CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1

2 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest Ásó u. Tel.: Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné Működtető: Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. Érvényességi terület: Budapest III. kerület és vonzáskörzete 2

3 1. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. minőségpolitikája: A Társaság célja gyermekes családok családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolása. Gyermekes családoknak speciális szociális szolgáltatások biztosítása. Gyermekek alternatív napközbeni ellátása. A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok (kisgyermekes nők, álláskeresők, 45 év felettiek, 16. életévüket betöltött diákok) munkaerő-piaci esélyeinek növelése. Az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása. Társadalmi hálózatok létrehozása a kiaknázatlan erőforrások megfelelő helyre való becsatornázása érdekében. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. küldetése: Sokoldalú segítségnyújtás a gyermekes családoknak, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők támogatása. Családi napközinket azzal a céllal hozzuk létre, hogy a gyermeket nevelő családok gondjain enyhítsünk. A bölcsődei/óvodai ellátás országszerte kapacitáshiányos. Több településen egyáltalán nincs bölcsődei ellátás, illetve kevés a férőhely. Az óvodák többsége a törvényi előírás szerinti 25 főt 20%-kal meghaladó csoportokat indít, ennek ellenére sem megoldott az óvodáskorú gyermekek elhelyezése. Várólisták, túlzsúfoltság jellemző a legtöbb gyermekellátó intézményben, így a III. kerületben is. A III. kerület a szentendrei kistérség kapuja. Sokan az agglomerációból járnak be dolgozni. Ezek a szülők gyermekeiket legtöbbször budapesti gyermekellátó intézményekben szeretnék elhelyezni, mivel élethelyzetüknek ez felel meg a legjobban. Az a célunk, hogy az óvodából-bölcsődéből kiszorult gyermekek, valamint egyéni foglalkozást igénylő iskolások számára elérhető áron színvonalas ellátást nyújtsunk. Sérült gyermekek integrált nevelését is felvállaljuk. 3

4 2. Az intézmény célja, feladatai Családi napközink célja, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, életrevaló, kiegyensúlyozott, emberséges ember legyen, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte. Ehhez biztosítjuk az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat, a gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével. Célunk, hogy a napközit, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak kicsik és nagyok, egészségesek és sérültek, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve. Napközink funkciója, feladatai: különböző (1-14 éves) életkorú, fejlettségű és állapotú gyermek együttes nevelése családias légkörben a gyermekek egészséges, sokoldalú és harmonikus személyiségfejlődésének segítése pozitív szokások, viselkedési formák kialakítása az életkori sajátosságoknak és mentális fejlettségnek megfelelően a gyermekek testi, szociális és értelmi képességeinek fejlesztése az önfeledt, sokszínű játéktevékenység feltételeinek biztosítása pozitív hozzáállás kialakítása a természet, az élővilág, az esztétikus környezet iránt olyan helyzetek teremtése, amelyben a gyermekek saját érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül szerezhetnek ismereteket, fejlődhetnek képességeik az ismeretszerzés a már meglevő ismeretekre alapozva, sokrétű tapasztalatokon keresztül zajlik szeretetteljes, érzelmekben gazdag, derűs környezet biztosítása 4

5 3. Pedagógiai alapelvek minden gyermek személyiségéhez tisztelettel, elfogadással viszonyulás, a gyermek egyéniségének kibontakoztatása, tehetségének gondozása, lemaradó területek fejlesztése, sajátos nevelési igények kielégítése természetes és életközeli helyzetek teremtése, melyben a gyermek játszva tevékenykedve, sokoldalú tapasztalatokat szerezve jut új ismeretekhez pozitívumokra támaszkodás gondozás-nevelés egysége nevelő hatások egységessége állandóság, rendszeresség életkori és egyéni sajátosságok, eltérő fejlődési ütem szem előtt tartása másság elfogadása és elfogadtatása egymás kölcsönös segítése új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás 4. A gondozás-nevelés feladatai A feladatok életkoronként változnak. Az alábbiakban részletesen leírjuk a 2-5 éves korosztályra vonatkozó feladatokat. Az ennél kisebbeknél alapvető cél az érzelmi biztonság megteremtése, a gyermek szükségleteinek kielégítése, gondozása, a fokozatos önállósodás és önkiszolgálás segítése, a változatos játéktevékenység biztosítása; fejlesztő tevékenység mozgásos, játékos formában (az alapvető mozgásformák elsajátításának segítése; beszédfejlődés támogatása, stb). Az iskolásoknál elsődleges feladat a tanulás nyugodt körülményeinek biztosítása, segítségnyújtás szükség szerint a tanulásban; az egészséges életmód, kötetlen, felszabadult mozgás és játék lehetőségének biztosítása, változatos tevékenységekhez kötve készségfejlesztés, hagyományok ápolása. 5

6 4.1 Egészséges életmód kialakítása egészséges és biztonságos környezet biztosítása a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítése a gyermek gondozása; helyes étkezési, tisztálkodási, öltözködési szokások kialakítása, saját személyük és környezetük rendjének, a környezet gondozottsága iránti igény felkeltése egészségvédelem megfelelő mozgás, táplálék, friss levegőn való tartózkodás egészséges életvitel igényének kialakítása fokozatos önállóságra nevelés 4.2 Érzelmi nevelés A két évesnél fiatalabb gyermekek számára rendkívül fontos, hogy az őt gondozó felnőttel szoros, meleg szeretetkapcsolat alakuljon ki, ahonnan majd lassanként megkezdheti önállósodását, önérvényesítését, és később a kortárs kapcsolatok kialakítását. Az óvodás korú gyermekek intenzív, sokrétű érzelmi életet élnek, nyitottak és fogékonyak a különböző érzelmi hatásokra, képesek azonosulni a mesékben, játékokban egyes szereplőkkel. Érzelmi életük sokrétű, koruknak megfelelő, fokozatosan egyre magasabb követelményeket támasztó tevékenységek közben, meleg, derűs légkörben fejlődik, gazdagodik. Énképük, kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességeik, alkalmazkodó képességük kibontakoztatását segíti a napközi az alábbi feltételek létrehozásával: - pozitív, elfogadó légkör kialakítása, - gyermek gondozó, ill. gyermekek egymás közti kapcsolata, - a beszoktatás rendje - közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése, - a közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás kialakítása - tolerancia, segítségnyújtás - nyitottság, őszinteség - konfliktushelyzetek megoldása - a gyermekek számára modell értékű gondozójuk viselkedése 6

7 4.3 Értelmi nevelés A családi napköziben semmit sem tanítunk, nincsenek foglalkozások, nincs értékelés, hanem úgy irányítjuk a játékot, mozgást, tevékenységeket, hogy fejlesszük a gyermekek képességeit, a gyermekek érdeklődésére alapozva, sokrétű érzékszervi tapasztalaton keresztül, mindenkor igazodva a gyermekek életkorához és fejlettségéhez. Az anyanyelv fejlesztésének kiemelt területe a beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, kérdéseinek érvényesülése. Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás) fejlesztése elsősorban a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése alapján történik, játékos, tevékeny formában. A matematikai tapasztalatok szerzése 4 éves kortól kezdődik, mindig játékhoz, tevékenységhez kötötten. 4.4 Szociális képességek fejlesztése Elsősorban a gyermekek gondozói adnak mintát magatartásukkal, viselkedésükkel. Célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak a szabályokat betartva a közösségben élni; a különböző élethelyzetekben feltalálják magukat, igényeiket asszertíven érvényesítve, a társaik igényeit is figyelembe véve. Kiemelt célunk a fogyatékos gyermekek integrálása, az egészséges gyermekekben kialakítani a segítőkész, elfogadó hozzáállást. 4.5 A környezet tevékeny megszerettetése Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedezése, pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása, valamint a gyermek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása. - ismeretszerzés a családról, közlekedésről, testrészekről, napszakokról, évszakokról, növényekről, állatokról, településünkről, - kirándulások, séták, kísérletek - növények és állatok gondozása - ismerkedés népszokásokkal, hagyományokkal, népzenével, népmesékkel 4.6 Művészeti nevelés A művészeti nevelés az alkotásra és befogadásra egyaránt kiterjed. Célunk, hogy minél többféle élményt biztosítsunk. 7

8 4.6.1 Zenei nevelés - zenei élmény nyújtása, érdeklődés felkeltése, ízlésformálás - éneklési készség, ritmusérzék, mozgás fejlesztése Mese, vers, mondóka - a gyermekek megismertetése nyelvileg helyes, esztétikailag értékes mesékkel, versekkel, érdeklődés kialakítása - a gyermekek szókincsének, kifejezőkészségének bővítése - szorongások, érzelmi feszültségek oldása Rajzolás, mintázás, kézimunka - ismerkedés műalkotásokkal, esztétikai érzék fejlesztése - különféle technikák használata 4.7 Mozgás Legfontosabb célunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, a természetes és harmonikus mozgás (járás, futás, ugrás, támasz, egyensúlyozás, dobás), valamint a testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. Minden nap, lehetőleg szabad levegőn, eszközökkel, spontán és szervezett formában is mozognak a gyermekek, természetesen életkoruknak megfelelően. 4.8 Játék Célunk, hogy a gyermekek minden tevékenységet játékként élhessenek meg, játékvágyuk maradéktalanul kielégülhessen, egyéni vágyaik és ötleteik kibontakozhassanak. Mindehhez biztosítjuk a feltételeket: a nyugodt légkört, elegendő időt, helyet, eszközöket, játékszereket, valamint segítünk a gyermekeket ért élmények játékban való feldolgozásában. 4.9 Tanulás Ide tartozik minden olyan tevékenység, amelynek során valamilyen mozgást, készséget, viselkedést vagy ismeretet sajátítanak el a gyermekek. Átszövi a kisgyermekek minden tevékenységét, játékát, de csak az iskolások számára van külön tanulás a napirendben. Ők feladataikat lehetőleg önállóan végzik el, külön gyakorlást, korrepetálást szükség szerint biztosítunk. 8

9 4.10 Munka Célunk olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatait, kötelességtudatukat, munkához való viszonyukat. Az önkiszolgáláson és a naposságon kívül a növények, állatok gondozását is a gyermekek látják el, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően. Személyi és tárgyi feltételek 5.1 Személyi feltételek A családi napközi vezetője a törvény által előírt tanfolyami végzettséggel rendelkezik. (Betegsége, hiányzása idején helyettesítése megfelelő végzettségű, a gyermekek és szülők által ismert személlyel történik.) Munkáját segíti 5 fő feletti csoportlétszám esetén egy fő dada. A játszóházi foglalkozásokat animátor vezeti. Kéthetente egy alkalommal, ill. előzetes egyeztetés alapján pedagógus v. gyógypedagógus v. óvodapedagógus kíséri figyelemmel a gyermekek fejlődését, valamint szükség esetén fejlesztést, korrepetálást végez, esetleg a szülők felé javaslatot tesz a további fejlesztési lehetőségekről. 5.2 Tárgyi feltételek A családi napközi Budapest, III. kerület Ásó u. 30. sz. alatti családi házban működik. Megközelíthető 134-es busszal. A ház előtt parkolási lehetőség van. A ház 100 négyzetméter nagyságú, ennek mintegy felét használjuk családi napközi céljára. A kert 200 négyszögöles, teljes területén játszanak, kertészkednek a gyerekek. Az előtérben tudnak átöltözni, cipőt váltani a gyermekek, mindenkinek saját, jellel ellátott polca, fogasa van. A csoportszoba 20 négyzetméteres. Itt tudnak játszani, pihenni, tanulni és enni a gyerekek. Játszószőnyeg, asztalok, székek, szekrények, polcok (szükség esetén kiságy és hempergő is) alkotják a berendezést. Valamennyi korosztály számára, áttekinthetően vannak elhelyezve a játékok. A játékok kiválasztásánál elsődleges szempont a biztonság és a tisztíthatóság. Igyekszünk sokféle, fantáziát megmozgató, kreativitást fejlesztő, együttes és egyedül végezhető játéktevékenységet lehetővé tévő játékokat vásárolni. Természetesen a gyermekeknek lehetőségük van a saját játékaikat is behozni. 9

10 A fürdőszoba a csoportszobából nyílik. Itt vannak elhelyezve a gyermekek tisztálkodási eszközei, külön-külön, jellel ellátva. Fellépő, WC szűkítő, bili segíti a kisebbek higiénéjét. A kertben a homokozó, mászókák, kerti játékok mindegyike EU-s szabványnak megfelelő. Elegendő hely van szaladgálni, motorozni. A 4 nm-es kiskertet a gyermekek gondozzák. 5.3 Étkezés Az étel helyben készül. Törekszünk az egészséges táplálkozásra, lehetőleg bio alapanyagokból. Vegetariánus étkeztetés is megoldható igény szerint. Az ebéd két fogásból áll, reggelire kenyér v. péksütemény és nyers idényzöldség, tízóraira gyümölcs, uzsonnára tejtermék mindig szerepel az étlapon. A heti étrend kifüggesztve az előtérben. 5.4 Környezet A napközi Csillaghegy egyik csendes mellékutcájában helyezkedik el. Családi házas környék, minimális forgalom. Tíz perc sétával elérhető több játszótér, a Duna parti sétány, valamint a buszmegálló. 6. Az ellátottak köre Családi napközinkben elsősorban 2-5 év közötti gyermekeket látunk el. Ha van férőhely, kisebb, ill. nagyobb gyermekek (20 hetestől 14 évesig) is felvehetők. Sérült gyermek integrált nevelését vállaljuk, egyéni fejlesztési tervvel, a sérülés súlyosságától, fajtájától függő egyedi elbírálás alapján. Sérült gyermek felvétele előtt konzultálunk a gyermek háziorvosával, és a fejlesztését ellátó intézménnyel. A családi napközit működtető csak azt a sajátos nevelési igényű gyermeket fogadja a családi napköziben, akinek gondozását biztonsággal el tudja látni (görcs roham, félrenyelés veszélye, stb.). Fontos szempont, hogy a felvételre kerülő gyermek viselkedése ne veszélyeztesse önmaga és társai biztonságát. A családi napközi felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek felügyeletét és gondozását és biztosítja a helyet az utazó gyógypedagógus által vezetett korai fejlesztésnek. A törvényben előírt heti kötelező csoportos illetve egyéni foglalkozásban a családi napközibe járó gyermek a következőképen részesülhet: 10

11 A családi napközi fenntartó /működtető biztosítja, hogy: - a megfelelő felkészültségű szakember a családi napköziben tartsa meg a foglalkozásokat - a gyermek eljusson a megfelelő foglakozásokra, - a szülő gondoskodjon arról, hogy a gyermek részesüljön a foglalkozásokban. A szülő és a fenntartó / működtető közötti szerződésben az erre vonatkozó megállapodást rögzíteni kell. 7. Az ellátás igénybevételének módja, dokumentáció, beszoktatás Minden szülővel szerződést kötünk a gyermek ellátásáról. Ha a szolgáltatás igénybevétele nem hatósági határozat alapján történik, a gyermek törvényes képviselője és a működtető - az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza: az ellátás kezdetének időpontját, az ellátás időtartamát, a nyújtott szolgáltatásokat, a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét, a személyi térítési díj összegét, az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. [259/2002.(XII.18.) Korm. rend. 13. (1)]. A beszoktatás mindig szülői jelenléttel kezdődik, és a gyermek igényei által meghatározott ideig tart. Általában 1-3 hét szükséges ahhoz, hogy a beszoktatás problémamentes legyen. Az első 2-4 napon a szülővel együtt tölt a gyermek 1-4 órát a napköziben. A gyermek ellátását fokozatosan a gondozó veszi át, a szülő mind passzívabban vesz részt. A gyermek fokozatosan egyre több időt tölt a szülő nélkül a napköziben. 11

12 8. Napirend Nyitva tartás: minden munkanapon 6.30-tól 18 óráig. Napirendünk csak a kereteket adja meg. Általában ebéd előtt levegőzünk (min. 1 órát), kivéve nyáron, hőségben, amikor 10 óra előtt és 16 óra után. 6: Érkezés, kötetlen játék 8:15-8:45 Reggeli Vers, mese, dramatikus játék, Rajz, mintázás, kézimunka Éneklés, zenélés, mondókázás Zenés, mozgásos percek Szabad foglalkozás, levegőzés, csoportjátékok 12:00-12:45 Ebéd 13:00-15:00 Csendes pihenő, alvás 15:00-15:30 Uzsonna 15:30-18:00 Irányított foglalkozás (kézműves foglalkozás, mozgás, tánc, ének-zene), szabad játék, jó idő esetén kinti programok Időszakonként, illetve az éves munkatervvel összhangban délelőttönként délelőtt elmenős programokat is tervezünk a szülők igényeivel összhangban (kirándulás, állatkert, stb.). Kéthetente egyszer pedagógus v. gyógypedagógus szakember felméri a gyermekek fejlődését (amit egyéni fejlődési naplóban rögzítünk), valamint szükség szerint fejlesztést, korrepetálást, tanácsadást végez. 12

13 9. Térítési díjak Havi térítési díj: Ft/hó, és Ft/hó támogatás, összesen: Ft/hó Étkezés: 400 Ft/nap, melynek megoszlása: reggeli: 50 Ft, tízórai: 50 Ft, ebéd:230 Ft, uzsonna: 70 Ft A térítési díj csökkenthető az önkormányzattal kötött ellátási szerződés, valamint egyedi elbírálás esetén. 10. Kapcsolat a szülőkkel Az ellátást nyújtó személyek és a családi napközibe járó gyermekek szülei között elengedhetetlen a kölcsönös tiszteleten és bizalmon, megbecsülésen alapuló partnerkapcsolat. A napközi dolgozói a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszik az otthon kialakult szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismerik a szülő elsődleges szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére. A szülő kívánságainak megfelelően járnak el, ha az nem szorítja háttérbe a családi napközibe járó többi gyermek érdekét és nem ellenkezik az ellátást nyújtó személy szakmai tudásával, meggyőződésével és a családi napközi szakmai módszertani elveivel. Minden olyan esetben, amikor el kell térni a szülő kívánalmaitól, olyan megoldást kell találni, amelyet a szülő is elfogad és helyesel. A szülőket támogatjuk abban, hogy igényeik és lehetőségeik szerint vegyenek részt a napközi életében. Támogatjuk a szülők közt spontán módon is alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen beszélhetjük meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. Támogatjuk és teret adunk szülői klubok, délutáni közösségépítő tevékenységek, a családi nevelést programok létrehozásának, ezeket mi magunk is kezdeményezzük. A saját gyermekéről vezetett dokumentációba (fejlődési naplóba) bármikor betekinthet a szülő. 13

14 11. Kapcsolat a társintézményekkel 11.1 Kapcsolattartás óvodákkal, bölcsődékkel: A családi napközi működése része a gyermekjóléti alapellátásnak. Ennek megfelelően nem konkurenciája semmilyen helyi nevelési-oktatási intézménynek. Fontos a jó kapcsolat kialakítása abból a szempontból, hogy a családi napközibe járó gyermekek esetleges bölcsődébe, óvodába való elhelyezése zökkenőmentes legyen. Az együttműködés részét képezi esetleges közös ünnepek, programok szervezése. Ellátogathatunk a közeli óvodába, pl. gyermeknapra stb Kapcsolattartás az általános iskolákkal: Azokkal a gyermekekkel, akik tankötelessé válnak lehetőség nyílhat arra, hogy a gyermek megismerkedjen a leendő tanító nénijével. Szervezünk családi napközi-iskola látogatásokat, beszélgetéseket, szakmai megbeszélést. Figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, beilleszkedését az iskolába. Lehetőséget biztosítunk iskoláskorú gyermekek (14 éves korig) családi napköziben történő délutáni ellátására, ahol biztosítjuk, a nyugodt szeretetteljes légkört, zavartalan tanulási lehetőséget, délutáni sportolási és szabadidős tevékenységeket. A gyermekek családi napközibe szállításáról szükség esetén gondoskodunk. A jó együttműködés magja a kölcsönös nyitottság, egymás munkájának megismerése és megbecsülése Kapcsolat önkormányzati szervekkel, cégekkel, civil szervezetekkel: Jó kapcsolat kialakítása az érdekünk partnereinkkel, többek között a III. kerületi önkormányzattal is. A kerületi civil rendezvényeken 2008-tól a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. alapítói rendszeresen részt vesznek, keresik az együttműködés lehetőségeit. Az önkormányzat Civil Szolgáltató Központja által működtetett levelező lista révén rendszeresen kapunk információkat a helyi, III. kerületi civil pályázati, egyéb lehetőségekről, rendezvényekről. Igyekszünk helyi, hasonló profilú, célcsoportú civil szervezetekkel partneri kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket kialakítani. (Óbudai Otthon Segítünk Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép- Magyarországi Regionális Központja a kerületben működik, ill. 7 máltai típusú játszótér van a kerületben. A védőnői szolgálat munkatársaival is keressük a partnerséget. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. tervezi, hogy a 2008-ban lefolytatott kérdőíves felmérést 14

15 a védőnői szolgáltat egészséges tanácsadóiban egy utánkövetéses felmérés követné. Ebben továbbra is számítunk a védőnői szolgálat segítségére. Helyi kereskedelmi egységekkel is törekszünk hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Ha állandó helyen szerezzük be a szükséges élelmiszereket, tisztítószereket, papírírószereket lehetőségünk lehet kedvezmények kérésére. Ezek a kapcsolatok nem mellékesek a családi napközi működésének költségvetése szempontjából. Az ANTSZ területi munkatársaival is jó kapcsolat kialakítására törekszünk. A családi napköziben folyó munka megfelelőségét, a dokumentáció helyességét, a működési engedélyben és a vonatkozó rendeleteknek, törvényeknek megfelelő működést ők ellenőrzik. Célunk, hogy egészséges környezetben nevelődjenek ellátott gyermekeink. Ennek érdekében maximálisan együttműködünk az ANTSZ munkatársaival. 12. Hagyományok, ünnepek Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az családi napközi életében. A közös élmény erejével megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat. Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített családi napközi, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal. Családi napközinkben az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezzük és bonyolítjuk. 15

16 Október 2. Állatok Világnapja December: Mikulás: Meglepetésszerzés. Adventi készülődés, koszorú készítése. Karácsony: Ráhangolódás az ünnepre. Ajándékkészítés, népszokások felelevenítése. Február Farsangi mulatság: Zenés, táncos maskarázás. Február 2. Vizes Élőhelyek Világnapja Március Márc. 15. Nemzeti jelképeink megismerése, felkeresése. Április Húsvéti előkészületek, tavaszi verselés. Április 22. A Föld Napja Május Anyák napja: Az édesanyák köszöntése egyénileg készített ajándékkal, verssel. Május 10. Madarak és Fák Napja Június Gyereknap: Kirándulás vagy műsoros előadás, szórakoztató rendezvény a gyermekek részére. A gyermekek születés- vagy névnapját megünnepeljük. 13. Családi napközi egyéb speciális szolgáltatásai Ezek a szolgáltatások életkor-specifikusak, és csak kiegészítői lehetnek a napi életünknek, kizárólag a délutáni időszakban. A szülők, gyermekek igényeit figyelembe véve szerveződhetnek. Lényeges, hogy olyan tartalmúak legyenek, amelyek erősítik a családi napközi nevelési céljainak elérését, jól illeszkedjenek a családi napközi sajátos arculatához. Ezeknek a szolgáltatásoknak a programja bekerül az éves szakmai program tervébe. A program szervezője lehetőség szerint pedagógiai végzettséggel rendelkezzen. A családi napközi alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai: Nyitvatartási időn túli gyermekfelügyelet Egyéni fejlesztés, korrepetálás Játszóház Alkalmankénti gyermekmegőrzés Baba-mama klub Kismama programok Sportolási lehetőségek Nyári táborok, napközis táborok szervezése 16

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben