JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv 2012-2015"

Átírás

1 NYITOTTAN VILÁGRA, Nyitottan a világra, A a helyi gazdaságra, A HELYI GAZDASÁGRA, társadalomra és TÁRSADALOMRA ÉS kultúrára KULTÚRÁRA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Intézményfejlesztési terv KUTATÁS TUDÁS JÖVŐ TANULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS KREATÍVITÁS OKTATÁS JELEN FEJLŐDÉS ÖTLET 2012

2 KÜLDETÉS A KJF helyi alapítású, polgári-közösségi eredetű alkalmazott kutató főiskola, amelynek küldetése, hogy a gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, művészetek és tanárképzés területén oktasson. Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezzen, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt kiemelkedő teljesítményre képesek. JÖVŐKÉP Tevékenységre vonatkozó jövőkép A KJF a hazai felsőoktatás olyan nemzetközileg elismert alkalmazott kutatások főiskolája kíván lenni, amely a társadalom állandóan változó igényeinek a hazai és a nemzetközi foglalkoztatási trendeknek megfelelő képzéséket, keresett szakmákat kínálja. Társadalmi felelősség A KJF mint magánintézmény kifejezi elkötelezettségét a felsőoktatási tevékenység funkciója mint közjó elismerése mellett, és magára nézve elfogadja a felsőoktatás európai értelmezését, azaz annak közfelelősség jellegét. Kreativitás és innováció A KJF vallja, hogy a felsőoktatás jövő orientáló potenciálja meghatározó a társadalmi fejlődésben, ezért programjaiban, szolgáltatásaiban, működésében a hallgatói és oktatói értékrendekben a kutatásra építő, kreatív nézőpontok, innovatív megoldások közvetítője. Az alkalmazott kutatások főiskolája cím elérésének eszköztára Struktúra Szervezetre vonatkozó jövőkép Szervezeti működés: a KJF magánintézmény jellegét, közhasznú szervezeti jellegét a továb biakban is megőrizni szándékozik. Stratégia Rendszerek A KJF stratégiai együttműködési szerződések alapján kinyilvánítja együttműködési készségét a magyar felsőoktatás intézményeivel: helyet adva annak műszaki és mérnöki képzéseinek, közreműködve egyes szolgál tatásaiban, a tanárképzés területén közös szakos tanári képzésekben, pedagógiai módszertani központ funkciókban, könyvtári-információs szolgáltatások területén, a képzéseikhez tanulmányi szolgáltatásokban, diáktanácsadói és karrieriroda tevékenységben, tehetséggondozás területein. ALAPVETŐ ÉRTÉKEK Közösségi elkötelezettség A KJF célkitűzéseit a helyi politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális szereplőkkel való együtt működésben kívánja megvalósítani. Szervezeti kultúra A munkatársak képességei Közös értékek A foglalkoztatotti rendszer (McKinsey 7s + Csath M. 8s modellje alapján) Vezetői stílus

3 Szervezeti struktúra fejlesztése A KJF szervezeti struktúrája a lapos szervezetbe és az együttműködő oktatási és kutatási hálózatokba való integrációval tehető fenntarthatóvá: egy-egy szolgáltatási elem, képzési-kutatási program megvalósítása stratégiai partner ségekkel valósuljon meg. Az egykarú jelleg és a stratégiai üzleti egységek kialakítása integrált adminisztratív szolgáltatási folyamatokba szervezett legyen, a stratégiának megfelelő szervezeti struktúra segítse a célok megvalósítását. A cél a szolgáltatási tevékenységekben a centralizált és decentralizált elemek egyensúlya kialakítása: a funkcionális szolgáltató egységek tagoltsága csökkentése, a támogató szolgáltatásokban a kooperáció erősítése, az ellenőrzési tevékenység erősítése a hatékony vezetői információs rendszerrel, a stratégiai vezetési képességek erősítése. A szervezeti kommunikációban az interaktív, kollaboratív elemek erősítése és a stratégiai célokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység erősítése a cél. A KJF rendszereinek fejlesztése 1. Az akadémiai képzési rendszer: képzési rendszeralakítás, szaki portfólió, képzési és kutatási struktúra, oktatói profil és portfólió alakítás, tantárgyelosztás, kutatási program meghatá rozás, oktatásszervezés, képzés lebonyolítás, szaki kutatás, mérési és ellenőrzési rendszer, szaki képzési és kutatási módszertani stratégia, gyakorlatszervezés, szakmai program szervezés, szakdolgozat készítés, záróvizsgáztatás, monitoring és értékelés. 2. Hallgató menedzsment rendszer: információs, tájékoztatási, hallgatói életpálya szolgáltatá sok középiskolásoknak; felnőttek bevonása és tájékoztatása, tehetséggondozás és tudományos ismeretterjesztés, felvételi tájékoztatás, felvételi eljárás, regisztráció, hallgatói tanulmányi út menedzsment és adminisztráció, hallgatói támogató szolgáltatások: könyvtári és információs, személyi és szakmai tanulmányi tanácsadás, karrier- és életpálya-tanácsadás, tehetséggondozás és felzárkóztatás, esélyegyenlőségi támogatás, nemzetközi mobilitási, szakmai gyakorlati adminisztráció, felnőttképzési, kiegészítő foglalkoztatási, önkéntes hallga tói szolgálati adminisztráció, kulturális és egészségügyi wellness szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások. 3. Üzleti modell-partnerségi rendszere kiépítése: a stratégiai partnerség kiterjed a fenntartói partnerségre, a vállalkozói, szolgáltatói, szakmai szervezetekkel való partnerségre, egyetemekkel és kutatóintézetekkel való képzési és kutatási partnerségre, partnerségre a végzett hall gatók közösségeivel, továbbá a pénzügyi és egyéb szolgáltatások esetében a banki finanszírozási, illetve beszállítói partnerségre. 4. Üzleti támogató rendszerek integrálása: Nexon, Forrás, iratkezelés. 5. Képzési és kutatási folyamatok technológiai rendszere: Neptun, Moodle, kutatási rendszerek fejlesztése. 6. Belső képzési és kutatási innovációs fejlesztési platform kialakítása. 7. Teljesítményértékelési rendszer elektronikus hátterének fejlesztése. 8. Allokációs rendszer, az ehhez kapcsolódó VIR fejlesztése. 9. Vevői-fogyasztói elégedettség mérési rendszer elektronikus feltételrendszerének fejlesztése. A KJF szolgáltatási tevékenységének közös értékei A KJF képzései, a globális kommunikációs forradalom eredményeképp kialakult gazdasági, minőségi és innovációs standardoknak megfelelő képzési és kutatási irányultság, a képzésekben és a kutatásokban megerősödött interdiszciplináris elemek, probléma központú oktatási és kutatási módszertan, a magas számítógépes alkalmazott tudásra támaszkodó kommunikáció révén a hazai képzések élvonalába tartoznak. A KJF képzési keretrendszere és programstruktúrája a nemzetközi szakmai követelményeinek, szolgáltatási kultúrája a globális információs társadalmi kiválósági elvárásoknak is megfelel. A KJF alap és mester programjai az adott szakma 21. századi új kommunikációs technológiáit, innovációs és minőségi nézőpontjait közvetítik, a szakmák nemzetközi szolgáltatási modelljeire készítenek fel, rugalmas specializációs ajánlatokkal, oly módon, hogy egyszerre feleljenek meg a helyi és nemzetközi foglalkoztatási szükségleteknek. A képzési programok és szolgáltatások fontos eleme a környezeti fenntarthatóság és társadalmi felelősség alapelveinek és gyakorlati kivitelezhetőségének meghatározása. Nemzetközi és hazai képzési jelenlétét, a képzési programkínálat fejlesztését stratégiai szövetségek révén kívánja megerősíteni, ami lehetővé teszi a változó környezetre való reagálást, az oktatói és hallgatói kutató munka élvonalba kerülését. A KJF képzési programjait partnerségekre építve gazdagítja, kialakítva a korrekt együttműködés és a kölcsönös előnyök rendszerét. Továbbra is a helyi társadalmi és üzleti közösségek, volt hallgatói közösségek támogatását élvezi, e támogatások új értékké való alakításával. A hallgatók szükségleteit helyi és nemzetközi életpálya keretekbe helyezzük: tehetség gondozás a középiskolában és a képzés alatt, tanulmányi és szakmai tanácsadás a képzés alatt és után, gyakornoki tanácsadás és képzés utáni szakmai elmélyítő programokkal, közös ségi önkéntes munka és gyakornoki lehetőségek összekapcsolása teszi vonzóvá és tartalmassá a tanulási éveket. Olyan képzési programokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a hallgatók sikeres helyi és nemzetközi életpályára állítását, végzettségnek megfelelő foglalkoztatását, hatékony vállalko zói képességeit, kapcsolatépítését a munka világával; a hallgatók hatékony szakmai és közéleti szerepvállalását a munka világára való jó felkészültséggel, hatékony szakmai kommunikációval;

4 a hallgató egyénisége és professzionális szakmai személyisége egészséges formálását; a hallgatók felelős polgárként való tevékenysége megalapozá sát a társadalmi élet főbb területein: állampolgári felelőssé gek, fenntarthatósági és közösségfejlesztési értékek kialakí tása révén. A KJF a tehetséges hallgatók speciális nemzetközi orientációjú programokkal egyéni haladási modell szerint mélyíthetik tudásukat, az európai mobilitás keretein belül meghívott nemzetközi oktatók segítik szakmai látókörük szélesítését. A KJF megszervezi és támogatja a felsőoktatásban alul reprezentált, közte a hátrányos hely zetű hallgatói csoportok folyamatos személyi és szakmai fejlesztési lehetőségeit, sikeres részvételét a tanulásban differenciált programokkal és támogatásokkal külön szerződések alapján. A KJF növekedési, fejlesztési céljaiban diszciplináris és interdisz ciplináris kutatások nemzet közi keretrendszere kialakításával a K+F+I forrásokat a működés jelentős elemévé kívánja tenni. Olyan kreatív környezetet alakítunk, amelyben az oktatók, a kutatók és a hallgatók együtt kapcsolódnak be a kutatási tevékenységbe, lehetővé téve a külső szakmai és üzleti kapcsolatok építését is. A KJF hallgatói, oktatói, kutatói, szakigazgatási és üzleti szolgáltatási személyzete számára nemzetközi ösztöndíj lehetőségekkel tapasz talat cserét és kutatási lehetőségeket biztosítunk. A KJF tevékenységében és működésében a költséghatékony oktatás, kutatás, adminisztráció alapelvei mentén tevékenykedik, hangsú lyozza a hallgatói szolgáltatásainak költségérzékeny és fenntartható jellegét. A KJF működése a fenntartható, rugalmas szervezeti forrá sokkal való gazdálkodásra épül. Olyan szervezeti kultúra kialakítását ösztönzi, amelyben a vezetés új generációja a további sikeres működést és kiválósági célkitűzéseket képes megújítani. Stratégia A helyi/nemzetközi társadalmi beágyazottságnak megfelelő nemzet közi képzési és alkalma zott kutatási szolgáltatásokban a verseny képesség megteremtése a hazai/nemzetközi képzési kínálatban a szakirányok, specializációk és a kapcsolódó szolgáltatások egyedi jellege révén. Az alkalmazott kutatások főiskola célokat hazai és nemzetközi képzési programfejlesztéssel és alkalmazott kutatási stratégiával érhetjük el, a munka világára való felkészítéssel és az ehhez kapcsolódó kutatási készségfejlesztéssel. A helyi/nemzetközi társadalmi beágyazottságnak megfelelően képzési szolgáltatásainkban specializálódunk az alulreprezentált csoportok szükségleteinek való megfelelésre, amit a távoktatási rendszer fejlesztésével, differenciált programfejlesztéssel és a csoportok speciális intellektuális, társadalmi, technikai és emocionális igényeinek való megfeleléssel kívánunk elérni. A KJF stratégiai fejlesztési irányai Egyéni kiválóság: Kiválóság a hallgatói-oktatói szolgáltatásokban 1. Hallgatói kiválóság: életpályára felkészítés, tehetséggondozás, esélyegyenlőség 2. Oktatói, munkatársi kiválóság: életpálya modell és teljesít mény értékelés Kiválóság a képzési és kutatási tevékenységben: 3. Képzési és tanulmányi modell kiválóság 4. Fenntartható képzési szakstruktúra 5. A szakterület tudományos eredményeire alapozott képzési program 6. Versenyképességi célokhoz kapcsolt alkalmazott kutatás, társadalmi és üzleti kapcso latok 7. Nemzetközi képzések nemzetközi hallgatói és oktatói élet pálya»» Kiválóság a szervezeti működésben 8. Fenntartható működés, finanszírozás, kiváló támogató szolgál tatások 9. Nemzetközi kiválóságnak megfelelő szervezeti működés 10. Kodolányis identitás: vonzó és tartalmas főiskolai-egyetemi életstílus és életminőség

5 A vezetési stílus fejlesztése A KJF szervezeti kultúrája, fejlesztése Megengedő részvételi menedzsment stílus helyett teljesítmény orientált vezetés, tanács adói szerepkör, az interakciók erősítése. A vezetés hatékonyságának növelése a tervezési hangsúlyról elmozdulva a monitoring és a teljesítményértékelések feladathoz kapcsolásával. A tanszéki széttagoltság csökkentése, a bürokratikus centralizáltság csökkentése, a munkacsoportok közötti versengés és kooperativitás összhangjánk megteremtése révén. A szolgáltatási folyamatok átalakítása feladatkataszter és az ahhoz kapcsolódó munkakörök, munkatársi állomány, életpálya orientáció fejlesztésével, a képzési és tréning programok, tanácsadások ehhez való illesztése révén, a fentiekhez kapcsolódó menedzseri és munkatársi tanácsadási rendszer kialakítása. A foglalkoztatási rendszer Nem a munkatársak képességeire épített stratégia, hanem a stratégiai céloknak megfelelő képzési igényekre épített foglalkoztatás elérése a cél: alkalmazott kutató főiskola feladatokhoz kötött oktatói-kutatói foglalkoztatás, okta tói, alkalmazott kutatói munka körökhöz kötött képességek kialakítása és megterem tése az oktatók esetében; Az innováció és a kockázatvállalás szintjének kiegyensúlyozása A KJF tevékenysége és eddigi működése a munkatársak innovatív attitűdjét támogatta, ugyanakkor az innováció keretei nem kellően kialakítottak voltak. A cél, az innovációs folyamatok rendszerbe illesztése, az innováció megvalósítása és alkalmazása kockázatainak jobb felmérése és hatáselemzéshez kapcsolása. A pontos, precíz munkavégzés, a részletekkel való törődés, a döntések elemzésekre való alapozása. A KJF alapvetően a vállalkozói éthoszból és bölcsész felsőoktatási mentalitásból hozta szervezeti kultúráját között a bürokratikus kultúra, a közigazgatási precizitás hiánya számos konfliktus és botrány, nem megfelelő működés forrása volt között a standardizáció jelentős folyamatain ment át a szervezet. A minőségalapú nézőpontok, a standardok, az infotechnológiai szoftverek a KJF szervezeti kultúrájában a munkakultúra és munkahatékonyság szintjét jelentősen javították. A KJF célja, hogy olyan interaktív ügy intézési rendszereket alakítson ki, amelyek növelik a tevékenységek precizitását, a minőségi munkavégzést. A Vezetői Információs Rendszer továbbfejlesztése fontossá vál a középszintű menedzsment csoport vezetői adminisztrációs kultúrája fejlesztése érdekében. a szakalkalmazottak esetében az alkalmazott kutatások főiskolája feladatokhoz kötött nemzetközi szolgáltatási képességgel bíró munkakörök kialakítása, a munkakörhöz kötött életpálya modell fejlesztése. A munkatársak kemény és puha képességei és kompetenciáinak fejlesztése A felsővezetők kompetenciáinak a stratégiai célkitűzésekhez kötött vezetési képességeinek kialakítása egyéni kiválóság, képzési és kutatási kiválóság, nemzetközi elismertség, haté kony működtetés elérése. A szaki tanszéki vezetők képességeinek fejlesztése, az alkalmazott kutatások főiskolájához kapcsolódó kutatásszervezési és kutatás vezetői képességek fejlesztése. A funkcionális vezetés alkalmassá tétele a kiválósági modellek szerinti vezetési képesség elméleti ismereteinek és gyakorlati eljárásainak megfelelő menedzseri tevékenységre. Az oktatói kompetenciákban a vezetési képességek fejlesztése: hall gatói, team, tantárgy, kutatási projekt, szakmai program, nemzet közi kapcsolatok menedzselése. A szakigazgatás kompetenciáiban a képességek pontos meghatá rozása, fejlesztése: meg különböztető képességek kialakítása: tudás, elkötelezettség és hivatástudat. Eredményorientáció A KJF minőségi nézőpontjának fontos eleme a teljesítménycélok és folyamatok minőségének összekapcsolása. Az eredményorientáció fontos eleme volt a megfelelőség, azonban az kevéssé kapcsolódott a stratégiai célokhoz kapcsolt eredményességhez. A jövőben a KJF a menedzserek tevékenységét a stratégiai célok szerinti eredménye sségben, a versenytársak hoz képest nyújtott teljesítményben is kívánja értékelni. Az eredmény az egyéni eredményes ségen túl, a csoport és szervezeti egység eredményességéhez is kapcsolódik. Humán orientáció A KJF működése óta humánus foglalkoztatási alapelveket képvisel. A humánus alapelvek azonban gyakran kapcsolódtak megengedő vezetői viselkedéshez, személyes érdekek korlátozott eltűréséhez. A KJF szervezeti kultúrájában a humánus alapelvek és a munka fegyelem egyensúlyán, az esélyegyenlőség és szolidaritás, a családbarát munkahely megte remtését célozzák.

6 Csoportorientáció A KJF tevékenységében a kooperáció, a csoportmunka fontos értéket jelent. Ugyanakkor kevésbé precíz a csoportok belső feladat megosztásában a felelősségek megosztása, az egyéni felelősségek hangsúlyozása. A csoportmunka hatékonysága a KJF projektjeinek menedzse lésében nagyon hatékony, ezért célszerű minden csoporttevékenységet projektszerű műkö dési keretekbe emelni. A KJF munkatársainak viselkedési kultúrája A KJF menedzseri, munkatársi viselkedési kultúrájában kevéssé van nak jelen a vetélkedés, az egymásra nem figyelés, vagy a másik visszaszorítási tényezői. A cél a szervezeti kultúrában a minőségi nézőpont kooperatív elemeinek érvényre juttatása. A KJF STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA STRATÉGIAI CÉL 1. EGYÉNI KIVÁLÓSÁG Stratégia 1. Hallgatói kiválóság: életpályára felkészítés, tehetséggondozás, esélyegyenlőség A Kodolányi János Főiskola intézményi célkitűzéseinek megvalósításában a minőség elérésében kulcsszerepe van a hallgatói tanulási tevékenység eredményességének, a hallgató aktív részvételének és a hallgató társadalmi és kulturális öntevékenysége erősítésének. Az eltérő képességű és tehetségű hallgatók esetében ez más és más feladatot jelent Felkészülés a munka világára A képzési szinteknek megfelelő autonóm személyiség, szakmai kommunikáció, életpálya-alakítási képesség elérése. Ezért a főiskola célja, hogy képzései lehetővé tegyék a hazai és a külföldi hallgatók magyarországi és nemzetközi életpályája megteremtését. A hallgatói gyakornoki rendszer szervezése a karrier-tanácsadási tevékenység része. A karriertervezés kiterjed a hallgatók ösztöndíjas foglalkoztatása vagy gyakornoki tevékenysége szervezésére is. A tanszékeken alkalmazott kutatási bevételi forrásokból kialakítandók az ún. munka helyi tehetséggondozó programok, hallgatói kutatási gyakornoki vagy ösztöndíjas támogatások Tehetséggondozás Képzési területenként hallgató TDK tevékenysége. A hallgatók kiemelkedően tehetsé ges csoportjait nemzetközi tehetséggondozási program keretében kívánjuk a nemzetközi karrier, hazai és nemzetközi mesterképzések, doktori iskola, üzleti vezetői karrier és köz szol gálati karrier felé indítani. A tehetséges hallgatók fogalma meghatározása. A tehetséges hall gatók intellektuális, társadalmi, emocionális szükségle teinek feltárása. A tehetség gon dozási tevékenység eljárásainak kialakítása: kutatási programok, témahirdetések, kutatás módszer tani képzés, könyvtári információs szolgáltatás, témavezetők képzése, infrastruktúra-fej lesztés, kézikönyvek, kiadványok, működési rend. Tehetséggondozási szolgáltatások kialakítása Alulreprezentált csoportok sikeres életpálya lehetőségeinek megteremtése Átfogó intézményi szolgáltatási rendszer kialakítása, az inkluzív felsőoktatás kereteinek meg teremtése.

7 Stratégia 2. Oktatói, munkatársi kiválóság: életpálya modell és teljesítményértékelés szolgáltatások A KJF humán fejlesztési programja és stratégiája a főiskola új nemzetközi alkalmazott kutatási, regionális-helyi és nemzetközi minőségi szerepköréből fakadó képességeket hangsúlyozza, és az új feladatokra alkalmas munkatársak biztosításával kívánja céljait elérni. E program megvalósítását a stratégiai céloknak megfelelő foglalkoztatással, a teljesítménykultúra bevezetésével, és a munka társak ehhez kapcsolódó képzésével és karrierprogramjával kívánja elérni. A szakigazgatás, a HR, a pénzügy és számvitel területén is feladat a tehetséggondozás és foglalkoztathatóság, a szakmai mobilitási képesség kialakítása a szolgáltatási csoportok között, az állandó helyettesi készenléti rendszer, a nyelvi kompetenciák fejlesztése elérése. A fejlesztés kiemelt eleme a felsőoktatási vezetői program indítása: mesterszintű vezetési, személyiségfejlesztés, menedzsment és élethosszig tartó tanulási képesség megteremtése céljából Tehetségvonzó HR politika keretrendszere kialakítása: KJF életpályamodell Oktatói, szakalkalmazotti életpálya rendszer szolgáltatásainak kialakítása: a. tanári pályakövetelmények alkalmazása a KJF-en: gyakornok, tanár 1., tanár 2., mestertanár, kutatótanár b. oktatói életpálya rendszer: kezdő oktató, gyakorlott oktató, vezető oktató, szakértő oktató, kiemelt oktató, emeritus oktató c. alkalmazott kutatói életpálya rendszer: kezdő kutató, gyakorlott kutató, szakértő kutató, vezető kutató, kiemelt kutató, emeritus kutató d. munkakör alapú szolgáltatói életút e. rugalmas foglalkoztatású munkakörök f. gyakornoki munkakörök 2.2. Életpályához kapcsolódó szolgáltatások Az életpálya szakaszai mentén kialakított szolgáltatási rendszer a foglalkoztatottak mindegyik kategóriájára Teljesítményértékelési és kiválóság elismerési rendszer A KJF oktatókat támogató képzési tevékenysége az elmúlt időszakban erőteljes fejlődésen ment át. A célunk az volt, hogy oktatóink elsajátítsák a főiskolai képzés, az alap szintű képzési programok okta tása sikeressége érdekében az együttműködő, részvételi pedagógiai mód szereket és elfogadják azok alapelveit. A KJF az elmúlt időszakban felkészült a mesterszakos képzések oktatására, és a PhDhallgatók kutatási képességeinek fejlesztésére. Az oktatók és a kutatók kiválasztása a képzési és kutatási programokba illeszkedően történik. A KJF oktatói nak teljesítmény elismerése és előrehaladása a kutatási eredményekhez, a kutatások oktatási tartalommá alakításában és a részvételi pedagógiai módszertan alkalmazásához kötött. A KJF stratégiához kötött teljesítményértékelési rendszere kialakítá sának a célja, a vezetői tevékenység értékelésében a stratégiai ered ményesség, a munkatársak tevékenységében a stratégiai érték teremtés. A cél az egyéni teljesítmény, a csoportteljesítmény és a teamekhez kapcsolódó projektteljesítmény kiszámíthatóvá tétele Stratégiai központú foglalkoztatási terv KJF célja olyan differenciált foglalkoztatási rendszer kialakítása, amely a stratégiai szükségle teknek megfelelő. Ezért képzési területenként a felsőoktatási törvényben meghatározott kvázi kari normáknak kíván megfelelni, alkalmazott kutatói képességekkel, azaz mester szakok oktatására való képességekkel. Ezért egyes képzési területeken a következő minőségi normákat határozzuk meg: 2-3 képzési ág esetében 40 fő, 26 fő minősített, létszámtól, helyszíntől függően nő a norma. 4-5 képzési ág esetében 50 fő, 30 minősített. Nemzetközi képzési kompetenciák fejlesztése további 20 fő, amely kompeten ciákban az interdiszciplina ritás elvei fogalmazhatók meg Kiválósági program A KJF célja, hogy az intézmény versenyképessége érdekében meghatározza a kiváló tevé kenység ismérveit, a kiválóság mutatóit, mérési rendszerét, a kiváló egység-csoport minősítés kritériumait. Célunk a kiváló hallgatók gyakornoki foglalkoztatása, amellyel felsőoktatási karrierjüket és képzési szintjük növelését támogatjuk. Hasonlóan bekapcsolhatók a külföldi hallgatók is a gyakornoki munkába.

8 STRATÉGIAI CÉL 2. KIVÁLÓSÁG A KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGBEN Stratégia 3. Képzési és tanulmányi modell kiválóság 3.1 Központi tanulmányi szolgáltatási rendszer fejlesztése A KJF képzési programjaiban a cél a kreditrendszer oly módon történő fejlesztése, amely lehetővé teszi a képzési programok minőségének, a pedagógiai módszertani alapelveknek az érvényre juttatását. A kredit struktúra és a mintatanterv tegye lehetővé a rugalmas, per szonalizált képzési szükségleteknek megfelelést, a tanulmányi munka fókuszának évközi tevékenységre koncentrálását. A tantárgyalapú és kurzusalapú kódrendszer egyszerűsítése. 3.2 KJF pedagógiai modell továbbfejlesztése A KJF pedagógiai módszertani modelljének kiteljesítése, oly módon, hogy ne csupán a meg értés és a hallgatói tevékenység keretei bővüljenek, de a hallgató személyisége és szak mai személyisége is fejlődjön. A fejlődés központú pedagógiai modell kulcseleme a hallgatói tevékenység szerepének megnövekedése a tanulásban. Stratégia 4. Fenntartható képzési szakstruktúra kitűzés erősítésére, regionális tudomá nyos elismertsége és nemzetközi ismertsége erősítésére törekszik. A KJF képzési progra mokhoz kapcsolódó kutatási tevékenysége célja, hogy növekedjen a KJF által oktatott képzési területeken a tudás és a megértés, annak alkalmazása a társadalomban. A képzési programok részeként elkészített szaki kutatási programok ösztönözzék az oktatókat, hallgatókat képességeik kiteljesítésére, az intellektuális fejlődés elősegítésére. A képzési programok nemzetközi és országos kutatóműhely progra mokhoz kapcsolódnak, amelyeknek a kutatási terve akkreditációs ciklusokra elkészített (6 7 év), amelyet oktatókra lebontott éves kutatási programok kísérnek. Az oktatók a kutatási tevékenységet személyes kutatóprogrami pályázatokkal támasztják alá. A képzési programok kutatási eredményekkel való alátámasztása (tantárgy leírásokban megjelenő eredmények). A KJF kutatási programjaiba bevonja az alap- és mesterszakos hallgatókat. A hallgatói kutatás támogatásában a cél a képzési programokhoz kapcsolódó speciális és szakkollégiumok, tudományos diákköri tevékenység működésében a tanszéki tudományosság erő sítése, amelyet konzulensek, mentorok, kutatásvezetők felké szí té sé vel és képzésekkel erősítünk. A KJF kutatási programjai fejlesztése mellett célunk a KJF tudományos ismeretterjesztési tevékenysége növelése, a különböző kutatási programok elérhetővé tétele, szabad egye te mek, egyéb programok formájában. A fentiek érdekében a KJF továbbfolytatja szabadegye temi programjait, kialakítja a tudásközvetítés modelljeit a közép iskolások és a fiatalok részére. A KJF kutatási eredményeinek kiadása, folyóiratok, on-line kiadványok és folyóiratok elérhe tővé tétele, a szükségletek szerinti nyomtatás rendszereinek és modelljeinek integrálása a cél. A képzési jogosítványok és képzési programok megfeleltetése az új jogszabályi környezetnek a felsőoktatás és a felnőttképzés elő írá sainak. A KJF képzései a bölcsészettudományi, a művészet tudományi, az üzleti tudományok, a társadalomtudományok és a tanárképzés szak területeit fogják át. A KJF képzési profiljában a jelenlegi képzési struktúrát kívánja megőrizni, illetve regionális szerepkörének megfelelő szükségletek szerint kívánja képzéseit differen ciálni. A cél, hogy minden alapszakhoz tudjunk kínálni mesterszakot, szakirányú szakot. Stratégia 5. Szakmai tudományosságra alapozott képzések kitűzés A KJF a fentiek alapján, a nemzeti és regionális társadalomtudományi, bölcsészeti (MTA VEAB), üzleti, turisztikai innovációs országos szerepköre meg- Stratégia 6. Versenyképességi célokhoz kapcsolt alkalmazott kutatás, társadalmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése 6.1. Bekapcsolódás a helyi társadalomfejlesztés folyamataiba kitűzés A KJF célja, hogy hazai és nemzetközi kutatási hálózatokban való részvétellel erősítse a helyi és regionális társadalom fejlődését érintő kutatásokat. E kutatásokban a hangsúly a verseny képesség, a társadalmi konfliktusok megelőzése, a szociális és versenyképességi célokat érin tő közösségfejlesztés, település és területfejlesztés, valamint az életminőség javítása a cél.

9 6.2. Bekapcsolódás a gazdaságfejlesztés folyamataiba A KJF alkalmazott kutatói főiskolai arculatának fontos eleme, hogy az általa oktatott képzési területeken lehetővé tegye a vállalkozások fejlesztését. E célkitűzés összekapcsolódik a KJF fenntarthatósági programjával, amelyben kiemelt szerepe van a tudás alapú üzleti és turisz tikai szolgáltatások és vállalkozások fejlesztésének, az új szociális és kulturális vállalkozások támogatásának. A KJF kiemelten támogatja azokat a hallgatókat, akiknek családjai vállalko zásokat vezetnek, és alkalmazott kutatási programjaival a hallgatók családi vállalkozásainak támogatását is segíti. A KJF alkalmazott kutatói főiskolai arculatának fontos eleme, hogy az általa oktatott képzési területeken lehetővé tegye a vállalkozások fejlesztését. A KKV-k kutatásában a termék- és szolgáltatási, a szervezeti működés innovációihoz, az IKT fejlődés hez kapcsolódó szolgáltatási innovációk, a kiválósági modellekhez kap csolódó innovációk kutatásában. A KJF alapvető célja, hogy erősítse a hallgatói kutatói-vállalkozói képességeket, vállalkozásfejlesztési szolgáltatásai terjedjenek ki a fiatal vállalkozók, illetve családtagjaik vállalkozásainak támogatására. A fenti célok megvalósítása érdekében a KJF vállalkozói klubok működtetését, volt hallgatók vállalkozásait összefogó hálózatfejlesztést, tudás transz ferszolgáltatásokat, partner ségi együttműködéseket és a nemzetközi vállalkozási képességet segítő szolgáltatásokat, azaz mini nemzetközi gazdasági kapcsolatokat erősítő iroda működ tetését kezdeményezi. Alkalmazott kutatóműhelyi programok és innovatív, valós és virtuális, civil, kulturális, művelődési szolgáltatások segítik e célok elérését. E célokhoz nemzetközi pályázati források feltárása a szándék a 2014-től kezdődő időszakban Bekapcsolódás a humán fejlesztés folyamataiba: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása A humán fejlesztési kutatóműhely célja a humán szolgáltatások fejlesztése kutatása inter diszciplináris nézőpontok alapján. A humán szolgáltatási kultúra fejlesztésében kiemelt cél a közoktatási intéz ményfejlesztés, a felsőoktatásban az oktatás minősége fejlesz tése a pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése kutatásával, a felnőtt képzési szolgáltatások fejlesztése, a munkaerő piaci felkészítés, a humán szolgáltatási rendszer szervezetfejlesztése (minőségi, inkluzív folyamatok), a humán szolgáltatások és a multikulturalizmus kérdése. A kutatások új területe az állam közszolgálati szerepköre meg erősödése, a humán szolgálta tások nemzetközi közpolitikai trendjei kutatása és az új eredmények hasznosítása. A humán szolgáltatások fejlesztésében új terület az IKT technológiák szerepének kutatása a minőségi szolgáltatások fejlesztésében. Stratégia 7. Nemzetközi képzések nemzetközi hallgatói és oktatói életpálya kitűzés A cél, hogy a KJF nemzetközi képzési hálózatokba integrálódjon az európai képzési kapcsola tokon és a hagyományos mobilitási kereteken túl. A nemzetközi képzések járuljanak hozzá a főiskola pénzügyi eredményességéhez. STRATÉGIAI CÉL 3. KIVÁLÓSÁG A SZERVEZETI MŰKÖDÉSBEN Stratégia 8. Fenntartható működés, finanszírozás, kiváló támogató szolgáltatások 8.1. Fenntartható működés és közhasznúsági modell kitűzés A KJF tevékenységében a működés hajtóerőinek és a működésben képessé tevő elemeknek fontos szerepe van. Az üzleti működés hajtóerői között kiemelt a vonzásképesség, a megfelelő termékek és reputáció, a folyamatok megfelelősége, a folyamatok ismerete, a munkatársak képességei, az infrastrukturális és technológiai források alkalmazása. A KJF üzleti modelljében fontos szerepe van a polgári közösségi szerepkörből fakadó képzési kínálatnak és specifikációknak, a rövidebb ideig tartó és gyorsan megtérülő kurzusok, az önköltséges kurzusok bevételnövelő szerepének. A küldetéshez kapcsolódó programkínálat és választék adja a KJF megkülönböztető jellegét. A fentiek érdekében a KJF marketing és kommunikációs, támogatási és befektetési, humán adminisztrációs és pénzügyi, épület és infrastruktúra fenntartási, a szolgáltatási folyamatok menedzselését érintő, a kockázatok menedzselésére kiterjedő, vezetői mérési és információs rendszerrel támogatott, ellenőrzési folyamatokat beépítő üzleti folyamatok kiválóságát kívánja elérni. A KJF a hosszú távú fenntarthatóság érdekében többéves pénzügyi tervezési rendszert, hosszú távú finanszírozási modell kialakítását, vezetői számviteli rendszer működtetését, hatékony kontrolling folyamatokat alakít ki Kiválóságra épülő integrált humán erőforrás és számviteli rendszer kitűzés A stratégiai cél az, hogy a HR legyen képes a foglalkoztatás hagyományos tevékenységein túl a teljesítmény alapú foglalkoztatás adminisztrációjára, a stratégiai képzési egységek (inté zetek) szakos oktatói munkaköri profilja státusainak

10 és státusgazdálkodása adatszol gáltatási rendszerének és adminisztrációjának kialakítására. A szükségleteknek megfelelő és rend szeresen aktualizált munkaköri leírásokra, az életpálya modellekhez igazodó szolgáltatási adminiszt rációra, a munkatársi fejlesztési program kialakítására és adminiszt rálására, a munkatársi tájékoztatási szükségleteknek való meg fe le lésre. Stratégia 9. Nemzetközi kiválóságnak megfelelő szervezeti működés 9.1. A KJF szervezeti kultúrája fejlesztése Magas minőségi kapcsolatok kialakítása a vezetők és a munkatársak között, amelynek elérése érdekében a vezetőknek, mind a beosztottaknak intellektuális, emocionális és lelki változáso kon kell átmennie: odafigyelés, gondoskodás és elkötelezettség a szervezet munkatársai iránt; a szervezetben az egyének önkifejeződése segítése önkifejezés, érzelmek, szimbólumok történetek révén, a munkatársak személyes céljainak bátorítása, az emocionális kultúra fejlesztése, a kreatív, reflektív, elemző tevékenységek erősítése. A szervezeti folyamatok egységes értelmezése, és megfelelő alakítása: képzésszervezés, kutatás, regionális szerepkör, mint főfolyamat ismerete, a vezetési folyamatok áttekinthe tősége, a támogató folyamatok értelmezése. A szokások és rutin tevékenységek fő folyama tokba ágyazódása segítése. Szervezeti struktúra stratégia központú alakítása, a hálózatos értékek megerősítése. Az ellenőrzési rendszerek stratégiai célok megvalósításába állítása. A cél, inspiráló szervezeti kultúra közös értékek, ösztönző vízió, vezetés, környezet és folya matos innováció elérése A KJF minőségirányítási rendszere fejlesztése A KJF stratégiai célja a kiválósági elveknek minden szolgáltatási egység működésében a kiválóság érvényre juttatása. A KJF megkülönböztető jellemzője, hogy képzési programjai kiterjednek az adott szakmai terület, az adott szolgáltatások minőségügyi sajátosságainak meg ismertetésére, a minőségkultúra és a kiválósági kultúra terjesztésére. Fontos küldetésnek tartjuk, hogy képzéseinkben bemutassuk a vállalkozásmenedzsment, a turizmus és a vendég látás, a szociális, a kulturális szolgáltatások, a közgyűjtemények, a kommunikáció és média, a nemzetközi fejlesztés, a nyelvi szolgáltatások, a rendezvény menedzsment, az oktatásügy benne a felnőttképzés és a közoktatás, valamint a felsőoktatás minőségügye (mint KJF szolgáltatásokét is) minőségi tudásalapja fejlesztését. Képzési programjainkban a szolgál ta tások minőségi és kiválósági modellje megismertetése hallgatóink versenyképessé gét erősíti. Stratégia 10. Kodolányis identitás: vonzó és tartalmas főiskolai-egyetemi életstílus és életminőség Hallgatói jól-léti szolgáltatási program A hallgatói szolgáltatási rendszerben célszerű áttekinteni, hogy a hallgatói szolgáltatásokból mit kell önállóan megtartani, mi az, amit más felsőoktatási pólusintézményekkel közös szolgáltatásként célszerű működtetni. A KJF önálló szolgáltatásait egy hallgatói tanulói pályaív szükségleteire szabottan kell kialakítani Munkatársi jól-léti szolgáltatási program A cél az, hogy a munkatársi jól-léti szolgáltatásokkal erősítsük a munkatársak KJF-hez tarto zása elkötelezettségét.

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II.

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben