Ingatlan-nyilvántartási jog II október 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11."

Átírás

1 Ingatlan-nyilvántartási jog II október 11.

2 Az ingatlan-nyilvántartás részei 4 részből áll: Tulajdoni lap Okirattár Törölt bejegyzések jegyzéke Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

3 Okirattár (Inytv. 20. ) a bejegyzések alapjául szolgáló okiratok hitelesített másolatok kérelmek, megkeresések, ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratok Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (Inytv. 21. ) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kötelező alapja.(vö. Fftv. 11. ) tartalmazza: település neve, térképszelvény száma; település közigazgatási, bel és külterületi határvonala; földrészlet; épület, építmény; alrészlet; egyéb önálló épületek alaprajza 1:100 vagy annál nagyobb méretarányban A törölt bejegyzések jegyzéke (Inytv. 22. ) törölt bejegyzések, adatok határozatszámok

4 Tulajdoni lap részei A tulajdoni lap 3 részből áll I. rész tartalmazza az ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. természetbeni fekvése, területnagysága, megjelölése, művelési ág, ill. művelés alól kivett terület jellegét), jogi jellegét, rendeltetési jellegét, az ingatlan(épület) mindenkori tulajdonosa javára fennálló telki szolgalmi jogot, földhasználati jogot II. rész tartalmazza a tulajdonjogot, a vagyonkezelői jogot és ezek jogosultját (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervet), a kiskorúság ill. a gondnokság alá helyezés tényét III. rész tartalmazza az ingatlanon fennálló terheket: jogokat és tényeket a jogosultak feltüntetésével

5 Társasházak nyilvántartása Társasház bejegyzéséhez alapító okirat és alaprajz szükséges. Az alapító okiratnak tartalma: a) a társasház-tulajdon alapítására vonatkozó megegyezést, b) a személyi azonosító kivételével a tulajdonostársaknak a tv. 15. (1) bekezdésében meghatározott adatait és a földrészlet helyrajzi számát, c) a közös tulajdonba kerülő épületrészek és helyiségek felsorolását római számmal egytől kezdődő sorszámozással, d) az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonába kerülő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló más helyiségek meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével, e) a közös tulajdonban lévő részekből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot, f) a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 10. (2) bekezdés alapján, a tulajdonostársak erre irányuló megállapodása esetén a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselő tulajdonostársakat feljogosító rendelkezést, g) elővásárlási jog

6 Lakóépületek, nem lakás céljára szolgáló egyéb épületek, amelyeket a társasház törvény szabályai szerint létesítettek Tulajdoni törzslapon a társasházi közös tulajdon tárgyai A társasházat akkor is egy társasház törzslapon kell nyilvántartani, ha a földrészleten több épület áll és a társasháztulajdon létesítését egy alapító okiratba foglalták. Tulajdoni különlapon kell nyilvántartani az öröklakásokat és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket és a hozzájuk kapcsolódó egyéb helyiségeket, függetlenül attól, hogy műszakilag összefüggnek-e A z alapító okirat rendelkezése szerint tulajdoni különlapon kell nyilvántartani egyéb egységeket: tetőtér, padlástér, garázs, Külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani a földrészletet, ha annak tulajdonjoga a társasházi közös tulajdontól elkülönül 6

7 A társasház törzslap I. részén fel kell tüntetni : a földrészletre vonatkozó adatokat, valamint utalni kell a közös tulajdonban álló épületrészekre. A társasház törzslap II. részére be kell jegyezni a társasház tulajdon létesítését, a társasház közösség nevét és a különlapokra utalás a törzslaphoz hány különlap tartozik. A társasház törzslap III. részén az egész társasház tulajdonra vonatkozó jogok és tények, elővásárlási jog. Felépítendő épületre vonatkozó társasház alapítás tényét a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén kell feltüntetni. A társasház különlap I. részén: a lakás helyrajzi számát, megnevezését, címét (emelet, ajtószám) és alapterületét, utalni kell a társasház törzslapon nyilvántartott ingatlanból hozzá tartozó eszmei hányadra. A társasház különlap II. és III. részét a tulajdoni lapra vonatkozó általános rendelkezések szerint kell vezetni. 7

8 Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények

9 Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok 1. Tulajdonjog 2. Vagyonkezelői jog 3. Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog 4. Földhasználati jog 5. Haszonélvezeti jog 6. Használat joga 7. Telki szolgalmi jog 8. Közérdekű szolgalmak és használati jogok 9. Elővásárlási, visszavásárlási valamint vételi, eladási jog 10. Tartási és életjáradéki jog 11. Jelzálogjog (különvált zálogjog) 12. Végrehajtási jog

10 Tulajdonjog Inyvhr. 6. A tulajdonjogot a jogosult és a jogcím megjelölésével kell a tulajdoni lap II. részére bejegyezni. A tulajdonjog bejegyzése történhet konstitutív vagy deklaratív hatállyal egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára új ranghelyen vagy korábbi ranghelyen Tulajdonjog törlése csak új tulajdonos tulajdonjogának bejegyezésével illetve korábbi tulajdonos tulajdonjogának visszajegyzésével (érvénytelenség megállapítása, vagy a szerződés felbontása illetve elállás esetén) történhet. Állami tulajdonú ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet kell feltüntetni.

11 Vagyonkezelői jog Az állami tulajdonú tárgyak vagy a kincstári vagyonba, vagy az állam üzleti vagyonába tartoznak.(vö. nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv.) A vagyonkezelőt megillető jogosultságokat elsősorban a költségvetési szervek irányában alapvetően leszűkítette a Vagyontv., és annak végrehajtására kibocsátott 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet. A vagyonkezelői jog a korábbi kvázi tulajdonjogból a haszonélvezeti, használati jogot kitevő jogosultságokra csökkent vissza. A nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyek javára alapítható. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyontárgyak felett vagyonkezelői jog létesítése lehetséges Vö. új Ötv évi CLXXXIX. Tv.

12 Vagyonkezelői jog bejegyzése (Inyvhr.7 ) egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni Több vagyonkezelő jogosultságát eszmei hányadrészek szerint A föld és a rajta álló épület vagyonkezelője eltérhet

13 Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog évi CXV. tv. a lakásszövetkezetekről A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött jogi személy gazdálkodó szervezet. Tulajdoni viszonyok: - A lakás: lakásszövetkezeti tag (nem tag) tulajdonában áll, az alapszabály rendelkezése szerint a szövetkezet tulajdonában áll tagot az általa használt lakásra állandó (üdülőegység esetében időleges) használati jog illeti meg

14 más épületrészek, épületszerkezeti elemek, a földrészlet és más területek, lakások, helyiségek: a lakásszövetkezet tulajdonában állnak megszűnt a társasházi tulajdonként működő lakásszövetkezet Az állandó lakáshasználati jog ( kvázi tulajdonjog ) másnak átengedhető, átruházható, és a lakásszövetkezet tulajdonában álló, önálló ingatlanként nyilvántartott egész lakásra (üdülőegységre, garázsra) lehet bejegyezni. Egyidejűleg több személyt is megillethet. Lakáshasználati jog visszterhes átruházása esetén kvázi elővásárlási jog illeti meg a lakásszövetkezetet.

15 Földhasználati jog 1. A törvényen alapuló földhasználati jog földtulajdonos kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy a ráépítő csak az épület tulajdonjogát szerezte meg, a földét nem. A bírósági határozatban rögzített, törvényen alapuló földhasználati jog bejegyzése deklaratív hatályú, az épület mindenkori tulajdonosa javára 2. A megállapodáson alapuló földhasználati jog: földtulajdonos és az építkező írásbeli megállapodása alapján az építkező, mint jogosult javára kerül bejegyzésre, (dologi jog?) konstitutív hatállyal teherként a földrészlet tulajdoni lapjára

16 3. Az épület felépítését követően, annak önálló ingatlanként történő bejegyzésekor az épületingatlan mindenkori tulajdonosa javára kerül bejegyzésre a megállapodáson alapuló földhasználati jog is, a földhivatal hivatalból bejegyzi a földhasználati jogot, akkor is, ha a bíróság határozatában vagy a felek megállapodása nem rendelkezett a földhasználati jogról. ha maga a földtulajdonos kérte az épület önálló ingatlanként való feltüntetését, akkor jegyezhető be, ha elidegeníti. 4. Bejegyezhető: Az épület esetében a tulajdoni lap I. része utalásként földrészlet esetében a tulajdoni lap III. része tartalmazza teherként az azon létesített földhasználati jogot. egész földrészletre, vagy a földrészlet természetben vagy területi mértékben meghatározott részére

17 A földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét egész ingatlanra, vagy annak természetben, illetve területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni. Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét mind a földrészletre, mind az épületre fel kell jegyezni.((inyvhr.) - deklaratív tény Szerződésben kiköthetnek elidegenítési és terhelési (tilalmat) Egyébként a földhasználati jog az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben illeti meg az épülettulajdonost. (Végrehajtót is tájékoztatni kell)

18 Haszonélvezeti jog Haszonélvezeti jog keletkezése. Jogszabályon (özvegyi jog) deklaratív, a haszonélvező e jog bejegyzésének elmaradása esetén jogára a rosszhiszemű vagy ingyenesen szerzővel szemben hivatkozhat szerződésen(konstitutív hatály). Bejegyezhető: egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadrészére, az ingatlan területnagyságban vagy természetben meghatározott részére. Ingatlan-nytba bejegyzett forgalomképes jogra Együttes vagy egymást követő sorrendben Időtartama: Meghatározott időre Határozatlan időre (jogi személy: 50 év)

19 Alapítható határozott időtartamra, határozatlan időtartamra a jogosult élete végéig - holtig tartó haszonélvezeti jog Haszonélvezeti jogot több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni, (közösen vagy egymást követő sorrendben). (Inyvhr. 10. )

20 Használat joga Fogalma.(jogi személy) Bejegyezhető az ingatlan egészére vagy természetben (lakáshasználat) vagy területnagyságban kifejezett részére.

21 Telki szolgalmi jog egy adott ingatlan mindenkori birtokosát illeti meg az ingatlan használata során felmerülő valamilyen pontosan meghatározott szükséglet kielégítése céljából egy másik ingatlanra nézve (uralkodó - szolgáló telek) Önállóan nem forgalomképes A szolgalom alapulhat jogszabályon (pl. szükségbeli út: Ptk. 5:160.,), szerződésen, vagy keletkezhet elbirtoklás (15 év) útján is. Megszűnhet a jogról való lemondással, megszüntetéssel, nemgyakorlással (15 év) illetve a szükséglet megszűnésével.

22 A telki szolgalmi jog mindig az egész ingatlant terheli, de annak gyakorlása térben meghatározott lehet. Bejegyezhető egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére Meg kell jelölni a bejegyzésben a telki szolgalom tárgyát Az uralkodó telek tulajdoni lapja I. része utalásként, a szolgáló telek tulajdoni lapja teherként (III. része) tartalmazza a telki szolgalmi jogot az uralkodó telek feltüntetésével.

23 Közérdekű szolgalmak és használati jogok Ptk. 5:164. közérdekű használat (hatósági határozattal) Inyvhr a felsorolása: állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok Bejegyezhető: egész ingatlanra, annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére az ezek gyakorlására jogosult szerv javára (földhivatal)

24 Elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog, eladási jog 1. Elővásárlási jog Fogalma Sajátosságai Bejegyzése: egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára Ha az ingatlanon (bejegyzett vagy jogszabályon alapuló, de be nem jegyzett) elővásárlási jog áll fenn, és nem az elővásárlásra jogosult javára jegyeznek be tulajdonjogot, akkor be kell mutatni a jogosult nyilatkozatát, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni vagy a tulajdonos igazolását, hogy a nyilatkozatot nem tette meg. Szólhat határozott vagy határozatlan időre. A bejegyzési engedélyt konkrétan az elővásárlási jogával élő jogosult javára kell kiállítani

25 2. Vételi jog (eladási jog) Fogalma, sajátossága Bejegyezhető: egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára Vételi jog bejegyzése nem akadályozza további jogok és tények bejegyzését. A vételi jog bejegyzését követően bejegyzett jogokat és tényeket csak az adott jog vagy tény jogosultjának hozzájárulása esetén lehet törölni. A vételi jog gyakorlása esetén a vételi jog jogosultjának igazolnia kell, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a kötelezett felé megtette. Ha a vételi jogot meghatározott időre kötötték ki, a bejegyzésben meg kell jelölni e jog gyakorlásának végső időpontját. A vételi jog gyakorlása esetén nem kell csatolni a vételi jog bejegyzését követően bejegyzett elővásárlási vagy visszavásárlási jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy e jogával nem kíván élni. (rangsor elve) Megszűnt a törvényi időtartam!

26 3. Visszavásárlási jog Fogalma Bejegyzése: egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára a vevő tulajdonjogának egyidejű bejegyzésével Szólhat határozott vagy határozatlan időre

27 Tartási és életjáradéki jog Tartási szerződés alapján a tartásra jogosult (vagy más szerződő fél) a tartásért cserébe valamely ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogát ruházza át az eltartóra. Dolog átruházása a szerződés megkötésekor a tartás folyamatos szolgáltatás telki teherjog Ha az eltartó nem vagy nem megfelelően nyújtja a tartást, és más biztosítékot sem nyújt, a jogosult a végrehajtási szabályok szerint kielégítést kereshet a tartási joga alapján az ingatlanból, még akkor is, ha időközben az eltartó azt elidegenítette. (Ptk. 6:494. ) Bejegyezhető: egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára.

28 Jelzálogjog (különvált zálogjog) Zálogjog fogalma (Ptk. 5:86. ) Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jelzálogjogok: ingatlanon fennálló jelzálogjog önálló zálogjog Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, átruházható jogon, alapított jelzálog Aljelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogon Konkretizált vagyont terhelő (lebegő) zálogjog Különvált zálogjog Bejegyzése lehet egyetemleges (több ingatlant terhelő), vagy egyedi vagy (keretbiztosítéki jellegű)

29 Bejegyzésben fel kell tüntetni: jelzálog jogosultja személyes adós(ha az nem az ingatlan tulajdonosa) meg kell jelölni a zálogjoggal biztosított követelést, Hogyan? 1. a. az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy 1.b. a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő utalással. (Keretbiztosítéki jelleg, önálló zálogjog?) Konkrétan! Fogyasztói zálogszerződés esetén a bejegyzésnek tartalmaznia kell a jelzálogjoggal biztosított összeg megjelölését is. Vagyont terhelő zálogjog konkretizálásakor a bejegyzéshez szükséges a jogosult átalakító(konkretizáló) nyilatkozata (igazolással) Zálogjogosulti bizományos

30 Önálló zálogjog átváltoztatható követelést biztosító jelzálogjoggá a felek megállapodásával Különvált zálogjog: a zálogjogosultat terhelő követelés biztosítéka. Ha a jelzálogjog jogosultja a biztosított követelés nélkül ruházza át a jelzálogjogot a vele szemben fennálló követelés jogosultjára

31 Végrehajtási jog évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról (Vht ) végrehajtási eljárás lehet biztosítási jellegű: az ingatlanra történő (bűnügyi) zárlat, zár alá vétel, ill. biztosítási intézkedés tényének a feljegyzésével történik a kielégítési (azaz behajtási célú) végrehajtás ingatlan lefoglalása a végrehajtási jog bejegyzésével történik A lefoglalás célja a tulajdonos rendelkezési jogának korlátozása, ezért a végrehajtási jog bejegyzését követően további jogot vagy tényt csak azzal a feltétellel lehet bejegyezni, hogy az a végrehajtást kérő jogát nem sérti, és a végrehajtás célját nem hiúsítja meg. Ingatlan értékesítése (árverési vagy árverésen kívüli). Az árverési vevő tulajdonszerzése korlátozásmentes (hatósági árverés, kivételek) Ingatlanra végrehajtást vezetni az ingatlan jellegére, művelési ágára, az ingatlanra bejegyzett jogra vagy tilalomra, feljegyzett (vagy fel nem jegyzett) tényre tekintet nélkül lehetséges.

32 évi CXL.tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket ) Végrehajtás célja: a hatóság döntésében (jóváhagyott egyezség, hatósági szerződés) elrendelt pénzfizetési vagy egyéb kötelezettség teljesítésére az ügyfél kényszerítése Mögöttes jogszabály a Vht. Jelzálogjog soronkívüli bejegyzése, ha ingatlan-végrehajtásnak nincs helye és a végrehajtás egyébként más vagyontárgyra is eredménytelen 3. Végrehajtási jog bejegyzése (közös szabályok) Bejegyezhető ingatlan egészére vagy egész tulajdoni illetőségére A jelzálogjoggal biztosított követelés érvényesítésére vonatkozó végrehajtási jogot, valamint a jelzálogjoggal biztosított követelés lefoglalását a jelzálogjog rangsorában kell bejegyezni. Jelzálogjoggal biztosított követelés ranghelyén Ha a végrehajtással érvényesítendő követelés összege meghaladja a jelzálogjoggal biztosított követelés összegét, akkor a különbözet erejéig új ranghelyre kell bejegyezni a végrehajtási jogot.

33 Inytv. 17. (1)Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel: 1. a jogosult 1.1. kiskorúsága, 1.2. gondnokság alá helyezése, 2. a jogosulttal szemben megindított 2.1. felszámolási eljárás, 2.2. végelszámolás, 3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése, 4. kisajátítási eljárás megindítása, 5. telekalakítási eljárás megindítása, 6. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása, 7. földminősítési eljárás megindítása, 8. az ingatlanügyi hatósági határozat elleni 8.1. jogorvoslati kérelem, 8.2. ügyészi felhívás, 8.3. ügyészi fellépés benyújtása, 8.4. felügyeleti eljárás megindítása, 9. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása, 10. az ingatlan jogi jellege, 11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, 12. épület létesítése, lebontása, 13. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 14. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege, 15. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 16. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség, 17. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom, 18. az e törvényben meghatározott perek, büntetőeljárás megindítása, 19. árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 20. a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására, 21. a tulajdonjog fenntartással történt eladás, 22. a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 23. lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 24. a ranghely megváltoztatása, 25. a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja, 26. az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 27. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 28. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 29. a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 30. pénzügyi lízingbeadás ténye, 31. nemzeti emlékhely, 32. történelmi emlékhely.

34 Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények (Inytv. 17. ) 1. Jogosultra vonatkozó feljegyzések 2. Eljárási jellegű feljegyzések 3. Ingatlan jogi és természeti állapotára utaló feljegyzések 4. Ingatlan használatát korlátozó tények feljegyzése 5. Az ingatlannal való rendelkezési jogot korlátozó feljegyzések 6. Tulajdonjog-fenntartással történő eladás ténye 7. Zálogjoggal összefüggő tények feljegyzése 8. Végrehajtással összefüggő tények feljegyzése (szubjektív csoportosítás!)

35 Jogosultra vonatkozó feljegyzések(i) 1. A jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése Informatív hatályú feljegyzések Gondnokság alá helyezés ténye feljegyzése Bíróság határozata alapján (Pp (3) bek.) Ha a gondnokság alá helyezettnek ingatlana vagy haszonélvezeti joga van, kivéve, ha etekintetben a cselekvőképességét nem korlátozták. Gyámhatóság határozata alapján (149/1997. (IX.10.) Korm. r ) ha a bíróság ezt elmulasztotta ha bejegyzéskor fennáll, jog vagy tény bejegyzésével egyidejűleg, egy ranghelyen Ha később keletkezik, önálló feljegyzésként Bejegyzése hivatalból is, törlése igazolással vagy hivatalból

36 2. Felszámolási, végelszámolási eljárás a felszámolási vagy végelszámolási eljárás tényének feljegyzését követőn újabb bejegyzés már csak a felszámoló vagy végelszámoló kérelme alapján teljesíthető fel kell tüntetni a felszámolót, végelszámolót, ill. felszámolás, végelszámolás kezdő időpontját 3. A külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése

37 Eljárási jellegű feljegyzések 1. A bejegyzés, feljegyzés, adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása (i) Inytv. 39. (3) bek. alapján hiánypótlási felhívás elmulasztása, vagy nem pótolható hiányosság esetén A kérelem, megkeresés ranghelyén kell feljegyezni Addig áll fenn, amíg a kérelmet elutasító határozat jogerőre emelkedik. 2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése(i) ha magánokirat valódiságát az aláíró felek, illetőleg a hitelesítő vagy ellenjegyző személyek valamelyike vitatja vagy ha a feljegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűsége, illetőleg a bejegyezni kért jog, feljegyezni kért tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki.

38 3. A körzeti földhivatal határozata elleni fellebbezés (i) ha saját hatáskörben a fellebbezést nem bírálja el fel kell tüntetni a megtámadott határozat számát és a sérelmezett bejegyzés sorszámát 4. Megyei földhivatali határozat ellen benyújtott bírósági jogorvoslati kérelem (i) 5. Bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása (i) Bírósági megkeresés alapján 6. Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés

39 Perfeljegyzés Inytv által meghatározott polgári perek Büntetőeljárás megindítása Előképe lehet: megismételt hagyatéki eljárás feljegyzése

40 Az Inytv.-ben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása (d) Polgári per: ügyfél kérelmére; büntetőeljárás: bíróság megkeresése alapján perfeljegyzés esetei(inytv. 64. ): törlési és kiigazítási, ingatlan tulajdonjogát érintő, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi, jelzálogjoggal biztosított követelés érvényesítése iránti perek az ingatlan határvonalával és területével kapcsolatos kiigazítási perek; valamint a bejegyzéssel vagy az annak alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. Joghatása: Inyvhr. 29. a perfeljegyzést követően jogok és tények bejegyzésére függő hatállyal kerülhet sor. (kiv: jogszab., hatg. határozaton alapuló jogok, tények, illetve telki szolgalmi jog, közérdekű használati jogok.) Erre utalni kell; a törléskor is annak megszűnésére.

41 A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának ténye a szerződéssel átruházni kívánt egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet szerződésenként egyszer feljegyezni. E tény feljegyzését követően további jogokat - a jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló, továbbá a Inytv. 16. e) f) pontjában meghatározott jogok kivételével, de a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel - csak a szerződés alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésétől függő hatállyal lehet bejegyezni. A feljegyzésben, valamint a további jogokra irányuló bejegyzésekben erre utalni kell.

42 Ingatlan jogi és természeti állapotára utaló feljegyzések 1. Az ingatlan jogi jellege (i) Pl. társasház, szövetkezeti ház, tanya, birtokközpont, bányatelek 2. Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának ténye (i) egész ingatlanra lehet feljegyezni nem akadálya további jog vagy tény bejegyzésének 3. Épület létesítésének vagy lebontásának ténye (i) 4. Jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege (i)

43 Ingatlan használatát korlátozó tények 1. Bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás (d) 2. Földhasználat szerződéses szabályozásának ténye(d)

44 A rendelkezési jogot korlátozó feljegyzések 1. Bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás (d) Adott korlátozás bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozásként azonban csak akkor jegyezhető be, ha annak más tényként vagy jogként való ingatlan-nyilvántartási bejegyzése nem lehetséges. 2. Szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési (és) terhelési tilalom vagy egyéb tulajdoni korlátozás (d) Már nem fogalmi elem! Hogy csak a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg lehet feljegyezni az átruházott egész ingatlanra vagy egész tulajdoni illetőségre, illetve ezek eszmei hányadára fel kell tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására szolgál és a jogosultjának adatait Hatálya: szerződésen alapuló további jogokat csak a tilalom jogosultjának hozzájárulásával lehet bejegyezni (kivéve végrehajtási jog) Szerződéses örökös javára (ehhez nem kell az öh. b. engedélye) (Jogszabályon alapuló elidegenítési és terhelési tilalom)

45 A rendelkezési jogot korlátozó feljegyzések II. 3. a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 10. (2) bekezdés szerinti, a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselő tulajdonostársakat feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, a módosítás időpontja Nem kell bejegyzési engedély minden tulajdonostárstól 4. Bizalmi vagyonkezelés körébe vont ingatlan

46 Tulajdonjog-fenntartással történő eladás Fogalma Hatálya: elidegenítési és terhelési tilalom hatályával bír: csak a jogosult (a leendő tulajdonos) hozzájárulásával lehet az ingatlanra jogot vagy tényt bejegyezni (d) Bejegyzése: az eladott egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni a feljegyzésben a vevő adatait is fel kell tüntetni a tulajdonjogot a tény ranghelyén kell majd bejegyezni

47 Pénzügyi lízingbeadás ténye egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott részére(!) lehet feljegyezni. A feljegyzésben a jogosult (lízingbevevő) személyét is fel kell tüntetni.

48 Zálogjoggal összefüggő tények feljegyzése(d) 1. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása A ranghely 1 éves időtartamra az ingatlan tulajdonosa, az ingatlanra bejegyzett átruházható jog jogosultja, az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal biztosított követelés vagy jog jogosultja egyoldalú nyilatkozatával előzetesen biztosítható A feljegyzésben meg kell határozni a terhelés és a járulékai legnagyobb összegét(értékzóna), és a ranghelybiztosítás kezdő és végső időpontját (legfeljebb1 év).

49 2. Törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, arról való rendelkezés Megszűnt zálogjog törlésével egyidejűleg a tulajdonos rendelkezése szerint a zálogjog ranghelyén egy új, az előzőnél nem terhesebb zálogjog alapítható vagy a kérelmének előterjesztésétől számított 1 éves időtartamra fenntarthatja a megszűnt zálogjog ranghelyét. Ranghely fenntartását, arról való rendelkezést a későbbi ranghelyen bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom nem akadályozza. 3. Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról lemondani a meghatározott későbbi zálogjogosult vagy harmadik személy irányában lehet. ranghelye feletti rendelkezési jogot csak annak a személynek a beleegyezésével gyakorolhatja, akinek javára arról lemondott 4. Ranghely megváltoztatása, ranghelycsere

50 Végrehajtással összefüggő tények 1. Zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés (d) fogalmak Zárlatot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni. A bejegyzésben utalni kell arra, hogy zárlat feljegyzése után jogokat csak a zárlat törlésétől függő hatállyal lehet bejegyezni. Kivéve: a jogszabályon, bírósági határozaton alapuló jogok, valamint a telki szolgalmi jog és a közérdekű szolgalmak és használati jogok.

51 2. Árverés, nyilvános pályázat kitűzése (d) bírósági végrehajtó vagy a hatóság által megküldött árverési (pályázati) hirdetmény alapján Sikeres árverés esetén törölni kell azokat a jogokat, amelyek az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát nem terhelhetik.

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 3971 az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. e) és n)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 2. oldal o) kiegészítő szöveges bejegyzés A tulajdoni lap I

Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 2. oldal o) kiegészítő szöveges bejegyzés A tulajdoni lap I Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 1. oldal 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM 13664 A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról A tulajdoni lap három részből áll. A tulajdoni lap részei A tulajdoni lap I. része az ingatlan

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSŐ RÉSZ

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSŐ RÉSZ 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz Verzió: 1.0 Alkalmazandó: 2017. október 24-től 1 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Nem

Részletesebben

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról I. FEJEZET A TULAJDONI LAP

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról I. FEJEZET A TULAJDONI LAP Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: tv.) 90. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel, valamint a belügyminiszterrel

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok

HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok CD melléklet HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok Szerkesztő: Dr. Dunavölgyi Szilveszter VI. Hatályon kívüli jogszabályok 1. 1972. évi 31. törvényerejű rendelet

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 1. oldal 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet fő az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma Az ingatlan-nyilvántartásról szóló

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról I. FEJEZET A TULAJDONI LAP

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról I. FEJEZET A TULAJDONI LAP 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: tv.) 90. -ának (1)

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan nyilvántartásról

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan nyilvántartásról Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13052. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 2. oldal d) állandó jellegű földmérési jelek, valamint villamosbe

Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 2. oldal d) állandó jellegű földmérési jelek, valamint villamosbe Magyar joganyagok - 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról 1. oldal 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény

1997. évi CXLI. törvény 1997. évi CXLI. törvény Hatályos: 2015.01.01-2015.03.31 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Page 1 of 36 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2014.07.16 2014.10.31 55 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény az 1972.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

A helyhez kötött jogok és tények, ezek változási vázrajzi követelményei, és a változások vezetése

A helyhez kötött jogok és tények, ezek változási vázrajzi követelményei, és a változások vezetése A helyhez kötött jogok és tények, ezek változási vázrajzi követelményei, és a változások vezetése Borbély Katalin földmérési szakfelügyelő Pest Megyei Kormányhivatal MFTTT 31. VÁNDORGYŰLÉS - 2017. július

Részletesebben

I. FEJEZET A TULAJDONI LAP. 1. A tulajdoni lap részei

I. FEJEZET A TULAJDONI LAP. 1. A tulajdoni lap részei 13590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2. oldal Az ingatlan-nyilvántartás elvei Közhitelesség 5. 3 (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai

2. oldal Az ingatlan-nyilvántartás elvei Közhitelesség 5. 3 (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai 1. oldal 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1)2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Hatály: 2019.I.2. - 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában

Részletesebben

48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből lekérdezés

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan

Részletesebben

2. oldal Az ingatlan-nyilvántartás elvei Közhitelesség 5. 3 (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai

2. oldal Az ingatlan-nyilvántartás elvei Közhitelesség 5. 3 (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai 1. oldal 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1)2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok. I. Általános rendelkezések

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok. I. Általános rendelkezések 12. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11.

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11. Közös tulajdon. Társasháztulajdon. 2015. március 11. Közös tulajdon fogalma, keletkezése 5:73. eszmei hányadrészek szerint aránymegállapítási per Szerződés vagy törvény alapján (hozzáépítés, vegyülés,

Részletesebben

2. oldal (2) Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, továbbá a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, földh

2. oldal (2) Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, továbbá a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, földh 1. oldal 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás 1. (1) Ez a törvény a gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TULAJDONOSI JOGOK Tulajdonosi jogok birtoklás - jogcímtől függetlenül, akaratlagos uralom egy

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Hatály: 2016.I.1. - 2017.VI.30. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet. az úszólétesítmények lajstromozásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet. az úszólétesítmények lajstromozásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Dologi Jog Dr. Pecsenye Csaba Birtok Birtokos Aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja Főbirtokos Albirtokos Jogalap

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerej ű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

Pápa, Korona u számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata

Pápa, Korona u számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata Pápa, Korona u. 42-44. számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata I./ Bevezető rendelkezés: A pápai 2953/2. hrsz-ú, ténylegesen Pápa, Korona u. 42-44. sz. alatti 4177 m2 terjedelmű beépítetlen terület megjelölésű

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati lakásvagyon kezelésével megbízott gazdasági társasága által

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSİ RÉSZ

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSİ RÉSZ 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel [Vastag betővel szedve az 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. március 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Zálogszerződés ingatlant terhelő egyetemleges 1 önálló zálogjog alapítására

Zálogszerződés ingatlant terhelő egyetemleges 1 önálló zálogjog alapítására 1 Nyugat Takarék Szövetkezet számú szerződés. számú melléklete Zálogszerződés ingatlant terhelő egyetemleges 1 önálló zálogjog alapítására amely létrejött egyrészről (Természetes személy neve) anyja mint

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A TULAJDONSZERZÉSRŐL ÁLTALÁBAN, A JOGCÍM ÉS A SZERZÉSMÓD KAPCSOLATA (A/19, 1. oldal)

A TULAJDONSZERZÉSRŐL ÁLTALÁBAN, A JOGCÍM ÉS A SZERZÉSMÓD KAPCSOLATA (A/19, 1. oldal) A TULAJDONSZERZÉSRŐL ÁLTALÁBAN, A JOGCÍM ÉS A SZERZÉSMÓD KAPCSOLATA (A/19, 1. oldal) TULAJDONSZERZÉS ÉS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Ingatlan tulajdonjogának átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban

Az ingatlan-nyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban INGATLANNYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlannyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban A jogi alapelvek olyan általános érvényű tételek, amelyek átfogják az adott jogintézmény jelen esetben

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások INGATLANNYILVÁNTARTÁS Szalmás Zoltán Társasházakkal összefüggő ingatlannyilvántartási eljárások A földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok ügyiratforgalmában ugyan nem képviselnek nagy tömeget a társasházalapítással,

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be (gazdálkodó szervezet kizárólag https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon keresztül) benyújtandó a telek fekvése szerinti

Részletesebben

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés jogintézményét alapvetően a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai

Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai Dózsa Szilvia földmérési szakügyintéző MFTTT 31. Vándorgyűlés - Szekszárd PTE KPVK 2017. július 6-8. BFKH XIV. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály

Részletesebben

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 1. oldal 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a 24/2016. (X. 21.) és

Részletesebben

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPRAJZOK Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

A ZÁLOGJOG INGATLAN-NYILV. Előadó: Dr. Papp Iván Székesfehérvár, január 15. NYUGAT-MAGYARORSZ

A ZÁLOGJOG INGATLAN-NYILV. Előadó: Dr. Papp Iván Székesfehérvár, január 15. NYUGAT-MAGYARORSZ NYUGAT-MAGYARORSZ MAGYARORSZÁGI GI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI F KAR A KÖZHITELES K INGATLAN-NYILV NYILVÁNTARTÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES KAPCSOLATA A FELHASZNÁLÓKKAL Továbbk bbképző tanfolyam A ZÁLOGJOG

Részletesebben