Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum"

Átírás

1 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Amerikai út Tel./fax: Adószám: Bankszámlaszám: UniCredit Bank Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány a legutóbbi, május 17-én kelt Alapító Okiratát az alapító az alábbiak szerinti módosításokkal (mely módosításokat vastagon szedett dőlt betűkkel szedve jelez) egységes szerkezetbe foglalva fogadta el november 28-án, melyet jelen dokumentum aláírásával nyugtáz. Alulírott Alapító 1992-ben határozatlan időre létrehozta Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítványt", melyet a Fővárosi Bíróság július 8-án kelt, Pk , ügyszámú égzésével, 3312.sorszám alatt nyilvántartásba vett. Az Alapító az alapító okiratot a évi CLXXV. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelően módosítja. 1.) Az Alapító: Csató Zsuzsánna Katalin cím: 1068 Budapest, Király utca ) Az Alapítvány neve:"az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" Rövid neve: Down Alapítvány 3.) Az Alapítvány székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út ) Az Alapítvány célja: Az értelmi fogyatékos, különösen a Down szindrómás emberek életvitelének elősegítése, ezen belül különösen: 4.1.a. Segítő szolgáltatások A társadalmi beilleszkedésük elősegítése Képességeik fejlesztése, illetve tehetséggondozás Korai fejlesztés Az értelmi fogyatékos emberek családjainak segítése, szolgáltatások biztosítása (szülőtréning, sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása stb.) Pályaorientáció, szakképzés és képességeiknek megfelelő munka biztosítása Napközbeni ellátást nyújtó intézmények, valamint átmeneti és állandó lakhatást biztosító otthonok és szolgáltatások szervezése Fizikai állapotot javító, szabadidős, kulturális, sport, nyaralás szolgáltatások 1

2 Laikusok és szakemberek képzése, továbbképzése (felnőttképzés), tanulmányutak szervezése és külföldi tapasztalatok összegyűjtése és közzététele Fogyatékosok képzése, szakképzése, önálló életre felkészítés, egészséges életmódra oktató tréningek Szakmai-módszertani, illetve ismeretterjesztő kiadványok írása, szerkesztése, kiadása és terjesztése, könnyen érthető kiadványok készítése, publikálása Felsőfokú szociális és pedagógiai, illetve gyógypedagógiai intézmények számára elméleti és gyakorlati képzések biztosítása Sorstársi segítő szolgálat fenntartása 4.1.b. A társadalom befogadó attitűdjének formálása - integráció erősítése - szociális érzékenység javítása - szemléletformálás - környezettudatos nevelés - környezet és természetvédelem - ezekkel kapcsolatos oktatás A Down Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet 4.3. A Down Alapítvány közhasznú tevékenységei Az Alapítvány a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban: civil törvény) 34. a) pontjának megfelelve alapító okiratában rögzíti, hogy milyen közhasznú tevékenységeket folytat, e közhasznú tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladatok teljesítését mely írják elő. Az Alapító jelen alapító okiratban rögzíti hogy közhasznú tevékenység Civil törvény pont alapján minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a évi LXII. törvény (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) definícióját irányadónak tekintve fogyatékosnak tekint minden olyan személyt, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással illetve ezek bármilyen halmozódásával él, amely a környezeti, társadalmi és egyébjelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység A Down Alapítvány az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs közhasznú tevékenységhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón az alábbi táblázatban összefoglalt közfeladatokat látja el a feltüntetetett alapján: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés: 2

3 A közfeladathoz közvetlenül alapítvány a vagy közvetve kapcsolódó közhasznú tevékenyégét alapítványi közhasznú tevékenység Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Az állam felelős az egészséges életmód választásához szükséges ismeretek oktatási rendszerbe történő integrálásáért. Az állam feladata a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőttoktatás keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva ismertesse meg. Az egészségi állapot védelme, javítása, fejlesztése érdekében - állapotfelmérés és - nyomonkövetés, - a szükséges intézkedések megtétele. Rehabilitáció, habilitáció és fizioterápia végzése. Az önálló életre való felkészülés elősegítése oktatással, neveléssel: - Az egészséges életmód megismertetése, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra. - A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás következményeinek megismertetése. - Az egészséges környezet megteremtése. A személyi higiénés és mentálhigiénés ismeretek átadása, elsősorban; fogyatékos személyek önálló életre való felkészülés elősegítése keretében mind a szakembereknek mind maguknak a fogyatékos személyeknek. A testmozgás és a sport egészségfejlesztő szerepének megismertetése és gyakorlati alkalmazása. A nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tudnivalók ismertetése és gyakorlati alkalmazása évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban: Eü. tv.) Eü. tv.141. (1) Eü. tv.141. (3) bek. g) Eü.tv. 38. (1) bek. b) Eü. tv. 38. (1) bek. c) Eü. tv. 38. (1) bek. d) Eü. tv. 38. (1) bek. e) A legfontosabb Eü. tv. 38. (1) bek. f) 3

4 szűrővizsgálatokat és az azokon való részvétel fontosságát hangsúlyozó ismeretek átadása. A szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módjának megtanítása. Eü. tv. 38. (1) bek. g) Az elsősegélynyújtás elméleténe gyakorlatának ismertetése. Eü. tv. 38. (1) bek. h) Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő szakmai kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdekképviseleti szerveknek, szakmai egyesületeknek és más civil szervezeteknek az e törvényben foglaltakkal összhangban levő tevékenységét. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és lehetőségeinek megismertetése. Az egészséggel összefüggő etika alapok és betegjogok megismertetése. Betegjogi és fogyatékosok jogai érdekében működő szervezetekben való aktív részvétel (például Nemzeti Betegfórum). Fogorvosi alapellátás biztosítása, fogászati preventív és kuratív ellátás, illetve hozzájutás biztosítása. Eü. tv. 38. (1) bek. i) Eü. tv. 38. (1) bek. j) Eü. tv (1)-(2) bek. Eü. tv (1)-(6) bek. Eü. tv (1) bek. b) Eü tv /2003. (VII. 15.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról (a továbbiakban: Eü. Korm rend.) Eü. Korm. rend: 12. (1) Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és Altatásos fogorvosi szakellátás biztosítása, fogászati preventív és kuratív ellátás, illetve hozzájutás biztosítása. Eü tv. 79. Eü. tv (1) Eü. tv (1) bek. b) Eü tv. 89. (1)-(2) 4

5 fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Jogosult ügyfél számára személyes szükségletének kielégítésére gyógyító alap- (háziorvosi, járó- és fekvőbeteg ellátás) végzéséhez kapcsolódó hozzáférés biztosítása. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról (a továbbiakban: Eü. Korm rend.) Eü. Korm. rend: 12. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bek. 4. Eü. tv (4) Eü. tv (1) bek. Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Fogyatékos ügyfelek számára gyógyító szakellátás (háziorvosi, járó- és fekvőbeteg szakellátás) végzéséhez kapcsolódó hozzáférés biztosítása. Eü. tv (4) Eü. tv (3) bek. Eü tv. 89. (1)-(2) Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbetegszakellátást, illetőleg fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. Az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Gyermek Down Ambulancia: hozzáférés biztosítása és a működtetésben való részvétel. Felnőtt Down Ambulancia: hozzáférés biztosítása és a működtetésben való részvétel Eü. tv (4) Eü. Korm. rend. 12. (1) bek. Ápolási tevékenység végzése. Eü. tv (4) Eü. tr. 98 (1)-(5) bek. 5

6 Egészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások: alapítvány a közhasznú tevékenyégét. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység. A fertőző betegségek megelőzése a védőoltásokon és az egyéb megelőzést szolgáló kezeléseken alapul, mely állami feladat. Fertőző betegségek megelőzése, hozzáférés biztosítása (védőoltások). Eü. tv 80. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások végzése. Egészségi állapotfelmérés, prevenciós ellátások, szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés, oktatás felvilágosítás biztosítása. Eü.. tv. 79. Eü. tv. 82. (2) bek Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Szociális (napközbeni és bentlakásos szolgáltatások, támogató és házi segítségnyújtási szolgáltatások és szociális foglalkoztatás) valamint családsegítő tevékenység, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, idősgondozás. közfeladatok, melyek teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szoc. tv.) 2.., 86.., 88..-aiban, a családok védelméről szóló évi CCXI. törvény (továbbiakban: Családvéd. tv.) 13.. (4) bekezdés második mondata; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvéd. tv.) 1.., 14. (3) bekezdése, ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000-es SzCsM rendelet írnak elő. A Szoc.tv. 58/A..(l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Down Alapítvány normatív állami támogatásra jogosult. E jogosultságát az 58/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján érvényesítheti. A Down Alapítvány szociális ágazatban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szoc.tv.-ben meghatározott, az alábbi táblázatban összefoglalt szolgáltatásokat végezheti ezen tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón; az Szoc.tv. 2. és az 56. (1)-(2) bekezdése, valamint a táblázatban feltüntetett alapján közfeladatként: Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások: - Alapszolgáltatások a Szoc. tv. 62., 63., 65. szerint alapítvány a közhasznú tevékenyégét A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Házi segítségnyújtás. Támogató szolgáltatás. Szoc. tv. 63. (1)-(9) bek. Szoc. tv. 65./C. (1)-(7) bek. 6

7 valamint az önkormányzatok biztosítják, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Közösségi ellátások. Étkeztetés. Nappali ellátás. Szoc. tv. 65. (1)-(7) bek. Szoc. tv. 65./A (1)-(2) bek. Szoc. tv. 62. (1)-(2) bek. Szoc. tv. 65./F. (1) c)-(2) bek. - Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szolgáltatás az 1/2000 SzCsM rendelet, valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése (gondozóház). Fogyatékos személyek lakóotthona. Támogatott lakhatás. Szoc. tv. 80 (1)-(3) bek. b) Szoc. tv. 83 Szoc. tv. 83 /A. Szoc. tv. 88 (1)-(3) bek. Szoc. tv. 85 /A. (1)-(6) bek. Szoc. tv. 75 (1)-(4) bek. 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól 110/D. (1)-(4) bek. Időskorúak gondozóháza és otthona (idősgondozás). Szoc. tv. 67 (1)-(2) bek. Szoc. tv. 68 (1)-(5) bek. Szoc. tv. 68 /A. (1)-(4) bek. Szoc. tv. 68/B. (1)-(2) bek. Szoc.. tv. 80 (1)-(3) bek. a) Szoc.tv. 82 Szoc. tv. 88 (1)-(3) bek. Szoc. tv. 90 (2)-(4) 7

8 - Foglalkoztatás alapítvány a közhasznú tevékenyégét A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együttműködnek. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Szociális intézményeken belül munkarehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében az Alapítvány segíti az értelmi fogyatékosok és a halmozottan sérültek életvezetési képességeinek javítását, illetve helyreállítását, különös gondot fordít az önálló életre történő felkészítésre. Támogatott foglalkoztatás, mely kiterjed a munkaképesség felmérésértől a pályaorientáción keresztül, a munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételéig, a munkahelyre kísérésig minden folyamatot mely a fogyatékos és egészségkárosodott munkavállalók foglalkoztatásához szükséges. Rehabilitációs foglalkoztatást végez, melynek keretében a munka és bér biztosításán kívül az Alapítvány segíti a megváltozott munkaképességű személyek életvezetési képességeinek javítását, illetve helyreállítását, valamint munkaerőpiaci szolgáltatásokkal támogatja a nyílt munkaerőpiacon való évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban Fogl. tv.) Fogl. tv. 2. és 3. Szoc. tv. 72. (1)-(2) bek. c) Szoc. tv. 99./D (1)-(7) bek. Szoc. tv. 99./E (1)-(4) bek. Fogl. tv. 2. és /2012 (XI.16.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (továbbiakban MMK fogl. Korm. rend.) MMK fogl. Korm. rend 11. (1)- (3) bek. MMK fogl. Korm. rend 15. (1)- (3) bek évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (továbbiakban Esélyegy. tv.) Esélyegy. tv. 15. (1)-(4) bek. Esélyegy. tv. 16. Fogl. tv. 2. és évi CXCI tv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (továbbiakban MMK ellát. tv.) MMK ellát. tv. 22. MMK ellát. tv. 23. (1)-(7) bek. MMK ellát tv. 25. (1)-(3) bek. MMK fogl. Korm. rend. 11. (1)- 8

9 foglalkoztatásukat. (3) bek. MMK fogl. Korm. rend. 15. (1)- (3) bek. Gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások, valamint az érdekképviselet a Gyermekvéd. tv. 39. (1) bek.,94. (1)-(8) bek., 94/A., 95., a Családvéd. tv. 13. (4) bek., valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az állam, a helyi önkormányzatok ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékos gyermek és testvérei testi, lelki egészségének elősegítése. Fogyatékos gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, érdekképviselet. Fogyatékos gyermeknél a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Fogyatékos gyermeknél a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás és utógondozás végzése. Fogyatékos gyermek családban történő nevelésének elősegítése. Fogyatékos gyermek átmeneti gondozása. Fogyatékos gyermek örökbefogadásának segítése. Gyermekvéd. tv. 39. (2) bek. Gyermekvéd. tv. 14. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. j) Gyermekvéd. tv. 39. (3) bek. Gyermekvéd. tv. 14. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (4) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (5) bek. Gyermekvéd. tv. 17. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 45. (1)-(6) bek. Gyermekvéd. tv. 46. (1)-(4) bek. Gyermekvéd. tv. 47. (3)-(4) bek. Gyermekvéd. tv. 48. (1)-(2) bek. Gyermekvéd. tv. 15. (2) bek. c) Gyermekvéd. tv. 53 (1)-(3) bek. Gyermekvéd. tv. 69/A. (2) bek. c) Gyermekvéd. tv. 69/F. (1)-(2) bek Családvéd. tv 1. (4) bek. 9

10 Családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése az Szoc. tv. 64. (1)-(5) bek., valamint az alábbi jogszabályok szerint: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Családsegítő tevékenység (krízishelyzetes). Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetése, ennek keretében elősegítve, különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, egyéb szociális szolgáltatások, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Fogyatékos ügyfelek és családjuk szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, tanácsadás. Pár- és családterápia, konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások. Az egyén és család életében jelentkező problémák okainak feltárása és szükség esetén jelzése az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. Tájékoztatás adása a szociális, családtámogatási, és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Down DADA szolgálat, azaz korai komplex segítségnyújtás fogyatékos gyermeket nevelő családoknak, beleértve a sorstársi segítséget is. Családsegítő tevékenység (nem krízishelyzetes). Szoc. tv. 57. (1) bek. e) Szoc. tv. 64. (4) bek. Szoc. tv. 64. (2) bek Szoc. tv. 64. (3) bek. Szoc. tv. 64. (4) bek. a) Szoc. tv 64. (4) bek. f) Szoc. tv. 64. (4) bek. c) Szoc. tv. 64. (4) bek. b) Szoc. tv. 64. (4) bek. Családvéd. tv. 1. (4) bek. Gyermekvéd. tv. 51. (1)-(9) bek. 10

11 Fogyatékos személyeket nevelő családok védelme és a családok jólétének erősítése. Fogyatékos gyermek napközbeni gondozása. Down Alapítvány Szakszolgálata Korai Fejlesztő Gyógypedagógiai Tanácsadó és Gondozó Központ által fogyatékos gyermeket nevelő családoknak tanácsadás. Az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló, valamint a mentális akadálymentes ügyintézésről ismeretanyag oktatása. Tájékoztatás nyújtása és tanácsadás a fogyatékos gyermeket nevelő családok számára igényelhető állami támogatásokról és azok igényléséről. Családvéd. tv. Preambuluma Családvéd. tv. 1. (4) bek. Családvéd. tv. 4. (2) bek. Családvéd. tv. 23. (1) bek. Gyermekvéd. tv. 39. (2) bek. Családvéd. tv. 3. (2) bek. Családvéd. tv. 3. (1)-(3) bek. Családvéd. tv. 23. (1)-(3) bek. A Down Alapítvány az1993. évi III. tv. szerinti pénzbeli ellátást nem nyújt ügyfelei részére Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A nevelés, oktatás, képességfejlesztés, pedagógiai- szakszolgálat közfeladat, teljesítésüket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 2.., 4. (1) bek., ill. a 74., valamint a táblázatban feltüntetett írnak elő: - Közoktatás kapcsolódóan végzi az alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatás-hoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Korai fejlesztés, tanácsadás, mozgásfejlesztés a Down Alapítvány Szakszolgálata Korai Fejlesztő Gyógypedagógiai Tanácsadó és Gondozó Központjában. Köznev. tv. 2 (3)-(4) bek évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről (továbbiakban Szak.Képz. tv.) Szak.Képz. tv. 4 (1) bek. p), q) 14/1994. (VI. 24.) MKM rend. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról (továbbiakban Képz.köt. és szakszolg.rend.) Fejlesztő nevelés, fejlesztő Köznev. tv. 4 (1) bek. p) 11

12 nevelés-oktatás, korai habilitáció. Pedagógiai szakszolgálati feladat. Köznev. tv. 4 (1) bek. q) Köznev. tv. 18. (1)-(3) Képz.köt. és szakszolg.rend. Hivatalos egyetemi gyakorlóhely gyógypedagógia, szociális munka, egészségügyi területen tanulók számára. Köznev. tv. 62 (11) bek. - Szakképzés alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelésoktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékosok integrált és speciális szakképzése, pályaorientáció, szakmaorientáció munka-alkalmassági felmérések végzése. Köznev. tv. 4. (1) bek. i) Szak.Képz. tv. 4. (1) bek. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások alapítvány a közhasznú tevékenyégét A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együttműködnek. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség megelőzése: kézműves tevékenység, szociális szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátói tevékenység révén kimondottan megváltozott munkaképességű és halmozottan sérült személyek foglalkoztatása, illetve a szociális és rehabilitációs foglakoztatás területén előállított termékek értékesítése céljából adománybolt, vásározás, utcai kereskedelem, házalás típusú kereskedelmi és vendéglátó tevékenységfolytatása, közétkeztetés, vendéglátás non Fogl. tv. 2. és 3. 12

13 profit formában. Munkaerőpiaci szolgáltatások és munkaerőkölcsönzés Kulturális tevékenység A Down Alapítvány a kulturális területen az évi XX. tv a)-b) i, valamint a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban helyi önkorm tv.)13. (1) bekezdésében meghatározott, az alábbi táblázatban összefoglalt szolgáltatásokat végezheti ezen tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódón; a táblázatban feltüntetett alapján közfeladatként: alapítvány a közhasznú tevékenyégét A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása. A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata a művészeti intézmények, művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység A közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása. Művészi alkotói munka feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (fogyatékos művészek megfelelő eszközökhöz juttatásának segítése, testi-lelki egészségének támogatása, foglalkoztatási és szállítási feladatok végzése, műhely és kiállítóhely biztosítása). Zenészek a képzőművészek, irodalmi tevékenységet folytatók, zenészek és színészek alkotásának ismertté tétele (vásárokon, kiállításokon való részvétel és termékárusítás végzése, évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (továbbiakban helyi önkorm.köztárs. megbíz,felad. és hatásk. tv.) 121. a) pont Helyi önkorm tv.13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv b) Helyi önkorm tv. 13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv b) Helyi önkorm tv. 13. (1) bek. 7. Helyi önkorm.köztárs.megbíz,felad. és hatásk. tv a)-b) i Helyi önkorm tv. 13. (1) 13

14 alapítvány honlapján, valamint ismertető anyagain információk való feltüntetése, kézműves boltban alkotások árusítása), tehetséggondozás végzése. bek Tudományos tevékenység. kutatás Az országos szociális módszertani feladatok ellátása közfeladat, amelyet a Szoc. tv. 58. (1) bekezdés; és a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról (továbbiakban Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend.) 5. (1) bekezdés, valamint a táblázatban feltüntetett írnak elő. alapítvány a közhasznú tevékenyégét Kormány megalkotja, és szükség szerint megújítja középtávú a tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiáját. Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását, figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását. Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Együttműködés hazai és külföldi szociális, kulturális, oktatási szakemberekkel, illetve szervezetekkel, és törvényalkotásban résztvevőkkel. A fogyatékossággal élő emberek lakhatási, egészségügyi, és támogatott ügyintézésének fogalmi és tartalmi kereteinek kialakításáról szóló ismeretanyag létrehozása. Innovációk a szociális szolgáltatásokba és a knowhow-k közzététele Kiadói tevékenység végzése: Az Alapítvány szolgáltatásnyújtási és kutatási tevékenysége során szerzett tapasztalatainak, tudásának továbbadására, társadalmi hasznosítására kiadványkészító/író és kiadói tevékenységet végez évi CXXXIV tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) bek Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. b) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) és f) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) és f) Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. c) 14

15 Az önkormányzat keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kutatásokat folytat, illetve szervez. Fogyatékosokkal kapcsolatos módszerek követése nemzetközi és magyar szinten, interdiszciplináris kutatások kutatásokat folytatása, illetve szervezése. Szoc. és Gyermekvéd. Főig. Korm. rend. 5. (1) bek. g) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv.), annak preambuluma, illetve az f, g, h, k és 5.., 11.., 20. c i, valamint a táblázatban feltüntetett :írnak elő: alapítvány a közhasznú tevékenyégét Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban. A lakhatás segítése állami és önkormányzati feladat. Az oktatás, képzés állami feladat. A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi közhasznú tevékenység Fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok részére munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása és foglalkoztatásuk. Szociális biztonság - Hajléktalanná vált személyek ellátása, rehabilitációja, a hajléktalanság megelőzése - Fogyatékosok és hajléktalanok elfogadása, integrációja és inklúziója. Fogyatékos személyek lakhatásának biztosítása Fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjaik, hozzátartozóik, halmozottan sérültek, valamint szociális szakemberek, ügyintézők oktatása és képzése. Esélyegy. tv. 2. (5) Esélyegy. tv. 15. (1)-(4) Esélyegy. tv. 16. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 21. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 23. Esélyegy. tv. 2. (5) Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 24. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 25. (1)-(2) bek. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 26. Esélyegy., társ.felzárk., egyenlő bánásmód tv. 27. (1)-(2) bek Emberi és állampolgári jogok védelme A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme közfeladat, melynek teljesítését a évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról (továbbiakban Alapv.jog.bizt. tv.) 1. ; 2., valamint a táblázatban feltüntetett :írnak elő: A közfeladathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó alapítványi 15

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2. Melléklet NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 PREAMBULUM Eger Városa a magyar nemzet sorsában bekövetkezett 1990. évi fordulat után elhatározta, hogy a haza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata

A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata Alulírott alapítói jogok gyakorlója, az Andor György alapító által létrehozott önálló jogi személyként működő THÉBA STÚDIÓ Andor Alapítvány alapító okiratát

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben