Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok, Anyanyelvő és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok, Közgyőjtemény anyanyelvő állományának gyarapítása, Tudományos rendezvények, Regionális és helyi anyanyelvő elektronikus média, Anyanyelvő vagy kétnyelvő kiadói tevékenység, Anyanyelvő színházi tevékenység témakörökben évre kiírt célpályázataihoz Fontos tudnivalók: Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó A kuratórium az igényelhetı támogatás mértékét korlátozza. A maximális támogatási összeget a részletes leírás tartalmazza. A kuratórium csak azon személy/szervezet pályázatait bírálja el, aki/amely a MNEKK-tól a korábban nyert támogatási összeg(ek)rıl a szerzıdés és az elszámolási szabályzat alapján az elszámolást legkésıbb az új pályázat beküldésére meghatározott határnapig benyújtotta. (Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a korábbi pályázat szerzıdésbe foglalt elszámolási határideje az új pályázatok beadási határideje utáni idıpont.) A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani postai úton a beadási határidı napján óráig - a pályázó érdekében ajánlott küldeményként - a következı címre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25. A borítékra kérjük ráírni: Célpályázat. A pályázat másolatát a pályázó ırizze meg! Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Egy programnak számít a programtervben rögzített esemény vagy a tartalmilag összefüggı programfolyamat. Egy pályázó tetszıleges számú, egymástól különbözı program támogatására pályázhat. A benyújtott pályázati program feleljen meg/tartalmazza az egyes témaköröknél rögzített elbírálás szempontjainak/t. Ha egy programot két vagy több személy vagy szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek megfelelı személy vagy szervezet adatai szerepeljenek. Ha az iroda a kedvezményezett korábbi támogatásának folyamatban lévı elszámolása ellenırzése során hiányosságokat fedez fel, az azzal kapcsolatos döntésig az idıközben elnyert támogatás utalását visszatartja. Mivel a kuratórium többnyire csak résztámogatást nyújt, a pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha a program megvalósításához a pályázó saját és egyéb forrásokkal is rendelkezik. Résztámogatás esetén is a teljes pályázati programot kell megvalósítani. A kuratórium bizonyos költségvetési tételeket nem támogat, illetve az ANYANYELVŐ ÉS NÉPISMERETI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK és az ANYANYELVŐ VAGY KÉTNYELVŐ KIADÓI TEVÉKENYSÉG témaköröknél pontosan meghatározza azokat a kiadásokat, amelyekre a pályázó támogatást igényelhet. A támogatás kizárólag olyan tételekre igényelhetı, amelyek nem esnek a nem támogatott költségek közé, illetve a kizárólagosan támogatandó költségek felsorolásában szerepelnek. (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 8. pontja) Az iroda hiánypótlásra nem szólít fel. Ha a pályázó önellenırzés során felismeri, hogy a beadott pályázat hiányos, a teljes dokumentációjú pályázatot a beadási határidın belül újból benyújthatja. Érvénytelen az a pályázat, amely elkésett, nem tesz eleget az útmutatóban megfogalmazott feltételeknek, azaz a kötelezıen csatolandó dokumentumok (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontját) közül egy vagy több hiányzik, nem megfelelı az adatlap kitöltése, illetve amelynek egyéb, az elbírálást akadályozó hiányosságai vannak. A pályázó természetes személy sajátkező aláírása, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén a képviseletre jogosult személy cégszerő aláírása nélkül a pályázat érvénytelen. A képviseleti jogosultság tényének dokumentálása nélkül a pályázat érvénytelen. (részletesen ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 5. és 9. pontja). Érvénytelen az a pályázat, amelyben az igényelt támogatás nagyobb a limitáltnál, és/vagy, amelyek tartalmából nem derül ki a kisebbségi anyanyelv használatának módja, mértéke. (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) A kuratórium a döntéshozatal idıpontjainak változtatási jogát fenntartja! A döntésrıl a kuratóriumi ülés után, két héten belül minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatásokról a kuratórium döntését követı tizenötödik naptól személyes vagy telefonon történı érdeklıdésre az iroda felvilágosítást ad. A támogatási lista megtekinthetı a közalapítvány honlapján: A kedvezményezettel a Közalapítvány támogatási szerzıdést köt. Bármely okból elutasított pályázatot csak akkor küldünk vissza, ha a pályázó a döntéstıl számított 3 hónapon belül felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékelve, azt írásban kéri. Három hónap után az elutasított pályázatokat megsemmisítjük

2 ANYANYELVŐ KULTURÁLIS ÉS HITÉLETI PROGRAMOK A maximálisan igényelhetı támogatás: Ft; kiemelt jelentıségő programok esetében: Ft Beküldési határidı: március 10. Döntés: április Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: az identitás erısítését szolgáló hagyományápoló-kulturális vagy hitéleti programok. A pályázás feltétele: az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Hosszabb távú programfolyamatok: tematikus klubfoglalkozások; kisebbségi nyelvtanfolyamok; néptánc-, népzeneoktatás; kézmővestanfolyamok; többfordulós vetélkedı-sorozatok; vallási hagyományok ápolását célzó programfolyamatok, stb. Rendezvények: az adott kisebbség ünnepeirıl való megemlékezések, a közösség életének fontosabb eseményei kapcsán életre hívott rendezvények, kórusok és néptáncegyüttesek találkozói; nemzetiségi nyelvő színházi elıadások látogatása; a kisebbséget érintı témákban rendezett mővelıdési-, oktatási tanácskozások szervezése és az azokon való részvétel; alkalmi kiállítások megrendezése, utaztatása; emléktáblák, emlékmővek felállítása, felújítása, emlékhelyek létesítése, az ezekkel összefüggı avatási ünnepségek; kisebbségi anyanyelvő vallási rendezvények. Az elbírálás szempontjai Az anyanyelv használata; a rendezvény/projektum célja és várható eredménye; a rendezvény lebonyolítását indokló események; a megcélzott réteg, a résztvevık száma; a program helyszíne; az esetleges meghívott elıadók, mővészek; a lebonyolítandó elıadások témája, az anyanyelv használatának módja és mértéke. Hitéleti programok esetében: a szertartások lebonyolításának helyszíne; vallási hagyományok ápolása az adott kisebbségi közösségben. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) A lebonyolításban részt vevı intézmény/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.), a mővészekkel, elıadókkal kötött megállapodás vagy szándéknyilatkozat másolata. Hitéleti programok esetében: a felekezeti képviselı ajánló támogatása, az utaztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (szállás-, útiköltségek stb.). A Kiemelt jelentıségő program esetében részletes indoklás szükséges. NEM TÁMOGATOTT KÖLTSÉGEK: Pályázó (szervezet) bér- és járulékköltségei; közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások; külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége; építési és felújítási költségek (kivéve: emlékmő, emléktábla, emlékhely); jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru); ékszer; dísztárgyak; szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj); technikai eszközök beszerzése; ösztöndíj; bútor; ruházat (kivéve hagyományos népviselet); ajándék; felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság), valamint az elıre nem tervezett költségek

3 ANYANYELVŐ ÉS NÉPISMERETI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK A maximálisan igényelhetı támogatás a kizárólag a résztvevı táborozó gyerekek/fiatalok és kísérı tanárok (10 gyerekre 1 kísérı) létszámával arányos: 1000 Ft/fı/nap, de maximum: Ft ha a táborban résztvevık létszáma fı közötti, Ft ha a táborban résztvevık létszáma 50 fı feletti Ft a kuratórium kisebbségenként egy, 100 fı feletti, országosan kiemelt tábori programot támogat. Beküldési határidı: március 10. Döntés: április Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: Kisebbségi, kulturális tartalmú, kidolgozott programmal rendelkezı anyanyelvi hagyományırzı táborok vagy anyanyelvi hitéleti táborok. A pályázás feltétele: anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) a tábor minimum 7 nap (6 éjszaka) idıtartamú legyen; a résztvevık száma (a felnıtt kísérıket, elıadókat nem számítva): legalább 20 fı a résztvevık köre: minimum 6. életévet betöltött, maximum 32 éves gyerekek/fiatalok Az elbírálás szempontjai A tábor helyszíne, regionális volta, célja és várható eredménye; az anyanyelv megjelenésének módja és aránya; a megcélzott réteg életkora, a résztvevık, illetve pedagógusok (felnıtt kísérık, közremőködık) száma; a kisebbségi oktatási-nevelési cél és annak módszerei; a meghívott elıadók kompetenciája; a lebonyolítandó elıadások, foglalkozások témája. A kuratórium e témakörben kizárólag az alábbi költségeket támogatja: szolgáltatások: utazási/szállítási költség, szállásköltség, étkeztetés, terembérlet, elıadói szolgáltatások; megbízási díj, tiszteletdíj járulékok nélkül; a program során közvetlenül felhasználásra kerülı áruk (pl. élelmiszer, papír-írószer, díszlet, stb.). A program mellékleteként kötelezıen csatolandók az adatlap 3. oldalán elkészítendı költségvetéshez kapcsolódó árajánlatok, szándéknyilatkozatok: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) az utaztatást és a táboroztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (terembérlet, szállás-, étkezési- és útiköltségek), elıadók, felekezeti képviselı (hitéleti tábor esetén) szándéknyilatkozata, árajánlata. Fontos! A pályázónak résztámogatás megítélése esetén is a pályázati feltételeknek megfelelı tábort kell megvalósítania legalább 7 nap (6 éjszaka) idıtartamban, 20 gyermek/fiatal résztvevıvel. Errıl a pályázat benyújtásakor, illetve a szerzıdéskötéskor nyilatkozatot kell tennie! - 3 -

4 TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Pályázni a március 1. és február 28. közötti idıpontban rendezendı programokra lehet Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: kisebbségi vonatkozású tudományos konferenciák szervezése és az azokon való részvétel. A pályázás feltétele: az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai: a rendezvény célja és várható eredménye; a megcélzott réteg, a résztvevık száma; a rendezvény helyszíne; az elıadók tudományos tevékenysége, az elıadások témája, nyelve. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld.. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) szakmai referenciák, a szervezésben részt vevı szervezet/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.). Nem támogatott költségek: Pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek. KÖZGYŐJTEMÉNY ANYANYELVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSA A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: szeptember Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok pályázhatnak. E témakörbe tartoznak: az adott kisebbség anyanyelvén, ill. a cigány kisebbség esetében magyar, romani és/vagy beás nyelven íródott kisebbségi tartalmú könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése; múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása, gazdagítása; a közgyőjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése, Internet-szolgáltatás igénybevétele a kisebbségi kultúra merítési bázisának bıvítésére. Az elbírálás szempontjai: a beszerzés indokai; a már meglévı kisebbségi nyelvő könyvek aránya az állományban; a könyvtár, a kiállítás látogatottsága, vendégköre; a beszerzés, győjtés módja; a feldolgozandó állomány, adattömeg nagysága/jellemzıi; az állományban meglévı kisebbségi mővek aránya, a készítendı adatbázis erre vagy az egész állományra koncentrál; a kialakítandó adatbázis struktúrája (tartalmi elemek), célja, a megcélzott használói kör: munkatársak, látogatók; az adatbázis megjelenítése: pl. helyi hálózaton az intézményben, Interneten; adatbázis-frissítés; a látogatóknak ajánlott kisebbségi Internet-honlapok felsorolása. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. Még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája, árajánlat; a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó árajánlata, adatbáziskészítésre és Internet-szolgáltatásra vonatkozó árajánlat. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek

5 REGIONÁLIS ÉS HELYI ANYANYELVŐ ELEKTRONIKUS MÉDIA A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: anyanyelven sugárzó televízió- és rádiócsatornák helyi vételi lehetıségeinek megteremtése; Internetes honlap készítése és karbantartása; kisebbségi nyelvő kábeltelevízió, helyi vagy körzeti televízió, rádió kisebbségi, közéleti, kulturális témájú produkcióinak egyedi vagy rendszeres elkészítése; kisebbségi célú mősoridı-vásárlás (ismétlések kizárva!). A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai: az érintett régió és megcélzott réteg; a stáb összetétele, létszáma, a munkatársak képzettsége; mióta mőködik az intézmény; a mősor/produkció/adás mősorterve, a kisebbségi nyelv, nyelvjárás aránya, a nyelvi színvonal biztosításának garanciái. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) szakmai referenciák, árajánlatok, mősorterv. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, ajándék, felhalmozási (beruházási költségek); a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek. ANYANYELVŐ SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Döntés: május Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: felnıtt és diák színjátszó csoportok anyanyelvő produkcióinak megvalósítása; az anyanyelven elıadott színházi darabok színentartása, tájolása; szakmai képzések, tanulmányi utak. A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány kisebbséget érintı pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.) Az elbírálás szempontjai a pályázó színjátszó csoport/mőhely, közösség létszáma; repertoárja; a próbák helyszíne és gyakorisága; vendégszínészek, -rendezık; eddigi tevékenység; várható bevételek. A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) a társulat aktuális, részletes munkaterve; az utaztatást lebonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó árajánlata (szállás- és útiköltségek); szakmai referenciák. Nem támogatott költségek: Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), ösztöndíj, bútor (kivéve díszlet), ruházat (kivéve jelmez), ajándék, felhalmozási (beruházási költségek); a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elıre nem tervezett költségek

6 ANYANYELVŐ VAGY KÉTNYELVŐ KIADÓI TEVÉKENYSÉG A maximálisan igényelhetı támogatás Ft Pályázni a március 1. és február 28. közötti idıpontban rendezendı programokra lehet Döntés: szeptember Nyomdakész alkotások kiadására, publikálására irányuló támogatás. Figyelem! A kuratórium utófinanszírozás formájában támogatja a febr. 28-ig megjelenı anyanyelvő vagy kétnyelvő kiadványokat illetve kép- és hanghordozókat. Nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz kapcsolódó szolgáltatások), kép- és hanghordozók esetében a masterrıl történı sokszorosítás költségeihez, valamint honoráriumhoz (ezen tétel igényléséhez külön indoklást kérünk) járul hozzá a bemutatott és már teljesített számla alapján. Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvıképes természetes személyek (vállalkozó E témakörbe tartoznak: kulturális-közéleti kisebbségi folyóiratok, magazinok (a MNEKK által 2008-ban támogatott országos kisebbségi lapok nem pályázhatnak!); konferenciák anyagai; a térség tájékoztatását szolgáló kisebbségi anyanyelvő hírlevél, iskolai újság; egy adott kisebbség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai mővek); a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok publikálása; tudományos értekezések és ismeretterjesztı mővek, már lezajlott kutatások eredményeinek publikálása; képzımővészeti katalógusok, egy-egy kisebbség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvő vagy többnyelvő albumok; naptárak, térképek; CD-Rom-ok, DVD-k, a kisebbség autentikus zenei hagyományait megörökítı egyéb kép- és hanghordozók. Az elbírálás szempontja: a kiadandó alkotás jellege, témája, tartalma, a megcélzott réteg; a megjelenés indoka, a kiadvány célja; a kiadvány paraméterei (oldalszám, terjedelem, példányszám, terjesztés módja, folyóiratok esetében: megjelenési gyakoriság); a folyóiratok írásainak szerzıi, munkatársak; hanghordozók kiadása esetén a közremőködı mővészek, együttesek megnevezése; várható bevételek. Az elnyert támogatás utalásának feltétele az ISBN, ISSN, ISMN regisztráció! A program mellékleteként kötelezıen csatolandó: (Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!) A nyomda vagy stúdió árajánlata; kiadói árajánlat és a várható bevételek kalkulációja; amennyiben a kiadás megbízásra készül, a kiadóval kötött szerzıdés, megállapodás; a már meglévı folyóiratok esetében legalább két szám; könyvkiadásnál a már elkészült kézirat tartalmi kivonata, lektori szakvélemény, recenzió, referenciák. (Kéziratot nem kérünk, nem ırzünk meg és nem küldünk vissza!) - 6 -

7 AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 1.) A pályázati programmal megcélzott kisebbség(ek): bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus (több kisebbséget érintı) 2.) A pályázó adatai A pályázó személy/szervezet/intézmény nevénél minden esetben a pályázó jogi státuszának megfelelı megnevezést kérjük feltüntetni a megfelelı helyen: Jogi személy: (Ld. Ptk. 28., 29., (2)bekezdés) Ebben az esetben a pályázó nevét a hatályos bírósági/cégbírósági bejegyzésnek, illetve nyilvántartásba vételnek, az alapító határozatnak megfelelıen kérjük feltüntetni. A pályázat, s majdan a szerzıdés aláírására a jogi személy bejegyzett, vagy annak igazoltan átruházott jogkörrel rendelkezı képviselıje jogosult. A rovatban kérjük feltüntetni az adószámot is! Természetes személy: az a nagykorú, cselekvıképes személy, aki a programot egyénileg - magánszemélyként - saját felelısségére valósítja meg, illetve a megkötendı szerzıdésben leírt kötelezettségeket személyesen vállalja, s e kötelezettségeiért teljes vagyonával felel; Amennyiben a pályázó érvényes nyilvántartással nem rendelkezı baráti kör, társaság, az nem jogképes. Ebben az esetben a baráti kör stb. tagjai által írásban meghatalmazott természetes személlyel köthetı szerzıdés. Pályázóként a meghatalmazott személy nevét és adatait kérjük feltüntetni. egyéni vállalkozó 3.) A pályázó állandó lakóhelye/székhelye Természetes személy esetében a személyi igazolványban, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplı állandó lakóhely, egyéb esetben a bírósági/cégbírósági bejegyzéssel, illetve nyilvántartásba vétellel igazolt, a pályázat beadásakor fennálló székhely. 4.) A pályázó levelezési címe Az a cím, ahová a pályázó az értesítést kéri, illetve ahol a továbbiakban is elérhetı. Figyelem! Amennyiben az adatlap I. és III. pontjában szereplı adatok idıközben megváltoznak, azt a lehetı legrövidebb idın belül a pályázó ajánlott levélben jelezze a közalapítványi irodának! 5.) Jogi személy esetén a képviseletre jogosult személy adatai A bírósági bejegyzésben, illetve a nyilvántartásba vételben rögzített, képviseletre jogosult személy neve és lakcíme, vagy a szerzıdéskötési joggal dokumentáltan meghatalmazott személy adatai. 6.) A pályázati program A megvalósítandó program címe: a program megnevezéseként a pályázó adjon rövid, lényegretörı címet a megvalósítandó eseménynek/projektumnak és tüntesse fel a megvalósítás tervezett idıpontját, értelemszerően a helyszínt, és létszámot is jelölje meg. Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Egy programnak számít a programtervben rögzített esemény vagy a tartalmilag összefüggı programfolyamat. Egy pályázó tetszıleges számú, egymástól különbözı program támogatására pályázhat. 7.) A megítélt támogatás utalása Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény nem rendelkezik saját bankszámlával, kérheti más szervezet/intézmény bankszámlájára a támogatás utalását, ám ebben az esetben a számlatulajdonos írásos beleegyezése szükséges. A bankszámlaszám minden esetben 2x vagy 3x nyolc jegyő! Postai címre kizárólag abban az esetben utalható a támogatás, ha a pályázó természetes személy és nem rendelkezik bankszámlával. 8.) A program tételes költségvetése Amennyiben a pályázó a program megvalósításához önrésszel vagy egyéb forrással rendelkezik, azokat fel kell tüntetnie. önrész: saját költségvetésbıl rendelkezésre álló összeg. egyéb forrás: a programban részt vevık hozzájárulása, külsı támogatás (pl. szponzor, hirdetés, beléptidíj, felajánlások.. A MNEKK-tól igényelt támogatás rovatban a közalapítvány által az alábbiakban felsorolt nem támogatott kiadások ne szerepeljenek ezeket a pályázó finanszírozza önrészbıl vagy egyéb forrásból! KIZÁRÓLAG A KISEBBSÉGI KULTÚRA MŐVELÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁRURA ÉS SZOLGÁLTATÁSRA IGÉNYELHETİ TÁMOGATÁS! - 7 -

8 Egyik témakörben sem támogatott költségek: Pályázó bér- és járulékköltsége; közüzemi díj típusú kiadások (telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások); külföldrıl érkezı vendégcsoportok/résztvevık útiköltsége (kivéve Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); építési és felújítási költségek (kivéve emlékmő, emléktábla, emlékhely az Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok témakörben); jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru); ékszer; dísztárgyak; szerzıi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj); technikai eszközök beszerzése (kivéve Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ösztöndíj; bútor (kivéve díszlet az Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ruházat (kivéve hagyományos népviselet az Anyanyelvő kulturális és hitéleti programok témakörben és jelmez az Anyanyelvő színházi tevékenység témakörben); ajándék; felhalmozási (beruházási) költségek; a kisebbségi kultúra mővelését nem szolgáló áru, szolgáltatás; továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság),valamint az elıre nem tervezett költségek.. A kalkuláció elkészítése Részletes költségvetést kérünk: a költségeket pontos számításra alapozva (pl. útiköltség-számításnál km-re, étkezés, szállásköltségnél fı/napra levetítve) kérjük feltüntetni. Szolgáltatások igénybe vétele esetén a kalkulációt árajánlatokkal kell alátámasztani: étkeztetés, szállás, szállítás, terembérlet, elıadói szolgáltatások, stb. A kiadásokat a rovatokban pontosan megnevezve kérjük megjeleníteni. személyi kiadás: bér- és bérjellegő kiadás (önrész, egyéb forrás), tiszteletdíj (honorárium), jogdíj, valamint a felsoroltak járulékai. dologi kiadás: étkezés- és szállásköltség, eszközvásárlás, szolgáltatás igénybevétele (pl. bérleti díj), áru beszerzése és ezek áfa-vonzata, útiköltség- és gépjármőköltség-térítés, hirdetés. 9.) A kitöltött adatlaphoz kötelezıen csatolandó dokumentumok a pályázat részletes programja; éves programterv (a nemzeti és etnikai kultúra mővelését szolgáló programok); jogi személyek nyilvántartásba vételérıl szóló hatályos végzés másolata, illetve intézményeknél alapító okirat, amely dokumentumnak egyértelmően tartalmaznia kell a képviseletre jogosult személy (ek) nevét; amennyiben a pályázat aláírója nem a képviseletre jogosult személy, abban az esetben a pályázatot aláíró személy képviseleti jogosultságát igazoló dokumentum; egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolványuk másolata; a kalkulációban szereplı bizonyos tételek esetében (ld. fent) árajánlat; FIGYELEM! Az adatlap és a kitöltéséhez szükséges 8 oldalas útmutató (amely részletesen tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat és a csatolandó dokumentumokat) lehívható az alábbi Internet-címen: http//www.mnekk.hu vagy beszerezhetı a közalapítvány irodájában munkaidıben (H-CS: óra között, P: 8-14 óra között): Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em. Ha a pályázó postai úton kéri a pályázati anyagot, akkor C5-ös (közepes mérető), a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kérünk. Levélcímünk: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25 A pályázatot a 4 oldalból álló adatlapon, a csatolandó dokumentumokkal együtt ajánlott küldeményként EGY eredeti példányban kell benyújtani a következı levélcímre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25 (a borítékra kérjük ráírni: Célpályázat ) vagy személyesen: Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em. Tel./fax: 06-1/ , 06-1/ , 06-1/ Faxon, -en nem küldünk és nem fogadunk pályázati anyagot! A beküldési határidı után benyújtott illetve postára adott pályázat érvénytelen

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben