Tisztelt Lakosság! Örömhír december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft"

Átírás

1 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok néked, ember, zengõ, szeráfi éneket, örömhírt, mely az égre cseng fel, s halálból fakaszt életet. Örömhírt, mely a szenvedõnek letörli hulló könnyeit, mert könnynél százszorta erõsebb, s melytõl új lángra gyúl a hit. Örömhírt, melynek hangja mellett néma a legszebb költemény, s minõt angyalok énekeltek egykor, Karácsony éjjelén. Örömhírt mondok néked, ember! Halld meg hát, tárd ki lelkedet, halld meg, s visszhangozd életeddel: Isten szeret! Siklós József Tisztelt Lakosság! Szeretném tájékoztatni Önöket az I. számú háziorvosi körzet rendelésével kapcsolatban. Mint az köztudomású, Hasim doktor úr azt a tájékoztatást adta legutoljára az augusztus 28-i testületi ülésen, hogy egy spanyolországi tanulmányi út okán lesz távol négy hónapig, s biztosított mindenkit arról, hogy a képzést követõen vissza fog jönni Magyarországra, s településünkön kamatoztatja megszerzett, új ismereteit. Ezen idõ alatt dr. Ács Attilát bízta meg a helyettesítéssel. Hasim doktor úr az önkormányzattal kötött szerzõdésében foglaltaktól eltérõen, nem igazolta írásban, hogy távozásának oka valóban tanulmányi jellegû. Fentiek ellenére a képviselõk többsége az említett ülésen bizalmat szavazott a doktor úrnak, s nem firtatta tovább a kérdést. A doktor úr elutazását követõen levelet kapott az önkormányzat egy budapesti ügyvédtõl akit Hasim doktor úr szeptember 1-jén bízott meg a csatolt dokumentum tanúsága szerint, hogy bontsa fel a háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerzõdését az önkormányzattal. Mindenesetre felettébb érdekes, hogy miért változott meg ilyen rövid idõ alatt és ilyen gyökeresen a doktor úr véleménye. A kialakult helyzet miatt január 1-jétõl az önkormányzat kényszerhelyzetbe kerül, mivel Hasim doktor úr helyett gondoskodnia kell az alapellátás megszervezésérõl. Az OEP és az ÁNTSZ által szabott szûk határidõk és szigorú feltételek miatt gyors és alaposan átgondolt döntésre volt szükség. Ezúton is köszönöm a fent említett szerveknek a rugalmas, gyors és soron kívüli ügyintézést. Dr. Ács Attila háziorvossal sikerült megegyezni, hogy a jövõben is ellátja a feladatot, azonban az eddigiektõl eltérõen minden nap délután (13 órától) tartja rendelését, hiszen a délelõtti órákban saját körzetében, Farmoson végzi orvosi tevékenységét. A településen lakók egészségügyi ellátása kapcsán szeretném kiemelni Vajonné Baranyi Julianna képviselõ asszony kezdeményezését és tevékenységét, mellyel megszervezte november 15-én, az Egészségnap keretében a különféle szûrõvizsgálatokat. A lakosság részérõl a hatalmas érdeklõdés bizonyította, hogy szükség és igény van ilyen vizsgálati lehetõségekre. Annál is inkább, mert ezen a napon több olyan megbetegedést szûrtek ki az orvosok, melyrõl addig községünk vizsgált lakója nem is tudott. A betegség idõben történõ felismerése kiemelt jelentõségû, életet is menthet! Az év végéhez, az ünnepekhez közeledve, a nehéz gazdasági helyzetben átértékelõdik számunkra a fontossági sorrend. Az egészség megõrzése, a családi, rokoni, baráti kötelékek szorosabbá fonása, az egyedülálló, magányos emberekre való odafigyelés egyre nagyobb jelentõséggel bír. Egy apró gesztus vagy kedves szó sok ember számára teheti ebben a nehéz helyzetben a hétköznapokat elviselhetõbbé. Szívbõl kívánom, hogy Szentmártonkáta minden kedves lakójának Karácsonya legyen nyugodt, békés, sok-sok örömteli pillanattal teli. Fodor Zoltán polgármester

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület október 30-án tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirend: 1.) Az Elsõ Hangya Biomassza Feldolgozó Kft. által fûtéskorszerûsítés ügyében benyújtott pályázatról tájékoztató Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 2.) Hajdú-Védelem Kft. távfelügyeleti szolgáltatásra és a közterületi járõrszolgálatra tett ajánlata, tájékoztató Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 3.) Közutak állapotának felmérése, hótolásra vállalkozó megbízása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) Pályázati források felhasználásáról döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 5.) Az Arany János Általános Iskola igazgatójának kérelme jubileumi jutalom és jutalom jóváhagyására Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 6.) Az Arany János Általános Iskola igazgatójának kérelme két fõ értelmileg akadályozott tanuló után, rehabilitációs tanórai foglalkozásokra pénzösszeg jóváhagyására Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 7.) A évre belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 8.) január 1-jétõl elsõfokú építésügyi hatóság ellátása ügyében döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) A környezetvédelemrõl szóló rendelettervezet, a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló rendelettervezet, valamint az állatok tartásáról szóló rendelettervezet elsõ fordulójának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 10.) Önkormányzati telekvásárlás támogatásáról rendelet elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Tápiómenti Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat irodája mûködtetési költségére pénzösszeg biztosítása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 12.) Némedi Csaba kérelme beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 13.) A Napközi Otthonos Óvoda Úttörõk úti épülete (irodaépület) esõvíz-elvezetés szigetelésének jóváhagyása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 14.) A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 15.) Egyebek Az elsõ napirend keretében Dóczi János, az Elsõ Hangya Biomassza Feldolgozó Kft. képviselõje tájékoztatta a jelenlévõket a községi fûtéskorszerûsítés jelenlegi állásáról. Várhatóan február végén, március elején fog indulni ez a fûtés. A második napirendnél az árajánlatot anyagi okok miatt nem támogatta a testület. A harmadik napirendnél a következõ határozat született: 192/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a község közterületein, az utcákat felosztva, a hó gépi munkaerõvel történõ eltolatására az Agrárszövetkezet (Szentmártonkáta, Rákóczi út 65/a), Pestiné Mészáros Katalin (Szentmártonkáta, József A. u. 47.), Zombori Károly (Szentmártonkáta, Somogyi B. u. 13/a) szám alatti vállalkozókat bízza meg bruttó 6500 Ft, azaz hatezer-ötszáz forint vállalási díjért. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A negyedik napirendnél hosszas vita után született határozat: 193/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete A KMRFT-HÖF TEKI-027/2008. számú pályázatán elnyert forint támogatás és a forint saját forrás felhasználása érdekében felkéri a polgármestert és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a munka elvégzése, kivitelezése ügyében folytassanak tárgyalásokat a helyi vállalkozókkal. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, Skoda Ferenc, a bizottság elnöke Az ötödik napirendnél az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság vezetõje a bizottság javaslatának ismertetése elõtt nyomatékosította, hogy a bizottságoknak, illetve bizottsági tagoknak az a kötelességük, hogy a napirendi pontok kapcsán utánajárjanak a részleteknek, véleményezzenek, javaslatot tegyenek az önkormányzat és a község érdekeit szem elõtt tartva, és amennyiben ez nem egyezik az egyes napirendi pontokkal érintett személyek véleményével, az semmiképpen nem személyeskedésbõl fakad. Kele Sándorné mivel a bizottsági üléseken nem tudott részt venni azt kérdezte az intézményvezetõtõl, hogy Szabó Ernõné Marjos Ida rendelkezik-e mindazon közalkalmazotti feltételekkel, melyek alapján részére kifizethetõ a 40 éves jubileumi jutalom, és a nyugdíjba vonulása jóváhagyható? Kiss Tivadarné azt válaszolta, hogy rendelkezik. A fentiek ismeretében a képviselõk javasolták a jubileumi jutalom kifizetését. A hatodik napirendnél a következõ határozat született: 196/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) megtárgyalta az Arany János Általános Iskola igazgatójának, Kiss Tivadarné kérelmét, és két fõ értelmileg akadályozott ta- 2

3 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK nuló kapcsán a rehabilitációs tanórai foglalkozások után Ft, azaz egyszáznegyvenegyezer-kettõszázhatvan forint + járulékai összeget biztosít, a bérmaradvány terhére. 2.) Felkéri a Pénzügyi Bizottságot és a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az értelmileg akadályozott tanulók Arany János Általános Iskolába történõ felvételével kapcsolatos pénzügyi és jogi feltételeket. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, a bizottságok elnökei A hetedik napirendnél jóváhagyták a évi belsõ ellenõrzési tervet. A nyolcadik napirendnél a jegyzõnõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy január 1-jétõl 2 fõ felsõfokú szakirányú végzettségû köztisztviselõ alkalmazásával lehet ellátni az építésügyi feladatokat. A jogszabály módosítása jelentõs anyagi terhet ró az önkormányzatra, ennek felvállalását nem javasolta. Több kérdés megválaszolása után 8 igen és 3 tartózkodás mellett a következõ határozat született: 198/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása miatt, az elsõfokú építéshatósági feladatokat január 1-jétõl a községben nem látja el, két fõ szakirányú felsõfokú végzettségû köztisztviselõ alkalmazását anyagi lehetõsége miatt nem tudja biztosítani. Egyúttal felmondja Tóalmás községgel kötött hatósági igazgatási társulást. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A kilencedik napirendet elhalasztották. A tizedik napirendnél is határozat született: 200/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) az önkormányzati telekvásárlás támogatásáról rendeletet nem fogad el. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A tizenegyedik napirendnél a támogatásról a következõ évi költségvetés tárgyalásánál dönt. A tizenkettedik napirendnél 6 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett hoztak határozatot: 202/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) megtárgyalta Némedi Csaba, 1108 Budapest, Szõlõvirág u. 6. X. em 42. szám alatti lakos kérelmét, és hozzájárul a Szentmártonkáta, Fürst S. u. 1219/4. helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, elidegenítési és terhelési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására tett bejegyzés törléséhez. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A tizenharmadik napirendnél is határozatot hoztak: 203/2008. (X. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Napközi Otthonos Óvoda Úttörõk úti épületének tetõszigetelésére bruttó Ft-ot, azaz négyszázezer forintot jóváhagy, az éves költségvetésben a könyvtárnak betervezett Ft terhére. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A tizennegyedik napirendnél jóváhagyták az igazgatási szünetet december 22-re és 23-ra. A tizenötödik, Egyebek napirendnél elhangzottak a jegyzõkönyvben olvashatók (jegyzõkönyv oldal). A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva A jegyzõkönyvek a Községi Könyvtár és Teleházban megtekinthetõk és elolvashatók nyitvatartási idõben: Hétfõ: Kedd: Csütörtök: Pétek: Szombat: A novemberi jegyzõkönyvet nem kaptam kézhez, így az a januári újságban fog megjelenni. Anyakönyvi hírek Balogh Roland Szül.: november 3. A. n.: Greffer Mária Váli Alex Szül.: november 4. A. n.: Lakatos Csilla Dobos Nóra Szül.: november 11. A. n.: Dillik Julianna Balogh Márton Szül.: november 22. A. n.: Balogh Zsuzsanna Lengyel Balázs Szül.: november 22. A. n.: Gál Henrietta 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Önkormányzat Jegyzõjétõl 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c Tel.: (29) , fax: (29) Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosult, amely alapján január 1-jétõl az elsõfokú építésügyi hatósági feladatokat (építési engedély, használatbavételi engedély, bontási engedély stb.) legalább két fõ szakirányú felsõfokú végzettségû köztisztviselõ alkalmazásával lehet ellátni. A kormányrendelet módosítása miatt a képviselõ-testület 198/2008. (X. 30.) számú határozatával úgy döntött, hogy az elsõfokú építéshatósági feladatokat január 1-jétõl a községben nem látja el. A két fõ szakirányú felsõfokú végzettségû köztisztviselõ alkalmazását anyagi lehetõségének hiánya miatt nem tudja biztosítani. FELHÍVÁS A fentiek miatt január 1-jétõl az elsõfokú építésügyi hatósági feladatokat Nagykáta körzetközpont látja el. Építésügyi hatósági kérelmeket az alábbi címre lehet benyújtani: Címe: Nagykáta Polgármesteri Hivatal Építéshatósági, Városfejlesztési és Mûszaki Iroda Ügyfélfogadás: Hétfõ: Szerda: Csütörtök: Megértésüket köszönöm. Szentmártonkáta, november 14. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal december 22. (hétfõ), december 23. (kedd), Z Á R V A tart. Rendkívüli esetben Sándor Imréné a 06 (20) es telefonszámon elérhetõ. Megértésüket köszönöm. Szentmártonkáta, november 24. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Rendeletek, amelyek a novemberi testületi ülésen születtek Szentmártonkáta Község Önkormányzat 21/2008. (XII. 01.) sz. rendelete az önkormányzati lakások lakásbérletének megállapításáról szóló, 7/1995. (IV. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (a lakbér mértéke) A lakás céljára használt lakás lakbére a lakás alapterülete és minõsége komfortfokozata után: összkomfortos lakás esetén 402 Ft/m 2 /hó komfortos lakás esetén 348 Ft/m 2 /hó félkomfortos után 137 Ft/m 2 /hó komfort nélküli lakás esetén 41 Ft/m 2 /hó 2. (l) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 27/2007. (XII. 4.) sz. rendelete hatályát veszti. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 16/2008. (XII. 01.) sz. rendelete az Önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, az 1. számú melléklete 3. táblázatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 4

5 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. A képviselõ-testület a tulajdonát képezõ és a település ivóvízellátását szolgáló víziközmûbõl a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti legmagasabb árát 160 Ft+20% áfa, összesen 192 Ft-ban állapítja meg. 2. A tárgyévben alkalmazandó ivóvízdíjra vonatkozó javaslatot a víziközmûvet üzemeltetõ szerv vezetõje készíti el, és terjeszti a képviselõ-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévet megelõzõ november 30-ig. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 18/2007. (XII. 04.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 27. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Jogharmonizációs záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 17/2008. (XII. 01.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és az ezért fizetendõ térítési díjakról szóló, 5/2003. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. számú melléklet A személyes gondoskodásért fizetendõ térítési díj mértéke a) Étkeztetés napi díja: 358 Ft b) Házi szociális gondozás: intézményi térítési díja óránként 1000 Ft c) Idõsek klubja napi díja: 3 x étkezési díj 578 Ft d) Idõskorúak Gondozóháza intézményi térítési díj, napi díj 2100 Ft havi díj: Ft 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 20/2006. (XII. 05.) sz. rendelete, valamint a 3/2008. (II. 21.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 27. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 18/2008. (XII. 01.) sz. rendelete az étkezési térítési díjakról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kiterjed Szentmártonkáta Község Önkormányzat által teljesítendõ étkezési szolgáltatás igénybevételére. II. fejezet Az étkezési szolgáltatások köre és térítési díjai 2. (1) a) óvodás 3-szori étkezés (áfa alól mentes) 294 Ft b) napközis 3-szori étkezés 394 Ft c) intézményi dolgozók, csak ebéd 447 Ft d) kötelezõ benn étkezõk, 3-szori étkezés 458 Ft e) vendég étkezõk, csak ebéd 597 Ft Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kötelezõ benn étkezõk körét. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzata 2/2008. (II. 21.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 27. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. számú melléklet Kötelezõ benn étkezõk köre a) Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusok, dajkák, konyhai dolgozók. b) Arany János Általános Iskola napközi otthoni ellátásban részt vevõ pedagógusok. c) Gondozási Központ intézményvezetõ, Idõskorúak Gondozóháza gondozónõk, házi szociális gondozónõk, kisegítõ dolgozó. Szentmártonkáta Község Önkormányzat 19/2008. (XII. 01.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 17/2004. (XI. 29.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke a 2. -ban foglalt adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként Ft. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 22/2007. (XII. 04.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 27. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzata 20/2008. (XII. 01.) sz. rendelete a helyi iparûzési adóról szóló, 24/2002. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 1,4%-a. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 23/2007. (XII. 04.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 27. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került december 1-jén. Szentmártonkáta, december 1. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ KÖZÉLETI HÍREK SAJTÓKÖZLEMÉNY november 26. KÖZELEG AZ EVA-BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ December 1-je és 20-a között lehet bejelentkezni az Eva tv. hatálya alá a évre december 1-je és december 20-a között dönthetnek az újonnan bejelentkezõk a évre vonatkozóan az egyszerûsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) választásáról; az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezés a székhely szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon tehetõ meg, a 08T103, illetve a 08T203 számú adatbejelentõ-lapon. Az Eva tv. hatálya alá a évre új adózóként bejelentkezhetnek az egyéni vállalkozók, a korlátolt felelõsségû társaságok, a szövetkezetek, a lakásszövetkezetek, a végrehajtói irodák, az ügyvédi irodák, a közjegyzõi irodák, a szabadalmi ügyvivõi irodák, az erdõbirtokossági társulatok, a betéti társaságok és a közkereseti társaságok. Azon adózóknak, akik 2008-ban az Eva tv. hatálya alá tartoztak, és 2009-ben is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újabb bejelentkezést tenniük. Az új bejelentkezés december 20-ig írásban visszavonható. Az Eva tv. hatálya alóli kijelentkezést ugyancsak december 20-ig, és szintén a 08T103, illetve a 08T203 számú adatbejelentõ-lapon lehet megtenni. A bejelentkezésre és a bejelentkezés visszavonására nyitva álló határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem le- 6

7 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK het elõterjeszteni, a kijelentkezésre rendelkezésre álló határidõ elmulasztása esetén azonban igazolási kérelem elõterjesztésének van helye. Az egyéni vállalkozók az egyszerûsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidõig (2008. december 20-ig) a 09JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap után fizetik meg. Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkezõk közül, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek, a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével kapnak értesítést az adóhatóságtól választásuk elfogadásáról. Azok, akik nem felelnek meg az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek, elutasító határozatot, akik pedig az adatlapot határidõn túl nyújtják be, elutasító végzést kapnak. Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezéssel kapcsolatos részletes információk megtekinthetõk a információk/egyszerûsített vállalkozói adó oldalon. Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezésre, illetve az az alóli kijelentkezésre szolgáló adatalapok november 25-tõl letölthetõk az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu), valamint november 21-tõl kaphatók a kereskedelmi forgalomban. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Január 12., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyijövedelemadó-elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/15/25% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 0808-as, az egyéni vállalkozó saját magáról a 0858-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában. Január hónapban még a 0808-as bevallásban kell a cégautóadót bevallani, ezt követõen negyedéves kötelezettségként a 0901 es bevalláson. Januári adózási határidõk Tisztelt Szentmártonkátai Polgár! Január 15., csütörtök Az Áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 0888-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. Január 20., kedd Esedékes a társaságiadó-elõleg befizetése, a havi áfa befizetése és bevallása, a havi 0901-es bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylése a es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0886-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ, új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk 0887-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Mint arról már bizonyára értesült, a Tápió mentén 20 település (köztük Szentmártonkáta) összefogásában több év óta zajlik a térség csatornázási munkálatainak elõkészítése. Európai uniós pályázatot kívánunk benyújtani annak érdekében, hogy anyagi értelemben csak a legszükségesebb mértékben terheljük az ingatlanok tulajdonosait. A pályázathoz szükséges önerõt kamattámogatásos hitelbõl kívánjuk finanszírozni, melynek fedezetét a térség ingatlantulajdonosainak ilyen célú befizetései és elõtakarékoskodásai nyújtják. Az elõtakarékoskodás megkezdése érdekében Víziközmûtársulat szervezésébe fogtunk 2008 tavaszán, és lakástakarékpénztári (Fundamenta) ajánlattal keresték fel önöket megbízottjaink. A lakosság jelentõs része (több mint 70%) a társulatba való belépés mellett döntött, így a társulat május 20-án megalakult, és ezzel a vonatkozó jogszabályok értelmében (1995. évi LVII. törvény, 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet) a 20 település minden ingatlantulajdonosa a társulat tagjává vált, az is, aki nem kötött mindeddig szerzõdést. Ez azt is jelenti, hogy minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie az érdekeltségi hozzájárulást, amit az alakuló közgyûlés 265 ezer Ft-ban határozott meg. Amennyiben Ön még nem rendelkezik a társulatra engedményezett Fundamenta-szerzõdéssel, úgy egy összegben kell megfizetnie a 265 ezer Ft-ot, de magánszemélyek még december 31-ig szerzõdést köthetnek, és kedvezõ feltételek mellett fizethetik meg az érdekeltségi hozzájárulást, 1960 Ftos részletekben, 100 hónapon keresztül. A részletekben ily módon befizetett összeget állami támogatás és kamat egészíti ki, így összesen 69 ezer Ft-ot takaríthat meg, ha részletekben fizet! Amennyiben úgy dönt, hogy Fundamenta-szerzõdést kíván kötni, azt csakis a társulat irodájában tegye meg! (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK A Víziközmû-társulat elérhetõsége: 2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27. Postacím: 2761 Nagykáta, Pf. 66 Tel./fax: 06 (29) Ügyintézõ: Király Illés Ferencné Ügyfélfogadási ideje: hétfõtõl csütörtökig Az iroda várja azokat is, akik a megkötött Fundamenta szerzõdésükkel kapcsolatban (tulajdonjog-változás, személyes adatok megváltozása miatt, vagy egyéb, a Víziközmû-társulattal összefüggõ kérdésben) kérnek segítséget! Akik már rendelkeznek szerzõdéssel, azokat kérjük, hogy rendszeresen fizessék a részleteket! A rendszeres fizetés közös érdekünk, ugyanis a megtakarítások rendszerességén is múlik az állami támogatás jóváírása, valamint az, hogy a társulat tud-e majd elegendõ hitelhez jutni a beruházás biztonságos lebonyolítása érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! Kovács Ferenc Horinka László Tápiószele polgármestere Sülysáp polgármestere a társulat elnöke a társulat elnökhelyettese AZ EGÉSZSÉGNAPRÓL PÁR SZÓBAN Õrzõk, vigyázzatok a strázsán, Az Élet él és élni akar (Ady Endre: Intés az õrzõkhöz) Ingyenes szûrõvizsgálatok voltak a faluban november 14-én. Elõször került sor ilyen program megszervezésére Szentmártonkátán. Reggeltõl délután ig szinte egész napon át sorok álltak az egyes vizsgálatoknál. Sajnos, a szemész orvos megbetegedett, de a következõ szombatra sikerült egy másik orvost szerezni, aki szintén ingyenesen végezte a szem szûrõvizsgálatát. Csontritkuláson-vizsgálaton 93 fõ Bõrgyógyászaton 80 fõ Érvizsgálaton 80 fõ Hallásvizsgálaton 38 fõ Nõgyógyászaton 27 fõ Szemészeten 35 fõ Vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérésen 120 fõ vett részt. Mindenkinek köszönöm a türelmes várakozását, remélem, nem volt hiábavaló. Szeretnék 2009-ben is hasonló vizsgálatot szervezni, köszönöm a Szentmártonkátai Önkormányzat anyagi támogatását, valamint az Arany János Általános Iskola, óvoda, védõnõ segítségét. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketeket, Csillogtassátok kedveteket, Legyetek újra gyermekek, Hogy emberek lehessetek! (Wass Albert) Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! Vajonné Baranyi Julianna képviselõ Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik drága Halottunk, Babicz Imre temetésén részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. Felesége és családja Babicz Jánosné KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK FOGYATÉKOSOK NAPJA AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az Arany János Általános Iskola Eltérõ tantervû tagozata november 28-án második alkalommal rendezte meg a Fogyatékosok napját. Ez a nap a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja alkalmából jött létre. Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította. A kezdeményezés Ausztráliából indult. Célunk az volt, hogy együtt legyünk és együtt érezzék jól magukat azok, akik valamilyen fogyatékosságuk miatt hátrányba kerültek a társadalomban, és azok, akik ez ellen tenni szeretnének. Egy tökéletes világban az emberek megértõk és odafigyelnek egymásra. Egy tökéletes világban mindenkinek egyformán lehetõsége van arra, hogy kibontakoztassa a benne szunnyadó tehetséget. A mi világunk azonban korántsem tökéletes. Magyarországon sok sérült ember próbál boldogulni az õket nem mindig támogató világban! Mindennapi küzdelmükrõl keveset tudnak a többségi társadalomban. Ezért fontos, hogy segítsünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, mi, mindannyian. Találkozzunk, megértsük és megérintsük egymást. 8

9 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Rendezvényünket meglátogatta a Bice-Bóca Alapítvány koordinátora, Fehérváry Tünde, aki megnyitotta azt a kiállítást, amelyet tanulóink készítettek. A színvonalas munkákat kiállítják a tóalmási és nagykátai könyvtár kiállítótermében. Rajzpályázatot hirdettünk Minden ember más címmel, melyek közül a legjobb pályamunkákat ajándékkal jutalmaztuk. Ezek után tagozatunk tanulóinak mûsorát tekinthették meg a vendégek, ami nagy sikert aratott. A gyerekek téli vásárba és cirkuszi mulatságba kalauzolták el a nézõket. A rendezvényt újra meglátogatta a jászberényi Regélõ színjátszó csoport. Elõadásukban a Találkozás a Mikulással címû mesejátékot nézhettük meg. A nap folyamán számos szórakoztató vetélkedõn és kézmûves foglalkozáson vehettek részt a tanulók. A foglalkozásokat a Bice-Bóca Alapítvány, a nagykátai Societas új mozgalom tagjai és tagozatunk pedagógusai szervezték. A szülõk számára tájékoztatást adott a Bice-Bóca Alapítvány a Sérült Gyermekekért, mivel elkezdte a Szülõk Országos és Regionális Segítõ Hálózata, a SORS-Háló építését, hiszen a családoknak szükségük van együttmûködésre, tanácsokra. A délutáni program a jászberényi Dalida gitárcsoport mûsorával folytatódott. A téli ünnepkörbõl összeállított gyermekdalokat adtak elõ. A rendezvényt Lipták Tibor zenés mûsora zárta. Örülünk, hogy a nap folyamán többen is meglátogatták rendezvényünket. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik segítségével sikerült megszervezni ezt a napot! A mi utunk nem puha füvön vezet, hanem a hegynek felfelé, éles sziklák közt. Mégis egyre feljebb és feljebb tör, a nap felé. Ruth Westheimer TÁMOGATÓINK: Közalapítvány a Szentmártonkátai Iskoláért Iskolánk vezetõsége Tápiómenti Mozgáskorlátozottak Egyesülete: dr. Simon Tamás, dr. Simonné Szûcs Erzsébet, Török Imre Societas új mozgalom Bice-Bóca Alapítvány: Fehérváry Tünde Bartucz Zoltán, Baloghné Kovács Magdolna, Bólyáné Ilonka és családja, Dobozi Illésné, Fodor Zoltán polgármester, Kele Sándorné alpolgármester, Községtörténeti Baráti Kör, Monostori Antal, Napközi Otthonos Óvoda és vezetõje: Tóthné Turóczi Zsuzsanna Napsugár Egyesület: Fehér Ferencné, Rada Sándorné, Skoda Ferenc, Utasiné Horváth Gabriella Hortiné Velkei Márta munkaközösség-vezetõ Az Alapítvány a Szentmártonkátai Általános Iskoláért kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik évi adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották. Ez az összeg Ft volt, amit az egyéb felajánlásokkal együtt az Alapító Okiratban foglaltakra szabadidõs és sporttevékenységek segítése, tehetséggondozás, versenyek, vetélkedõk, kimagasló tanulmányi eredményt elérõk jutalmazása fordítunk. Köszönjük eddigi segítõ támogatásukat, és örömmel fogadjuk további adományaikat is. Adószámunk: Patócs István, a kuratórium elnöke Bálban jártunk November 15-én este ismét benépesült az Arany János Általános Iskola tornaterme. Már az aulában kedves fogadtatásban volt részük az érkezõknek, akik a Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvodája által szervezett immár hagyományokra visszatekintõ Márton-napi Óvodabálra érkeztek. A ma oly divatos welcome drink elfogyasztását követõen, ötletesen dekorált terem és ízlésesen megterített asztalok várták a terembe lépõket, dicsérve ezzel az óvó nénik kézügyességét és az óvoda, valamint az iskola technikai dolgozóinak közös munkáját. A résztvevõket Tóthné Turóczi Zsuzsanna óvodavezetõ köszöntötte, megköszönve mindazon felajánlásokat, mellyel a támogatók hozzájárultak a bál megrendezéséhez és nem utolsósorban ahhoz, hogy községünk legapróbbjainak, az óvodásoknak élettere szépüljön, körülményeik javuljanak. Hiszen ez az este errõl is, róluk is szólt! A megnyitó után került sor a finom, ízletes vacsora elfogyasztására. Az elmaradhatatlan Márton-napi sült libacomb párolt káposztával került felszolgálásra, aki azonban másként döntött, töltött káposztával is csillapíthatta éhségét. A vacsora sikerét a hamar megüresedett tányérok igazolták, melyért külön köszönet illeti az óvodakonyha dolgozóit! A jó hangulatról és a már tõlük megszokott fergeteges buliról Didi és a L amour együttes gondoskodott. Az est folyamán éjfélkor került sor a tombolasorsolásra, ahol értékesebbnél értékesebb nyereményeket vehettek át a közönség soraiból a legszerencsésebbek. Ezt követõen a jókedvû bálozók hajnalig ropták a táncot. Köszönjük szépen az óvoda dolgozóinak a bál színvonalas megszervezését, mely jól tudom a hétköznapi helytállás mellett nem kis szervezõmunkát és odafigyelést igényelt! Mindenre kiterjedõ figyelmük és példaértékû összefogásuk tette a bált igazán sikeressé. Úgy vélem, vidám hangulatú, szép estét töltöttünk együtt közös ismerõseinkkel, új ismerõsöket is szerezve! Fodorné Balogh Judit 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Köszönet mindazoknak, akik hozzájárulásukkal támogatták óvodabálunkat: meghívott vendégeinknek, a szülõknek, akik patronálójegyet vásároltak, vagy részt vettek az elõkészületekben. Végül, de nem utolsósorban az óvoda összes dolgozójának, akik nélkül ez a szép este nem valósulhatott volna meg. Az óvoda vezetõsége és a Szülõi Munkaközösség december 1-jén délután bensõséges összejövetel volt a Községi Könyvtár és Teleházban. A zsúfolásig megtelt helyiségben Fodor Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket: dr. Szurmainé Silkó Máriát, az Oktatási és Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõjét, a Szabó Magdáról készült kötet szerzõjét, Tasi Gézát, az írónõ keresztfiát, községünk szülöttét, és a két mûvészt: Turcsányi Béla festõt és Juha Richárd szobrászt, a Szabó Magda életútja alkotások készítõit. A köszöntõ után dr. Szurmainé Silkó Mária az írónõrõl készült vetített képek, valamint Tasi Géza segítségével idézték fel számunkra az életút jelentõ- A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Szabó Magda Kossuth-díjas írónõ emlékestje községünkben Turcsányi Béla festõmûvész, Juha Richárd szobrász és az írónõ, dr. Szurmainé Silkó Mária Középen Tasi Géza, az írónõ keresztfia sebb mozzanatait. Betekinthettünk az írónõ otthonába, nyomon követhettük a díjátadások jelentõsebb pillanatait, író-olvasó találkozókat, könyvheti dedikációkat, megismerkedhettünk kedvenc állataival, kutyáival, macskáival is. Vendégeink szóltak a szomorúbb eseményekrõl is. Megtudtuk, hogy az írónõt rosszulléte után az olaszországi kórházból miniszteri közremûködéssel katonai repülõgép szállította haza. Közben több feltett kérdésre is választ kaptunk. Az est fénypontja Tasi Géza bejelentése volt. Felajánlotta könyvtárunknak Szabó Magda nevének felvételét. A polgármester és a könyvtárvezetõ megköszönte ezt a megtisztelõ lehetõséget, és Szur- 10

11 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK mainé javaslatát elfogadva, az ünnepélyes névfelvételt a évi Ünnepi Könyvhétre tervezték. Ezután az írónõ dedikálása következett, majd az emeleten lévõ Szabó Magda életútja címû kiállítást tekintették meg a jelenlévõk. Turcsányi Béla debreceni festõmûvész többször is találkozott Szabó Magdával, és Szurmainé Silkó Mária aki az egyik levél tanúsága szerint az a meg nem született gyermeke lett az írónõnek, akire Magda néni ráhagyta önmagát közbenjárásával otthonába is meghívást kapott. A személyes tér, az intim atmoszféra nagy hatást tett a festõre. Izgalmas mûvészi probléma lett az, hogy a személyes, bensõséges közegû találkozások során Szabó Magdáról kapott portrébenyomásokat hogyan formálja hozzá a festõ az íróról alkotott idealizált képhez. Vajon ez a kiváltságos (mintegy családtagi) helyzet mennyiben jogosítja fel arra, hogy kiváltságát másokkal is megossza? Turcsányi Béla mûvészként viselkedett. Hiszen a mûvész felelõssége nemcsak önmagával, de a közönséggel szemben is a kimondás. Hogy mindazt, amit megismert a valóságból, saját eszközeivel közvetítse. A közönség Ezért van helye a sokirányú, de egységes sorozatban az olyan képeknek is, amelyek az idõs Szabó Magda nem a közönségnek szánt, személyes életére utalnak. Akkor érezzük egy élet és mû Az írónõ dedikál (életmû) szentségét magunkhoz közelinek, ha megismerjük benne a nyers emberélet igazságát is, az öregséget például ugyanúgy, mint a gyermekkort. Hû vagyok szól hozzánk Szabó Magda a portréfestményekrõl. Itt sorakoznak egyedi készítésû, ízléses, hangulatos képkeretei között a tágabb és szûkebb pátriájához, gyerek- és ifjúkori emlékeihez, szüleihez, egész nagy családjához, a református hitéhez való hûségének képi lenyomatai. Leolvasható a festményekrõl az író hûsége az elõdei, Baksay Sándor, Vörösmarty és mások iránt. A kiállítás régimódi történetek lelkünkben kirajzolódó színvilágát és megsejtett atmoszféráját sugallva a festõmûvész hûsége Szabó Magda emlékéhez. Látható a kiállításon Juha Richárd debreceni szobrászmûvész Szabó Magda terrakotta mellszobra is. A mûvész elkészítette (Folytatás a következõ oldalon!) 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK már József Attila és Veres Péter író bronzszobrát is, de a Terror Háza Múzeumban is vannak kiállítva mûvei. A Községi Könyvtár és Teleház emeletén látható kiállítás január 20-ig tekinthetõ meg. Köszönöm Tasi Gézának, hogy szülõfaluja iránti szeretetét, tiszteletét ezzel a nemes gesztussal is kinyilvánította. Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ Uherecky Pálné és Batáné Bognár Ilona tûzzománc- és festménykiállítása a Községi Könyvtár és Teleházban december 8-án, hétfõ délután Kele Sándorné alpolgármester nyitotta meg a kiállítást. Részletek a beszédébõl: A mai megnyitó mottójául Veres Péter gondolatát választottam: Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Hiszen az elmúlt idõkben valóban idehoztuk a nagyvilágot hogy csak a legutóbbiakat említsem Balla István bõrész, Koncz Eta, Turcsányi Béla festõmûvészek, Juha Richárd szobrászmûvész, Szabó Magda író, Kanizsa József író-költõ munkáin keresztül. A most megnyitásra kerülõ kiállítás tartalma, anyaga is szép, jó, Kele Sándorné alpolgármester megnyitja a kiállítást A kiállítás nemes és érdemes. Ezen a kiállításon két különbözõ mûfajú, ám sok ponton találkozást, egyezõséget mutató alkotások láthatók. Melyek is ezek? Az egyezõség elsõsorban alkotóikban mutatkozik, hiszen mindkét mûvész eredeti foglalkozása pedagógus, és mindkettõjüket ugyanaz a cél vezérli: a szolgálat! Az pedig nem más, mint mûveiken keresztül nevelni, hatni, gyönyörködtetni. Mindketten tagjai a Mûvészetbarátok Egyesületének, Az Alkotó Kezek Baráti Társaságának. Állandó kiállításuk van (közösen) Jászberényben, a Galériában, és a környék valamennyi településén volt már kiállításuk. Budapesttõl Tápiógyörgyéig. És mindig együtt, egymást segítve, bátorítva. 12

13 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A különbözõség pedig elsõsorban a mûfajból ered. Az egyik a festészet, a másik pedig a képzõmûvészet kategóriájába tartozik. Batáné Bognár Ilona a Tápió-vidék szülötte. Tápiószecsõn él és dolgozik. Rajzol, fest és szobrászkodik. Évekig fõ témája maga az ember volt, hiszen arcok, kezek, mozdulatok voltak a kedvenc témái. Aztán váltott. Teljesen a természet felé fordult. Ebben szerepet játszott egyrészt pedagógus hivatása, hogy a természet tiszteletére, védelmére nevelje környezetét, másrészt Jókai Anna azon gondolata hatott rá, hogy: Az Isten teremt, s belegyilkol az ember. Õ ezen akar változtatni. Isten által teremtett természet szeretetéért, tiszteletéért, védelméért száll síkra. Azt vallja, hogy a szépség, tökéletesség alapmintája a természetben rejlik, s hogy minden élet ékes foglalata ez. S mindezt nemcsak vallja, hanem meg is jeleníti. Természetábrázolása, színvilága egyszerre érinti meg lelkünket. Képei nyugalmat, békességet közvetítenek. S nekünk ebben a rohanó világban éppen erre van szükségünk. Köszönjük. Uhereczkyné Margitka régi ismerõsöm, még igazgatói korszakából. Rajz-földrajz szakos tanárként évtizedeken át nevelte, oktatta diákjait a mûvészet szeretetére, megõrzésére, ápolására. Igazgatóként pedig jellemzõ volt rá, hogy mindig új utakat keresett intézménye színvonalasabbá, tartalmasabbá tételére. Számára is élet elem a rajzolás, az alkotás, a természethez való vonzódás. Munkásságára jellemzõ az innováció, a kreativitás és a megszállottság. Ha mindezzel a tulajdonságokkal nem rendelkezik, nem jutott volna el idáig. Folytonosan kereste az önkifejezõdés, önmegvalósítás útját. Ez az útkeresés az iparmûvészet, a képzõmûvészet területére vitte. Immár 18 éve zománcozik a Tápiószecsõi Alapfokú Mûvészeti Iskola keretein belül diákjaival. Hosszú és göröngyös volt az út a tanítási órától egészen a mûvészeti mûhelyig, de végigment rajta, s kialakította, majd továbbfejlesztette azt a mûvészi látásmódot, melyet mára sok tanítványa birtokol. Munkásságát, mûvészi tevékenységét a környéken egyedülinek tekinthetjük, hiszen nem csak kétkezi alkotásai jelennek meg, hanem egyénisége, szellemisége által átitatottan tanítványai munkái is. Eredményesen vesznek részt belföldi és külhoni kiállításokon és pályázatokon is. Gratulálunk tevékenységükhöz, és Mindkettõjüknek kívánunk jó egészséget és termékeny éveket. Mûveikkel gyönyörködtessenek még bennünket nagyon sokáig. Ezzel a kiállítást megnyitom. Mielõtt megtekintjük a kiállítást, engedjenek meg egy személyes kitérést. Nem véletlenül választottam mottóul Veres Péter gondolatát. Két okból tettem azt. Az egyik Pásztor Éva személye. Engedjék meg, hogy megköszönjem Évának, hogy idehozza a nagyvilágot, idehoz, ideszervez mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Egész éven át, szinte havonta lehetõséget kínál a lakosságnak a mûvelõdésre, a mûvészet különbözõ területeivel való megismerkedésre, az emberi kapcsolatok ápolására, s ez ma nagyon fontos! A másik ok pedig Karai István polgármester személye, akinek Veres Péter ezen gondolata volt választási mottója. Õ ezt komolyan is vette, e szerint élt és dolgozott. December 9-én lenne 60 éves. Emlékezzünk rá! A kiállítás december 16-ig tekinthetõ meg a Községi Könyvtár és Teleház emeletén. A következõ személyeknek ezúton is köszönjük a könyvtárunknak ajándékozott könyveket és folyóiratokat: Radics Zoltán, Németh Zsolt, Kovács Katalin, Windischmann Mercédesz, Dull Ferenc, néhai Szabó Istvánné Oroszi Margit, Szabó Miklós, Jurás Istvánné. A Szalay Könyvkiadó karácsonyi kedvezményes (50 70%-os) könyvvására a Községi Könyvtár és Teleházban. Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ Színházlátogatás a Nemzetibe Autóbusszal, november 25-én a Petõfi Klub tagjaival, 53 fõ részvételével színházlátogatáson voltunk a Nemzeti Színházban. Szomory Dezsõ Hermelin címû színmûvét tekintettük meg, amelyet már nagyon vártunk, mivel sokan elõször jártunk a Nemzeti Színházban. Megcsodáltuk új, impozáns színházunkat, és jól szórakoztunk a remek szereposztásban játszott színdarabon. A váratlanul leesett hó ellenére kellemesen telt az utazásunk. Élményekben gazdagon érkeztünk haza. Hipszki Ferencné klubelnök 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy a évi elsõ fogadóóra január 12-én órakor lesz a Polgármesteri Hivatal épületében. Várom az érdeklõdõket. Az ünnepek közeledtével az alábbi gondolataimmal kívánok minden kedves Lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és békességben, egészségben gazdagabb új évet! Karácsony ünnepére az a kívánságom, Legyen boldog mindenki, ezen a világon! Itt is, ott is, mindenütt, legyen mindig béke, De legfõképpen legyen: az emberek szívében! KARÁCSONYI KÍVÁNSÁG Karácsony ünnepére Az a kívánságom, Legyen szeretet mindenhol Ezen a világon! Itt is, ott is, mindenhol, Legyen jelen szeretet, Ne a harag, s gyûlölet, Munkálja a szíveket! Karácsony ünnepére Az a kívánságom: BÉKESSÉG ÉS EMBERSÉG Legyen a világon! Hit, remény, szeretet Lángja szívünkben égjen, Vigyázzunk rá, hogy örökké Maradjon is ébren! Kele Sándorné alpolgármester KÖSZÖNÕLEVÉL november 29-én megszervezésre került a szülõk-gyerekek futballmérkõzése. Elõször is köszönetet szeretnénk mondani a Sportklubnak, hogy biztosították számunkra a pálya klubtermét, a szendvicseket és az üdítõket, melyet az egyesület és a gyerekek pénzébõl finanszíroztak számukra. Másodszor köszönetet szeretnénk mondani Zábel Krisztiánnak, aki megszervezte és saját pénzébõl állta a kókai csarnok bérleti díját, mert a rossz idõ miatt Kókán futballoztunk. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk még köszönetet mondani Nyeste Zsoltnak (fényképész), Varga Tibornak (edzõ) és a szülõknek, akik részt vettek ezen a nagyszerû napon! Reméljük, ezt még más alkalommal is meg tudjuk ismételni, mert mind a szülõk, mind a gyerekek fantasztikusan érezték magukat! Köszönettel: A szülõk KEDVES OLVASÓK! Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket továbbra is minden hónap 5. napjáig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: Benéné Árvai Erika felelõs szerkesztõ 2009-es naptár a Tápió-vidék kulturális értékeirõl Megjelent a Tápió Közalapítvány új, évi asztali naptára, mely ezúttal a Tápió-vidék kulturális értékeit mutatja be 53 remek fotóval, Mendétõl egészen Tápiógyörgyéig. A régi kastélyok, kúriák, szobrok mellett a 48-as hagyományaink, néptáncosaink, és vallási ünnepeink is megelevenednek a naptár lapjain. Kapható a szentmártonkátai Teleházban, a Dolly Állatkereskedésben és a Bartucz-ABC-ben, a vasútállomásnál. A mintapéldány és a naptár részletes bemutatója a honlapon található. Ára: 990 Ft 14

15 2008. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Gyerekkori ünnepi emlékeim, s a Ma, zord valósága Jaj, a gyermekkor mily tündéri kor volt: Egy ködbe olvadt álom és való, Ha hullt a hó az égbõl, porcukor volt S a porcukor az abroszon a hó. Írta ezelõtt 73 évvel, 1935-ben a Nirvánába hívó út elõtti évben a szivárvány színek szórengetegeinek, s az árnykavalkád teljességének szívekhez szóló avatott, ihletett lírikusa, Kosztolányi Dezsõ, kinek író fiával, Ádámmal egy szanatóriumban voltam a hatvanas évek legelején, Csóri Sándorral együtt. Visszatekintve gyermekkoromra, annak a kornak a nagyszerû nemes varázsa ölel át különösen a napokban, mikor Advent átszellemült ideje van, és él bensõnkben. Karácsonynak, a szeretet ünnepének közeledtén, az egész, akkori társadalmat áthatotta egy nemesebb érzés, még szolidabb emberi megnyilvánulás, s bár szürke vagy sötét szürke folt vagy tintapaca nélkül (sajna) soha nem volt általános lét, de csupán töredéke volt a ma gyakorlatának. Mi, gyermekek õszintén hittünk a Jézuska szeretetteli jövetelének, s akár a legapróbb ajándékait hozó, a szívhez szóló, lélekemelõ, emberközösségeket melengetõ boldogító örömének. A sokkal teljesebb humánum az õszinte magunkba szállás és elmélyedés tisztító, szeretetteljes ünnepe volt. Szép és örök intést hirdetõ csoda, hogy apáink idejében még az orosz fronton is például, elült a zaj, a halál hangja, és mindkét oldalon szent énekek szárnyaltak az Örökkévaló mindenségéhez. Sokkalta inkább volt általános; A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma szívbõl szóló gyakorlata, mint a jelen kisiklott, eltévedt sivársága, hogy egyél, amennyit csak bírsz stb., stb., az emberi testet életben tartó lélek fizikális alapszükséglete helyett. Pedig már a rómaiak is tudták, tanultuk a latin órákon, hogy épp testben épp lélek. De a túltáplált test beteg és nem lélekemelõ. (Ma viszont a similis simile gaudet, a hasonló hasonlónak örül negatív része dívik.) Szembe kellene már nézni önmagunkkal néha, hogy megvalósulás felé haladjon az igazi érték, a most még léha, ahogy a hallgató sanzon mondja; a könnyelmû senki. Gyermekkorom közel hét évét cseh fennhatóság alatt éltem, Trianon bûne miatt, Beregszász megyei városban. Egyik gyönyörû, feledhetetlen élményem katonáink bevonulása 1939-ben. Kokárdák, zászlórengeteg, némely házon kettõ is, és virággal teleszórt fõutca magasztos emlékével, s a katonák által a gyerekeknek osztogatott 2 filléres birtokában, melyet eltettünk más évekre szívbéli emlékül. Bár akkor még egy jelentõs nagyságú csokoládémikulást lehetett kapni érte. Késõbb, éveken át, sajnos csak öt évig, vasárnaponként a város fõterén, délelõtt, leventezenekar játszott, melynek fiatalabb bátyám is egyik tagja volt kralinétosként. Kora reggel vasárnapi iskola, majd délelõtt, délután Istentisztelet. Volt hit és erkölcstan, magaviselet, szorgalom az iskolákban. Betartott szabálysor a könyvecskénkben stb., stb. A középiskolában honvédelmi ismeretek címû kemény kötetes tankönyv, és sok szép és jó. Rend, tisztelet, megbecsülés a teljes tantestület iránt. S fõ, hogy nem a farok igazgatta a házõrzõt!!! Volt közrend, közbiztonság, több mint 90%-os volt a bûnfelderítés, ma ennek kacagtató töredéke. Hozzám kétszer törtek be, eredmény semmi se. 30. nap érkezik a malom hézag mese, az ügynek, kisbetûvel, ismeretlen a tettese. Persze e kor, mivel botor kitalálta, mert agyalágya, a megélhetési bûnözés elképesztõ, érthetetlen halandzsáját, melybe lassan belerokkan a társadalom és a szép természet, melyrõl valaha a nagy lírikus azt írhatta, hogy: mely nyelv merne versenyezni véled?. Persze õ írta az Apostolt, a Világosságot, a Magyar ifjakhozt, a Szeptember végént, a Négy nap dörgött az ágyút stb., melyeket jó lenne olvasgatni. Abban a gyermekkorban a közrend, közbiztonság szervezetének az egyszerû, becsületes családokból válogatott emberei, szervezetüknek megfelelõ, szép, egyértelmû öltözetben jártak, s ünnepeken csak díszként, szép jelként, nem taposó, verõ, éji ruhás martalócként voltak jelen. Tovább nem folytatom, mert soká nem lenne vége. Azok fõleg a nagy évfordulókon viselkedtek, abszolút humánusan. De ma már a humor is tumor. Dante Isteni Színjátéka, Madách Ember tragédiája, Schiller drámája, Francois Villon s mások versei, legszörnyûbbjei, szolid szírének Odüsszeusz korából nézve. Ments meg, Uram, minket! Tárd ki fölénk áldó, szent kezeidet, hogy áldássá érjen az átok. Vezetõk és vezetettek: legyen közöttetek Harmónia. Engedékenyek és engedetlenek: tûnjön el közületek fõleg az egyik, megosztást fokozó, érzéketlen, totál egos, akarat! Legyen végre szeretet és béke, A karácsony csodás két igéje, Legyen végre ember az ember, Nem önzõ, szisztematikus gazember. Óh, Istenünk! Hallgass meg minket. Szelídítsd meg háborgó szívünket. Jöjjön el végre az óhajtott kikötõ, Hová talán a zajongó is vágy szíve mélyén Érje el, hogy érezzen, s tegyen élte végén Sok jót is. Oldódjon, omoljon s legyen Békekötõ. Szentmártonkáta, december 3., 14 óra. Komjáthy Tivadar Tamás költõ, nemzeti közíró, több, köztük tudományos társaság tagja, kinevezett nemzetõr ezredes 15

16 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december HIRDETÉS GYARAPODÓ BETÉT a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 30 napos lekötés esetén a kamat akár 8%. Válassza a biztos megoldást pénzügyeinek! évi bruttó kamat EBKM Ft-ig 7,0% évi 7% Ft-ig 7,50% évi 7, 25% Ft felett 8,00% évi 7,25-7,99% Lejárat elõtti kivét esetén 0% 0% Bõvebb felvilágosítás a feltételekrõl helyben, fiókunknál: Szentmártonkáta, Rákóczi út 54/a Telefon: (29) Infó-vonal: (29) Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 500 példányban, 100 Ft-os áron Készült az Reactor Kft. nyomdájában.

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit XXII. évfolyam 3. szám Ára: 2013. március 200 Ft Boros János Tamás: Azt mondjátok (egy mai Pilvax törzsvendégeinek lejegyzetelt gondolatai) Azt mondjátok, hogy jobb idõk jönnek, Megbukik e kor, mint a

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben