LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/ december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: március 15. Kiadás: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője I 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. I Telefon: I Fax: I I I Adószám: I Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága I PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 / Szolgáltatás SZJ kódja: I SWIFT kód: EUDIHUHB I SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB I AXA Bank Europe SA, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium I Regisztrációs szám: BE / nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises

2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA HITELMŰVELETEK A hitelnyújtás A HITELNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkérelem, hitelbírálat A hitelszerződés megkötése Értéknap, árfolyam HITELDÍJ A hiteldíj meghatározása, esedékessége és a törlesztő összeg A hiteldíj összetevői A hiteldíj közzététele, változtatása A HITELSZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE Tájékoztatás, ellenőrzés, előírt kötelezettségek teljesítése Fizetések teljesítése Elszámolások és igazolások A HaviFix törlesztési mód működése Előtörlesztés Gyűjtőszámlahitel Ügyfél általi felmondása Futamidő módosítása Hitelfedezeti életbiztosítás Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez A hitelcél megvalósítása és annak ellenőrzése A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A hitelszerződés megszűnése teljesítéssel A Bank jogai szerződésszegés, illetve annak veszélye esetén A Bank felmondási joga A HITELMŰVELETEKET BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK Kézbesítés Teljes hiteldíj mutató Adatkezelés, adatszolgáltatás (ügyfélátvilágítási intézkedés) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Egyetemlegesség TITOKTARTÁS AZ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOKHOZ, VALAMINT KEZESSÉGVÁLLALÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK ÉLETBIZTOSÍTÁS MELLETT NYÚJTOTT HITELEK LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG MELLETT NYÚJTOTT HITELEK BEFEKTETÉSI ALAP MELLETT NYÚJTOTT HITELEK AXA Bank - IPOSZ Magánszámlához kapcsolódó hitelkeret Kiszervezett tevékenységek ÜZLETSZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK oldal

3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Ez az Üzletszabályzat az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út D C. épület, céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: statisztikai számjele: , adószáma: ) az AXA Bank Europe SA (székhelye: Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium, regisztrációs szám:be , nyilvántartó hatóság: Banque-carrefour des Entreprises, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008) törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) jelzáloghitelezési tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza Jelen Üzletszabályzat tekintetében Ügyfél az a természetes személy, akivel a Bank az 1.1. pontban megjelölt szolgáltatás nyújtására szerződést köt. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyféllel esik egy tekintet alá az a természetes személy is, aki hitelnyújtásra vonatkozó kérelemmel fordul a Bankhoz, valamint az a harmadik személy is, aki az Ügyfél szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal (pl. zálogkötelezettként, kezesként) Az Ügyfél és a Bank - jogszabály kötelező előírása hiányában - a közöttük létrejött egyedi jogviszonyukban a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek, illetve egyes rendelkezések alkalmazását kizárhatják. Egyebekben jelen Üzletszabályzat rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, az egyes egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat feltételei irányadóak Az Üzletszabályzat Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén a Bank szerződésmódosítás keretében tájékoztatja az Ügyfelet. A módosított rendelkezések a Felek egyező és kifejezett szándéka esetén a szerződés részévé válnak. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez esetben a Bank ezen szerződésmódosítást teljes bizonyító erejű magánokirati formában jogosult megtenni. Ügyfél ezen szerződésmódosítások elfogadása esetén, függetlenül azok okirati módjától, a szerződésmódosításokat a hitelszerződéssel egyenértékűnek tekinti, azokat a hitelszerződés részeként elfogadja. Amennyiben jelen Üzletszabályzat valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Bank által aláírt valamely, a hitelszerződéshez kapcsolódó dokumentummal, ezen utóbbi dokumentum rendelkezése az irányadó Az Üzletszabályzat a kapcsolódó Hirdetményekkel, valamint az Ügyféllel kötött szerződésekben rögzített külön egyedi feltételekkel együtt, a mindenkori hatályos jogszabályok, - különösen a Polgári Törvénykönyv (2014. március 15. előtt az évi IV. törvény, március 15. napjától a évi V.törvény), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló jogszabályok - keretein belül, azok figyelembevételével érvényes. Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ügyféllel kötött szerződések, Hirdetmények valamint az adott jogviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat mellett, azzal együttesen az előzetes, a szerződéskötést megelőző tájékoztatást szolgálják az adott hiteltípusra vonatkozó terméktájékoztatók és egyéb ügyfél-tájékoztatók. A Bank egyedi esetekben jogosult eltérni a tájékoztatókban foglaltaktól Hirdetmény: a hitelek, kölcsönök kondícióiról szóló, - többek között a kamatokat, díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat tartalmazó - tájékoztató, amely a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kerül kifüggesztésre, illetve közzétételre kerül a Bank hivatalos internetes honlapján (www.axabank.hu) is. A Hirdetmény nyilvános, azt bárki megtekintheti Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti. A Bank a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél kérésére az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, amit az Ügyfél átvételi elismervény aláírásával nyugtáz Fogalom meghatározások: Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Forint alapú lakáshitel: lakóingatlan adásvételét, építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó, ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, forintban nyilvántartott hosszúlejáratú kölcsön. Deviza alapú lakáshitel: lakóingatlan adásvételét, építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó, ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában nyilvántartott hosszúlejáratú kölcsön. 3. oldal

4 Szabad felhasználású jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, lakáshitelnek nem minősülő, hitelcél meghatározása nélkül nyújtott kölcsön. Egyéb ingatlanvásárlási jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott egyéb ingatlan (garázs, hétvégi ház, nyaraló, építési telek, iroda, kereskedelmi üzlethelyiség) megvásárlásához nyújtott kölcsön. Hitelkiváltási célú jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, korábban felvett hitel kiváltását szolgáló kölcsön. Lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, kizárólag egy korábban felvett lakáscélú hitel kiváltását szolgáló kölcsön. 2. HITELMŰVELETEK 2.1 A hitelnyújtás Hitelezési tevékenysége során a Bank különböző hitelműveleteket végez (a továbbiakban: hitelnyújtás). A hitelnyújtás hitelszerződés vagy az adott hitelműveletre vonatkozó megállapodás különösen kölcsönszerződés - alapján (a továbbiakban ezen Üzletszabályzat alkalmazásában együtt: hitelszerződés) történik A Bank a hitelműveleteket forintban és devizában végzi A Bank jogosult a hiteleket, illetve a hitelműveleteket biztosító mellékkötelezettségeket (pl. a jelzálogjogot) forrásgyűjtés céljára (pl. fedezett kötvény, átmeneti finanszírozás, jelzálog-hitelintézetnek értékesítés) felhasználni A Hitelszerződéshez kapcsolódó Zálogszerződés alapján a Bank március 15-ét megelőzően megkötött szerződések esetén járulékos vagy önálló jelzálogjogot, március 15-én vagy ezt követően megkötött szerződések esetén zálogjogot alapít és a jogszabály alapján lehetővé tett esetekben elidegenítési- és terhelési tilalmat köt ki a követelés fedezetéül, amely március 15-ét megelőzően önállóan, március 15. napjától pedig különvált zálogjogként átruházható. A Bank a jelzálogjogot kizárólag a biztosított követelésre tekintettel, a közokiratban rögzített szerződésszegő magatartás bekövetkezése esetén érvényesíti, és kizárólag olyan mértékben elégíti ki belőle követeléseit, amilyen mértékben a biztosított követelés kötelezettje fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Hitelműveletek fajtái: - hitelkeret nyitása és a hitelösszeg rendelkezésre tartása, - pénzkölcsön nyújtása: kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása, folyósítása Kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása, folyósítása, kiutalása A Bank e tevékenysége során meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére, az Ügyfél pedig köteles azt a járulékaival (hiteldíjjal) együtt a Banknak a hitelszerződés szerint visszafizetni. A kölcsön folyósításának feltételeit az egyedi hitelszerződések tartalmazzák. A Bank hitelszámlán tartja az Ügyfél rendelkezésére a kölcsönösszeget, a hitelszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A kölcsön folyósításához, illetve kiutalásához a hitelszerződésben felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesítését igazolni kell a Bank számára. A kölcsönszerződés eltérő rendelkezésének hiányában a legkésőbb teljesült folyósítási feltétel dátumát követő 7 (hét) munkanapon belül folyósítja, illetve utalja ki a Bank a kölcsönt, a hitelszerződésben az Ügyfél által meghatározott bankszámlára történő átutalással vagy átvezetéssel. A folyósítás sztenderd esetben a kölcsönügylet banki számlavezető rendszerében történő rögzítését követő legkésőbb második banki munkanapon teljesül (kivéve deviza ünnepnap, illetve bankszünnap esetén). Amennyiben az Ügyfél a sztenderd eljárásától eltérő folyósítást igényel, akkor az esetben a Kölcsön folyósítása nem a folyósítás napján érvényes árfolyammal kerül teljesítésre. A sztenderd eljárástól eltérő folyósítás esetén a Bank sürgősségi folyósítási díjat jogosult felszámítani, melynek mértékét a vonatkozó mindenkori aktuális Hirdetmény tartalmazza. Ingatlanvásárlási kölcsön esetén az Ügyfél által megjelölt bankszámla csak az adásvételi szerződésben az eladó által megjelölt számla lehet. Hitelkiváltás estén a Bank kizárólag a korábbi hitelnyújtó, kiváltandó pénzintézet által 4. oldal

5 kiállított tartozáskimutatási igazoláson megadott számlaszámra, míg magánszemélytől történő hitelkiváltás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozás kimutatásban szereplő számlaszámra folyósít. A kölcsön az Ügyfél hitelszámlájának megterhelése napján folyósítottnak tekintendő (folyósítás napja). A Bank ezen a napon veszi nyilvántartásba kamatozás szempontjából a folyósított kölcsön összegét. A kölcsön kiutalása az az esemény, amelynek során a folyósított összeg a szerződésben megadott célszámlára kiutalásra kerül. Ha a kölcsön (első részlete) folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb a hitelszerződés megkötését követő 80. napig amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszünnap, az azt megelőző munkanapig nem teljesül, e határnapot követően a Bankot a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli, és a Bank jogosult a megkötött hitelszerződést a megkötését követő 90. napon a felek minden további nyilatkozata vagy rendelkezése nélkül megszűntetni. Amennyiben a felek e megszűnési időpont előtt a vonatkozó hitelszerződést közös megegyezéssel módosítják, úgy a hitelszerződés a módosítás szerinti tartalommal érvényben marad. Több részletben folyósításra, illetve kiutalásra kerülő kölcsönök esetén a második, illetve a további kölcsönrészek mindaddig nem folyósíthatók vagy nem kiutalhatóak az Ügyfél részére, amíg az Ügyfélnek tartozása áll fenn a Bankkal szemben. Ezen túlmenően, ha a kölcsön további részleteinek folyósításához, illetve kiutalásához a hitelszerződésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott időpontig nem teljesül, úgy e határnapot követően a Bankot a kölcsön mindazon részletének folyósítási, illetve kiutalási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek. Forint kölcsönök esetén a kölcsön első részletét követően a további kölcsönrészek folyósítására csak esedékességi napon kerülhet sor, kivételt képez ez alól a Hazai hitel, ahol ez az esedékességi naptól eltérő nap is lehet. A kölcsön vagy annak részletének folyósítására, illetve kiutalására nem kerülhet sor, ha az Ügyfél a hitelszerződés megkötését követően bekerül a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) akár a Bank, akár más személy adatszolgáltatásának következtében. A Bank a folyósítást követően esedékességi értesítőt küld az Ügyfelek részére, amely tartalmazza a törlesztéshez szükséges, a kölcsön devizanemében kifejezett információkat. Deviza hitel esetében a bank az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza: Az Ügyfél akár forintban, akár devizában igényli a hitel összegét, a vonatkozó összeget a másik pénznemben is meg kell határozni. A kölcsön összege a kölcsönszerződésben csak egész szám lehet Devizáról forintra történő váltás során a Bank a kerekítés normál szabályai szerint (5-től felfelé, 5 alatt lefelé) számol el. Forintról devizára történő átváltás során a Bank lefelé kerekít. 3. A HITELNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 3.1 Hitelkérelem, hitelbírálat Hitelszerződés megkötésére erre irányuló írásbeli kérelem (továbbiakban: hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A hitelkérelmet a Bank minden esetben a kérelmező pénzügyi, jogi és gazdasági helyzete, a hitelcél megvalósíthatósága, a kérelem elbírálásakor hatályban lévő jogszabályok, valamint a Bank adósminősítésre és fedezetértékelésre vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el A hitelkérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező hitelképességére, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek ismeretére a Banknak a hitel összege és a részletes szerződési feltételek megállapításához, valamint bármely jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez szüksége van. A hitelkérelemhez az Ügyfélnek mellékelnie kell az előbbiekben hivatkozott adatokat és körülményeket bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat. A Bank az Ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges alaki és tartalmi feltételekről. Fentiek mellett a Bank vizsgálja a felajánlott biztosíték értékét és érvényesíthetőségét is. A Bank személyre szabott ügyfélbírálat eredményeként az Ügyfelet 1-10-ig ügyfélminősítési kategóriába (pool) sorolja. Ha a korábban már minősített Ügyfél kölcsönügylete kerül módosításra, vagy kiváltásra, és az új, vagy a módosított kölcsön törlesztőrészlete nem haladja meg a kiváltott kölcsön törlesztőrészletét, abban az esetben újabb ügyfélminősítés nem történik. Ezekben az esetekben az Ügyfelek a kiváltott kölcsöntermékük legutolsó ügyfélminősítési ketegóriája alapján kerülnek besorolásra 1-10 Ügyfélkategóriába úgy, hogy a módosított, vagy hitelkiváltási kölcsön első kamatperiódusára megállapított kamata ne legyen magasabb, mint a kiváltott kölcsön kamata volt. Amennyiben a kiváltott kölcsön kamata két Ügyfélkategória közé esik, abban az esetben az új kölcsön vonatkozásában az alacsonyabb kamatot veszi figyelembe a Bank. Amennyiben a kiváltott kölcsön kamata nagyobb, mint a 10. Ügyfélkategória szerinti kamat, abban az esetben a kölcsön kamata a 10. Ügyfélkategória szerinti kamatot veszi fel. 5. oldal

6 Ha több kölcsön egyidejűleg kerül kiváltásra, abban az esetben a kiváltott kölcsönök kamatainak a hitel döntés napján fennálló tartozás alapján súlyozott átlaga alapján történik az Ügyfélkategóriába sorolás. A Bank az Ügyfelet a folyósítást követően levélben értesíti az ügyfélminősítés eredményéről, illetve az a szerződésben került rögzítésre. Az Ügyfél a továbbiakban a vonatkozó Hirdetményben közzétett, ügyfélminősítésének megfelelő kamatot, illetve kezelési költséget köteles megfizetni A kérelmező viseli az adatszolgáltatás költségeit. Aki a hitelkérelem elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik. Ezekben az esetekben a Bank jogosult a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani A Bank a hitelkérelemre - annak kézhezvételét követő, az adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül - a rendelkezésre bocsátott adatok alapján szerződéses ajánlatát megteszi, vagy a kérelmet elutasítja (hitelbírálat). A hitelkérelem elutasítása esetén a Bankot indokolási kötelezettség nem terheli. A hitelkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására vagy a hitelkeret biztosítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását jelenti A Bank az Ügyfele számára biztosítja, hogy a szerződés aláírása előtt megismerhesse: a) a hitelszerződés tervezetét, b) a hitel futamidejét, teljes összegét és lehívásának feltételeit, c) a hitelkamatot és a hitelkamat feltételeit, a referencia-kamatlábat (alkalmazása esetén), és a hitelkamat módosításának gyakoriságáról szóló információt, a módosítás feltételeit és eljárási szabályait, d) a hitelprolongálás, előtörlesztés várható költségét, e) az Ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét és a hitelfelmondás feltételeit, továbbá az Ügyfél fizetésének elmulasztásának egyéb következményeit, f) a várható induló kamatlábat és törlesztő részletet, g) az Ügyfél által fizetendő teljes összeget, az Ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek összegét, a törlesztőrészletek számát és a törlesztőrészletek gyakoriságát, továbbá a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjét, h) a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a teljes hiteldíj mutatót (a továbbiakban: THM), a THM számításának módját egy reprezentatív példával illusztrálva és a THM számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek, különösen a közjegyzői díj és a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét, i) a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásokról (életbiztosítás, lakástakarék-pénztár) szóló információt, j) biztosítékok körét, k) az elállási jogáról illetve annak hiányáról szóló tájékoztatást, l) az előtörlesztésez való jogáról szóló tájékoztatást, m) az összes - a Bank részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő - költséget, valamint n) a Bank által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket. 3.2 A hitelszerződés megkötése A hitelszerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj változtatás esetét és jelen Üzletszabályzat 1.4. pontjában foglaltakat kivéve - a szerződés írásba foglalása szükséges. A Bank előírhatja a hitelszerződés, illetve annak módosításainak, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalását. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit az Ügyfél viseli. Felek egyező akarattal az előzőektől a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett eltérhetnek. Felek egyező akaratát támasztja alá, amennyiben a részükről vállalt megállapodás tartalmának megfelelően járnak el A Bank a hitelnyújtást felfüggesztheti, illetve megtagadhatja (a hitelszerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalú nyilatkozattal, indoklás nélkül elállhat), vagy az Ügyfél a Bank szolgáltatásának igénybevételére nem köteles, amennyiben a hitelszerződés megkötése után akár a Bank, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a hitelszerződés teljesítése a Banktól, illetve az Ügyféltől már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Bank a jelen Üzletszabályzat 6.2. és 6.3. pontjában részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná. 6. oldal

7 Deviza hitelek esetében a banki zsűri döntés (hitelbírálat) 30 (harminc) munkanapig érvényes, amennyiben ezen határidőben a kölcsönszerződés megkötésére bármely okból kifolyólag nem kerül sor, új zsűri döntésre van szükség a kölcsönszerződés megkötéséhez. 3.3 Értéknap, árfolyam Értéknap jelenti azt a banki munkanapot, amelyen a banki tranzakció, művelet ténylegesen teljesítésre kerül Deviza kölcsönök esetén alkalmazásra kerülő árfolyam: Jegyzett árfolyam: az adott banki munkanapon a Bank által az értéknapra megállapított (jegyzett) árfolyam Érvényes árfolyam: az értéknapon a Bank ezen az árfolyamon teljesíti a banki tranzakciókat, műveleteket A Bank kivéve a pontban foglaltakat - a folyósítást az értéknapon érvényes deviza vételi árfolyamon, míg a törlesztést, előtörlesztést, pót-befizetést az értéknapon érvényes deviza eladási árfolyamon hajtja végre Azon devizában nyilvántartott és forintban törlesztett jelzáloghitelek esetén, amelyeknél a kölcsönszerződésben megjelölt hitelcél lakóingatlan - vásárlása, vagy - építése, vagy - bővítése vagy - korszerűsítése vagy - felújítása vagy, amelynek igazolt célja az előzőekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget, - akkor a Bank a kölcsön folyósítást, törlesztést (havi, illetve nem havi rendszerességű törlesztés, elő, illetve végtörlesztés), valamint bármely devizában megállapított díj, költség és jutalék forintban történő meghatározását az értéknapon érvényes - Bank által meghatározott - középárfolyamán hajtja végre Az Ügyfél az értéknapi árfolyamról legkorábban az értéknapot megelőző második banki munkanapon, a Bank Call Centerén keresztül, SMS formájában, illetve a Bank hivatalos internetes honlapján keresztül kaphat tájékoztatást (kivéve deviza ünnepnap esetén és kizárólag magyarországi telefonszámra) A deviza ünnepnapok az adott deviza tekintetében végzett műveletek vonatkozásában nem minősülnek banki napnak. Deviza ünnepnapon nem történik árfolyamjegyzés, illetve folyósítás. A tárgyévre vonatkozó deviza ünnepnapokat a Bank a hivatalos internetes honlapján közzéteszi. 4. HITELDÍJ 4.1 A hiteldíj meghatározása, esedékessége és a törlesztő összeg A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén, illetve visszafizetésén felül - köteles megfizetni a Bank részére A Bank a hiteldíjat a mindenkor érvényes és hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott kamatláb és kezelési költség, illetve az ott feltüntetett mértékek szerint számítja fel A hiteldíj elemek fizetésének esedékességét a mindenkor érvényes és hatályos, vonatkozó Hirdetmény, illetve az egyes hiteljogviszonyra vonatkozó szerződések tartalmazzák. Az Ügyfél a Bank által felszámított hiteldíjakat köteles haladéktalanul megfizetni. A Bank jogosult a hiteldíj összegével a hitelszámlát megterhelni Ha a hitelszerződés másként nem rendelkezik, a kölcsöntőke, a kamat valamint a kezelési költség havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő összeget. A havi törlesztő összeg meghatározása a tőke, a kamat és a kezelési költség tekintetében ha a hitelszerződés másként nem rendelkezik a következő, annuitás alapú (továbbiakban: annuitás alapú, illetve annuitásos) eljárással történik: 7. oldal

8 Az annuitásos módszer által szolgáltatott eredményt a Bank az egyenletek közelítő megoldására használt úgynevezett Newton-módszer alkalmazásával korrigálja, abból a célból, hogy a kölcsön futamidejének végén ne álljon fenn tőketartozás. A korrekcióra a következő okok miatt van szükség: egyrészt azért, mert az annuitásos módszer a 360/360-as kamatszámítási módszeren alapul, míg a Bank kamatszámítási módszere a pontban ettől eltérő, másrészt azért, mert a törlesztési periódusok a hónapok eltérő hossza valamint a banki munkaszüneti napok miatt nem egyenlő hosszúságúak. Előzetes tájékozódás céljából, a fenti eljárással meghatározott havi törlesztő összegre jó közelítést ad a következő egyszerűsített számítás: ahol T H *(1 r n ) 12 k * (1 r n 12 r n ) 12 k T = havi törlesztő összeg H = kölcsönösszeg r = meghirdetett éves kezelési költség- és kamatláb együttes mértéke k = futamidő hónapokban n = banki korrekciós tényező, értéke 1, A havi törlesztő összegben a tőke, a kamat és a kezelési költség aránya változó.ha a Bank a tőketörlesztés vonatkozásában halasztást engedélyez az Ügyfél számára, a halasztás időtartama alatt a kamat és a kezelési költség (amennyiben a kölcsönre vonatkozó hatályos Hirdetmény kezelési költséget is megállapít) képezi a havi törlesztő összeget. A Piramis elnevezésű kölcsön esetén a kölcsönszerződésben meghatározott halasztási időszak alatt felszámított ügyleti kamatoknak csak a szerződésekben egyedileg meghatározott százalékát válik esedékessé. A ki nem fizetett kamatok a kölcsönszerződésben meghatározott második kölcsönrész folyósításával ha a folyósítási feltételek fennállnak kerülnek megfizetésre. A Bank Újrakezdő elnevezésű kölcsönei esetében a kedvezményes időszak alatt az Ügyfél kizárólag tőkerészt fizet, ezen időszakot követően a törlesztőrészlet összege annuitás alapú törlesztéssel kerül megállapításra, melynek megfelelően a kedvezményes időszakot követően az Ügyfelet már tőke és kamatfizetési kötelezettség is terheli. Ha a hitelszerződés másként nem rendelkezik, az első törlesztő összeg a folyósítás napját követő hónapnak a folyósítás napjával megegyező számú napján esedékes. Minden további törlesztő összeg havonta, minden hónapnak a folyósítás napjával azonos számú naptári napján, illetve a kölcsön végső lejárataként meghatározott naptári napon esedékes (esedékességi nap). Amennyiben az esedékesség nap az adott hónapban munkaszüneti nap vagy bankszünnap, illetve az adott hónapban nincs az esedékesség nappal megegyező számú nap, akkor az azt megelőző munkanapra szükséges a törlesztőrészletet teljesíteni. A kölcsön várható törlesztő összege a hitelszerződésben kerül meghatározásra. A törlesztő részlet pontos összegéről a Bank a folyósítást követően kiküldésre kerülő esedékességi értesítőben tájékoztatja az Ügyfelet. Deviza alapú hitelek esetében a törlesztő részletek megfizetéséhez a Bank jogosult biztosítani automatikusan igénybe vehető, a hitel-elszámolási számlához rendelt korlátozott rendeltetésű hitelkeretet, amely hitelkeret részletes szerződéses feltételeit az Ügyféllel kötött hitelszerződés tartalmazza. 4.2 A hiteldíj összetevői A hiteldíj általában - az adott kockázatvállalás fajtájától függően - főként - az alábbi elemekből tevődhet össze: a) ügyleti kamat; b) kezelési költség (amennyiben a mindenkor hatályos Hirdetmény kezelési költséget is megállapít); c) rendelkezésre tartási jutalék; d) egyszeri szerződéskötési díj; 8. oldal

9 e) folyósítási jutalék. Nem szerződésszerű teljesítés vagy a szerződés feltételeinek módosítása esetén a Bank az egyedi hitelműveletekhez kapcsolódóan további jutalékok, díjak, költségek, az ügylet egyedi jellegétől függően költségtérítés illetve késedelmes teljesítés esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseire tekintettel, a lejárt tőke-, ügyleti kamat- és kezelési költség tartozás összege után az esedékesség napjától a megfizetésig a késedelem időpontjában hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. A hiteldíj nem foglalja magában a Bank hitelnyújtó tevékenységéhez kapcsolódó pénzforgalmi műveletek díjait. Deviza alapú hitel esetén a Bank kizárólag azokat a költségeket és díjakat számítja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési költséget, melyet a Bank jogosult devizában felszámítani A Bank az igénybe vett kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti (szerződéses) kamatot és kezelési költséget számít fel. Az esedékes kamat és kezelési költség összegét a Bank az alábbiak szerint számítja: 1) Annuitás alapú tőketörlesztés és a Piramis kölcsön esetén a fennálló tőketartozás és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével: Kamat és kezelési költség összege = ((Tőke * Naptári napok száma * (Kezelési költség százalékos mértéke+ügyleti Kamatláb))/ (360 * 100) 2) Ha a Bank a tőketörlesztés vonatkozásában halasztást engedélyez (Halasztott tőketörlesztés) valamint az előfinanszírozási időszakban, illetve lépcsőzetes tőketörlesztésű kölcsönök esetén: Kamat és kezelési költség összege = ((Tőke * (Kezelési költség százalékos mértéke + Ügyleti Kamatláb) * 30)) / (360 * 100) A kamat és kezelési költség felszámításának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelőző nap. A Bank a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség és egyéb, a hitel igénybevételével kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek mértékét nem lakáscélú hitelek esetében a jelen Üzletszabályzatban meghatározott, kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati elemek megváltozása, míg lakáscélú hitelek estében a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló 275/2010. (XII.15.) Kormányrendeletben meghatározott okok fennállása esetén jogosult egyoldalúan külön szerződés-módosítás nélkül a 4.3. pontban foglaltak alapján megváltoztatni. Az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként változó. a) Jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a pénzügyi intézménynek ha jogszabály másként nem rendelkezik a kamat változását az alábbi módszerek egyikével kell meghatároznia: a) referencia-kamatlábhoz kötve, vagy b) a kamat mértéke a kölcsönszerződésben meghatározott 3 éves, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusok alatt rögzített. A Referencia Kamatláb a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változását tükröző, nyilvánosan meghirdetett feltételek alapján kiszámolt, rendszeresen közzétett irányadó kamatláb. b) Referencia-kamatláb: a) forinthitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi BUBOR, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam, b) euróhitelnél és euró alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi EURIBOR, c) svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi CHF LIBOR. 9. oldal

10 Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén a kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. Előzőektől eltérően a Bank a Hazai hitelei esetében irányadó kamatlábnak tekinti a tizenkét havi BUBOR-t, amely jelenti a Budapesti Bankközi Piacon jegyzett, az adott kamatperiódusra vonatkozó, a kamatmegállapítási napon megállapított referencia jellegű kínálati kamatlábat. A Bank Hazai hitelei esetében kamatmegállapítási nap ha a kölcsönszerződés ettől eltérően nem rendelkezik - jelenti az ügyleti kamatláb és a kamatperiódus vonatkozásában a kamatperiódusok kezdetét megelőző hónap 15. (tizenötödik) napját. Amennyiben az előzőek szerint meghatározott kamatmegállapítási napon BUBOR nem kerül jegyzésre, úgy a kamatmegállapítás napja az e napot közvetlenül megelőző olyan nap, amelyen BUBOR jegyzésre került. Kamatperiódus: az az időszak, amely alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított ügyleti kamat mértéke nem változik. Amennyiben a futamidő meghaladja a kamatperiódus időtartamát, a hitel kamatperiódusonként változó kamatozásúnak minősül. A kamatperiódusokra vonatkozó rendelkezések a mindenkor érvényes és hatályos Hirdetményben kerülnek közzétételre. Többféle meghirdetett kamatperiódus esetén az Ügyfél a kölcsön igénylésekor választ kamatperiódust, amely a hitelszerződésben rögzítésre kerül. Az első kamatperiódus hitelszerződés eltérő rendelkezése hiányában - a folyósítás napjától indul. Az első kamatperiódusban a kamat mértéke a hitelszerződés eltérő rendelkezése hiányában megegyezik a folyósítás időpontjában érvényes, vonatkozó Hirdetmény szerinti mértékkel. A további kamatperiódusok kezdő időpontja a kamatperiódusok leteltét követő fordulónap, amely a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő, a kamatperiódus kezdő napjával megegyező számú naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen számú nap nincs, akkor a kamatperiódus fordulónapja a hónap utolsó napja. A Bank a kamatperiódusok fordulónapjától jogosult az új ügyleti kamat fordulónapon érvényes Hirdetményben rögzített mértékét érvényesíteni. Kivételt képez fentiek alól a folyósítási időszak idejére megállapított ügyleti kamat. A folyósítási időszak alatt az ügyleti kamat mértéke nem változik, ennek megfelelően a folyósítási időszak tartama annak hosszától függetlenül - egy kamatperiódusnak tekintendő. A folyósítási időszak a kölcsön első részlete folyósításának napjától a futamidő kezdetének napjáig terjedő időszak. A futamidő a kölcsön utolsó részletének folyósításával egyidejűleg vagy amennyiben a kölcsön utolsó részletének folyósítása nem esedékességi napon történik, akkor a kölcsön utolsó részletének folyósítását követő első esedékességi napon indul el. A Bank az ügyfél-tájékoztatóban meghatározott esetekben és a hitelszerződés alapján előfinanszírozási kamatot, folyósítási időszakra vonatkozó kamatot, ezen túl kezelési költséget jogosult felszámítani A Bank a hitelszerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett hitel-, illetve kölcsönösszeg után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott hitelösszeg után a hitelszerződésben megjelölt kölcsön igénybevételi jog megnyílásától, vagy a hitelkeret megnyitásától a kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig fizetendő. A Bank abban az esetben is jogosult rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a rendelkezésére tartott hitel terhére kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a hitelszerződés - az abban foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben felmondásra kerül, a felmondásig igénybe nem vett összeg alapján fennálló jutalékfizetési kötelezettség - a felmondási idő lejártát következő időszakra vonatkozóan nem kerül felszámításra A Bank a szerződés előkészítésével és a szerződéskötéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységéért szerződéskötési díjat számíthat fel. A díj megfizetése a szerződéskötés időpontjára esedékes, és sem a szerződéskötés elmaradása, sem a folyósítás meghiúsulása esetén nem téríti vissza a Bank. A szerződéskötési díjat csak abban az esetben téríti vissza a Bank, ha a pozitív hitelbírálatot követően a szerződéskötés a Bank kezdeményezése miatt marad el A Bank a hitelszerződés alapján az Ügyfél részére történő kölcsön-folyósítással egyidejűleg egyszeri folyósítási jutalékot számíthat fel. Az Ügyfél által a folyósításkor kézhez venni kívánt kölcsönösszegnek az Ügyfél kérelmére a folyósítási jutalékkal megnövelt összegét köteles az Ügyfél a hitelszerződés rendelkezéseinek megfelelően a Banknak visszafizetni. 10. oldal

11 A Bank a folyósítási jutalékot nem számíthatja fel, amennyiben a hitelszerződés alapján kölcsön igénybevételre egyáltalán nem kerül sor. A folyósítási jutalék összegét a Bank jogosult a folyósításra kerülő kölcsön összegéből levonni A Bank hitelkeret megállapítási díjat és hitelkeret megnyitási díjat számíthat fel, amely a hitelkeret biztosításának kezdő időpontjában (hitelkeret megnyitásától) esedékes Nem szerződésszerű teljesítés vagy a szerződés feltételeinek Ügyfél által írásban kezdeményezett módosítása esetén a Bank a hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjakat számítja fel és költségtérítés címén átháríthatja a Hirdetményben nem szereplő, de az egyedi hitelművelethez kapcsolódóan felmerült költségeit. A díjak nem tartalmazzák a közjegyzői okiratba foglalás miatt az Ügyfél által az eljáró közjegyző javára fizetendő díjat, illetve költséget A Bank a hiteldíj és költségtérítés összegével fedezethiány esetén jogosult jogszabály erejénél fogva - az Ügyfél külön rendelkezése nélkül - az Ügyfél Banknál vezetett bármely, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt bankszámláját, illetve másik hitelügyletének hitelelszámolási számláját megterhelni. 4.3 A hiteldíj közzététele, változtatása A Bank a hiteldíjat a mindenkor érvényes és hatályos Hirdetményében teszi közzé. A hiteldíj változása esetén a Bank a jelen pontban szabályozottak szerint értesíti Ügyfeleit. Az értesítés amennyiben a változás a kamat és/vagy kezelési költség módosítására vonatkozik - minden esetben tartalmazza az új törlesztő részlet összegét is A Bank - amennyiben az az Ügyfél számára kedvező - a Kölcsön hiteldíját jogosult egyoldalúan külön szerződés-módosítás nélkül - megváltoztatni. Az Ügyfélre kedvező módosításról a Bank a módosítás hatályba lépését - 3 munkanappal - megelőzően a Hirdetményben köteles értesíteni az Ügyfelet. Ezen Hirdetményt a Bank hivatalos internetes honlapján is közzéteszi. Eltérő szerződéses rendelkezés hiányában a Hirdetményben közölt naptól a Bank az új kamatlábat, jutalékot, díjat és költséget alkalmazza a már megkötött hitelszerződések tekintetében is Bank kivéve a pontban foglaltakat - a kamatnak, a kezelési költségnek és az egyéb díjaknak, jutalékoknak az Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására referencia kamatlábhoz kötött kamat módosítása kivételével - kizárólag az alábbiakban meghatározott, kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén jogosult. A kamat-, díj-vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati elemek, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható: az éven túli lejáratú állampapírok és jelzáloglevelek hozama; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak; a jegybanki alapkamat; a bankközi hitelkamatok; a Hitelező forrásköltségei; Magyarország politikai gazdasági helyzetét tükröző országkockázat; a Bank hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, különös tekintettel a lakossági kölcsönök kockázatára, illetve kockázati tényezőire; az Ügyfél hitelképességének csökkenése, adósminősítési besorolásának, fizetőképességének romlása; a munkanélküliségi ráta; a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító Biztosíték értéke; a kötelező tartalékolási szabályok; az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjai, a szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás; postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások ára, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás; a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés; 11. oldal

12 a Bank mindenkori felügyeletét ellátó szervek által hozott kötelező intézkedések (jelenleg: belga, illetve magyar felügyelet); a Bankra kötelező egyéb szabályok; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek és költségek; a fogyasztói árindex; az állami kamattámogatások; a Bank közteher-fizetési (pl. adó) kötelezettsége; közvetített szolgáltatások díjai; valamint a Kölcsönszerződésben foglalt szolgáltatásra, vagy az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozása (ideértve az adós hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is) Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a Bank a kamat és a referencia kamat különbséget (kamatfelár) az alábbiak esetén módosíthatja: a fogyasztó egyhavi törlesztő részlettel 45 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagy elzálogosított vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti Azon szerződések, amelyek a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló 275/2010. Kormányrendelet alapján a kölcsönszerződésben megjelölt hitelcél foglaltaknak megfelelőek, tehát azon jelzáloghitelek, amelyeknél a kölcsönszerződésben megjelölt hitelcél vásárlás, vagy építés, vagy bővítés vagy korszerűsítés vagy felújítás az Ügyfél számára kedvezőtlenül a hivatkozott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nem módosíthatóak. Ezen szerződések az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat tekintetében, a fentiekben hivatkozott kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon módosíthatóak, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozási környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja A Bank az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításokról ha a változás nem közvetlenül jogszabály rendelkezésével következik be, illetve ha a kölcsön nem állami kamattámogatással nyújtott, vagy referencia kamatlábhoz kötött azok hatálybalépését megelőzően legalább 60, illetve 90 nappal közvetlen értesítést köteles küldeni az Ügyfél részére Előzőek alól kivételt jelent amennyiben a kölcsön állami kamattámogatással nyújtott, illetve referencia kamatlábhoz kötött, ez esetben a kamatot, díjat vagy költséget érintő az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a Bank a módosítást - állami támogatással nyújtott kölcsön esetén a hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal -, hirdetményi úton köteles közzétenni A Bank részéről közvetlen értesítésnek minősül: a 8.1. pontban meghatározott módon történő postai úton, levélben történő értesítés (a Bank az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni), a számlakivonaton, illetve hitel értesítőn történő értesítés (postai, illetve elektronikus), az Ügyfél által megadott értesítési címre történő elektronikus levél küldés, melyre az Üzletszabályzat pontjában foglaltak az irányadóak, az Ügyféllel folytatott, a Bank által rögzített telefonbeszélgetés, az Ügyfél által megadott magyarországi értesítési telefonszámra történő SMS üzenet küldés. 12. oldal

13 Az Ügyfél által megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredő következményekért a Bank nem felel. Kiskorú Ügyfél és/vagy Adóstárs esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselő által megadott mobiltelefonszámra küldi. Kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az Ügyfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggően (így különösen de nem kizárólagosan azok birtokából való kikerüléséből, letiltásából, üzemképtelenségéből, hibás működéséből) keletkeznek A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a közvetlen értesítésben foglaltakat, amennyiben arra legkésőbb a hatályba lépést megelőző 5. napig nem érkezett észrevétel vagy kifogás részéről Amennyiben az Ügyfél a számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést írásban, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felmondani Az Ügyfél magasabb ügyfélminősítősítési kategóriába (pool) sorolását is az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozása miatt a Bank az Ügyfélre kedvezőtlen módosításnak tekinti abban az esetben is, ha ez az átsoroláskor nem jár kedvezőtlen kamatváltozással. Az okirat, illetve a nyomtatvány aláírására minden, a kölcsönügyletben résztvevő ügyfél köteles. Ügyfél a felmondásban köteles megjelölni azt a banki munkanapot, amely napra vonatkozóan a szerződés megszüntetését kéri (továbbiakban: felmondás napja). A felmondás napja nem lehet későbbi, mint a módosítás hatályba lépésének dátumát megelőző banki munkanap. A felmondásnak legalább tartalmaznia kell: az eredeti kölcsönszerződés okiratszámát, szerződéskötés dátumát, ügyletazonosítót, a felmondásra vonatkozó szándékot és a jogkövetkezmények tudomásul vételét. Az ügyfél köteles továbbá az okiratban megjelölni a bank által a felmondás napjára vonatkozóan kiállításra kerülő tartozás kimutatás átvételének módját illetve postai kézbesítés esetén a címet, ahova a tartozás kimutatást a Bank küldeni köteles Az Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy az okiratba foglalt, illetve banki formanyomtatványon eszközölt felmondás legkésőbb az általa megjelölt felmondási napot megelőző 5 (ötödik) napig a Bankhoz megérkezzen. Amennyiben az előzőek szerint meghatározott nap nem banki munkanapra esik, akkor a felmondásra nyitva álló idő utolsó napja az előzőek szerint meghatározott napot közvetlenül megelőző banki munkanap. A felmondás benyújtható személyesen a Bank Régióközpontjaiban vagy postai úton, a Bank értesítési címeként meghatározott címre. A Bankhoz érkezett iratok akkor tekintendők kézbesítettnek/közöltnek, amikor a Bank nyilvántartása alapján azok a Bankhoz megérkeztek. A Bank kizárólag a hiánytalan, a banki előírásoknak megfelelő tartalmú felmondási kérelmeket tudja elfogadni Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségeinek maradéktalanul nem tesz eleget, a felmondás joghatásai nem állnak be. A felmondás napjára vonatkozóan a Bank - az Ügyfél kérésére - tartozás kimutatást állít ki, melyet az okiratban megjelölt módon juttat el az Ügyfél részére Az Ügyfél a Bank által a tartozás kimutatásban megjelölt napra köteles a hitelszerződés alapján még fennálló teljes tartozását kiegyenlíteni. Amennyiben a hitelszerződés Jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott, akkor az Ügyfél a Jelzálog-hitelintézet által a Bank felé felszámított költségeket mértéket a vonatkozó, hatályos Hirdetmény tartalmazza is köteles megfizetni. Amennyiben a felmondás napján a visszafizetéshez szükséges összeg teljes egészében nem áll a Bank rendelkezésére, akkor a felmondás joghatásai nem állnak be Az Ügyfél a felmondás visszavonására csak a hatálybalépést megelőző ötödik napig jogosult. Amennyiben az előzőek szerint meghatározott nap nem banki munkanapra esik, akkor a visszavonásra nyitva álló idő utolsó napja az előzőek szerint meghatározott napot közvetlenül megelőző banki munkanap. A visszavonást csak írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban kezdeményezheti az Ügyfél. A magánokiratot az ügylet összes szereplőjének alá kell írnia A Bank új az Ügyfél számára kedvezőtlen szolgáltatás bevezetésére csak abban az esetben jogosult, ha ahhoz az Ügyfél az Üzletszabályzat 1.4. pontjában foglaltak szerint kifejezetten hozzájárul. Amennyiben az Ügyfél ehhez nem járul hozzá, a kölcsönszerződés tekintetében a módosítás nem lép hatályba. 5. A HITELSZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 13. oldal

14 5.1 Tájékoztatás, ellenőrzés, előírt kötelezettségek teljesítése Az Ügyfél a jogviszony fennállása alatt legalább az alábbi tájékoztatást köteles nyújtani a Banknak: a) a Bank által meghatározott határidőre megadja az adósminősítéshez, hitelképesség vizsgálathoz, illetve a fedezetvizsgálathoz a szükséges - Bank által előírt - tájékoztatást; b) a Bankot írásban haladéktalanul tájékoztatja az ellene kezdeményezett olyan peres, nemperes, illetve végrehajtási eljárás megindításáról, illetve eljárás kezdeményezésének kilátásba helyezéséről, amely az Ügyfél teljesítőképességét veszélyeztetheti; c) a Bank rendelkezésére bocsátja a biztosítékul lekötött vagyontárgyak lényeges adatait, azok változásait, valamint a vonatkozó okiratokat; d) haladéktalanul írásbeli tájékoztatást ad minden olyan adat változásáról, amely a szerződésben foglaltakhoz képest megváltozott, illetve munkahelye változásáról, továbbá minden olyan változásról, ami a szerződésben foglaltak teljesítését érinti, és ezzel egyidejűleg köteles a Bank részére az ezeket alátámasztó vagy bizonyító iratokat is megküldeni; e) haladéktalanul tájékoztatást ad minden olyan hatósági intézkedésről, eljárásról, keresetről, vizsgálatról, amely az Ügyfél hitelszerződésben vállalt kötelezettségét érintheti; f) a Bankot előzetesen írásban tájékoztatja, ha a hitelszerződés fennállása alatt további hitel- vagy kölcsönjogviszonyt szándékozik létesíteni más hitelintézettel, vagy ha egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést köt (pl. kezességvállalás); g) írásban adatokat szolgáltat a közvetlen és közvetett tulajdonosi részesedéseiről, azok megváltozásáról; h) a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén a Bank felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a Bank által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a Bank részére megküldi; i) haladéktalanul tájékoztatja a Bankot, ha más zálogjogosult a zálogtárgyra a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja; j) más hitelintézetnél vezetett bankszámlái számát a Banknak írásban megadja. Ezen tájékoztatási kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat az Ügyfél viseli Az Ügyfél a hitelszerződés fennállásának hatálya alatt köteles: a) a hitelcél megvalósulására, valamint a hitelszerződés szerinti egyéb kötelezettségek teljesítésére vonatkozó hitelezői helyszíni ellenőrzés során a Bankkal, illetve annak megbízottjával együttműködni, a szükséges információkat, illetve iratokat rendelkezésére bocsátani; b) mindaddig, amíg a folyósítási feltételek bekövetkezése függőben van, olyan magatartást tanúsítani, ami e feltételek bekövetkezése, illetőleg meghiúsulása esetére a Bank jogát nem csorbítaná vagy nem hiúsítaná meg; c) amennyiben a hitelcél új ingatlan építése, az Ügyfél köteles a felépítésre kerülő ingatlanban legalább résztulajdont szerezni, egyben minden olyan hitelcél esetén, amelynek megvalósítása eredményeként a vonatkozó jogszabályok alapján ez kötelező, az Ügyfél köteles a hitelcél szerinti épületre szóló használatbavételi engedély kézhezvételét követően 15 napon belül az épület, illetve annak változása feltüntetését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál; d) amennyiben a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségét az Ügyfél megszegi, továbbá a lejárt tartozás rendezését célzó követeléskezelési termék alkalmazása során, a Bank az egyes követeléskezelési termék igénybevételének feltételei körében jogosult az Ügyfelek együttműködésével felülvizsgálni az Ügyfelek jövedelmi, vagyoni helyzetét. A Bank az Ügyfél jövedelmi, vagyoni helyzetének felülvizsgálata során az ezek alátámasztására vonatkozó információk, dokumentumok benyújtását írhatja elő, melynek az Ügyfél köteles eleget tenni. Abban az esetben, ha Ügyfél a Bank felhívására együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank kitettségéből eredő kockázatára tekintettel jogosult a követeléskezelési termék alkalmazását megtagadni A Bank köteles: 14. oldal

15 a) amennyiben a hitelszerződésben vagy jelen Üzletszabályzatban meghatározott valamely kérdésben hozzájárulását kötötte ki, az erről szóló döntését az Ügyfél hiánytalan írásbeli kérelmének kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül megadni; b) amennyiben a zálogtárgy értékesítésére kerül sor, annak módjáról és idejéről a Zálogkötelezettet előzetesen értesíteni; c) a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgy értékesítésből befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a Zálogkötelezettnek kifizetni; d) a zálogjoggal biztosított követelés teljes kiegyenlítését követően kiadni az Adósnak, illetve Zálogkötelezettnek a zálogjog törléséhez szükséges írásbeli hozzájárulást a pontnak megfelelően. Ezt meghaladóan a megszűnt zálogjog törlésére vonatkozóan a Banknak egyéb kötelezettsége nincs, annak esetleges költségei (pl. törlés illetéke) sem terhelik A Bank ellenőrzési joga A Bank jogosult ellenőrizni a hitelszerződés, illetve a hitelszerződés felmondását követően a követelés fennállása alatt akár szakértő közreműködésével is a szerződés dologi biztosítékainak meglétét és állapotát, továbbá hogy az Ügyfél teljesíti-e a jelen Üzletszabályzat és a hitelszerződés alapján őt terhelő kötelezettségeit, illetőleg minden olyan tényt és adatot, amely az Ügyfél szerződésszerű teljesítését befolyásolhatja. Az ellenőrzés állhat adat, illetve tájékoztató kéréséből, valamint helyszíni ellenőrzésből is. Az Ügyfél köteles a Bank felhívására az abban megszabott határidő alatt megtéríteni a Banknak a szakértő igénybevételével felmerült költségeit, ha az ellenőrzés a felhívásban megjelölt szerződő fél szerződésszegő magatartása miatt vált szükségessé március 15. előtt kötött szerződések esetében amennyiben akár az Ügyfél, akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a Bank kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését március 15 napján vagy ezt követően kötött szerződések esetében amennyiben akár az Ügyfél, akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a Bank gyakorolhatja a károsodás veszélyes esetén a veszélyeztetettet megillető jogokat, azaz kérheti a bíróságtól, hogy azt aki a veszélyt előidézte, az eset körülményeihez képest tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, vagy kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére, vagy kötelezze a megfelelő biztosíték adására Pót-befizetés Deviza alapú hitelek esetén: A Bank jogosult az Ügyfelet írásban felszólítani arra, hogy a Bank felszólításához mellékelt számszaki kimutatásnak megfelelő mértékű pénzösszeget (továbbiakban: pót-befizetés) fizessen be a Bank írásbeli felszólításában meghatározott bankszámlaszámra, a felszólításban megjelölt módon és határidőn belül. Az Ügyfél köteles pót-befizetést teljesíteni a felszólításnak megfelelően. A Bank egyoldalúan jogosult a pótbefizetésre vonatkozó szabályok meghatározására. A Bank az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult felszólítani pót-befizetésre az Ügyfelet: a) deviza tőketartozás forint ellenértékének az ingatlan-fedezet hitelbiztosítéki/hitelfedezeti értékéhez viszonyított aránya emelkedik; b) a hitel devizanemének a forinthoz viszonyított árfolyama emelkedik; c) a tőke- és pénzpiaci kamatlábak, a jegybanki alapkamat vagy a bankközi hitelkamatok emelkedése; d) a Bank forrásköltségeinek növekedése; e) a deviza alapú kölcsönök nyereségességét érintő hatósági, jegybanki intézkedés esetén; f) a hitel a vonatkozó jogszabályok és a Bank szabályzatai alapján nem minősül problémamentesnek; g) a hitel kapcsán a Bankot tartalék-képzési kötelezettség terheli. Amennyiben az Ügyfél a pót-befizetési kötelezettségének nem kíván eleget tenni, úgy jogában áll a szerződést a pót-befizetésről szóló felszólítás Ügyfél általi kézhezvételét követő 15 naptári napon belül azonnali hatállyal írásban felmondani a hitelszerződés alapján még fennálló teljes tartozásának megfizetése mellett. Ebben az esetben a pótbefizetési kötelezettség az Ügyfelet nem terheli. 5.2 Fizetések teljesítése Az Ügyfél köteles a hitelszerződésben meghatározott teljesítési időpont(ok)ban fizetési kötelezettségének a teljesítéshez megfelelő fizetési mód igénybe vételével - eleget tenni. 15. oldal

16 Ha a hitelszerződés másként nem rendelkezik, a fizetés teljesítésének azt a napot kell tekinteni, amelyen az Ügyfél által befizetett összeget, törlesztő részletet a Bank az Ügyfél hitelszerződésben meghatározott hitelelszámolási számláján lévő összeg terhére elszámolja. A fizetés teljesítésének hiányában a Banknak jogában áll bármely esedékes követelését - beleértve a hiteldíjkövetelését is - az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett bankszámlája, illetve másik hitelügyletének hitelelszámolási számlája terhére az Ügyfél rendelkezése nélkül is közvetlen módon érvényesíteni. E rendelkezés alól kivételt képeznek a meghatározott célra, elkülönítetten kezelt pénzeszközök, az elkülönítés időtartama alatt Ha az Ügyfél a Bank szolgáltatásainak igénybevételével csak részben élt, vagy előtörlesztést teljesített, a ki nem folyósított, illetve előtörlesztett összeggel a törlesztő részletek arányosan csökkennek az eredeti futamidő megtartása mellett Ha az Ügyfél törlesztése a teljes esedékes tartozását nem fedezné, a Bank az Ügyfél törlesztését elsősorban a díjra, késedelmi kamatra, majd az ügyleti kamatra és kezelési költségre számolja el és csak a maradványt fordítja a tőke törlesztésére Amennyiben az Ügyfél által teljesítendő bármely fizetés esedékességének napja nem banki munkanap, a fizetés az esedékességet megelőző banki munkanapon esedékes. Amennyiben a kölcsön végső lejárata bármely okból nem kamatfizetési napra esik, az utolsó kamatfizetési időpont megegyezik a kölcsön végső lejáratának napjával Az Ügyfél a törlesztési fizetési kötelezettségét átutalással, a kölcsönszerződésben foglalt hitelelszámolási számlára köteles teljesíteni, míg az egyéb fizetési kötelezettségeket a Bank által az egyedi hitelművelet során meghatározásra kerülő, illetve a hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott számlára kell teljesítenie. Az Ügyfél minden esetben köteles a hitelszerződésben szereplő ügyletazonosítóra hivatkozni, ezen kötelezettség elmulasztásával összefüggésben felmerülő károkat az Ügyfél viseli Az Ügyfél és a Bank abban állapodnak meg, hogy a Bank téves jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult időkorlátozás nélkül helyesbíteni. 5.3 Elszámolások és igazolások Ha a hitelszerződés másként nem rendelkezik, a Bank a kölcsön vagy hitel futamideje alatt évente egy alkalommal, az ügyleti év végét követő 30 napon belül az ügyleti év utolsó napjára vonatkozóan írásbeli elszámolást küld az Ügyfélnek a fennálló hiteltartozásról, annak aktuális összegéről, a fizetett járulékok összegéről. Az első ügyleti év a kölcsön vagy hitel (első részlete) folyósításának napjától számított 1 (egy) évig tart. Az ügyleti év utolsó napja az a nap, amely számánál fogva megegyezik a kölcsön vagy hitel (első részlete) folyósításának napjával. Az elszámolásnak tartalmaznia kell az Ügyfél által teljesített törlesztéseket, azok jogcímenkénti megbontását tőketartozás, kamat és kezelési költség együttes összegére, egyéb jogcímekre Az előző pontban meghatározott igazoláson kívül a Bank vonatkozó Hirdetményében meghatározott díj ellenében az Ügyfél bármikor kérheti hitelszámla-kivonat kiállítását Bank az Ügyfél felé történő tájékoztatási kötelezettségének, elektronikus úton (SMS, ) is jogosult eleget tenni. Bank hivatalos közlési formaként tartja számon az Ügyfelek részére elektronikus formában történő tájékoztatást A Bank a törlesztés esedékességét megelőzően SMS-ben értesíti az Ügyfelet A Bank adatvédelmi okokból az SMS üzenetekben számlaszámot nem közöl. Az Ügyfél a törlesztőrészletet minden esetben a kölcsönszerződésben megadott hitelelszámolási számlára köteles teljesíteni Az Ügyfél által megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredő következményekért a Bank nem felel. Kiskorú Ügyfél és/vagy Adóstárs esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselő által megadott mobiltelefonszámra küldi. Kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az Ügyfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggően (így különösen de nem kizárólagosan azok birtokából való kikerüléséből, letiltásából, üzemképtelenségéből, hibás működéséből) keletkeznek, a Bank az ebből eredő károk tekintetében a felelősségét kizárja. 16. oldal

17 Az Ügyfél bármikor jogosult az pontban foglalt szolgáltatást lemondani, ez esetben a Bank ezirányú tájékoztatást az Ügyfél számára nem nyújt A Bank SMS küldést kizárólag magyarországi telefonszámra teljesít. 5.4 A HaviFix törlesztési mód működése A HaviFix törlesztési mód esetén a jelzáloghitel törlesztőrészlete forintban kerül rögzítésre (a továbbiakban: HaviFix részlet, vagy rögzített részlet) függetlenül a kölcsön nyilvántartási devizanemétől. A rögzített és a tényleges törlesztési kötelezettség közötti különbözet pedig a hitelszámlán belül elkülönítésre kerül. A rögzített törlesztőrészlet a kölcsön kamatperiódusától függően három vagy hat hónapos időszak, valamint forint hitelek esetén a forint hitel kamatperiódusának hossza alatt (a továbbiakban futamidő-felülvizsgálati periódus) változatlan nagyságú, amely minden periódus végén a Bank által felülvizsgálatra kerül. Az egyes periódusok végén a jelzáloghitel törlesztőrészlete a következő három vagy hat hónapos időszakra a periódus fordulónapján érvényes árfolyam, ügyleti kamat, fennálló tőketartozás, valamint az előző periódusban felhalmozott elkülönített különbözet figyelembe vételével újra meghatározásra kerül. A futamidő-felülvizsgálati periódus három hónap, ha a jelzáloghitel kamatperiódusa három hónap, és hat hónap, amennyiben a jelzáloghitel kamatperiódusa hat hónap, vagy annál hosszabb. Az egyes periódusokban rögzített törlesztőrészletek, egy a HaviFix törlesztési mód beállításakor rögzített szinttől +/- 10%-al térhetnek el. Ez az úgynevezett törlesztési sáv. Amennyiben valamelyik periódusra megállapított új törlesztőrészlet a periódus fordulónapján érvényes árfolyam és ügyleti kamat alapján kilépne a +/-10%-os törlesztési sávból, akkor a hitel lejárati dátuma automatikusan módosításra kerül olyan mértékben, hogy az új törlesztőrészlet mégis a törlesztési sávon belül maradjon. HaviFix törlesztési mód esetén az aktuális árfolyamtól függetlenül a hitellel kapcsolatos törlesztési kötelezettség a forintban rögzített törlesztőrészlet, abban az esetben is, ha az aktuális árfolyammal számolt tényleges törlesztőrészlet alacsonyabb, mint a forintban meghatározott. Ebben az esetben a többletbefizetésekből, vagy az adott periódusban korábban elkülönített különbözetek kerülnek kiegyenlítésre, vagy egy puffer képződik belőlük, amelyet a Bank a jövőben keletkező negatív különbözetek kiegyenlítésére használ fel. A törlesztőrészlet forintban történő fixálása azt jelenti, hogy a megfizetett törlesztőrészlet nyilvántartási devizában meghatározott ellenértéke lesz eltérő hónapról-hónapra az aktuális árfolyamnak megfelelően A HaviFix törlesztési mód igénylésének feltételei A HaviFix törlesztési mód kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben: a kölcsön futamideje már elindult és a teljes kölcsönösszeg kifolyósításra került, a kölcsön törlesztési módja annuitás alapú, a hitel futamideje nem hosszabb, mint 30 év, a kölcsön kamatperiódusa nem hosszabb, mint 5 év, a kölcsön az igényléskor nem áll fizetési könnyítés (moratórium) alatt, és annak lejártát követően a korábban esetlegesen felhalmozott kamat megfizetésre került, a kölcsön nem áll állami árfolyamfixálás alatt, az adósok életkora lehetőséget biztosít a kölcsön futamidejének növelésére, a kölcsönügylet nem áll refinanszírozás alatt, a kölcsönügylet nem késedelmes, a kölcsönügylethez kapcsolódó hitelszámlán nincs kihasznált hitelkeret, a kölcsönügylettel kapcsolatban nincs folyamatban futamidő hosszabbítás és/vagy előtörlesztési kérelem A HaviFix törlesztési mód speciális szabályai HaviFix törlesztési mód esetén a kölcsönügylethez kapcsolódóan két lejárati dátum kerül meghatározásra. Az egyik az a dátum, amely megmutatja, hogy a legutolsó futamidő felülvizsgálati időpontban meghatározott HaviFix törlesztőrészlettel, mikorra kerül visszafizetésre a kölcsön teljes összege. Ez az úgynevezett amortizációs lejárati dátum, amely minden futamidő-felülvizsgálati napon módosulhat. A másik pedig az a dátum, amely meghatározza, hogy a kölcsön futamideje alatt legfeljebb meddig hosszabbítható meg a kölcsön futamideje. Ez az úgynevezett elméleti maximális lejárat. Ezt a dátumot a kölcsön futamidejének 17. oldal

18 kezdetétől számított legfeljebb 35 éves maximális futamidő, valamint a kölcsönügylet adósainak életkora határozza meg, ugyanis a kölcsön lejáratakor az úgynevezett releváns adós életkora nem haladhatja meg a 70 évet. A releváns adós meghatározása a bank mindenkori belső szabályzata alapján történik HaviFix törlesztési mód szerződéses feltételei A HaviFix törlesztési módra vonatkozó szerződésmódosítás tartalmazza a törlesztési mód valamennyi feltételét, amelyek a szerződésmódosítás aláírását követő első esedékességi napon hatályba lépnek. Amennyiben a HaviFix törlesztési módra vonatkozó szerződésmódosítás magánokirati formában kerül aláírásra, abban az esetben az eredeti közjegyzői okirat módosítására csak abban az esetben van szükség, ha az eredeti okiratban rögzített aktuális lejárati dátumot egy évvel megelőzően a HaviFix törlesztési mód által meghatározott amortizációs lejárati dátum későbbi, mint az eredeti közjegyzői okiratban meghatározott aktuális lejárati dátum. Ebben az esetben a Bank értesítő levelet küld az Ügyfél részére a közjegyzői okirat módosításának szükségességéről. Amennyiben a közjegyzői okirat az Ügyfél hibájából nem kerül módosításra az eredeti közjegyzői okiratban meghatározott aktuális lejárati dátum napjáig, abban az esetben az azon a napon fennálló teljes tartozás egy összegben, azonnal esedékessé válik és az Ügyfél köteles azt a Bank részére megfizetni A HaviFix törlesztési mód megszűnése A HaviFix törlesztési mód felfüggesztése Amennyiben a HaviFix törlesztési mód hatálya alatt, a kölcsön valamely esedékességi napján a rögzített HaviFix törlesztőrészlet nem, vagy nem teljesen kerül megfizetésre, és ez a késedelem a következő esedékességi napig nem kerül kiegyenlítésre a késedelmi kamatokkal együtt, akkor a HaviFix törlesztési mód a késedelembe esést követő első esedékességi napot megelőző utolsó banki munkanapon felfüggesztésre kerül. A HaviFix törlesztési mód felfüggesztésének következtében a törlesztőrészlet forintban történő rögzítése megszűnik és a törlesztési kötelezettség az aktuális amortizációs lejáratnak megfelelő, a kölcsön nyilvántartási devizanemében meghatározott törlesztőrészletének aktuális árfolyamon átszámított forint ellenértéke lesz. A felfüggesztést megelőzően, az adott periódusban korábban már elkülönített, a tényleges és a HaviFix törlesztőrészletek közötti különbözetek is esedékessé és lejárt tartozássá válnak, ami azt jelenti, hogy azok is megfizetésre kell hogy kerüljenek. Amennyiben a HaviFix felfüggesztett státusza alatt, valamennyi lejárt tartozás megfizetésre kerül a következő felülvizsgálati dátumig, akkor a kölcsönügylet ismételten aktív HaviFix státuszba kerül, ennek következtében a törlesztési kötelezettség ismételten a rögzített HaviFix törlesztőrészletnek megfelelő összeg lesz A HaviFix törlesztési mód Bank általi megszüntetése A Bank által történő megszüntetésre abban az esetben kerül sor, ha a HaviFix törlesztési móddal ellátott kölcsönügylet vonatkozásában késedelem áll fenn, és a késedelembe esés következtében létrejött lejárt tartozások az ügylet következő futamidő felülvizsgálati napjáig nem kerülnek megfizetésre. A megszüntetés következtében a HaviFix törlesztési módra vonatkozó magánokirati formában létrejött szerződésmódosítás hatályát veszíti és a kölcsönügylet törlesztése visszaáll az eredeti közokiratban foglalt aktuális törlesztési módra, a kölcsönügylet lejárata pedig az eredeti közokiratban meghatározott aktuális lejárati dátum lesz. Ha a HaviFix törlesztési mód következtében az úgynevezett amortizációs lejárati dátum eltér az eredeti közokiratban meghatározott aktuális lejárati dátumtól, akkor a HaviFix törlesztési mód Bank általi megszüntetése következtében olyan új törlesztőrészlet kerül megállapításra, amellyel a fennálló teljes tartozás megfizetése biztosított az eredeti közokiratban meghatározott lejárati dátumig A HaviFix törlesztési mód Ügyfél általi megszüntetése A HaviFix törleszési mód bármikor megszüntethető a Bank részére eljuttatott teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt írásos kérelemmel. A megszüntetés következményei megegyeznek a Bank általi felfüggesztéssel, abban az esetben, ha a HaviFix törlesztési módra vonatkozó rendelkezéseket közjegyzői okirat is tartalmazza, illetve megegyeznek a Bank általi megszüntetés következményeivel, amennyiben a HaviFix törlesztési mód csak utólag került hozzákötésre a kölcsönügylethez, és a vonatkozó szerződés magánokirati formában került megkötésre A HaviFix törlesztési mód kezelése előtörlesztés esetén Előtörlesztés esetén új HaviFix törlesztőrészlet, törlesztési sáv, illetve amortizációs lejárati idő csak a soron következő futamidő felülvizsgálati időpontban kerül megállapításra. Ha ez az Ügyfél számára nem elfogadható, 18. oldal

19 akkor az előtörlesztés előtt rendelkeznie szükséges a HaviFix opció megszűntetéséről és az előtörlesztést követően újból igényelheti a HaviFix opciót. Amennyiben az előtörlesztést megelőzően a HaviFix opció megszűntetéséről nem érkezik írásbeli rendelkezés az Ügyfél részéről, akkor a Bank a normál ügymenet szerint jár el. 5.5 Előtörlesztés Előtörlesztés alatt a tőketörlesztés esedékességét megelőző, az aktuális tőketörlesztésen felüli tőketörlesztést értjük. Az előtörlesztésre külön szerződés-módosítás nélkül kerül sor. A részleges előtörlesztés a hitelszerződésben meghatározott futamidőt nem érinti, kizárólag a havi törlesztő részlet összegének csökkenését eredményezi. Teljes előtörlesztés - kivétel a technikai előtörlesztés - pedig az Ügyfél tartozásának megszűnését eredményezi. Az előtörlesztés fajtái: Ügyfél általi előtörlesztés, Rendkívüli előtörlesztés, Partneri előtörlesztés Ügyfél általi előtörlesztés A Bank Ügyfél általi előtörlesztésnek tekinti a szerződésben szereplő bármely szerződéses fél által indított előtörlesztést. Amennyiben az előtörlesztést nem a szerződés szerinti Adós, hanem az ügylet más szereplője jelenti be, abban az esetben az ügylet Adósát a Bank írásban értesíti az előtörlesztés bejelentésének tényéről. Amennyiben az Adós a bejelentett előtörlesztési napot megelőző negyedik napig ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tesz, akkor a Bank elfogadja és végrehajtja a benyújtott kérelemben foglaltakat Részleges előtörlesztés Az Ügyfél az alábbi szabályok alapján jogosult a kölcsön futamideje alatt a kölcsön részleges előtörlesztésére: Részleges előtörlesztésre kizárólag esedékességi napon kerülhet sor. Ha az előzőek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az előtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap lesz. Az Ügyfél köteles az előtörlesztési szándékát az előtörlesztés tervezett időpontját legalább 4 (négy) banki munkanappal megelőzően a Bank részére írásban bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza: az Ügyfél nevét, a hitelszerződés számát és az előtörlesztés tervezett időpontját, továbbá az előtörlesztésnek a hitel nyilvántartásának devizanemében kifejezett összegét. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon eredeti példányban történhet. Amennyiben az Ügyfél az előzetes bejelentési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank az előtörlesztés elfogadására nem köteles. Részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztés összege minden esetben el kell, hogy érje legalább a Bank előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében, az előtörlesztés minimális mértékére meghatározott összeget, amennyiben azt nem éri el, a Bank a beérkezett összeget nem kezeli előtörlesztésként. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában az Ügyfél fennálló, le nem járt tőketartozása ezen minimum mértéket nem éri el, az Ügyfél kizárólag teljes előtörlesztésre jogosult Az Ügyfél az előtörlesztést megelőző 4. (negyedik) banki munkanapot követően nem jogosult az előtörlesztési bejelentését visszavonni. Az Ügyfél köteles a részleges előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon óráig beérkezően a szükséges fedezetet (az előtörleszteni kívánt, a Bank előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott mértékű előtörlesztési díjat is tartalmazó összeget) átutalni a Bank hitelszerződésben meghatározott hitelelszámolási számlájára. A Bank az előtörlesztés tervezett időpontját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon órát követően megvizsgálja, hogy az Ügyfél által befizetett forint összeg elegendő lenne-e a vizsgálat időpontjában az előtörlesztés értéknapján az előtörlesztés végrehajtására. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a befizetett összeg legalább 90 százalékban fedezetet nyújt, elindítja az előtörlesztési eljárást. Abban az esetben, ha nem éri 19. oldal

20 el a 90 százalékot, úgy az előtörlesztési eljárást nem indítja el, és erről írásban tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik, a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összeget a Bank a soron következő esedékességekkor a törlesztőrészletek megfizetésére fordítja. Amennyiben a Bank az előtörlesztési eljárást az előtörlesztés értéknapját megelőző harmadik banki munkanapon elindította, akkor az előtörlesztett összeget az előtörlesztés értéknapján, azaz az esedékességi napon írja jóvá a kölcsönhöz kapcsolódó hitelszámlán. Esedékességi napon a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összegből az előtörlesztést megelőzően kerül elszámolásra az előtörlesztés napján esedékes törlesztőrészlet és az előtörlesztési díj. Az előtörlesztett összeggel a fennálló tőketartozás csökken. Amennyiben az előtörlesztésként bejelentett deviza összeget a befizetett forint összeg az előtörlesztés értéknapján csak részben fedezi, a Bank ez esetben jogosult a rendelkezésre álló összeget - hitelelszámolási számla hitelkeretét is ide értve - előtörleszteni (ún.: technikai előtörlesztés. A technikai előtörlesztést követően a fennálló tartozás összegéről a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek. Az előtörlesztés jóváírását követően a fennálló tartozás összegéről, a változatlan futamidőről, illetve az új, a hátralévő futamidőnek megfelelően meghatározott törlesztő részlet összegéről a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek (a felek külön okiratba foglalt szerződés-módosítása nélkül). Nem tekinthető előtörlesztésnek az Ügyfél azon, az esedékes törlesztő részletet meghaladó befizetése, átutalása, mellyel kapcsolatban előtörlesztési szándékát jelen pontban foglaltaknak megfelelően előzetesen nem jelezte. Amennyiben az Ügyfél az esedékes törlesztő részletnél nagyobb összeget fizet a hitelelszámolási számlára anélkül, hogy előtörlesztésről írásban megfelelően rendelkezne a Bank felé az ekként fizetett összeg a hitelelszámolási számlán marad. A hitelelszámolási számlán levő összeg kezeléséért a Bank költséget nem számít fel, utána kamatot nem fizet Teljes előtörlesztés Az Ügyfél az alábbi szabályok alapján jogosult a kölcsön futamideje alatt a kölcsön teljes előtörlesztésére: Teljes előtörlesztésre az Ügyfél által szabadon meghatározott napon kerülhet sor. Ha az előzőek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az előtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelőző banki munkanap lesz. Amennyiben a teljes előtörlesztés teljesítéséhez az Ügyfél a Bank által kiállított dokumentumot igényel, akkor ezirányú kérelmét személyesen az AXA Régióközpontokban, vagy postai úton a Bank központi címére megküldve nyújthatja be. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon eredeti példányban történhet. Amennyiben az Ügyfél a tartalmi és formai kötelezettségeknek maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank a kérelem teljesítésére nem köteles. A formanyomtatványon megjelölt értéknapra vonatkozóan a Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott díj felszámítása mellett tartozás kimutatást állít ki, melyet a formanyomtatványon megjelölt módon juttat el az Ügyfél részére. A tartozás kimutatásban többek között a Bank feltünteti az ügyfél által megjelölt értéknapra vonatkozó várható tartozás és a tartozás kimutatás kiállításának időpontjában érvényes, vonatkozó Hirdetmény szerinti előtörlesztési díj összegét, továbbá annak a számlának a számát, amelyre az előtörlesztés összegét fogadja. Az előtörlesztés teljesítésekor (a szükséges összeg átutalásakor) az Ügyfél az előtörlesztés értéknapját megelőző 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékű előtörlesztési díj megfizetésére köteles. Az Ügyfél az előtörlesztési szándékát a teljes tartozás és előtörlesztési díj megfizetéséhez szükséges fedezet várható beérkezésekor vagy azt követően, de az előtörlesztés tervezett értéknapját legalább 4 (négy) banki munkanappal megelőzően teljes bizonyító erejű (két tanú személyi adataival és aláírásával ellátott) magánokiratba foglaltan, vagy a Bank erre a célra rendszeresített formanyomtatványán, írásban köteles bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza: az Ügyfél nevét, aláírását, a hitelszerződés számát és az előtörlesztés értéknapját, azaz pontos dátumát. Ellenkező esetben a Bank a bejelentés elfogadására nem köteles. 20. oldal

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: CBFA eng. sz.: 036705 A, PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Dátum:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben