ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Halápiné Borbás Ágnes Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: - Semmelweis Bölcsőde - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat - Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 ELŐTERJESZTÉS Vecsés Város Önkormányzat Képviselő testületének május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a Képviselő-testület is megtárgyal. Az átfogó értékelésről tájékoztatni kell a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi átfogó értékelését a szociális és gyermekvédelmi intézmények bevonásával elkészítettük. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról és értesítse a döntésről a Semmelweis Bölcsőde, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőit. 2

3 Felelős: Szlahó Csaba polgármester Határidő: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követő 30 napon belül. Vecsés, május 14. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: Beszámoló 3

4 Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a Képviselő-testület is megtárgyal. Beszámolóm Vecsés Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról mindazokat a témaköröket tárgyalja, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete előír. Ezek az alábbiak: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését 4

5 engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 6. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 7. A települési Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A beszámolóból kitűnik, hogy a települési önkormányzat milyen nehézségekkel küszködik az ellátások biztosítása során. A Gyvt. az elmúlt időszakban jelentős ellátási kötelezettségeket rótt a településekre, de pénzügyi fedezetet nem biztosított hozzá. 1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Vecsés Város lakosságának korösszetétele az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult: Korosztály éves éves éves éves éves Összesen Lakosságszám összesen A fenti táblázatból leolvasható, hogy a város lakosságának száma évről évre folyamatosan növekszik, bár a növekedés egyre kisebb mértékű. A növekedés megfigyelhető a 4-6 éves korosztály létszámadatainál is, viszont 2008-tól a éves korosztály aránya fokozatosan csökken. 5

6 A fenti megállapítást támasztja alá a következő táblázat, mely a születésszám változását mutatja: Megnevezés Születések (összes) Születések (helyi) / Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét a Gyvt a és a Gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 11/1998. (VI.10) Ök. rendelet szabályozta 2012-ben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény január 1-től új ellátási forma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre. A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ahol a gyermeket gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ÖNYM) 140%-át (2012. évben ,- Ft-ot) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az alábbi feltételeknek: - nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait és 23. életévét nem töltötte be, - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be, - házasságkötés esetén és az új családban az 1 főre eső jövedelem a jogszabályi előírásoknak megfelel. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft-ot), az a) pont alá nem tartozó esetben feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az 1 főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az ÖNYM húszszorosát vagy együttesen az ÖNYM hetvenszeresét. 6

7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Család Gyermek Az a gyermek, aki részére a jegyző megállapította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult: - ingyenes étkezés (bölcsőde, óvoda, iskola 1-8. évfolyam), - 50% térítésű étkezés (nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek és tanuló), - ingyenes tankönyv, - pénzbeli támogatás (évente 2 alkalommal Erzsébet-utalvány). Étkeztetésben részesülők számának megoszlása, a normatíva elszámolás alapján: Teljes térítési díjat fizetők száma %-os térítési díjat fizetők száma Ingyenesen étkezők ÖSSZESEN A táblázat jól mutatja, hogy évtől ugrásszerűen megnőtt az ingyenesen étkező gyermekek száma, illetve 2 év alatt ( között) közel 100 fővel (60%-kal) emelkedett a számuk, mely 2012-ben is tovább növekedett. 7

8 Ingyenes tankönyvben részesülők számának alakulása, jogcímek szerint: Jogcímek 2007/ / / / / /13. Tartósan beteg vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyat. Pszichés fejl. zavarai miatt a tanulási foly. tartósan akadály. 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló Rendszeres gyermv kedvezmény. részes. család ÖSSZESEN A táblázat jól mutatja, hogy 6 év alatt az ingyenes tankönyvben részesülők száma 109 fővel (28 %-kal) emelkedett a számuk, valamint azt, hogy 2 jogcím esetében (pszichés fejlődési zavar, 3 vagy több gyermekes család) alig következett be változás, illetve a másik 2 jogcím esetében (tartósan beteg vagy fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő) megduplázódott vagy több mint másfélszeresére emelkedett. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás április 1-től került bevezetésre a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. A jegyző határozata alapján kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki - a gyermek tartására köteles és - nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 8

9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számának alakulása: Év Fő Városunkban a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult személy csak a segélytípus bevezetésekor és az azt követő évben volt, azóta nincs olyan gyám, aki jogosult lenne erre a támogatásra. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2012. évben ,- Ft) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (pl.: a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása) évben ,- Ft összeg került kifizetésre fenti címen, melyhez a központi költségvetés nem járult hozzá. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 436 gyermek részesült, ami 245 családot érintett. A kifizetett összegnek az egy gyermekre jutó átlaga ,- Ft. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők általában nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, csak gyesből és családi pótlékból, minimálbérből élők, illetve alkalmi munkavállalók, esetleg az egyik családtag munkanélküli, vagy rokkant nyugdíjas évben 11 db elutasítás volt. Az elutasítás oka: az 1 főre eső jövedelem meghaladta az öregségi nyugdíjminimum 150%-át. 9

10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők Kifizetett összeg 1 gyermekre jutó átlagos összeg család gyermek elutasítások száma Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A táblázat jól mutatja, hogy az elmúlt 7 évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg nagysága jelentősen csökkent, de ez nem abból adódik, hogy csökkent volna az 1 gyermekre jutó átlagosan kifizetett összeg, hanem a támogatásban részesülő családok száma csökkent a felére. Fontos kiemelni, hogy az elutasítások száma igaz, hogy 2,5 szeresére nőtt, de még így is a beadott kérelmeknek (2012. évben 256 db) a 4,3 %-át sem éri el. Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatás a jogosultsági feltételek fennállása esetén évente két alkalommal fizetendő pénzbeli támogatás. Összege a beíratást követő első alkalommal gyermekenként ,- forint, ezt követően esetenként és gyermekenként ,- forint. A támogatásra jogosult az a gyermeket nevelő szülő, akinek esetében az alábbi együttes feltételek fennállnak: - három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, - gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, - a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. 10

11 Óvodáztatási támogatásban részesülők számának alakulása: Év, hónap Gyermekek száma Összeg december , június , december , június december Az óvodáztatási támogatás bevezetésekor (2009. január 1.) még városunkban nem volt olyan szülő, aki a törvényi előírásoknak megfelelt volna, ezért ennek az ellátási formának a statisztikai adatait csak decembere óta tudjuk szemléltetni. Szociális nyári gyermekétkeztetés Szociális nyári gyermekétkeztetés Étkeztetésben részesülők száma Állami támogatás összege Önkormányzati támogatás összege 11 Napok száma Napi támogatási összeg Városunk 2012-ben már az 50 %-os állami támogatásra sem pályázhatott a feltételek miatt, de mivel a képviselő-testület így is egyéb forrásból biztosítani tudta a több mint 1,5 millió Ft összeget, ezért tavaly is minden igénylő (184 fő) részesülhetett a nyári gyermekétkeztetésben. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzatunk a pályázat indulásának már az első évében (2000-ben) csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés, melynek érdekében támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok részvételét a felsőoktatásban.

12 A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíjnak két típusa van: "A" típusú ösztöndíj: felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatóknak, "B" típusú ösztöndíj: közoktatásban részt vevő utolsó éves tanulóknak. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők száma Év Fő A Összeg Képviselő-testület Fő B Összeg Képviselő-testület ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,- Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=12.500, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=25.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap=50.000, ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= , ,-Ft/fő/hó x 5 hónap=50.000,- A Szociális Bizottság minden évben saját keretéből támogatta, azokat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a képviselő-testület létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. 12

13 Szociális támogatásban részesülők száma Évek Fő Összeg Összesen ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő Ft ,-Ft/fő/2 félév Ft ,-Ft/fő Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft ,-/fő/2 félév Ft fő x ,- 2 fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , Ft fő x ,- 10 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 4 fő x ,- 3 fő x ,- 2 fő x , fő x ,- 11 fő x , Ft Ft Ft Önkormányzati Ösztöndíj Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2000. (XII. 27.) Ök. rendelettel saját városi ösztöndíjat alapított a felsőoktatási intézményekben (egyetem, főiskola) tanuló hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi támogatására. Az ösztöndíjban évente 4 hallgató részesülhet az alábbi feltételekkel: - állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja, - legalább két tanulmányi félévet abszolvált, - tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen legalább 3,51 tanulmányi átlaggal befejezte, - állandó vecsési lakos, - a vele közös háztartásban élő családtagjainak együttes jövedelme az egy főre eső havi ,- Ft-ot nem haladja meg. 13

14 Önkormányzati Ösztöndíj alakulása Tanév Fő Összeg 2000/2001. * ,-Ft/fő/hó x 5 hónap= ,- 2001/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2002/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2003/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2004/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2005/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2006/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2007/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2008/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2009/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2010/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2011/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- 2012/ ,-Ft/fő/hó x 10 hónap= ,- *II. félév 3./ Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A Gyvt. kimondja, hogy az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Önkormányzatunk a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a bölcsődei ellátást biztosítja. a.) gyermekjóléti szolgáltatás Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai január 01-től Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hoztak létre. Feladatunk ettől kezdve négy település ellátása. Emiatt teljesen új szervezeti struktúrát hoztunk létre, illetve új SZMSZ és Szakmai program is készült, mely dokumentumokat a négy település vezetése egyhangúlag elfogadott. A négy település közös fenntartású 14

15 szolgálataként az intézménynek egy közös költségvetése van, a finanszírozás részletei a Társulási Megállapodásban találhatók. A jogszabályi háttér folyamatos módosulásával a fennálló társulás jelenleg is változásokon megy keresztül, ám a 2012-es évben egyelőre ennek nem volt érezhető hatása intézményünk szempontjából. A kistérségi intézmény jelenleg gördülékenyen működik, modern, 3 tagintézményből álló komplex szolgálatként. Összességében a négy résztvevő település számára az együttműködés pozitív változást hozott a 2012-es évben is. Sok szükséges tárgyi eszközt be tudtunk szerezni, szolgáltatásainkat a megszokott szinten tudtuk tartani, Európai Uniós projektben veszünk részt. Ezeket a későbbieken részletezzük. 1. Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek: I. főállású dolgozók: 7 fő, melyből egy fő a gyermekjóléti szakmai egység vezetői feladatát is ellátja II. részmunkaidős dolgozók 1 fő fejlesztőpedagógus (heti 6 órában) 2 fő pszichológus (heti 12 órában) Intézményünk családias hangulatú (elosztásában és berendezési tárgyaiban is), nagy kert tartozik hozzá. A klienseket a váróteremben fogadja az ügyeletes családgondozó, kényelmes kanapékon, gyermekeket játékokkal elfoglalva várakozhatnak az ügyfelek. Négy munkaszoba áll rendelkezésünkre, melyeket egyben interjúszobaként is használunk. Az intézményvezetői szoba szintén alkalmas kliensek fogadására. Közös helyiségünkben folynak a team foglalkozások, valamint a fénymásoló, fax és közös számítógép is található itt. A családgondozók ügyiratait is ebben a szobában tároljuk, zárható szekrényben. Játékokkal, pszichológiai és gyógypedagógiai tesztekkel felszerelt Játékvárunkban gyerekekkel folyik egyéni és csoportos munka. Kiszolgáló helyiségként konyha, személyzeti és kliensmosdó áll rendelkezésünkre. Munkánkat számítógép, telefonközpont, mobiltelefon, fax és fénymásoló segíti. A terepmunka elvégzéséhez szolgálati kerékpárt használunk. 2. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a január 1. december 31. közöti időszakban A kliensforgalom adatai (KSH 2012 alapján) 2.1. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vett családok száma 286, ebből a gyermekek száma: 583 fő, melyből 15

16 tanácsadáson megjelentek: Ebből: családgondozói tanácsadás fejlesztőpedagógusnál megjelent: pszichológusnál megjelent: alapellátott gyermek: védelembe vett gyermek: átmeneti nevelt gyermek: ideiglenesen elhelyezett : utógondozott 322 fő 183 fő 32 fő 107 fő 168 fő 42 fő 47 fő 2 fő 2 fő Összesen: 583 (Halmozott adat) A prevenciós szolgáltatások adatai: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program: a) Lazító Klub: 62 fő b) Diákiroda: 58 fő c) Csoportterápia: 75 fő d) Egyéni terápia: 31 fő e) Korrepetálás: 42 fő f) Nyári tábor Velence: 20 fő Nyári napközis tábor: 182 fő A tavalyi évhez viszonyítva nőtt az alapellátott gyermekek száma. Ennek oka a megemelkedett esetszám, valamint az igazolatlan hiányzások további jelzése az oktatási intézmények részéről. A hatékony családgondozói és pszichológusi munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően több esetben elegendőnek bizonyult a gyermekek egyszeri, néhány alkalommal történő tanácsadáson, információnyújtáson belüli ellátása (322). Az egy családgondozóra eső esetszámunk átlagosan: 52. Az átlag-esetszám kiszámítása során nem vettük figyelembe azokat a szolgáltatást igénybe vevő klienseket is, akiknek egyszeri, vagy néhány alkalommal történő beavatkozással sikerült megoldani a problémáikat, és nem igényeltek rendszeres, heti szintű családgondozói kontrollt és támogatást. A megnövekedett esetszámot mutatja az idei évben is, hogy 2012-ben összesen 3039 esetben fordultak hozzánk segítségért a kliensek (halmozott adat), szemben az egy évvel korábbi 2022 alkalomhoz képest. 16

17 2.2. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (KSH 2012 alapján): Összesen Ellátott gyermekek száma (halmozott adat) Anyagi probléma: 961 fő 82 fő Gyermeknevelési probléma: 532 fő 51 fő Beilleszkedési nehézség: 215 fő 25 fő Magatartás-, teljesítményzavar: 499 fő 36 fő Családi konfliktus: 520 fő 25 fő Családi életvitel miatt: 134 fő 11 fő Szülői elhanyagolás: 55 fő 9 fő Családon belüli bántalmazás : 70 fő 10 fő Fogyatékosság, retardáció : 37 fő 9 fő Szenvedélybetegség: 16 fő 3fő Összesen: 3039 fő 261 fő A vezető problématípus a korábbi éveknek megfelelően továbbra is a szülők anyagi, lakhatási problémája, mely gyakran kihat a gyermekek nevelésére, ellátására, azok hiányára. A családi konfliktusok településünkön is markánsan érzékelhetőek, melyek nagyon sok okra vezethetők vissza. A teljesség igénye és általánosítás nélkül nagy problémát jelent, hogy a családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, magatartás-, és teljesítményzavara, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a segítségnyújtás módja szerint (KSH 2012 alapján): (halmozott adat) Információnyújtás: 555 Tanácsadás: 414 Segítő beszélgetés: 751 Hivatalos ügyekben közreműködés:

18 Családlátogatás: 763 Közvetítés más szolgáltatásba: 27 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel: 13 Kapcsolattartási ügyelet: 18 Konfliktuskezelés: 19 Szakmaközi megbeszélés: 89 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel: 2 Környezettanulmány: 46 Esetkonferencia: 6 Egyéb (Adományozás stb.) 86 Összesen: A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei Pszichológiai tevékenység Három gyermekpszichológus, közülük kettő részmunkaidős állásban fogadja a rászorult gyermekeket intézményünkben, valamint rendszeresen látogatják a város oktatási, nevelési intézményeit, ahol foglalkozásokat, órákat látogatnak, konzultálnak a pedagógusokkal. A 2012-es év során 107 fő volt az ellátott gyermekek száma, melyből 84 számított teljesen új esetnek. A foglalkozási alkalmak száma 843 volt a szolgáltatást igénybe vevő 3-18 éves korúakkal. Az esetek egy részét a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében végzett munka képezte, melyet a családgondozókkal közösen láttak el, folyamatosan konzultálva a mielőbbi eredmény elérése érdekében. Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Óvodai és iskolai csoportot is működtetünk keddi, illetve csütörtöki napokon óra között. Krak Ildikó fejlesztő pedagógusunk összesen 32 gyermekkel foglalkozott az önkormányzat egyik külön épületében a 2012-es naptári évben. A magas létszám miatt nagyon leterhelt, ami munkájának hatékonyságára negatívan hat. Feltétlenül szükség lenne óraszámának emelésére, mert település szinten egyre több gyermek szorul rá erre a fejlesztő foglalkozásra, amit csak egy helyben létesítendő nevelési tanácsadó tudna hatékonyan felvállalni. Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napokon. Csoportfoglalkozások 18

19 Önismereti, konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben. A tanév folyamán havi egy alkalommal az iskola nyolcadik osztályos tanulóinak családgondozó vezetésével. Ingyenes jogi tanácsadás Az intézményünknél igénybe vehető ingyenes jogi tanácsadás keretein belül Dr. Nagy Anna jogász 114 alkalommal próbált segíteni gyermekjóléti, gyermekvédelmi problémákat érintő esetekben. Logopédiai ellátás szeptemberétől Intézményünk látta el a logopédiai ellátást Vecsésen, az alábbiak szerint. Boczkó Réka logopédus szeptemberében 116 gyermeket vizsgált összesen, ebből 50 gyermek került felvételre, logopédiai terápiára. 2 gyermek elköltözött októberben, így 2012 végén 48 gyermek járt foglalkozásra. Bővebben: 1. Falusi Óvoda: 20 gyermek 19 gyermek pösze terápiára jár 1 gyermek megkésett beszédfejlődés terápiára jár 2. Mosolyország Óvoda: 11 gyermek 10 gyermek pösze terápiára jár 1 gyermek megkésett beszédfejlődés terápiára jár 3. Mosolyország Óvoda Tompa utcai tagozat: 5 gyermek 5 gyermek pösze terápiára jár 4. Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Iskola: 12 gyermek 9 első osztályos pösze terápiára jár 3 második osztályos pösze terápiára jár Fiú összesen: 30 Lány összesen: 18 Kérészné Perényi Krisztina logopédus a logopédiai feladatot 2012.szeptember 15- től december 31-ig az alábbi intézményekben látta el: Bálint Ágnes Óvoda 19

20 Gr. Andrássy Gyula Általános Iskola Halmy Telepi Általános Iskola Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola A logopédus a logopédiai szűrést minden nagy csoportos és az óvónők, szülők kérésére a problémásnak vélt gyermekeken elvégezte. A szűrések száma az óvodában 88 fő az iskolák 1-2 osztályában 47 fő A beszédjavításra felvett gyerekek száma: Bálint Ágnes Óvoda Gr. Andrássy Gyula Általános Iskola Halmy Telepi Általános Iskola Petőfi Sándor Római Katolikus Általános.Iskola összesen: 34 fő 11 fő 15 fő 15 fő 75 fő A beszédhibák fajtái: pösze, megkésett beszédfejlődés, általános pösze, pöszedadogó, orrhangzós. 4. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai Városunkban a jelzőrendszer tagjai a következők: bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek és iskolaorvosok, védőnők, rendőrég kapcsolattartója, Gondozási Központ, Támogató Szolgálat, Vecsési Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a város összes lakója. A jelzőrendszerhez tartoznak azok az oktatási intézmények is, amelybe vecsési lakhelyű fiatalok teljesítik iskolai kötelezettségüket. A 2012-es évben a jelzőrendszer tagjai összesen 109 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzések többsége a közoktatási intézményektől és a jegyzői gyámhatóságtól érkezett Szolgálatunkhoz, melyek nagy hányada a középiskolás korosztály igazolatlan hiányzásaiból tevődik össze. Természetesen ebből a korosztályból nagy létszámban járnak valamelyik budapesti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba a vecsési fiatalok, így a fővárosi oktatási intézményektől is sok jelzést kaptunk évben. Kiemelkedően megugrott a magatartászavarral, teljesítményzavarral, illetve iskolai beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalkorúak száma. Kevés jelzés érkezett rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságról. A jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködése Szolgálatunknak. A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti/kétheti rendszerességgel látogatást tesznek a helyi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba (ahol rendszeres fogadóórájuk is van a tanulók számára), a rendőrségre, 20

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Készítette: Kóródi Ágnes intézményvezető helyettes 2009 1 2008. január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben