztosítási feladatokat és a személyzeti munkát. Biztosítja a munka, baleset és tűzvédelmi jogszabályok, közegészségügyi előírások érvényesítésének feltételeit, és az ezekkel kapcsolatos oktatást. Kapcsolatot tart a munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatokat ellátó, fenntartó által megbízott vállalkozóval. Szervezi a munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát intézményi szinten. Munkaügyi nyilvántartást vezet az alkalmazottak munkából való távolmaradásáról, rendkívüli munkavégzéséről. Szervezi a gépkocsivezetők tevékenységét. Gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek személyi térítési díjának megállapításáról, beszedéséről és nyilvántartásáról. Biztosítja a lakásotthonok pénzügyi normatíváját. Nevelőszülők részére biztosítja a gondozási és nevelési díjat. A lakásotthonok dolgozóival, nevelőszolgálat szakembereivel megállapodást köt a közös leltárfelelősségről. Elkészíti és karbantartja az előírt gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokat. Elkészíti az intézmény költségvetését, pénzügyi finanszírozási terveit és a költségvetési beszámolókat, az éves adóbevallást és statisztikai jelentéseket. Kezeli a házi pénztárat. A szakmai vezetők adatszolgáltatása alapján megállapított gondozási napokra vonatkozó állami támogatás tervezéséhez és elszámolásához adatot szolgáltat a fenntartónak. A szakmai egység vezetők adatközlése alapján a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjat negyedévente, az utógondozói ellátottak által befizetendő térítési díjat havonta egyezteti nyilvántartásával, és gondoskodik a teljesítésről. A gazdasági, pénzügyi, számviteli munkafolyamatok szervezésénél kialakítja a belső ellenőrzést. Vezeti és nyilvántartja az intézmény dolgozói képzésük során megszerzett kreditpontok számát,.illetve a továbbképzésre fordítható keretösszeg felhasználását Elkészíti a selejtezési- és leltározási ütemtervet, és gondoskodik annak teljesítéséről. technikai dolgozók karbantartó Feladatköre Az intézmény teljes körű műszaki gondozása, karbantartások elvégezése, Mindazon karbantartási munkák elvégzése a lakásotthonok területén, amelyek a mindennapos működés közben adódnak és nem igényelik szakember kihívását. Felügyeli a fűtést és meleg vizet biztosító kazánokat a lakásotthonokban és az irodahelyiségben. Ellátja az udvarok gondozását, takarítását, a növények ápolását, ebben a gyermekek, fiatalok segítségét a lakásotthon vezetőkkel egyeztetve igénybe veszi. Évenkénti kötelező tisztasági meszelést a konyhákban, vizes helyiségekben elvégzi. Jelzi a gazdaságvezető felé, ha olyan típusú és mennyiségű illetve szakértelmet igénylő karbantartási munkát kell elvégezni, melyet egyedül nem tud 14

15 megoldani. ekkor a gazdaságvezető az intézmény fenntartó felé fordul segítségért, hogy más intézményében működő karbantartó szakembereket igénybe vehessük. Gépjármű vezető Adminisztátor gazdasági ügyintéző Rendszergazda takarító Ellátja az intézmény személyszállítási és anyagszállitási feladatai a gépjármű igénylő füzet bejegyzései alapján. A bejegyzett időpontokat a gazdaságvezető /szakmai vezetők segítségével tömbösíti a célszerű útvonalterv kialakításáért, kevesebb út kilométer elérésért. Figyeli gépjármű állapotát és jelzi az észrevett műszaki problémákat, és a gépjárművet elszállítja Intézi az intézmény adminisztrációs munkáját, melybe beletartozik az iratok kezelése, az iktatókönyv vezetése, postakönyv vezetése. Az intézménybe érkező levelek fogadása, szétosztása. Foglalkozik, személyi adatok nyilvántartásával. Naprakész a KIR illetve a fenntartó által preferált nyilvántartási rendszer kezelésében. Felelős az alkalmazottak személyi anyagainak naprakész anyagainak őrzéséért. Kézbesíti,iktatja, postázza az intézmény leveleit. Ő az intézmény pénztárosa. Munkáját a házipénztár kezelési szabályzata alapján végzi. Munkáját munkaköri leírás részletezi eseti szolgáltatásvásárlással végezzük a rendszer karbantartását Felelős az intézmény irodahelyiségeinek rendjéért, tisztaságáért. 5. Az intézmény közösségei, kapcsolata egymással és a vezetéssel 5.1.Az intézményi alkalmazottak közössége Az intézmény dolgozói a közalkalmazottakkal azonos jogú munkavállalók, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak köre szakalkalmazott - nevelő fejlesztő munkát végző pedagógus munkakörű, a nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő munkatárs úgy mint gyermekvédelmi asszisztens, gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi ügyintéző - és technikai dolgozókból áll össze. Az intézményi dolgozók jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a jogszabályok (Mt., Kjt.) és ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi szakalkalmazottja A nevelőtestület jogköre 15

16 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a testület véleményét költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek kialakításában. A nevelőtestületi döntési jogkörök: a szakmai program elfogadása és módosítása, a Szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, a továbbképzési terv elfogadására, a házirend elfogadása, az éves munkaterv készítése és elfogadása, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus munkakörű munkatárs kiválasztása, a fenntartói jóváhagyást igénylő szabályzatok jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása. A nevelőtestület jogkörét célszerűen az iskolai tanév időintervallumához igazított tartott testületi értekezleteken gyakorolja, melyek: a tanévnyitó értekezlet/a tanévzáró értekezlet ( megtartva szeptember utolsó vagy október első hetében) félévi értékelő értekezlet (megtartva az iskola félév zárás utáni két hétben) munkaértekezletek, nevelési értekezletek Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 51%-a kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy az Intézményi Tanács ezt indokoltnak tartja. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: A nevelőtestületi értekezlet határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a nevelőtestület egyik választott tagja készít, és két pedagógus hitelesít. (Tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, valamint olyan munkaértekezlet, megbeszélés, melyen valamilyen kérdésben döntés született.) A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt - csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt az értekezleten. Ilyen lehet pl.: Lakásotthon vezetői értekezletek Kibővített lakásotthon vezetői értkezletek 5.3. Az alkalmazotti közösség: Alkalmazotti közösség: az intézményben alkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége; Az alkalmazotti közösség működési rendje: Aki az intézménnyel munkaviszonyban, alkalmazotti viszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. 16

17 Az alkalmazotti tanács A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét megillető részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében az általuk választott alkalmazotti (üzemi) tanács, gyakorolja. A munkáltató, az alkalmazotti tanács és a munkavállaló a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során köteles együttműködni. Az alkalmazotti tanácsnak három tagja van, akiket titkos és közvetlen szavazással választanak meg. Az alkalmazotti tanács a saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, melyet a nevelőtestület véleményez és az alkalmazottak közössége fogad el. Jogköre véleményezi: a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét; az elfogadást megelőzően a továbbképzési programot, valamint a minőségi keresetkiegészítésre vonatkozó igazgatói határozatot; a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egysé, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket; a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére, felvételi adatlap tartalmára vonatkozó elképzeléseket, illetve a személyügyi tervet; a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket; a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét; az éves szabadságolási tervet; új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését; a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezetét; a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot; egyetértési jogot gyakorol a szociális segélykeret felosztásakor; tájékozódási jogköre: a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdések (legalább negyed évente); a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről; a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről (legalább félévente) Kapcsolattartás A vezetők közti kapcsolattartás Az Intézményi Tanács saját munkatervében rögzített időpontokban, továbbá az ellátandó feladatok fontossága, határideje tekintetében azonnali tanácskozást rendelhet el az igazgató A vezetők és az alkalmazotti tanács közti kapcsolattartás Döntése előtt az Intézményi Tanács meghívja az alkalmazotti tanács képviselőjét az ülésére, ha ott a jogkörébe tartozó kérdéssel foglalkozik. Az alkalmazotti tanács vezetői meghívhatják ülésükre az igazgatót, illetve tanácskozást kezdeményezhetnek az 6. Belső ellenőrzés A gondozási-nevelési munka ellenőrzésének célja az intézményben folyó tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges a nevelők munkáját segíteni, erősíteni, rendelkezésre állnak-e a szükséges tárgyi feltételek, elkezdett továbbképzést sikerrel befejezték-e. 17

18 6.1. A gondozási nevelési munka belső ellenőrzése Alapelvek Az ellenőrzés általában az ellenőrzött fél tudatával történik. Az ellenőrzés tapasztalatait a gyermekeket nevelőkkel egyénileg meg kell beszélni. Szükség esetén az Intézményi Tanács tagjaival közösen kell az értékelést elvégezni. Az értékelő jelentésre az értékelt észrevételt tehet. A tanévnyitó tantestületi értekezleten az előző év ellenőrzési tapasztalatait összegezni kell, és intézkedési tervet kell kidolgozni. Területei, ütemezése Az ellenőrzés átfogja teljes körű ellátás minden területét házi rend betartása; gyermeki jogok biztosítása, szabad vallásgyakorlás biztosítása, szabadidős tevékenységek, dokumentumok pontos vezetésének vizsgálata, munkafegyelem eredményesség vizsgálatok (hazagondozás, utógondozás sikeressége, kapcsolattartás, tankötelezettség teljesítése, tanulmányi felkészülés gyakorlata, pedagógiai fejlesztés, terápiák, tanfolyamok eredményessége, önálló életre felkészülés, felkészítés,, családi életre nevelés, csoportgazdálkodás, energia takarékosság megvalósítása nevelőtestület tevékenysége; pályakezdők munkája; lakásotthon gyermek közössége elégedettségi mutatói; rendezvények, ünnepélyek. Az ellenőrzés módszerei: lakásotthon látogatása (0 és 24 óra között); dokumentumok megtekintése; beszámoltatás. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszerét és ütemezését a évenként készülő ütemezési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. A belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató, végrehajtásáért az igazgató és a szakmai egységek vezetői és a gazdaságvezető felel. Indokolt esetben az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Ellenőrzésre jogosultak és kötelezettek: igazgató és helyettese, szakmai vezetők, gazdaság vezető. Az ellenőrzés tényét az ellenőrzést végzők saját ellenőrzési naplójába be kell jegyezni Az Intézményi Tanács ellenőrzései Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes, gazdaság vezető és szakmai vezetők munkáját, és ennek rendszeres eszköze a beszámoltatás. Az Igazgatói Tanács legalább egy tagja mindig jelen van a fenntartói és felügyeleti ellenőrzések alkalmával, a tapasztalatairól beszámol a nevelőtestületnek. A Igazgatói Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: nevelőtestület tevékenysége; nyilvántartás, irattár, leltár; költségvetés; tűz- és munkavédelem; technikai dolgozók ellenőrzése A MŰKÖDÉS RENDJE 18

19 1. A működés rendje Az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és etikai kódexét az intézmény valamennyi alkalmazottjával ismertetni kell, és minden az intézménnyel kapcsolatban álló érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni az intézmény hivatalos irodahelyiségében, illetve az intézmény honlapján (www.hloinfo.hu) A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza: Munkarendünk folyamatos munkarend, elkészítéséért, megismertetéséért a szakmai egység vezetők saját egységükben felelősek. Mivel ellátott gyermekeink, fiataljaink szinte mindegyike közoltatási intézmény tanulója, az elkészítéskor igazodni kell az adott tanév rendjéhez, figyelembe venni az éves szabadságolások tervezését Az intézmény házirendje Az intézményi rendszabályok /házirend/ tartalmazzák a gyermekeink, fiataljaink jogait és kötelességeit, valamint az intézmény rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden gondozott gyermekünk saját maga, másodsorban a nevelőik ügyelnek. Különös súlya van a házi rend be nem tartásának, súlyos megszegésének az utógondozói ellátottak körében, mert ez az utógondozói megállapodás felmondásához, az utógondozás megszüntetéséhez vezethet. A házirendet - melyet az intézményvezető készít el, és a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak egyetértésével - a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Az intézményben a nem szakalkalmazottak munkarendjét az alkalmazandó jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásaikat a gazdaságvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes vezetők tesznek javaslatot munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az alkalmazottak szabadságának kiadására Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermekek hozzátartozói látogatás alkalmával a lakásotthonok épületbe csak az ott dolgozó lakásotthon vezető nevelő, vagy a munkabeosztás szerint éppen dolgozó gyermekfelügyelő engedélyével léphetnek be és csak a kijelölt helyiségben tartózkodhatnak. Felügyelt kapcsolattartás elrendelése esetén általában a család és utógondozó illetve a kapcsolattartás felügyeletére kijelölt munkatárs jelenlétében kerülhet sor. Gyakorlatot teljesítő főiskolai egyetemi hallgatók gyermekvédelmi tanfolyamot végzők az igazgató engedélyével és időtartamban tartózkodhatnak a kijelölt lakásotthonban 1.4. Az épület rendje Az intézményhez tartozó lakásotthonok területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: a közösségi tulajdont védeni a berendezéseket rendeltetésszerűen használni a lakásotthonok rendjét és tisztaságát megőrizni, arra törekedni az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni 19

20 a tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. az intézmény egész területén dohányozni tilos KI KELL függeszteni minden lakásotthonban a hirdető falra a mentők, tűzoltók, rendőrség orvosi ügyelet telefonszámát, működési engedélyt, gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét, házirendet 1.5. Ügyeleti rend A lakásotthonok párosával kijelölve havi forgásban ügyeletes befogadó lakásotthonok a rendőrség által családjuktól, más gyermekvédelmi intézményekből engedély nélkül távozott gyermekek számára. Az első lakásotthon a fő befogadó, a második csak abban az esetben, ha az első kijelölt lakásotthon már nem tudja elhelyezni több gyermeket. ( Ezen ügyeleti rendet minden évben megújítva eljuttatjuk a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra és minden lakásotthonunkba. Elkészítéséért a lakásotthoni szakmai vezetők a felelősek) Ha lehetséges a gyermek rendőrök által átadott, vagy vélhető állandó tartózkodási címét értesíteni kell, (legkéőbb másnap reggel)megbeszélve a gyermek elszállításának időpontját, illetve értesíteni akkor is ha az adott lakásotthonból is távozott engedély nélkül. A gyermekek nevét, érkezését, címét, távozás időpontját a csoportnapló végén rendszeresített nyomtatványban rögzíteni kell. A szökött gyermek(ke)et hygiéniai szempontból a legtisztább állapotba kell hozni, étkeztetni a lakásotthon napi rendje szerint, és éjszakára elszállásolni. Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálata amely lehet: előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági, időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat, soron kívüli munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat, melyet a Foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. Valamennyi dolgozó kötelező tüdőszűrésen vesz részt. Az erről szóló igazolást szükség szerint be kell mutatnia 1.6. Rendkívüli helyzetek Az intézmény vezetője rendkívüli helyzetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, ha a nevelőtestület az intézmény működésére, a gyermekekre vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelésioktatási intézmény vezetője elrendelte Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Halasztást nem tűrő esetekben a közvetlen veszély elhárítására az azt észlelő alkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 20

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. o. Általános rendelkezések 5.o. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben