Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének"

Átírás

1 Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, 20/C. -ában, 29. -ában és 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérl az alábbi rendeletet alkotja. I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, ELLÁTÁSI FORMÁK 1. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat a közigazgatási területén a helyi sajátosságokat figyelembe véve a Gyvt. és végrehajtási rendeletei által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához szükséges feltételeket megteremtse, a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Hgyész Nagyközség közigazgatási területén él gyermekekre és fiatal felnttekre, valamint szüleikre, amennyiben a) lakóhellyel rendelkez magyar állampolgárok, b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK Tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, c) letelepedési engedéllyel rendelkez személyek, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek, e) az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyek, f) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenen az Európai Szociális Kartát megersít országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszeren Magyarországon tartózkodó állampolgárai. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település területén tartózkodó gyermekek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - óvodáztatási támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tankönyvtámogatás

2 étkezési térítési díj kedvezmény - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati kiegészít támogatása. b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása érdekében mködtetett óvoda és általános iskolai napközi. II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Óvodáztatási támogatás 4. (1) A Gyvt. 20/C. -a alapján óvodáztatási támogatásra való jogosultság fennállásakor az els alkalommal Ft pénzbeli támogatás kell nyújtani. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A képvisel-testület által átruházott hatáskörében eljárva a polgármester a gyermeket, illetleg a fiatal felnttet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó család idszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy alkalmanként jelentkez többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, vagy létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzet különösen valamely családtag tartós betegsége vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett legalább 30 %-os mérték jövedelemcsökkenés, illetve elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás. 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A védelembe vett gyermek számára lehetség szerint a támogatást természetben kell nyújtani. (2) Természetbeni ellátások különösen: - gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, - kollégiumi térítési díj átvállalása, - élelmiszer, tanszer, ruhanem természetben történ biztosítása. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elssorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha - a kérelem természetbeni támogatásra irányul, vagy - az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet, hogy a szül (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és/vagy természetbeni formájáról a polgármester az összes körülményt figyelembe véve határoz. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-ánál kevesebb, és 100 %-ánál több gyermekenként nem lehet. (6) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 2 alkalommal adható. (7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesíthet az, akinek a családjában az általa lakott ingatlanon túl egyéb lakóingatlan vagy gépjárm tulajdonjogával rendelkezik, mely vagyontárgyak értéke egyenként az ,- Ft-ot meghaladja.

3 - 3 - Tankönyvtámogatás 7. (1) A képvisel-testület a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a településen lakóhellyel rendelkez általános iskolai vagy középiskolai nappali tagozatos tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosíthat. (2) Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény tanulói részére a támogatás általában természetben, a más oktatási intézménnyel igazoltan tanulói jogviszonyban álló gyermekek részére pénzben nyújtható. (3) A tankönyvtámogatás éves elirányzatáról a képvisel-testület a költségvetési rendeletében, a kedvezményezettekrl, a támogatás formájáról és annak gyermekenkénti összegérl a képvisel-testület által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Étkezési térítési díj kedvezmény 8. Ha az önkormányzat az adott ellátást biztosító intézménynek a fenntartója, és a gyermek alanyi jogon nem jogosult a térítési díj támogatásra, akkor részére a térítési díj összegéhez az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott feltételek szerinti és mérték támogatást nyújthat. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati kiegészít támogatása 9. (1) A Képvisel-testület dönt az adott évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról és az éves költségvetési rendeletének elfogadásakor meghatározza a támogatás éves elirányzatát. (2) Oktatási, Közmveldési, Sport és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben kiírja, elbírálja a pályázatokat, továbbá az éves elirányzaton belül megállapítja tanulónként az önkormányzati támogatás mértékét. (3) Azon tanuló támogatható: akinek a családjában az egy fre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, jövedelem határtól függetlenül az részesíthet támogatásban, aki létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzet különösen valamely családtag tartós betegsége vagy tartósan jelentkez többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul. III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK Általános szabályok 10. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - önkéntes, az ellátást igényl vagy törvényes képviselje kérésére történik. (2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyz a védelembe vétel során az ellátás kötelez igénybevételét rendelheti el. (3) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alábbi ellátásokat biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása egyéb ellátásokhoz történ hozzájutás szervezése, segítése.

4 - 4 - Gyermekjóléti szolgáltatás 11. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkez gyermekjóléti és családgondozó szakember foglalkoztatásával biztosítja a Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központjának Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálatán keresztül. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. (3) A szolgáltatás a szül, más törvényes képvisel kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyz, gyámhivatal vagy bármely állampolgár a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végezhet. (4) A kérelmet elterjeszteni, illetve a jelzést megtenni a Polgármesteri Hivatalban vagy közvetlenül a családgondozónál lehet. (5) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. (6) A szolgáltatás feladatai különösen: - a településen él gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, - a gyermek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, - az ezekhez való hozzájutás segítése, - a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - a helyettes szüli hálózat szervezése, - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának figyelemmel kísérése, - új ellátások bevezetésének kezdeményezése, - felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. A gyermekek napközbeni ellátása 12. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban él gyermekek életkorának megfelel nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézményének, augusztus 1. napjától a Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Tagintézményének iskolai napközije, és a Szivárvány Óvoda hgyészi Tagóvodája. IV. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 13. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szül vagy más törvényes képvisel a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti el. (2) A pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény /természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet/ is kezdeményezheti. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét a képvisel-testület a polgármesterre, a tankönyvtámogatás kedvezményezetteinek megállapítását, a támogatás formáját és annak gyermekenkénti összegének megállapításával összefügg hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra, e rendelet 9. (2) bekezdésben meghatározott feladat és hatásköröket az Oktatási, Közmveldési, Sport és

5 - 5 - Idegenforgalmi Bizottságra ruházza át. (4) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban él közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásáról a bizonyítékok, illetve az egy fre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására szolgáló igazolások becsatolásáról szóló eljárást a Gyvt. és végrehajtási rendeletei szerint kell lefolytatni. (5) A jogosultsági feltételek megállapításánál az egy fre jutó jövedelem megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó idszak a havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig az egy év. (6) Az ellátások igénybevételéhez szükséges szakhatósági dokumentációk beszerzésére a Ket a az irányadó. (7) A pénzbeli ellátások kifizetésérl, illetve a természetbeni ellátások értékének rendezésérl határozat alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az ellátás megsznésének módja 14. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megsznik a) határozott idej ellátás esetén a megjelölt idtartam illetve a meghosszabbított idtartam leteltével b) a jogosultsági feltételek megsznésével. (2) Az önkéntesen igénybevett ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselje kezdeményezheti, melynek alapján a jegyz vagy a gyermekjóléti szakember az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés idpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint sznik meg. (3) A jegyz vagy a gyermekjóléti szakember az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jogosult az együttmködési szabályokat ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn. (4) Az intézményvezet az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetésérl, illetve az ellene tehet panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviseljét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselje az értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. (5) Ha az ellátást a helyi önkormányzat képvisel-testülete, a jegyz vagy a gyámhivatal határozata alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg. V. A TÉRÍTÉSI DÍJAK 15. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (2) A személyi térítési díjat az intézményvezet állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma és a külön jogszabályban meghatározott mindenkori normatív kedvezmények figyelembe vételével. (3) Az intézményi térítési díjat, valamint a gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményeket a képvisel-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

6 - 6 - VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. (1) A rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejleg hatályát veszti Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a gyermekek védelmérl szóló 19/1997.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete. Hgyész, május 28. dr. Gábor Ferenc jegyz Gyetvai László polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

III. 1. 14/2011. (IV.28.)

III. 1. 14/2011. (IV.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések...3 1. A rendelet

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben