Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról"

Átírás

1 OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és másolása, terjesztése tilos.

2 Biztosítási jogviszonyok és a járulékfizetési kötelezettség 2014-ben

3 Munkaviszony A munkajog és a társadalombiztosítás összefüggései: biztosítás kezdő időpontja a biztosítás szünetelése, megszűnése - Fizetés nélküli szabadság, igazolt nem fizetett távollét, igazolatlan távollét, állásidő, stb. több munkáltatóval létesített munkaviszony bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség (Art, Tbj.)

4 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő (a továbbiakban együtt: nevelőszülő) között fennálló foglalkoztatási jogviszony, amely a felek jogait és kötelezettségeit meghatározó írásbeli megállapodással jön létre. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony határozatlan időre jön létre. Kivételesen - helyettesítés vagy egyéb méltányolható ok esetén - a jogviszony határozott időre is létesíthető.

5 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló A nevelőszülőt az Mt a szerinti betegszabadság, az Mt a szerinti szülési szabadság és a saját gyermekére tekintettel az Mt szerinti fizetés nélküli szabadság illeti meg. A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll. Nevelőszülő táppénzre, thgysre és gyedre jogosultsága

6 Biztosítási jogviszonyok Ptk. és a társadalombiztosítás összefüggései: megbízási jogviszony, vállalkozási jellegű jogviszony, ugyanabban a hónapban, ugyanannál a foglalkoztatónál több megbízás felhasználási szerződés

7 Megbízási jogviszony Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. 7. -a alapján nem állapítható meg vagy az vitatott, akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát, teljesítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot, ha sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig (esedékességéig) eltelt időtartamot kell figyelembe venni. Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, illetőleg a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból - ideértve az előleget is - a személyi jövedelemadó előleg alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt.

8 Előadóművész biztosítása Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálásánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn, azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. Választott tisztségviselő biztosítása A Tbj. 5. -ának (2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni, amely a választás napjától a díj fizetéséig, illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifizetésének napjáig, vagy ha a tisztség megszűnt, akkor a tisztség megszűnésének napjáig eltelt.

9 Biztosítási jogviszonyok választott tisztségviselők Gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának tagja; helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a FT 30 %-át.

10 Adószámos magánszemély Hallgatói munkaszerződés Biztosítási jogviszonyok Biztosítási jogviszony bejelentési kötelezettsége: - munkaviszony esetében (rendszeres, eseti) - megbízási, vállalkozási jogviszony esetében, - választott tisztségviselők esetében

11 Speciális jogviszonyok Kisadózó vállalkozó (katás) jogállása, biztosítási jogviszonya: -főállású katás -nem főállású katás: heti 36 órát elérő munkaviszonyban áll, kiegészítő tevékenységet folytató, Uniós rendeletek alapján külföldön biztosított, kétoldalú szoc.pol, ill. biztonsági egyezmény alapján más államban biztosított, aki I.,II, III. csoportos rokkantsági nyugdíjas volt és most rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, aki rokkantsági ellátásban részesül és 50%-os egészségkárosodása van, más vállalkozásban (nem kieges.) egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve az is, ha máshol főállású katás.

12 Speciális jogviszonyok Kisadózó vállalkozó (katás) jogállása, biztosítási jogviszonya -katás egyéni vállalkozó biztosításának szüneteltetése 2013-ban és 2014-ben -katás jogviszonnyal egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a katás biztosítás megítélése -biztosítási jogviszonyban álló katás bejelentési kötelezettsége

13 Speciális jogviszonyok Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetők (ekhozók) Kizárólag az Ekho-tv-ben felsorolt foglalkozási körben munkát végzők ekhozhatnak Pl.: műfordító, tolmács,újságíró, író,zenész, énekes,rendező, operatőr,színész, 2014-től bővült a kör a hivatásos sportolóval, sportmunkatárssal,stb. Ekho választás feltétele: Munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, ha az általános szabályok szerint megfizeti a minimum közterheket kizárólag eü. szolgáltatásra, baleseti eü. szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosultak

14 Speciális jogviszonyok szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagok (kizárólag eü. szolgáltatásra jogosult) iskolai szövetkezet tanuló, hallgató tagja: nem biztosított. Járulékok és a foglalkoztatói kötelezettségek tekintetében a Tbj. 5. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak az a személy minősül, aki: a) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik, b) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy c) az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

15 Speciális jogviszonyok Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzők: - nem biztosítottak, kizárólag baleseti eü, szolgáltatásra, nyugellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultak Háztartási munkára létesített munkavégzés: - nem biztosítottak, de ez függ attól, hogy a foglalkoztató a havi Ft regisztrációs díjat befizeti-e, vagy a bejelentési kötelezettséget teljesíti-e.

16 Speciális jogviszonyok A mezőgazdasági őstermelő biztosítása Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, KIVÉVE: 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, 2. az egyéb jogcímen ide nem értve a Tbj. 5. g) pont és a Tbj. 5. (2) bekezdés szerint biztosítottat, 3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

17 Biztosításból kizárt személyek (Tbj. 11. ) külföldi állam MO-ra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselet külföldi állampolgár tagja, Külföldi háztartási alkalmazott, külföldi alkalmazott, képviselet tagjának külföldi családtagja, ha külföldön biztosított, nemzetközi szervezet mentességet élvező tisztségviselője és a vele élő családtagokra, ha ha a kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere, EU-s parlamenti képviselő, hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott képzési program keretében, ill. részeként megszervezett szakmai gyakorlaton lévő hallgató,

18 Biztosításból kizárt személyek MO-n be nem jegyzett külföldi cég MO területén foglalkoztatott harmadik állam állampolgára, aki külföldinek minősül, ha a munkavégzése kiküldetés, kirendelés, munkaerő kölcsönzés keretében történik, ha e munkavégzés a 2 évet nem haladja meg. Speciális rendelkezés től: 2 éven túl a munkavállaló mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, HA A kiküldetés, kirendelés, kölcsönzés kezdetekor olyan előre ne látható körülmény következik be, amely alapján 2 évnél hosszabb lesz a MOi munkavégzés és a körülmény a munkavégzést követő 1 éven belül következik be ÉS ezt a munkavállaló a NAV-nak 8 napon belül bejelenti.

19 A biztosítás szünetelése és jogkövetkezményei Szünetel a biztosítás: a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha: aa) a fizetés nélküli szabadság idejére terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe. b) az igazolatlan távollét időtartama alatt, c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt, d) az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, továbbá, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette,

20 A biztosítás szünetelése és jogkövetkezményei Szünetel a biztosítás: e) az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt, f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt, g) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt, h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt, i) az a) h) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

21 A tanulószerződés szüneteltetése Nem áll fenn a biztosítás azon időszakban, amely alatt a szakképző iskola tanulója tanulmányait ténylegesen nem folytatja: Ha a szakképző iskolai tanuló tanulószerződése a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 54. (1) bekezdése alapján szünetel (tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a szülési szabadsága esetén), ha iskolai tanulmányait nem folytatja. A tanulószerződés szünetelése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra nem jogosult, és ha a tanulószerződés szünetel, a kifizető a tanulószerződésben meghatározott díjat nem fizeti a tanuló részére, továbbá a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés megszervezési kötelezettsége. Járulék alapot képező jövedelem.

22 A biztosítás hiánya, illetve szüneteltetésének jogkövetkezményei Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj 16. (1) bekezdésének a) p) és s) w) pontja, valamint a 13. szerint sem jogosult, köteles havi Ft, napi 227.-Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. A kötelezettség további feltétele, hogy a természetes személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább 1 éve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik MO területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb 90 napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett MO területén bejelentett lakóhellyel. Nem változott a 45 napos szabály és az sem, hogy szünetelés esetén a következő naptól kell az eü.szolg.járulékot megfizetni! Szünetelés bejelentése, igazolás kiadása és a Tb. Igazolványba történő bejegyzése

23 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és a járulékfizetéssel kapcsolatos változások A Tbj. 39. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy, ha utólagosan mentesül a járulékfizetés alól, akkor a Taj száma érvénytelenítésre kerül. (Ebtv. 66. (8) bek.) Ha az érvénytelenítés előtt úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatás, hogy arra nem volt jogosult, akkor annak költségei meg kell térítenie.

24 Járulékfizetés A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni.

25 Táppénz-egyharmad megfizetése A foglalkoztató a Tbj. 5. -ban említett biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifizetett, más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján folyósított táppénz összegéről, a folyósítás időpontjáról az ellátásban részesülő személy nevének, TAJ-számának, valamint a foglalkoztató nevének, adószámának megjelölésével az ellátás kifizetésével egyidejűleg tájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok mint kifizetőhelyek esetén az OEP-et, a táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása céljából.

26 Nyugdíjas biztosítása és járulékfizetése A Tbj ában említett saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a Tbj. 4. -a f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdő napját követően létesített biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján a számára kifizetett járulékalapot képező jövedelem után fizet 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 %-os nyugdíjjárulékot. Nyugdíj mellett munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, ill. választott tisztségviselőként munkát végzők biztosítása és járulékfizetése. A kiegészítő tevékenységet végző nem biztosított. Akkor fizet nyugdíjjárulékot, ha van jövedelme, kivétje.

27 Társas vállalkozók biztosítása és járulékfizetése Minimum utáni járulékfizetési kötelezettség Járulékfizetés alóli mentességek Gyed, gyes, gyet, ápolási díj folyósítása alatti munkavégzésnél fizetendő járulékok Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén a társas vállalkozó járulékfizetése Ügyvezetők esetében a thgys, gyed folyósítása

28 Egyéni vállalkozók Minimum utáni járulékfizetési kötelezettség Evaadózó vállalkozó járulékfizetése Járulékfizetés alóli mentességek Gyed, gyes, gyet, ápolási díj folyósítása alatti vállalkozói tevékenység folytatása esetében fizetendő járulékok Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén az egyéni vállalkozó járulékfizetése Egyéni vállalkozó thgys, gyed folyósítása

29 Egyidejűleg fennálló jogviszonyok és a járulékfizetés szabályai Egyidejűleg fennálló munkaviszonyok Munkaviszony fennállása alatt megbízási jogviszony A biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alakulása, ha az egyidejűleg fennálló jogviszonyok közül a biztosított csak az egyik biztosítási jogviszonyában jogosult táppénzre Tb. Igazolvány vezetése

30 Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Kezdő őstermelő járulékfizetése Évi 8 millió Ft. alatti bevétellel rendelkező járulékfizetése Évi 8 millió Ft. feletti bevétellel rendelkező járulékfizetése Járulékfizetés alóli mentességek Őstermelő esetében thgys, gyed folyósítás korlátai Gyed, gyes, gyet folyósítása alatti munkavégzés során fizetendő járulékok

31 Katás biztosítása és járulékfizetése Főszabály, hogy a katás Ft kisadót fizet, DE nyilatkozattal vállalhatja magasabb: Ft kisadó fizetését. Az a katás, aki Ft kisadót fizet, annál a pénzbeli ellátás alapja Ft, aki a magasabb, azaz a Ft kisadót fizetését vállalta, annál a pénzbeli ellátás alapja Ft.

32 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és a járulékfizetéssel kapcsolatos változások Nem fizet Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységet végző, ha: a) keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, b) fogvatartott, c) állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, d) ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, e) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, f) foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.

33 Pénzbeli ellátások

34 Gyed folyósítás korlátai, a gyed folyósítás felfüggesztése Nem jár a gyermekgondozási díj, ha: a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja; b) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt - munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást, az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül;

35 Gyed folyósítás korlátai, a gyed folyósítás felfüggesztése Nem jár a gyermekgondozási díj, ha: d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el; e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést; f) a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti; g) a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását - ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.

36 Gyed, Gyes melletti munkavégzés a gyermek 1 éves kora után és a táppénz összege Korlátlan időben lehet munkát végezni a Gyed folyósítása mellett (Gyes mellett is) Ha a biztosított a Gyed, illetve a Gyes alatti munkavégzés során keresőképtelenné válik, akkor táppénzt, gyermekápolási táppénzt kaphat. Az ellátás összegét az általános szabályok szerint kell megállapítani: -tényleges jövedelem, -szerződés szerinti jövedelem, -kedvezményszabály

37 Táppénz, thgys és gyed összege munkáltató váltás esetén Csak a táppénzre jogosultság napján fennálló jogviszonyában elért jövedelem vehető figyelembe. Munkáltató váltás fogalma 2013-ban és 2014-ben

38 Munkáltató váltás A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult az Ebtv. 48/A. (1) bekezdés szerinti folyamatos biztosítási időn belül (30 naptári nap) ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Külön törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával.

39 Munkáltató váltás I től A 30 nap alkalmazása = köztes időben folyósított ellátások nem vehetők figyelembe Ugyanazon jogviszony definiálása II től ig: ig nem volt 30 nap és nem volt ugyanazon jogviszony!

40 Táppénz összegének megállapítása Táppénz naptári napi átlagának megállapítása: 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra - az egyéni és társas vállalkozóknál jogszabályváltozás 2014-től! 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: törhavi jövedelem számítása 3. Ebtv. 18. (6a) vagy (6b), attól függ, hogy van-e a táppénz jogosultságot megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási ideje - kétféle folyamatos biztosítási idő alkalmazása -szerződés szerinti jövedelem megállapítása: munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni és társas vállalkozó, őstermelő esetében és órabéres munkavállaló esetében 4. Kedvezményszabály alkalmazása 5. Ugyanabban az évben ismételten keresőképtelen biztosított táppénzének megállapítása 6. Táppénz maximum megállapítása

41 Nem rendszeres jövedelem figyelembe vétele Kizárólag akkor vehető figyelembe a nem rendszeres jövedelem, ha van 180 napi rendszeres jövedelem Alkalmazása a thgys-nél, a táppénznél és a gyednél egyaránt Nem rendszeres jövedelem fogalma Keresetveszteség elbírálása

42 Kedvezményszabály új alkalmazása től: Ha azért nincs 180 napi jövedelem az irányadó időszakban mert tp, thgys, gyed-ben részesült, akkor a korábban folyósított ellátás alapja lesz a tp, vagy a gyed alapja, ha az kedvezőbb mint az Ebtv. 48. (6a) bek. alapján megállapított (tényleges vagy szerződés szerinti jövedelem) jelen naptári napi alap ig: - vizsgálni kellett, hogy a korábban folyósított ellátás: -a minimálbérnél kevesebb = Ebtv. 48. (6a) bek. -a minimálbérnél több = a korábban folyósított ellátás az alap -a minimálbérrel egyező = a korábban folyósított ellátás az alap

43 Betegszabadság és a táppénzre jogosultság Az Mt. szabályai alapján kell a betegszabadságot megállapítani A táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól jár (táppénz nem jár kategória, ha megkapta a bérét) Tanulószerződéses diákok betegszabadsága és táppénze Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló betegszabadsága és pénzbeli ellátásra jogosultsága

44 Vállalkozók táppénze Mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók esetében az osztószám alakulása táppénz számításnál:! nem csökkenthető az osztószám a jövedelemmel el nem látott időszakkal Ha nincs 180 napi jövedelem, akkor a táppénz naptári napi átlagának megállapítása: Ebtv. 48. (6a) vagy (6b) alapján

45 Szülési szabadság terhességi-gyermekágyi segély Szülési szabadág kiadása a március közepén módosított Munka törvénykönyve szerint A 6 -os keresőképtelenségi kód estén járó táppénz és/vagy jogosultság esetén terhességi-gyermekágyi segély Terhességi-gyermekágyi segély: - ugyanazon gyermek után - ugyanazon időszakra több személy részére? Thgys a szülési szabadság hátralevő időtartamára Mi a teendő, ha anya biztosított, de nem jogosult thgys-re? Mi a teendő, ha anya nem kér thgys-t de apa erre az időre gyed-et szeretne? Jogosult thgys-re, de nem jár az ellátás? (közös megegyezéssel megszűnik a jogviszony a thgys alatt, előtt vagy felmentési idő a thgys folyósítása alatt)

46 Terhességi-gyermekágyi segély összege Thgys naptári napi átlagának megállapítása: 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: Minimálbér 2x-sének 30-cad része, kivéve, ha a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme nem éri el a minimálbér 2x-esét 4. Álláskeresési támogatás alatti szülésnél a thgys-t a Ft minimálbér alapján kell megállapítani, DE a thgys naptári napi alapja nem haladhatja meg a az álláskeresési támogatás alapját képező összeg 30-cad részét. 5. Kétféle számítási módszer /mikor változik a thgys összege? - munkáltató váltás miatt - megszűnt biztosításból származó jövedelem beszámítása miatt

47 Gyed összege 1. Előző évi jövedelem osztva a biztosításban töltött napok számával, figyelemmel az osztószám csökkentő napokra 2. A jogosultság napját megelőzően visszafelé számított 180 napári napi jövedelem, osztószám: Ebtv. 18. (6a) vagy (6b), attól függ, hogy van-e a gyed jogosultságot megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási ideje 4. Kedvezményszabály alkalmazása 5. Kétféle számítási módszer /mikor változik a gyed összege? - munkáltató váltás miatt - megszűnt biztosításból származó jövedelem beszámítása miatt 6. Gyed maximum

48 Kétféle thgys és gyed számítása Ha a gyermek előtt született, akkor ki kell számítani a előtti és a től hatályos szabályok alapján is a thgys-t és a gyed-et. Kétféle számítás = több adminisztráció, DE: nem lehet ellátatlan a kismama! Megállapítjuk a jelenleg fennálló munkáltató adatai alapján Megállapítjuk a hozott adatok alapján Megállapítjuk melyik a kedvezőbb és azt folyósítjuk

49 Gyed maximum Gyermekenként külön-külön kell a gyed maximumot megállapítani. Egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetében a maximumot össze kell számítani, ezért: = FONTOS = hogy az egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetében ki folyósítja a gyedet!

50 A munkáltató Gyed tovább folyósítása Ki folyósít? B munkáltató GYED folyósító Táppénz, GYÁP folyósító TB. kifizetőhely TB. kifizetőhely B munkáltató B munkáltató A biztosítási jogviszony megszűnt Jelenleg biztosított TB. kifizetőhely A biztosítási jogviszony megszűnt Nem TB. kifizetőhely Jelenleg biztosított B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv Nem TB. kifizetőhely A biztosítási jogviszony megszűnt Nem TB. kifizetőhely Jelenleg biztosított B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv B munkáltató székhelye szerint illetékes Szakigazgatási szerv Nem TB. kifizetőhely TB. kifizetőhely B munkáltató B munkáltató A biztosítási jogviszony megszűnt Jelenleg biztosított

51 Jogesetek Egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében a megszűnt biztosítási idő beszámítása Pl: Mv: ig. A mv től, B mv től Egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében a thgys és a gyed jogosultsághoz az iskolai tanulmányok idejének beszámítása Pl: Szülés: jén. A Mv től B Mv tól C Megbízás től Iskolai tanulmányok ig.

52 Jogesetek Gyed továbbfolyósítása megszűnt biztosítási jogviszony esetében Pl: Mv megszűnt én. Szült: jén Gyedre jogosult ig. Gyed felfüggesztve től. Gyedet ismét kéri től Gyed jogosultság feléledése munkavégzés esetén Pl: Szült: jén. Mv ig. Thgys passzív jogon, utána Gyesben részesült. Munkát végez től és kéri a gyedet.

53 Választás az ellátások között Thgys vagy gyes? Thgys vagy gyed? Biztos, hogy választani kell az ellátások között? Lehet, hogy mindkét ellátást folyósítani kell? Mikor és hogyan jár egyidejűleg több ellátás?

54 Baleseti táppénz összegének megállapítása től a baleseti táppénz naptári napi átlagénak megállapításánál nem vehető figyelembe: A távolléti díj és az az időtartam amelyre azt kifizették, A törzsgárda jutalom, jubileumi jutalom, végkielégítés valamint azon juttatás amely nem a végzett munkáért, tevékenységért került kifizetésre (pl. felmentés idejére kifizetett munkabér, járulékköteles lakbértámogatás, szülési támogatás, stb.) Évi rendes szabadság (apa napok is) esetében a péntek utáni szombat vasárnap is osztószám csökkentő. Egyéb távollét esetében más az eljárás!

55 Pénzbeli ellátásokat érintő további változások Szerződés szerinti jövedelem megállapítása: Órában megállapított munkabér esetében a havi szerződés szerinti jövedelem = órabér x 174. A jövedelem havisítása : 6 munkanapnál kevesebb tényleges jövedelem esetében havi jövedelmet kell megállapítani = 5/2-es munkarend szerint Munkaviszony, megbízási jogviszony, őstermelő, egyéni és társas vállalkozó esetében is ezt kell alkalmazni!

56 Diplomás gyed -re jogosultság Például: Thgys-re jogosult de gyed-re nem, akkor választása szerint diplomás gyed-et kaphat a gyerek 1 éves koráig. Anya thgys-re jogosult, gyed-re nem, de apa diplomás gyed-re igen, akkor 168 nap után az apa kérheti a diplomás gyed-et. Anya jogosult thgys-re, de kevesebb az összege, mint a diplomás gyed-é, akkor a kedvezőbb diplomás gyed-et választhatja.

57 Diplomás gyed összege A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér ( Ft), a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum ( Ft) 70 százaléka. Azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt diplomás gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Vhr. 26/D. (3) bek.)

58 Biztosított őstermelők ellátásai Kétféle őstermelői jogviszony: 1. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett 2. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett Őstermelő táppénz, baleseti táppénz, thgys, gyed jogosultsága

59 Gyermekápolási táppénz től az apa, illetve az anya is igénybe veheti Anya kap gyedet = apa gyápot igényel Anya kap gyedet = anya gyápot igényel Anya gyesen = apa gyápot igényel Apa gyesen = anya gyápot igényel Nagyszülő gyesen = apa gyápot igényel Gyáp napok száma és a nyilvántartása

60 Nevelőszülők jogállása és ellátásokra való jogosultsága Nevelt gyermeke után jár-e ellátás részére Biztosítási jogviszony alapján táppénzre jogosultsága Saját gyermek után thgys, gyed Többes jogviszonyban álló esetében az ellátásokra való jogosultság

61 Ekho-s biztosított táppénze Munkaviszonyban ekhozik Egyidejűleg fennálló másik jogviszonyában ekhozik Ellátás alapként milyen jövedelem vehető figyelembe akkor, ha az irányadó időszakban táppénzben részesült

62 től változás! Katások táppénze Főfoglalkozású katás = biztosított Ft kata = Ft ellátás alap Ft kata = Ft ellátás alap Nem főállású katás = Ft a kata = nem biztosított!

63 Jövedelemigazolás és a Tb. Igazolvány A jövedelemigazolást kizárólag írásbeli kérésre kell kiadni. A Tb. Igazolványba a diplomás gyedet be kell vezetni, ha 30 napon belül biztosított volt. Kifizetőhely adatszolgáltatása től A folyósított diplomás gyedről 8 napon belül adatot kell szolgáltatni az egészségbiztosító felé.

64 Ügyintézési határidő Ügyfélbarát közigazgatás = ügyfélbarát kifizetőhely 30 nap ügyintézési határidő 21 naptári napra módosult Marad a 18 napos ügyintézési határidő is! től nincs bérfizetési nap a táppénz folyósításánál! Pénzbeli ellátás iránti kérelem = 5 napon belül továbbítani kell a kifizetőhely részére

65 Ellátások igénylésével kapcsolatos eljárás Kérelemre indul a GYED tovább folyósítása, azonban nem új igényként kell elbírálni, mert a korábban folyósított GYED-et fogja visszakapni. Egyszerűsített határozat jelentősége Vigyázat: ha Gyest kap, akkor a GYES-ről le kell mondania! -Hiánypótlási eljárás keretében meg kell kérni az ügyféltől a GYES megszüntetéséről szóló jogerős határozatot -Amint ezt megküldi az ügyfél, akkor a GYED-et (a korábban megállapított összegben) kell tovább folyósítani -Ha nem küldi meg, akkor elutasító határozat. -Az ellátások elszámolása (GYED-GYES) -MÁK

66 Megváltozott munkaképességűek ellátása: Rokkantsági, ill. rehabilitációs ellátásnál előzetes jogosultsági idő 5 éven belül 1095 nap, vagy 10 éven belül 2555 nap, vagy 15 éven belül 3650 nap. Rokkantsági ellátás megszűnik, ha 3 egymást követő hóban a jövedelme meghaladja a Ft 150%-át ( Ft-ot) (korábban átlagjövedelem volt) Vállalkozóknál, ha a főtevékenységhez legalább középfokú végzettség kell, akkor a garantál bérminimum 150%-át ( Ft) kell figyelni.

67 Köszönöm a figyelmet!

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Gyermekek utáni ellátások

Gyermekek utáni ellátások Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Gyermekek utáni ellátások Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 ÖSSZEFOGLALÓ 5 GYERMEKEK

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben