90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét."

Átírás

1 Fizika A3 Kruger 1. Prefix jelentések 10 deka 10-1 deka 10 2 hekto 10-2 centi 10 3 kilo 10-3 mili 10 6 mega 10-6 mikro 10 9 giga 10-9 nano tera piko peta fento oxa atto 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? Alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás periódusának időtartama. 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? Az 1983-ban elfogadott határozat szerint: az a távolság, amit a fény vákuumban a másodperc 1/ ad része alatt tesz meg. 4. Mi a tömegegység definíciója? A franciaországi Sévres-ben őrzött kitüntetett standard fémhenger tömegén értjük az egy kilogrammot. Ez a fémhenger platina-iridiumból készült. 5. Foglalja össze a Michelson Morley kisérlet lényegét! Célja a Föld éterhez, ill az abszolút térhez viszonyított sebességének megmérése Két lépésből áll: 1. Megmérjük a fény sebességét a Földhöz képest 2. Ebből lehet kikövetkeztetni a Föld éterhez viszonyított sebességét Ennek módja: Michelson -féle interferométer segítségével történik. Az F forrásból érkező fényt a féligáteresztő tükör két sugárra bontja, az innen érkező fényt A és B tükrök visszaverik, a féligáteresztő tükör újra ketté bontja ezeket, az ernyőre a két fénysugár fáziskülönbséggel érkezik, ezáltal interferenciagyűrűk jelennek meg. A fáziskülönbség az út és időkülönbség miatt keletkezik. Az interferométer egyik karja a Föld sebességvektorával párhuzamos, a másik merőleges. Párhuzamos mentén t p, a merőleges mentén t m idő alatt jut az ernyőhöz. 90fokkal elforgatva az interferométert, figyeljük az interferenciagyűrűk változását. Ebből tudjuk meghatározni a Föld sebességét. 6. Mi a speciális relativitáselmélet két alappillére? Minden fizikai jelenségnek, és így a jelenség leírását megadó elmélet matematikájának azonosnak kell kinéznie minden inerciarendszerben. A vákuumbeli fénysebesség [c] állandó, bármely inerciarendeszerből mérve, bármilyen irányból, függetlenül a fény frekvenciájától, a detektort ill a fényforrás mozgási sebességétől. 7. Mi a Lorentz transzformáció?

2 Két egymáshoz képest egyenesvonaló egyenletes mozgást végző inerciarendszer közötti átváltás 8. Mi az idődilatáció? Az események között eltelt időtartam a mozgó rendszerből nézve (t) mindig nagyobbnak adódnak, mint a nyugvó rendszerből mért t 0 nyugalmi időtartam. a Δ t a nyugalomban lévő megfigyelő által mért időtartam, a Δ t 0 a mozgásban lévő megfigyelő által mért időtartam Lorentz tényező, ahol v: a két megfigyelő egymáshoz viszonyított sebessége 9. Mi a hosszúság kontrakció? Az l mozgási hossz mindig kisebbnek adódik, mint a hozzá képest mért nyugalmi hossz. x 1 x 2 =γ x 1 x 2 Δ x ' Δx 10. Mit tud a tömegről? A relativitás elméletben kétféle tömeg szerepel: egyik az invariáns tömeg [m], azaz nyugalmi tömeg, ez minden rendszerből nézve azonos. Másik a relativisztikus tömeg M=уm (Lorentz tényező) Nyugalmi helyzetben a kétféle tömeg megegyezik. 11. Energia - impulzus összefüggése Ha m tömegű test v sebességgel mozog, akkor E=уmc 2 (energia) p=уmv (impulzus) Ebből következik az összefüggés: E 2 -(pc) 2 =(mc 2 ) Mi a Minkowski tér? A fizikában a háromdimenziós Euklideszi tér még egy dimenzióval, az idődimenzióval való kiterjesztése. Másnéven nulladik/negyedik dimenzió. 13. Mit nevezünk invariáns mennyiségnek? Az a mennyiség, amely nem függ a koordinátatranszformációtól. Egy vagy több művelet, transzformáció hatására sem változik meg. 4D-ben ilyen az ívhossz: 14. Mi a maghasadás és a magfúzió? Mahasadás azaz fisszió során egy atommag kettő vagy több kisebb magra szakad. Ennek során keletkezhetnek gamma, neutron stb sugárzás, ezt használják az atomerőművekben (láncreakció), mivel a folyamat során energia szabadul fel. A folyamat végén keletkezett atommagok együttes tömege kisebb lesz, mint az eredetijé, a hiányzó tömeg szabadul fel energiaként. E=mc 2

3 Magfúzió olyan magreakció, ami során két kisebb atommag egyesül. A folyamat lehet endoterm, vagy exoterm. Ha az elemek atomtömege kisebb a vasénál, akkor energia szabadul fel, ha nagyobb akkor energiát kell belefektetni. Csillagképződés, hidrogénbomba. Az endoterm változat szélsőséges körülményeket követel meg, pl szupernova robbanás. 15. Mi az energiával kapcsolatos Planck hipotézis? Planck cáfolta meg, hogy a növekvő energiához növekvő frekvencia is tartozik. Az atomi oszcillátorok energiája nem változhat folyamatosan, hanem csak meghatározott értékeket vehet fel. Egy frekvencia oszcillátor energiájának megváltozása a frekvenciával arányos. E=hv (vfrekvencia, h-planck állandó 6,626*10-32 Js). Tehát egy v frekvenciájú atomi oszcillátor energiája E=nhv n:diszkrét érték kvantum. 16. Mit nevezünk operátornak? Olyan műveletet, ami függvényhez függvényt rendel. Op f =g, f g Op ψ 1 ψ 2 =Opψ 1 Op ψ Mi az operátor sajátértéke? Az a k érték, amivel a függvényt megszorozva ugyanazt kapjuk mintha az operátorral szoroztuk volna meg. 18. Mi a lineáris operátor? Egy lineáris operátor egy azonos test feletti vektorterek között ható művelettartó függvény. Az operátos bemenet is vektor, kimenete szintén vektor, ún képvektor. Lineáris egy ilyen vektorhoz vektort rendelő leképezés, ha teljesül: két vektor összegének képe a két vektor képének összege egy vektor számszorosának képe a vektor képének ugyanezen számszorosa 19. Hogyan definiáljuk a függvények skalárszorzatát? ahol a komplex konjugáltja a -nek 20. Mi az adjungált operátor? O+ az O adjungáltja minden y, y2-re 21. Mi a hermetikus operátor? Másnéven önadjungált. Hermetikus operátor egyenlő az adjungáltjával. Sajátértékei valós számok. 22. Mi az impulzus és a hely operátora? Impulzus Hely p op ψ= h i d dx ψ x op ψ=x ψ 23. Mi a helyre és impulzusra vonatkozó Heisenberg féle felcserélési törvény? Egy részecskének egy időben nem tudjul teljes pontossággal meghatározni a helyét és impulzusát.

4 24. Írja fel az időfüggetlen 1 dimenziós Schrödinger egyenletet! Részecske mozgása egyetlen koordinátával jellemezhető. h2 2m d 2 ψ dx 2 p= V ψ ψ dx V ψ =Eψ 25. Írja fel az időfüggetlen 3 dimenziós Schrödinger egyenletet! h 2m 2 x 2 2 y 2 2 z ψ V x, y, z ψ=eψ 2 V r, ϕ,ϑ, V r ~ 1 r h 2m Δψ V r ψ=eψ 26. Írja fel az időfüggő 3 dimenziós Schrödinger egyenletet! Hely koordinátákon kívül időfüggő tagot is tartalmaz. 27. Mi az állapotfüggvény fizikai jelentése? Az állapotfüggvény a rendszer paramétereinek olyan függvénye, amely kizárólag az útvonal végpontjaiban mért paraméterek értékeitől függ. Egyenértékű, folytonos, korlátos, négyszeresen integrálható, normálható. 28. Milyen értékeket vehet fel a harmonikus lineáris oszcillátor energiája? Nem vehet fel tetszőleges értékeket, csak bizonyos diszkrét energia szinteket vehet fel. E=hw(n+0,5) n=1,2,3... h Planck állandó w frekvencia 29. Mi a zéruspont energia? Az energiaszint nem csökkenhet teljesen nullára, létezik egy legkisebb energiaszint, ez a zéruspont energia. N=0 hoz tartozó E 0 =hv/2 sajátértéket az oszcillátor zéruspont energiájának nevezzük. 30. Áthaladás a potenciállépcsön 1. E>h potenciál G=4*p*q/(p-q) 2 áthaladás valószínűsége R=(p-q/p+q) 2 visszaverődés valószínűsége 2. E < v 31. Mi az alagút effektus? Véges magasságú és szélességű potenciálfalak között helyezkedik el a részecske és energiája kisebb, mint a fal magassága. A Schrödinger egyenletet ilyen esetre megoldva, azt kapjuk, hogy a hullámfüggvény és így a részecske megtalálási valószínűsége nem nulla a potenciálfalon kívüli pontokban. Véges valószínűsége van, hogy a részecske a falon kívül megtalálható, holott a falon való átjutáshoz nincs elegendő energiája. Az átjutás valószínűsége exponenciálisan csökken a potenciálfal vastagságával, s minél távolabb van a részecske energiája a falon való átjutáshoz szükséges energiától (U0-E táv).

5 32. Mik az impulzusmomentum operátorai? L=r p L x = y p z z p y L y =z p x x p z L z =x p y y p x { { 33. Mit bizonyít a Stern Gerlach kisérlet? A kísérlet célja a tér és a töltéssel rotáló testek közötti kölcsönhatás tanulmányozása. Kimutatták, hogy az elektronnak saját mágneses nyomatéka is van. Kísérletükkel bemutatták az elektrospin létezését. Alapállapotú ezüstatomokból álló nyalábot állítottak elő párologtatással, mágneses dipólusok kimutatására inhomogén mágneses téren vezették át a semleges ezüst atomokat, az eredmény nem elmosódott folt lett (ha nem lenne mágneses nyomatéka az lett volna), hanem a nyaláb két részre szakadt, az ernyőn 2 folt keletkezett. Goudsmit és Uhlenbeck elektrospinjének feltételezésével tudták megmagyarázni ezt a jelenséget. Mivel az ezüst atom elektronjának nincs másgneses nyomatéka, ezért a legkülső elektron saját perdületéhezl, spinjéhez kapcsolodó mágneses nyomatékből származhat, ez külső mágneses inhomogén térhez képest lehet párhuzamos vagy ellentétes. 34. Mi a de Broglie féle hullámhossz? Louis-Victor de Broglie elméleti következtetését, hogy a részecskék (például elektronok) hullámtulajdonsággal is rendelkeznek kísérletek bebizonyították. A hullám hullámhosszát de Broglie hullámhossznak nevezik, mely a következő képlettel számolható: h Planck állandó p a részecske lendülete m a részecske nyugalmi tömege v a sebessége 35. Mik a Fermi és a Bose részecskék? Egész spinnel rendelkező részecskék a Bose részecskék, tetszőlegesen sok Bose részecske ugyanazt a hullámmozgást végezheti, azonos hullámfüggvénnyel. Ezzel szemben a feles spinű részecskék esetében (fermionok) csupán két részecskének lehet azonos hullámmozgása és spinvetületüknek akkor is ellentétesnek kell lennie (½ és -½), az elektron is Fermi részecske. 36. Mi a tobbelektron hullámfüggvényre vonatkozó Pauli elv? Ezekre vonatkozi a Pauli -féle tilalmi/kizárási elv, ami kimondja, hogy minden kvantumállapotot egy elektron tölthet be. Tehát egy atomban nem lehet kettő vagy több olyan elektron, amelynek mind a négy kvantumszáma megegyezik. 37. Mi a Bohr féle atommodell alapfeltételezése? A pozitívan töltött atommag körül keringenek az elektronok. Centripetális ún Coulomb erő vonzza őket. Az elektronok csak bizonyos pályákon mozoghatnak. E=állandó, stacionárius állapot. Stacionárius állapotok közötti átmenetek: elektron átugrik egyik állapotból a másikba, ekkor az atom elektromágneses hullámokat bocsájt ki. Két energiaállapot közti különbség egyenlő a kibocsátott vagy elnyelt sugárzás energiakvantumával. DeltaE=E 2 -E 1 =hv (e2 magasabb e1 alacsonyabb szint) az energiaszintek az impulzusmomentum(l) diszkrét értékeitől függenek. n a főkvantumszám, h a Planck állandó 38. Milyen kvantumszámokkal jellemezzük az elektronokat az atomokban? Az elektronok leírására kvantumszámokat használunk, ezek határozzák meg azokat a hullámfüggvényeket, amelyek az elektron adott állapotát fizikailag teljesen leírják.

6 n- főkvantumszám (K,L,M,N stb héjak) l- mellékkvantumszám (s,p,d,f,g stb állapotok) m- mágneses kvantumszám s- spinkvantumszám (½ és -½) 39. Mivel kapcsolatos a fő, mellék és mágneses kvantumszám? A főkvantumszám az energia értékét adja meg. A mellékkvantumszám az elektron mag körüli mozgását, a pálya alakja adja meg. A mágneses kvantumszám a pálya térbeli elhelyezkedését (az impulzusmomentum vektornak valamilyen kitüntetett irányához viszonyított beállási irányát határozza meg). 40. Milyen értékeket vehet fel a fő mellék és mágneses kvantumszám? n=1,2,3... l=0,1,2,3... n-1 m=0,+-1,+-2, l s= ½, -½ 41. Mi a Heisenberg féle bizonytalansági elv? Egy részecskének egy időben nem tudjul teljes pontossággal meghatározni a helyét és impulzusát. 42. Mi jellemzi a szigetelők elektronszerkezetét? A vezetési sáv több, mint 6 ev távolságra van a betöltött sávtól. Áramot elhanyagolható mértékben vezeti. Kevés szabad elektronja van, ideális esetben nincs szabad töltéshordozó, de ez nem teljesül teljes mértékben az atomok hőmozgása miatt. Gázok, olajok, üveg, műanyag stb. Akkor vezetne a szigetelő, ha a rákapcsolt feszültség akkora lenne, hogy a tiltott sávba kerülne az elektron, de ez nem történik meg. 43. Mi jellemzi a jó vezetők elektronszerkezetét? Nincs tiltott zóna vagy nagyon kicsi. A vezetési sáv gyakorlatilag 0 ev Gap terület után követi a betöltött sávot. 44. Mi jellemzi a félvezetők elektronszerkezetét? Hőmérséklet növelésével egyes szigetelőkben a hőmozgás miatt kimozdulhatnak az elektronok a betöltött sávról átugorva a vezetési sávba, GAP max 2eV. Szobahőmérsékleten is sok szigetelő-sávszerkezetű anyag vezetőképessége válhat. 45. Szupravezetés A szupravezetők nagyon alacsony hőmérsékleten (abszolút nulla, 20 K körül, -200fok alatt) elvesztik elektromos ellenállásukat, valamint kizárják magukból a mágneses mezőt. Szupravezető körben az áram folyamatosan fog folyni külső forrás nélkül is. Ón, Al, bizonyos kerámiák. 46. Dulong-Petit -féle törvény Elemek atommelege bizonyos hőmérsékleti határok között közelítőleg állandó (atommeleg=atomsúly*fajmeleg) ben Dulong és Petit 13 elem vizsgálatával arra jutott, hogy az elemek fajmelege az atomsúllyal fordítottan arányos, szorzatuk állandó, az érték 6,3 és 6,4 közé esett minden esetben. 47. Napelem működése A szolár cellák két fajta anyagot tartalmaznak, p-típusú és n-típusú félvezetőket. Bizonyos hullámhosszú fény képes a félvezető atomjainak ionizációjára, beeső fotonok többlet töltéshordozókat keltenek. A pozitív töltéshordozók a p-rétegekben, negatívak az n-rétegekben lesznek többségben. A két ellentétes töltésű réteg töltéshordozói bár vonzzák egymást, csak a külső áramkörön keresztül áramolva képesek rekombinálódni, a köztük lévő potenciállépcső miatt.

7 48. Fénymásoló működése Selényi Pál Fényvezető anyagból készült dob felszíne feltöltődik pozitívan. A fény visszaverődik a papír fehér felületéről, a tükrözött fény elektronjai semlegesítik a dob pozitív töltését ott ahol a papír világos volt, a sötét felületek pozitívak maradnak, ez magukhoz vonza a festékrészecskéket, majd a felmelegített papírra ezeket ráégeti. 49. Boltzmann faktor Test hőmérsékletére és az azokat felépítő részecskék vonzási energiájára vonatkozik. Meghatározza a relatív valószínűségét egy i státusznak termodinamikai egyensúlyban, T hőmérsékleten. е -E/kT T hőmérséklet E energia állapot k Boltzmann állandó k=egyetemes gázállandó [R] / Avogadro szám [NA]= 1,38*10-23 J/K 50. Cserenkov sugárzás Akkor keletkezik ha egy részecske adott közegben (pl víz) gyorsabban halad, mint a közegbeli fénysebesség. Az az elektron, amely éppen v=c/n sebességgel mozog egy közegben, tehát amely már majdnem képes Cserenkov sugárzást kelteni E k eneriával rendelkezik. Ennél nagyobb energiájú elektronok Cserenkov sugárzást keltenek. A sugárzást nem a mozgó részecske bocsájtja ki, hanem a közeg, amiben mozog. Eloszlása kúpszerű a sebességvektor iránya mentén. 51. Harmónikus oszcillátor Harmonikus rezgőmozgást végző tömegpont. 52. Sommerfeld -féle polinom módszer alapgondolata

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között

Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között Dr. Héjjas István: Kölcsönhatások az emberi tudat és a kvantumfizikai jelenségek között A 0. század elején jelentős fordulat következett be a fizikában. Albert Einstein megalkotta a relativitáselmélet

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA A HŐTÁROLÁS KÉRDÉSEI A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

Emlékeztető Paramágneses anyagok

Emlékeztető Paramágneses anyagok Emlékeztető Paramágneses anyagok Ha az eredő spinkvantumszám S 0, vagyis a részecske rendelkezik eredő spinimpulzus momentummal, akkor mágneses momentuma is van. E vektorok abszolútértéke (hossza) S S(S

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben