FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E"

Átírás

1 FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26. oldalig). Készítette: Ferenczi Róbert igazgató Töltéstava, szeptember 1.

2 2 I. BEVEZETÉS 1. A házirend fogalma, hatálya A házirend az intézmény életének alapvető szabályait, a jogokat és a kötelességeket, a munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket rögzítő dokumentum. Az aláírásokkal hitelesített házirend személyi hatálya az intézményben foglalkoztatott közakalmazottakra, az intézmény tanulóira, és a tanulók szüleire (gondviselőire) terjed ki. A házirend területi hatálya kiterjed az intézmény területén folyó iskolai életre (beleértve az intézménybe való érkezéstől az onnan való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre, programokra, kirándulásokra. A házirend az elfogadása és a kihirdetése után (a dokumentum aláírásának dátuma) lép hatályba és a következő módosításig érvényes (időbeli hatály). A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után. 2. A házirend célja: olyan helyi jogforrás létrehozása, amely az alapját képező jogszabályokkal és az intézmény többi szabályzatával együtt együtt biztosítja az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes oktató- nevelő munkát, és a kiegyensúlyozott közösségi életet. 3. A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: o törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával o a közösség életének szervezését o pedagógia programjában megfogalmazott célok megvalósítását o az oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását o szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek,tanulók egymással való kapcsolatát o kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését 4. A házirend szabályainak alapjai: o a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény 11. (1) bekezdése, 40. (7) bekezdése, 59. (5) bekezdése, 62.,valamint a többi vonatkozó paragrafusai o az oktatási intézmények működésére vonatkozó többször módosított 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 9. (7) beketdése, 31. (2) bekezdése o az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény o és az 1991.évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai és óvodai életre vonatkozó szabályai

3 3 o a házirend egyéb forrásai az intézmények ( Napraforgó Óvoda, Fiáth János ÁMK és Könyvtár) korábbi házirendje,az intézmény pedagógiai programja, és a nevelőtestület oktató- nevelő munkára vonatkozó célkitűzései 5. A házirend elfogadásának szabályai o A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. o A házirend tervezetét megvitatják: a nevelőtestület, az iskolai tanulóközösségek, illetve azok képviselői, a diákönkormányzat és a szülői szervezetek. o Véleményüket javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. o Az iskola igazgatója a tantestület, a diák-önkormányzat, és a szülői munkaközösség véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezik a szülői szervezetek és a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. o Ha az egyetértés jog gyakorlói (a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia. o A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. o A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jogok gyakorlását. 6. A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani: o ha jogszabályi változások következnek be o ha az igazgató, a nevelőtestület a diákönkormányzat, az iskolaszék együttesen igényt tartanak erre Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását javasolhatja: o az iskola igazgatója o a nevelőtestület o a szülői szervezet o a diákönkormányzat iskolai vezetősége A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az igazgatónak. A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell.

4 4 7. A tanulók (gyermekek) közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából tekintettel a szülői szervezet és a diákönkormányzat jogainak gyakorlására Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: o diákönkormányzat o osztályközösség o óvodai csoport (a gyermekek életkora miatt a szüleik) o napközis csoport/tanulószoba o szakkör o sportkör Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatnak. Új diákönkormányzat létrehozásáról, az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell. A diák-önkörmányzat szervezeti és működési rendjét e szabályzat melléklete tartalmazza. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének o a tanulók létszámának 2/3-a, illetve o egy teljes tanulóközösség minősül. 8. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az elfogadástól számított 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: o tanári szoba o tantermek o folyosó (iskola, óvoda, művelődési ház, tornacsarnok). A házirendből 1-1 példányt kapnak: o beíratkozáskor és a házirend változásakor minden gyermek/szülő o diákönkormányzat vezetője o a diákönkormányzatot segítő pedagógus o a szülői szervezetek vezetői o az osztályfőnökök A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: o osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal o illetve szülői értekezleten a szülőkkel 9. Általános elvárások Intézményünk nevelőtestülete fontosnak tartja a következőket:

5 5 o az intézmény valamennyi tanulója (életkorának figyelembevételével) ismerje meg az intézmény múltját, s ápolja annak hagyományait o az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célokat, normákat o az iskola tanulói fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait o az iskolai, óvodai élet minden területén mindenki vigyázzon saját maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA 1. A tanuló jogai: o a tanulói jogviszony a beíratás napján jön létere, a gyermek (szülő) ettől kezdve gyakorolhatja jogait o minden tanulónak joga van az egyenlő bánásmód elvéhez, sem közvetlen, sem közvetett módon nem érheti hátrányos megkülönböztetés o adottságainak, érdeklődésének és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön o képességeihez mérten továbbtanuljon o személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára o kultúrált formában tájékozódjon érdemjegyeivel, tanulmányi előmenetelével,és az iskolai élettel összefüggő kérdésekről o kérdéseire érdemi választ kapjon o egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon o dolgozatát 10 napon belül kiértékelve visszakapja o véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, oly módon, hogy az ne sértse mások emberi méltóságát o javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben o részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken o napköziotthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön o látogathassa az intézmény könyvtárát o az iskola helyiségeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használhatja pedagógus felügyelete mellett

6 6 o gyakorolhassa vallását, de oly módon, hogy azzal ne akadályozza az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint ne sértse meg mások emberi méltóságát, személyiségi jogait o kezdeményezheti diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását o választhat és választható diákönkormányzati tisztségviselőnek, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre o rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet o saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kaphat, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi o vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérhet osztályfőnökétől, a szaktanároktól, a gyermekvédelmi felelőstől, az iskola igazgatójától. o a tanuló a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül szülői aláírással az igazgatónál kezdeményezheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát o a tantárgyválasztásra az intézmény elfogadott helyi tantervének, és a vonatkozó jogszabályoknak az előírásai az irányadók (243/2003.(XII.17. Kormányrendelet 9., a 11/1994. (VI:8.) MKM rendelet 4/A. (1) bek.b, pont ) 2. A diákönkormányzat jogai: o véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, o évente egy alkalommmal jogosult diákközgyűlést összehívni, a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok gyakorlásának áttekintése céljából, o egyetértési jogot gyakorol a közoktatási törvény 64 (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben. o a nevelőtestület véleményének kikérése mellett dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 3. Jogorvoslat Akinek sérelme van, a következő fórumokon kérheti azok érdemi megválaszolását, orvoslását: o szaktanár o osztályfőnök o igazgató o diákönkormányzat o szülői munkaközösség A felsorolt lehetőségeket a célszerűség szerint kell igénybe venni.az itt felsorolt fórumokon tett intézkedések eredménytelensége esetén a közoktatási törvényben meghatározott jogorvoslati eszközök vehetők igénybe:

7 7 o egyéni érdeksérelemre való hivatkozással felülbírálati kérelem, melyet a nevelőtestület tagjaiból álló legalább 3 tagú bizottság vizsgál ki o jogszabálysértésre való hivatkozással törvényességi kérelem, melynek kivizsgálására a fenntartó jogosult Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 3. A tanuló kötelességei: o tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, és tanulótársait o úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában o tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el o figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon o a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését, és az ellenőrzőkönyvét mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon, a szükségesnél nagyobb értéket képvislő tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal o vegyen részt minden, az iskola által kötelezően meghirdetett programokon, tartsa be a házirend előírásait o az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kultúráltan, és magatartásával mutasson példát o az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, az életkorának megfelelő legyen, az iskolai ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát, lányoknak fehér blúz és sötét szoknya, a fiúknak fehér ing és sötét öltöny vagy hosszú nadrág o a tanóra megkezdése előtt 10 perccel jelenjen meg o vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg o óvja saját és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat o a tanuló köteles vigyázni saját maga és tanulótársai, pedagógusai testi épségére, továbbá köteles tiszteletben tartani társai és az iskola pedagógusai és dolgozói személyiségi jogait. o észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket o a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon

8 8 o életkorának megfelelő mértékben közreműködjön az iskola épületének és környezetének rendben tartásában 4. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: o osztályfőnöki órák (folyamatosan) o iskolagyűlések (alkalomszerűen) o faliújság, hirdetőtáblák (folyamatosan) o diákönkormányzat gyűlései (szükség szerint) o faluújság III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 6 00 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt. A tanulóknak 7 óra 30 és 7 óra 40 között kell az iskolába érkezniük. Ez alól indokolt esetben az igazgató adhat felmentést. Győrságról a tanulók autóbusszal jönnek, amely 7 óra 20 perckor indul. 7 óra 35 percre érkezik az iskolához. Visszafelé 15 óra 5 perckor indul, és 15 óra 20 percre ér Győrságra. A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskola udvara, rossz idő esetén a tantermekben kell gyülekezni. A kerékpárral érkezők a kapuban leszállva tolják kerékpárjukat a tárolóba, hazafelé a kapuban szállnak fel rá. A szülők a gyermekeiket csak a bejárati ajtóig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak ott várhatják őket. Az iskolában a csengetési rend az alábbi: Óra Időtartam Szünet folyosó tízóraizás udvari szünet folyosó folyosó A tanítási órák ideje: 45 perc

9 9 A tízórait az osztályos tanulók az ebédlőben fogyasztják el. A 4-8. osztályos gyerekek a tanteremben, asztaluknál ülve, szalvéta felett eszik meg. Részükre a tízórait az osztályfőnök által kijelölt személy hozza be. Az ebédelés rendje: tól folyamatosan, csoportbontásban történik a napközis, tanulószobás nevelővel. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. Váltócipő használata nem kötelező, de főleg a téli időszakban ajánlott. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük és ott fegyelmezetten kell várniuk a tanárt. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár köteles az osztálynaplóba bejegyezni. Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik. A tanítási órákon a tanuló köteles: o tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, előkészíteni o tanórán figyelni o képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában o ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni o úgy viselkedjen, hogy társai munkáját magatartásával ne akadályozza, és zavarja Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrzőkönyvet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket, s egyéb közléseket 2 napon belül otthon a szüleivel (gondviselővel) aláíratni. Egy tanítási napon az osztályközösség legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár köteles már 1 héttel előbb bejelenteni a tanulóknak. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrzőkönyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: o hetesek A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése lapján A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg.

10 10 A hetesek feladatai az alábbiak: o gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.) o a szünetben a termet kiszellőztetik o a szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét o ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek o óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.) IV. TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS IGAZOLÁSA A tanulónak a tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrzőkönyvébe kell beírni. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. A tanuló a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnökének mutatja be, legkésőbb a mulasztást követő 3 munkanapon belül. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Közoktatási törvényben foglalt óraszámot. ( együttesen maximum 250 óra, illetve az adott tanóra 30 %-a) V. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Az iskola a tanórai foglakozások mellett - igény szerint - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközis foglalkozás, tanulószobai foglalkozás, szakkör, sportkör, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozilátogatások, iskolai ünnepélyek és egyéb rendezvények. A tanulmányi kirándulások, egyéb iskolán kívüli programok költségeit a szülő viseli, azonban ehhez az intézmény hozzájárulhat.

11 11 Az előbbiekben felsorolt tanórán kívüli rendezvények csak pedagógus irányításával és felügyelete mellett szervezhetők meg és bonyolíthatók le. A tanórán kívüli foglakozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek és arról a szülő engedélyével maradhatnak távol. Ha a tanuló saját és szülői kérés alapján felvételt nyert valamely nem kötelező foglalkozásra, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. Onnan kimaradni csak igazgatói engedély alapján, indokolt esetben lehet. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. VI. A NAPKÖZIS/TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS A FOGLAKOZÁSOK RENDJE: A napközis csoportba tartozik az 1-4. osztály, a tanulószobai csoportba a 5-8. osztály. A napközi 11 óra 30 perctől 16 óra 10 percig tart. Minden tanuló (alsós, felsős), akinek az adott tanítási napon 4 órája volt, a napközis teremben gyülekezik. A tanulószoba 12 óra 10 perctől 15 óra 10 percig tart. Kötelező tanulási idő mindkét helyen: A napközis és tanulószobás tanulók a tanulási időben az iskola által szervezett szakkörökön, sportkörökön csak a szülők beleegyezésével vehetnek részt úgy, hogy a szülő biztosítja a tanuló másnapi tanítási órákra való felkészülését. A kötelező tanulási időben a szülők nem zavarhatják a tanulmányi munkát. A folyosón a tanítási idő után gyerekek csak pedagógusok felügyeletével tartózkodhatnak. A napközis csoport az órarendhez igazodva kezdi meg programját. A napközis termet órakor tanári kísérettel hagyhatják el óra előtt eltávozni csak a szülő írásbeli kérésére lehet. A napközibe/tanulószobára való jelentkezés a megelőző tanév végén történik. Aki a napközibe/tanulószobába nem iratkozott be, azért a tanítás után felügyeletet és felelősséget nem vállalunk. Minden tanulót felveszünk a napközi illetve a tanulószobai foglalkozásokra. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előre kihirdetett időpontban az élelmezésvezetőnél történik. Az étkezés lemondása előző napon 9 óráig az élelmezésvezetőnél lehetséges. Az étkezési díjak befizetésére pénzkezelési szabályok miatt csak a kijelölt időpontokban van lehetőség! VII. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA

12 12 Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár engedélye szükséges: o tornaterem o számítástechnikai terem o szertárak o technikaterem és tankonyha o fejlesztőszoba Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tilos az iskolába tökmagot, napraforgót hozni, rágógumit rágni és tanítási órán engedély nélkül táplálkozni.nem szabad olyan divatékszert viselni, amely a tanuló testi épségét az iskolai foglalkozásokon veszélyezteti. Az iskolában tanítási napon tilos a mobiltelefon használata. Ez alól a nevelők adhatnak felmentést. Nem célszerű az iskolába nagyobb összeget, értéktárgyat hozni. Az iskola ezekért és az udvaron lévő kerékpárokért felelősséget nem vállal. Az audiovizuális eszközöket csak a tanár helyezheti üzembe. Szúró- és vágóeszközöket, valamint gyúlékony anyagokat csak szakórán, felnőtt jelenlétében használhatnak a tanulók. Az iskola területére csak az intézmény dolgozói jogosultak gépkocsival vagy motorkerékpárral behajtani, a megfelelő óvatosság mellett. A parkoló használata mindenki számára kötelező. A balesetek elkerülése végett ehhez más esetekben az igazgató engedélye szükséges. Az iskola udvarán a tanulók számára a kerékpározás tilos. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre és a tisztaságra. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra illetve foglakozás után kulccsal be kell zárni. A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szobában, az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. Az iskolai létesítmények hasznosításából származó bevételeket a vonatkozó rendeletek alapján lehet felhasználni. Az iskola sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja az iskolai sportkör működését.

13 13 VIII. AZ INTÉZMÉNY RENDEZVÉNYEIN TILTOTT TANULÓI MAGATARTÁS ÉS A KÜLÖNBÖZŐ DOLGOK BEVITELÉNEK TILALMA Az iskolában tilos: o a dohányzás, a szeszesital fogyasztás és minden egyéb károsító szer használata, fogyasztása o petárda és egyéb robbanás-, vagy tűzveszélyes eszköz, gázspray használata és behozatala o kozmetikai cikkek közül a rúzs, szem- és hajfesték, körömlakk használata, tetoválás, piercing alkalmazása, mivel ezek a gyermeki bőrre ártalmasak vagy veszélyezteti a tanulók testi épségét o az iskola egész területén a rágógumi, a szotyola, a tökmag és a pálcikás nyalóka fogyasztása o a belső udvarokon a labdarúgás, a kerékpározás, motorozás és minden olyan játék, ami az épület épségét és a tanulók testi épségét veszélyezteti o az iskola területén fára mászni o minden szúró-, vagy vágószerszám, eszköz, kés stb. engedély nélküli használata o igazgatói engedély nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, beleértve a csereberét is o a rádió, walkman, magnó, elektromos játék, stb. behozatala, illetve használata, tilos mindennemű szerencsejáték o mobiltelefon használata iskola területén o idegeneknek az intézmény területén tartózkodni TILOS, kivéve, ha a könyvtárat vagy a tornacsarnokot veszik igénybe, vagy az intézmény vezetője által megrendelt szolgáltatást teljesítenek, vagy bérelik az intézmény valamely helyiségét. IX. A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA (TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ) Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok családjuk anyagi helyzetétől függően, kérelmükre ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesülhetnek. Részben vagy egészben mentesülhetnek a tanulókat terhelő költségek (térítési díj) megfizetése alól, vagy engedélyt kaphanak a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására, vagy a részletekben való fizetésre

14 14 Az intézmény vezetője saját hatáskörében dönt a szociális alapon adható térítési díjak csökkentéséről. A kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős véleményének kikérése után dönt azokról. X. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A TANULÓKRA A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek megismerni, érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán és szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, a védőnő, a gyermekvédelmi szolgálat és a gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége az intézmény bejáratánál van kifüggesztve. Az iskola elektromos riasztórendszerrel van ellátva. Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik az óraközi szünetekben illetve tanítás után. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola és a polgármesteri hivatal bejáratánál kifüggesztett hirdetésekből szerezhetnek tudomást. Az iskolai rendezvények helyét és időpontját évente az iskolai munkaterv foglalja össze. Iskolai rendezvénynek minősül: o iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) o nemzeti ünnepek o helyi rendezvények o diák- és sportnapok o iskolai kirándulások o nyílt napok

15 15 XII. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: o példamutató magatartást tanúsít o kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el o az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez o az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, ill.eredményt ér el o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez - az iskola jutalomban részesíti. Az iskolai jutalmazás formái Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: o szaktanári dicséret o napközis nevelői dicséret o osztályfőnöki dicséret o igazgatói dicséret o nevelőtestületi dicséret Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: o szaktárgyi teljesítményért o példamutató magatartásért o kiemelkedő szorgalomért o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.

16 16 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. XIII. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK Azt a tanulót, aki o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti o a tanulói házirend előírásait megszegi o igazolatlanul mulaszt o bármely módon árt az iskola jó hírnevének - büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái o szaktanári figyelmeztetés o napközis nevelői figyelmeztetés o osztályfőnöki figyelmeztetés o osztályfőnöki intés o osztályfőnöki megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói intés o igazgatói megrovás o tantestületi figyelmeztetés o tantestületi intés o tantestületi megrovás Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.

17 17 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg.

18 18 A NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE A GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA I. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve, címe, telefonszámai, Napraforgó Óvoda. (a Fiáth János ÁMK,Könyvtár és Óvoda intézményegysége) 9086 Töltéstava, Iskola út 42. Telefonszám: 96/ ; II. Az óvodára vonatkozó szabályozás Az óvoda három éves kortól az iskolához járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. Az óvoda körzete: Töltéstava község. Ill. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje. Az óvodai beíratás az Óvodai felvételi előjegyzési napló -ba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban, általában április közepén, egy héten át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványt hozzák magukkal. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától óvodai nevelésben köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra. A gyermekek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. IV.Az óvoda nyitvatartási rendje. Az óvodában: o a nevelési év minden év ig tart. o az oktatási év minden év ig tart. A nyári és a téli zárás időpontjai: o - a nyári karbantartás ideje: minden évben től kezdve négy hét o - a téli szünet idejére az óvoda zárva tart Nevelés nélküli napok a 11/1994.sz. MMK. rendelet alapján: Az év 5 nevelés nélküli munkanapjából kettőt szünetek idején szervezünk, így a szorgalmi időre 3 marad. Ezek ütemezését egyeztetjük az iskolával. Az nevelés nélküli napok felhasználásának elvei: Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartása. Az óvoda napi nyitva tartása: Hétfőtől péntekig: óráig tart.

19 19 Kérjük, hogy a gyermekeket minden nap legkésőbb 8 30 óráig szíveskedjenek behozni az óvodába, segítve ezzel az óvodai napirend érvényesülését. A gyermekek biztonsága érdekében 8 30 órakor bezárjuk a bejárati ajtót. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában óráig tartó időszakban zajlanak. V. Gyermekek az óvodában. Az óvodába járás szabályai A gyermek igénybe veheti az óvodát: o a harmadik életévét betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, de legfelljebb annak az oktastási évnek a végéig, amelyben a hetedik életévükwet betöltik o ha teljesen egészséges, erről orvosi igazolást hozott, o megbízhatóan ágy-és szobatiszta; o a szülő az étkezési térítési díjat befizette. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje a Ktv. 24. (4) szerint napi 10 óránál hosszabb nem lehet. Gyermeki jogok gyakorlásának rendje A gyermekek nagyobb közössége alatt a beíratott gyermekek 20%-át, vagy egy csoportnyi gyermeket értünk. A gyermekek jogainak érvényesülését az óvoda valamennyi dolgozója köteles messzemenően tiszteletben tartani. Az óvodás gyermekek életkora még nem teszi lehetővé, hogy jogaikat teljes mértékben képviseljék, így jogaik egy részét szüleik, és az óvodapedagógusok érvényesítik. A gyermeknek az óvodában joga van: o a beiratkozás napjától szülőjével ellátogatni az óvodába, megismerkedni a leendő o óvónőjével, esetleg csoporttársaival, szülői felügyelet mellett játszani az udvaron o a rendszeres óvodába járás első napjától a törvény és a nevelési programunk által nyújtott lehetóségek igénybevételéhez o az egészséges, biztonságos környezethez, életkorának, fejlettségének megfelelő szabad játékhoz, kezdeményezéseken való részvételhez, az egyéni igénye szerinti szükséglet kielégítéshez, /ételfogyasztás, pihenés/ valamint elegendő mozgáshoz és szabad levegőn való tartózkodáshoz o állandó óvodapedagógusi felügyeletre o emberi méltóságának, etnikai, vallási, nemzeti, világnézeti önazonosságának tiszteletben tartására

20 20 o képességeinek, érdeklodésének megfelelo nevelésben, oktatásban részt venni, a helyi nevelési program alapján o cselekvési szabadsághoz, a családhoz, személyiségének, egyéniségének szabad kibontakoztatásához, de csak úgy, hogy ezzel nem veszélyezteti saját és társai testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többi gyermek, játékhoz, pihenéshez, tanuláshoz, muvelodéshez és minden más tevékenységhez való jogát o állapotának, személyes adottságainak megfelelo, megkülönböztetett ellátásban részesülni /szakszolgálatok/ o családja helyzetétol függoen ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részt venni. A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje o Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása. o A gyermekeket napi rendszerességgel tájékoztatni kell az őket érintő eseményekről. Az előre tervezheto dolgokról - színház látogatás, ünnepre készülődés, kirándulás stb. időben kell felvilágosítást adni a gyermekeknek, hogy készülhessenek, ráhangolódhassanak az eseményre. A szülőket is időben tájékoztatni kell, hogy segíthessék elfogadni, feldolgozni az élményt. o Váratlan események bekövetkeztekor a gyermekek számára világos, érthető magyarázatot kell adni, jelezve, hogy változás természetes dolog, de a felmerülő nehézségre, problémára mindig van megoldás. A gyermekek vélemény nyilvánításának formái Az óvónőknek törekedniük kell arra, hogy a beszédfegyelem megtartása mellett a gyermekek elmondhassák, vagy valamilyen módon kifejezhessék véleményüket az őket foglalkoztató kérdésekről. A gyermeki vélemény nyilvánítás formái: - beszéd, - képi úton történő kifejezés rajz, - játékban való kivetítés. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje A gyermekek minden nap óráig, illetve esetenként 8 30 óráig összevont csoportban gyülekeznek. Az érkező óvónők a gyermekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 8 30 óráig tart. Délután óráig szintén összevont csoportokban tevékenykednek a gyermekek. A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az óvodában Nevelő-oktató munka Térítési díj befizetése

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola Házirend 2010 BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1092. BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. BEVEZETÔ

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED 2013 Készítette: Madarászné Szász Éva Tagintézmény vezető 1 Bevezetés Az

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető AGGTELEKI ÓVODA /AGGTELEK, ADY E. ÚT 21./ OM AZONOSÍTÓ: 202439 HÁZIREND Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető 2 Bevezetés Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben