Támogató szolgálat Szakmai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogató szolgálat Szakmai programja"

Átírás

1 0 I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, elssorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Személyi segít szolgálat szervezése és mködtetése, amely segítséget nyújt: az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelel egészségügyi, szociális ellátásokhoz, valamint a fejleszt tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása; segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak ersítéséhez speciális, önsegít csoportokban való részvételükhöz; egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan; segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadids kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása; a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhetségének, igénybevételének elsegítése. Szállító szolgálat mködtetése: az alapvet szükségletek kielégítését segít szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhetségének igénybevételének elsegítése 1

2 0 Információ nyújtása, tanácsadás: A fogyatékkal él személyeket érint eseményekrl, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésére álló és folyamatosan frissített és bvített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy a kliens részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetségének biztosítása; A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Koncepció, szükségesség Jelenleg Komárom Esztergom Megyében a súlyos fogyatékos emberek száma hozzávetlegesen 3038 f. Magasabb összeg családi pótlékra 4146 f jogosult. (a megyei államkincstár adatai szerint) Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulásba csatlakozott települések száma 9. A kilenc településen ember él. A megye lakosságának 17, 3 százaléka. A települések a Duna vonalán helyezkednek el, Dömöstl, Sütt településig. Az Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulásba tartozó települések, Dömös, Pilismarót, Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót, Sütt. A jelzett kistérségen belül, a fogyatékossággal él népességre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre. A társintézmények, valamint az egészségügyi intézményekben még csak hozzávetleges adatok sem állnak rendelkezésre. Támogató szolgálatunk életrehívása azért vált szükségessé, mert az ismert és jelenleg a családsegít, gyermekjóléti szolgálatunkkal kapcsolatban álló fogyatékos klienseink, illetve a társintézmények által jelzett esetek kapcsán mikrotérségünk nem tud alapszolgáltatást nyújtani a fogyatékos lakosai számára. Mikrotérség alatt 4 település közigazgatási területét értem. Ez a négy település, Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót és Sütt. A kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat intézményi társulás formájában mind a négy településen biztosítja a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A négy település lakosságszáma f. Jelenleg a négy településen a társintézmények valamint saját intézményünk hozzávetlegesen fogyatékkal, él klienssel áll kapcsolatban. Jelenleg a kistérségben már szolgáltatást nyújtó Támogató szolgálat esztergomi székhellyel rendelkezik és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a fenntartója. Rendkívül jó szakmai kapcsolatunk ellenére sem tudja biztosítani fogyatékkal él klienseink számára a szállítást minden esetben. Esztergom Sütt közötti távolság eléri a 42 km-t. A szállításkor felszámolt térítési díj, gyakran olyan magas hogy a kevés jövedelemmel rendelkez kliens nem tudja kifizetni, fleg akkor, ha helyben, vagy a szomszéd város egészségügyi intézményébe szeretne csak eljutni. 2

3 0 Jelenleg is 5-7 egyedül maradt, mentális és érzékszervi súlyosan fogyatékos kliens napi gondozását végezzük, segítve ezzel azt, hogy saját környezetükben élhessenek. Ezért tartottuk indokoltnak és kezdeményeztük a mikrotársulást fenntartó önkormányzatok képvisel testületeinél a támogató szolgálat mködtetésének szükségességét. A Támogató Szolgálat indokoltságát támassza alá, hogy jelenleg Komárom Esztergom Megyében a Támogató Szolgálatok száma 7 a lakosság szám alapján a jelzett szolgáltatások száma 32 lehetne. A fogyatékos emberek az alkotmány és törvények rendelkezései alapján a társadalom egyenl méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illet jogokkal és lehetségekkel csak jelents nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni Hátrányaik enyhítése, esélyegyenlségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása ügyében a támogató szolgáltatás az egyik legfontosabb szociális szolgáltató szervezet. A támogató szolgálatok tekintetében a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának szintjét alapveten három tényez együtthatása határozza meg: 1. a társadalmi kirekesztést ersít körülmények: maga a fogyatékos állapot, illetve annak súlyossága alacsony iskolázottsági szint kevés jövedelem a tartós munkanélküliség 2. a társadalmi beilleszkedés érdekében a fogyatékos személy a fogyatékos személy családjának és közvetlen környezete, valamint az érdekképviseleti és szolgáltató szervezetek erfeszítései 3. a társadalmi befogadás eszközei: a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, A szolgáltatások hozzáférhetségének biztosítása A három tényez együtthatásának eredményeként az állapítható meg, hogy napjainkban Magyarországon a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának szintje alacsony, tehát egy nagy, sérülékeny társadalmi csoportról van szó. Nem lehet elfelejteni ugyanakkor a fogyatékos személyek hozzátartozóira nehezed feladatokról sem. A fogyatékos személy (különösen, ha élete során válik fogyatékossá) az esetek többségében lelki válságba kerül. A krízis helyzet egyénenként változó súlyosságú és idtartamú. Ez az állapot gyakran zavart okoz a személyes kapcsolatokban és kapcsolatkészségekben is. Ezért fontos a Támogató Szolgálatok által biztosított segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadids kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításáról, a családi, baráti, közösségi kapcsolatainak ersítéséhez. 3

4 0 Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzi, valamint ellátási szükségleteik. Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás területén fogyatékossággal él személyekre vonatkozóan a következ szükségletek merülnek fel. A gyermekkorú, speciális szükséglet gyermekeknél, a fejleszt óvodai foglalkozás valamint az általános iskolai speciális ellátás, illetve a speciális szakiskolai oktatás több gyermek esetében is csak Esztergomban biztosítható. A reggeli szállításuk, valamint a délutáni haza szállításuk szüleik munkavállalásának lehetségét nyitotta meg. A Máltai Szeretetszolgálat által mködtetett Támogató Szolgálat jelenleg 8 középsúlyos mentálisan fogyatékos kisgyermek szállítását tudja megoldani, több település kimaradt a szolgáltatás igénybevételének lehetségébl, valamint több szül is jelezte igényét az iskolai szállításra, de már nem tudta igénybe venni. Az idre történ szállítás, valamint a távolság nem teszi lehetvé a kétfordulós szállítás lehetségét. A fiatalfelnttek körében a foglalkoztatás, valamint a tanulás lehetségét tudjuk megnyitni a Támogató Szolgálat mködésével. Az idsebbek, az egészségügyi ellátáshoz jutás, hivatalos ügyek intézésénél veszik leginkább igénybe a szolgáltatást. Demográfiai mutatók hiányában a munkánk és tapasztalatunk azt mutatja, hogy a fogyatékkal, él klienseinkkel való aktív segít tevékenység, egyre több fogyatékkal él embert ösztönöz arra, hogy felkeresse szolgáltatásainkat. Izolációjuk, egyre csökken, egyre aktívabbak, abban hogy igényeljék szolgáltatásainkat. Személyes segítési szolgáltatás, az egyedül álló, vagy egyedül maradt nagyobb részt mentálisan sérült emberek mindennapjait segíti, valamint ezzel a szolgáltatással nagyobb esélyük van életük leélésére saját környezetükben. A társadalmi kirekesztettséghez vezet veszélyeztet tényezk közül több is megjelenik a célcsoport tagjainak életében. Ezek közül a legfontosabbak az alacsony jövedelem, a tartós munkanélküliség, tartós egészségügyi problémák, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak fogyatékosságukhoz. Ezek mögött a tényezk mögött több probléma is meghúzódik: o Az alacsony jövedelmi szint, amely a rövid vagy egyáltalán nem létez szolgálati idbl, valamint a fogyatékosságból következen megkapható állami ellátásokból adódik, valamint a munkaerpiacról történt kirekesztdésbl. o Az akadálymentes környezet hiánya, amely sokukat korlátozza a mozgásban, és többek között a munkavállalásban is. Szolgáltatásunk egyik eleme pontosan erre próbál választ adni. o Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó pharmako és egyéb terápiás eszközök költsége igen magas, amely a támogatások ellenére is komoly terhet ró a célcsoport tagjaira. 4

5 0 A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következ személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja ellátási területünkön: o Alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti ellátás, támogató szolgálat o Nappali ellátás: Gondozási Központ, Idsek Klubja o Szakosított ellátás: Idsek otthona Az ellátottak köre: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt - Bajót területén életvitelszeren tartózkodó, az alábbi fogyatékkal él felnttek és gyermekek. Siketek és nagyothallók: Akiknek hallásvesztesége olyan mérték, hogy a beszédnek hallás útján történ megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthet ejtése elmarad. (hallási fogyatékos) Vakok és gyengénlátók: Akiknek segédeszközzel vagy mtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal, rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (látási fogyatékos) Értelmi fogyatékosok: Akiknek értelmi akadályoztatása genetikai, illetleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelzen bekövetkez súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mérték. Mozgásszervi fogyatékos: Akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értékétl függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejldés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékosok: Az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van január. 01 tl az III. törvény módosításának megfelelen vizsgáljuk a szociális rászorultság állapotát. E szerint a támogató szolgáltatás igénybevétele során a szociálisan rászorultnak minsül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet: o Az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal o Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 5

6 0. A szolgáltatás igénybevételének módja: A Támogató Szolgálat igénybevétele önkéntes, az igényl illetve a törvényes képviselje, családtag, ismers, házi orvos, önkormányzati és nem állami szervezetek bejelentése alapján, de kizárólag maga a fogyatékos személy kérelmére. A bejelentkezés lehet személyesen, írásban, telefonon, esetleg -en keresztül is. Új ügyfelek jelentkezésekor a fogyatékkal él ember igényeinek a támogató szolgálat lehetségeinek és kapacitásának figyelembevételével a Támogató Szolgálat vezetje dönt a szolgáltatás nyújtásáról. Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások körébl mire és milyen idtartamban tartanak igényt. Természetesen a segítk munkájuk során nem pótolhatják a hiányzó családtagokat, tevékenységük csak kiegészít lehet. Szolgáltatási kérelmet a 9/1999. (XI. 24) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérelmeznie a szolgáltatást igénybe venni kívánó fogyatékkal él személynek, illetve kiskorú vagy gyámság-gondnokság alatt álló személyek esetében a helyettük jogilag képviseletet ellátó személynek. A Támogató Szolgálatra történ igénybejelentés után egyszersített elgondozást végzünk a kérelmez lakásán, és a helyszínen tájékozódunk a kérelmez életkörülményeirl, szociális helyzetérl, egészségi állapotáról és mérlegeljük azt, hogy a szolgáltató vagy intézmény által nyújtott szolgáltatást megfelel-e a személy állapotának és szükségleteinek. Az elgondozásról a fentiekben hivatkozott rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapot töltjük ki. A támogató szolgálat vezetje írásban értesíti az igénybevevt az ellátás biztosításáról, és errl a fentiekben hivatkozott rendelet 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevt. A szociális rászorultság vizsgálata alapján a Támogató Szolgálat vezetje e rendelet 7. számú mellékletét kitölti, a nyilatkozat egy példányát az igényl részére átadja. Az átadással egyidejleg az igénylt tájékoztatja arról, hogy a szolgáltatást részére a szolgáltató biztosítjae, illetve elkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Megállapodást. A megállapodás kitér a személyes adatok feltüntetése mellett az elvégzend feladatokra, az idtartamra, a fogyatékkal él ember által fizetett térítési díjra, a fizetési módokra, a fellebbezés lehetségére, az ellátottjogi biztos megnevezésére, valamint az adatok korlátozott felhasználására 3. személyt illeten. A megállapodásban felsorolt tevékenységek a tevékenységi kódok listája alapján kerülnek rögzítésre. Ha a szolgáltatást igényl a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultság alapját képez iratokkal a Támogató Szolgálat vezetjének döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorulókra vonatkozó szabályok szerint, kaphatja a szolgáltatást. Ha az igénybe vev a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát, igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamen hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Ha az igénybe vev a szociális rászorultságát, igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamen hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni. 6

7 0 Személyi segít szolgálat: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt Bajót közigazgatási területén, fogyatékkal élk vehetik igénybe. A megállapodásban felvállalt feladatok elvégzésének biztosításáért a Támogató Szolgálat vezetje a felels, a személyi segít kiválasztásában az ellátott is képviseli igényeit. A szolgáltatás igénybevétele folyamán a segített aláírásával igazolja a gondozási naplóban a szolgáltatások elvégzését és jogosságát, majd ennek alapján a Támogató Szolgálat Vezetje napi, havi elszámolásokat tart nyilván. Az igényekben vagy az állapotban történ bármilyen változást a személyi segít vagy az igénybevev jelzi a Támogató Szolgálat Vezetjének, aki a szükségletekhez igazítja a feltételeket, illetve tájékoztatást ad a szükséges szolgáltatásokról. A személyi segítséget igénylk esetében az ellátottal közösen készített egyéni gondozási tervet készítünk, amit az ellátott is jóváhagy. A gondozási terveket évente felülvizsgáljuk, illetve állapot rosszabbodás esetén aktuálisan megváltoztatjuk. Szállító szolgáltatás: Lábatlan Nyergesújfalu Sütt Bajót közigazgatási területén, fogyatékkal élk vehetik igénybe. A szállítási igényt három nappal elre kell jelezni a Támogató Szolgálat Vezetjénél. végzi a diszpécseri feladatokat és adja ki a gépkocsivezetnek a megrendelést az egyeztetett igények figyelembevételével. Feltorlódott igények esetén az vezet az igények rangsorolását a következ szempontok alapján végzi. A rendszeresen jelentkez igények, illetve az iskola, munkába, gyógykezelésre történ eljutás elnyt élvez. A mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése. Pl..: hivatalos ügyek intézése, orvos, gyógytorna, szakrendelés, fürd, fodrász, könyvtár, bevásárlás. A kapacitás telítettsége miatt csak ezután elégítjük ki a rekreáció körébe tartozó, és az alkalmi igényeket. A szolgáltatást Mercedes Vito 9 személyes gépkocsival, valamint Opel Corsa személyautóval végezzük., mely alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával és ún. 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A gépkocsi rendelkezik kötelez biztosítással és CASCO biztosítással is. A szolgáltatás mködéséhez az alábbi adminisztrációs eszközök kerülnek alkalmazásra: o Menetlevél (a gépkocsivezet vezeti) o Gondozási napló (személyi segít vezeti) o Diszpécsernapló: (A támogató szolgálat vezetje vezeti) o Készpénzfizetési számlatömb: a térítési díj fizetése minden alkalommal a szolgáltatás igénybevétele után a gépkocsivezetnél történik. Amennyiben a kliensnek ÁFA-s számlára van szüksége azt utólag levélben, kézbesítjük részére. o Szállítási adatfelvételi lap: a támogató szolgálat vezetje tölti ki o Megállapodás: a támogató szolgálat vezetje tölti ki, és a szolgáltatást igénybe vev aláírásával lép érvénybe. 7

8 0 Információnyújtás, tanácsadás A támogató szolgálat alapfeladatai, közé tartozik az információs tanácsadás. Ezen szolgáltatás célja, hogy a fogyatékossággal él személyek hozzájussanak minden információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljenek problémáik megoldásakor és társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben, megvalósulhasson. Az információs tanácsadás során az igénybe vev egyrészt konkrét kérdéseire kap választ, másrészt felvilágosítást kap arról, hogy ügyeinek elintézéséhez hol talál megfelel segítséget. Az információs tanácsadás telefonon, levélben, ben és személyesen vehet igénybe. A szolgáltatást a támogató szolgálat személyi segítje végzi. Az információs tanácsadáshoz a támogató szolgálatnak számítógépes adatállomány áll rendelkezésre. Az információs tanácsadás igénybevétele ingyenes. A szolgáltatás mködéséhez az alábbi adminisztrációs eszköz kerül alkalmazásra: o Támogató szolgálat információnyújtás tanácsadás adatlap Térítési díj adatok: A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj február. 15.-tl a szállítási térítési díj szociálisan nem rászorulók esetében 60 Ft./km. Személyi térítési díj: 200 Ft. /óra a térítési díj mértékét a szolgáltatás fenntartója rendeletben állapítja meg. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minsül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül személy. Kiskorú igénybevev esetén a vele közös háztartásban él szülk egy fre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybevev rendszeres havi jövedelmének 30%-át, kiskorú esetében az egy fre jutó rendszeres jövedelem 20%-át. Az intézmény szervezeti felépítése: A Szolgáltató fenntartójának neve: Lábatlan Város Önkormányzatának Képvisel-testülete Bajót Község Önkormányzatának Képvisel-testülete Sütt Község Önkormányzatának képvisel-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képvisel-testülete A fenntartó önkormányzatok székhelye: 2541 Lábatlan, József A u Bajót, Kossuth L. u Sütt, Templom tér Nyergesújfalu, Kossuth L. u

9 0 Intézmény neve, címe, székhelye: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Támogató szolgálat székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5. Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytat, gazdálkodási feladatait Lábatlan Város Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja látja el. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat integrált intézmény, amely szervezetileg, három szakmailag különálló egységre tagolódik el. Családsegít szolgálat, Támogató szolgálat, valamint Gyermekjóléti szolgáltatásra. Az integráció formája, ellátási típusok együttmködésének rendje, szervezeti ábra. Az intézményvezetje a szolgálat egyszemélyi felels vezetje. Munkáját a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelen végzi. Munkáltatói és fegyelmi jogkörébe tartoznak a szolgálat munkatársai. Felels a szolgálat színvonalas mködéséért, fejlesztéséért, a gazdálkodásért, jogszabályok és helyi rendeletek által hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért. A támogató Szolgálat mködésében közremköd személyek az intézményvezetjének közvetlen irányítása alatt végzik munkájukat, amelyrl rendszeresen beszámolnak. Felelsek a szolgálat színvonalas mködéséért, fejlesztéséért, ésszer gazdálkodásért, a tulajdon védelméért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért, intézkedéseiért, az ellátásban részesül személyek emberi és állampolgári jogainak biztosításáért. Figyelemmel kísérik az ellátottak igényeit, megszervezik a fogyatékos személyek szállítását. Szervezeti felépítés: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Támogató Szolgálat Családsegít Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 9

10 0 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Intézményvezetje Támogató szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 2 f személyi segít 1 f gépkocsivezet Családsegít szolgálat 3 f családgondozó 3 f családgondozó Családsegít szolgálat: Szakmailag önálló részegységbl áll, melynek dolgozói létszáma: 3 f, mind a három munkatárs szociálpedagógus diplomával rendelkezik. A Családsegít Szolgálathoz, mint önálló részegységhez tartozó feladat a családsegítés, valamint kijelölt szervként ellátja a RSZS-ben részesülk beilleszkedést, segít programjait. Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat: Önálló szakmai egység, dolgozói létszáma: 3 f. A munkatársak szakmai végzettsége: 2 f szociálpedagógus diplomával, 1 f személyügyi szervez diplomával rendelkezik. A nem szakirányú szakképesítéssel rendelkez segít, szociális alap, majd szakvizsgát tett. A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós szolgáltatás, melyet a szociális munka eszközeivel, a gyermek veszélyeztetésének megelzése, veszélyeztetésének megszüntetése érdekében végzett tevékenység. Feladataink, közé tartozik még az átmeneti nevelésbl a családjához visszakerült gyermek utógondozása, családban történ nevelkedésének elsegítése. A támogató szolgálat a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat szervezetileg különálló szakmai egysége, melynek vezetje a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Intézményvezetje. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat vezetje gyakorolja, munkájukat az intézményvezet irányításával végzik. 10

11 0 A dolgozók helyettesítése az Intézmény vezetjének utasítására, az integrált intézményen belüli átirányítással, az intézmény szervezeti és mködési szabályzatában foglaltak alapján történik. A támogató szolgálat mködésérl az intézményvezet beszámolójában évente tájékoztatja a fenntartó önkormányzatok képvisel-testületeit, valamint Esztergom Nyergesújfalu Kistérségi Tanácsot. A támogató szolgálat munkatársai a következk: o 1 f intézményvezet végzettsége szakvizsgázott szociális munkás (a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat intézményvezetje) o 2 f személyi segít iskolai végzettségük szociális asszisztens és szociális ápológondozó o 1 f gépkocsivezet Az intézményvezet kivételével a személyzet: november 01.-tl szociális asszisztens, január. 03.-tól szociális ápoló-gondozó, a gépkocsivezet, állnak közalkalmazotti jogviszonyban a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal. A szolgáltatás közzétételének módja, formái: Szórólapok Helyi televízió, sajtó közremködése Érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása Háziorvosok tájékoztatása Fogyatékosok lakóotthona, oktatási intézmények, egészségügyi- szociális intézmények értesítése Polgármesteri hivatal hirdettábláján való közzététel Különböz szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás A szolgáltató és az igénybevev közötti kapcsolattartás módja: A fogyatékos személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képviseljével a Támogató szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja: Személyes kapcsolattartás, amely vagy a o Támogató szolgálat irodahelységében, vagy, o Az ellátott lakásán történik Telefon igénybevételével Írásban: minden, a Támogató szolgálattal és a kliensekkel kapcsolatos megállapodásról, értesítésrl, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek 1 példányát megkap a fogyatékos személy vagy gondnoka. 11

12 0 A Támogató Szolgálat kapcsolatot tart. o Munkaügyi központ kirendeltségeivel o Oktatási intézményekkel o Személyes gondoskodást, nyújtó ellátást illetve szakosított ellátást nyújtó intézményekkel o Egészségügyi intézményekkel o Gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával o Fogyatékos személyek érdekképviseletével, civil szervezetekkel A szolgáltatások közül a személyi segítés és a szállítás esetén szükséges a támogató szolgálat és a fogyatékkal él ember közötti folyamatos kapcsolattartás. A kapcsolattartás célja: o A munka minségének ellenrzése és a kliens elégedettségének megismerése o Esetleges konfliktusok kezelése o A szerzdéstl eltér kérések egyeztetése A kapcsolattartás elssorban a vezet feladata. Ez történhet telefonon, személyesen, írásban a személyi segít és a gépkocsivezet útján. A támogató szolgálat rendelkezik vezetékes telefonnal, valamint 3 db mobiltelefonnal, melyek segítségével az ügyfelek gyors és hatékony problémára reagáló ellátása biztosított. Nyitvatartási rend: Hétftl csütörtökig: óráig Pénteken: óráig Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzk jogainak védelme: Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy teljes kör ellátás igénybevételére. A fogyatékkal él személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. A szolgálatnak a szolgáltatásait oly módon kell végeznie, hogy figyelemmel legyen fogyatékos személyeket megillet alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes kör tiszteletben tartására. Az ellátást igénybe vevt megilletik a személyes adatainak védelme. Az ellátottak a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket ill. problémáikat a személyi segítk és a gépkocsivezet felé jelezhetik. A szolgáltatást igénybevevk a fentiek mellett az ellátásra vonatkozó kérdések, problémák, konfliktusok megoldása érdekében az ellátott jogi képvisel segítségét kérhetik. Az ellátott jogi képvisel elérhetségérl a segítknek kötelességük információt nyújtani, valamint az intézmény családsegít szolgálatának társult településein elérhet irodahelységeiben is kifüggesztésre kerülnek. 12

13 0 A feladatellátást végzk kompetenciájukat meghaladó kérdésekben az intézmény vezetjéhez fordulhatnak. Az intézmény vezetje tizenöt napon belül köteles a panasztevt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérl. Amennyiben az intézmény vezetje határidben nem intézkedik, vagy a panasztev nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Amennyiben továbbiakban is vitatja az intézkedést, a szolgáltatás mködési engedélyét kibocsátó szervhez fordulhat. A támogató szolgálat nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. Az III. törvény alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. Speciális jogok: Akadálymentes környezet biztosítása Képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetségeinek megteremtésére Az információhoz, az ellátottat érint legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására Az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására Társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történ kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra. A szociális szolgáltatást végzk jogai: A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat Munkájukat elismerjék Valamint a munkáltató megfelel munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A Támogató Szolgálat munkaköreit betölt személyek közfeladatot ellátó személyeknek minsülnek. Az intézmény vezetje a szolgáltatást végzk részére, biztosítja a továbbképzéseken, továbbá esetmegbeszél csoportokon, valamint munkamegbeszéléseken való részvételt. Lábatlan, november. 18. Csillag Erika Intézményvezet 13

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Támogató szolgálat Szakmai programja

Támogató szolgálat Szakmai programja I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, szállító szolgálat működtetésével a

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végz személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép:

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép: Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/2005. (IX. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (IX. 8.) rendeletének módosításáról 1. (1) A 18/2004. (IX.

Részletesebben

A fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás 1998. évi XXVI. törvény 22. A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei. Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály

A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei. Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály Források Szolgáltatói nyilvántartás (MÜKENG) Igénybevevői nyilvántartás

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó Otthon 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Tel és fax.: 42/561-086 E-mail címünk: gondozootthon@gmail.com www.gondozootthonszakoly.hu H Á Z I R E N D

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu. a Képviselő-testülethez

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu. a Képviselő-testülethez SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: /2013. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális Szolgáltató

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS:

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos személy az, aki érzékszervi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat 0 Gyermekjóléti szolgálat Neve: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Címe: 2541 Lábatlan, Zalka M ltp. 5 Típusa: Intézményi társulás. Integrált formában

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2008. (IV. 16.) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. A rendelet célja, hatálya JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IV. 16.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról szóló - módosított - 1990.

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben