J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. NAPIREND: l.) Lejárt idejű határozatokról szóló beszámoló. 2.) évi költségvetési beszámoló 3.) A kötvényforgalomról beszámoló. 4.) Egyebek. köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, Krizsán Miklós független könnyvizsgálót, Tománné Behán Márta vezető ápolót, Csonka Béláné gazdasági vezetőt. Megállapítja, hogy a képviselő testület határozatképes. A képviselő testület elfogadja a napirendi pontokat. 1. Napirendi pont: Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző előterjeszti,hogy beszámolóját mindenki írásban megkapta. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadottnak tekinti a beszámolót. 2. Napirendi pont: Oláh Lajosné: a 2010-es évet jelentős forráshiánnyal kezdte az önkormányzat. A évi hiányt likvid hitelből kellett fedezni. Hiány : ,- Ft évi kiadás ,- Ft évi kiadás ,- Ft Csonka Béláné nem kíván hozzáfűzni semmit a beszámolóhoz.

2 felkéri Krizsán Miklós független könyvvizsgálót, hogy tartsa meg beszámolóját. Krizsán Miklós javasolja a bevételeket ,- ft-ban, a kiadásokat ft-ban hitelesítetten elfogadni a képviselő testületnek. Elmondja, hogy az éves beszámoló tükrözi az éves munkát. A cél a bevételek növelése, a kiadások csökkentése. A bevételeket tekintve csökken a helyi iparűzési adó, csökken a normatív támogatás összege. A feladatok végzése kötelező. Meglátása szerint óriási feladatot jelent a testület számára a bevételek és kiadások összehangolása ben erre a feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni. A működés kiadásainak átvizsgálását figyelemmel kell kísérni 2011-ben is. Az önkormányzat folyamatos működését tudta biztosítani. A beszámolóval kapcsolatban nem merült fel kétség, hogy a pénzügyi apparátus precíz, pontos munkát végzett. Javasolja a képviselő testületnek a beszámoló elfogadását. Oláh Lajosné: Mit ért Krizsán úr azalatt, hogy 2011-ben is rendszert kell felállítani, milyen rendszerre gondol? Krizsán Miklós: Egyszerű pl. háztartási szemlélet szerint. Ennyi pénzem van, ennyit akarok költeni. Rendszerátvizsgálás alatt azt értem, hogy pl. mindig azt vesszük meg, mindig ugyanarra a dologra költünk. A kényszer nagy úr, a pénzelköltés teljes vertikumát kell átnézni. Ezt értem ezek alatt. Bohus Ferenc: Nagyon örülök annak, hogy a könyvvizsgáló úr dicsérő szavakkal illette a pénzügyi munkát, elismerően nyilatkozott a költségvetésről. Tovább nem kívánok a témában hozzászólni. szavazásra bocsátja a évi záró beszámoló elfogadását. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót. 3. Napirendi pont : rátér a harmadik napirendi pontra: A kötvényekről szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Oláh Lajosné: Nem értettük a kötvény témának azon részét, hogy a decemberi forgalom szerint 4 millió Ft-ot kamatozott, 2 millió ft-ot az önkormányzat felhasznált, akkor miért lett kevesebb az értéke most? Takács Lászlóné árfolyam ingadozásra hívta fel a figyelmet, emiatt változik a kötvény összege, kamata és természetesen a tőke is. Kérdés, hogy a 30 millió Ft-os gázrészvény benne van-e? Kiderült, hogy a 30 millió Ft is benne van, ezért 180 millió Ft kamatozik. A korábbi kamatokat 2009-ig az önkormányzat felhasználta után már nem történt felhasználás, így 180 millió ft hozott, 40 millió Ft kamatot. Javasolja a testületnek elfogadásra a beszámolót. : Amióta a 30 millió Ft odakerült a 150 millió Ft-hoz, azóta az önkormányzat nem használta fel a kamatot. Bohus Ferenc: A kamatot felhasználhatjuk most is, ha szükséges.

3 megkérdezi a jelenlévőket, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Miután hozzászólás, kérdés nem merült fel javasolja a testületnek elfogadásra. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta. 65/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező január március 31. napjáig tartó időszak alatti kötvényforgalomról szóló Budapest Priv-Invest Kft anyaga alapján a polgármester beszámolóját a Pénzügyi Ellenörző Bizottság véleménye mellett - beszámolót elfogadja. azonnal 4. Napirendi pont: Egyebek: : A Kis Csanád Non Profit KFT. ügyvezetője Kovács Ákos május 01-i hatállyal felmentését kérte, helyette Megyeri Katalin 5662 Csanádapáca, Bethlen G. u. 27. sz. alatti lakos kerül kinevezésre határozatlan időre, ,- Ft-os havi összeggel. Kéri a testületet fogadja el a javaslatot. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 78/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kis-Csanád Nonprofit Kft. alapító okiratát a 66/2011. (IV.28.) sz. Kt. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: A 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 11.) Az ügyvezető: A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el, akit az alapító határozatlan időre jelöl ki. A társaság ügyvezetője: Megyeri Katalin (született:medgyesegyháza, december 1., anyja neve: Czene Katalin 5662.Csanádapáca,Bethlen Gábor u. 27. sz. alatti lakos. Az alapító határozata alapján az ügyvezető megbízatása május hó 1. napjától határozatlan időre szól. A társaság ügyvezetői megbízatását Megyeri Katalin május hó 1. napjától határozatlan időre elfogadja és kijelenti, hogy a vele szemben a Gt., valamint egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Az ügyvezető:

4 - a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, - nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, - nem lehet egyéni vállalkozó a társaságéhoz hasonló vagy azonos tevékenységi körben, nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban. Ha az ügyvezető az előzőekben meghatározott valamely tilalmat megszegi a társaság kártérítést követelhet, - kártérítés helyett követelheti, hogy az ügyvezető a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze. értelem szerint Gyöngyfűzér Szociális Otthon éves munkaterve. Mindenki megkapta az írásos anyagot Tománné Behán Márta vezetőápoló nem kívánja kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót. 68/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ évi munkatervét elfogadja. azonnal Erről értesül: Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ : Ajánlat a kerékpárút pályázathoz. 3 ajánlat érkezett. A kerékpárút az ált. iskolától a Zrínyi utcáig készülne el. Tervekkel kell alátámasztani a pályázatot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkéri Oláh Lajosnét a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse röviden az ajánlatokat. 1. ajánlat a KÖVITE részéről 1 millió Ft + 25 % ÁFA 2. ajánlat Varga Zsolt részéről ,- Ft + 25 % ÁFA 3. ajánlat HATERV Bt. Részéről ,- Ft + 25 % ÁFA. Az első ajánlatnál részletezve vannak, hogy milyen feladatokat végeznek el a fenti összeg fejében, a többiek nem részletezik az árajánlatokon kívül, hogy mit végeznének el az általuk megjelölt összegért. A képviselő testület úgy határozott, hogy elfogadásra ajánlja az első ajánlatot tevőt. Bohus Ferenc: Az egész fő utca átalakítását teszi szükségessé ez a feladat. Van-e erre pályázat kiírva és mennyi önrészt kérnek?

5 Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Az önerő 10 %, 50 millió Ft-ra lehet pályázni. Ha nyer a pályázat, az önerőt oda kell rakni. Oláh Kálmán: Esetleg, ha nyer a pályázat, adódhat plusz költség, pl. plusz tervet kell készíteni. Oláh Lajosné: Járdákat is bele lehetne venni a pályázatba? Oláh Kálmán: A Közút Kezelő Vállalattal közös a pályázat, a 10 % önerőt biztosítani kell. Az önkormányzatnak 5 millió Ft + 1 millió Ft. Kb. 6-7 millió Ft az, amit félre kell tenni erre a célra. Szikora Pál: Mikorra kell benyújtani a pályázatot? Oláh Lajosné: Ha a testület most hozzájárul a pályázathoz, akkor utána is lehet tájékozódni a részletekről? Szikora Pál: Először tájékozódni kell. Nézzük meg, hogy mi az, ami muszáj, tájékozódni kell a feltételekről, addig nem szabad a pénzünket kockára tenni. Csikós Gábor: Javasolja a testületnek, hogy erről ne hozzon most döntést. Térjünk vissza a következő testületi ülésen rá, addig tájékozódjunk. : 60 millió Ft az össz. beruházás, 30 milliót a Közút Kezelő Vállalat áll, de a 10 % önerő az önkormányzatot terheli. 3 körben lehet pályázatot beadni Az első kör 2011, júl. 28-ig, a második kör okt. 24-ig, a harmadik kör ig érvényes. Azonban tervdokumentáció nélkül nem lehet semmit csinálni,ha nyer a pályázat a költségeket el lehet majd számolni. Szikora Pál: Jöjjön ki valaki a KÖVITÉ-től és konkrétan mondja el a pályázatot, tisztánlátás végett, mielőtt kötelezettséget vállalnánk. Csikós Gábor: Szerinte is van rálátásuk a KÖVITE szakembereinek, javasolja, hogy hívjunk meg tőlük valakit a következő testületi ülésre. : A kerékpárúttal kapcsolatos pályázat elhalasztását kéri, a következő testületi ülésen való újra tárgyalását javasolja. A testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a következő testületi ülésen újra tárgyalja a kerékpárúttal kapcsolatos pályázatot. 69/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a Csanádapáca Szent Gellért úton kiépítendő

6 kerékpárút engedélyeztetési tervekről szóló napirendi pontját elnapolja a következő képviselő-testületi ülésre. A tájékoztatás előkészítésére felhatalmazza a polgármestert. azonnal Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Az adócsoport beszámolóját mindenki megkapta írásban. Sok a kintlévőség, a behajtást szorgalmaztam, a beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy mit sikerült behajtani. : Kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban valakinek? Mivel nincs kérdés, ezért kitér az adónemenkénti részletezésre. A köztartozások jelentős részének behajtása megtörtént. Kéri a testületet fogadja el a beszámolót. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az adócsoport beszámolóját. 69/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező 201. évi I. negyedévi adóbeszámolót elfogadja. azonnal : Ajánlat érkezett Gáspár Tamás, vállalkozótól a gyepmesteri feladatok ellátására. Havi általány díj: 30 ezer Ft/ÁFA/hó. Ebtartási díj: 2500,- Ft + 25 % ÁFA/nap. Felmondási idő: 2 hónap. Oláh Lajosné: A tartási díjat a gazda fizeti? Oláh Kálmán: A melléklet tartalmazza, hogy az önkormányzat kijelöl 1 személyt, aki aláírja,hogy a vállalkozó elvitt 1 kutyát. Nyilatkozatot tölt ki, aki a kutyát átadja az írja alá. Szikora Pál: Mennyi bejelentés érkezett kóbor kutya ügyben? Lehet-e ezt szakcionálni? Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Beidézem a gazdát és tájékoztatom, hogy szabálysértés kezdeményezhető ellene, ha az ebet nem fogja be. Kesjárné: A helyi állatorvos segítségét nem lehetne igénybe venni? Mériné: Nem tudhatjuk, hogy kóbor kutyáról van-e szó vagy nem.

7 Oláh Kálmán: Úgy tűnik nem adott kedvezményt a vállalkozó. Oláh Lajosné: Az Önkormányzatnak lépnie kell az ügyben, de mi lenne a megfelelő megoldás? Szikora Pál: Vigye el a vállalkozó a 3 kóbor kutyát és legyen egyszeri megbízási díj részre megállapítva. A testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem fogadja el Gáspár Tamás vállalkozó ajánlatát. 70/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy Gáspár Tamás ( 6830 Battonya, Ady u. 133/2. sz. ) módosított gyepmesteri ajánlatát nem fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további tárgyalás lefolytatására kedvezőbb ajánlat megkérésére. azonnal : A Jövőt Építő Turisztikai Desztináció Pusztaottlaka, Külterület Turisztikai pályázatok összefogásával foglalkozik. LEADER-es pályázatokról szól a tevékenységük és évben nincs tagdíjuk ben 100,- Ft/hó a tagdíj. Ebben a keretben kéne pályázni az önkormányzatnak. Marketing, közönségszervezés, turisztikai csomagok kialakítása lenne a feladat és teljes körű együttműködés az önkormányzattal. Az önkormányzatunk nem fizet idegenforgalmi adót, de 2012-től tervezi ennek bevezetését és 20 %-át átadná a Jövőt Építő Turisztikai Desztinációnak. A tervezett idegenforgalmi adó mértéke 200,- Ft/fő/éj. Nem jelent problémát az önkormányzatnak, mert a Vadászháznak nincs olyan nagy forgalma. A környékbeli önkormányzatok is beléptek ebbe a szervezetbe. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? Mivel kérdés nem merült fel a képviselő testület 7 egybehangzó igen szavazattal elfogadta az együttműködést a szervezettel. 72/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagja kíván lenni a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületnek ( 5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134. hrsz. ) és vállalja az évente meghatározott tagdíj fizetését.

8 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. értelem szerint : A Virágos Magyarországért pályázat ismét kiírásra került. Települések jelentkezhetnek A településről rövid szöveges tájékoztató és 3 db kép küldése szükséges. Jelentkezési határidő: május 30. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jelentkezést. 73/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyben részt kíván venni. A verseny kiemelt témája: a település főterének, főutcájának rendezettsége, virág- és növényi díszítettsége, harmóniája az épített környezettel, beleértve a hivatali, kereskedelmi és vendéglátóhelyeket május 30. : ÖNHIKI-s pályázat. Az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be ,- Ft működési hiány miatt. A pályázatot 2011, április 30-ig lehet beadni, ezért folyamatban van. Bohus Ferenc: Megfelelünk-e a feltételeknek? Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Szándéknyilatkozat kell, hogy készítsünk-e ilyen pályázatot. javasolja a testületnek elfogadásra a pályázat készítését. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a pályázat készítését. 74/2011.( IV.28.) sz. Kt. határozat 1. Csanádapáca Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvény 6. sz. melléklet 2. pontja alapján ( a továbbiakban 6. sz. melléklet ) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Csanádapáca Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti O b.) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő alatti és

9 a.. székhelyű körjegyzőséghez tartozik. O c.) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő alatti és a.. székhelyű körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. sz. melléklet pontja szerint felmentéssel rendelkezik. O d.) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. O II.a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. O b.) Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. O III. Az Önkormányzat 201. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. O V. a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett O b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett O c.) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta O d.) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. O 2011.április 30. : Megkeresés érkezett az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Oktatási Intézménytől, hogy az önkormányzat engedélyezzen számukra művészetoktatási célból telephelyet, határozatlan ideig. Az Intézmény rövid bemutatása következett. Művészet: zene, tánc, képző és iparművészeti ág. Magas színvonalú képzést nyújtanak. Versenyek, előadások, színházi látogatások szervezése a programjuk. Szakmai segítséget nyújtanak helyi rendezvényeken, tanároknak szakkönyveket adnak. Együttműködési megállapodást kívánnak kötni önkormányzatunkkal. : Ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, szavazásra bocsátanám. A képviselő testület úgy döntött, hogy 7 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodást. 75/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szeptember 1-től kezdődően. a Csanádapáca-Gerendás-Pusztaföldvár Kistérségi Általános Iskola és Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskolát illetően támogatja az Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményével a zeneművészeti, táncművészeti és képző-és iparművészeti ágban a művészetoktatási együttműködést május 30. Erről értesül:- Sánta Lajos Csa-Ge-Pu Kistérségi Általános Iskola és Óvoda igazgató

10 - Jakab Annamária Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Igazgató : OTP Banknál az Önkormányzat 30 millió Ft hitelt igényelt korábban. A lejárat aug. hónapban lesz. Továbbra is szeretnénk 1 éves futamidejű hitelt től 30 millió Ft értékben felvenni. A hitel visszafizetését a testület a évi költségvetési bevételből vállalja. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a hitel felvételét. 76/2011. ( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a számlavezető OTP Bank Nyrt-től 1 éves időtartamra, június 27-től június 27. napjáig 30 millió Ft összegű folyószámla hitelt igényel. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetését a évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételeiből vállalja. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt június 27. Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Alapító okirat módosítás szükséges a Gyöngyfűzér Szociális Otthon végett. A szociális foglalkoztatás miatt bolthelyiség kialakítása vált szükségessé. Azért szükséges módosítani az alapító okiratot, mert az értékesítés is bekerül az okiratba. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alapító okirat módosítását. 77/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 15.) pont harmadik bekezdése az alábbiakkal bővül: A szociális foglalkoztatás keretében termék előállítás és értékesítés történik. értelem szerint

11 Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: A Kis-Csanád Non Profit KFT-nél is az ügyvezető változása miatt szükség van az alapító okirat módosítására. A testület 7 igen szavazattal elfogadta a Kis Csanád Non Profit Kft alapító okiratának módosítását. 66/2011.( IV.28.) számú Kt. határozat dönt, hogy a Kis-Csanád Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Megyeri Katalin Csanádapáca, Bethlen G. u. 27. szám alatti lakost bízza meg május 1. napjától határozatlan időre, megbízási díját bruttó havi Ft-ban állapítja meg. azonnal Erről értesül: Megyeri Katalin Kis-Csanád Nonprofit Kft. : Bejelentést szeretnék tenni, án a jegyzőnek címezve érkezett 1 bejelentés Prágai András, Csanádapácai lakostól. Válaszoltam Prágai úrnak, hogy ha kérdései vannak, én bármikor, szívesen fogadom. Egyúttal tájékoztatom a lakosságot, és a testületet, hogy a Vízmű KFT megvásárolta az útjavító eszközt. Megvan az érvényes műszaki vizsgája, meg lehet kötni a szerződést az üzemeltetésre. megköszöni a jelenlévőknek az együttműködést és a részvételt, ezennel a testületi ülést berekeszti és zártkörű ülést rendel el. K.M.F. /Oláh Kálmán/ /Mériné Kőszegi Erzsébet / polgármester jegyző Jegyzőkönyv vezető:

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben