Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról"

Átírás

1 OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és másolása, terjesztése tilos.

2 Biztosítási jogviszonyok és a járulékfizetési kötelezettség 2014-ben

3 Munkaviszony A munkajog és a társadalombiztosítás összefüggései: biztosítás kezdő időpontja a biztosítás szünetelése, megszűnése - Fizetés nélküli szabadság, igazolt nem fizetett távollét, igazolatlan távollét, állásidő, stb. több munkáltatóval létesített munkaviszony bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség (Art, Tbj.)

4 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő (a továbbiakban együtt: nevelőszülő) között fennálló foglalkoztatási jogviszony, amely a felek jogait és kötelezettségeit meghatározó írásbeli megállapodással jön létre. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony határozatlan időre jön létre. Kivételesen - helyettesítés vagy egyéb méltányolható ok esetén - a jogviszony határozott időre is létesíthető.

5 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló A nevelőszülőt az Mt a szerinti betegszabadság, az Mt a szerinti szülési szabadság és a saját gyermekére tekintettel az Mt szerinti fizetés nélküli szabadság illeti meg. A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll. Nevelőszülő táppénzre, thgysre és gyedre jogosultsága

6 Biztosítási jogviszonyok Ptk. és a társadalombiztosítás összefüggései: megbízási jogviszony, vállalkozási jellegű jogviszony, ugyanabban a hónapban, ugyanannál a foglalkoztatónál több megbízás felhasználási szerződés

7 Megbízási jogviszony Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. 7. -a alapján nem állapítható meg vagy az vitatott, akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát, teljesítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot, ha sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig (esedékességéig) eltelt időtartamot kell figyelembe venni. Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, illetőleg a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból - ideértve az előleget is - a személyi jövedelemadó előleg alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt.

8 Előadóművész biztosítása Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálásánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn, azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. Választott tisztségviselő biztosítása A Tbj. 5. -ának (2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni, amely a választás napjától a díj fizetéséig, illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt.

9 Biztosítási jogviszonyok választott tisztségviselők Gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának tagja; helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a FT 30 %-át.

10 Adószámos magánszemély Hallgatói munkaszerződés Biztosítási jogviszonyok Biztosítási jogviszony bejelentési kötelezettsége: - munkaviszony esetében (rendszeres, eseti) - megbízási, vállalkozási jogviszony esetében, - választott tisztségviselők esetében

11 Speciális jogviszonyok Kisadózó vállalkozó (katás) jogállása, biztosítási jogviszonya: -főállású katás -nem főállású katás: heti 36 órát elérő munkaviszonyban áll, kiegészítő tevékenységet folytató, Uniós rendeletek alapján külföldön biztosított, kétoldalú szoc.pol, ill. biztonsági egyezmény alapján más államban biztosított, aki I.,II, III. csoportos rokkantsági nyugdíjas volt és most rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, aki rokkantsági ellátásban részesül és 50%-os egészségkárosodása van, más vállalkozásban (nem kieges.) egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve az is, ha máshol főállású katás.

12 Speciális jogviszonyok Kisadózó vállalkozó (katás) jogállása, biztosítási jogviszonya -katás egyéni vállalkozó biztosításának szüneteltetése 2013-ban és 2014-ben -katás jogviszonnyal egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a katás biztosítás megítélése -biztosítási jogviszonyban álló katás bejelentési kötelezettsége

13 Speciális jogviszonyok Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetők (ekhozók) Kizárólag az Ekho-tv-ben felsorolt foglalkozási körben munkát végzők ekhozhatnak Pl.: műfordító, tolmács,újságíró, író,zenész, énekes,rendező, operatőr,színész, 2014-től bővült a kör a hivatásos sportolóval, sportmunkatárssal,stb. Ekho választás feltétele: Munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, ha az általános szabályok szerint megfizeti a minimum közterheket kizárólag eü. szolgáltatásra, baleseti eü. szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosultak

14 Speciális jogviszonyok szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagok (kizárólag eü. szolgáltatásra jogosult) iskolai szövetkezet tanuló, hallgató tagja: nem biztosított. Járulékok és a foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a Tbj. 5. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak az a személy minősül, aki: a) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik, b) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy c) az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

15 Speciális jogviszonyok Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzők: - nem biztosítottak, kizárólag baleseti eü, szolgáltatásra, nyugellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultak Háztartási munkára létesített munkavégzés: - nem biztosítottak, de ez függ attól, hogy a foglalkoztató a havi Ft regisztrációs díjat befizeti-e, vagy a bejelentési kötelezettséget teljesíti-e.

16 Speciális jogviszonyok A mezőgazdasági őstermelő biztosítása Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, KIVÉVE: 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, 2. az egyéb jogcímen ide nem értve a Tbj. 5. g) pont és a Tbj. 5. (2) bekezdés szerint biztosítottat, 3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

17 Biztosításból kizárt személyek (Tbj. 11. ) külföldi állam MO-ra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselet külföldi állampolgár tagja, Külföldi háztartási alkalmazott, külföldi alkalmazott, képviselet tagjának külföldi családtagja, ha külföldön biztosított, nemzetközi szervezet mentességet élvező tisztségviselője és a vele élő családtagokra, ha ha a kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere, EU-s parlamenti képviselő, hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott képzési program keretében, ill. részeként megszervezett szakmai gyakorlaton lévő hallgató,

18 Biztosításból kizárt személyek MO-n be nem jegyzett külföldi cég MO területén foglalkoztatott harmadik állam állampolgára, aki külföldinek minősül, ha a munkavégzése kiküldetés, kirendelés, munkaerő kölcsönzés keretében történik, ha e munkavégzés a 2 évet nem haladja meg. Speciális rendelkezés től: 2 éven túl a munkavállaló mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, HA A kiküldetés, kirendelés, kölcsönzés kezdetekor olyan előre ne látható körülmény következik be, amely alapján 2 évnél hosszabb lesz a MOi munkavégzés és a körülmény a munkavégzést követő 1 éven belül következik be ÉS ezt a munkavállaló a NAV-nak 8 napon belül bejelenti.

19 A biztosítás szünetelése és jogkövetkezményei Szünetel a biztosítás: a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha: aa) a fizetés nélküli szabadság idejére terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe. b) az igazolatlan távollét időtartama alatt, c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt, d) az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, továbbá, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette,

20 A biztosítás szünetelése és jogkövetkezményei Szünetel a biztosítás: e) az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt, f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt, g) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt, h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt, i) az a) h) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

21 A tanulószerződés szüneteltetése Nem áll fenn a biztosítás azon időszakban, amely alatt a szakképző iskola tanulója tanulmányait ténylegesen nem folytatja: Ha a szakképző iskolai tanuló tanulószerződése a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 54. (1) bekezdése alapján szünetel (tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a szülési szabadsága esetén), ha iskolai tanulmányait nem folytatja. A tanulószerződés szünetelése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra nem jogosult, és ha a tanulószerződés szünetel, a kifizető a tanulószerződésben meghatározott díjat nem fizeti a tanuló részére, továbbá a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés megszervezési kötelezettsége. Járulék alapot képező jövedelem.

22 A biztosítás hiánya, illetve szüneteltetésének jogkövetkezményei Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj 16. (1) bekezdésének a) p) és s) w) pontja, valamint a 13. szerint sem jogosult, köteles havi Ft, napi 227.-Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. A kötelezettség további feltétele, hogy a természetes személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább 1 éve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik MO területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb 90 napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett MO területén bejelentett lakóhellyel. Nem változott a 45 napos szabály és az sem, hogy szünetelés esetén a következő naptól kell az eü.szolg.járulékot megfizetni! Szünetelés bejelentése, igazolás kiadása és a Tb. Igazolványba történő bejegyzése

23 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és a járulékfizetéssel kapcsolatos változások A Tbj. 39. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy, ha utólagosan mentesül a járulékfizetés alól, akkor a Taj száma érvénytelenítésre kerül. (Ebtv. 66. (8) bek.) Ha az érvénytelenítés előtt úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatás, hogy arra nem volt jogosult, akkor annak költségei meg kell térítenie.

24 Járulékfizetés A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni.

25 Táppénz-egyharmad megfizetése A foglalkoztató a Tbj. 5. -ban említett biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifizetett, más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján folyósított táppénz összegéről, a folyósítás időpontjáról az ellátásban részesülő személy nevének, TAJ-számának, valamint a foglalkoztató nevének, adószámának megjelölésével az ellátás kifizetésével egyidejűleg tájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok mint kifizetőhelyek esetén az OEP-et, a táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása céljából.

26 Nyugdíjas biztosítása és járulékfizetése A Tbj ában említett saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a Tbj. 4. -a f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdő napját követően létesített biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján a számára kifizetett járulékalapot képező jövedelem után fizet 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 %-os nyugdíjjárulékot. Nyugdíj mellett munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, ill. választott tisztségviselőként munkát végzők biztosítása és járulékfizetése. A kiegészítő tevékenységet végző nem biztosított. Akkor fizet nyugdíjjárulékot, ha van jövedelme, kivétje.

27 Társas vállalkozók biztosítása és járulékfizetése Minimum utáni járulékfizetési kötelezettség Járulékfizetés alóli mentességek Gyed, gyes, gyet, ápolási díj folyósítása alatti munkavégzésnél fizetendő járulékok Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a társas vállalkozó járulékfizetése Ügyvezetők esetében a thgys, gyed folyósítása

28 Egyéni vállalkozók Minimum utáni járulékfizetési kötelezettség Evaadózó vállalkozó járulékfizetése Járulékfizetés alóli mentességek Gyed, gyes, gyet, ápolási díj folyósítása alatti vállalkozói tevékenység folytatása esetében fizetendő járulékok Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén az egyéni vállalkozó járulékfizetése Egyéni vállalkozó thgys, gyed folyósítása

29 Egyidejűleg fennálló jogviszonyok és a járulékfizetés szabályai Egyidejűleg fennálló munkaviszonyok Munkaviszony fennállása alatt megbízási jogviszony A biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alakulása, ha az egyidejűleg fennálló jogviszonyok közül a biztosított csak az egyik biztosítási jogviszonyában jogosult táppénzre Tb. Igazolvány vezetése

30 Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Kezdő őstermelő járulékfizetése Évi 8 millió Ft. alatti bevétellel rendelkező járulékfizetése Évi 8 millió Ft. feletti bevétellel rendelkező járulékfizetése Járulékfizetés alóli mentességek Őstermelő esetében thgys, gyed folyósítás korlátai Gyed, gyes, gyet folyósítása alatti munkavégzés során fizetendő járulékok

31 Katás biztosítása és járulékfizetése Főszabály, hogy a katás Ft kisadót fizet, DE nyilatkozattal vállalhatja magasabb: Ft kisadó fizetését. Az a katás, aki Ft kisadót fizet, annál a pénzbeli ellátás alapja Ft, aki a magasabb, azaz a Ft kisadót fizetését vállalta, annál a pénzbeli ellátás alapja Ft.

32 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és a járulékfizetéssel kapcsolatos változások Nem fizet Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységet végző, ha: a) keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, b) fogvatartott, c) állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, d) ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, e) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, f) foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.

33 Pénzbeli ellátások

34 Gyed folyósítás korlátai, a gyed folyósítás felfüggesztése Nem jár a gyermekgondozási díj, ha: a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja; b) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt - munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást, az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül;

35 Gyed folyósítás korlátai, a gyed folyósítás felfüggesztése Nem jár a gyermekgondozási díj, ha: d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el; e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést; f) a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti; g) a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.

36 Gyed, Gyes melletti munkavégzés a gyermek 1 éves kora után és a táppénz összege Korlátlan időben lehet munkát végezni a Gyed folyósítása mellett (Gyes mellett is) Ha a biztosított a Gyed, illetve a Gyes alatti munkavégzés során keresőképtelenné válik, akkor táppénzt, gyermekápolási táppénzt kaphat. Az ellátás összegét az általános szabályok szerint kell megállapítani: -tényleges jövedelem, -szerződés szerinti jövedelem, -kedvezményszabály

37 Táppénz, thgys és gyed összege munkáltató váltás esetén Csak a táppénzre jogosultság napján fennálló jogviszonyában elért jövedelem vehető figyelembe. Munkáltató váltás fogalma 2013-ban és 2014-ben

38 Munkáltató váltás A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult az Ebtv. 48/A. (1) bekezdés szerinti folyamatos biztosítási időn belül (30 naptári nap) ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Külön törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával.

39 Munkáltató váltás I től A 30 nap alkalmazása = köztes időben folyósított ellátások nem vehetők figyelembe Ugyanazon jogviszony definiálása II től ig: ig nem volt 30 nap és nem volt ugyanazon jogviszony!

40 Táppénz összegének megállapítása Táppénz naptári napi átlagának megállapítása: 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra - az egyéni és társas vállalkozóknál jogszabályváltozás 2014-től! 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: törhavi jövedelem számítása 3. Ebtv. 18. (6a) vagy (6b), attól függ, hogy van-e a táppénz jogosultságot megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási ideje - kétféle folyamatos biztosítási idő alkalmazása -szerződés szerinti jövedelem megállapítása: munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni és társas vállalkozó, őstermelő esetében és órabéres munkavállaló esetében 4. Kedvezményszabály alkalmazása 5. Ugyanabban az évben ismételten keresőképtelen biztosított táppénzének megállapítása 6. Táppénz maximum megállapítása

41 Nem rendszeres jövedelem figyelembe vétele Kizárólag akkor vehető figyelembe a nem rendszeres jövedelem, ha van 180 napi rendszeres jövedelem Alkalmazása a thgys-nél, a táppénznél és a gyednél egyaránt Nem rendszeres jövedelem fogalma Keresetveszteség elbírálása

42 Kedvezményszabály új alkalmazása től: Ha azért nincs 180 napi jövedelem az irányadó időszakban mert tp, thgys, gyed-ben részesült, akkor a korábban folyósított ellátás alapja lesz a tp, vagy a gyed alapja, ha az kedvezőbb mint az Ebtv. 48. (6a) bek. alapján megállapított (tényleges vagy szerződés szerinti jövedelem) jelen naptári napi alap ig: - vizsgálni kellett, hogy a korábban folyósított ellátás: -a minimálbérnél kevesebb = Ebtv. 48. (6a) bek. -a minimálbérnél több = a korábban folyósított ellátás az alap -a minimálbérrel egyező = a korábban folyósított ellátás az alap

43 Betegszabadság és a táppénzre jogosultság Az Mt. szabályai alapján kell a betegszabadságot megállapítani A táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól jár (táppénz nem jár kategória, ha megkapta a bérét) Tanulószerződéses diákok betegszabadsága és táppénze Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló betegszabadsága és pénzbeli ellátásra jogosultsága

44 Vállalkozók táppénze Mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók esetében az osztószám alakulása táppénz számításnál:! nem csökkenthető az osztószám a jövedelemmel el nem látott időszakkal Ha nincs 180 napi jövedelem, akkor a táppénz naptári napi átlagának megállapítása: Ebtv. 48. (6a) vagy (6b) alapján

45 Szülési szabadság terhességi-gyermekágyi segély Szülési szabadág kiadása a március közepén módosított Munka törvénykönyve szerint A 6 -os keresőképtelenségi kód estén járó táppénz és/vagy jogosultság esetén terhességi-gyermekágyi segély Terhességi-gyermekágyi segély: - ugyanazon gyermek után - ugyanazon időszakra több személy részére? Thgys a szülési szabadság hátralevő időtartamára Mi a teendő, ha anya biztosított, de nem jogosult thgys-re? Mi a teendő, ha anya nem kér thgys-t de apa erre az időre gyed-et szeretne? Jogosult thgys-re, de nem jár az ellátás? (közös megegyezéssel megszűnik a jogviszony a thgys alatt, előtt vagy felmentési idő a thgys folyósítása alatt)

46 Terhességi-gyermekágyi segély összege Thgys naptári napi átlagának megállapítása: 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: Minimálbér 2x-sének 30-cad része, kivéve, ha a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme nem éri el a minimálbér 2x-esét 4. Álláskeresési támogatás alatti szülésnél a thgys-t a Ft minimálbér alapján kell megállapítani, DE a thgys naptári napi alapja nem haladhatja meg a az álláskeresési támogatás alapját képező összeg 30-cad részét. 5. Kétféle számítási módszer /mikor változik a thgys összege? - munkáltató váltás miatt - megszűnt biztosításból származó jövedelem beszámítása miatt

47 Gyed összege 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: Ebtv. 18. (6a) vagy (6b), attól függ, hogy van-e a gyed jogosultságot megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási ideje 4. Kedvezményszabály alkalmazása 5. Kétféle számítási módszer /mikor változik a gyed összege? - munkáltató váltás miatt - megszűnt biztosításból származó jövedelem beszámítása miatt 6. Gyed maximum

48 Kétféle thgys és gyed számítása Ha a gyermek előtt született, akkor ki kell számítani a előtti és a től hatályos szabályok alapján is a thgys-t és a gyed-et. Kétféle számítás = több adminisztráció, DE: nem lehet ellátatlan a kismama! Megállapítjuk a jelenleg fennálló munkáltató adatai alapján Megállapítjuk a hozott adatok alapján Megállapítjuk melyik a kedvezőbb és azt folyósítjuk

49 Gyed maximum Gyermekenként külön-külön kell a gyed maximumot megállapítani. Egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetében a maximumot össze kell számítani, ezért: = FONTOS = hogy az egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetében ki folyósítja a gyedet!

50 A munkáltató Gyed tovább folyósítása Ki folyósít? B munkáltató GYED folyósító Táppénz, GYÁP folyósító TB. kifizetőhely TB. kifizetőhely B munkáltató B munkáltató A biztosítási jogviszony megszűnt Jelenleg biztosított TB. kifizetőhely A biztosítási jogviszony megszűnt Nem TB. kifizetőhely Jelenleg biztosított B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv Nem TB. kifizetőhely A biztosítási jogviszony megszűnt Nem TB. kifizetőhely Jelenleg biztosított B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv Nem TB. kifizetőhely TB. kifizetőhely B munkáltató B munkáltató A biztosítási jogviszony megszűnt Jelenleg biztosított

51 Jogesetek Egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében a megszűnt biztosítási idő beszámítása Pl: Mv: ig. A mv től, B mv től Egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében a thgys és a gyed jogosultsághoz az iskolai tanulmányok idejének beszámítása Pl: Szülés: jén. A Mv től B Mv tól C Megbízás től Iskolai tanulmányok ig.

52 Jogesetek Gyed továbbfolyósítása megszűnt biztosítási jogviszony esetében Pl: Mv megszűnt én. Szült: jén Gyedre jogosult ig. Gyed felfüggesztve től. Gyedet ismét kéri től Gyed jogosultság feléledése munkavégzés esetén Pl: Szült: jén. Mv ig. Thgys passzív jogon, utána Gyesben részesült. Munkát végez től és kéri a gyedet.

53 Választás az ellátások között Thgys vagy gyes? Thgys vagy gyed? Biztos, hogy választani kell az ellátások között? Lehet, hogy mindkét ellátást folyósítani kell? Mikor és hogyan jár egyidejűleg több ellátás?

54 Baleseti táppénz összegének megállapítása től a baleseti táppénz naptári napi átlagénak megállapításánál nem vehető figyelembe: A távolléti díj és az az időtartam amelyre azt kifizették, A törzsgárda jutalom, jubileumi jutalom, végkielégítés valamint azon juttatás amely nem a végzett munkáért, tevékenységért került kifizetésre (pl. felmentés idejére kifizetett munkabér, járulékköteles lakbértámogatás, szülési támogatás, stb.) Évi rendes szabadság (apa napok is) esetében a péntek utáni szombat vasárnap is osztószám csökkentő. Egyéb távollét esetében más az eljárás!

55 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások Szerződés szerinti jövedelem megállapítása: Órában megállapított munkabér esetében a havi szerződés szerinti jövedelem = órabér x 174. A jövedelem havisítása : 6 munkanapnál kevesebb tényleges jövedelem esetében havi jövedelmet kell megállapítani = 5/2-es munkarend szerint Munkaviszony, megbízási jogviszony, őstermelő, egyéni és társas vállalkozó esetében is ezt kell alkalmazni!

56 Diplomás gyed -re jogosultság Például: Thgys-re jogosult de gyed-re nem, akkor választása szerint diplomás gyed-et kaphat a gyerek 1 éves koráig. Anya thgys-re jogosult, gyed-re nem, de apa diplomás gyed-re igen, akkor 168 nap után az apa kérheti a diplomás gyed-et. Anya jogosult thgys-re, de kevesebb az összege, mint a diplomás gyed-é, akkor a kedvezőbb diplomás gyed-et választhatja.

57 Diplomás gyed összege A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér ( Ft), a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum ( Ft) 70 százaléka. Azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt diplomás gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Vhr. 26/D. (3) bek.)

58 Biztosított őstermelők ellátásai Kétféle őstermelői jogviszony: 1. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett 2. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett Őstermelő táppénz, baleseti táppénz, thgys, gyed jogosultsága

59 Gyermekápolási táppénz től az apa, illetve az anya is igénybe veheti Anya kap gyedet = apa gyápot igényel Anya kap gyedet = anya gyápot igényel Anya gyesen = apa gyápot igényel Apa gyesen = anya gyápot igényel Nagyszülő gyesen = apa gyápot igényel Gyáp napok száma és a nyilvántartása

60 Nevelőszülők jogállása és ellátásokra való jogosultsága Nevelt gyermeke után jár-e ellátás részére Biztosítási jogviszony alapján táppénzre jogosultsága Saját gyermek után thgys, gyed Többes jogviszonyban álló esetében az ellátásokra való jogosultság

61 Ekho-s biztosított táppénze Munkaviszonyban ekhozik Egyidejűleg fennálló másik jogviszonyában ekhozik Ellátás alapként milyen jövedelem vehető figyelembe akkor, ha az irányadó időszakban táppénzben részesült

62 től változás! Katások táppénze Főfoglalkozású katás = biztosított Ft kata = Ft ellátás alap Ft kata = Ft ellátás alap Nem főállású katás = Ft a kata = nem biztosított!

63 Jövedelemigazolás és a Tb. Igazolvány A jövedelemigazolást kizárólag írásbeli kérésre kell kiadni. A Tb. Igazolványba a diplomás gyedet be kell vezetni, ha 30 napon belül biztosított volt. Kifizetőhely adatszolgáltatása től A folyósított diplomás gyedről 8 napon belül adatot kell szolgáltatni az egészségbiztosító felé.

64 Ügyintézési határidő Ügyfélbarát közigazgatás = ügyfélbarát kifizetőhely 30 nap ügyintézési határidő 21 naptári napra módosult Marad a 18 napos ügyintézési határidő is! től nincs bérfizetési nap a táppénz folyósításánál! Pénzbeli ellátás iránti kérelem = 5 napon belül továbbítani kell a kifizetőhely részére

65 Ellátások igénylésével kapcsolatos eljárás Kérelemre indul a GYED tovább folyósítása, azonban nem új igényként kell elbírálni, mert a korábban folyósított GYED-et fogja visszakapni. Egyszerűsített határozat jelentősége Vigyázat: ha Gyest kap, akkor a GYES-ről le kell mondania! -Hiánypótlási eljárás keretében meg kell kérni az ügyféltől a GYES megszüntetéséről szóló jogerős határozatot -Amint ezt megküldi az ügyfél, akkor a GYED-et (a korábban megállapított összegben) kell tovább folyósítani -Ha nem küldi meg, akkor elutasító határozat. -Az ellátások elszámolása (GYED-GYES) -MÁK

66 Megváltozott munkaképességűek ellátása: Rokkantsági, ill. rehabilitációs ellátásnál előzetes jogosultsági idő 5 éven belül 1095 nap, vagy 10 éven belül 2555 nap, vagy 15 éven belül 3650 nap. Rokkantsági ellátás megszűnik, ha 3 egymást követő hóban a jövedelme meghaladja a Ft 150%-át ( Ft-ot) (korábban átlagjövedelem volt) Vállalkozóknál, ha a főtevékenységhez legalább középfokú végzettség kell, akkor a garantál bérminimum 150%-át ( Ft) kell figyelni.

67 Köszönöm a figyelmet!

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

2014/01/R. Biztosítottak

2014/01/R. Biztosítottak 2014/01/R Biztosítottak A biztosítottak a társadalombiztosítás (tb) valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybe vételére

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a táppénz Jogszabályi háttér: - a társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A.) BIZTOSÍTOTTAK Foglalkoztatott személyek. jogviszonyban állók

TÁJÉKOZTATÓ. A.) BIZTOSÍTOTTAK Foglalkoztatott személyek. jogviszonyban állók TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-től, valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 85151 Biztosának Hivatala köztisztviselői közül, állandó jelleggel legalább szöveggel; a felhatalmazott munkatársak szövegrész helyett a felhatalmazott köztisztviselő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Foglalkoztatott személyek megbízási vállalkozási jogviszonyban állók

TÁJÉKOZTATÓ. Foglalkoztatott személyek megbízási vállalkozási jogviszonyban állók TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy az egészségügyi szolgáltatók minden orvos-beteg találkozó alkalmával ellenőrzik az egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének. Kérelem. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének. Kérelem. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének Kérelem Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Társadalombiztosítási konferencia. SZERETETTEL ÜDVÖZLÖK MINDENKIT! Előadó: Lakiné Szkiba Judit

Társadalombiztosítási konferencia. SZERETETTEL ÜDVÖZLÖK MINDENKIT! Előadó: Lakiné Szkiba Judit Társadalombiztosítási konferencia 2017. január 24. SZERETETTEL ÜDVÖZLÖK MINDENKIT! Előadó: Lakiné Szkiba Judit Biztosítottak köre Biztosított: a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

2016 évi változások. Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértő OEP szakmai tanácsadó

2016 évi változások. Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértő OEP szakmai tanácsadó 2016 évi változások A biztosítási kötelezettséggel és az egészségbiztosítási pénzbeli ellátással kapcsolatos 2016 évi jogszabályok és azok gyakorlati alkalmazása Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben