A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ és a Centre Ressources AROBASE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ és a Centre Ressources AROBASE"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ és a Centre Ressources AROBASE A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET, MINT HELYI KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓ nemzetközi konferencia október Szekszárd

2 Először az évi XXXVII. tv. szabályozta szövetkezeteket, gazdasági célú személyegyesülésként definiálva azt. Károlyi Sándor gróf, a hazai szövetkezeti mozgalmak kezdeményezőjének javaslatára, az 1870-es évektől kezdődően fogyasztási- és hitelszövetkezetek alakultak, köztük az 1898-ban alapított, legnagyobb taglétszámmal rendelkező Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete, a Hangya, mely mezőgazdasági és ipari termékek beszerzésével és értékesítésével foglalkozott.

3 HANGYA Közép- Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja 1940-ben, több mint 2000 tagszövetkezete volt taggal, 30 konzervgyára, 20 ipari üzeme, és 400 nál több boltja volt. Az 1945 után bekövetkezett államosítás során az összes HANGYA vagyon kártalanítás nélküli lefoglalásra került.

4 Erős szövetkezeti mozgalmakat 1947-ben az új szövetkezeti törvény szerint fokozatosan kezdték beterelni az állami ellenőrzés alá, a kibontakozó szocialista diktatúra a szövetkezeti mozgalmak államosítását és az erőszakos szövetkezetesítést tűzte zászlajára, így a 60-as évekre gyakorlatilag a mezőgazdasági földterületek csaknem egésze termelőszövetkezetek kezelésébe került, a tagok a korábbi saját földjükön a szövetkezet javára végeztek munkát. Az erőszakos szövetkezetesítés rossz emlékeket hagyott a gazdálkodókban, akik a rendszerváltás 1989 után már nem akartak szövetkezetekben maradni, így tömegesen léptek ki, és ezáltal a mezőgazdasági szövetkezetek nagy része felszámolás alá került.

5 Ma Magyarországon 5300 szövetkezet működik 1 millió 800 ezer taggal. Ebből mintegy 4 ezer lakásszövetkezet, fogyasztási szövetkezet, ipari szövetkezet, takarékszövetkezet és diákszövetkezet, tehát a mezőgazdaságon túl mutatja a szövetkezés sikerét és lehetőségét. Az 5300 szövetkezet tőkeállománya 230 milliárd forint, árbevételük megközelítőleg 800 milliárd, nyereségük pedig több mint 6 milliárd forintra tehető

6 A kereskedelmi törvényről szóló évi XXXVII. törvénycikk; A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898 évi XXIII. tc; A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló évi XXIII. tc. módosításáról és kiegészítéséről szóló évi XXX. tc;

7 A szövetkezetekről szóló évi XI. törvény; A szövetkezetek felügyeletéről szóló évi 10. törvényerejű rendelet; évi III. törvény a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről; A szövetkezetekről szóló évi III. törvény; évi 35. sz. törvényerejű rendelet a fogyasztási, beszerző és értékesítő szövetkezetekről; évi 32. sz. törvényerejű rendelet az ipari szövetkezetekről; évi 12. sz. törvényerejű rendelet a lakásszövetkezetekről; A takarékszövetkezetekről szóló évi 22. sz. törvényerejű rendelet; A takarékszövetkezetekről szóló évi 22. törvényerejű rendelet a végrehajtásáról szóló 32/1978. (XI.29.) PM. rendelet; 16/1986. (V. 16.) MT sz. rendelet az. iskolai szövetkezetekről;

8 A szövetkezetekről szóló évi III. törvény módosításáról szóló évi XV. törvény; Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény; A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló évi LXIX. törvény; évi I. törvény a szövetkezetekről; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény; Az új szövetkezetekről szóló évi CXLI. törvény; évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekről; évi X. törvény a szövetkezetekről; évi LXIX. törvény az európai szövetkezetekről;

9 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezetek által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra A évi XXXVII. Törvény a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosításáról

10 A szövetkezet fogalma 7. A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A szociális szövetkezet fogalma 8. (1) A szociális szövetkezet a 7. -ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet, A) amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; b) amely iskolaszövetkezetként működik. (2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve - iskolaszövetkezet vagy foglalkoztatási szövetkezet esetében - az iskolaszövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet megnevezést. (3) A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.

11 A foglalkoztatási szövetkezet fogalma 8/A. (1) A foglalkoztatási szövetkezet olyan a 8. (1) bekezdés a) pontja szerinti szociális szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. (2) A foglalkoztatási szövetkezet a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára a munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint munkaközvetítő tevékenység útján valósítja meg, amelyre a munkaerő-kölcsönzésre, a közhasznú kölcsönzőre vonatkozó, valamint a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatásának feltételeit szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el.

12 10. (1) Szövetkezetet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - legalább hét alapító tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapíthat. Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül felvett tagok száma nem haladhatja meg a taglétszám tizenöt százalékát. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott alapító tagok belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. (3) A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják meg a taglétszám felét. Kizárólag szövetkezetek részvételével másodlagos szövetkezet alapítható és működtethető. (4) Szociális szövetkezetnek - az (5) és (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - csak természetes személy tagjai lehetnek. (5) Iskolaszövetkezet alapításához az oktatási intézmény alapító tagsága szükséges. (5a) Szociális szövetkezetnek (az iskolaszövetkezetet ide nem értve) a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat) is lehet a tagja.

13 59. (1) A közgyűlés - az igazgatóságnak a felügyelő bizottság véleményével együtt előterjesztett javaslata alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló ismeretében - dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról. (2) A közgyűlés meghatározza, hogy a szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó, adózás utáni eredmény a) mekkora része jár a befektetői részjegyek után, a 60. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; b) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában; c) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül elkülönített közösségi alapba; d) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyeik arányában; e) mekkora hányadát fordítja egyéb célra. (3) 2 A szociális szövetkezet közgyűlése - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a szociális szövetkezet nyilvántartásba vételét követő két üzleti évben nem dönthet az adózás utáni eredménynek a tagok részére történő bármilyen jogcímen történő kifizetéséről. A közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet az adózás utáni eredményét - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - közhasznú céljának megvalósítására fordítja.

14 60. (1) Ha az alapszabály lehetővé teszi, befektető tag is lehet szövetkezeti tag. A befektető tag felvételéről a közgyűlés dönt. Szociális szövetkezetnek - az önkormányzat tag kivételével - nem lehet befektető tagja. (2) A befektető tag pénzbeli hozzájárulás vagy a 49. (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával a szövetkezetnél befektetői részjegyet jegyez (továbbiakban: befektetői részjegy). (3) A befektető tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetői részjegyek névértéke pedig nem haladhatja meg a részjegytőke 30%-át. (4) A befektető tag örököse (jogutóda) az e törvényben meghatározottak szerint kérheti a befektető taggá való felvételét. Felvétel hiányában vele el kell számolni. (5) A befektető tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt befektető taggal, illetve örökösével (jogutódával) az elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését követően a befektető tag és a szövetkezet által kötött megállapodásban foglalt időpontban és módon kerül sor. (6) A befektető tag (volt befektető tag; örökös; jogutód) befektetői részjegye összege arányában jogosult a, szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó adózás utáni eredményéből részesedésre, ugyanilyen arányban viseli a veszteséget is. (7) A befektető tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival és kötelezettségeivel azonosak az alábbi eltérésekkel: a) a befektető tag az 50. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét is köteles az alapításkor (belépéskor) befizetni; b) a befektető tag személyes közreműködésre nem kötelezhető; C) a befektető tag a befektetői részjegyét befektető tagra, a szövetkezetbe befektető tagként belépő személyre, valamint - szociális szövetkezet befektető tagja kivételével - a szövetkezeti tagra és a szövetkezetbe tagként belépő személyre is átruházhatja.

15 OFA Szövetkezz/2007 Szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése A támogatási program 4 éves időtartamú, melyet évente hirdet meg az OFA (két év valósult meg) Kétfordulós pályázat Az első fordulóban vázlatos projekt tervekkel és költségtervvel A második fordulóra részletesen kidolgozott projektekkel és üzleti tervvel lehetett pályázni, amelynek keretében a megalakulással járó feladatok költségeire és egy év működési költségeire volt igényelhető támogatás.

16 OFA Szövetkezz/2007 pályázók "A" - szociális szövetkezet alapítására vállalkozó, természetes személyek legalább 7 főből álló csoportjai. "B" - Szociális szövetkezet működtetésére és fejlesztésére, cégbíróságnál bejegyezett szociális szövetkezeteket. Célcsoport A pályázói kör "A" pontja szerint pályázók esetében az alapító tagok között 3-4 fő munkanélkülinek-, A pályázói kör "B" pontja szerint pályázó, már megalakult szociális szövetkezetek esetében az összesen foglalkoztatottak (tagok és külső munkavállalók) 50%-ának a munkanélküli célcsoportból kell kikerülnie.

17 OFA Szövetkezz/2007 tevékenységi területek Háztartásban ellátandó munkák kiváltása vásárolt szolgáltatással, Személyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások, Minden olyan közfeladat ellátása, melynek fenntartására ellátási szerződés köthető az állammal (közreműködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú munka biztosításában is), A munkába járást, a munkavállalást gátló tényezők lebontását megvalósító tevékenységek, Háziipari, vagy kisipari szolgáltatások. Termelés, feldolgozás, értékesítői, beszállítói tevékenység (ipari, kereskedelmi területen egyaránt), illetve Más, a szövetkezeti törvény által nem tiltott tevékenység, amely hosszú távon fenntartható.

18 OFA által 2007-ben támogatott szövetkezetek 2011-es működése OFA támogatottak száma; 49 ebből 2011-ben működő szövetkezetek száma; 7

19 OFA által 2008-ban támogatott szövetkezetek 2011-es működése ebből 2011-ben működő szövetkezetek száma; 7 OFA támogatottak száma; 21

20 OFA által 2008-ban támogatott szövetkezetek 2011-es működése OFA támogatottak száma; és 2008ban is támogatott, de megszűnt; 1 21-ből 2007-ben is támogatott; 5 ebből 2011-ben működő szövetkezetek száma; 7

21 Az állami pénz a halál csókja a szövetkezeteknek.(?) Alexander Laidlaw Állami támogatás? - Rosszul célzottak, többcélúak, - Célok: szolgáltatás kiszervezés?, feketegazdaság csökkentése? - Nem hatékonyak - Nem hatásosak

22 TÁMOP támogatott szociális szövetkezetek száma Összesen

23 A projekt célja a hátrányos helyzetű emberek önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásának biztosítása. Pályázók szociális szövetkezetek Támogatható tevékenységek köre Üzleti terv készítés, piackutatás Foglalkoztatás Felújítás Képzések, továbbképzések Gazdasági/üzleti tanácsadás igénybevétele

24 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítása során munkabér támogatásban részesülő célcsoport tagok 75%-a a projekt lezárásáig a szövetkezet tagjává válik. Célcsoport legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy 2.a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévüket betöltötték, vagy életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők, vagy 4. regisztrált tartós munkanélküli 5. a saját háztartásban legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevelnek, vagy 6. GYES/GYED-ről visszatérő anya 7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban voltak, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötték. 8. megváltozott munkaképességű személyek

25 A szociális szövetkezetek által, a foglalkoztatásához igényelhető munkaerő-piaci támogatások 1. Közhasznú munkavégzés támogatása 2. Foglalkoztatás elősegítését szolgáló bértámogatás 3. Mikro-, kis- és középvállalkozások és civil szervezeteknél történő foglalkoztatás járulékkedvezménye 4. Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása

26 Szociális szövetkezet támogatott foglalkoztatási lehetőségei A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás a hátrányos helyzetű álláskereső,továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közérdekű munkát ellátó foglalkoztató lehet a szociális szövetkezet (szabálysértést elkövetők számára)

27 2010. májusban alakult meg a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) Képzési Központjában Kunbábonyban A SzOSzöv megalakításában összesen 17 szociális szövetkezet vett részt, az akkor bejegyzett szociális szövetkezetek száma 83. Jelenleg a tagjainak száma 29 szociális szövetkezet.

28 A rendszerváltást követő időben teljesen átalakult a munkaerőpiac szerkezete és ennek következményeként a tartós munkanélküliek aránya elérte a 40%-ot. Szembesülnie kellett a társadalomnak azzal, hogy az információs társadalomnak sokkal kevesebb munkaerőigénye van, amiből következik a tartós munkanélküliség jelenléte a társadalomban. Nem rövid távú működési zavar, hanem egy hosszú távú működési forma egyenes következménye.

29 Erre a társadalmi helyzetre adott megalapozott válasz a szociális szövetkezet, amely működésében tudja biztosítani a tartós munkanélküliek társadalmi integrációját. 1. a szövetkezeti értékek mentén egy olyan szervezeti keretet hoz létre, amely alkalmas a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci készségeinek újraépítésére; 2. a helyi befogadó közösségre építve a társadalmi integrációhoz szükséges kapcsolatrendszerbe vonja be a munkanélkülieket; 3. a szövetkezet tevékenységén keresztül jövedelemhez juttatja tagjait, ezzel jelentősen csökkenti a szegénység kockázatát, valamint az államháztartás szociális kiadásait; 4. a szövetkezet a demokratikus eljárásaival hozzájárul, a demokratikus társadalmi működés napi gyakorlatához; 5. a szövetkezet gazdasági tevékenységének célja elsősorban a tagjainak (és a környezet) szükségleteinek a kielégítése, így hozzájárul a fenntartható társadalmi fejlődéshez.

30 Értékek A szövetkezetek az önsegély, az egyéni felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapulnak. Alapítóik hagyományát követve, a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, a nyíltság és a társadalmi felelősség etikai értékeiben és a másokért való törődésben.

31 A szociális szövetkezet helyi társadalomszervező, védelmi, jóléti és közösségi funkciót is ellát. Működése mintát mutat (a most domináns gazdaság többi szereplőjének, azoknak, akik a haszon, a növekedés, a költséghatékonyság és termelékenység bűvöletében élnek) arra, hogyan lehet: az individuális értékrend helyébe a közösségi értékrendet helyezni; a rövid távú érdekek helyébe a hosszú távú érdekeket tenni; a profit maximalizálása helyett a közösség fennmaradását, jóllétét szolgálni; a nem piacképes, de emberi szükségleteket kielégítő szolgáltatásokat megszervezni; az elidegenedett munkavégzést újra a személyiség kiteljesedésének terepévé tenni

32 A szociális szövetkezet egy olyan helyi közösség demokratikusan létrehozott és működtetett gazdasági szervezeteként értelmezhető, amelyben a társadalmilag elkötelezett jómódúak, jól képzettek, kapcsolatokkal rendelkezők fognak össze a hátrányban élőkkel, kirekesztettekkel azért, hogy közösen egy élhető, helyi közösséget, munkát adó szervezetet hozzanak létre. Szociális szövetkezet akkor érdemes alakítani, ha a cél az, hogy a piaci rést megtalálva önfenntartó gazdasági szervezetet hozzon létre egy helyi közösség, a minden szempontból való (gazdasági, kulturális, oktatási, demokratikus működést megvalósító) önrendelkezés elérése érdekében.

33 CompLex Kiadó kft. Céginfó 2011 cégjegyzékben szereplő szociális szövetkezetek száma év június hónapban 259 működő (összesen 276) szociális szövetkezet.

34 Szociális szövetkezetek alakulásának az éve és számuk

35 Szociális szövetkezetek száma és megyénkénti megoszlása Zala; 9; 3% Győr-Moson-Sopron; 11; 4% Veszprém; 17; 7% Somogy; 5; 2% Baranya; 17; 7% Tolna; 17; 7% Budapest; 39; 15% Pest ; 21; 8% Jász-Nagykun-Szolnok; 10; 4% Fejér ; 2; 1% Komárom- Esztergom; 3; 1% Csongrád; 26; 10% Borsod-Abaúj-Zemplén; 31; 12% Szabolcs-Szatmár; 28; 11% Békés; 4; 2% Nográd; 4; 2% Hajdú-Bihar; 8; 3% Heves; 7; 3%

36 Harminchárom leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségben a szociális szövetkezetek száma összesen 46 Kadarkúti Lengyeltóti Csurgói Barcsi Tamási Szigetvári Sellyei Sásdi Kisteleki Sarkadi Mezőkovácsházai Jánoshalmai Bácsalmási Tiszafüredi Berettyóújfalui Vásárosnaményi Nyírbátori Mátészalkai Fehérgyarmati Csengeri Baktalórántházai Bátonyterenyei Hevesi Tokaji Mezőcsáti Bodrogközi Abaúj-Hegyközi Szikszói Szerencsi Sárospataki Ózdi Encsi Edelényi szociális szövetkezetek száma

37 Részjegytőke nagysága ezer forint ezer Ft szövetkezetek száma

38 Szociális szövetkezetek fő tevékenységi területei szerinti száma turizmus; 12; 4% ipar; 74; 27% szolgáltatás; 147; 53% kereskedelem; 18; 7% mezőgazdaság; 25; 9% oktatás; 1; 0%

39 kereskedelmen belül tevékenységek mezőgazdasági cikk; 5; 28% élelmiszer; 5; 28% iparcikk; 7; 39% használtcikk; 1; 5%

40 szolgáltatáson belül tevékenységek üzleti ; 14; 10% vendéglátás; 5; 3% állatokkal; 1; 1% egészségügyi; 4; 3% információs; 9; 6% szociális; 48; 33% irodai; 4; 3% kisipari; 19; 13% oktatás; 11; 8% szállítás; 1; 1% sport; 3; 2% kommunális; 7; 5% postai; 1; 1% művészi; 6; 4% munkaerőpiaci; 7; 5% könyvtári; 1; 1% média; 3; 2%

41 Összes szociális szövetkezetből közhasznúként bejegyezve szociális szövetkezet 19 közhasznú

42 Bejegyzés (költségek, jogrendszer) Alacsony kezdőtőke ( , EMultiCoop 2 m) Tagi kölcsön Nem volt piacképes az adott helyen Szociális szövetkezeti probléma: vállalkozás és civil szektor között félúton. Ez befolyásolja a pályázati lehetőségeket Versenyképesség, és a szövetkezeti értékek nincsenek összhangban. Demokrácia vs. autoriter vezetés Hátrányos helyzetű település, régió kereslet-kínálat

43 Alulról építkezik Jogszabályi környezet megváltozása - Társadalmi funkcióból adódó gazdasági engedmények: Adókedvezmények, Belső elszámolási rendszer, belső pénz - Definíció Tudatos gazdasági tervezés, reális üzleti tervek, üzleti tervek készítésére mentor? Közösségi szemléletmód. Közösségi vállalkozások

44 Szociális szövetkezetek létrehozása, fejlesztése 1.) Mezőgazdaságban kötött termékpályás élelmiszerek előállítása (Hangya Szövetkezetekkel együttműködésben) 2.) Energiaszövetkezetek alakítása a helyi energiatermelésre (EMMET együttműködés) 3.) Re-Use lomtalanítás kiváltására (KöSzSz és HUMUSZ együttműködés) 4.) Adománybolt hálózat felállítása a foglalkoztatás támogatására (KöSzSz együttműködés)

45 Elérhetőségeink: Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. Tel.: +36/ Weblap:

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

GFO'2014 kód. GFO'2014 megnevezés Angol megnevezés Angol megnevezés forrása

GFO'2014 kód. GFO'2014 megnevezés Angol megnevezés Angol megnevezés forrása 1, 2 Vállalkozás Enterprise Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű gazdasági tevékenység

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nagy Krisztina Agrárjogi Tanszék Témavezető: Réti Mária habil. egyetemi docens

Nagy Krisztina Agrárjogi Tanszék Témavezető: Réti Mária habil. egyetemi docens 165 Nagy Krisztina Agrárjogi Tanszék Témavezető: Réti Mária habil. egyetemi docens Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

T/10241. számú törvényjavaslat

T/10241. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10241. számú törvényjavaslat a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér

Részletesebben

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság GFO'2012 Angol Angol 1, 2 Vállalkozás Enterprise Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben