FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE"

Átírás

1 FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRL (Egységes szerkezetben az 5/2001. (III.9) és a 24/2001. (XII.21.) valamint a 21/2003. (XII.19.) számú rendeletekkel) Felszsolca Nagyközség Képvisel-testülete az évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: törvény) 3. (1); 19. (1-2); 20. (3); 21. (6); 29. (2); 34. (1); 35. (2); 36. (2); és 42. (2) bekezdéseiben, valamint az évi XVII. tv. 1. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére és elidegenítésére az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felszsolca Nagyközség területén lév valamennyi önkormányzati tulajdonban lév lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban helyiség). (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó lakásokról és helyiségekrl a GAMESZ (továbbiakban bérbeadó) nyilvántartást vezet. II. Lakásbérbeadás szabályai 2. (1) A Képvisel-testület közérdek> feladatainak ellátásához a tulajdonában álló lakásokat szolgálati lakásként (hivatalában és intézményeiben dolgozók részére) bérbe adja. (2) Szolgálati lakásra jogosult: - a polgármester, a jegyz+, valamint a hivatal köztisztvisel+je; - a város területén m0köd+ orvos, fogorvos, véd+n+, körzeti ápolón+; - az önkormányzat intézményeinek szakalkalmazottjai; - a rend+r+rs parancsnoka, beosztott állománya; - a városi közérdek0 feladatok ellátása szempontjából fontos munkakört betölt+ személy. (3) Szolgálati lakást az a (2) bekezdésben megjelölt határozatlan idej0 munkaviszonyban vagy szerz+déses jogviszonyban álló személy igényelhet, aki: - helyben lakással nem rendelkezik; - lakáshoz jutását munkáltatója javasolja;

2 - feladatai ellátásához a helyben lakás szükséges. (4) A szolgálati lakás bérl+jét a polgármester jelöli ki. A polgármester esetében a kijelölés joga a Képvisel+-testület határkörébe tartozik. (5) A kijelölés határozott id+re, legfeljebb azonban négyéves id+tartamra szólhat. A kijelölés a bérleti jogviszony lejártakor meghosszabbítható, ha a (2)-(3) bekezdés feltételei fennállnak. (mód. 24/2001. (XII.21.) (6) A bérl kijelölése után lakásbérleti szerzdést a bérbeadó köti meg. (7) A bérl+ lakásába a polgármester hozzájárulásával a törvényben szabályozott lehet+ségeken túl az élettársát és annak kiskorú gyermekét, testvérét fogadhatja be, amennyiben azok az ország területén másik lakással nem rendelkeznek és a befogadás után részükre a lakhatás biztosítható. A bérbeadói hozzájárulás feltétele annak igazolása, hogy a bérleményt lakbértartozás nem terheli. (mód. 5/2001. (III.9.) (8) Az élettárs befogadásához való hozzájárulás megtagadható, amennyiben az élettársi kapcsolat (házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélés) nem bizonyított, és az arra való hivatkozás az élettársi jogviszony fennállása nélkül a lakásba való bejelentkezést célozza. (9) A polgármesternek a hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy a lakásbérleti szerz+dés megsz0nését követ+en az élettárs és annak kiskorú gyermeke, a testvér további elhelyezésre nem tarthat igényt. (kieg. 5/2001. (III.9.) 2./A. Szolgálati lakásra bérl+társi szerz+dést a bérleti jogviszony keletkezésekor egyenesági hozzátartozóval, házastárssal és testvérrel lehet kötni. A házastárs kivételével a bérleti jogviszony fennállása alatt a szerz+dés megkötésének feltétele legalább 2 éves állandó lakcímbejelentéssel is igazolt életvitelszer0 együttlakás, továbbá annak igazolása, hogy a bérleményt lakbértartozás nem terheli. (kieg. 5/2001. (III.9.) 3. (1) A lakbér mértékét a lakások komfortfokozata, alapterülete, a lakóépület állapota és a településen, illetve lakóépületen belüli fekvése határozza meg. A lakbér az önkormányzat bevétele. (2) A lakbér mértékét az bérbeadó számításai alapján a Képvisel-testület szükség esetén, de legalább 3 évenként állapítja meg. (3) A lakások m 2 -kénti havi bérleti díja: - összkomfortos lakás esetén 125,-Ft/m 2 - komfortos lakás esetén 95,-Ft/m 2 - komfort nélküli lakás esetén 48,-Ft/m 2 (mód. 21/2003. (XII.19.) január 1-jétl hatályos 2

3 (4) A lakbérek a lépcsház, járdatakarítás, a víz- és csatorna, kéményseprés, valamint a szemétszállítás díját nem tartalmazzák. Ezen külön szolgáltatások díját a lakásbérleti szerzdésben meg kell határozni. 4. (1) A jogcím nélküli bérl a jogcím nélküli használat kezdetétl hat hónapig a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegû használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni. (2) A jogcím nélküli használat hónapjáig emelt használati díjat köteles fizetni a bérl, mely a lakbér kétszerese. (3) A jogcím nélküli használat 13. hónapjától az emelt használati díj összege a lakbér háromszorosa. 5. (1) A bérl a bérleti szerzdés megsz>nésekor köteles a lakást és a lakás berendezéseket rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban leltár szerint átadni a bérbeadónak. (2) A bérbeadó és a bérl írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerzdés megsz>nésekor a lakást és a berendezéseit a bérbeadó teszi rendeltetésszerû használatra alkalmassá. (3) Az (2) bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthet meg, ha a bérl vállalja, hogy legkésbb a kiköltözését követ (30) napon belül a költségeket a bérbeadó részére egyösszegben megtéríti. 6. (1) A bérl és a bérbeadó elzetesen megállapodhatnak abban, hogy szükség esetén a lakás helyreállítását, komfortfokozatának megfelel berendezésekkel való ellátását bérl elvégzi. (2) Az (1) bekezdésben említett munkák számlákkal igazolt ellenértékét - a lakás mûszaki átvételét követ 30 napon belül - a bérbeadónak egy összegben kell a bérl részére megfizetnie. (A bérbeadó és a bérl megállapodhatnak a költségek bizonyos százaléknak lakbérbe történ beszámításáról.) (3) Ha a tényleges ráfordítás költségei a tervezett költséget meghaladják, a bérl csak a rendeltetésszerû használatra alkalmas állapot kialakításához szükséges kiadásainak a megfizetésére tarthat igényt. 3

4 (4) A lakásbérleti szerzdés keretében a bérbeadó és a bérl megállapodhatnak abban, hogy a bérl látja el az épület, illetleg a közös használatú helyiségek (mosókonyha, szárító, tároló, stb.) tisztántartásával, megvilágításával, esetleg a háztartási szemét elszállításával összefügg feladatokat. A megállapodás határozatlan idre szólhat, mely bármely fél kérésére megszüntethet. (5) Az (4) bekezdésben említett megállapodás esetén a szerzdésben konkrétan meg kell jelölni a bérl által vállalt feladatok és annak - egy hónapra lebontott - költségeit (dologi kiadások és munkadíj). A kiszámított havi költségekkel a lakbér összegét csökkenteni kell. (6) Ha a bérbeadó az (4) bekezdésben említett megállapodást a lakóépületben több bérlvel köti meg, akkor a lakbérek összegét az egy hónapra jutó összes ráfordítás arányosan elosztott mértékével kell csökkenteni. (7) A bérbeadó rendszeresen köteles ellenrizni a megállapodásban foglaltak teljesítését. A bérl mulasztása esetén - a lakásbérleti szerzdés egyidej> módosításával - a megállapodás megszüntethet. (8) A bérbeadó a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjérl az e rendelet hatálybalépését követen bérbeadott lakás esetében, és csak akkor köteles gondoskodni, ha a bérl vállalja az ennek megfelel magasabb lakbér megfizetését. (9) A lakásbérleti szerzdésnek tartalmaznia kell az (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségek pontos megjelölését, azok idbeni ütemezését, továbbá a lakbér összegét növel - egy hónapra es - költségeit. (10) Ha a (9) bekezdésben foglaltak alapján a lakásbérleti szerzdésben meghatározott munkák szükségességét a lakás nem rendeltetésszerû használata, illetleg a lakás berendezéseinek rongálása idézte el, azok elvégzését a bérl a bérbeadótól nem követelheti. 7. (1) A bérbeadó és a bérl írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérl a lakást átalakítja, korszerûsíti. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzend munkák: - konkrét megjelölését, - befejezésének határidejét, - költségeit és azok megfizetése feltételeit, módját, valamint azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérl köteles megkérni. 4

5 (3) A bérbeadó csak a lakás rendeltetésszerû használatra alkalmassá tételéhez szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését vállalja. (4) A bérbeadó a (3) bekezdésben foglaltak alapján a számlákkal igazolt költségeket a munkák befejezését követ 60 napon belül köteles a bérlnek megfizetni. (5) A bérbeadó és a bérl megegyezhetnek abban is, hogy a lakás, átalakításának, korszerûsítésének egy részét a bérbeadó a lakbérbe való beszámítással egyenlíti ki. (6) A lakás átalakítását, korszerûsítését követen a lakásbérleti szerzdést - az e rendelet szabályai szerint megállapítható lakbér összegére is kiterjeden - módosítani kell, ha a lakás komfortfokozata megváltozott. 8. Szolgálati lakás csak Felszsolca területén lév másik szolgálati lakással cserélhet a bérlkijelölés szabályai szerint. III. Helyiség bérbeadása 9. (1) A bérbeadó üres helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét, (település, utca, házszám) alapterületét, rendeltetését, felszereltségi állapotát, b./ a helyiség felhasználásának célját (üzlet, mûhely, stb.) és az abban folytatható tevékenység megjelölését, c./ a bérleti szerzdés idtartamát, d./ a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leend bérl által saját költségen elvégzend építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget, e./ a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb.), f./ a fizetend bér minimális mértékét, g./ a pályázati bér alap- (induló) összegét, h./ a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és idpontját. (2) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell : a./ a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, b./ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 5

6 (3) A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az elírt idben és tartalommal benyújtotta. (4) A pályázók közül az részesül elnyben, aki a legmagasabb összegû bér megfizetését vállalja. (5) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlnek átadni. (6) A bérl nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység) megfelel módon kialakítsa, felszerelje, illetleg berendezze. (7) A bérl köteles gondoskodni: a./ a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetleg cseréjérl, b./ a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, védtet, ernys szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásairól, c./ a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerül felújításról, pótlásról illetleg cserérl, d./ az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérl kizárólagosan használ, illetleg tart üzemben, e./ az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérl tevékenységével függ össze. (8) A bérbeadó az (7) bekezdés a-d./ pontjaiban meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a bérl a munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja. (9) A bérl a helyiséget a bérleti jogviszony megszûnésekor az átadási állapotban és felszereltséggel köteles átadni. (10) A bérbeadó a bérl részére más személynek a helyiségbe történ befogadásához akkor adhat hozzájárulást, ha: a./ a bérl által végzett, és a befogadni kívánt személy által folytatni kívánt tevékenység együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja, b./ a felek bérltársi szerzdést kötnek. c./ a befogadott személy vállalja, hogy a bérl szerzdésének megsz>nése esetén, cserehelyiségre nem tart igényt. 10. (1) A bérl a helyiség bérleti jogának átadásáról szóló megállapodás érvényességéhez szükséges hozzájárulást a bérbeadótól a megállapodás megkötésétl 15 napon belül köteles megkérni. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a./ a helyiség fekvési helyét (település, utca, házszám), b./ a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét, c./ az átvev által folytatni kívánt tevékenység meghatározását, 6

7 d./ az átvev nyilatkozatát arról, hogy a bérbeadó által a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan közölt bér megfizetését vállalja. (3) A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvev: a./ az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, b./ tevékenysége külön jogszabály rendelkezéseibe ütközik. (4) A bérbeadó, az évi LXXIV. tv. alapján bérleti jogot megszerz egyéni vállalkozó, továbbá kizárólag természetes személyek részvételével m>köd betéti társaság, korlátolt felelsség> társaság, vagy közkereseti társaság a helyiség átruházásáról szóló megállapodásához a (12) bekezdésben foglalt kivételekkel köteles hozzájárulni. IV. fejezet A lakások és nem lakások céljára szolgáló helységek elidegenítése 11. (1) A lakás, illetleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésérl a Képvisel-testület dönt. (2) Nem idegeníthetk el azok a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, amelyek valamelyik intézmény zárt területén vannak, s attól mûszakilag és az ingatlan-nyilvántartásban nem különíthetk el. (3) Az elidegenítésre történ kijelölés az elidegenítés elkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a bérbeadó végzi. Az adás-vételi szerzdés aláírására a polgármester jogosult. 12. (1) Az elidegenítésre kerül lakások megvásárlására a bentlakók a következ sorrendben jogosultak: a./ a bérl, b./ a bérltársak egyenl arányban, c./ az a./ és b./ pontokban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenesági rokonai. (2) Az elidegenítésre kijelölt lakást vételre az elvásárlási jog jogosultjai részére kell felajánlani. Az ajánlatnak tartalmazni kell: a./ az ingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és más jellemz adatait (pl. címe, helyrajzi száma, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata, stb.) b./ az épület a lakás lényeges mûszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást c./ a lakás forgalmi értékét, vételárát, a kialakításnál figyelembe vett tényezket. d./ fizetési feltételeket. 7

8 (3) Az elvásárlás jogosultjainak figyelmét fel kell hívni arra, hogy a kiküldött ajánlat alapján a kézhezvételtl számított 90 napon belül nyilatkozzék a lakás megvásárlására vonatkozóan. 13. (1) A lakás forgalmi értékét két ingatlan értékbecsléssel foglalkozó szervezettel kell felértékeltetni. (2) A forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlnek január 1. után a lakásra igazoltan fordított és meg nem térített értéknövel beruházásai értékével. (3) A lakás vételára a lakottság tényének figyelembe vételével a forgalmi érték 60%-a. 14. (1) Az adás-vételi szerzdés megkötésekor a vételár 10 %-át egy összegben kell megfizetni az önkormányzat számára. (2) A vételár hátralékot a vevnek 25 év alatt kell kiegyenlíteni, havonta fizetend egyenl részletekben. (3) A részletfizetéssel történ vásárlás esetén a vevnek a fennmaradó vételár hátralékára évi 20% kamatot kell fizetnie. A törlesztrészlet késedelmes fizetése esetén a kamat mértékének megállapításánál a Ptk. szabályai az irányadók. Háromhavi törlesztrészlet befizetésének elmulasztása esetén a vev elveszíti a részletfizetés lehetségét, s az egész vételár hátralék megfizetése egy összegben esedékes. (4) Amennyiben a vev a vételárat a szerzdéskötéskor egy összegben megfizeti, a teljes vételárból 30 % kedvezmény illeti meg. (5) A vételár hátraléknak a szerzdésben vállalt határid eltt történ kiegyenlítése esetén a vev részére még fennálló tartozásból 30 % engedményt kell adni. 15. (1) Amennyiben az elidegenítés részletfizetése történik, a vételár hátralék és járulék erejéig az ingatlannyilvántartásba az önkormányzat javára jelzálogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (2) Az ingatlan további megterheléséhez a polgármester - az önkormányzat érdekeit figyelembe véve - járulhat hozzá. 8

9 16. (1) Üres állapotban lév lakások értékesítése a forgalmi érték alapul vételével pályáztatás útján történik, melyet a bérbeadó bonyolít le. Ilyen esetben a részletfizetési kedvezmény két évre adható. (2) Az olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem tarthat igényt, a lakás elidegenítésre történ kijelölés esetén csak forgalmi értéken és egy összegû készpénzfizetés mellett vásárolhatja meg. 17. Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése esetén a helyiséget a határozatlan idejû bérleti szerzdéssel rendelkez bérl részére vételre lehet felajánlani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a./ A helyiség fontosabb adatait (címe, helyrajzi száma, alapterülete, közm>vesítettsége, m>szaki állapota), b./ A helyiség forgalmi értékét, vételárát, a kialakításuknál figyelembevett tényezket, c./ A fizetési feltételeket. 18. A helyiség vételára a tényleges forgalmi érték, amelynek 50 %-át a szerzdés megkötésekor kell megfizetni. A forgalmi érték megállapítására két hivatalos ingatlan értékbecslést kell beszerezni. 19. A fennmaradó vételár hátralékára legfeljebb két év idtartamra részletfizetési kedvezmény adható. A vételár hátralékot havonta egyenl részletekben kell megfizetni a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelel kamattal. A késedelmi kamat határidn túli részletfizetés esetén a teljes törlesztrészletre a jegybanki alapkamat kétszerese. 20. Részletfizetés esetén a vételár hátralék és járulékai erejéig a földhivatali ingatlannyilvántartásba az önkormányzat javára jelzálogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. 21. Az ingatlan további megterheléséhez a polgármester - az önkormányzat érdekeit figyelembe véve - járulhat hozzá. 22. (1) Az üresen álló helyiség értékesítése pályáztatás útján történik, melyet a bérbeadó szerv bonyolít le. (2) A helyiséget annak lehet elidegeníteni, aki a vételár kiegyenlítésre a legkedvezbb ajánlatot teszi. A kikiáltási ár a forgalmi érték. 9

10 V. fejezet Záró rendelkezések 23. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A lakbérre vonatkozó rendelkezéseit július 1-jétl kell alkalmazni. (2) A 4. (2) bekezdésében megjelölt emelt használati díj számításánál kezd idpont ezen rendelet hatálybalépésének idpontja. (3) A rendelet hatályba lépésekor nem szolgálati lakásként használt lakások havi bérleti díja azonos a 4. (2) bekezdésben megjelölt használati díj összegével. (mód. 24/2001. (XII.21.) (4) A rendeletben nem részletezett kérdésekben a törvény a Ptk., valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 9/1993. (V.8.) számú rendelte az irányadó. N A G Y JÓZSEF S.K. F E H É R ATTILA S.K. jegyzc polgármester 10

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről Szentes Város Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben