FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E"

Átírás

1 FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26. oldalig). Készítette: Ferenczi Róbert igazgató Töltéstava, szeptember 1.

2 2 I. BEVEZETÉS 1. A házirend fogalma, hatálya A házirend az intézmény életének alapvető szabályait, a jogokat és a kötelességeket, a munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket rögzítő dokumentum. Az aláírásokkal hitelesített házirend személyi hatálya az intézményben foglalkoztatott közakalmazottakra, az intézmény tanulóira, és a tanulók szüleire (gondviselőire) terjed ki. A házirend területi hatálya kiterjed az intézmény területén folyó iskolai életre (beleértve az intézménybe való érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre, programokra, kirándulásokra. A házirend az elfogadása és a kihirdetése után (a dokumentum aláírásának dátuma) lép hatályba és a következő módosításig érvényes (időbeli hatály). A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után. 2. A házirend célja: olyan helyi jogforrás létrehozása, amely az alapját képező jogszabályokkal és az intézmény többi szabályzatával együtt együtt biztosítja az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes oktató- nevelő munkát, és a kiegyensúlyozott közösségi életet. 3. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: o törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával o a közösség életének szervezését o pedagógia programjában megfogalmazott célok megvalósítását o az oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását o szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek,tanulók egymással való kapcsolatát o kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését 4. A házirend szabályainak alapjai: o a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény 11. (1) bekezdése, 40. (7) bekezdése, 59. (5) bekezdése, 62.,valamint a többi vonatkozó paragrafusai o az oktatási intézmények működésére vonatkozó többször módosított 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 9. (7) beketdése, 31. (2) bekezdése o az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény o és az 1991.évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai és óvodai életre vonatkozó szabályai

3 3 o a házirend egyéb forrásai az intézmények ( Napraforgó Óvoda, Fiáth János ÁMK és Könyvtár) korábbi házirendje,az intézmény pedagógiai programja, és a nevelőtestület oktató- nevelő munkára vonatkozó célkitűzései 5. A házirend elfogadásának szabályai o A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. o A házirend tervezetét megvitatják: a nevelőtestület, az iskolai tanulóközösségek, illetve azok képviselői, a diákönkormányzat és a szülői szervezetek. o Véleményüket javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. o Az iskola igazgatója a tantestület, a diák-önkormányzat, és a szülői munkaközösség véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezik a szülői szervezetek és a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. o Ha az egyetértés jog gyakorlói (a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia. o A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. o A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jogok gyakorlását. 6. A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani: o ha jogszabályi változások következnek be o ha az igazgató, a nevelőtestület a diákönkormányzat, az iskolaszék együttesen igényt tartanak erre Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását javasolhatja: o az iskola igazgatója o a nevelőtestület o a szülői szervezet o a diákönkormányzat iskolai vezetősége A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az igazgatónak. A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell.

4 4 7. A tanulók (gyermekek) közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából tekintettel a szülői szervezet és a diákönkormányzat jogainak gyakorlására Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: o diákönkormányzat o osztályközösség o óvodai csoport (a gyermekek életkora miatt a szüleik) o napközis csoport/tanulószoba o szakkör o sportkör Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatnak. Új diákönkormányzat létrehozásáról, az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell. A diák-önkörmányzat szervezeti és működési rendjét e szabályzat melléklete tartalmazza. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének o a tanulók létszámának 2/3-a, illetve o egy teljes tanulóközösség minősül. 8. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az elfogadástól számított 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: o tanári szoba o tantermek o folyosó (iskola, óvoda, művelődési ház, tornacsarnok). A házirendből 1-1 példányt kapnak: o beíratkozáskor és a házirend változásakor minden gyermek/szülő o diákönkormányzat vezetője o a diákönkormányzatot segítő pedagógus o a szülői szervezetek vezetői o az osztályfőnökök A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: o osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal o illetve szülői értekezleten a szülőkkel 9. Általános elvárások Intézményünk nevelőtestülete fontosnak tartja a következőket:

5 5 o az intézmény valamennyi tanulója (életkorának figyelembevételével) ismerje meg az intézmény múltját, s ápolja annak hagyományait o az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célokat, normákat o az iskola tanulói fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait o az iskolai, óvodai élet minden területén mindenki vigyázzon saját maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA 1. A tanuló jogai: o a tanulói jogviszony a beíratás napján jön létere, a gyermek (szülő) ettől kezdve gyakorolhatja jogait o minden tanulónak joga van az egyenlő bánásmód elvéhez, sem közvetlen, sem közvetett módon nem érheti hátrányos megkülönböztetés o adottságainak, érdeklődésének és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön o képességeihez mérten továbbtanuljon o személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára o kultúrált formában tájékozódjon érdemjegyeivel, tanulmányi előmenetelével,és az iskolai élettel összefüggő kérdésekről o kérdéseire érdemi választ kapjon o egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon o dolgozatát 10 napon belül kiértékelve visszakapja o véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, oly módon, hogy az ne sértse mások emberi méltóságát o javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben o részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken o napköziotthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön o látogathassa az intézmény könyvtárát o az iskola helyiségeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használhatja pedagógus felügyelete mellett

6 6 o gyakorolhassa vallását, de oly módon, hogy azzal ne akadályozza az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint ne sértse meg mások emberi méltóságát, személyiségi jogait o kezdeményezheti diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását o választhat és választható diákönkormányzati tisztségviselőnek, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre o rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet o saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kaphat, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi o vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérhet osztályfőnökétől, a szaktanároktól, a gyermekvédelmi felelőstől, az iskola igazgatójától. o a tanuló a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül szülői aláírással az igazgatónál kezdeményezheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát o a tantárgyválasztásra az intézmény elfogadott helyi tantervének, és a vonatkozó jogszabályoknak az előírásai az irányadók (243/2003.(XII.17. Kormányrendelet 9., a 11/1994. (VI:8.) MKM rendelet 4/A. (1) bek.b, pont ) 2. A diákönkormányzat jogai: o véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, o évente egy alkalommmal jogosult diákközgyűlést összehívni, a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok gyakorlásának áttekintése céljából, o egyetértési jogot gyakorol a közoktatási törvény 64 (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben. o a nevelőtestület véleményének kikérése mellett dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 3. Jogorvoslat Akinek sérelme van, a következő fórumokon kérheti azok érdemi megválaszolását, orvoslását: o szaktanár o osztályfőnök o igazgató o diákönkormányzat o szülői munkaközösség A felsorolt lehetőségeket a célszerűség szerint kell igénybe venni.az itt felsorolt fórumokon tett intézkedések eredménytelensége esetén a közoktatási törvényben meghatározott jogorvoslati eszközök vehetők igénybe:

7 7 o egyéni érdeksérelemre való hivatkozással felülbírálati kérelem, melyet a nevelőtestület tagjaiból álló legalább 3 tagú bizottság vizsgál ki o jogszabálysértésre való hivatkozással törvényességi kérelem, melynek kivizsgálására a fenntartó jogosult Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 3. A tanuló kötelességei: o tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, és tanulótársait o úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában o tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el o figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon o a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését, és az ellenőrzőkönyvét mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon, a szükségesnél nagyobb értéket képvislő tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal o vegyen részt minden, az iskola által kötelezően meghirdetett programokon, tartsa be a házirend előírásait o az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kultúráltan, és magatartásával mutasson példát o az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, az életkorának megfelelő legyen, az iskolai ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát, lányoknak fehér blúz és sötét szoknya, a fiúknak fehér ing és sötét öltöny vagy hosszú nadrág o a tanóra megkezdése előtt 10 perccel jelenjen meg o vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg o óvja saját és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat o a tanuló köteles vigyázni saját maga és tanulótársai, pedagógusai testi épségére, továbbá köteles tiszteletben tartani társai és az iskola pedagógusai és dolgozói személyiségi jogait. o észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket o a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon

8 8 o életkorának megfelelő mértékben közreműködjön az iskola épületének és környezetének rendben tartásában 4. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: o osztályfőnöki órák (folyamatosan) o iskolagyűlések (alkalomszerűen) o faliújság, hirdetőtáblák (folyamatosan) o diákönkormányzat gyűlései (szükség szerint) o faluújság III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 6 00 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt. A tanulóknak 7 óra 30 és 7 óra 40 között kell az iskolába érkezniük. Ez alól indokolt esetben az igazgató adhat felmentést. Győrságról a tanulók autóbusszal jönnek, amely 7 óra 20 perckor indul. 7 óra 35 percre érkezik az iskolához. Visszafelé 15 óra 5 perckor indul, és 15 óra 20 percre ér Győrságra. A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskola udvara, rossz idő esetén a tantermekben kell gyülekezni. A kerékpárral érkezők a kapuban leszállva tolják kerékpárjukat a tárolóba, hazafelé a kapuban szállnak fel rá. A szülők a gyermekeiket csak a bejárati ajtóig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak ott várhatják őket. Az iskolában a csengetési rend az alábbi: Óra Időtartam Szünet folyosó tízóraizás udvari szünet folyosó folyosó A tanítási órák ideje: 45 perc

9 9 A tízórait az osztályos tanulók az ebédlőben fogyasztják el. A 4-8. osztályos gyerekek a tanteremben, asztaluknál ülve, szalvéta felett eszik meg. Részükre a tízórait az osztályfőnök által kijelölt személy hozza be. Az ebédelés rendje: tól folyamatosan, csoportbontásban történik a napközis, tanulószobás nevelővel. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. Váltócipő használata nem kötelező, de főleg a téli időszakban ajánlott. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük és ott fegyelmezetten kell várniuk a tanárt. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár köteles az osztálynaplóba bejegyezni. Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik. A tanítási órákon a tanuló köteles: o tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, előkészíteni o tanórán figyelni o képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában o ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni o úgy viselkedjen, hogy társai munkáját magatartásával ne akadályozza, és zavarja Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrzőkönyvet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket, s egyéb közléseket 2 napon belül otthon a szüleivel (gondviselővel) aláíratni. Egy tanítási napon az osztályközösség legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár köteles már 1 héttel előbb bejelenteni a tanulóknak. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrzőkönyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: o hetesek A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése lapján A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg.

10 10 A hetesek feladatai az alábbiak: o gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.) o a szünetben a termet kiszellőztetik o a szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét o ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek o óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.) IV. TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS IGAZOLÁSA A tanulónak a tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrzőkönyvébe kell beírni. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. A tanuló a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnökének mutatja be, legkésőbb a mulasztást követő 3 munkanapon belül. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Közoktatási törvényben foglalt óraszámot. ( együttesen maximum 250 óra, illetve az adott tanóra 30 %-a) V. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Az iskola a tanórai foglakozások mellett - igény szerint - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközis foglalkozás, tanulószobai foglalkozás, szakkör, sportkör, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozilátogatások, iskolai ünnepélyek és egyéb rendezvények. A tanulmányi kirándulások, egyéb iskolán kívüli programok költségeit a szülő viseli, azonban ehhez az intézmény hozzájárulhat.

11 11 Az előbbiekben felsorolt tanórán kívüli rendezvények csak pedagógus irányításával és felügyelete mellett szervezhetők meg és bonyolíthatók le. A tanórán kívüli foglakozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek és arról a szülő engedélyével maradhatnak távol. Ha a tanuló saját és szülői kérés alapján felvételt nyert valamely nem kötelező foglalkozásra, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. Onnan kimaradni csak igazgatói engedély alapján, indokolt esetben lehet. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. VI. A NAPKÖZIS/TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS A FOGLAKOZÁSOK RENDJE: A napközis csoportba tartozik az 1-4. osztály, a tanulószobai csoportba a 5-8. osztály. A napközi 11 óra 30 perctől 16 óra 10 percig tart. Minden tanuló (alsós, felsős), akinek az adott tanítási napon 4 órája volt, a napközis teremben gyülekezik. A tanulószoba 12 óra 10 perctől 15 óra 10 percig tart. Kötelező tanulási idő mindkét helyen: A napközis és tanulószobás tanulók a tanulási időben az iskola által szervezett szakkörökön, sportkörökön csak a szülők beleegyezésével vehetnek részt úgy, hogy a szülő biztosítja a tanuló másnapi tanítási órákra való felkészülését. A kötelező tanulási időben a szülők nem zavarhatják a tanulmányi munkát. A folyosón a tanítási idő után gyerekek csak pedagógusok felügyeletével tartózkodhatnak. A napközis csoport az órarendhez igazodva kezdi meg programját. A napközis termet órakor tanári kísérettel hagyhatják el óra előtt eltávozni csak a szülő írásbeli kérésére lehet. A napközibe/tanulószobára való jelentkezés a megelőző tanév végén történik. Aki a napközibe/tanulószobába nem iratkozott be, azért a tanítás után felügyeletet és felelősséget nem vállalunk. Minden tanulót felveszünk a napközi illetve a tanulószobai foglalkozásokra. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előre kihirdetett időpontban az élelmezésvezetőnél történik. Az étkezés lemondása előző napon 9 óráig az élelmezésvezetőnél lehetséges. Az étkezési díjak befizetésére pénzkezelési szabályok miatt csak a kijelölt időpontokban van lehetőség! VII. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA

12 12 Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár engedélye szükséges: o tornaterem o számítástechnikai terem o szertárak o technikaterem és tankonyha o fejlesztőszoba Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tilos az iskolába tökmagot, napraforgót hozni, rágógumit rágni és tanítási órán engedély nélkül táplálkozni.nem szabad olyan divatékszert viselni, amely a tanuló testi épségét az iskolai foglalkozásokon veszélyezteti. Az iskolában tanítási napon tilos a mobiltelefon használata. Ez alól a nevelők adhatnak felmentést. Nem célszerű az iskolába nagyobb összeget, értéktárgyat hozni. Az iskola ezekért és az udvaron lévő kerékpárokért felelősséget nem vállal. Az audiovizuális eszközöket csak a tanár helyezheti üzembe. Szúró- és vágóeszközöket, valamint gyúlékony anyagokat csak szakórán, felnőtt jelenlétében használhatnak a tanulók. Az iskola területére csak az intézmény dolgozói jogosultak gépkocsival vagy motorkerékpárral behajtani, a megfelelő óvatosság mellett. A parkoló használata mindenki számára kötelező. A balesetek elkerülése végett ehhez más esetekben az igazgató engedélye szükséges. Az iskola udvarán a tanulók számára a kerékpározás tilos. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre és a tisztaságra. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra illetve foglakozás után kulccsal be kell zárni. A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szobában, az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. Az iskolai létesítmények hasznosításából származó bevételeket a vonatkozó rendeletek alapján lehet felhasználni. Az iskola sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja az iskolai sportkör működését.

13 13 VIII. AZ INTÉZMÉNY RENDEZVÉNYEIN TILTOTT TANULÓI MAGATARTÁS ÉS A KÜLÖNBÖZŐ DOLGOK BEVITELÉNEK TILALMA Az iskolában tilos: o a dohányzás, a szeszesital fogyasztás és minden egyéb károsító szer használata, fogyasztása o petárda és egyéb robbanás-, vagy tűzveszélyes eszköz, gázspray használata és behozatala o kozmetikai cikkek közül a rúzs, szem- és hajfesték, körömlakk használata, tetoválás, piercing alkalmazása, mivel ezek a gyermeki bőrre ártalmasak vagy veszélyezteti a tanulók testi épségét o az iskola egész területén a rágógumi, a szotyola, a tökmag és a pálcikás nyalóka fogyasztása o a belső udvarokon a labdarúgás, a kerékpározás, motorozás és minden olyan játék, ami az épület épségét és a tanulók testi épségét veszélyezteti o az iskola területén fára mászni o minden szúró-, vagy vágószerszám, eszköz, kés stb. engedély nélküli használata o igazgatói engedély nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, beleértve a csereberét is o a rádió, walkman, magnó, elektromos játék, stb. behozatala, illetve használata, tilos mindennemű szerencsejáték o mobiltelefon használata iskola területén o idegeneknek az intézmény területén tartózkodni TILOS, kivéve, ha a könyvtárat vagy a tornacsarnokot veszik igénybe, vagy az intézmény vezetője által megrendelt szolgáltatást teljesítenek, vagy bérelik az intézmény valamely helyiségét. IX. A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA (TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ) Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok családjuk anyagi helyzetétől függően, kérelmükre ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesülhetnek. Részben vagy egészben mentesülhetnek a tanulókat terhelő költségek (térítési díj) megfizetése alól, vagy engedélyt kaphanak a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására, vagy a részletekben való fizetésre

14 14 Az intézmény vezetője saját hatáskörében dönt a szociális alapon adható térítési díjak csökkentéséről. A kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérése után dönt azokról. X. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A TANULÓKRA A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek megismerni, érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán és szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, a védőnő, a gyermekvédelmi szolgálat és a gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége az intézmény bejáratánál van kifüggesztve. Az iskola elektromos riasztórendszerrel van ellátva. Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik az óraközi szünetekben illetve tanítás után. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola és a polgármesteri hivatal bejáratánál kifüggesztett hirdetésekből szerezhetnek tudomást. Az iskolai rendezvények helyét és időpontját évente az iskolai munkaterv foglalja össze. Iskolai rendezvénynek minősül: o iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) o nemzeti ünnepek o helyi rendezvények o diák- és sportnapok o iskolai kirándulások o nyílt napok

15 15 XII. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: o példamutató magatartást tanúsít o kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el o az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez o az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, ill.eredményt ér el o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez - az iskola jutalomban részesíti. Az iskolai jutalmazás formái Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: o szaktanári dicséret o napközis nevelői dicséret o osztályfőnöki dicséret o igazgatói dicséret o nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: o szaktárgyi teljesítményért o példamutató magatartásért o kiemelkedő szorgalomért o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.

16 16 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. XIII. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK Azt a tanulót, aki o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti o a tanulói házirend előírásait megszegi o igazolatlanul mulaszt o bármely módon árt az iskola jó hírnevének - büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái o szaktanári figyelmeztetés o napközis nevelői figyelmeztetés o osztályfőnöki figyelmeztetés o osztályfőnöki intés o osztályfőnöki megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói intés o igazgatói megrovás o tantestületi figyelmeztetés o tantestületi intés o tantestületi megrovás Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.

17 17 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg.

18 18 A NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE A GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA I. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve, címe, telefonszámai, Napraforgó Óvoda. (a Fiáth János ÁMK,Könyvtár és Óvoda intézményegysége) 9086 Töltéstava, Iskola út 42. Telefonszám: 96/ ; II. Az óvodára vonatkozó szabályozás Az óvoda három éves kortól az iskolához járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. Az óvoda körzete: Töltéstava község. Ill. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje. Az óvodai beíratás az Óvodai felvételi előjegyzési napló -ba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban, általában április közepén, egy héten át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványt hozzák magukkal. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától óvodai nevelésben köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra. A gyermekek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. IV.Az óvoda nyitvatartási rendje. Az óvodában: o a nevelési év minden év ig tart. o az oktatási év minden év ig tart. A nyári és a téli zárás időpontjai: o - a nyári karbantartás ideje: minden évben től kezdve négy hét o - a téli szünet idejére az óvoda zárva tart Nevelés nélküli napok a 11/1994.sz. MMK. rendelet alapján: Az év 5 nevelés nélküli munkanapjából kettőt szünetek idején szervezünk, így a szorgalmi időre 3 marad. Ezek ütemezését egyeztetjük az iskolával. Az nevelés nélküli napok felhasználásának elvei: Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartása. Az óvoda napi nyitva tartása: Hétfőtől péntekig: óráig tart.

19 19 Kérjük, hogy a gyermekeket minden nap legkésőbb 8 30 óráig szíveskedjenek behozni az óvodába, segítve ezzel az óvodai napirend érvényesülését. A gyermekek biztonsága érdekében 8 30 órakor bezárjuk a bejárati ajtót. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában óráig tartó időszakban zajlanak. V. Gyermekek az óvodában. Az óvodába járás szabályai A gyermek igénybe veheti az óvodát: o a harmadik életévét betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, de legfelljebb annak az oktastási évnek a végéig, amelyben a hetedik életévükwet betöltik o ha teljesen egészséges, erről orvosi igazolást hozott, o megbízhatóan ágy-és szobatiszta; o a szülő az étkezési térítési díjat befizette. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje a Ktv. 24. (4) szerint napi 10 óránál hosszabb nem lehet. Gyermeki jogok gyakorlásának rendje A gyermekek nagyobb közössége alatt a beíratott gyermekek 20%-át, vagy egy csoportnyi gyermeket értünk. A gyermekek jogainak érvényesülését az óvoda valamennyi dolgozója köteles messzemenően tiszteletben tartani. Az óvodás gyermekek életkora még nem teszi lehetővé, hogy jogaikat teljes mértékben képviseljék, így jogaik egy részét szüleik, és az óvodapedagógusok érvényesítik. A gyermeknek az óvodában joga van: o a beiratkozás napjától szülőjével ellátogatni az óvodába, megismerkedni a leendő o óvónőjével, esetleg csoporttársaival, szülői felügyelet mellett játszani az udvaron o a rendszeres óvodába járás első napjától a törvény és a nevelési programunk által nyújtott lehetóségek igénybevételéhez o az egészséges, biztonságos környezethez, életkorának, fejlettségének megfelelő szabad játékhoz, kezdeményezéseken való részvételhez, az egyéni igénye szerinti szükséglet kielégítéshez, /ételfogyasztás, pihenés/ valamint elegendő mozgáshoz és szabad levegőn való tartózkodáshoz o állandó óvodapedagógusi felügyeletre o emberi méltóságának, etnikai, vallási, nemzeti, világnézeti önazonosságának tiszteletben tartására

20 20 o képességeinek, érdeklodésének megfelelo nevelésben, oktatásban részt venni, a helyi nevelési program alapján o cselekvési szabadsághoz, a családhoz, személyiségének, egyéniségének szabad kibontakoztatásához, de csak úgy, hogy ezzel nem veszélyezteti saját és társai testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többi gyermek, játékhoz, pihenéshez, tanuláshoz, muvelodéshez és minden más tevékenységhez való jogát o állapotának, személyes adottságainak megfelelo, megkülönböztetett ellátásban részesülni /szakszolgálatok/ o családja helyzetétol függoen ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részt venni. A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje o Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása. o A gyermekeket napi rendszerességgel tájékoztatni kell az őket érintő eseményekről. Az előre tervezheto dolgokról - színház látogatás, ünnepre készülődés, kirándulás stb. időben kell felvilágosítást adni a gyermekeknek, hogy készülhessenek, ráhangolódhassanak az eseményre. A szülőket is időben tájékoztatni kell, hogy segíthessék elfogadni, feldolgozni az élményt. o Váratlan események bekövetkeztekor a gyermekek számára világos, érthető magyarázatot kell adni, jelezve, hogy változás természetes dolog, de a felmerülő nehézségre, problémára mindig van megoldás. A gyermekek vélemény nyilvánításának formái Az óvónőknek törekedniük kell arra, hogy a beszédfegyelem megtartása mellett a gyermekek elmondhassák, vagy valamilyen módon kifejezhessék véleményüket az őket foglalkoztató kérdésekről. A gyermeki vélemény nyilvánítás formái: - beszéd, - képi úton történő kifejezés rajz, - játékban való kivetítés. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje A gyermekek minden nap óráig, illetve esetenként 8 30 óráig összevont csoportban gyülekeznek. Az érkező óvónők a gyermekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 8 30 óráig tart. Délután óráig szintén összevont csoportokban tevékenykednek a gyermekek. A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26.

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. HÁZIREND Az Óvoda házirendje a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben