CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1

2 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest Ásó u. Tel.: Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné Működtető: Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. Érvényességi terület: Budapest III. kerület és vonzáskörzete 2

3 1. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. minőségpolitikája: A Társaság célja gyermekes családok családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolása. Gyermekes családoknak speciális szociális szolgáltatások biztosítása. Gyermekek alternatív napközbeni ellátása. A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok (kisgyermekes nők, álláskeresők, 45 év felettiek, 16. életévüket betöltött diákok) munkaerő-piaci esélyeinek növelése. Az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása. Társadalmi hálózatok létrehozása a kiaknázatlan erőforrások megfelelő helyre való becsatornázása érdekében. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. küldetése: Sokoldalú segítségnyújtás a gyermekes családoknak, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők támogatása. Családi napközinket azzal a céllal hozzuk létre, hogy a gyermeket nevelő családok gondjain enyhítsünk. A bölcsődei/óvodai ellátás országszerte kapacitáshiányos. Több településen egyáltalán nincs bölcsődei ellátás, illetve kevés a férőhely. Az óvodák többsége a törvényi előírás szerinti 25 főt 20%-kal meghaladó csoportokat indít, ennek ellenére sem megoldott az óvodáskorú gyermekek elhelyezése. Várólisták, túlzsúfoltság jellemző a legtöbb gyermekellátó intézményben, így a III. kerületben is. A III. kerület a szentendrei kistérség kapuja. Sokan az agglomerációból járnak be dolgozni. Ezek a szülők gyermekeiket legtöbbször budapesti gyermekellátó intézményekben szeretnék elhelyezni, mivel élethelyzetüknek ez felel meg a legjobban. Az a célunk, hogy az óvodából-bölcsődéből kiszorult gyermekek, valamint egyéni foglalkozást igénylő iskolások számára elérhető áron színvonalas ellátást nyújtsunk. Sérült gyermekek integrált nevelését is felvállaljuk. 3

4 2. Az intézmény célja, feladatai Családi napközink célja, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, életrevaló, kiegyensúlyozott, emberséges ember legyen, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte. Ehhez biztosítjuk az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat, a gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével. Célunk, hogy a napközit, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak kicsik és nagyok, egészségesek és sérültek, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve. Napközink funkciója, feladatai: különböző (1-14 éves) életkorú, fejlettségű és állapotú gyermek együttes nevelése családias légkörben a gyermekek egészséges, sokoldalú és harmonikus személyiségfejlődésének segítése pozitív szokások, viselkedési formák kialakítása az életkori sajátosságoknak és mentális fejlettségnek megfelelően a gyermekek testi, szociális és értelmi képességeinek fejlesztése az önfeledt, sokszínű játéktevékenység feltételeinek biztosítása pozitív hozzáállás kialakítása a természet, az élővilág, az esztétikus környezet iránt olyan helyzetek teremtése, amelyben a gyermekek saját érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül szerezhetnek ismereteket, fejlődhetnek képességeik az ismeretszerzés a már meglevő ismeretekre alapozva, sokrétű tapasztalatokon keresztül zajlik szeretetteljes, érzelmekben gazdag, derűs környezet biztosítása 4

5 3. Pedagógiai alapelvek minden gyermek személyiségéhez tisztelettel, elfogadással viszonyulás, a gyermek egyéniségének kibontakoztatása, tehetségének gondozása, lemaradó területek fejlesztése, sajátos nevelési igények kielégítése természetes és életközeli helyzetek teremtése, melyben a gyermek játszva tevékenykedve, sokoldalú tapasztalatokat szerezve jut új ismeretekhez pozitívumokra támaszkodás gondozás-nevelés egysége nevelő hatások egységessége állandóság, rendszeresség életkori és egyéni sajátosságok, eltérő fejlődési ütem szem előtt tartása másság elfogadása és elfogadtatása egymás kölcsönös segítése új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás 4. A gondozás-nevelés feladatai A feladatok életkoronként változnak. Az alábbiakban részletesen leírjuk a 2-5 éves korosztályra vonatkozó feladatokat. Az ennél kisebbeknél alapvető cél az érzelmi biztonság megteremtése, a gyermek szükségleteinek kielégítése, gondozása, a fokozatos önállósodás és önkiszolgálás segítése, a változatos játéktevékenység biztosítása; fejlesztő tevékenység mozgásos, játékos formában (az alapvető mozgásformák elsajátításának segítése; beszédfejlődés támogatása, stb). Az iskolásoknál elsődleges feladat a tanulás nyugodt körülményeinek biztosítása, segítségnyújtás szükség szerint a tanulásban; az egészséges életmód, kötetlen, felszabadult mozgás és játék lehetőségének biztosítása, változatos tevékenységekhez kötve készségfejlesztés, hagyományok ápolása. 5

6 4.1 Egészséges életmód kialakítása egészséges és biztonságos környezet biztosítása a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítése a gyermek gondozása; helyes étkezési, tisztálkodási, öltözködési szokások kialakítása, saját személyük és környezetük rendjének, a környezet gondozottsága iránti igény felkeltése egészségvédelem megfelelő mozgás, táplálék, friss levegőn való tartózkodás egészséges életvitel igényének kialakítása fokozatos önállóságra nevelés 4.2 Érzelmi nevelés A két évesnél fiatalabb gyermekek számára rendkívül fontos, hogy az őt gondozó felnőttel szoros, meleg szeretetkapcsolat alakuljon ki, ahonnan majd lassanként megkezdheti önállósodását, önérvényesítését, és később a kortárs kapcsolatok kialakítását. Az óvodás korú gyermekek intenzív, sokrétű érzelmi életet élnek, nyitottak és fogékonyak a különböző érzelmi hatásokra, képesek azonosulni a mesékben, játékokban egyes szereplőkkel. Érzelmi életük sokrétű, koruknak megfelelő, fokozatosan egyre magasabb követelményeket támasztó tevékenységek közben, meleg, derűs légkörben fejlődik, gazdagodik. Énképük, kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességeik, alkalmazkodó képességük kibontakoztatását segíti a napközi az alábbi feltételek létrehozásával: - pozitív, elfogadó légkör kialakítása, - gyermek gondozó, ill. gyermekek egymás közti kapcsolata, - a beszoktatás rendje - közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése, - a közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás kialakítása - tolerancia, segítségnyújtás - nyitottság, őszinteség - konfliktushelyzetek megoldása - a gyermekek számára modell értékű gondozójuk viselkedése 6

7 4.3 Értelmi nevelés A családi napköziben semmit sem tanítunk, nincsenek foglalkozások, nincs értékelés, hanem úgy irányítjuk a játékot, mozgást, tevékenységeket, hogy fejlesszük a gyermekek képességeit, a gyermekek érdeklődésére alapozva, sokrétű érzékszervi tapasztalaton keresztül, mindenkor igazodva a gyermekek életkorához és fejlettségéhez. Az anyanyelv fejlesztésének kiemelt területe a beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, kérdéseinek érvényesülése. Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás) fejlesztése elsősorban a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése alapján történik, játékos, tevékeny formában. A matematikai tapasztalatok szerzése 4 éves kortól kezdődik, mindig játékhoz, tevékenységhez kötötten. 4.4 Szociális képességek fejlesztése Elsősorban a gyermekek gondozói adnak mintát magatartásukkal, viselkedésükkel. Célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak a szabályokat betartva a közösségben élni; a különböző élethelyzetekben feltalálják magukat, igényeiket asszertíven érvényesítve, a társaik igényeit is figyelembe véve. Kiemelt célunk a fogyatékos gyermekek integrálása, az egészséges gyermekekben kialakítani a segítőkész, elfogadó hozzáállást. 4.5 A környezet tevékeny megszerettetése Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedezése, pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása, valamint a gyermek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása. - ismeretszerzés a családról, közlekedésről, testrészekről, napszakokról, évszakokról, növényekről, állatokról, településünkről, - kirándulások, séták, kísérletek - növények és állatok gondozása - ismerkedés népszokásokkal, hagyományokkal, népzenével, népmesékkel 4.6 Művészeti nevelés A művészeti nevelés az alkotásra és befogadásra egyaránt kiterjed. Célunk, hogy minél többféle élményt biztosítsunk. 7

8 4.6.1 Zenei nevelés - zenei élmény nyújtása, érdeklődés felkeltése, ízlésformálás - éneklési készség, ritmusérzék, mozgás fejlesztése Mese, vers, mondóka - a gyermekek megismertetése nyelvileg helyes, esztétikailag értékes mesékkel, versekkel, érdeklődés kialakítása - a gyermekek szókincsének, kifejezőkészségének bővítése - szorongások, érzelmi feszültségek oldása Rajzolás, mintázás, kézimunka - ismerkedés műalkotásokkal, esztétikai érzék fejlesztése - különféle technikák használata 4.7 Mozgás Legfontosabb célunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, a természetes és harmonikus mozgás (járás, futás, ugrás, támasz, egyensúlyozás, dobás), valamint a testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. Minden nap, lehetőleg szabad levegőn, eszközökkel, spontán és szervezett formában is mozognak a gyermekek, természetesen életkoruknak megfelelően. 4.8 Játék Célunk, hogy a gyermekek minden tevékenységet játékként élhessenek meg, játékvágyuk maradéktalanul kielégülhessen, egyéni vágyaik és ötleteik kibontakozhassanak. Mindehhez biztosítjuk a feltételeket: a nyugodt légkört, elegendő időt, helyet, eszközöket, játékszereket, valamint segítünk a gyermekeket ért élmények játékban való feldolgozásában. 4.9 Tanulás Ide tartozik minden olyan tevékenység, amelynek során valamilyen mozgást, készséget, viselkedést vagy ismeretet sajátítanak el a gyermekek. Átszövi a kisgyermekek minden tevékenységét, játékát, de csak az iskolások számára van külön tanulás a napirendben. Ők feladataikat lehetőleg önállóan végzik el, külön gyakorlást, korrepetálást szükség szerint biztosítunk. 8

9 4.10 Munka Célunk olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatait, kötelességtudatukat, munkához való viszonyukat. Az önkiszolgáláson és a naposságon kívül a növények, állatok gondozását is a gyermekek látják el, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően. Személyi és tárgyi feltételek 5.1 Személyi feltételek A családi napközi vezetője a törvény által előírt tanfolyami végzettséggel rendelkezik. (Betegsége, hiányzása idején helyettesítése megfelelő végzettségű, a gyermekek és szülők által ismert személlyel történik.) Munkáját segíti 5 fő feletti csoportlétszám esetén egy fő dada. A játszóházi foglalkozásokat animátor vezeti. Kéthetente egy alkalommal, ill. előzetes egyeztetés alapján pedagógus v. gyógypedagógus v. óvodapedagógus kíséri figyelemmel a gyermekek fejlődését, valamint szükség esetén fejlesztést, korrepetálást végez, esetleg a szülők felé javaslatot tesz a további fejlesztési lehetőségekről. 5.2 Tárgyi feltételek A családi napközi Budapest, III. kerület Ásó u. 30. sz. alatti családi házban működik. Megközelíthető 134-es busszal. A ház előtt parkolási lehetőség van. A ház 100 négyzetméter nagyságú, ennek mintegy felét használjuk családi napközi céljára. A kert 200 négyszögöles, teljes területén játszanak, kertészkednek a gyerekek. Az előtérben tudnak átöltözni, cipőt váltani a gyermekek, mindenkinek saját, jellel ellátott polca, fogasa van. A csoportszoba 20 négyzetméteres. Itt tudnak játszani, pihenni, tanulni és enni a gyerekek. Játszószőnyeg, asztalok, székek, szekrények, polcok (szükség esetén kiságy és hempergő is) alkotják a berendezést. Valamennyi korosztály számára, áttekinthetően vannak elhelyezve a játékok. A játékok kiválasztásánál elsődleges szempont a biztonság és a tisztíthatóság. Igyekszünk sokféle, fantáziát megmozgató, kreativitást fejlesztő, együttes és egyedül végezhető játéktevékenységet lehetővé tévő játékokat vásárolni. Természetesen a gyermekeknek lehetőségük van a saját játékaikat is behozni. 9

10 A fürdőszoba a csoportszobából nyílik. Itt vannak elhelyezve a gyermekek tisztálkodási eszközei, külön-külön, jellel ellátva. Fellépő, WC szűkítő, bili segíti a kisebbek higiénéjét. A kertben a homokozó, mászókák, kerti játékok mindegyike EU-s szabványnak megfelelő. Elegendő hely van szaladgálni, motorozni. A 4 nm-es kiskertet a gyermekek gondozzák. 5.3 Étkezés Az étel helyben készül. Törekszünk az egészséges táplálkozásra, lehetőleg bio alapanyagokból. Vegetariánus étkeztetés is megoldható igény szerint. Az ebéd két fogásból áll, reggelire kenyér v. péksütemény és nyers idényzöldség, tízóraira gyümölcs, uzsonnára tejtermék mindig szerepel az étlapon. A heti étrend kifüggesztve az előtérben. 5.4 Környezet A napközi Csillaghegy egyik csendes mellékutcájában helyezkedik el. Családi házas környék, minimális forgalom. Tíz perc sétával elérhető több játszótér, a Duna parti sétány, valamint a buszmegálló. 6. Az ellátottak köre Családi napközinkben elsősorban 2-5 év közötti gyermekeket látunk el. Ha van férőhely, kisebb, ill. nagyobb gyermekek (20 hetestől 14 évesig) is felvehetők. Sérült gyermek integrált nevelését vállaljuk, egyéni fejlesztési tervvel, a sérülés súlyosságától, fajtájától függő egyedi elbírálás alapján. Sérült gyermek felvétele előtt konzultálunk a gyermek háziorvosával, és a fejlesztését ellátó intézménnyel. A családi napközit működtető csak azt a sajátos nevelési igényű gyermeket fogadja a családi napköziben, akinek gondozását biztonsággal el tudja látni (görcs roham, félrenyelés veszélye, stb.). Fontos szempont, hogy a felvételre kerülő gyermek viselkedése ne veszélyeztesse önmaga és társai biztonságát. A családi napközi felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek felügyeletét és gondozását és biztosítja a helyet az utazó gyógypedagógus által vezetett korai fejlesztésnek. A törvényben előírt heti kötelező csoportos illetve egyéni foglalkozásban a családi napközibe járó gyermek a következőképen részesülhet: 10

11 A családi napközi fenntartó /működtető biztosítja, hogy: - a megfelelő felkészültségű szakember a családi napköziben tartsa meg a foglalkozásokat - a gyermek eljusson a megfelelő foglakozásokra, - a szülő gondoskodjon arról, hogy a gyermek részesüljön a foglalkozásokban. A szülő és a fenntartó / működtető közötti szerződésben az erre vonatkozó megállapodást rögzíteni kell. 7. Az ellátás igénybevételének módja, dokumentáció, beszoktatás Minden szülővel szerződést kötünk a gyermek ellátásáról. Ha a szolgáltatás igénybevétele nem hatósági határozat alapján történik, a gyermek törvényes képviselője és a működtető - az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza: az ellátás kezdetének időpontját, az ellátás időtartamát, a nyújtott szolgáltatásokat, a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét, a személyi térítési díj összegét, az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. [259/2002.(XII.18.) Korm. rend. 13. (1)]. A beszoktatás mindig szülői jelenléttel kezdődik, és a gyermek igényei által meghatározott ideig tart. Általában 1-3 hét szükséges ahhoz, hogy a beszoktatás problémamentes legyen. Az első 2-4 napon a szülővel együtt tölt a gyermek 1-4 órát a napköziben. A gyermek ellátását fokozatosan a gondozó veszi át, a szülő mind passzívabban vesz részt. A gyermek fokozatosan egyre több időt tölt a szülő nélkül a napköziben. 11

12 8. Napirend Nyitva tartás: minden munkanapon 6.30-tól 18 óráig. Napirendünk csak a kereteket adja meg. Általában ebéd előtt levegőzünk (min. 1 órát), kivéve nyáron, hőségben, amikor 10 óra előtt és 16 óra után. 6: Érkezés, kötetlen játék 8:15-8:45 Reggeli Vers, mese, dramatikus játék, Rajz, mintázás, kézimunka Éneklés, zenélés, mondókázás Zenés, mozgásos percek Szabad foglalkozás, levegőzés, csoportjátékok 12:00-12:45 Ebéd 13:00-15:00 Csendes pihenő, alvás 15:00-15:30 Uzsonna 15:30-18:00 Irányított foglalkozás (kézműves foglalkozás, mozgás, tánc, ének-zene), szabad játék, jó idő esetén kinti programok Időszakonként, illetve az éves munkatervvel összhangban délelőttönként délelőtt elmenős programokat is tervezünk a szülők igényeivel összhangban (kirándulás, állatkert, stb.). Kéthetente egyszer pedagógus v. gyógypedagógus szakember felméri a gyermekek fejlődését (amit egyéni fejlődési naplóban rögzítünk), valamint szükség szerint fejlesztést, korrepetálást, tanácsadást végez. 12

13 9. Térítési díjak Havi térítési díj: Ft/hó, és Ft/hó támogatás, összesen: Ft/hó Étkezés: 400 Ft/nap, melynek megoszlása: reggeli: 50 Ft, tízórai: 50 Ft, ebéd:230 Ft, uzsonna: 70 Ft A térítési díj csökkenthető az önkormányzattal kötött ellátási szerződés, valamint egyedi elbírálás esetén. 10. Kapcsolat a szülőkkel Az ellátást nyújtó személyek és a családi napközibe járó gyermekek szülei között elengedhetetlen a kölcsönös tiszteleten és bizalmon, megbecsülésen alapuló partnerkapcsolat. A napközi dolgozói a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszik az otthon kialakult szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismerik a szülő elsődleges szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére. A szülő kívánságainak megfelelően járnak el, ha az nem szorítja háttérbe a családi napközibe járó többi gyermek érdekét és nem ellenkezik az ellátást nyújtó személy szakmai tudásával, meggyőződésével és a családi napközi szakmai módszertani elveivel. Minden olyan esetben, amikor el kell térni a szülő kívánalmaitól, olyan megoldást kell találni, amelyet a szülő is elfogad és helyesel. A szülőket támogatjuk abban, hogy igényeik és lehetőségeik szerint vegyenek részt a napközi életében. Támogatjuk a szülők közt spontán módon is alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen beszélhetjük meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. Támogatjuk és teret adunk szülői klubok, délutáni közösségépítő tevékenységek, a családi nevelést programok létrehozásának, ezeket mi magunk is kezdeményezzük. A saját gyermekéről vezetett dokumentációba (fejlődési naplóba) bármikor betekinthet a szülő. 13

14 11. Kapcsolat a társintézményekkel 11.1 Kapcsolattartás óvodákkal, bölcsődékkel: A családi napközi működése része a gyermekjóléti alapellátásnak. Ennek megfelelően nem konkurenciája semmilyen helyi nevelési-oktatási intézménynek. Fontos a jó kapcsolat kialakítása abból a szempontból, hogy a családi napközibe járó gyermekek esetleges bölcsődébe, óvodába való elhelyezése zökkenőmentes legyen. Az együttműködés részét képezi esetleges közös ünnepek, programok szervezése. Ellátogathatunk a közeli óvodába, pl. gyermeknapra stb Kapcsolattartás az általános iskolákkal: Azokkal a gyermekekkel, akik tankötelessé válnak lehetőség nyílhat arra, hogy a gyermek megismerkedjen a leendő tanító nénijével. Szervezünk családi napközi-iskola látogatásokat, beszélgetéseket, szakmai megbeszélést. Figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, beilleszkedését az iskolába. Lehetőséget biztosítunk iskoláskorú gyermekek (14 éves korig) családi napköziben történő délutáni ellátására, ahol biztosítjuk, a nyugodt szeretetteljes légkört, zavartalan tanulási lehetőséget, délutáni sportolási és szabadidős tevékenységeket. A gyermekek családi napközibe szállításáról szükség esetén gondoskodunk. A jó együttműködés magja a kölcsönös nyitottság, egymás munkájának megismerése és megbecsülése Kapcsolat önkormányzati szervekkel, cégekkel, civil szervezetekkel: Jó kapcsolat kialakítása az érdekünk partnereinkkel, többek között a III. kerületi önkormányzattal is. A kerületi civil rendezvényeken 2008-tól a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. alapítói rendszeresen részt vesznek, keresik az együttműködés lehetőségeit. Az önkormányzat Civil Szolgáltató Központja által működtetett levelező lista révén rendszeresen kapunk információkat a helyi, III. kerületi civil pályázati, egyéb lehetőségekről, rendezvényekről. Igyekszünk helyi, hasonló profilú, célcsoportú civil szervezetekkel partneri kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket kialakítani. (Óbudai Otthon Segítünk Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép- Magyarországi Regionális Központja a kerületben működik, ill. 7 máltai típusú játszótér van a kerületben. A védőnői szolgálat munkatársaival is keressük a partnerséget. A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. tervezi, hogy a 2008-ban lefolytatott kérdőíves felmérést 14

15 a védőnői szolgáltat egészséges tanácsadóiban egy utánkövetéses felmérés követné. Ebben továbbra is számítunk a védőnői szolgálat segítségére. Helyi kereskedelmi egységekkel is törekszünk hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Ha állandó helyen szerezzük be a szükséges élelmiszereket, tisztítószereket, papírírószereket lehetőségünk lehet kedvezmények kérésére. Ezek a kapcsolatok nem mellékesek a családi napközi működésének költségvetése szempontjából. Az ANTSZ területi munkatársaival is jó kapcsolat kialakítására törekszünk. A családi napköziben folyó munka megfelelőségét, a dokumentáció helyességét, a működési engedélyben és a vonatkozó rendeleteknek, törvényeknek megfelelő működést ők ellenőrzik. Célunk, hogy egészséges környezetben nevelődjenek ellátott gyermekeink. Ennek érdekében maximálisan együttműködünk az ANTSZ munkatársaival. 12. Hagyományok, ünnepek Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az családi napközi életében. A közös élmény erejével megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat. Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített családi napközi, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal. Családi napközinkben az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezzük és bonyolítjuk. 15

16 Október 2. Állatok Világnapja December: Mikulás: Meglepetésszerzés. Adventi készülődés, koszorú készítése. Karácsony: Ráhangolódás az ünnepre. Ajándékkészítés, népszokások felelevenítése. Február Farsangi mulatság: Zenés, táncos maskarázás. Február 2. Vizes Élőhelyek Világnapja Március Márc. 15. Nemzeti jelképeink megismerése, felkeresése. Április Húsvéti előkészületek, tavaszi verselés. Április 22. A Föld Napja Május Anyák napja: Az édesanyák köszöntése egyénileg készített ajándékkal, verssel. Május 10. Madarak és Fák Napja Június Gyereknap: Kirándulás vagy műsoros előadás, szórakoztató rendezvény a gyermekek részére. A gyermekek születés- vagy névnapját megünnepeljük. 13. Családi napközi egyéb speciális szolgáltatásai Ezek a szolgáltatások életkor-specifikusak, és csak kiegészítői lehetnek a napi életünknek, kizárólag a délutáni időszakban. A szülők, gyermekek igényeit figyelembe véve szerveződhetnek. Lényeges, hogy olyan tartalmúak legyenek, amelyek erősítik a családi napközi nevelési céljainak elérését, jól illeszkedjenek a családi napközi sajátos arculatához. Ezeknek a szolgáltatásoknak a programja bekerül az éves szakmai program tervébe. A program szervezője lehetőség szerint pedagógiai végzettséggel rendelkezzen. A családi napközi alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai: Nyitvatartási időn túli gyermekfelügyelet Egyéni fejlesztés, korrepetálás Játszóház Alkalmankénti gyermekmegőrzés Baba-mama klub Kismama programok Sportolási lehetőségek Nyári táborok, napközis táborok szervezése 16

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Mikka-Makka Családi Napközi és Játszóház

Mikka-Makka Családi Napközi és Játszóház Mikka-Makka Családi Napközi és Játszóház Szakmai Program Készítette: Kernné Nagy Diána Wolfné Hambrik-Csorvásy Helga Működtető neve: Tündérkert Alapítvány Címe: 7030 Paks, Nádor u. 9. Családi napközi neve:

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben