HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE"

Átírás

1 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE MÁRCIUS

2 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE (Az adatgyőjtés lezárva: március 17.) A tanulmány kidolgozásában résztvevı szakértık: Róka László, Komádi Mónika március

3 TARTALOMJEGYZÉK 1 ANTI-SZEGREGÁCIÓS HELYZETELEMZÉS VÁROSI SZINTŐ HELYZETELEMZÉS Társadalmi és demográfiai adatok Közszolgáltatások Oktatási helyzetkép Infrastruktúra, épített környezet SZEGREGÁTUM HELYZETELEMZÉSE ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

4 1 ANTI-SZEGREGÁCIÓS HELYZETELEMZÉS 1.1 Városi szintő helyzetelemzés Társadalmi és demográfiai adatok A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Hajdúszoboszló népességfejlıdése az utóbbi években csökkenı tendenciát mutat ban 238,7 km²-nyi területén fınyi lakónépességnek ad otthont, az állandó népesség száma fı. A vizsgált idıszak alatt 1997 és 2006 között mindkét érték csökkent (a lakónépesség 494 fıvel, az állandó népesség 558 fıvel), elsısorban a természetes fogyás miatt, ugyanis a városra jellemzı vándorlási különbözet évek óta pozitív: 2006-ban 79 fıvel több volt az odavándorlások száma, mint az elvándorlások száma. Hajdúszoboszló népességmegtartó képessége elsısorban a viszonylag magas életszínvonalnak köszönhetıen erıs ettıl függetlenül a munkalehetıségek egyoldalúsága miatt a fiatalok szelektív elvándorlása jelentıs mértékő. A évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében kicsit elmarad az országos átlagtól, azonban a megyei értékekhez képest kedvezıbb a helyzet: a 10 évnél idısebb lakosságának 0,4%-a általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, a 15 év felettiek 87,5%-a legalább az általános iskolát befejezte, a 18 évesnél idısebbek 36,3%-a érettségizett, a 25 év felettiek 10,6%-a diplomás. Hajdúszoboszlón a foglalkoztatottak száma a évi népszámlálás adatai alapján fı volt, ez azóta valamelyest növekedett, ami együtt járt mind az inaktív keresık (2001-ben fı), mind a munkanélküliek (2001-ben fı) számának csökkenésével. A foglalkoztatottsági adatok azonban még mindig sokkal kedvezıtlenebbek, mint a rendszerváltást megelızı idıszakban ben 100 háztartásra átlagosan 263 személy és 92 foglalkoztatott jutott. Az összes háztartás (8 906 db) 41,6%-a foglalkoztatott nélküli. 1. táblázat A lakosság gazdasági aktivitása (2001) Gazdaságilag aktív Gazdaságilag inaktív Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Eltartott fı % fı % fı % fı % Hajdúszoboszló , , , , , , , , , , ,3 Hajdúszoboszlói kistérség , , , ,7 Hajdú-Bihar megye , , , ,9 Észak-alföldi régió , , ,5 Magyarország , , , ,3 Forrás: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

5 A város egyik fontos munkaerı-piaci jellemzıje a regisztrált munkanélküliek viszonylag alacsony aránya, a KSH évi adatai alapján a városban 992 fı a nyilvántartott álláskeresık száma. A munkaképes korú népesség 6,51%-a nyilvántartott álláskeresı. A regisztrált munkanélküliek között a férfiak aránya (49,9%) az országos trendnek ellentmondva csaknem megegyezik a nık arányával (50,1%). A munkanélküliség alakulását nagymértékben befolyásolja az idegenforgalom, ami egyrészt szezonális ingadozást eredményez, másrészt csökkenti a tartós munkanélküliség mértékét. 1. ábra A munkaerı-piaci jellemzık szezonális ingadozása Hajdúszoboszlón (fı, %) ,5 7 6,5 6 5,5 5 4, nyilvántartott álláskeresı 365 napnál régebb óta nyilvántartott álláskeresı munkanélküliségi ráta Forrás: A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 44,7%, ami régiós összehasonlításban kedvezı. Közülük csaknem minden harmadik személy legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik (a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktívkorúakon belül 16,8%). 2. táblázat Munkanélküliségi adatok 2000 és 2006 között (minden év decemberében) Nyilvántartott álláskeresık száma (fı) Munkanélküliségi ráta (%) , , , , , , ,42 Forrás: A népesség szociális helyzetét alapvetıen a hátrányos helyzető lakosság arányának lassú emelkedése jellemzi, amely azonban nem jár együtt automatikusan a támogatások mértékének és esetszámának növekedésével: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

6 a lakásfenntartási támogatások száma a évi tel szemben 2006-ban már csak volt; a vizsgált idıszak alatt egyre több rendszeres szociális segély került folyósításra (2000-ben 91 fı, 2006-ban 285 fı); a közcélú foglalkozatásban részt vevık száma 2003-hoz képest (111 fı) 2006-ra kevesebb mint 1/5-re csökkent (20 fı); a családok egyre nagyobb számban részesülnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (2000-ben 24, 2006-ben 85). Segély, támogatás megnevezése Mértékegység 3. táblázat Segélyek és támogatások Hajdúszoboszlón Rendszeres segélyezettek szociális segély átlagos száma fı Ebbıl foglalkoztatásban résztvevık száma fı Közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma fı Lakásfenntartási támogatás esetek száma db Lakásfenntartási segélyezettek támogatás átlagos száma fı Átmeneti segélyezés esetek száma eset Átmeneti segélyezés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás segélyezettek átlagos száma fı esetek száma eset segélyezettek átlagos száma fı Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat becslése szerint a város cigány lakossága fıre tehetı, akik többnyire a város teljes területén elszórtan helyezkednek el önkormányzati lakásban, albérletben vagy saját tulajdonú ingatlanban. Az országos tendenciáknak megfelelıen a fıként szezonális munkanélküliség körükben nagyobb arányban fordul elı. Idényjelleggel elsısorban a mezıgazdaságban, az építıiparban és a turizmusban dolgoznak. Foglalkoztatásukat az önkormányzat is segíti közhasznú foglalkoztatással. A roma lakosság földrajzi, területi mobilitására vonatkozóan pontos adatok nem ismertek, de a szociális szakemberek tapasztalatai alapján a vizsgált lakosság körében nem jellemzı a földrajzi mobilitás. Ennek oka elsısorban a városra jellemzı sajátos ingatlanpiaci folyamatokban keresendı: a magas ingatlanárak miatt a rosszabb anyagi körülmények között élık nem Hajdúszoboszlót választják letelepedésük helyszínének. Erre a természetes piacvezérelte folyamatra városnak nincs befolyása. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

7 Hajdúszoboszló teljes területén ben összesen olyan fı volt, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és nincs rendszeres munkajövedelmük, azaz potenciálisan a város lakosságának 10,5%-a felel meg a szegregációs mutatónak. Azt azonban, hogy a hátrányos helyzetőek többnyire integrált lakókörnyezetben élnek, jól mutatja, hogy mindössze egy szegregátum rajzolódott ki a város keleti oldalán, a lakóövezeti városrészben. 1. térkép A szegregátum elhelyezkedése Forrás: KSH Közszolgáltatások A közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását a város tudatos és átgondolt módon tervezi és valósítja meg. Az esélyegyenlıségi szempontokat maximálisan figyelembe vevı szolgáltatástervezést segíti az a 2007-ben elvégzett vizsgálat is, amelynek keretében a város családbarát jellegének felmérésére került sor, és amelynek eredményét a Diagnosztikai riport: Családbarát munkahelyek és települések kialakítása Hajdúszoboszló címő tanulmány foglalja össze. Hajdúszoboszlóban a közszolgáltatások többségét a városközpontban vehetik igénybe a lakosok. A településen méretébıl adódóan is a legtöbb közintézmény egy helyszínen mőködik, minden polgárt azonos színvonalon kiszolgálva. Mindez igaz a szegregátumokban élı hátrányos helyzető népességet fokozottan érintı szociális intézményekre is, e téren tehát nem áll fenn a szegregálódás veszélye. A szociális ellátás alapvetıen az integrált intézményként mőködı Szociális Szolgáltató Központ feladata. A város legfontosabb közösségi tere a városrehabilitáció keretében megújítani kívánt Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár, amely alkalmas a város teljes lakossága számára fontos információk, tudás átadására, kulturális tartalmak közvetítésére és a közösségi tudat erısítésére. Hajdúszoboszló egészségügyi ellátó rendszere viszonylag fejlett: a 9 háziorvos, a 4 gyermekorvos tevékenysége mellett 5 gyógyszertár mőködik a városban, valamint megoldott az iskola-egészségügyi és járóbeteg ellátás, a védınıi szolgálat, a házi szakápolási hálózat, valamint az idısek házi ápolása. Ennek ellenére az egy házi és gyermekorvosra jutó lakosok száma (1 799 fı) a régió átlagához (1 630 fı) viszonyítva kedvezıtlen Oktatási helyzetkép A szegregációban érintett népesség legfıbb problémáinak, a szegénység, az alacsony munkaerı-piaci státusz és az ebbıl következı rossz jövedelmi helyzet újratermelıdésének megakadályozásában kulcsszerepe van az oktatásnak. Kiemelten szükséges vizsgálni tehát a hátrányos helyzető gyermekek hozzáférését a közoktatáshoz és azt, hogy milyen mértékben valósul meg az integráció a közoktatásban, hiszen ez elıfeltétele a szociokulturálisan hátrányos hátterő gyermekek sikeres szocializációjának és jó iskolai teljesítményének. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

8 OM azonosító A város összesen 9 oktatási intézménye arra törekszik, hogy megteremtsék és javítsák azokat a feltételeket, amelyek az integrált nevelés-oktatás megvalósításához, a (halmozottan) hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő gyermekek felzárkóztatásához szükségesek. Az óvodások között viszonylag magas a hátrányos helyzető gyermekek aránya, az ebbıl származó esetleges problémákat a város a fokozott integrációval képes ellensúlyozni, amit a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése is igazol. 4. táblázat A hajdúszoboszlói oktatási intézmények adatai tanulólétszám az osztályszervezés módja szerint emelt szintő tanulólétszám az normál (általános) és/vagy két gyógypedagógiai Intézmény neve intézményben tanterv tanítási nyelvő tagozat oktatás összes HH/H SNI összes HH/H SNI összes HH/H SNI összes HH/H Egyesített Óvodai / / Intézmény Bárdos Lajos Általános Iskola / / / Gönczy Pál Általános Iskola / / / Pávai Vajna Ferenc / / / Általános Iskola Thököly Imre Általános Iskola / Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, / /24 Kollégium és Gyermekotthon Hıgyes Endre Gimnázium és / / / Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola / / / Bocskai István Szakképzı / / Iskola Forrás: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése Óvodai ellátás Hajdúszoboszlón az óvodai ellátás a nyolc tagintézményt magába foglaló Egyesített Óvodai Intézmény feladata. A férıhelyek száma ban volt a legmagasabb (993 fı), 2006-ra már 836-ra csökkent. A gyerekszám csökkenése miatt ma már alig tapasztalható a zsúfoltság: 2001-ben 880 férıhelyen 876 óvodást láttak el, míg 2006-ban 836 férıhelyre 746 óvodás jutott. 5. táblázat Óvodai feladatellátási helyek Hajdúszoboszlón Egyesített Óvodai Intézmény 1.sz. Óvoda 3.sz. Óvoda 5.sz. Óvoda 6.sz. Óvoda Aprónép Óvoda Lurkó Óvoda Manókert Óvoda Mesevár Óvoda MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

9 Általános iskolai oktatás A településen 2001 és 2006 között 6-ról 5-re csökkent az általános iskolai feladatellátási helyek száma, ami magával vonta a tanulói létszám csökkenését is (2 394-rıl re). A sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának, fejlesztésének körülményei az elmúlt években kedvezı irányban változtak a tárgyi feltételek javulásával, a rehabilitációs óraszámok növelésével, fejlesztı szakemberek és gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazásával. Az enyhe értelmi fogyatékos és tanulásban akadályozott tanulók iskolai nevelését-oktatását a megyei önkormányzat által fenntartott Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon látja el. 6. táblázat Általános iskolai feladatellátási helyek Hajdúszoboszlón Általános iskolák Bárdos Lajos Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Thököly Imre Általános Iskola Zichy Géza Zeneiskola Általános Iskola és Diákotthon Szabó László Alapfokú Mővészeti Iskola Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Az általános iskolák kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelı oktatási kínálatot és közösségi lehetıségeket teremtsenek a város tanulói számára. Bárdos Lajos Gönczy Pál Pávai Vajna Ferenc Pávai Vajna Ferenc telephely Thököly Imre 7. táblázat Az általános iskolai oktatási és közösségi kínálata Emelt szintő Speciális oktatás tantárgyak Szakkörök Sportolás Nyelvtanulás tanulás tanítása, énekkar, sportkör, német, angol informatika matematika, rajz kosár-, kézi-, röp-, (4-8. évf., ének-zene (4. évf-tól), környezetvédelem, zsinórlabda, futball, 1-3. évf-ban (1-8. évf.) mindennapos magyar, újságíró, tömegsport önköltséges testmozgás bábjáték, szakkör) matematika (5-8. évf.) angol (5-8. évf.) matematika (3-8. évf.) informatika (7-8. évf.) BALL képességfejlesztı program, informatika, mindennapos testmozgás számítástechnika csoportbontásban - - úszás (1-4. évf.) informatika (3-6. évf.) matematika, német, angol, informatika, internet, énekkar, színjátszás, drámajáték, báb, rajz, kézmőves matematika, furulya, énekkar, számítástechnika, origami, kézimunka számítástechnika, néptánc, természetbarát, matematika, német, angol, rajz, színjátszás, barkács sakk, énekkar, irodalomiskolaújság szerkesztése, kézmőves, úszás, ritmikus sportgimnasztika, tánc, futball, atlétika, kézi-, kosárlabda iskolai sportkör sportfoglalkozások napköziben, kosárlabda, atlétika, labdarúgás, gyermektorna, sportjátékok vízilabda, néptánc, kosárlabda, labdarúgás, tömegsport német, angol (3-8. évf.) német, angol (3-8. évf., 1-2. évf-ban választható) német, angol, orosz (4-8. évf.) angol, német nyelvi elıkészítı (1-2. évf.), emelt szint (3-8. évf.) MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

10 A térítésmentesen igénybe vehetı szakkörök és edzések lehetıvé teszik a hátrányos helyzető gyermekek képességkibontakoztatását, a szociális interakciók elsajátítását és a sikerélmény átélését, ami nagymértékben elısegíti a társadalmi integrációt. A hátrányos helyzető gyermekek nyári ellátása alapvetıen megoldott: szociális alapon nyári napközis tábort szerveznek, amelynek helyszíne a Kovács Máté Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár telephelyeként mőködı Ifjúsági Ház Középfokú oktatás és szakképzés 2001 és 2006 között a gimnáziumi feladatellátási helyek száma nem változott (1 db), a tanulók létszáma stagnált (2006-ban 595). A szakközépiskolai feladatellátási helyek száma 3- ról 2-re csökkent, míg a diákok száma nıtt (366- ról 454-re). A szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek száma nem változott (2 db), a tanulók számát viszont csökkenés jellemzi (498-ról 412-re). Összességében elmondható, hogy a vizsgált idıszak során az érettségit adó intézményekben tanulók számát emelkedés, míg a szakiskolai ellátásban részesülık számát csökkenés jellemezte. 8. táblázat Középiskolai feladatellátási helyek Hajdúszoboszlón Középfokú oktatási intézmények Bocskai István Szakképzı Iskola Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernı Középiskolai Kollégium Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon A Közgazdasági Szakközépiskola kifejezetten felvállalja a hátrányos helyzető és ebbıl kifolyólag esetleg rosszabb teljesítményt mutató gyermekek felvételét is, ez különösen jellemzı a nyelvi elıkészítı osztályokra, így azoknak is van esélyük megtanulni legalább egy nyelvet, akik hiányos nyelvtudással érkeznek a középiskolába. Az iskolaigazgató korábbi becslése szerint mintegy 5 fı roma származású diák jár a Közgazdasági Szakközépiskolába, nekik és más hátrányos helyzető diákoknak sokat jelent az Útravaló Program, ami az iskolában diákot és 4-5 tanárt érint. Ha egy diák lemaradt a tananyagban, akkor felajánlják számára a szakmai segítséget, s ha nem fogadja el, akkor errıl tájékoztatják a szülıt. A gyengénlátók számára számítógépes szoftvereket vásároltak pályázati forrásból (képernyınagyító, illetve felolvasó program), valamint ösztönzik az együttmőködést a Vakok és Gyengénlátók Hajdúszoboszlói Egyesületével, ugyanis a személyi feltételek biztosításával a látássérültek bekapcsolhatók a képzésekbe. A városban egy középfokú gyógypedagógiai intézmény mőködik: a már említett Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon az egészségkárosodott és fogyatékos, tanulásban korlátozott tanulók oktatását, szakképzését és rehabilitációját látja el Infrastruktúra, épített környezet A város teljes belterületén kiépült az alap-infrastruktúra, e tekintetben a szegregátumban élık ugyanolyan lehetıségeket élveznek, mint bármely más városrész lakói. A külterületeken ugyanezek a feltételek nem adottak teljes mértékben, kiépítésükre a 100. sz. vasúti fıvonal nyújt majd lehetıséget. A település közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága országos és regionális összehasonlításban kedvezı. A közüzemi ivóvízvezeték hossza 108,2 km, ennek kiépítésével együtt az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan növekszik (10 év alatt 17,05%-kal), ez jelenleg lakást érint. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat szempontjából a év volt meghatározó, hossza ekkor egy európai uniós támogatásnak köszönhetıen duplájára emelkedett, jelenleg 82 km, így egy km ivóvízvezetékre 758 m szennyvízcsatorna jut. A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

11 lakások száma szintén 2005-ben duplázódott meg (7 604 lakás). A szennyvízcsatornahálózat kiépítésének befejezı ütemében a város összes utcáját ellátják Az épített környezet egyik meghatározó eleme a lakásállomány, ami 1997 és 2006 között 14,4%-kal nıtt, jelenleg darab lakást szerepel a nyilvántartásban. Az épületek korösszetétele kedvezı, jóllehet az országos átlagnál valamivel idısebb fıként a nagykiterjedéső lakótelepek hiánya miatt. Az elmúlt idıszakban a lakásállomány a város egyes részein jelentıs megújuláson ment keresztül ben még a lakások csaknem 60%-a 1970 elıtt épült, arányuk azóta az építési boomnak és a város idegenforgalmi adottságainak köszönhetıen jelentıs mértékben csökkent. Az épített lakások száma fıként a központi lakástámogatási rendszernek köszönhetıen 2000 után megemelkedett, 2004-ben érte el csúcspontját, azóta a kedvezmények visszavágása miatt újból csökkenı tendencia érvényesül. 2. ábra A lakásállomány mutatóinak változása 1997 és 2006 között Az év folyamán megszőnt lakások száma Épített lakások száma nincs adat Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis Lakásállomány (db) A évi népszámlálási adatok alapján a lakásokra általában jellemzı komfortosság jónak mondható. Míg az összkomfortos (3 738 db) és komfortos (3 971 db) lakások száma magasnak, addig a félkomfortos (321 db), komfort nélküli (893 db), szükség és egyéb lakások száma (402 db) viszonylag alacsonynak mondható. Ezek egyfelıl a város belterületi peremterületén elszórtan helyezkednek el, másrészt jelentıs részét a bánomkerti üdülı- és hétvégi házak alkotják, harmadrészt a vasúttól délre elhelyezkedı ún. 1. és 2. dőlın találhatóak. Utóbbiak esetében a hiányosságokat az okozza, hogy a közmővek átvitele a vasútvonalon mőszakilag nehezen kivitelezhetı és rendkívül költséges lenne. Ezért a közmővesítést a város a 100. számú vasúti fıvonal 160 km/óra sebességőre fejlesztésével egy idıben tervezi elvégeztetni, amit a belterületbe vonás követhet. Az önkormányzat és intézményei eddig is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy telepszerő lakókörnyezet ne alakuljon a városban. Az okokhoz a viszonylag stabil munkaerı-piaci kereslet is hozzátartozik, ami legalább a nyári idıszakban állandó bevételt jelent a családok számára. A kedvezı lakókörnyezetnek megfelelıen teleprehabilitációs programok indítására nem volt és a kedvezı társadalmi és infrastrukturális folyamatok miatt nem is lesz szükség. Anti-szegregációs szempontból kiemelendı a város délnyugati részén elhelyezkedı, önkormányzati tulajdonú építési telkek kérdése. Az önkormányzat bevett gyakorlata, hogy a tulajdonában lévı építési telkek egy részét a piaci ár alatt, licit nélkül értékesíti, aminek célja MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

12 a szelektív migráció csökkentése. A magasan képzett, fiatal munkaerı helyben tartását ugyanis az álláslehetıségek mellett nagymértékben befolyásolja a lakáspiac. Mivel Hajdúszoboszlón az ingatlanárak lényegesen magasabbak a megyei, de sokszor a debreceni átlagnál is, ezért alapvetı fontosságú, hogy számukra a város biztosítsa a saját lakáshoz jutás lehetıségét. 2. térkép A kedvezményesen megvásárolható telkek elhelyezkedése a szegregátumhoz képest Szegregátum Licit nélküli telkek Forrás: KSH Az önkormányzat elképzeléseinek helyességét az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztják: a kijelölt telkeken magas komfortfokozatú, nagy értékő ingatlanok épültek a hazai tendenciáknak megfelelıen részben hitelfelvétellel. Az önkormányzat kezdeményezése tehát egyértelmően pozitív társadalmi hatást eredményezett, az érintett utcákban nem kezdıdtek el szegregációs folyamatok, a lakosság összetétele nem változott. A licit nélküli telkek osztása sokkal inkább az adott terület felértékelıdéséhez, megújulásához vezetett, és az önkormányzat szándéka továbbra is a kedvezı folyamat fenntartása szükség esetén adminisztratív eszközökkel (pl. a telkek értékesítésénél figyelembe veszi a végzettséget is annak érdekében, hogy a terület társadalmilag vegyes összetétele továbbra is fennmaradjon). Amint a térképen is látható a kedvezményes telkek és a szegregátum területe egymástól távol helyezkedik el, így a szegregátum területe nem növekszik, valamint a város arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy ne alakuljon ki újabb szegregációs folyamatok által veszélyeztetett terület. 1.2 Szegregátum helyzetelemzése A város egyetlen szegregált területe az Alkotás és a Szedres utca közötti néhány utcában (Veres Pálné, Szabadság, Haladás, Bor János, Kender, Csontos utcák) rajzolódott ki a KSH adatai alapján. Jóllehet a terület fekvése viszonylag periférikus, a lakógyőrő keleti szélén helyezkedik el, megközelíthetısége tömegközlekedési eszközzel megfelelı: a helyközi járatokat is fogadó autóbuszállomás 10 percre fekszik, valamint idıszakosan a terület peremét alkotó Hıforrás utcán közlekedik a 3-as jelzéső helyi járatú busz. Ez hozzájárul ahhoz is, hogy az egyébként viszonylag távol, a város központjában vagy ahhoz közel elhelyezkedı közszolgáltatások könnyebben elérhetıek legyenek a lakosság számára, ugyanis a szegregátum területén elhelyezkedésébıl és kis méretébıl kifolyólag MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

13 nincs közszolgáltatást nyújtó intézmény. Mindezek ismeretében kiemelten fontos, hogy a szegregátum lakosságának is szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati intézmények kiemelt figyelmet fordítsanak az itt élıkre. 9. táblázat A szegregátumra vonatkozó népszámlálási adatok Mutató megnevezése Mértékegység Érték Állandó népesség száma fı 165 Lakónépesség száma fı 164 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya % 17,1 Lakónépességen belül évesek aránya % 61,0 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya % 22,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül % 67,0 Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb népesség arányában % 0,0 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül % 60,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív % 50,0 korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül % 36,6 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya % 57,1 Alacsony presztízső foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya % 61,0 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül % 65,9 Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) % 26,8 Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak % 7,1 száma) Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt % 19,0 Lakásállomány db 51 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya % 49,0 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül % 48,0 Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül % 20,0 Forrás: KSH Népszámlálás A szegregátum lakosainak száma 164 fı, akiknek a városi átlagnak megfelelıen 17%-a 14 évnél fiatalabb, míg az idısek aránya (22%) nagyobb a városi átlagnál. Az érintett területen a Veres Pálné és a Szabadság, valamint a Bor János és a Kender utcák által határolt tömbökben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 50% alatt marad, míg a Csontos utca végén, illetve a Szabadság és a Haladás utcák közötti tömbben meghaladja a szegregációs mutatóra vonatkozó 50%-os határértéket. Ez részben a lakosság kedvezıtlen iskolai végzettségének is köszönhetı, míg ugyanis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya eléri a 67%-ot, addig felsıfokú végzettséggel egyetlen fı sem rendelkezik. A munkaerı-piaci viszonyokat jól jellemzi, hogy a foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 36,6%, ami csaknem 15 százalékponttal marad el a városi értéktıl, így nem meglepı, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya meghaladja az 50%-ot. A MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

14 foglalkoztatottak nagyobb része (61%) ráadásul alacsony presztízső foglalkoztatási csoportba tartozik. A munkanélküliség a munkaképes korúak több mint ¼-ét érinti, az állástalanok 25%-a tartós munkanélküli. Összességében tehát a gazdasági aktivitás alacsony: a gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 65,9%. Ez a segélyezésre is kihat: azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt, megközelíti a 20%-ot. Az itt található 51 magántulajdonú lakás csaknem fele alacsony komfortfokozatú, ami azért is problémás, mert az egy lakásra jutó személyek száma (3,21) magasabb a városi átlagnál (2,51). További problémát jelent, hogy 10 lakás mindössze egyetlen szobával rendelkezik. Az érintett terület közüzemi ellátottsága teljes, kiépült a szennyvízcsatornahálózat is. Összességében a szegregátum fı problémáit az infrastrukturális hiányosságok, a közszolgáltatások hozzáférhetısége, az alacsony munkaerı-piaci aktivitás és az alacsony komfortfokozatú lakások jelenléte idézi elı, amelyeket a város a beavatkozások megfelelı kombinációjával megoldást találhat. Jóllehet szegregátumként nem lett azonosítva, mégis fontosnak tartjuk a 100. számú vasúti fıvonaltól délre, külterületen elhelyezkedı 1. és 2. dőlı bemutatását, ugyanis ezen a zártkertes területen viszonylag magas a komfort nélküli lakások aránya és egyes szociális mutatók értékei is elmaradnak a városi átlagtól. Jóllehet külön erre a területre nem állnak rendelkezésre részletes információk, mivel azonban a külterületi városrész lakosságának többsége ezen a területen él, így a városrészi adatokra építve bemutathatók a fıbb társadalmi jellemzık. A területen található ingatlanok közmővesítettsége azért nem teljes körő, mert a vasútvonal megnehezíti és aránytalan mértékben megdrágítja az infrastruktúra kiépítésének költségét. Részben ennek tudható be, hogy a városrészben az alacsony komfortfokozatú ingatlanok aránya meghaladja a 80%-ot.. 3. ábra A lakásállomány jellemzıi a évi Népszámlálás alapján Lakások száma Alacsony komfort fokozatú lakások száma Belváros Turisztikai övezet DK-i, vegyes Lakógyőrő Külterület A külterületi lakott utcák egy részében sem közvilágítás, sem vezetékes ivóvízhálózat nincs kiépítve. A hiányos infrastruktúrával rendelkezı utcákban összesen 24 halmozottan hátrányos helyzető gyermek lakik (az összes HHH gyermek 12,7%-a). Hosszú távon az önkormányzat beavatkozásokat tervez annak érdekében, hogy az érintett terület infrastrukturális ellátottsága megközelítse a városi átlagot erre és a belterületbe vonásra a vasútvonal 160 km/h sebességőre fejlesztése nyújt majd lehetıséget. Az esetleges MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

15 ingatlanspekulációk megelızése érdekében a város lakossági fórumon fogja tájékoztatni az ott élıket a várható változásokról. Már a fizikai infrastruktúra fejlesztését megelızıen is nagy hangsúlyt fektet a város a 378 külterületi lakos társadalmi integrációjára annak érdekében, hogy javuljanak a városrész szociális, munkaerıpiaci és képzettségi mutatói. A foglalkoztatottak aránya ugyanis csak 37,6%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezı és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezı aktív korúak aránya meghaladja a 35%-ot, míg a felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya elenyészı. A városrész belsı erıforrásait jelzi, hogy ezen a területen a legmagasabb a gyermekek és az aktív korúak aránya. 4. ábra Hajdúszoboszló és a külterület lakosságának korcsoportos megoszlása 20,6 66,1 6,6 Külterület 62,1 17,3 27, x Hajdúszoboszló A 100. számú vasútvonaltól délre elhelyezkedı zártkerti térség esetében cél a megfelelı infrastrukturális ellátottság biztosítása, ami a 100. számú vasúti fıvonal fejlesztésével együtt történhet meg. Ez elıfeltétele a terület belterületbe vonásának, de ettıl függetlenül is kiemelt figyelmet kell fordítani az ott élık társadalmi integrációjának elısegítésére, amelynek eszközeit az anti-szegregációs terv tartalmazza. 2 ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV Hajdúszoboszló területén ahogyan a városrészi helyzetelemzés keretében bemutattuk egy, 100 feletti lakosságszámmal rendelkezı, a város átlaghoz képest rossz szociális és lakhatási körülményeket biztosító, hátrányos helyzető családok által lakott szegregátum azonosítható, ahol a gazdasági és társadalmi problémák egymást erısítı komplex rendszere van jelen. Fontos azonban, hogy az alábbiakban megfogalmazott alapelveket az önkormányzat nemcsak a szegregálódó területen követi, hanem a város teljes területén kiemelten a külterületen annak érdekében, hogy megakadályozza újabb szegregált területek kialakulását. A problémák hátterében több tényezı áll, egyik az alacsony iskolai végzettség és az underclass szubkultúra által meghatározott munkanélküliség, valamint a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás. A rossz foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát okozza, így az érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között élnek, ami a késıbbiekben lemaradást és szocializációs problémákat okozhat a gyerekek közoktatási rendszerbe való beilleszkedése során, alapvetıen befolyásolhatja késıbbi teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló korai fejlesztés és a jó minıségő, a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai és általános iskolai ellátás biztosítása. A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetıen meghatározza a késıbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerı-piaci státuszt és az elérhetı jövedelmet. A szegénység újratermelıdésének megakadályozásához tehát az oktatáson keresztül vezet az út. Több külföldi és hazai példa is igazolja, hogy az integrált oktatás pozitívan hat a szociokulturálisan hátrányos helyzető iskolás gyerekek teljesítményére és szocializációjára. Az iskoláskorú gyerekek mindegyike integrált oktatásban vesz részt (kivételt a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott speciális iskola jelenti, ahol kizárólag szegregált körülmények között oktatható gyermekek tanulnak). Elengedhetetlen a rossz szociokulturális MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

16 környezetbıl származó gyerekek iskolai elımenetelének kiemelt figyelemmel kísérése és támogatása, az ıket integráltan oktató intézmények és az oktatási módszerek folyamatos fejlesztése. Egyfelıl a rosszabb teljesítményő gyermekek számára lehetıséget kell biztosítani a tanórán kívüli egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatásra is. Másfelıl programszerően kell kutatni és gondozni a tehetséges gyerekeket (pl. ösztöndíjprogrammal), akik elımenetelükkel, eredményeikkel és hosszabb távon sikeres életútjukkal mintaként szolgálhatnak a hasonló sorsú gyermekek számára a tanulás és a kitartó munka garantálta sikerek testközelivé tételében. A gyerekek oktatásban megfigyelt teljesítményét, sikerét nagyban meghatározza a támogató családi háttér és a tanuláshoz szükséges feltételek megléte, illetve azok hiánya. A gyermekjóléti szolgálatnak és a gyerekeket nevelı oktatási intézményeknek együtt kell mőködniük, hogy a tanulók számára megfelelı körülmények legyenek biztosítva a tanuláshoz (nyugodt környezet, motiváló és a tanulás fontosságát elismerı közeg), ezért a családsegítı és a gyermekjóléti szolgálatra komoly szerep hárul a támogató családi közeg kialakításában. Amennyiben a tanulást, fejlıdést biztosító családi környezet kialakítása nem lehetséges, alternatív megoldásokat kell biztosítani (pl. napközi-ellátás, tanodák). Cél, hogy az általános iskolát elvégzık minél nagyobb arányban tanulhassanak tovább, lehetıleg érettségit vagy piacképes szakmát adó intézményekben. A továbbtanulás gyakran vállalhatatlan anyagi terheket jelent a családoknak, ezért egyszerre kell a továbbtanulást támogató családi háttér megteremtésén, a gyerekekben a továbbtanulás iránti motiváció kialakításán és fenntartásán dolgozni pedagógusoknak és támogató szolgálatoknak egyaránt, valamint megteremteni a továbbtanulás anyagi feltételeit támogatásokkal, ösztöndíjakkal vagy akár tanulói hitelprogramokkal. Támogatói szolgáltatással, a gyerekek iskolai életútjának folyamatos segítésével teremthetı csak meg a sikeres oktatási elımenetelük, amely ideális esetben felsıfokú végzettséggel zárulhat. A gyermeket nevelı, rossz jövedelmi helyzető családok esetében elengedhetetlen a gyermekek fizikai és szellemi fejlıdésének biztosításához szükséges megfelelı pénzmennyiség és anyagi feltételek biztosítása, ennek a szempontnak elsıbbséget kell kapnia a szociális, munkaügyi és támogatáspolitikai eszközök kialakítása, megválasztása során. A szegregált környezetben vagy szegregálódó településrészben lakó családok száma lehetıséget biztosít az egyénre szabott szolgáltatások, eszközök kialakítására és alkalmazására. A támogatásokat a családtagok jövedelemtermelı képességének, önbecsülésének és egészségi állapotának javítását is biztosító fejlesztı programokkal célszerő kombinálni. Kiemelt szempont a családfenntartók, a munkaképes korú nem tanuló személyek jövedelemtermelı képességének, foglalkoztathatóságának megtartása és fejlesztése. A foglalkoztathatóság megteremtése egyszerre történhet az alapvetı képességek, kompetenciák (pl. írás, olvasás) fejlesztésével és a munkaerı-piaci tapasztalatszerzés segítésével, támogatott foglalkoztatással. Az átmenetileg valós segítséget jelentı közmunkaprogramok alkalmazása mellett a munkaképes korúak általános képességfejlesztésére, egyéni képességeinek és érdeklıdésének megfelelı szaktudáshoz juttatására, majd megfelelı környezetben történı foglalkoztatására kell irányulnia a szociális és munkaügyi ellátó rendszer eszközeit együttesen alkalmazó, az intézményrendszerek együttmőködésében megvalósuló projekteknek. Szintén a foglalkoztatás elısegítését szolgálja az Észak-alföldi régió Munkaerı-piaci Menedzser Programja, amely a cigányság munkaerı-piaci integrációjához szükséges többirányú, komplex feladatok végrehajtását teszi lehetıvé. A város is csatlakozott a tervek szerint 160 fıbıl álló roma munkaerı-piaci menedzserek kistérségi hálózatához. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

17 A foglalkoztathatóság javítása mellett is elıfordulhat, hogy a rendszeres jövedelem hiányában vagy átmenetileg vis major tényezık miatt egyes családok adósságcsapdába kerülve fizetésképtelenné válnak. Ebben az esetben alkalmazza a város adósságkezelés eszközét. A hiábavaló munkakeresés okozta kudarcok, valamint a rendszeres munkavégzés és a kívülrıl is meghatározott szabályok között folytatott életvitel hiánya gyakran vezethet depresszióhoz, vagy olyan önkárosító magatartásformákhoz, amelyek következtében a munkaképes korú nem dolgozók fizikai és/vagy mentális állapota olyannyira leromlik, hogy foglalkoztathatóságuk visszanyerése csak rehabilitációs programok során lehetséges. Ezért fel kell mérni a nem tanulók és nem dolgozók fizikai, egészségi és mentális állapotát, hogy megfelelı rehabilitációs intézkedéseket lehessen indítani. A szegregálódó környezetben élık helyzetének javítására olyan, tudatos és külsı támogató segítséget is biztosító közösségfejlesztı intézkedések szükségesek, amelyek rendszeres és kampányszerően kivitelezett programok keretében elısegítik az egészségtudatosságot, valamint hozzájárulhatnak a tolerancia növekedéséhez. Javítani kell a lakhatási körülményeket, ezért az érintett területeken egyrészt gyorsított ütemben kell az önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévı alacsony komfortfokozatú lakásokat felújítani és fejleszteni, másrészt támogatást kell nyújtani a saját tulajdonú lakásban élık számára az önerıbıl történı felújításhoz. Mindezek alapján a város teljes területére vonatkozó hosszú távú anti-szegregációs célok a következık: csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élı, hátrányos helyzető és roma lakosság száma (164-rıl 0-ra) és aránya (0,7%-ról 0%-ra), javuljon a hátrányos helyzető és roma lakosság életminısége és lakáskörülménye, különösen a szegregált területeken élık esetében. Konkrétan az Alkotás utca és a Szedres utca közötti területre vonatkozóan egy komplex infrastrukturális és humán elemeket egyaránt tartalmazó beavatkozási stratégia valósítható meg annak ismeretében, hogy azonnali beavatkozásra a területen nincs szükség: A szegregátum egyik problémáját az jelentette, hogy mennyire érik el a közintézmények a szegregátum lakosait, illetve a lakosok hogyan tudják igénybe venni az oktatási, szociális és egészségügyi ellátásokat. Annak érdekében, hogy az itt élık társadalmi kohéziója javuljon, a közintézményeknek kiemelt figyelmet kell fordítani adottságaikra, elvárásaikra és szükségleteikre. Ennek keretében - az oktatás területén az önkormányzat a 2008 januárjában elkészült oktatási helyzetelemzésre építve kidolgozza a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét; az iskolák nyomon követik az itteni tanulók teljesítményét, és szükség esetén korrepetálással vagy tehetséggondozással (pl. felzárkóztató, kiscsoportos foglalkozásokkal, ösztöndíjakkal) segítik tanulmányi felzárkózásukat, elımenetelüket, aminek köszönhetıen javulnak a diákok kompetenciamérési teszteredményei; - szociális és egészségügyi területen lehetıség nyílik tájékoztató napok megtartására, amely során egyrészt felhívják a lakosság figyelmét az elérhetı MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

18 szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, ellátásokra, támogatásokra (pl. a Lépj egyet elıre programban rejlı lehetıségekre, az adósságkezelésre), másrészt egészségügyi prevenciós tanácsadást nyújtanak. A társadalmi kohézió egyik legfontosabb eszköze a munkaerı-piaci (re)integráció, amely különbözı gyakorlatorientált képzési és foglalkoztatási programokkal érhetı el. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek rendszeres jövedelemre tehessenek szert. - Ennek érdekében a város a munkaügyi kirendeltséggel közösen kidolgoz egy pályázatot, amelynek elsıdleges célcsoportját a szegregátum lakosai alkotják. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon csökkenjen a munkanélküliek száma, valamint azon aktívkorúak aránya, akik jövedelemforrását kizárólag állami és/vagy önkormányzati támogatások jelentik. Ezt a folyamatot segítheti a Lépj egyet elıre program, a város munkaerı-piaci menedzsere, aki a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) egyik képviselıje, továbbá az, hogy a közbeszerzéseknél az önkormányzat elınyben fogja részesíteni azokat a kivitelezıket, megvalósítókat, akik vállalják a szegregátumon élık alkalmazását is. - Emellett az önkormányzat a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal (CKÖ) együttmőködve kidolgoz egy Települési Roma Programot, amelynek alapját a CKÖ által tervezett lakossági felmérés jelenti. A személyiségi jogokat maximálisan figyelembe vevı, részletes és pontos helyzetelemzéssel feloldható az az információhiány, amely jelenleg jellemzi a város roma népességével kapcsolatos ismereteket. A szegregátum fizikai jellegő problémája a viszonylagos infrastrukturális elmaradás. Ennek megfelelıen a hiányosságok felszámolása az integráció egyik célja, amely a vonalas infrastruktúra (út, járda) kiépítésével, illetve megújításával érhetı el. A konkrét elképzelések szerint rövid távon pl. a területet határoló Alkotás utca Szabadság és Csontos utcák közötti szakaszán m²-nyi útfelületet és m²nyi padkát fognak felújítani, majd fokozatosan sor kerül a további út- és járdaszakaszok felújítására. Szintén az épített környezet szempontjából jelent problémát a lakóingatlanok állapota. Mivel az érintett lakások magántulajdonban vannak, ezért ebben a tekintetben az önkormányzat eszközrendszere korlátozott, többnyire kimerül a jelenleg is alkalmazott lakás-felújítási támogatás nyújtásában, aminek köszönhetıen csökkeni fog az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. Emellett azonban a város igény esetén igyekszik megteremteni a megfelelı mobilizációs lehetıségeket is, többek között a jelenleg is létezı, ún. licit nélküli telkek értékesítésével, lakáscélú támogatásokkal és szociális lakáskiutalással. A mobilizációs eszközök alkalmazásánál az alapelvek a következık: - a szegregátumból kikerülık integrált és jobb minıségő lakókörnyezetben folytathassák életüket, - a város más részein ne alakuljanak ki újabb szegregátumok, illetve a szegregátum területe ne növekedjen. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

19 A megvalósítás során az önkormányzat szorosan együttmőködik a szociális, oktatási és egészségügyi intézményekkel, valamint a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is annak érdekében, hogy a beavatkozások a lehetı legnagyobb mértékő társadalmi hatást érjék el. Ezt biztosítja az is, hogy az Anti-szegregációs Terv beépül Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlıségi Tervébe, továbbá, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia monitoringrendszerének az anti-szegregációs indikátorok is részét képezik. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

20 Helyzetelemzés megállapítása A közszolgáltatások hozzáférhetısége problémás A lakosok alacsony munkaerı-piaci aktivitása Alacsony komfortfokozatú lakások jelenléte Infrastrukturális hiányosságok 10. táblázat Az anti-szegregációs beavatkozások meghatározása az Alkotás utca Szedres utca közötti területre vonatkozóan Határidı 1 év 3 év 6 Indikátorok Cél Intézkedés Felelıs év A közszolgáltatások hozzáférhetıségének javítása A lakosok munkaerıpiaci aktivitásának emelése A lakások komfortfokozatának emelése A terület infrastrukturális hiányosságainak felszámolása Az oktatás során kiemelt figyelem fordítása a szegregátum lakosaira Az egészségügyi és a szociális ellátások esetében kiemelt figyelem fordítása a szegregátum lakosaira A lakosok fokozottabb bevonása képzési és a közmunkaprogramokba Települési Roma Program kidolgozása Lakás-felújítási támogatás nyújtása Útépítés, -felújítás Oktatási, mővelıdési, sport iroda Egészségügyi, szociális iroda, Szociális Gondozási Központ, ÁNTSZ Egészségügyi, szociális iroda, Munkaügyi Kirendeltség Egészségügyi, szociális iroda, CKÖ Egészségügyi, szociális iroda Városfejlesztési, kommunális iroda Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv kidolgozása Tájékoztató nap tartása szociális és egészségügyi témában Korrepetálásban, tehetséggondozásban résztvevık száma Az itt élı gyerekek kompetenciamérési teszteredményeinek átlaga és a városi átlag közötti különbség csökkenése 1 db 10 fı 10% A szociális ellátás esetszámának emelkedése a rászorulók között Adósságkezelési program bevezetése 2 db 5% 1 db Komplex képzési és foglalkoztatási pályázat kidolgozása Képzési és közmunkaprogramokba bevont lakosok száma Munkanélküliek aránya a területen Aktív korúak aránya, akik jövedelemforrása csak állami/helyi támogatás 1 db 10 fı 20% 16% Elkészült Roma Átdolgozott Roma - Program Program - 1 db 1 db Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 47% 43% 37% Felújítással vagy építéssel érintett utak és járdák hosszának növekedése 5% 10% 15% MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben