J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének július 18-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. Sáhóné Horváth Márta polgármester, Ágoston Lászlóné, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. Bátisz Erzsébet képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese Vincze Attiláné jegyző iskolaigazgató Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy betegség miatt otthon marad. Megköszönte, hogy ezen a rendkívüli ülésen ilyen gyorsan mindenki más meg tudott jelenni. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. 95/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadó, mint jegyzőkönyvvezető személyét. Sulyokné Kállai Mónika jegyzőkönyvvezető Elmondta, hogy a napirendi pontokat mindenki írásban megkapta, még a különfélékben szeretné tárgyalni a Győr- Szol Zrt. megkeresését, az iskolaigazgató tájékoztatása szerint az iskola jelenlegi helyzetét, valamint a Banánfesztivál előzetesét. A jegyző asszony pedig a következőket. A képviselő-testület elé szeretne tárni egy az iskola által küldött megkeresést, mely a mai napon érkezett. A CKÖnek van szintén egy jelzése a testület felé, valamint két pályázati lehetőséget kíván a testülettel megismertetni, melyekhez nem szükséges önerő. NAPIRENDI PONT: 1. A Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 2. Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosításának véleményezése Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester 1. oldal, összesen: 12

2 3. 03/419-3/2011. számú Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás megtárgyalása Előadó: Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző 4. Különfélék Mivel egyéb kiegészítés nem volt, ezért javasolta a napirendi pontok elfogadását. 96/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. Sáhóné Horváth Márta polgármester 1. A Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése Elmondta, hogy a képviselő társak mind megkapták CD formájában ezt a Megyei Területrendezési Terv módosítását. Erről július 31-ig véleményt kell alkotniuk. Kérte az 1. sz. melléklettel kapcsolatban a véleményeket. Nem volt észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 97/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításának dokumentumait megismerte, megvizsgálta és megállapította, hogy a település érdekeit nem sérti. Sáhóné Horváth Márta polgármester július Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosításának véleményezése Mindenki megkapta az írásos megkeresést, amit a Bábolna Község Önkormányzata küldött, és itt is az állásfoglalásukat kérik. Megnézte a honlapon, és ez a Bábolna Bio-nak a pálya mögötti részét érinti. 15 napon belül véleményezni kell. Kérte, hogy aki egyetért, hogy a 2. sz. melléklet szerinti módosításokat Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási tervében elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Egyben nyilatkozzanak arról, hogy a munkálatok megtekintésének lehetőségével nem kívánnak élni. 2. oldal, összesen: 12

3 98/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bábolna Város településszerkezeti és szabályozási terv módosítását, és egyben nyilatkozik, hogy nem kíván élni az eljárás folyamán jóváhagyandó munkarészek megtekintésének lehetőségével. Sáhóné Horváth Márta polgármester július /419-3/2011. számú Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás megtárgyalása Elmondta, hogy a képviselők is megkapták, a 3. sz. melléklet szerinti, Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a levelét, melyben arról ír, hogy július 27-ig ismertessék a Képviselő-testülettel a törvényességi észrevételt, és július 29-ig tájékoztassák is a Kormányhivatalt a tett intézkedésekről. Ezt a törvényességi észrevételt a Képviselő-testület majdnem egy évvel ezelőtti 102/2010. (VII.13.) sz. határozatával kapcsolatban tették. Ebben a határozatban megszüntették a karbantartói állást az iskolában, viszont ez jogsértő volt. Határozatot hozott, és nem lehetett volna, mert egy ilyen döntést csak a Költségvetési rendelet módosításával és minőségi többségi szavazattal lehetett volna megtenni. Felhívták a Képviselő-testület figyelmét, hogy a későbbiekben körültekintőbben járjanak el. Kérte ezzel kapcsolatban a véleményeket. Vizkeleti István alpolgármester: Annyit mondott, hogy szerinte vissza nyalt a fagyi. Mikor erről szó volt, akkor fel lett ajánlva az iskolának és az óvodának is a karbantartói jogkör, viszont egyik helyen sem kellett. Nem tartottak rá igény, kérték, hogy döntsön a képviselő-testület. Véleménye szerint az akkori polgármester vagy nem volt tisztába a törvényekkel, vagy nagyon rutinból cselekedett, de szerinte a jegyző asszonynak is jeleznie kellett volna, hogy nem a képviselő-testületnek a hatásköre ezt megszüntetni, hanem a munkáltatónak. Miután értelmezte a levelet összegezte, hogy ebből hátrányuk nem származhat, csak írásban kell adniuk, hogy a későbbiekben körültekintőbben járnak el. Nem kell senkire sarat dobálni, tény, hogy ez nem úgy sült el, ahogy kellett volna. Észrevételezte, hogy ő annak idején jelezte is, hogy egy ilyen döntés az munkáltatói jogkör. Megkérte a Képviselőtestület tagjait, és az intézmény vezetőt is, hogy ezek után szíveskedjenek élni a 15 napos határozati határidővel, annak érdekében jól körüljárt jogszerű döntéseket hozzanak. Legyen arra felkészülési idő, és akkor sokkal megfontoltabb döntéseket tudnának hozni. Elmondta, hogy egy korábbi testületi ülésen is felmerült, hogy az iskolával kapcsolatban a létszámkereteket felül kell vizsgálni, viszont felhívta rá a figyelmet, hogy valóban ehhez is minősített többséggel kell rendeletet alkotniuk. Azonban felül kell vizsgálni azt is, hogy mennyi az a fő, amivel az iskola megfelelően tud működni, és a törvényességet ne gátolja. Alpolgármester úrral egyetértett, és szerinte akkor határozottabban kellett volna jelezni, hogy törvényességi észrevétellel szeretne élni. Igaz, hogy a jegyzőkönyvben háromszor is szerepel, hogy jelezte, hogy ez munkáltatói döntés. A törvényességi észrevétel tartalma alapján nem lett volna szükséges testületi határozat ahhoz, hogy ezt a munkakört megszűntesse, hiszen az munkáltatói jogkör. A Képviselő-testület túllépett a hatáskörén és ezzel követett el hibát, illetve hogy rendeletet kellett volna módosítani ha létszámcsökkentésről volt szó, azonban mindenhol azt mondták, hogy csak racionalizáció volt, nem létszámcsökkentés. Ennek ellenére februárban szembesültek vele, hogy négy fővel kevesebb a létszám az iskolában. Tehát a testület által volt elfogadott létszámcsökkentés, hiszen akkor ez módosításra került a rendeletben. Szabó Árpád képviselő: Sajnos abban az időben nem mindig arról volt szó, amiről kellett volna. Nem az ész érvek, hanem a hazugságok sorozata volt. Az egyik testületi ülésen az óvodavezető elmondta, hogy neki négy órában elég a karbantartói állás, viszont az összes többi pedig személyes dolog volt. Véleménye szerint legközelebb tényleg jobban oda kell figyelni, és fontos, hogy valóban arról szóljon a dolog, amiről kell. 3. oldal, összesen: 12

4 Miután nem volt több észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. A Képviselő testület a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívást megvitatta, és a jövőben jobban oda fognak figyelni, hogy megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek. 99/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormány-megbízottja által küldött törvényességi felhívást megvitatta, tudomásul vette és elfogadta az abban leírtakat: - A létszám-előirányzat év közbeni módosítását az éves költségvetési rendelet módosításával fogja megoldani a jövőben, erről azóta gondoskodott is. - Az intézményvezető hatáskörét, jogkörét nem vonja el, döntési hatáskörét nem lépi túl. Felhívja a jegyző figyelmét a jogszabályi követelmények betartására és törvényességi észrevétel alkalmazására. Dr. Szolga Emese jegyző 4. Különfélék Ebben a napirendi pontban először a Győr-Szol Zrt. levelét szerette volna ismertetni, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. Elmondta, hogy tagjai ennek a 112 települést magába foglaló Hulladékgazdálkodási Társulásnak, és ennek keretében vállalták, hogy a beruházások 10 %-át fogja az Önkormányzat megfizetni. Ez Ft-ot jelent, és az akkori Képviselő-testület úgy határozott, hogy ezt az összeget beépítik a lakossági szemétdíjba, mely plusz 800 Ft-ot fog jelenteni. Megállapításra került, hogy a hitel- és kamatterhek a lakosság részére a szemétszállítási számlában nem tüntethetők fel. Ennek jogi, pénzügyi és közgazdasági okai vannak. Ez nem adók módjára behajtható köztartozás. A hitel- és kamatterhek egy kormányrendelet alapján nem építhetők be a szemétdíjba. A 112 település megbízta az ácsi polgármester urat, hogy a Győr-Szol Zrt.-vel folytasson tárgyalásokat. Ő mondta, hogy várjanak még, mert folynak a tárgyalások, és még előfordulhatna, hogy arra is lehetne lehetőség, hogy kiszálljanak. Ezt csak tájékoztatás miatt mondta. Elmondta, hogy nem tudja, hogy számlázási szempontból hogyan van, de törvényileg adott volt, hogy a lakosságra terheljék. Az elfogadott rendeletre nem is kaptak törvényességi észrevételt. Szerinte a rendelet a jogi alapokat véve megállja helyét. Nem értette, hogy miért csak majdnem egy év elteltével jelezték ezt feléjük. Szerinte ez megint egy olyan lépés a Győr-Szol-tól, hogy az Önkormányzatokat hitelfelvételre akarják kényszeríteni, és egy összegben szeretnék megkapni a pénzüket. Szabó Árpád képviselő: Szerinte mivel jobbára jogi része van ennek a dolognak, ezért inkább hagyják a jegyzőnőre az intézését. Elmondta, hogy voltak már korábban is viták azzal kapcsolatban, hogy a lakosságra terheljék ezt a díjat. Véleménye szerint várják ki, és ne hagyják magukat. Lehet, hogy nem egy megalapozott projekt volt ez akkor. Hagyatkozzanak arra, hogy jogilag hogyan van az egész. Elmondta, hogy hozhatnának egy olyan döntést, hogy megbízzák azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt.-vel, és intézkedjen, járjon el ez ügyben. Vizkeleti István alpolgármester: Véleménye szerint is a jegyző asszonyt kellene megbízni, hogy ebben az ügyben járjon el, vegye fel a kapcsolatot. Jó lenne tudni, hogy akkor mi az igaz, hova lett a lakosság pénze. 4. oldal, összesen: 12

5 Bujáki Lászlóné képviselő: Szerinte a rekultivációs munkálatok sem úgy folytak, ahogy eredetileg volt. Véleménye szerint nagyon körül kell járni, nehogy itt is behúzzák őket a csőbe. Végül is a rekultivációs programnak köszönhetően a falu határában lévő szeméttelep eltűnt. Szerinte is vívják meg a harcot. Mivel nem volt több észrevétel, ezért határozati javaslattal élt. 100/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt.-vel, és egyeztessen az önkormányzati saját erő megfizetéséről, illetve a lakossági díjrész beszámításáról. Dr. Szolga Emese jegyző Elmondta, hogy már korábban említették, hogy az Önkormányzat kapott eft vissza nem térítendő ÖNHIKI támogatást. A Belügyminisztériumtól kaptak egy levelet (5. sz. melléklet) arról, hogy kizárólag mely célokhoz kötötten használhatják fel ezt az összeget. Ebből kifolyólag a költségvetési rendeletet is majd módosítani kell, hiszen a bevételi oldalon fel kell majd tüntetni. Elmondta, hogy a IX. Banánfesztivállal kapcsolatban kezd körvonalazódni a program. A fesztivál 9 órától kezdődne. Akkor lenne egy bohóc műsor, a Szülői Munkaközösség támogatásával csillámfestés, arcfestés és fánk sütést is bevállalnának. A tiszteletes asszony jelezte, hogy rovásírást szeretnének tanítani az egyik sarokban a gyerekeknek. A Zsolnai Béláék keresték meg, hogy délben szeretnének egy Jó ebédhez szól a nóta blokkot. A színpadon lennének fellépők. A Járóka Máriónak volt egy felvetése, hogy egy hölgy kijönne énekelni, és díjmentesen lépne fel. Lenne egy kistérségi tánc találkozó, meghívnák az énekkarokat, Szímő, Nagyszentjános. A nőnapkor fellépett Győrzámolyi Színjátszó Csoport is fellépne. Többen jelezték neki, hogy szeretnének énekelni, táncolni, ezért szerinte lehetne egy olyat csinálni, hogy Banai csillagok. Tombola-húzás lenne. A vendéglátásra kiírt pályázaton nyert vállalkozó által hozott sztárvendég, Fekete Dávid. Végül a hastáncosok zárnák a műsort. A civil szervezetekkel együtt még egy kibővített ülést fognak tartani, hogy minden részletet át tudjanak beszélni. Elmondta, hogy ennyit szeretett volna a Különfélékben elmondani, és felkérte a jegyző asszonyt, majd az iskolaigazgatót, hogy ők is tájékoztassák a jelenlévőket. Elmondta, hogy a múltkori testületi ülés után megkereste a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és átadott neki egy levelet. Felolvasta a 6. sz. mellékletben található levelet. Kiegészítette, hogy a levélben szereplők szerint már meg is tették a jelentésüket, mivel a Kormányhivatal már küldött egy megkeresést, és bekérik az iskola alapító okiratát, az iskola és a CKÖ közötti megállapodást, és a i testületi ülés jegyzőkönyvét. Annyiról szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet (kérte is jegyzőkönyvbe venni), hogy én átvette ezt a levelet. Nem tett semmit, úgy döntött, hogy a Képviselő-testület elé szerette volna tárni, megbeszélni, tehát nem küldött semmilyen választ nekik. Azonban július 13-án volt egy kisebbségi testületi ülés (ahova a polgármestert nem hívták meg), azonban megint határozatképtelen volt, mivel csak ketten (Baranyai Ernő, id. Zsolnai Béla) jöttek el. Ott ő felhívta rá a figyelmet, hogy az elnök egy-személyben ilyen jelzéssel nem élhet. A Kisebbségi Önkormányzatra is vonatkoznak a törvények. A nemzeti és etnikai jogokról szóló törvényben egyértelműen nevesítve van, hogy a testület hatásköre ilyen jellegű jelzésekkel élni. Nem volt határozatképes a kisebbségi testület, tehát ők ezzel az egyetértési jogukkal nem tudtak élni, nem úgy mint például a véleményezési jogukkal Tárkányon. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ő nem ért egyet ezzel az egyetértési jog gyakorlásával, véleménye szerint ilyen nincsen. Elmondta, hogy lesznek felettes szervek, akiknek majd joguk lesz ezt eldönteni. Összegezte, hogy ha a testület Őt felhatalmazza, akkor megírja a válasz levelet ennek megfelelően, amiket itt elmondott. Azért kérné a testület felhatalmazását, mert nem csak neki címezték a levelet, hanem a Képviselőtestületnek is, és az igazgató felett a munkáltatói jogokat is a testület gyakorolja. Elhangzik a levélben olyan is, hogy vonják vissza a kinevezést az egyetértési jogra hivatkozva, de véleménye szerint ennek nincs itt a helye. Ezzel kapcsolatban várta az észrevételeket. 5. oldal, összesen: 12

6 Vizkeleti István alpolgármester: Azt javasolta a testületnek, hogy hatalmazzák fel a jegyző asszonyt, hogy járjon el ebben az ügyben. Írja meg a válasz levelet nekik. Bujáki Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy idáig soha nem volt itt Banán cigány kérdés. Ez az utóbbi két évben hatalmasodott el. Megkérdezte, hogy amikor a gyerekeiket lecigányozták, mindennek elmondták az iskolában, akkor hol voltak a képviselők, és a CKÖ elnöke. Szerinte akkor a CKÖ elnökének kellett volna határozottan fellépni, amit ő akkor nem tett meg. Jelen pillanatban is, nekik kötelezettségeik vannak, azonban a CKÖ-nak nincsenek kötelezettségeik. Nem tartanak üléseket, nem hívják meg a polgármestert, jegyzőt. Akkor mit óhajtanak. Ezek amiket leírtak, ezek nem az elnök szavai. Azon vannak, hogy ne kövessenek el hibákat, de ha meg is történik, akkor megbeszélik a teendőket a Kormányhivatallal, tanácsot kérnek. Véleménye szerint ne külsős emberek irányítsák a Bana Község CKÖ-nak elnökét. Felháborítónak tartja, hogy az elnök úr, és másik cigány család háza előtt is milyen gyülekezések vannak. Egyik pedagógus folyamatosan szervezkedik, a szülőket is buzdítja. Fontos, hogy próbáljanak meg a faluért dolgozni. Ha valami neki is nem tetszett, megmondta, de így, ilyen áskálódásokkal nem megy megint. Meg lehetne nézni, hogy a falu hány százaléka vallotta magát cigánynak. Szabó Árpád képviselő: Megkérdezte, hogy a CKÖ elnöke meg lett-e hívva az ülésre, és megnyugtatták, hogy természetesen kapott meghívót. Szerinte csak vagdalóznak, illetve csak az elnök, hiszen nincs felhatalmazása erre. El kell mondani nekik, hogy sem erkölcsi, sem jogi alapja nincsen. Négy embernek 7 hónap kellett a megalakuláshoz. Erre ide jönnek és folyamatos törvénysértéssel vagdalóznak, illetve csak a Baranyai Ernő, mert nem a CKÖ-t képviseli, mivel nem hatalmazták fel erre. Ezzel törvénysértést követett el, de még arra sem képes, hogy eljöjjön és szemtől szembe tárgyalják a dolgokat. Csinálják a cirkuszt. Szerinte ne hagyják magukat, az önkormányzatnak nem törvényességi észrevételeket kell tárgyalnia. Milyen együttműködést várnak ezek után. Utána nézett, és 41 ember szavazott rájuk, mint a CKÖ-re. Ezzel szemben nekik durván 1700 banai lakost kell képviselniük, beleértve a kisebbségbe valókat is. Szerinte ez egy gáncsoskodás, a jó szándék legkisebb jelét sem látja. Lennének ennél fontosabb dolgaik is, nem ilyen kicsinyességekkel foglalkozni. Az elnök úr nem képes idejönni, és megtárgyalni a dolgokat, nem tud négy embert összehívni, hogy határozatképes legyen a testület. Kéri, hogy a jegyző nő írja le nekik, hogy ez nem így működik. Nem rajtuk múlik, hogy ebből nincs együttműködés. Először próbálják meg azokat a dolgokat rendbe tenni, ami szükséges ahhoz, hogy hiteles emberek legyenek. Legalább ülnének össze és mondanának valamit, de nem teszik, hanem a hátuk mögött lázítanak. A nagy testület legalább összeül, és mondanak jót is rosszat is, de legalább csinálnak valamit. Ők beszélnek még törvénysértésről, amikor az alapvető etikettet nem tartja be. Nem kell szeretnie a polgármestert, szeresse más, de együtt kellene dolgoznia vele. Itt banán nem volt cigány kérdés, mostantól már van. Tanuljanak meg tisztességesen élni. Felkérte a jegyző asszonyt, hogy írja meg nekik a válasz levelet. Annyit mondott hozzá, hogy szóba került a július 5-i testületi ülés, ahol iskolaigazgatót választottak Vincze Attila személyében. Ilyen még itt soha nem volt, mert mikor már zárták az épületet, későn este akkor azt kiabálták, hogy gyertek ki. Nagyon megijedtek és ő kiment. A tíz fős tömegbe egyedül ment ki, és akkor ott minősíthetetlen dolgokat mondtak neki. Szerinte a Képviselő-testület akkor meghozta a döntését, ami mindenkire nézve kötelező. Számára a Vincze Attiláné jelenleg a legitim igazgató. Megkérte, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy miket is talált az iskolában, és döbbenetes hogy idáig milyen vezetése volt az iskolának. Egyébként ő is nagyon fájlalja, hogy mióta megalakultak, azóta nem hívják meg őt a kisebbségi ülésekre. A felajánlott irodahelységgel kapcsolatban is mondta, hogy esetleg hívják meg a Képviselő-testületet egy kisebbségi ülésre, és ott megbeszélhetnék a dolgokat. Sajnos nem hajlandóak a nyílt beszédre. Határozati javaslattal élt, hogy a jegyző asszonyt megbízzák azzal, hogy küldjön választ a levélre. A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal a következő határozatot hozta: 101/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a jegyző asszonyt, hogy a jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően, miszerint - nem testületi hatáskörben hozta a döntést az egyeztetési eljárás lebonyolítására és egyetértési jog gyakorlására - a Jókai Mór Általános Iskola nem kisebbségi közoktatási intézmény 6. oldal, összesen: 12

7 - az alapító okirat nem tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátását és az intézmény e feladatokat nem is látja el válaszoljon a CKÖ elnök által írt levélre. Ennek kapcsán az egyeztetési eljárást a Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja. Dr. Szolga Emese jegyző Korábban a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel volt egy szerződésük, mely az óvodai pályázat benyújtására készült, azonban ez nem valósult meg. Viszont a díja már ki lett fizetve. Most lehetőség lenne meghosszabbítani ezt a szerződést, fél éves intervallumra. Ennek keretében két pályázatot írnának, pénzszolgáltatás nélkül. Az egyik pályázat a Családbarát munkahely kialakításának és fejlesztésének támogatása. Ez az Önkormányzatot családbarát munkahelyként minősítené, mint az iskola, óvoda, hivatal. Legfeljebb 2.5 mft összeget lehet kérni, ezt pályáznák meg, önerő nélkül. A támogatás finanszírozás előfinanszírozás keretében történne. A pályázatban megjelölt időszak a december 1-től április 30-ig terjedő időszak. Pont beleesik a téli szünet, tehát a Művelődési házban kialakítanának egy kis szobát, ahol a gyerekeket el lehetne helyezni, és lehetne foglalkoztatni. Itt lehetne bútorokra, különböző eszközökre pályázni. Illetve csinálnának egy önkormányzati napot a dolgozók részére, azzal a céllal, hogy összekovácsolnák az intézmények dolgozóit. Az elmúlt időben eléggé elszigetelődtek ezek az intézmények, jó lenne a közvetlenséget, és a közös hangot megtalálni. Ezt a pályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kell benyújtani, és van egy egyszeri regisztrációs díja, mely Ft. A másik pályázat pedig a testvérvárosi találkozókra vonatkozó. Szeptemberig kell benyújtani mindkét pályázatot. Ennél a minimum támogatási összeg Euro, a maximum pedig Euro. Ez attól függ, hogy hány találkozót tudnak lebonyolítani. Olyan településekkel lehetséges, akivel testvérvárosi megállapodásuk van, és szerencsére nekik van egy hivatalos megállapodásuk, így jogosultak a pályázatot benyújtani. A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet, és a meghívottak minimum létszáma 25 fő. Tehát egy busznyi társaságot kellene fogadniuk. Ő arra gondolt, hogy meghatározott időpontokban kellene megtartani, például majális, banánfesztivál, március 15-e. Ami lényeges, hogy lehet pályázni a szállás, étkeztetés, tehát a vendéglátás költségeire, valamint a fellépőknek a díjait is. Azt a pályázatot, amit szeptember 1-ig lehet benyújtani, a január 1. és szeptember 30. közötti időszakban megvalósuló rendezvényekre lehet benyújtani. Nagyon sok mindenre lehet fordítani, ennél sem szükséges önerő és ez is előfinanszírozott. Eddig jutottak a tárgyalásokkal a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel, és ha a testület úgy dönt, hogy foglalkoznak a pályázatokkal, akkor megkezdik a közös munkát. Tehát a szerződéskötés és a pályázatkészítési díj kifizetése már annak idején megtörtént, csak a pályázatot nem tudták beadni, mert nem tudták bevállalni az adott gyereklétszámot az óvodában. Szerinte viszont ez most egy nagyon jó lehetőség az iskolának és az egész falunak is. Véleménye szerint ez a Ft nem is terhelné meg nagyon a költségvetést. Szerinte a banánfesztiválon is tudnák ezt hasznosítani. Ezt ő teljes mértékben támogatja. Határozati javaslatot tett a szerződés meghosszabbítására, valamint a Ft-os díj átutalására. 102/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy meghosszabbítják a tavalyi évben kötött szerződésüket a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel fél évre, és ezt Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges regisztrációs díjat, Ft-ot átutalják. Felkérik a Goodwill Consulting Kft.-t a fent említett CSP-CSBM-11 kódszámú és a Testvérvárosi találkozók pályázatok megírására. Sáhóné Horváth Márta polgármester 7. oldal, összesen: 12

8 Felkérte az iskolaigazgatót, hogy a megválasztása után az iskolában tapasztaltakról tájékoztassa a Képviselőtestületet. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Ahogy már korábban a jegyző és a polgármester asszony is elmondta a pályázati kiírásnak megfelelően a július 5-i megválasztást követő napon az állást be lehet tölteni. Július 5-én este a polgármester asszony személyesen megkérte Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy másnap jelenjen meg az átadás-átvétel céljából. Ő ezt elutasította, ígéretet tett, hogy július 7-én megjelenik. Ennek ellenére 7-én várták, de nem érkezett meg. Jegyzőkönyvet vettek fel, illetve a jegyző asszony jelezte a Kormányhivatal felé. A polgármester asszony nagyon nehézkesen, de utolérte az igazgatóhelyettes asszonyt telefonon, aki közölte, hogy rosszul van, táppénzen van. Ennek ismeretében utasította, hogy amennyiben ő nem tud megjelenni, akkor az általa megbízott személy jelenjen meg. Közben a tudomására jutott, hogy az általa megbízott személy május 15-től Árnitsné Mohl Ágnes, így őt is utasította írásban, e- mailben, tértivevényes levélben, hogy jelenjen meg az átadás-átvétel céljából. Még aznap az re válaszolva érkezett egy SMS a polgármester asszony telefonjára, hogy ezt a megbízást június 30-án visszavonták. Illetve hamarosan megérkezett a visszavonásról a fax is, mely június 30-i keltezéssel volt. Feltételezte, hogy csak tévedés volt. A megbízás visszavonása iktató számot nem tartalmazott, viszont bélyegzőt igen. Az iskolában iktatva nem volt. Egyébként az iktatókönyvből derült ki számára, hogy május 15-én megbízták ezzel a feladattal, viszont furcsa mód június 30-án vissza is vonták. Július 8-ra kérte, hogy amennyiben tudnak jelenjenek meg, természetesen nem jött senki. Este 9 órakor érkezett a mobil telefonjára egy hívás Kovácsnétól, aki érdeklődött, hogy akkor most hogyan lesz ez az átadás-átvétel. Ragaszkodott hozzá, hogy a levélben elküldött július 11-i reggel 8 órai időpont legyen. Ő alkudozott, hogy legyen esetleg csütörtökön, de ő maga mondta, hogy nem, mert gyakorlatilag az iskola június 6-tól működésképtelen. Apró-cseprő dolgokért jönnek a szülők, iskolalátogatási papírokért, viszont az iskolatitkár kiállítani nem tudta. Végül is abban egyeztek meg telefonon, hogy mindenféleképen jönni fog, csak a levélben írt időponttól egy kicsit eltér, mivel Sopronból jön. Tehát kb. fél 10-kor le fog szállni a 9 órakor induló buszról. Korábban kihagyta, hogy a levélben, ben figyelmeztették arra a körülményre, hogy ha nem jelenik meg, akkor milyen következményei lesznek annak. Beleírták, hogy hatósági intézkedést lesznek kénytelenek igénybe venni. Július 11-én nem jött fél 10-kor, így az írásbeli kérésemhez képest is már másfél órát késett. Így a jegyző asszony és a polgármester asszony a hatóság segítségét kérte. A rendőrség 12 órára tudott kijönni. A jelenlétükben a karbantartó feltörte az ajtót. A rendőrök megállapították, hogy az ajtó előtte sértetlen volt. Utána két tanú, a jegyző asszony, a polgármester asszony és az iskolatitkár jelenlétében átvették a hivatalban található tárgyakat, dokumentumokat, mellyel kb. este 11 órára végeztek. Rengeteg személyes holmi, rendetlenség, átláthatatlanság volt az irodában. Asztalokon, fiókokban, szekrényekben keveredtek a személyes holmik az iskolai dokumentumokkal. A feliratozott dobozokban nagyon sok esetben más iratot is találtak, vagy éppen azt nem aminek ott kellett volna lenni. Az átvételkor viszont nem kerültek elő a nagyon fontos alap dokumentumok. Az alapító okirat megvolt, viszont nem találták az SZMSZ-t, a minőségirányítási programot, házirendet, pedagógiai programot, helyi tantervet. Nem találtak határozatokat, sem nevelő-testületieket, sem igazgatóikat. Még a július 11-i naphoz tartozik, hogy miután értesítették a rendőrséget, a jegyző asszony fent járt a hivatalban, és a hivatal rendszerébe érkezett egy , melyben Kovácsné Szemes Ibolya közli, hogy sajnos nem tud megjelenni, mivel jelenleg is még betegállományban van. Így nem tudja átadni a kulcsokat a héten. Utána érkezett az iskolába egy ajánlott levél, mely tartalmazta az igazgatói iroda és a fejlesztő szoba kulcsait. A levélben pedig írta, hogy amennyiben gondolják, akkor bemehetnek és az átadás-átvételt majd megteszik. Nem vették át a fejlesztő szobát, mivel a működéshez nem feltétlenül szükséges. Megvárják a július 19-ét, amennyiben jön, akkor átveszik, ha nem akkor megint a jegyző és két tanú jelenlétében fogják megtenni. Az alsóban van egy tanterem, melyben régi iratok találhatók. Nem vették át, kívülről látható, hogy minden penészes, és még használt monitorokat is láttak ott. Ez az állapot az épület romlásához vezet, hiszen a szomszédos helyiség alatt pince található. Köszönhetően az állandó szellőztetésnek és karbantartásnak ez jelenleg elég jó állapotban van, viszont az említett terem teljesen be van zárva, nincs szellőztetés. Átvették a személyi anyagokat is, melyek nagyjából rendben voltak, csak két esetben találtak hiányosságot, de ezek pótlását már kezdeményezték is. Lényegében ennyiről szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet az átvétellel kapcsolatban. Másnap próbált tájékozódni megnézte a fiókokban a táppénzes papírokat, és a kezébe került Biczóné Kőműves Krisztina táppénzes papírja, melyen az állt, hogy május 7-én keresőképes. Ekkor levelet írt Biczóné Kőműves Krisztinának, hogy legyen szíves igazolja, hogy milyen jogcímen van távol. Mára rendelte be az iskolába, természetesen nem érkezett meg. Időközben a Kincstárból jelezték nekik, hogy július 11-én Sopronban postára adtak részükre egy levelet. Kovácsné Szemes Ibolya adta fel, melyben volt egy túlóra elszámolás, mely a helyettesítéseket is tartalmazta. Megírta a Kincstárnak, hogy ő táppénzes állományba került, és egy kis táblázatban részletezte a túlóra kifizetéseket. És megkérte őket, hogy a rendszerükből keressenek vissza hozzá minden szükséges adatot. Közli még, hogy Fekete Emília táppénzes papírja fog még beérkezni, vagyis, hogy táppénzen van, mivel a papírok szintén itt voltak a fiókban. Ezeket a táppénzes papírokat már sokkal korábban be kellett volna küldeni. Végül volt még egy mondat a levélben, hogy Biczóné Kőműves Krisztina pedig mellékletként. Az a melléklet pedig arról szól, hogy 8. oldal, összesen: 12

9 Kovácsné Szemes Ibolya szerint, végül is egy engedélyezés pontosítása május 9-én Biczóné Kőműves Krisztina már keresőképes volt, már munkába kellett volna, hogy jelentkezzen. Erre Kovácsné Szemes Ibolya írta, hogy akadályoztatás miatt a fizetett rendes éves szabadságait veszi ki, ami 24 nap. Kiderült, hogy ezt az elmúlt évre gondolja, hogy a szabadságot írják ki. Ez a szabadságos időszak letelik június 9-én és fizetetlen szabadságot engedélyezett Biczónénak június 10-től június 10-ig. Ennek a levélnek a kelte május 11., viszont a Kincstárnál ott van a bizonyíték, hogy Kovácsné 2011 július 11-én adta fel. Emellett még írt a MÁK felé egy levelet: Alulírott Kovácsné Szemes Ibolya, aláírási joggal megbízott igazgató helyettes tájékoztatom Önöket, hogy Biczóné Kőműves Krisztina dolgozó táppénzes állománya május 9-ig tartott, kérem a rá eső szabadságait is utalni szíveskedjenek a mellékletben megjelölt módon. Továbbá nevezett dolgozónak június 10-től június 10-ig fizetés nélküli szabadságot engedélyeztem. Kérem ennek rögzítését. Melléklet: 1 db iktatott 139/2011. igazgatói határozat, száma 19. Ő hangsúlyozta már az előbb, hogy semmiféle határozatot nem találtak, és nem tudja, hogy mi alapján készült ez a két levél. Nem találják a Biczóné fizetés nélküli szabadság iránti kérelmét sem, meg nem találják ezt a határozatot sem, amire a Kovácsné hivatkozik. Úgy érezte, hogy erről a testületet tájékoztatnia kellett. Ő Kovácsné Szemes Ibolyának haladéktalanul holnap írni fog egy levelet, hogy kerítse elő a Biczónénak a szabadság iránti kérelmét, illetve azt amire itt még hivatkozik. Ugyanis a Kincstár azért szólt nekik, mert nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a levéllel. Akkor még a táppénzes papír sem volt náluk, most már elküldte. Tehát a táppénzes állománnyal el tudnak számolni, de utána elbizonytalanodtak, hogy hogyan tovább. Elmondta, hogy a hét végén mindenki tudja, hogy társadalmi munkát tartottak az iskolában. 30 fő körülien vettek ebben részt. Támogatta őket a Szülői Munkaközösség, üdítőt, ásványvizet hoztak, a szülők pedig süteményt. Megoldották a főzést. Járóka Márió irányításával leverték a falat, ott ahol amúgy is le akart jönni és előkészítették a terepet a pucoláshoz, amit a mostani hétvégére terveztek be. Amennyiben találnak annyi kőművest, akik társadalmi munkával el tudnak jönni. Ő sikeresnek ítélte ezt a társadalmi munkát és nagyon örült neki, hogy mindenki egy emberként dolgozott. Elmondta, hogy még néhány szót szeretne szólni a személyi feltételekről. Úgy tudja, hogy jelenleg 11 fő az engedélyezett létszám az iskolában. Jelenleg állományban van 15 fő. Ebben benne van a Biczóné Kőműves Krisztina is, most már ő maga is és a két GYES-en lévő. Az, hogy idáig hogyan oldották meg a munkát, gyakorlatilag a 15 főből le kell vonni a két GYES-en lévőt, az akkor 13 fő. Le kell vonni a Biczónét, az 12 fő, és van egy félállású. Tehát 11 és fél fővel oldották meg az eddigieket. Bocsánatot kért, mert nem ennyivel, mivel közben az angol szakos elment, tehát azt még hozzá kell számolnia, vagyis 12,5 fővel. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozaton, amíg a két fő GYES-en van, addig nincs semmi gond. Ő mindenképpen annak a híve, hogy az alsóban egyetlen tanár legyen egy osztállyal. A felsőben biztosan gondok lesznek, ahol nem tudnak kijönni az óraszámok. Teljes egészében még nem tudott bele menni, de annyi biztos, hogy a szakos ellátottság érdekében meg kell hirdetni első körben az angol nyelvet. Meg kell hirdetni a fizika, ének, informatika tantárgyakat részmunkaidőben, illetve óraadóként. Ha lesz fizika szakos óraadó tanár, akkor nem adhatja oda olyannak a fizikát, aki nem szakos tanár, mert akkor az törvénytelen. Amit hibának látott még az elmúlt időszakban, az hogy három főt az alsó tagozatból leépítettek. Azzal a kifogással, hogy nincs más szakos tanár, aki a felsőben helyettesíthetne. Felvettek ugyan embereket, ők is csak az alsóban hasznosíthatók, nekik sincs a felsőben hasznosítható diplomájuk. A másik meg az, hogy nem érti, hogy ha az alsóból GYES-en vannak, akkor hogyan lehetett felvenni határozatlan időre oda valakit. Tudomásul kell venni, hogy ennek a (rajta kívül) két kolléganőnek a bíróságon van az ügye. Lehet az is, hogy elveszítik a pert, de lehet az is a vége, hogy megnyerik. Ha ebben az esetben ők a bíróságon a visszahelyezést kérik, nem a kártérítést, akkor akárki lenne az iskola vezetője, akkor is vissza kellene helyeznie őket. A bírósági határozattal szemben nem lehetne intézkedni. Ez is megbonyolítja a szakos ellátottságokat. Elmondta, hogy összehívta a tantestületet a jövő hétre, és nagy számban pozitívan álltak hozzá. Ennyit szeretett volna elmondani. Megköszönte az igazgató asszonynak, és annyit szeretett volna megkérdezni, hogy mi a helyzet a telefonokkal. Tudomása szerint az iskolában 5 mobil telefon van, 5 SIM kártyával, erre vonatkozóan nem találtak sem szerződéseket, sem a SIM kártyákat. Közben jönnek a számlák, mely most is több mint Ft volt. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Elmondta, hogy nem tudnak az iskola levelezős rendszerébe belépni, mivel nem tudják a felhasználó nevet és a jelszót. Kérte Kovácsné Szemes Ibolyát, hogy küldje el, de azóta sem érkezett meg. Ha hivatalos levelet akar küldeni, akkor azt csak a Polgármesteri Hivatal levelezős rendszeréből tudja megtenni. Elmondta, hogy szóba került a Biczóné Kőműves Krisztinának a fegyelmi ügye. Korábban a Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy visszavonja Biczóné vezetői megbízatását, valamint felfüggesztették a fegyelmijét a táppénzes állomány idejére. Mindannyian emlékezhetnek rá, hogy május 10-én volt egy testületi ülésük, amikor is a Bujákiné képviselő asszony neki szegezte a kérdést az igazgatóhelyettes asszonynak, hogy nézzen utána, hogy miért van még táppénzes állományban a Biczóné. Akkor ígéretet is kaptak arra, hogy utána fog nézni, holott ő már 9-től 9. oldal, összesen: 12

10 keresőképes állományban volt. Tehát az igazgatóhelyettes mikor 10-én ígéretet tett, hogy utána fog nézni, akkor már tudta, hogy 9-től már nincs táppénzes állományban. Nekik van egy fegyelmi eljárás is folyamatban, melyet felfüggesztettek, viszont a jegyző asszony utána nézett, hogy a törvény azt mondja ki, hogy akkor lehet a fegyelmit újraéleszteni, amikor tudomást szereznek róla. Ő július 10-én szerzett róla tudomást. Innentől kezdve 15 napjuk van, hogy a fegyelmit folytassák. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa őket, hogy pontosan milyen lehetőségeik vannak. A polgármester asszony kapott egy levelet az iskolából, amiben az van, hogy a táppénzes papír alapján május 7-től keresőképes a Biczóné Kőműves Krisztina. Ha már akkor tudták volna, akkor már a következő naptól meg kellett volna szüntetni a felfüggesztést, mivel a tudomására jutásától kell. Ez a levél június 15-én került iktatásra a Hivatalban, tehát a polgármester asszonyhoz akkor került, akkor szerzett tudomást róla. Ma a testület, illetve a polgármester asszony kapott egy levelet szintén az iskolából, mely azt tartalmazza, hogy a Biczóné Kőműves Krisztina táppénzes állományának egyeztetése után a MÁK a mellékletként csatolt három dokumentumot küldte július 18-án az iskolába. Tájékoztatom Önöket arról, hogy a MÁK-kal történt egyeztetés után haladéktalanul felszólítom Kovácsné Szemes Ibolya igazgatóhelyettest, hogy a MÁK felé elküldött dokumentumokat megalapozó iratokat, úgymint a szabadság iránti kérelmet (Biczóné Kőműves Krisztina kérelme), az erről szóló igazgatói határozatot három napon belül küldje meg az iskolába. Tekintettel arra, hogy a törvények konkrétan előírják, hogy mikor és kit lehet elküldeni fizetés nélküli szabadságra, és mindenhol szerepel, hogy csak kérelemre lehet engedélyezni. A kérelemnek meg kell lennie, különben jogosulatlan. Jelezte, hogy a túlóra és helyettesítés elszámolása nincs lebélyegezve, megírásának helye és dátuma: Sopron, július 4. (július 5-én volt az igazgató választás). Amit július 5-ig kellett volna megküldeni az Államkincstárnak. Nem gondolta, hogy ezt az utolsó napon kellett volna megtennie. Felhívta a testület figyelmét, hogy nincs olyan, hogy az iskolaigazgató akadályoztatva van. Ugyanis akadályoztatása esetén egy megbízott helyettesnek kell ellátnia azokat a feladatokat, amik nagyon fontosak. Pl. iskolalátogatási igazolás kiadása, illetve az átadás-átvétel lebonyolítása. Nem jogosította fel Kovácsnét az, hogy ő táppénzen volt, hogy akadályozza a megválasztott iskolaigazgató munkába állását. A másik két dokumentum megküldéséről pedig június 5-ig kellett volna gondoskodni. Amit még nagyon fontosnak tartott, és megkérdőjelezte, hogy mindhárom dokumentumot az Államkincstár felé július 11-én postázta az igazgatóhelyettes. Megkérdezte, hogy milyen alapon? Neki ekkor már nem volt munkáltatói jogköre, ő már csak igazgatóhelyettes volt, és az igazgatóhelyettesi munkaköri leírásának megfelelő tevékenységet láthatott el. Hivatalosan nem tudják, hogy hogyan van táppénzen, de vagy igazolatlanul van távol, vagy ha táppénzen van, akkor meg milyen alapon végzett munkát? Jelenleg két verzió van a Képviselő-testület előtt, vagy keresőképes a Biczóné Kőműves Krisztina, vagy fizetés nélküli szabadságon van. Ezeknek a papíroknak a jogszerűségét, még majd el kell dönteni a testületnek, hogy vizsgálja-e, indít-e eljárást ezzel kapcsolatban? A másik dolog, hogy a jogszabály előírja fegyelmi felelősségnél a közalkalmazotti törvényben, hogy meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak az indoka már nem áll fenn. Ha szabadságon van, ha már keresőképes a Biczóné, akkor onnan kezdve akadályoztatva már nincs. A fegyelmi eljárás ügyében három fős Fegyelmi Tanács határoz. Az időpontokra nagyon oda kell figyelni, hiszen a Fegyelmi Tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 15 napon belül tárgyalást tart. A vizsgálóbiztos előterjesztésével egy időben a felfüggesztés meg lett szüntetve. Tehát ha a felfüggesztést ma megszüntetik, akkor 15 napon belül tárgyalást kell tartani. Illetve a polgármester tudomás szerzésétől. A Fegyelmi Tanács az első tárgyalástól számított legkésőbb 30 napon belül zárt ülésen szótöbbséggel határoz. Döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. Felhívta mindenki figyelmét, hogy a fegyelmi büntetés kiszabása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Kimondja a törvény azt is, hogy a testület köteles megindítani és lefolytatni azzal, hogy a vizsgáló biztos, illetve a fegyelmi tanács tagjai az ügyben elfogulatlanok. A kinevezőnek a fegyelmi tanács eljárása alá vonttal azonos, vagy magasabb vezető beosztású besorolású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal magasabb vagy legalább azonos besorolású közalkalmazottai, ennek hiányában saját tagjaiból kell kijelölni. Ki kell értesíteni Biczóné Kőműves Krisztinát arról, hogy a fegyelmi tanács tárgyalást fog tartani. Fegyelmi tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három nappal előbb megkapják. Tehát ha a testület úgy dönt, hogy nem szűnteti meg a fegyelmi eljárást, és újra indítják azt, akkor innentől kezdve 15 napon belül meg kellene nevezni a fegyelmi tárgyalás időpontját. Meg kellene határozni azt, hogy küldjék meg az értesítést Biczóné Kőműves Krisztina részére, hogy minél előbb megkapja. Mindenek előtt szerette volna felhívni a figyelmet, hogy innentől kezdve szerinte nem csak a Biczóné Kőműves Krisztina felelőssége áll fenn, hanem olyan jogi dolgok maradtak el, olyan iratok nem kerültek átadásra ami megkérdőjelezi számára az eddigi iskola vezetést. Illetve még előkerült egy tanulmányi szerződés is, ami a mai napon került elő. Miután engedélyezte az iskolaigazgató, folytatta. Biczóné Kőműves Krisztina és Kovácsné Szemes Ibolya között, én kötődőtt. Ez arról szólt, hogy a Kovácsné Szemes Ibolya a közoktatás vezetői szakirányon továbbképzésben fog részt venni. Viszont egy pontra felhívta a figyelmet, hogy a munkáltató és a munkavállaló kötelezi magát arra, hogy a képzettség megszerzése után is még 5 éven keresztül a munkavállalóval dolgozik. Amennyiben erre a munkáltató vagy jogutódja nem tart igényt, úgy a munkavállaló ezen időszakra köteles úgy kifizetni, mintha arra igényt tartana. Munkavállaló köteles a megszerzett képesítését a megfelelő iskolai 10. oldal, összesen: 12

11 feladatok ellátásának a legjobb tudása szerint annak hasznára fordítani. Szerinte az egész szerződésben csak ez a pont ami meghatározó, a többi az körülírás. Nem látott még ilyen szerződést. Mivel csak ma szembesült vele, még utána kell néznie. Összefoglalta, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Bujáki Lászlóné képviselő: Az elmúlt két évben, amióta az a vezetőség volt, semmi más nem történt, csak az Önkormányzat és az Iskola lenyúlása. Elhangzott az előző testületin is, hogy etikátlanság történt. Megkérdezte, hogy miért ez etika? Vizkeleti István úr kiment a teremből. Szabó Árpád képviselő: Annak idején vakok voltak, akik ezt nem látták, vagy nem is akarták látni, de szerinte nem is ezzel kellene foglalkozniuk. Van egy adott állapot és az indulatokat és véleményeket felülírja a törvényesség, a munkajog. A jegyzőnővel egyetért, és javasolta is hogy bízzák meg vele, hogy minden ilyen előkerült irat törvényességét, szabályszerűségét vizsgálják át. Szerinte egyértelműen az derült ki, hogy azért fizették ki őket, hogy nekik ártsanak. Van munkáltatói jog is. Kiderült, hogy itt bojkottálás történt. Látszik itt az időpontokból, hogy ezek nagyon megtervezett dolgok voltak. Szerinte is a Kovácsné Szemes Ibolyával szemben is fel kell lépni. Javasolta, hogy kérjenek ki részletes számlát a telefonokkal kapcsolatban. Hatásköri túllépés is van, mert a mandátuma lejárta után olyan intézkedéseket hozott, ami az iskolát nézve hátrányos volt. Visszajött Vizkeleti István. Szabó Árpád képviselő: A tanulmányi szerződéssel kapcsolatban javasolta, hogy nézzék meg, hogy be volt-e vállalva a költségvetésbe. Hatásköri túllépésről lehet szó, hogy kezességvállalás van a költségvetési előirányzat nélkül. Akkor az csak egy baráti gesztus lehet, nem konkrét tény. Kérdés, hogy fenntartónak mennyi a beleszólása. Szerinte mindenképpen meg kellene nézni munkajogilag. A Biczónéval kapcsolatban akkor a törvény úgy rendelkezett, hogy abba kell hagyni a fegyelmi eljárást, most viszont a törvény által folytatni kell. Szerinte bízzák meg a jegyző asszonyt, hogy jogilag járjon utána a dolgoknak. Egyébként elmondta, hogy ha az Ibolyát meg kritika érte, akkor Ft-os kártérítést akart követelni tőle. Összegezte, hogy munkajogilag vizsgálják át, és nem szabad annyiban hagyni ezeket. Vincze Attiláné iskolaigazgató: Tudomása szerint a páncélszekrény másik kulcsa az még mindig a Biczóné Kőműves Krisztinánál van. Egyébként a felsőben mindkét bejárati ajtón, a tanárin, valamint az alsóban is a bejárati ajtón a zárak ki lettek cserélve. Neki is az a véleménye, hogy az Ibolyának nagyon nagy a felelőssége. Nagyobb, mint azt ő gondolná. Neki is az a véleménye, hogy őt keményen manipulálták. Határozati javaslatot tett az alábbiak szerint. 103/2011. (VII.18.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi eljárásának felfüggesztését megszűnteti, mert annak indoka már nem áll fenn. Ugyanis Biczóné Kőműves Krisztina május 7. napjától keresőképes, táppénzes állományban nem áll. Sáhóné Horváth Márta polgármester július 15-én értesült a táppénzes viszony megszűnéséről, és ezen időponttól számított 15 napon belüli időpontra a Képviselő-testület kitűzi a Fegyelmi tárgyalás idejét. A fegyelmi eljárást újraindítják és Fegyelmi Tanácsot hoznak létre, melynek tagjait elfogultságot is vizsgálva, saját tagjai közül jelöli ki a Képviselő-testület. Elnöke Vizkeleti István alpolgármester, tagjai Bujáki Lászlóné és Járóka Márió Zsolt képviselők. A Fegyelmi Tanács tárgyalásának időpontját július órában határozták meg. Felkéri a polgármestert, és a Fegyelmi Tanács elnökét Biczóné Kőműves Krisztina értesítésére. Sáhóné Horváth Márta polgármester 11. oldal, összesen: 12

12 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy július 28-án a Munkaügyi Bíróságra kell mennie tárgyalásra a Némethné Nagy Lídia ügyében. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása? Szabó Árpád képviselő: Egyik kérdése, hogy milyen fejlemények vannak az orvosi ellátással kapcsolatban. A másik pedig az, hogy javaslatot szeretne tenni egy rendelet alkotására, hogy díszpolgári elismerést tudjanak átadni. Folyamatban van az ügy, még nem kaptak semmi egyéb értesítést. Annyi, hogy a tüdőszűrésre lehet menni Győrbe. A másik javaslatával pedig teljes mértékben egyetért, és szerinte is készítsenek elő egy ilyen rendeletet. Ágoston Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy ismét beszéltek a Tamás Főorvos úrral, és biztosította őket, hogy lehet menni a banaiaknak Győrbe. Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta. K.m.f. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítették: Bujáki Lászlóné képviselő Járóka Márió Zsolt képviselő 12. oldal, összesen: 12

13 311/9/2011. sz. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI 1. A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL LEVÉL 2. BÁBOLNA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LEVÉL 3. 03/419-3/2011. SZÁMÚ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL MEGKÜLDÖTT TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS 4. GYŐR-SZOL ZRT. ÁLTAL KÜLDÖTT LEVÉL 5. BELÜGYMINISZTÉRIUM LEVELE ÖNHIKI TÁMOGATÁSRÓL

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 18.00 órakor tartott közmeghallgatásáról és Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben