Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok, Anyanyelvő és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok, Közgyőjtemény anyanyelvő állományának gyarapítása, Tudományos rendezvények, Regionális és helyi anyanyelvő elektronikus média, Anyanyelvő vagy kétnyelvő kiadói tevékenység, Anyanyelvő színházi tevékenység témakörökben évre kiírt célpályázataihoz Fontos tudnivalók: Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó A kuratórium az igényelhetı támogatás mértékét korlátozza. A maximális támogatási összeget a részletes leírás tartalmazza. A kuratórium csak azon személy/szervezet pályázatait bírálja el, aki/amely a MNEKK-tól a korábban nyert támogatási összeg(ek)rıl a szerzıdés és az elszámolási szabályzat alapján az elszámolást legkésıbb az új pályázat beküldésére meghatározott határnapig benyújtotta. (Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a korábbi pályázat szerzıdésbe foglalt elszámolási határideje az új pályázatok beadási határideje utáni idıpont.) A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani postai úton a beadási határidı napján óráig - a pályázó érdekében ajánlott küldeményként - a következı címre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25. A borítékra kérjük ráírni: Célpályázat. A pályázat másolatát a pályázó ırizze meg! Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Egy programnak számít a programtervben rögzített esemény vagy a tartalmilag összefüggı programfolyamat. Egy pályázó tetszıleges számú, egymástól különbözı program támogatására pályázhat. A benyújtott pályázati program feleljen meg/tartalmazza az egyes témaköröknél rögzített elbírálás szempontjainak/t. Ha egy programot két vagy több személy vagy szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek megfelelı személy vagy szervezet adatai szerepeljenek. Ha az iroda a kedvezményezett korábbi támogatásának folyamatban lévı elszámolása ellenırzése során hiányosságokat fedez fel, az azzal kapcsolatos döntésig az idıközben elnyert támogatás utalását visszatartja. Mivel a kuratórium többnyire csak résztámogatást nyújt, a pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha a program megvalósításához a pályázó saját és egyéb forrásokkal is rendelkezik. Résztámogatás esetén is a teljes pályázati programot kell megvalósítani. A kuratórium bizonyos költségvetési tételeket nem támogat, illetve az ANYANYELVŐ ÉS NÉPISMERETI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK és az ANYANYELVŐ VAGY KÉTNYELVŐ KIADÓI TEVÉKENYSÉG témaköröknél pontosan meghatározza azokat a kiadásokat, amelyekre a pályázó támogatást igényelhet. A támogatás kizárólag olyan tételekre igényelhetı, amelyek nem esnek a nem támogatott költségek közé, illetve a kizárólagosan támogatandó költségek felsorolásában szerepelnek. (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 8. pontja) Az iroda hiánypótlásra nem szólít fel. Ha a pályázó önellenırzés során felismeri, hogy a beadott pályázat hiányos, a teljes dokumentációjú pályázatot a beadási határidın belül újból benyújthatja. Érvénytelen az a pályázat, amely elkésett, nem tesz eleget az útmutatóban megfogalmazott feltételeknek, azaz a kötelezıen csatolandó dokumentumok (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontját) közül egy vagy több hiányzik, nem megfelelı az adatlap kitöltése, illetve amelynek egyéb, az elbírálást akadályozó hiányosságai vannak. A pályázó természetes személy sajátkező aláírása, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén a képviseletre jogosult személy cégszerő aláírása nélkül a pályázat érvénytelen. A képviseleti jogosultság tényének dokumentálása nélkül a pályázat érvénytelen. (részletesen ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 5. és 9. pontja). Érvénytelen az a pályázat, amelyben az igényelt támogatás nagyobb a limitáltnál, és/vagy, amelyek tartalmából nem derül ki a kisebbségi anyanyelv használatának módja, mértéke. (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) A kuratórium a döntéshozatal idıpontjainak változtatási jogát fenntartja! A döntésrıl a kuratóriumi ülés után, két héten belül minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatásokról a kuratórium döntését követı tizenötödik naptól személyes vagy telefonon történı érdeklıdésre az iroda felvilágosítást ad. A támogatási lista megtekinthetı a közalapítvány honlapján: A kedvezményezettel a Közalapítvány támogatási szerzıdést köt. Bármely okból elutasított pályázatot csak akkor küldünk vissza, ha a pályázó a döntéstıl számított 3 hónapon belül felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékelve, azt írásban kéri. Három hónap után az elutasított pályázatokat megsemmisítjük

2 ANYANYELVŐ KULTURÁLIS ÉS HITÉLETI PROGRAMOK A maximálisan igényelhetı támogatás: Ft; kiemelt jelentıségő programok esetében: Ft Beküldési határidı: március 10. Döntés: április Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: az identitás erısítését szolgáló hagyományápoló-kulturális vagy hitéleti programok. A pályázás feltétele: az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Hosszabb távú programfolyamatok: tematikus klubfoglalkozások; kisebbségi nyelvtanfolyamok; néptánc-, népzeneoktatás; kézmővestanfolyamok; többfordulós vetélkedı-sorozatok; vallási hagyományok ápolását célzó programfolyamatok, stb. Rendezvények: az adott kisebbség ünnepeirıl való megemlékezések, a közösség életének fontosabb eseményei kapcsán életre hívott rendezvények, kórusok és néptáncegyüttesek találkozói; nemzetiségi nyelvő színházi elıadások látogatása; a kisebbséget érintı témákban rendezett mővelıdési-, oktatási tanácskozások szervezése és az azokon való részvétel; alkalmi kiállítások megrendezése, utaztatása; emléktáblák, emlékmővek felállítása, felújítása, emlékhelyek létesítése, az ezekkel összefüggı avatási ünnepségek; kisebbségi anyanyelvő vallási rendezvények. Az elbírálás szempontjai Az anyanyelv használata; a rendezvény/projektum célja és várható eredménye; a rendezvény lebonyolítását indokló események; a megcélzott réteg, a résztvevık száma; a program helyszíne; az esetleges meghívott elıadók, mővészek; a lebonyolítandó elıadások témája, az anyanyelv használatának módja és mértéke. Hitéleti programok esetében: a szertartások lebonyolításának helyszíne; vallási hagyományok ápolása az adott kisebbségi közösségben. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) A lebonyolításban részt vevı intézmény/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.), a mővészekkel, elıadókkal kötött megállapodás vagy szándéknyilatkozat másolata. Hitéleti programok esetében: a felekezeti képviselı ajánló támogatása, az utaztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (szállás-, útiköltségek stb.). A Kiemelt jelentıségő program esetében részletes indoklás szükséges. NEM TÁMOGATOTT KÖLTSÉGEK: Pályázó (szervezet) bér- és járulékköltségei; közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások; külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége; építési és felújítási költségek (kivéve: emlékmő, emléktábla, emlékhely); jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru); ékszer; dísztárgyak; szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj); technikai eszközök beszerzése; ösztöndíj; bútor; ruházat (kivéve hagyományos népviselet); ajándék; felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság), valamint az elıre nem tervezett költségek

3 ANYANYELVŐ ÉS NÉPISMERETI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK A maximálisan igényelhetı támogatás a kizárólag a résztvevı táborozó gyerekek/fiatalok és kísérı tanárok (10 gyerekre 1 kísérı) létszámával arányos: 1000 Ft/fı/nap, de maximum: Ft ha a táborban résztvevık létszáma fı közötti, Ft ha a táborban résztvevık létszáma 50 fı feletti Ft a kuratórium kisebbségenként egy, 100 fı feletti, országosan kiemelt tábori programot támogat. Beküldési határidı: március 10. Döntés: április Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: Kisebbségi, kulturális tartalmú, kidolgozott programmal rendelkezı anyanyelvi hagyományırzı táborok vagy anyanyelvi hitéleti táborok. A pályázás feltétele: anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) a tábor minimum 7 nap (6 éjszaka) idıtartamú legyen; a résztvevık száma (a felnıtt kísérıket, elıadókat nem számítva): legalább 20 fı a résztvevık köre: minimum 6. életévet betöltött, maximum 32 éves gyerekek/fiatalok Az elbírálás szempontjai A tábor helyszíne, regionális volta, célja és várható eredménye; az anyanyelv megjelenésének módja és aránya; a megcélzott réteg életkora, a résztvevık, illetve pedagógusok (felnıtt kísérık, közremőködık) száma; a kisebbségi oktatási-nevelési cél és annak módszerei; a meghívott elıadók kompetenciája; a lebonyolítandó elıadások, foglalkozások témája. A kuratórium e témakörben kizárólag az alábbi költségeket támogatja: szolgáltatások: utazási/szállítási költség, szállásköltség, étkeztetés, terembérlet, elıadói szolgáltatások; megbízási díj, tiszteletdíj járulékok nélkül; a program során közvetlenül felhasználásra kerülı áruk (pl. élelmiszer, papír-írószer, díszlet, stb.). A program mellékleteként kötelezıen csatolandók az adatlap 3. oldalán elkészítendı költségvetéshez kapcsolódó árajánlatok, szándéknyilatkozatok: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) az utaztatást és a táboroztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (terembérlet, szállás-, étkezési- és útiköltségek), elıadók, felekezeti képviselı (hitéleti tábor esetén) szándéknyilatkozata, árajánlata. Fontos! A pályázónak résztámogatás megítélése esetén is a pályázati feltételeknek megfelelı tábort kell megvalósítania legalább 7 nap (6 éjszaka) idıtartamban, 20 gyermek/fiatal résztvevıvel. Errıl a pályázat benyújtásakor, illetve a szerzıdéskötéskor nyilatkozatot kell tennie! - 3 -

4 TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Pályázni a március 1. és február 28. közötti idıpontban rendezendı programokra lehet Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: kisebbségi vonatkozású tudományos konferenciák szervezése és az azokon való részvétel. A pályázás feltétele: az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai: a rendezvény célja és várható eredménye; a megcélzott réteg, a résztvevık száma; a rendezvény helyszíne; az elıadók tudományos tevékenysége, az elıadások témája, nyelve. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld.. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) szakmai referenciák, a szervezésben részt vevı szervezet/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.). Nem támogatott költségek: Pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek. KÖZGYŐJTEMÉNY ANYANYELVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSA A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: szeptember Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok pályázhatnak. E témakörbe tartoznak: az adott kisebbség anyanyelvén, ill. a cigány kisebbség esetében magyar, romani és/vagy beás nyelven íródott kisebbségi tartalmú könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése; múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása, gazdagítása; a közgyőjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése, Internet-szolgáltatás igénybevétele a kisebbségi kultúra merítési bázisának bıvítésére. Az elbírálás szempontjai: a beszerzés indokai; a már meglévı kisebbségi nyelvő könyvek aránya az állományban; a könyvtár, a kiállítás látogatottsága, vendégköre; a beszerzés, győjtés módja; a feldolgozandó állomány, adattömeg nagysága/jellemzıi; az állományban meglévı kisebbségi mővek aránya, a készítendı adatbázis erre vagy az egész állományra koncentrál; a kialakítandó adatbázis struktúrája (tartalmi elemek), célja, a megcélzott használói kör: munkatársak, látogatók; az adatbázis megjelenítése: pl. helyi hálózaton az intézményben, Interneten; adatbázis-frissítés; a látogatóknak ajánlott kisebbségi Internet-honlapok felsorolása. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. Még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája, árajánlat; a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó árajánlata, adatbáziskészítésre és Internet-szolgáltatásra vonatkozó árajánlat. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek

5 REGIONÁLIS ÉS HELYI ANYANYELVŐ ELEKTRONIKUS MÉDIA A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: anyanyelven sugárzó televízió- és rádiócsatornák helyi vételi lehetıségeinek megteremtése; Internetes honlap készítése és karbantartása; kisebbségi nyelvő kábeltelevízió, helyi vagy körzeti televízió, rádió kisebbségi, közéleti, kulturális témájú produkcióinak egyedi vagy rendszeres elkészítése; kisebbségi célú mősoridı-vásárlás (ismétlések kizárva!). A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai: az érintett régió és megcélzott réteg; a stáb összetétele, létszáma, a munkatársak képzettsége; mióta mőködik az intézmény; a mősor/produkció/adás mősorterve, a kisebbségi nyelv, nyelvjárás aránya, a nyelvi színvonal biztosításának garanciái. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) szakmai referenciák, árajánlatok, mősorterv. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási költségek); a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek. ANYANYELVŐ SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: felnıtt és diák színjátszó csoportok anyanyelvő produkcióinak megvalósítása; az anyanyelven elıadott színházi darabok színentartása, tájolása; szakmai képzések, tanulmányi utak. A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai a pályázó színjátszó csoport/mőhely, közösség létszáma; repertoárja; a próbák helyszíne és gyakorisága; vendégszínészek, -rendezık; eddigi tevékenység; várható bevételek. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) a társulat aktuális, részletes munkaterve; az utaztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (szállás- és útiköltségek); szakmai referenciák. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), ösztöndíj, bútor (kivéve díszlet), ruházat (kivéve jelmez), ajándék, felhalmozási (beruházási költségek); a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek

6 ANYANYELVŐ VAGY KÉTNYELVŐ KIADÓI TEVÉKENYSÉG A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Pályázni a március 1. és február 28. közötti idıpontban rendezendı programokra lehet Döntés: szeptember Nyomdakész alkotások kiadására, publikálására irányuló támogatás. Figyelem! A kuratórium utófinanszírozás formájában támogatja a febr. 28-ig megjelenı anyanyelvő vagy kétnyelvő kiadványokat illetve kép- és hanghordozókat. Nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz kapcsolódó szolgáltatások), kép- és hanghordozók esetében a masterrıl történı sokszorosítás költségeihez, valamint honoráriumhoz (ezen tétel igényléséhez külön indoklást kérünk) járul hozzá a bemutatott és már teljesített számla alapján. Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: kulturális-közéleti kisebbségi folyóiratok, magazinok (a MNEKK által 2008-ban támogatott országos kisebbségi lapok nem pályázhatnak!); konferenciák anyagai; a térség tájékoztatását szolgáló kisebbségi anyanyelvő hírlevél, iskolai újság; egy adott kisebbség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai mővek); a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok publikálása; tudományos értekezések és ismeretterjesztı mővek, már lezajlott kutatások eredményeinek publikálása; képzımővészeti katalógusok, egy-egy kisebbség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvő vagy többnyelvő albumok; naptárak, térképek; CD-Rom-ok, DVD-k, a kisebbség autentikus zenei hagyományait megörökítı egyéb kép- és hanghordozók. Az elbírálás szempontja: a kiadandó alkotás jellege, témája, tartalma, a megcélzott réteg; a megjelenés indoka, a kiadvány célja; a kiadvány paraméterei (oldalszám, terjedelem, példányszám, terjesztés módja, folyóiratok esetében: megjelenési gyakoriság); a folyóiratok írásainak szerzıi, munkatársak; hanghordozók kiadása esetén a közremőködı mővészek, együttesek megnevezése; várható bevételek. Az elnyert támogatás utalásának feltétele az ISBN, ISSN, ISMN regisztráció! A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) A nyomda vagy stúdió árajánlata; kiadói árajánlat és a várható bevételek kalkulációja; amennyiben a kiadás megbízásra készül, a kiadóval kötött szerzıdés, megállapodás; a már meglévı folyóiratok esetében legalább két szám; könyvkiadásnál a már elkészült kézirat tartalmi kivonata, lektori szakvélemény, recenzió, referenciák. (Kéziratot nem kérünk, nem ırzünk meg és nem küldünk vissza!) - 6 -

7 AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 1.) A pályázati programmal megcélzott kisebbség(ek): bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus (több kisebbséget érintı) 2.) A pályázó adatai A pályázó személy/szervezet/intézmény nevénél minden esetben a pályázó jogi státuszának megfelelı megnevezést kérjük feltüntetni a megfelelı helyen: Jogi személy: (Ld. Ptk. 28., 29., (2)bekezdés) Ebben az esetben a pályázó nevét a hatályos bírósági/cégbírósági bejegyzésnek, illetve nyilvántartásba vételnek, az alapító határozatnak megfelelıen kérjük feltüntetni. A pályázat, s majdan a szerzıdés aláírására a jogi személy bejegyzett, vagy annak igazoltan átruházott jogkörrel rendelkezı képviselıje jogosult. A rovatban kérjük feltüntetni az adószámot is! Természetes személy: az a nagykorú, cselekvıképes személy, aki a programot egyénileg - magánszemélyként - saját felelısségére valósítja meg, illetve a megkötendı szerzıdésben leírt kötelezettségeket személyesen vállalja, s e kötelezettségeiért teljes vagyonával felel; Amennyiben a pályázó érvényes nyilvántartással nem rendelkezı baráti kör, társaság, az nem jogképes. Ebben az esetben a baráti kör stb. tagjai által írásban meghatalmazott természetes személlyel köthetı szerzıdés. Pályázóként a meghatalmazott személy nevét és adatait kérjük feltüntetni. egyéni vállalkozó 3.) A pályázó állandó lakóhelye/székhelye Természetes személy esetében a személyi igazolványban, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplı állandó lakóhely, egyéb esetben a bírósági/cégbírósági bejegyzéssel, illetve nyilvántartásba vétellel igazolt, a pályázat beadásakor fennálló székhely. 4.) A pályázó levelezési címe Az a cím, ahová a pályázó az értesítést kéri, illetve ahol a továbbiakban is elérhetı. Figyelem! Amennyiben az adatlap I. és III. pontjában szereplı adatok idıközben megváltoznak, azt a lehetı legrövidebb idın belül a pályázó ajánlott levélben jelezze a közalapítványi irodának! 5.) Jogi személy esetén a képviseletre jogosult személy adatai A bírósági bejegyzésben, illetve a nyilvántartásba vételben rögzített, képviseletre jogosult személy neve és lakcíme, vagy a szerzıdéskötési joggal dokumentáltan meghatalmazott személy adatai. 6.) A pályázati program A megvalósítandó program címe: a program megnevezéseként a pályázó adjon rövid, lényegretörı címet a megvalósítandó eseménynek/projektumnak és tüntesse fel a megvalósítás tervezett idıpontját, értelemszerően a helyszínt, és létszámot is jelölje meg. Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Egy programnak számít a programtervben rögzített esemény vagy a tartalmilag összefüggı programfolyamat. Egy pályázó tetszıleges számú, egymástól különbözı program támogatására pályázhat. 7.) A megítélt támogatás utalása Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény nem rendelkezik saját bankszámlával, kérheti más szervezet/intézmény bankszámlájára a támogatás utalását, ám ebben az esetben a számlatulajdonos írásos beleegyezése szükséges. A bankszámlaszám minden esetben 2x vagy 3x nyolc jegyő! Postai címre kizárólag abban az esetben utalható a támogatás, ha a pályázó természetes személy és nem rendelkezik bankszámlával. 8.) A program tételes költségvetése Amennyiben a pályázó a program megvalósításához önrésszel vagy egyéb forrással rendelkezik, azokat fel kell tüntetnie. önrész: saját költségvetésbıl rendelkezésre álló összeg. egyéb forrás: a programban részt vevık hozzájárulása, külsı támogatás (pl. szponzor, hirdetés, beléptidíj, felajánlások.. A MNEKK-tól igényelt támogatás rovatban a közalapítvány által az alábbiakban felsorolt nem támogatott kiadások ne szerepeljenek ezeket a pályázó finanszírozza önrészbıl vagy egyéb forrásból! KIZÁRÓLAG A KISEBBSÉGI KULTÚRA MŐVELÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁRURA ÉS SZOLGÁLTATÁSRA IGÉNYELHETİ TÁMOGATÁS! - 7 -

8 Egyik témakörben sem támogatott költségek: Pályázó bér- és járulékköltsége; közüzemi díj típusú kiadások (telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások); külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége (kivéve Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); építési és felújítási költségek (kivéve emlékmő, emléktábla, emlékhely az Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok témakörben); jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru); ékszer; dísztárgyak; szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj); technikai eszközök beszerzése (kivéve Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ösztöndíj; bútor (kivéve díszlet az Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ruházat (kivéve hagyományos népviselet az Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok témakörben és jelmez az Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ajándék; felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság),valamint az elıre nem tervezett költségek.. A kalkuláció elkészítése Részletes költségvetést kérünk: a költségeket pontos számításra alapozva (pl. útiköltség-számításnál km-re, étkezés, szállásköltségnél fı/napra levetítve) kérjük feltüntetni. Szolgáltatások igénybe vétele esetén a kalkulációt árajánlatokkal kell alátámasztani: étkeztetés, szállás, szállítás, terembérlet, elıadói szolgáltatások, stb. A kiadásokat a rovatokban pontosan megnevezve kérjük megjeleníteni. személyi kiadás: bér- és bérjellegő kiadás (önrész, egyéb forrás), tiszteletdíj (honorárium), jogdíj, valamint a felsoroltak járulékai. dologi kiadás: étkezés- és szállásköltség, eszközvásárlás, szolgáltatás igénybevétele (pl. bérleti díj), áru beszerzése és ezek áfa-vonzata, útiköltség- és gépjármőköltség-térítés, hirdetés. 9.) A kitöltött adatlaphoz kötelezıen csatolandó dokumentumok a pályázat részletes programja; éves programterv (a nemzeti és etnikai kultúra mővelését szolgáló programok); jogi személyek nyilvántartásba vételérıl szóló hatályos végzés másolata, illetve intézményeknél alapító okirat, amely dokumentumnak egyértelmően tartalmaznia kell a képviseletre jogosult személy (ek) nevét; amennyiben a pályázat aláírója nem a képviseletre jogosult személy, abban az esetben a pályázatot aláíró személy képviseleti jogosultságát igazoló dokumentum; egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolványuk másolata; a kalkulációban szereplı bizonyos tételek esetében (ld. fent) árajánlat; FIGYELEM! Az adatlap és a kitöltéséhez szükséges 8 oldalas útmutató (amely részletesen tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat és a csatolandó dokumentumokat) lehívható az alábbi Internet-címen: http//www.mnekk.hu vagy beszerezhetı a közalapítvány irodájában munkaidıben (H-CS: óra között, P: 8-14 óra között): Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em. Ha a pályázó postai úton kéri a pályázati anyagot, akkor C5-ös (közepes mérető), a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kérünk. Levélcímünk: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25 A pályázatot a 4 oldalból álló adatlapon, a csatolandó dokumentumokkal együtt ajánlott küldeményként EGY eredeti példányban kell benyújtani a következı levélcímre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25 (a borítékra kérjük ráírni: Célpályázat ) vagy személyesen: Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em. Tel./fax: 06-1/ , 06-1/ , 06-1/ Faxon, -en nem küldünk és nem fogadunk pályázati anyagot! A beküldési határidı után benyújtott illetve postára adott pályázat érvénytelen

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-KUL-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-KUL-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-KUL-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, mővészeti, hagyományırzı és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tata Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága a város természeti és épített környezetének megırzése, a környezetállapot javítását szolgáló

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-14 Meghirdetés dátuma: 2013. október 11. Az Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek:

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, ıstermelık esetén érvényes vállalkozói, ıstermelıi igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványközösségek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig.

F E L H Í V Á S. elnyerésére a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg erejéig. 1 F E L H Í V Á S Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága pályázatot hirdet mővészeti tevékenységet folytató, Szekszárdon élı, büntetlen elıélető polgárai számára mővészeti

Részletesebben