a vállalkozások támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vállalkozások támogatásáról"

Átírás

1 Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 21/2009.(IX.17.), a 25/2009.(VI.30.), a 18/2008.(VI.26.), a 35/2007. (XII.1.), a 23/2007. (V.25.), a 3/2007.( I.29.), a 3/2006. (II.15.),a 6/2005.(II.16.),a 12/2004. (VI.10.) rendeleteivel módosított 40/2003. (XII.16.) rendelete (Egységes szerkezetben) a vállalkozások támogatásáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony szabályozására a következő rendeletet alkotja: A rendelet alkalmazási köre 1. 1 A rendeletet alkalmazni kell Ajka Város Önkormányzatának közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező: egyéni vállalkozó magánszemélyre, jogi személyiségű gazdasági társaságra, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére (a továbbiakban együtt: vállalkozás). non-profit szervezetre A kedvezmények nyújtásának közös szabályai 2. 2 "(1) 3 Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás, amelyre az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet az irányadó. A kedvezményezettel kötendő támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a rendelet 2. és 3. cikkelyében előírt kötelezettségeket. Európai Unió tagállamai és Magyarország közötti kereskedelmet. (2)E rendeletben megjelölt jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági, illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek. 1 Kiegészítette: 3/2007.(I.29.) rendelet 2 Kiegészítette:12/2004.(VI.10.) rendelet 3 Módosította:6/2005. (II.16.)

2 2 3. (1) Az önkormányzat által e rendeletben meghatározott kedvezményeket a vállalkozások pályázat útján nyerhetik el. (2) A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (átruházott hatáskörben) minden év március 31-éig pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat benyújtása a megadott határidőig folyamatos. (3) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a pályázati feltételeket, a pályázók körét, támogatandó célokat, az elszámolható költségtípusokat, a pályázati adatlapot, az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a vállalkozás teendőit. (4) A pályázatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a pályázat beérkezését követő 30 napon belül bírálja el. (5) A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a támogatást igénybe vevő vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül szerződést kell kötni. A szerződésben szabályozni kell a kapott támogatás jellegét, annak idejét, megszűnésének eseteit és a támogatást igénybe vevő kötelezettségeit. A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. (6) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szövegét az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján kell közzétenni. Pénzügyi támogatások 4. (1) 4 Az önkormányzat a vállalkozások számára visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt munkahelyteremtésre, munkahely megtartására és egyéb beruházás megvalósítására. (2) A pénzügyi támogatások beruházásonként egy alkalommal vehetők igénybe. (3) Ugyanazon beruházás esetében a két féle támogatás akkor vehető igénybe, ha felhasználása bizonyíthatóan elkülöníthető. "(4) 5 Bármely hároméves időszakban, bármely vállalkozás részére folyósított csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Bizottság által euróban meghatározott összeget. Egy naptári éven belül a támogatás nem haladhatja meg a 8 millió forintot, kivéve olyan munkahelytámogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahelyek száma a 40 főt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhető az Európai Bizottság által euróban meghatározott összeghatáron belül. 4 Módosította:25/2009.(VI.30.) rendelet 5 Módosította: 25/2009.(VI.30.) rendelet

3 Munkahelyteremtő támogatás (1) 7 A munkahelyteremtő támogatásra a termelő és logisztikai tevékenységet folytató vállalkozások olyan beruházással pályázhatnak, amely esetében a pályázó: vállalja, hogy a tervezett beruházást a megkezdésétől számítva 2 év alatt megvalósítja; továbbá a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően a befejezéstől számított 3 évig folyamatosan fenntartja, működteti; 8 vállalja, hogy a többlet létszámot az ajkai kistérségben állandó lakóhellyel rendelkező, regisztrált munkanélküliek köréből veszi fel. Amennyiben a Munkaügyi Központ nem tud megfelelő képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált munkanélküliek köréből is betöltheti. vállalja, hogy a beruházással érintett ajkai telephelyen a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a beruházás befejezésétől számított 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 3 évig folyamatosan fenntartja; a teljes beruházás nettó bekerülési költségének 25 %-át saját forrásként biztosítja; vállalja, hogy az igényelt támogatás és járulékai mértékéig garanciát biztosít; nyilatkozata, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége),volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma). (2) A helyi munkahelyteremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Veszprém Megyei Munkaügyi Központhoz, vagy annak ajkai kirendeltségéhez. (3) 9 (4) 10 a.) Az a vállalkozás, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást igénybe vette és a támogatás igénybevételét követő három éven belül a termelő vagy szolgáltató, illetve munkáltatói tevékenységét megszüntette, vagy a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámát csökkentette a kedvezmény teljes összegét, a részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk (1) bekezdése szerinti kamattal egy összegben köteles visszafizetni. b.) Az a vállalkozás, amely átmeneti külső piaci hatások miatt, időlegesen kénytelen a vállalt többletlétszám csökkentésére - indokolt esetben, a kiesett időalapot figyelembe véve - kérelmezheti a három éves futamidő meghosszabbítását. Az egyéni kérelmezés esetén a kérelemről a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt. Egy vállalkozás a futamidő meghosszabbítását csak egy alkalommal kérheti. Amennyiben a vállalkozás 6 Új (6) bekezdéssel kiegészítette: 3/2007.(I.29.) rendelet 7 Módosította: 25/2009.(VI.30.) rendelet 8 Módosította. 35/2007. (XII.1.) rendelet 9 Hatályon kívül helyezte:6/2005. (II.16) rendelet 10 Módosította: 3/2006.(II.15.) rendelet

4 4 a meghosszabbított futamidőben sem tudja teljesíteni a vállalt többletlétszám tartását, akkor az 5. (4) bekezdésének a) pontja szerinti szankciót kell alkalmazni. (5) 11 A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni a támogatás futam idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben a következőket tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó külön munkaügyi nyilvántartást negyedévente megküldi a Támogató részére. A Támogató a megvalósult beruházást, illetőleg a többletlétszám meglétét jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni. (6) Az egyszeri vissza nem térítendő támogatás általános mértéke Ft/fő, pályakezdő és 50 év feletti munkavállalók foglalkoztatása esetén Ft/fő. 6. Egyéb beruházási támogatás (1) 12 Az egyéb beruházást megvalósító támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén, az önkormányzat közreműködésével termelő, illetve kereskedelmi, szolgáltató jellegű beruházást valósítanak meg személygépjármű beszerzés kivételével és helyeznek üzembe, az üzembehelyezést követő egy éven belül. Támogatásra azok a kis- és mikrovállalkozások is pályázhatnak, amelyek nem az önkormányzat közreműködésével valósítanak meg termelő, vagy szolgáltató jellegű beruházást és rendelkeznek az ipartestület ajánlásával, vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások esetében a beruházás keretében az üzlet kirakatának, reklámjának kivilágítása, korszerűsítése is megvalósul. Közművelődési és egyéb kulturális célokat szolgáló vállalkozás esetén támogatás az egyéb feltételek fennállásának hiányában is megállapítható, amennyiben a vállalkozás folytatását a gazdasági környezet kedvezőtlen változása igazolhatóan veszélyezteti. (2)A pályázat benyújtásának feltétele: a) gazdasági teljesítőképességének fokozását célzó beruházás megvalósítása, melyhez üzleti tervvel rendelkezik, és annak végrehajtásaként az adott beruházást tételes főkönyvi számlájával igazolni tudja, b) az üzembe helyezést megelőző időszakhoz viszonyított létszáma nem csökken, c) tevékenységét legalább három évig fenntartja, d) köztartozása nincs. (3) 13 a.) 14 A pályázható támogatás mértéke: Az önkormányzat írásban dokumentált közreműködésével megvalósuló beruházások, felújítások, rekonstrukciók esetében legfeljebb a beruházás aktivált összege, 15 kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál, ha a beruházás nem az önkormányzat közreműködésével valósul meg, a befizetett éves építményadó 10 %-a, 11 Kiegészítette: 19/2005. (V.11.) rendelet 12 Módosította:18/2008.(VI.26.) rendelet, Kiegészítette:21/2009. (IX.17.) rendelet 13 Módosította és új b.) ponttal kiegészítette: 23/2007.(V.25.) rendelet, 14 A (3) bek. a.) pontját kiegészítette:18/2008.(vi.26.) rendelet, a 4. francia bekezdést módosította: 25/2009.(VI.30.) rendelet, az 1. francia bekezdést módosította és az a.) pontot kiegészítette:21/2009.(ix.17.) rendelet 15 Hatályon kívül helyezte:21/2009.(ix.17.) rendelet

5 5 amennyiben a beruházás keretében az üzlet kirakatának, reklámjának kivilágítása, korszerűsítése is megvalósul az ipartestület ajánlásával rendelkező kis- és mikrovállalkozások esetében legfeljebb 500 eft. A támogatás mértéke azonban egy év viszonylatában a 8 millió forintot egyik esetben sem haladhatja meg. A támogatás három év futamidőre is megállapítható, ütemezéséről a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a pályázat elbírálása során dönt. b.) 16 (4) Az a vállalkozás, amely az (1) bekezdés szerinti kedvezményt igénybe vette, és a kedvezmény igénybevételét követő három éven belül a termelő, illetve szolgáltató tevékenységet megszüntette a kedvezmény összegét a Ptk (1) bekezdése szerinti kamattal egy összegben köteles visszafizetni Munkahelymegőrző támogatás (1) A támogatás célja a gazdasági válság miatt átmenetileg nehéz helyzetbe jutott vállalkozások támogatása a munkahelyek megőrzése érdekében. (2) Az önkormányzati munkahelymegőrző támogatásra olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a piaci körülmények miatt átmenetileg létszámleépítésre vagy csökkentett munkaidő bevezetésre kényszerülnek, de a létszámcsökkentést a központi és az önkormányzati támogatással elkerülhetik. A munkáltató a pályázata részeként benyújtott piacelemzéssel mutassa be, hogy nehézségei a gazdasági visszaesésből következnek és átmeneti jellegűek, továbbá a munkavállalókat csak munkahelymegtartó támogatás igénybevétele mellett tudja megtartani. (3) Pályázatot nyújthat be: - Az a társas vállalkozás, akinek rendelésállománya a június 30-i állapothoz képest 40 %-kal csökkent, és pályázatot vagy kérelmet nyújtott be központi államilag finanszírozott munkahelymegőrző támogatásra, továbbá pályázatának, kérelmének befogadásáról értesítést kapott, vagy pályázatát formai követelmények, vagy forráshiány miatt elutasították, vagy az elnyert központi támogatás finanszírozása bármely okból elhúzódik, és e miatt a könyvvizsgáló által kimutatott likviditási gyorsráta 30 %-kal csökkent, - Egyéni vállalkozás, amely esetében a vállalkozás folytatása kérdésessé válik, az egyéni vállalkozás a gazdasági válság hatására igazolhatóan veszteségessé vált és ez a I. félévi könyvvezetési adatai alapján bizonyítható, 16 Hatályon kívül helyezte: 25/2009.(VI.30.) rendelet 17 Új 7. -sal kiegészítette:25/2009.(vi.30.) rendelet, a korábbi ok számozása ra változik

6 6 a vállalkozás fenntartásához városi érdek fűződik. - Továbbá vállalja, hogy projektje teljes időtartama alatt, de legalább a támogatott futamidő erejéig a beadásakor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megőrzi. - Lejárt köztartozása nincs. - A támogatás további feltétele, hogy az igényelt támogatás mértékéig a visszafizetésre garanciát biztosít. (4) A támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes kölcsön. (5) A támogatás mértéke: - a kérelmet benyújtó vállalkozás éves bérköltségének a rendelésállomány csökkenésével arányos részének legfeljebb az 1/12-e, - a támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat éves költségvetésében a vállalkozások támogatására jóváhagyott keretet. (6) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének futamideje - elnyert központi állami támogatás esetén a központi támogatási szerződés megkötésének időpontja, - elutasított állami támogatás pályázat esetén az elutasítás kézhezvételét követő legfeljebb 12 hónap. (7) A munkahely-megőrzési támogatásról egyedi kérelem alapján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt. A kérelemhez csatolni kell az államilag finanszírozott munkahelymegőrző támogatásra benyújtott pályázat befogadásáról vagy elutasításáról szóló értesítést, valamint a pályázat részeként benyújtott piacelemzést, mely bemutatja, hogy vállalkozó nehézségei a gazdasági visszaesésből következnek és átmeneti jellegűek, továbbá a munkavállalókat csak munkahelymegtartó támogatás igénybevétele mellett tudja megtartani. A VI. 30., XII. 31., valamint a VI. 30-i hitelesített mérleg, valamint egyéni vállalkozások esetén az ezzel egyenértékű hitelesített dokumentumok is feltételei a kérelemnek. Amennyiben azonosság alakul ki a pályázók között, a városi autóipari klasztertag előnyt élvez. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a támogatási szerződést a polgármester köti meg. 8.. Az önkormányzat a munkahelyteremtő és az egyéb beruházási támogatás felhasználását, a felhasználás jogszerűségét a Polgármesteri Hivatallal rendszeresen ellenőrizteti. Kapcsolattartás és együttműködés a helyi vállalkozásokkal /A. -sal kiegészítette: 19/2005. (V.11.) rendelet

7 7 (1) Az önkormányzat évente legalább egy alkalommal vállalkozói fórumot szervez a vállalkozásoknak az önkormányzati célok és tervek megismertetése, az együttműködésen alapuló tapasztalatcsere biztosítása céljából. (2) Az önkormányzat által finanszírozott helyi médiában: Ajkai Szóban, AVTV magazin műsoraiban - kölcsönös megállapodás alapján az önkormányzat lehetőséget biztosít a vállalkozások olyan bemutatkozására és a vállalkozások számára fontos információk olyan közzétételére, amelyek nem minősülnek reklámnak. 9/A. Támogató jogosult a tárgyévi pályázati folyamat felfüggesztésére, amennyiben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által elbírált pályázati kérelmek összege eléri a tárgyévi költségvetés támogatásokra vonatkozó előirányzatát. A pályázat felfüggesztését az önkormányzat a helyi tömegtájékoztatási eszközök útján hozza nyilvánosságra. Értelmező rendelkezés E rendelet alkalmazásában beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység( szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglevő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. A beruházás megkezdésének időpontja: a dátuma. kivitelezési naplóban történt első bejegyzés A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal Munkaügyi Statisztikai Fogalmak c. módszertani segédlet július 15. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi létszám. A statisztikai átlagállományi létszám az alábbi egyszerűsített eljárással is megállapítható: Az adott évben meg kell állapítani az év elejétől, vagy a munkavállaló belépésének napjától a megszüntetés, vagy a munkavállaló kilépésének napjáig eltelt napok számát. (A számításnál minden napot - munkaszüneti-, vasár- és ünnepnap, stb. figyelembe kell venni ). Ezt a számítást minden tagra, illetve minden munkavállalóra el kell végezni, majd az így kapott eredményeket össze kell adni, és osztani a bevallási év napjainak számával. A létszámot a kerekítés szabályai szerint egész számban kell megállapítani. mikrovállalkozás: a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 19 Kiegészítette:18/2008.(VI.26.) rendelet

8 8 kisvállalkozás: a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Hatálybalépés 11. E rendelet január 1-jétől lép hatályba, és 6. -ban szabályozott támogatás a január 1-je után indult beruházásokra vehető igénybe. Ajka, 2003.december 16. Kihirdetés napja: december 16. Schwartz Béla s.k. polgármester Dr. Jáger László s.k. jegyző I n d o k o l á s Az önkormányzat hosszútávú célja az Ajka városban működő társas és egyéni vállalkozásokkal való eredményes együttműködés a város gazdasági életének fellendítése, a munkanélküliek számának csökkentése és a városi komfortérzet javítása. E rendelet egységbe foglalja azt az önkormányzati támogatási rendszert, amely a társas és egyéni vállalkozásoknak a település fejlesztésében megnyilvánuló szerepét ismeri el hoz: A rendelet felzárkózik az unios jogharmonizációs szabályokhoz a de minimis versenyjogi szabályokra alapozva, annak érdekében, hogy az önkormányzati támogatás gazdasági versenyt ne torzítson. Alanya mindazon egyéni és társas vállalkozás lehet, amely a város területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. A támogatások elnyerése pályázati rendszerben történik. A képviselő-testület a pályázati eljárással kapcsolatos hatásköröket a rugalmasság jegyében a város fejlesztéséért felelő bizottságra, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházta azzal, hogy meghatározott rendszerben hajtsa végre a rendelet szabályait hoz:

9 9 A pénzügyi támogatásoknak két fajtáját szabályozza a rendelet, ami azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy mindkettő támogatásból részesüljön a beruházást megvalósító. Nagyon fontos feltétel, hogy a beruházás egymástól jól elkülöníthető legyen. A támogatás de minimis szabályok figyelembevételével az államháztartás és alrendszeréből igénybe vett közvetlen és közvetett támogatások három év viszonylatában a t nem haladhatja meg, versenyt nem torzíthat, és ugyanazon beruházáshoz egyszer igényelhető. A munkahelyteremtő támogatás feltételrendszere körülhatárolt és három éves garanciával biztosítható. Fontos kitétellel, hogy az 50 év feletti ajkai lakhellyel rendelkező munkanélküliek, valamint pályakezdők tekintetében a támogatás fokozottabb. A garancia mellett szükséges szabályozni a szankciót is. A munkahelyteremtő támogatási forma el nem kezdett beruházásokhoz vezető igénybe. Másik pénzügyi támogatás a termelő és szolgáltató jellegű vállalkozások gazdasági teljesítő képességének fokozását célzó egyéb beruházásokhoz kapcsolódik, szintén pályázati rendszerben. A pénzügyi támogatás mértéke a pályázó által a tárgyévben befizetett építményadójának 50 %-áig terjedhet maximum éves viszonylatban a 8 millió forintot nem haladhatja meg, az előzőek szerinti de minimis szabályok alapján. E támogatási forma utólag, a már megvalósult beruházásokra vehető igénybe, amelynek megkezdése a rendelet hatályba lépésével azonos. Az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése folyamatosan kell, hogy történjen a garancia időszakában, ami helyszíni ellenőrzéssel, bizonylatok és nyilatkozatok bekérésével is történhet. 8. -hoz: Az önkormányzat rendszeresíteni kívánja a vállalkozókkal való kapcsolattartást, ezért évente legalább egy alkalommal, ami a felsorolt témákból eredően természetesen több is lehet. Az önkormányzat által finanszírozott médiákban a vállalkozók rendszeres megnyilatkozásának célszerű helyet biztosítani, azonban egyforma eséllyel, kizárva a reklámtevékenységet. 9. -hoz: A rendeletben megjelölt jelentősebb megfogalmazások szakmai tartalmát az értelmező rendelkezések hordozzák. Ajka, december 16. Dr. Jáger László s.k. jegyző

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben