Támogató szolgálat Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogató szolgálat Szakmai programja"

Átírás

1 0 I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, elssorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Személyi segít szolgálat szervezése és mködtetése, amely segítséget nyújt: az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelel egészségügyi, szociális ellátásokhoz, valamint a fejleszt tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása; segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak ersítéséhez speciális, önsegít csoportokban való részvételükhöz; egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan; segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadids kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása; a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhetségének, igénybevételének elsegítése. Szállító szolgálat mködtetése: az alapvet szükségletek kielégítését segít szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhetségének igénybevételének elsegítése 1

2 0 Információ nyújtása, tanácsadás: A fogyatékkal él személyeket érint eseményekrl, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésére álló és folyamatosan frissített és bvített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy a kliens részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetségének biztosítása; A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Koncepció, szükségesség Jelenleg Komárom Esztergom Megyében a súlyos fogyatékos emberek száma hozzávetlegesen 3038 f. Magasabb összeg családi pótlékra 4146 f jogosult. (a megyei államkincstár adatai szerint) Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulásba csatlakozott települések száma 9. A kilenc településen ember él. A megye lakosságának 17, 3 százaléka. A települések a Duna vonalán helyezkednek el, Dömöstl, Sütt településig. Az Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulásba tartozó települések, Dömös, Pilismarót, Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót, Sütt. A jelzett kistérségen belül, a fogyatékossággal él népességre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre. A társintézmények, valamint az egészségügyi intézményekben még csak hozzávetleges adatok sem állnak rendelkezésre. Támogató szolgálatunk életrehívása azért vált szükségessé, mert az ismert és jelenleg a családsegít, gyermekjóléti szolgálatunkkal kapcsolatban álló fogyatékos klienseink, illetve a társintézmények által jelzett esetek kapcsán mikrotérségünk nem tud alapszolgáltatást nyújtani a fogyatékos lakosai számára. Mikrotérség alatt 4 település közigazgatási területét értem. Ez a négy település, Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót és Sütt. A kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat intézményi társulás formájában mind a négy településen biztosítja a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A négy település lakosságszáma f. Jelenleg a négy településen a társintézmények valamint saját intézményünk hozzávetlegesen fogyatékkal, él klienssel áll kapcsolatban. Jelenleg a kistérségben már szolgáltatást nyújtó Támogató szolgálat esztergomi székhellyel rendelkezik és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a fenntartója. Rendkívül jó szakmai kapcsolatunk ellenére sem tudja biztosítani fogyatékkal él klienseink számára a szállítást minden esetben. Esztergom Sütt közötti távolság eléri a 42 km-t. A szállításkor felszámolt térítési díj, gyakran olyan magas hogy a kevés jövedelemmel rendelkez kliens nem tudja kifizetni, fleg akkor, ha helyben, vagy a szomszéd város egészségügyi intézményébe szeretne csak eljutni. 2

3 0 Jelenleg is 5-7 egyedül maradt, mentális és érzékszervi súlyosan fogyatékos kliens napi gondozását végezzük, segítve ezzel azt, hogy saját környezetükben élhessenek. Ezért tartottuk indokoltnak és kezdeményeztük a mikrotársulást fenntartó önkormányzatok képvisel testületeinél a támogató szolgálat mködtetésének szükségességét. A Támogató Szolgálat indokoltságát támassza alá, hogy jelenleg Komárom Esztergom Megyében a Támogató Szolgálatok száma 7 a lakosság szám alapján a jelzett szolgáltatások száma 32 lehetne. A fogyatékos emberek az alkotmány és törvények rendelkezései alapján a társadalom egyenl méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illet jogokkal és lehetségekkel csak jelents nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni Hátrányaik enyhítése, esélyegyenlségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása ügyében a támogató szolgáltatás az egyik legfontosabb szociális szolgáltató szervezet. A támogató szolgálatok tekintetében a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának szintjét alapveten három tényez együtthatása határozza meg: 1. a társadalmi kirekesztést ersít körülmények: maga a fogyatékos állapot, illetve annak súlyossága alacsony iskolázottsági szint kevés jövedelem a tartós munkanélküliség 2. a társadalmi beilleszkedés érdekében a fogyatékos személy a fogyatékos személy családjának és közvetlen környezete, valamint az érdekképviseleti és szolgáltató szervezetek erfeszítései 3. a társadalmi befogadás eszközei: a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, A szolgáltatások hozzáférhetségének biztosítása A három tényez együtthatásának eredményeként az állapítható meg, hogy napjainkban Magyarországon a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának szintje alacsony, tehát egy nagy, sérülékeny társadalmi csoportról van szó. Nem lehet elfelejteni ugyanakkor a fogyatékos személyek hozzátartozóira nehezed feladatokról sem. A fogyatékos személy (különösen, ha élete során válik fogyatékossá) az esetek többségében lelki válságba kerül. A krízis helyzet egyénenként változó súlyosságú és idtartamú. Ez az állapot gyakran zavart okoz a személyes kapcsolatokban és kapcsolatkészségekben is. Ezért fontos a Támogató Szolgálatok által biztosított segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadids kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításáról, a családi, baráti, közösségi kapcsolatainak ersítéséhez. 3

4 0 Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzi, valamint ellátási szükségleteik. Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás területén fogyatékossággal él személyekre vonatkozóan a következ szükségletek merülnek fel. A gyermekkorú, speciális szükséglet gyermekeknél, a fejleszt óvodai foglalkozás valamint az általános iskolai speciális ellátás, illetve a speciális szakiskolai oktatás több gyermek esetében is csak Esztergomban biztosítható. A reggeli szállításuk, valamint a délutáni haza szállításuk szüleik munkavállalásának lehetségét nyitotta meg. A Máltai Szeretetszolgálat által mködtetett Támogató Szolgálat jelenleg 8 középsúlyos mentálisan fogyatékos kisgyermek szállítását tudja megoldani, több település kimaradt a szolgáltatás igénybevételének lehetségébl, valamint több szül is jelezte igényét az iskolai szállításra, de már nem tudta igénybe venni. Az idre történ szállítás, valamint a távolság nem teszi lehetvé a kétfordulós szállítás lehetségét. A fiatalfelnttek körében a foglalkoztatás, valamint a tanulás lehetségét tudjuk megnyitni a Támogató Szolgálat mködésével. Az idsebbek, az egészségügyi ellátáshoz jutás, hivatalos ügyek intézésénél veszik leginkább igénybe a szolgáltatást. Demográfiai mutatók hiányában a munkánk és tapasztalatunk azt mutatja, hogy a fogyatékkal, él klienseinkkel való aktív segít tevékenység, egyre több fogyatékkal él embert ösztönöz arra, hogy felkeresse szolgáltatásainkat. Izolációjuk, egyre csökken, egyre aktívabbak, abban hogy igényeljék szolgáltatásainkat. Személyes segítési szolgáltatás, az egyedül álló, vagy egyedül maradt nagyobb részt mentálisan sérült emberek mindennapjait segíti, valamint ezzel a szolgáltatással nagyobb esélyük van életük leélésére saját környezetükben. A társadalmi kirekesztettséghez vezet veszélyeztet tényezk közül több is megjelenik a célcsoport tagjainak életében. Ezek közül a legfontosabbak az alacsony jövedelem, a tartós munkanélküliség, tartós egészségügyi problémák, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak fogyatékosságukhoz. Ezek mögött a tényezk mögött több probléma is meghúzódik: o Az alacsony jövedelmi szint, amely a rövid vagy egyáltalán nem létez szolgálati idbl, valamint a fogyatékosságból következen megkapható állami ellátásokból adódik, valamint a munkaerpiacról történt kirekesztdésbl. o Az akadálymentes környezet hiánya, amely sokukat korlátozza a mozgásban, és többek között a munkavállalásban is. Szolgáltatásunk egyik eleme pontosan erre próbál választ adni. o Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó pharmako és egyéb terápiás eszközök költsége igen magas, amely a támogatások ellenére is komoly terhet ró a célcsoport tagjaira. 4

5 0 A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következ személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja ellátási területünkön: o Alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti ellátás, támogató szolgálat o Nappali ellátás: Gondozási Központ, Idsek Klubja o Szakosított ellátás: Idsek otthona Az ellátottak köre: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt - Bajót területén életvitelszeren tartózkodó, az alábbi fogyatékkal él felnttek és gyermekek. Siketek és nagyothallók: Akiknek hallásvesztesége olyan mérték, hogy a beszédnek hallás útján történ megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthet ejtése elmarad. (hallási fogyatékos) Vakok és gyengénlátók: Akiknek segédeszközzel vagy mtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal, rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (látási fogyatékos) Értelmi fogyatékosok: Akiknek értelmi akadályoztatása genetikai, illetleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelzen bekövetkez súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mérték. Mozgásszervi fogyatékos: Akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értékétl függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejldés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékosok: Az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van január. 01 tl az III. törvény módosításának megfelelen vizsgáljuk a szociális rászorultság állapotát. E szerint a támogató szolgáltatás igénybevétele során a szociálisan rászorultnak minsül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet: o Az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal o Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 5

6 0. A szolgáltatás igénybevételének módja: A Támogató Szolgálat igénybevétele önkéntes, az igényl illetve a törvényes képviselje, családtag, ismers, házi orvos, önkormányzati és nem állami szervezetek bejelentése alapján, de kizárólag maga a fogyatékos személy kérelmére. A bejelentkezés lehet személyesen, írásban, telefonon, esetleg -en keresztül is. Új ügyfelek jelentkezésekor a fogyatékkal él ember igényeinek a támogató szolgálat lehetségeinek és kapacitásának figyelembevételével a Támogató Szolgálat vezetje dönt a szolgáltatás nyújtásáról. Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások körébl mire és milyen idtartamban tartanak igényt. Természetesen a segítk munkájuk során nem pótolhatják a hiányzó családtagokat, tevékenységük csak kiegészít lehet. Szolgáltatási kérelmet a 9/1999. (XI. 24) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérelmeznie a szolgáltatást igénybe venni kívánó fogyatékkal él személynek, illetve kiskorú vagy gyámság-gondnokság alatt álló személyek esetében a helyettük jogilag képviseletet ellátó személynek. A Támogató Szolgálatra történ igénybejelentés után egyszersített elgondozást végzünk a kérelmez lakásán, és a helyszínen tájékozódunk a kérelmez életkörülményeirl, szociális helyzetérl, egészségi állapotáról és mérlegeljük azt, hogy a szolgáltató vagy intézmény által nyújtott szolgáltatást megfelel-e a személy állapotának és szükségleteinek. Az elgondozásról a fentiekben hivatkozott rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapot töltjük ki. A támogató szolgálat vezetje írásban értesíti az igénybevevt az ellátás biztosításáról, és errl a fentiekben hivatkozott rendelet 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevt. A szociális rászorultság vizsgálata alapján a Támogató Szolgálat vezetje e rendelet 7. számú mellékletét kitölti, a nyilatkozat egy példányát az igényl részére átadja. Az átadással egyidejleg az igénylt tájékoztatja arról, hogy a szolgáltatást részére a szolgáltató biztosítjae, illetve elkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Megállapodást. A megállapodás kitér a személyes adatok feltüntetése mellett az elvégzend feladatokra, az idtartamra, a fogyatékkal él ember által fizetett térítési díjra, a fizetési módokra, a fellebbezés lehetségére, az ellátottjogi biztos megnevezésére, valamint az adatok korlátozott felhasználására 3. személyt illeten. A megállapodásban felsorolt tevékenységek a tevékenységi kódok listája alapján kerülnek rögzítésre. Ha a szolgáltatást igényl a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultság alapját képez iratokkal a Támogató Szolgálat vezetjének döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorulókra vonatkozó szabályok szerint, kaphatja a szolgáltatást. Ha az igénybe vev a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát, igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamen hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Ha az igénybe vev a szociális rászorultságát, igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamen hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni. 6

7 0 Személyi segít szolgálat: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt Bajót közigazgatási területén, fogyatékkal élk vehetik igénybe. A megállapodásban felvállalt feladatok elvégzésének biztosításáért a Támogató Szolgálat vezetje a felels, a személyi segít kiválasztásában az ellátott is képviseli igényeit. A szolgáltatás igénybevétele folyamán a segített aláírásával igazolja a gondozási naplóban a szolgáltatások elvégzését és jogosságát, majd ennek alapján a Támogató Szolgálat Vezetje napi, havi elszámolásokat tart nyilván. Az igényekben vagy az állapotban történ bármilyen változást a személyi segít vagy az igénybevev jelzi a Támogató Szolgálat Vezetjének, aki a szükségletekhez igazítja a feltételeket, illetve tájékoztatást ad a szükséges szolgáltatásokról. A személyi segítséget igénylk esetében az ellátottal közösen készített egyéni gondozási tervet készítünk, amit az ellátott is jóváhagy. A gondozási terveket évente felülvizsgáljuk, illetve állapot rosszabbodás esetén aktuálisan megváltoztatjuk. Szállító szolgáltatás: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt Bajót közigazgatási területén, fogyatékkal élk vehetik igénybe. A szállítási igényt három nappal elre kell jelezni a Támogató Szolgálat Vezetjénél. végzi a diszpécseri feladatokat és adja ki a gépkocsivezetnek a megrendelést az egyeztetett igények figyelembevételével. Feltorlódott igények esetén az vezet az igények rangsorolását a következ szempontok alapján végzi. A rendszeresen jelentkez igények, illetve az iskola, munkába, gyógykezelésre történ eljutás elnyt élvez. A mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése. Pl..: hivatalos ügyek intézése, orvos, gyógytorna, szakrendelés, fürd, fodrász, könyvtár, bevásárlás. A kapacitás telítettsége miatt csak ezután elégítjük ki a rekreáció körébe tartozó, és az alkalmi igényeket. A szolgáltatást Mercedes Vito 9 személyes gépkocsival, valamint Opel Corsa személyautóval végezzük., mely alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával és ún. 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A gépkocsi rendelkezik kötelez biztosítással és CASCO biztosítással is. A szolgáltatás mködéséhez az alábbi adminisztrációs eszközök kerülnek alkalmazásra: o Menetlevél (a gépkocsivezet vezeti) o Gondozási napló (személyi segít vezeti) o Diszpécsernapló: (A támogató szolgálat vezetje vezeti) o Készpénzfizetési számlatömb: a térítési díj fizetése minden alkalommal a szolgáltatás igénybevétele után a gépkocsivezetnél történik. Amennyiben a kliensnek ÁFA-s számlára van szüksége azt utólag levélben, kézbesítjük részére. o Szállítási adatfelvételi lap: a támogató szolgálat vezetje tölti ki o Megállapodás: a támogató szolgálat vezetje tölti ki, és a szolgáltatást igénybe vev aláírásával lép érvénybe. 7

8 0 Információnyújtás, tanácsadás A támogató szolgálat alapfeladatai, közé tartozik az információs tanácsadás. Ezen szolgáltatás célja, hogy a fogyatékossággal él személyek hozzájussanak minden információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljenek problémáik megoldásakor és társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben, megvalósulhasson. Az információs tanácsadás során az igénybe vev egyrészt konkrét kérdéseire kap választ, másrészt felvilágosítást kap arról, hogy ügyeinek elintézéséhez hol talál megfelel segítséget. Az információs tanácsadás telefonon, levélben, ben és személyesen vehet igénybe. A szolgáltatást a támogató szolgálat személyi segítje végzi. Az információs tanácsadáshoz a támogató szolgálatnak számítógépes adatállomány áll rendelkezésre. Az információs tanácsadás igénybevétele ingyenes. A szolgáltatás mködéséhez az alábbi adminisztrációs eszköz kerül alkalmazásra: o Támogató szolgálat információnyújtás tanácsadás adatlap Térítési díj adatok: A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj február. 15.-tl a szállítási térítési díj szociálisan nem rászorulók esetében 60 Ft./km. Személyi térítési díj: 200 Ft. /óra a térítési díj mértékét a szolgáltatás fenntartója rendeletben állapítja meg. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minsül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül személy. Kiskorú igénybevev esetén a vele közös háztartásban él szülk egy fre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybevev rendszeres havi jövedelmének 30%-át, kiskorú esetében az egy fre jutó rendszeres jövedelem 20%-át. Az intézmény szervezeti felépítése: A Szolgáltató fenntartójának neve: Lábatlan Város Önkormányzatának Képvisel-testülete Bajót Község Önkormányzatának Képvisel-testülete Sütt Község Önkormányzatának képvisel-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képvisel-testülete A fenntartó önkormányzatok székhelye: 2541 Lábatlan, József A u Bajót, Kossuth L. u Sütt, Templom tér Nyergesújfalu, Kossuth L. u

9 0 Intézmény neve, címe, székhelye: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Támogató szolgálat székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5. Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytat, gazdálkodási feladatait Lábatlan Város Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja látja el. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat integrált intézmény, amely szervezetileg, három szakmailag különálló egységre tagolódik el. Családsegít szolgálat, Támogató szolgálat, valamint Gyermekjóléti szolgáltatásra. Az integráció formája, ellátási típusok együttmködésének rendje, szervezeti ábra. Az intézményvezetje a szolgálat egyszemélyi felels vezetje. Munkáját a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelen végzi. Munkáltatói és fegyelmi jogkörébe tartoznak a szolgálat munkatársai. Felels a szolgálat színvonalas mködéséért, fejlesztéséért, a gazdálkodásért, jogszabályok és helyi rendeletek által hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért. A támogató Szolgálat mködésében közremköd személyek az intézményvezetjének közvetlen irányítása alatt végzik munkájukat, amelyrl rendszeresen beszámolnak. Felelsek a szolgálat színvonalas mködéséért, fejlesztéséért, ésszer gazdálkodásért, a tulajdon védelméért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért, az ellátásban részesül személyek emberi és állampolgári jogainak biztosításáért. Figyelemmel kísérik az ellátottak igényeit, megszervezik a fogyatékos személyek szállítását. Szervezeti felépítés: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Támogató Szolgálat Családsegít Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 9

10 0 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Intézményvezetje Támogató szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 2 f személyi segít 1 f gépkocsivezet Családsegít szolgálat 3 f családgondozó 3 f családgondozó Családsegít szolgálat: Szakmailag önálló részegységbl áll, melynek dolgozói létszáma: 3 f, mind a három munkatárs szociálpedagógus diplomával rendelkezik. A Családsegít Szolgálathoz, mint önálló részegységhez tartozó feladat a családsegítés, valamint kijelölt szervként ellátja a RSZS-ben részesülk beilleszkedést, segít programjait. Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat: Önálló szakmai egység, dolgozói létszáma: 3 f. A munkatársak szakmai végzettsége: 2 f szociálpedagógus diplomával, 1 f személyügyi szervez diplomával rendelkezik. A nem szakirányú szakképesítéssel rendelkez segít, szociális alap, majd szakvizsgát tett. A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós szolgáltatás, melyet a szociális munka eszközeivel, a gyermek veszélyeztetésének megelzése, veszélyeztetésének megszüntetése érdekében végzett tevékenység. Feladataink, közé tartozik még az átmeneti nevelésbl a családjához visszakerült gyermek utógondozása, családban történ nevelkedésének elsegítése. A támogató szolgálat a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat szervezetileg különálló szakmai egysége, melynek vezetje a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Intézményvezetje. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat vezetje gyakorolja, munkájukat az intézményvezet irányításával végzik. 10

11 0 A dolgozók helyettesítése az Intézmény vezetjének utasítására, az integrált intézményen belüli átirányítással, az intézmény szervezeti és mködési szabályzatában foglaltak alapján történik. A támogató szolgálat mködésérl az intézményvezet beszámolójában évente tájékoztatja a fenntartó önkormányzatok képvisel-testületeit, valamint Esztergom Nyergesújfalu Kistérségi Tanácsot. A támogató szolgálat munkatársai a következk: o 1 f intézményvezet végzettsége szakvizsgázott szociális munkás (a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat intézményvezetje) o 2 f személyi segít iskolai végzettségük szociális asszisztens és szociális ápológondozó o 1 f gépkocsivezet Az intézményvezet kivételével a személyzet: november 01.-tl szociális asszisztens, január. 03.-tól szociális ápoló-gondozó, a gépkocsivezet, állnak közalkalmazotti jogviszonyban a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal. A szolgáltatás közzétételének módja, formái: Szórólapok Helyi televízió, sajtó közremködése Érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása Háziorvosok tájékoztatása Fogyatékosok lakóotthona, oktatási intézmények, egészségügyi- szociális intézmények értesítése Polgármesteri hivatal hirdettábláján való közzététel Különböz szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás A szolgáltató és az igénybevev közötti kapcsolattartás módja: A fogyatékos személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képviseljével a Támogató szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja: Személyes kapcsolattartás, amely vagy a o Támogató szolgálat irodahelységében, vagy, o Az ellátott lakásán történik Telefon igénybevételével Írásban: minden, a Támogató szolgálattal és a kliensekkel kapcsolatos megállapodásról, értesítésrl, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek 1 példányát megkap a fogyatékos személy vagy gondnoka. 11

12 0 A Támogató Szolgálat kapcsolatot tart. o Munkaügyi központ kirendeltségeivel o Oktatási intézményekkel o Személyes gondoskodást, nyújtó ellátást illetve szakosított ellátást nyújtó intézményekkel o Egészségügyi intézményekkel o Gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával o Fogyatékos személyek érdekképviseletével, civil szervezetekkel A szolgáltatások közül a személyi segítés és a szállítás esetén szükséges a támogató szolgálat és a fogyatékkal él ember közötti folyamatos kapcsolattartás. A kapcsolattartás célja: o A munka minségének ellenrzése és a kliens elégedettségének megismerése o Esetleges konfliktusok kezelése o A szerzdéstl eltér kérések egyeztetése A kapcsolattartás elssorban a vezet feladata. Ez történhet telefonon, személyesen, írásban a személyi segít és a gépkocsivezet útján. A támogató szolgálat rendelkezik vezetékes telefonnal, valamint 3 db mobiltelefonnal, melyek segítségével az ügyfelek gyors és hatékony problémára reagáló ellátása biztosított. Nyitvatartási rend: Hétftl csütörtökig: óráig Pénteken: óráig Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzk jogainak védelme: Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy teljes kör ellátás igénybevételére. A fogyatékkal él személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. A szolgálatnak a szolgáltatásait oly módon kell végeznie, hogy figyelemmel legyen fogyatékos személyeket megillet alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes kör tiszteletben tartására. Az ellátást igénybe vevt megilletik a személyes adatainak védelme. Az ellátottak a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket ill. problémáikat a személyi segítk és a gépkocsivezet felé jelezhetik. A szolgáltatást igénybevevk a fentiek mellett az ellátásra vonatkozó kérdések, problémák, konfliktusok megoldása érdekében az ellátott jogi képvisel segítségét kérhetik. Az ellátott jogi képvisel elérhetségérl a segítknek kötelességük információt nyújtani, valamint az intézmény családsegít szolgálatának társult településein elérhet irodahelységeiben is kifüggesztésre kerülnek. 12

13 0 A feladatellátást végzk kompetenciájukat meghaladó kérdésekben az intézmény vezetjéhez fordulhatnak. Az intézmény vezetje tizenöt napon belül köteles a panasztevt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérl. Amennyiben az intézmény vezetje határidben nem intézkedik, vagy a panasztev nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Amennyiben továbbiakban is vitatja az intézkedést, a szolgáltatás mködési engedélyét kibocsátó szervhez fordulhat. A támogató szolgálat nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. Az III. törvény alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. Speciális jogok: Akadálymentes környezet biztosítása Képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetségeinek megteremtésére Az információhoz, az ellátottat érint legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására Az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására Társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történ kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra. A szociális szolgáltatást végzk jogai: A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat Munkájukat elismerjék Valamint a munkáltató megfelel munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A Támogató Szolgálat munkaköreit betölt személyek közfeladatot ellátó személyeknek minsülnek. Az intézmény vezetje a szolgáltatást végzk részére, biztosítja a továbbképzéseken, továbbá esetmegbeszél csoportokon, valamint munkamegbeszéléseken való részvételt. Lábatlan, november. 18. Csillag Erika Intézményvezet 13

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben