JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv 2012-2015"

Átírás

1 NYITOTTAN VILÁGRA, Nyitottan a világra, A a helyi gazdaságra, A HELYI GAZDASÁGRA, társadalomra és TÁRSADALOMRA ÉS kultúrára KULTÚRÁRA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Intézményfejlesztési terv KUTATÁS TUDÁS JÖVŐ TANULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS KREATÍVITÁS OKTATÁS JELEN FEJLŐDÉS ÖTLET 2012

2 KÜLDETÉS A KJF helyi alapítású, polgári-közösségi eredetű alkalmazott kutató főiskola, amelynek küldetése, hogy a gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, művészetek és tanárképzés területén oktasson. Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezzen, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt kiemelkedő teljesítményre képesek. JÖVŐKÉP Tevékenységre vonatkozó jövőkép A KJF a hazai felsőoktatás olyan nemzetközileg elismert alkalmazott kutatások főiskolája kíván lenni, amely a társadalom állandóan változó igényeinek a hazai és a nemzetközi foglalkoztatási trendeknek megfelelő képzéséket, keresett szakmákat kínálja. Társadalmi felelősség A KJF mint magánintézmény kifejezi elkötelezettségét a felsőoktatási tevékenység funkciója mint közjó elismerése mellett, és magára nézve elfogadja a felsőoktatás európai értelmezését, azaz annak közfelelősség jellegét. Kreativitás és innováció A KJF vallja, hogy a felsőoktatás jövő orientáló potenciálja meghatározó a társadalmi fejlődésben, ezért programjaiban, szolgáltatásaiban, működésében a hallgatói és oktatói értékrendekben a kutatásra építő, kreatív nézőpontok, innovatív megoldások közvetítője. Az alkalmazott kutatások főiskolája cím elérésének eszköztára Struktúra Szervezetre vonatkozó jövőkép Szervezeti működés: a KJF magánintézmény jellegét, közhasznú szervezeti jellegét a továb biakban is megőrizni szándékozik. Stratégia Rendszerek A KJF stratégiai együttműködési szerződések alapján kinyilvánítja együttműködési készségét a magyar felsőoktatás intézményeivel: helyet adva annak műszaki és mérnöki képzéseinek, közreműködve egyes szolgál tatásaiban, a tanárképzés területén közös szakos tanári képzésekben, pedagógiai módszertani központ funkciókban, könyvtári-információs szolgáltatások területén, a képzéseikhez tanulmányi szolgáltatásokban, diáktanácsadói és karrieriroda tevékenységben, tehetséggondozás területein. ALAPVETŐ ÉRTÉKEK Közösségi elkötelezettség A KJF célkitűzéseit a helyi politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális szereplőkkel való együtt működésben kívánja megvalósítani. Szervezeti kultúra A munkatársak képességei Közös értékek A foglalkoztatotti rendszer (McKinsey 7s + Csath M. 8s modellje alapján) Vezetői stílus

3 Szervezeti struktúra fejlesztése A KJF szervezeti struktúrája a lapos szervezetbe és az együttműködő oktatási és kutatási hálózatokba való integrációval tehető fenntarthatóvá: egy-egy szolgáltatási elem, képzési-kutatási program megvalósítása stratégiai partner ségekkel valósuljon meg. Az egykarú jelleg és a stratégiai üzleti egységek kialakítása integrált adminisztratív szolgáltatási folyamatokba szervezett legyen, a stratégiának megfelelő szervezeti struktúra segítse a célok megvalósítását. A cél a szolgáltatási tevékenységekben a centralizált és decentralizált elemek egyensúlya kialakítása: a funkcionális szolgáltató egységek tagoltsága csökkentése, a támogató szolgáltatásokban a kooperáció erősítése, az ellenőrzési tevékenység erősítése a hatékony vezetői információs rendszerrel, a stratégiai vezetési képességek erősítése. A szervezeti kommunikációban az interaktív, kollaboratív elemek erősítése és a stratégiai célokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység erősítése a cél. A KJF rendszereinek fejlesztése 1. Az akadémiai képzési rendszer: képzési rendszeralakítás, szaki portfólió, képzési és kutatási struktúra, oktatói profil és portfólió alakítás, tantárgyelosztás, kutatási program meghatá rozás, oktatásszervezés, képzés lebonyolítás, szaki kutatás, mérési és ellenőrzési rendszer, szaki képzési és kutatási módszertani stratégia, gyakorlatszervezés, szakmai program szervezés, szakdolgozat készítés, záróvizsgáztatás, monitoring és értékelés. 2. Hallgató menedzsment rendszer: információs, tájékoztatási, hallgatói életpálya szolgáltatá sok középiskolásoknak; felnőttek bevonása és tájékoztatása, tehetséggondozás és tudományos ismeretterjesztés, felvételi tájékoztatás, felvételi eljárás, regisztráció, hallgatói tanulmányi út menedzsment és adminisztráció, hallgatói támogató szolgáltatások: könyvtári és információs, személyi és szakmai tanulmányi tanácsadás, karrier- és életpálya-tanácsadás, tehetséggondozás és felzárkóztatás, esélyegyenlőségi támogatás, nemzetközi mobilitási, szakmai gyakorlati adminisztráció, felnőttképzési, kiegészítő foglalkoztatási, önkéntes hallga tói szolgálati adminisztráció, kulturális és egészségügyi wellness szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások. 3. Üzleti modell-partnerségi rendszere kiépítése: a stratégiai partnerség kiterjed a fenntartói partnerségre, a vállalkozói, szolgáltatói, szakmai szervezetekkel való partnerségre, egyetemekkel és kutatóintézetekkel való képzési és kutatási partnerségre, partnerségre a végzett hall gatók közösségeivel, továbbá a pénzügyi és egyéb szolgáltatások esetében a banki finanszírozási, illetve beszállítói partnerségre. 4. Üzleti támogató rendszerek integrálása: Nexon, Forrás, iratkezelés. 5. Képzési és kutatási folyamatok technológiai rendszere: Neptun, Moodle, kutatási rendszerek fejlesztése. 6. Belső képzési és kutatási innovációs fejlesztési platform kialakítása. 7. Teljesítményértékelési rendszer elektronikus hátterének fejlesztése. 8. Allokációs rendszer, az ehhez kapcsolódó VIR fejlesztése. 9. Vevői-fogyasztói elégedettség mérési rendszer elektronikus feltételrendszerének fejlesztése. A KJF szolgáltatási tevékenységének közös értékei A KJF képzései, a globális kommunikációs forradalom eredményeképp kialakult gazdasági, minőségi és innovációs standardoknak megfelelő képzési és kutatási irányultság, a képzésekben és a kutatásokban megerősödött interdiszciplináris elemek, probléma központú oktatási és kutatási módszertan, a magas számítógépes alkalmazott tudásra támaszkodó kommunikáció révén a hazai képzések élvonalába tartoznak. A KJF képzési keretrendszere és programstruktúrája a nemzetközi szakmai követelményeinek, szolgáltatási kultúrája a globális információs társadalmi kiválósági elvárásoknak is megfelel. A KJF alap és mester programjai az adott szakma 21. századi új kommunikációs technológiáit, innovációs és minőségi nézőpontjait közvetítik, a szakmák nemzetközi szolgáltatási modelljeire készítenek fel, rugalmas specializációs ajánlatokkal, oly módon, hogy egyszerre feleljenek meg a helyi és nemzetközi foglalkoztatási szükségleteknek. A képzési programok és szolgáltatások fontos eleme a környezeti fenntarthatóság és társadalmi felelősség alapelveinek és gyakorlati kivitelezhetőségének meghatározása. Nemzetközi és hazai képzési jelenlétét, a képzési programkínálat fejlesztését stratégiai szövetségek révén kívánja megerősíteni, ami lehetővé teszi a változó környezetre való reagálást, az oktatói és hallgatói kutató munka élvonalba kerülését. A KJF képzési programjait partnerségekre építve gazdagítja, kialakítva a korrekt együttműködés és a kölcsönös előnyök rendszerét. Továbbra is a helyi társadalmi és üzleti közösségek, volt hallgatói közösségek támogatását élvezi, e támogatások új értékké való alakításával. A hallgatók szükségleteit helyi és nemzetközi életpálya keretekbe helyezzük: tehetség gondozás a középiskolában és a képzés alatt, tanulmányi és szakmai tanácsadás a képzés alatt és után, gyakornoki tanácsadás és képzés utáni szakmai elmélyítő programokkal, közös ségi önkéntes munka és gyakornoki lehetőségek összekapcsolása teszi vonzóvá és tartalmassá a tanulási éveket. Olyan képzési programokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a hallgatók sikeres helyi és nemzetközi életpályára állítását, végzettségnek megfelelő foglalkoztatását, hatékony vállalko zói képességeit, kapcsolatépítését a munka világával; a hallgatók hatékony szakmai és közéleti szerepvállalását a munka világára való jó felkészültséggel, hatékony szakmai kommunikációval;

4 a hallgató egyénisége és professzionális szakmai személyisége egészséges formálását; a hallgatók felelős polgárként való tevékenysége megalapozá sát a társadalmi élet főbb területein: állampolgári felelőssé gek, fenntarthatósági és közösségfejlesztési értékek kialakí tása révén. A KJF a tehetséges hallgatók speciális nemzetközi orientációjú programokkal egyéni haladási modell szerint mélyíthetik tudásukat, az európai mobilitás keretein belül meghívott nemzetközi oktatók segítik szakmai látókörük szélesítését. A KJF megszervezi és támogatja a felsőoktatásban alul reprezentált, közte a hátrányos hely zetű hallgatói csoportok folyamatos személyi és szakmai fejlesztési lehetőségeit, sikeres részvételét a tanulásban differenciált programokkal és támogatásokkal külön szerződések alapján. A KJF növekedési, fejlesztési céljaiban diszciplináris és interdisz ciplináris kutatások nemzet közi keretrendszere kialakításával a K+F+I forrásokat a működés jelentős elemévé kívánja tenni. Olyan kreatív környezetet alakítunk, amelyben az oktatók, a kutatók és a hallgatók együtt kapcsolódnak be a kutatási tevékenységbe, lehetővé téve a külső szakmai és üzleti kapcsolatok építését is. A KJF hallgatói, oktatói, kutatói, szakigazgatási és üzleti szolgáltatási személyzete számára nemzetközi ösztöndíj lehetőségekkel tapasz talat cserét és kutatási lehetőségeket biztosítunk. A KJF tevékenységében és működésében a költséghatékony oktatás, kutatás, adminisztráció alapelvei mentén tevékenykedik, hangsú lyozza a hallgatói szolgáltatásainak költségérzékeny és fenntartható jellegét. A KJF működése a fenntartható, rugalmas szervezeti forrá sokkal való gazdálkodásra épül. Olyan szervezeti kultúra kialakítását ösztönzi, amelyben a vezetés új generációja a további sikeres működést és kiválósági célkitűzéseket képes megújítani. Stratégia A helyi/nemzetközi társadalmi beágyazottságnak megfelelő nemzet közi képzési és alkalma zott kutatási szolgáltatásokban a verseny képesség megteremtése a hazai/nemzetközi képzési kínálatban a szakirányok, specializációk és a kapcsolódó szolgáltatások egyedi jellege révén. Az alkalmazott kutatások főiskola célokat hazai és nemzetközi képzési programfejlesztéssel és alkalmazott kutatási stratégiával érhetjük el, a munka világára való felkészítéssel és az ehhez kapcsolódó kutatási készségfejlesztéssel. A helyi/nemzetközi társadalmi beágyazottságnak megfelelően képzési szolgáltatásainkban specializálódunk az alulreprezentált csoportok szükségleteinek való megfelelésre, amit a távoktatási rendszer fejlesztésével, differenciált programfejlesztéssel és a csoportok speciális intellektuális, társadalmi, technikai és emocionális igényeinek való megfeleléssel kívánunk elérni. A KJF stratégiai fejlesztési irányai Egyéni kiválóság: Kiválóság a hallgatói-oktatói szolgáltatásokban 1. Hallgatói kiválóság: életpályára felkészítés, tehetséggondozás, esélyegyenlőség 2. Oktatói, munkatársi kiválóság: életpálya modell és teljesít mény értékelés Kiválóság a képzési és kutatási tevékenységben: 3. Képzési és tanulmányi modell kiválóság 4. Fenntartható képzési szakstruktúra 5. A szakterület tudományos eredményeire alapozott képzési program 6. Versenyképességi célokhoz kapcsolt alkalmazott kutatás, társadalmi és üzleti kapcso latok 7. Nemzetközi képzések nemzetközi hallgatói és oktatói élet pálya»» Kiválóság a szervezeti működésben 8. Fenntartható működés, finanszírozás, kiváló támogató szolgál tatások 9. Nemzetközi kiválóságnak megfelelő szervezeti működés 10. Kodolányis identitás: vonzó és tartalmas főiskolai-egyetemi életstílus és életminőség

5 A vezetési stílus fejlesztése A KJF szervezeti kultúrája, fejlesztése Megengedő részvételi menedzsment stílus helyett teljesítmény orientált vezetés, tanács adói szerepkör, az interakciók erősítése. A vezetés hatékonyságának növelése a tervezési hangsúlyról elmozdulva a monitoring és a teljesítményértékelések feladathoz kapcsolásával. A tanszéki széttagoltság csökkentése, a bürokratikus centralizáltság csökkentése, a munkacsoportok közötti versengés és kooperativitás összhangjánk megteremtése révén. A szolgáltatási folyamatok átalakítása feladatkataszter és az ahhoz kapcsolódó munkakörök, munkatársi állomány, életpálya orientáció fejlesztésével, a képzési és tréning programok, tanácsadások ehhez való illesztése révén, a fentiekhez kapcsolódó menedzseri és munkatársi tanácsadási rendszer kialakítása. A foglalkoztatási rendszer Nem a munkatársak képességeire épített stratégia, hanem a stratégiai céloknak megfelelő képzési igényekre épített foglalkoztatás elérése a cél: alkalmazott kutató főiskola feladatokhoz kötött oktatói-kutatói foglalkoztatás, okta tói, alkalmazott kutatói munka körökhöz kötött képességek kialakítása és megterem tése az oktatók esetében; Az innováció és a kockázatvállalás szintjének kiegyensúlyozása A KJF tevékenysége és eddigi működése a munkatársak innovatív attitűdjét támogatta, ugyanakkor az innováció keretei nem kellően kialakítottak voltak. A cél, az innovációs folyamatok rendszerbe illesztése, az innováció megvalósítása és alkalmazása kockázatainak jobb felmérése és hatáselemzéshez kapcsolása. A pontos, precíz munkavégzés, a részletekkel való törődés, a döntések elemzésekre való alapozása. A KJF alapvetően a vállalkozói éthoszból és bölcsész felsőoktatási mentalitásból hozta szervezeti kultúráját között a bürokratikus kultúra, a közigazgatási precizitás hiánya számos konfliktus és botrány, nem megfelelő működés forrása volt között a standardizáció jelentős folyamatain ment át a szervezet. A minőségalapú nézőpontok, a standardok, az infotechnológiai szoftverek a KJF szervezeti kultúrájában a munkakultúra és munkahatékonyság szintjét jelentősen javították. A KJF célja, hogy olyan interaktív ügy intézési rendszereket alakítson ki, amelyek növelik a tevékenységek precizitását, a minőségi munkavégzést. A Vezetői Információs Rendszer továbbfejlesztése fontossá vál a középszintű menedzsment csoport vezetői adminisztrációs kultúrája fejlesztése érdekében. a szakalkalmazottak esetében az alkalmazott kutatások főiskolája feladatokhoz kötött nemzetközi szolgáltatási képességgel bíró munkakörök kialakítása, a munkakörhöz kötött életpálya modell fejlesztése. A munkatársak kemény és puha képességei és kompetenciáinak fejlesztése A felsővezetők kompetenciáinak a stratégiai célkitűzésekhez kötött vezetési képességeinek kialakítása egyéni kiválóság, képzési és kutatási kiválóság, nemzetközi elismertség, haté kony működtetés elérése. A szaki tanszéki vezetők képességeinek fejlesztése, az alkalmazott kutatások főiskolájához kapcsolódó kutatásszervezési és kutatás vezetői képességek fejlesztése. A funkcionális vezetés alkalmassá tétele a kiválósági modellek szerinti vezetési képesség elméleti ismereteinek és gyakorlati eljárásainak megfelelő menedzseri tevékenységre. Az oktatói kompetenciákban a vezetési képességek fejlesztése: hall gatói, team, tantárgy, kutatási projekt, szakmai program, nemzet közi kapcsolatok menedzselése. A szakigazgatás kompetenciáiban a képességek pontos meghatá rozása, fejlesztése: meg különböztető képességek kialakítása: tudás, elkötelezettség és hivatástudat. Eredményorientáció A KJF minőségi nézőpontjának fontos eleme a teljesítménycélok és folyamatok minőségének összekapcsolása. Az eredményorientáció fontos eleme volt a megfelelőség, azonban az kevéssé kapcsolódott a stratégiai célokhoz kapcsolt eredményességhez. A jövőben a KJF a menedzserek tevékenységét a stratégiai célok szerinti eredménye sségben, a versenytársak hoz képest nyújtott teljesítményben is kívánja értékelni. Az eredmény az egyéni eredményes ségen túl, a csoport és szervezeti egység eredményességéhez is kapcsolódik. Humán orientáció A KJF működése óta humánus foglalkoztatási alapelveket képvisel. A humánus alapelvek azonban gyakran kapcsolódtak megengedő vezetői viselkedéshez, személyes érdekek korlátozott eltűréséhez. A KJF szervezeti kultúrájában a humánus alapelvek és a munka fegyelem egyensúlyán, az esélyegyenlőség és szolidaritás, a családbarát munkahely megte remtését célozzák.

6 Csoportorientáció A KJF tevékenységében a kooperáció, a csoportmunka fontos értéket jelent. Ugyanakkor kevésbé precíz a csoportok belső feladat megosztásában a felelősségek megosztása, az egyéni felelősségek hangsúlyozása. A csoportmunka hatékonysága a KJF projektjeinek menedzse lésében nagyon hatékony, ezért célszerű minden csoporttevékenységet projektszerű műkö dési keretekbe emelni. A KJF munkatársainak viselkedési kultúrája A KJF menedzseri, munkatársi viselkedési kultúrájában kevéssé van nak jelen a vetélkedés, az egymásra nem figyelés, vagy a másik visszaszorítási tényezői. A cél a szervezeti kultúrában a minőségi nézőpont kooperatív elemeinek érvényre juttatása. A KJF STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA STRATÉGIAI CÉL 1. EGYÉNI KIVÁLÓSÁG Stratégia 1. Hallgatói kiválóság: életpályára felkészítés, tehetséggondozás, esélyegyenlőség A Kodolányi János Főiskola intézményi célkitűzéseinek megvalósításában a minőség elérésében kulcsszerepe van a hallgatói tanulási tevékenység eredményességének, a hallgató aktív részvételének és a hallgató társadalmi és kulturális öntevékenysége erősítésének. Az eltérő képességű és tehetségű hallgatók esetében ez más és más feladatot jelent Felkészülés a munka világára A képzési szinteknek megfelelő autonóm személyiség, szakmai kommunikáció, életpálya-alakítási képesség elérése. Ezért a főiskola célja, hogy képzései lehetővé tegyék a hazai és a külföldi hallgatók magyarországi és nemzetközi életpályája megteremtését. A hallgatói gyakornoki rendszer szervezése a karrier-tanácsadási tevékenység része. A karriertervezés kiterjed a hallgatók ösztöndíjas foglalkoztatása vagy gyakornoki tevékenysége szervezésére is. A tanszékeken alkalmazott kutatási bevételi forrásokból kialakítandók az ún. munka helyi tehetséggondozó programok, hallgatói kutatási gyakornoki vagy ösztöndíjas támogatások Tehetséggondozás Képzési területenként hallgató TDK tevékenysége. A hallgatók kiemelkedően tehetsé ges csoportjait nemzetközi tehetséggondozási program keretében kívánjuk a nemzetközi karrier, hazai és nemzetközi mesterképzések, doktori iskola, üzleti vezetői karrier és köz szol gálati karrier felé indítani. A tehetséges hallgatók fogalma meghatározása. A tehetséges hall gatók intellektuális, társadalmi, emocionális szükségle teinek feltárása. A tehetség gon dozási tevékenység eljárásainak kialakítása: kutatási programok, témahirdetések, kutatás módszer tani képzés, könyvtári információs szolgáltatás, témavezetők képzése, infrastruktúra-fej lesztés, kézikönyvek, kiadványok, működési rend. Tehetséggondozási szolgáltatások kialakítása Alulreprezentált csoportok sikeres életpálya lehetőségeinek megteremtése Átfogó intézményi szolgáltatási rendszer kialakítása, az inkluzív felsőoktatás kereteinek meg teremtése.

7 Stratégia 2. Oktatói, munkatársi kiválóság: életpálya modell és teljesítményértékelés szolgáltatások A KJF humán fejlesztési programja és stratégiája a főiskola új nemzetközi alkalmazott kutatási, regionális-helyi és nemzetközi minőségi szerepköréből fakadó képességeket hangsúlyozza, és az új feladatokra alkalmas munkatársak biztosításával kívánja céljait elérni. E program megvalósítását a stratégiai céloknak megfelelő foglalkoztatással, a teljesítménykultúra bevezetésével, és a munka társak ehhez kapcsolódó képzésével és karrierprogramjával kívánja elérni. A szakigazgatás, a HR, a pénzügy és számvitel területén is feladat a tehetséggondozás és foglalkoztathatóság, a szakmai mobilitási képesség kialakítása a szolgáltatási csoportok között, az állandó helyettesi készenléti rendszer, a nyelvi kompetenciák fejlesztése elérése. A fejlesztés kiemelt eleme a felsőoktatási vezetői program indítása: mesterszintű vezetési, személyiségfejlesztés, menedzsment és élethosszig tartó tanulási képesség megteremtése céljából Tehetségvonzó HR politika keretrendszere kialakítása: KJF életpályamodell Oktatói, szakalkalmazotti életpálya rendszer szolgáltatásainak kialakítása: a. tanári pályakövetelmények alkalmazása a KJF-en: gyakornok, tanár 1., tanár 2., mestertanár, kutatótanár b. oktatói életpálya rendszer: kezdő oktató, gyakorlott oktató, vezető oktató, szakértő oktató, kiemelt oktató, emeritus oktató c. alkalmazott kutatói életpálya rendszer: kezdő kutató, gyakorlott kutató, szakértő kutató, vezető kutató, kiemelt kutató, emeritus kutató d. munkakör alapú szolgáltatói életút e. rugalmas foglalkoztatású munkakörök f. gyakornoki munkakörök 2.2. Életpályához kapcsolódó szolgáltatások Az életpálya szakaszai mentén kialakított szolgáltatási rendszer a foglalkoztatottak mindegyik kategóriájára Teljesítményértékelési és kiválóság elismerési rendszer A KJF oktatókat támogató képzési tevékenysége az elmúlt időszakban erőteljes fejlődésen ment át. A célunk az volt, hogy oktatóink elsajátítsák a főiskolai képzés, az alap szintű képzési programok okta tása sikeressége érdekében az együttműködő, részvételi pedagógiai mód szereket és elfogadják azok alapelveit. A KJF az elmúlt időszakban felkészült a mesterszakos képzések oktatására, és a PhDhallgatók kutatási képességeinek fejlesztésére. Az oktatók és a kutatók kiválasztása a képzési és kutatási programokba illeszkedően történik. A KJF oktatói nak teljesítmény elismerése és előrehaladása a kutatási eredményekhez, a kutatások oktatási tartalommá alakításában és a részvételi pedagógiai módszertan alkalmazásához kötött. A KJF stratégiához kötött teljesítményértékelési rendszere kialakítá sának a célja, a vezetői tevékenység értékelésében a stratégiai ered ményesség, a munkatársak tevékenységében a stratégiai érték teremtés. A cél az egyéni teljesítmény, a csoportteljesítmény és a teamekhez kapcsolódó projektteljesítmény kiszámíthatóvá tétele Stratégiai központú foglalkoztatási terv KJF célja olyan differenciált foglalkoztatási rendszer kialakítása, amely a stratégiai szükségle teknek megfelelő. Ezért képzési területenként a felsőoktatási törvényben meghatározott kvázi kari normáknak kíván megfelelni, alkalmazott kutatói képességekkel, azaz mester szakok oktatására való képességekkel. Ezért egyes képzési területeken a következő minőségi normákat határozzuk meg: 2-3 képzési ág esetében 40 fő, 26 fő minősített, létszámtól, helyszíntől függően nő a norma. 4-5 képzési ág esetében 50 fő, 30 minősített. Nemzetközi képzési kompetenciák fejlesztése további 20 fő, amely kompeten ciákban az interdiszciplina ritás elvei fogalmazhatók meg Kiválósági program A KJF célja, hogy az intézmény versenyképessége érdekében meghatározza a kiváló tevé kenység ismérveit, a kiválóság mutatóit, mérési rendszerét, a kiváló egység-csoport minősítés kritériumait. Célunk a kiváló hallgatók gyakornoki foglalkoztatása, amellyel felsőoktatási karrierjüket és képzési szintjük növelését támogatjuk. Hasonlóan bekapcsolhatók a külföldi hallgatók is a gyakornoki munkába.

8 STRATÉGIAI CÉL 2. KIVÁLÓSÁG A KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGBEN Stratégia 3. Képzési és tanulmányi modell kiválóság 3.1 Központi tanulmányi szolgáltatási rendszer fejlesztése A KJF képzési programjaiban a cél a kreditrendszer oly módon történő fejlesztése, amely lehetővé teszi a képzési programok minőségének, a pedagógiai módszertani alapelveknek az érvényre juttatását. A kredit struktúra és a mintatanterv tegye lehetővé a rugalmas, per szonalizált képzési szükségleteknek megfelelést, a tanulmányi munka fókuszának évközi tevékenységre koncentrálását. A tantárgyalapú és kurzusalapú kódrendszer egyszerűsítése. 3.2 KJF pedagógiai modell továbbfejlesztése A KJF pedagógiai módszertani modelljének kiteljesítése, oly módon, hogy ne csupán a meg értés és a hallgatói tevékenység keretei bővüljenek, de a hallgató személyisége és szak mai személyisége is fejlődjön. A fejlődés központú pedagógiai modell kulcseleme a hallgatói tevékenység szerepének megnövekedése a tanulásban. Stratégia 4. Fenntartható képzési szakstruktúra kitűzés erősítésére, regionális tudomá nyos elismertsége és nemzetközi ismertsége erősítésére törekszik. A KJF képzési progra mokhoz kapcsolódó kutatási tevékenysége célja, hogy növekedjen a KJF által oktatott képzési területeken a tudás és a megértés, annak alkalmazása a társadalomban. A képzési programok részeként elkészített szaki kutatási programok ösztönözzék az oktatókat, hallgatókat képességeik kiteljesítésére, az intellektuális fejlődés elősegítésére. A képzési programok nemzetközi és országos kutatóműhely progra mokhoz kapcsolódnak, amelyeknek a kutatási terve akkreditációs ciklusokra elkészített (6 7 év), amelyet oktatókra lebontott éves kutatási programok kísérnek. Az oktatók a kutatási tevékenységet személyes kutatóprogrami pályázatokkal támasztják alá. A képzési programok kutatási eredményekkel való alátámasztása (tantárgy leírásokban megjelenő eredmények). A KJF kutatási programjaiba bevonja az alap- és mesterszakos hallgatókat. A hallgatói kutatás támogatásában a cél a képzési programokhoz kapcsolódó speciális és szakkollégiumok, tudományos diákköri tevékenység működésében a tanszéki tudományosság erő sítése, amelyet konzulensek, mentorok, kutatásvezetők felké szí té sé vel és képzésekkel erősítünk. A KJF kutatási programjai fejlesztése mellett célunk a KJF tudományos ismeretterjesztési tevékenysége növelése, a különböző kutatási programok elérhetővé tétele, szabad egye te mek, egyéb programok formájában. A fentiek érdekében a KJF továbbfolytatja szabadegye temi programjait, kialakítja a tudásközvetítés modelljeit a közép iskolások és a fiatalok részére. A KJF kutatási eredményeinek kiadása, folyóiratok, on-line kiadványok és folyóiratok elérhe tővé tétele, a szükségletek szerinti nyomtatás rendszereinek és modelljeinek integrálása a cél. A képzési jogosítványok és képzési programok megfeleltetése az új jogszabályi környezetnek a felsőoktatás és a felnőttképzés elő írá sainak. A KJF képzései a bölcsészettudományi, a művészet tudományi, az üzleti tudományok, a társadalomtudományok és a tanárképzés szak területeit fogják át. A KJF képzési profiljában a jelenlegi képzési struktúrát kívánja megőrizni, illetve regionális szerepkörének megfelelő szükségletek szerint kívánja képzéseit differen ciálni. A cél, hogy minden alapszakhoz tudjunk kínálni mesterszakot, szakirányú szakot. Stratégia 5. Szakmai tudományosságra alapozott képzések kitűzés A KJF a fentiek alapján, a nemzeti és regionális társadalomtudományi, bölcsészeti (MTA VEAB), üzleti, turisztikai innovációs országos szerepköre meg- Stratégia 6. Versenyképességi célokhoz kapcsolt alkalmazott kutatás, társadalmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése 6.1. Bekapcsolódás a helyi társadalomfejlesztés folyamataiba kitűzés A KJF célja, hogy hazai és nemzetközi kutatási hálózatokban való részvétellel erősítse a helyi és regionális társadalom fejlődését érintő kutatásokat. E kutatásokban a hangsúly a verseny képesség, a társadalmi konfliktusok megelőzése, a szociális és versenyképességi célokat érin tő közösségfejlesztés, település és területfejlesztés, valamint az életminőség javítása a cél.

9 6.2. Bekapcsolódás a gazdaságfejlesztés folyamataiba A KJF alkalmazott kutatói főiskolai arculatának fontos eleme, hogy az általa oktatott képzési területeken lehetővé tegye a vállalkozások fejlesztését. E célkitűzés összekapcsolódik a KJF fenntarthatósági programjával, amelyben kiemelt szerepe van a tudás alapú üzleti és turisz tikai szolgáltatások és vállalkozások fejlesztésének, az új szociális és kulturális vállalkozások támogatásának. A KJF kiemelten támogatja azokat a hallgatókat, akiknek családjai vállalko zásokat vezetnek, és alkalmazott kutatási programjaival a hallgatók családi vállalkozásainak támogatását is segíti. A KJF alkalmazott kutatói főiskolai arculatának fontos eleme, hogy az általa oktatott képzési területeken lehetővé tegye a vállalkozások fejlesztését. A KKV-k kutatásában a termék- és szolgáltatási, a szervezeti működés innovációihoz, az IKT fejlődés hez kapcsolódó szolgáltatási innovációk, a kiválósági modellekhez kap csolódó innovációk kutatásában. A KJF alapvető célja, hogy erősítse a hallgatói kutatói-vállalkozói képességeket, vállalkozásfejlesztési szolgáltatásai terjedjenek ki a fiatal vállalkozók, illetve családtagjaik vállalkozásainak támogatására. A fenti célok megvalósítása érdekében a KJF vállalkozói klubok működtetését, volt hallgatók vállalkozásait összefogó hálózatfejlesztést, tudás transz ferszolgáltatásokat, partner ségi együttműködéseket és a nemzetközi vállalkozási képességet segítő szolgáltatásokat, azaz mini nemzetközi gazdasági kapcsolatokat erősítő iroda működ tetését kezdeményezi. Alkalmazott kutatóműhelyi programok és innovatív, valós és virtuális, civil, kulturális, művelődési szolgáltatások segítik e célok elérését. E célokhoz nemzetközi pályázati források feltárása a szándék a 2014-től kezdődő időszakban Bekapcsolódás a humán fejlesztés folyamataiba: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása A humán fejlesztési kutatóműhely célja a humán szolgáltatások fejlesztése kutatása inter diszciplináris nézőpontok alapján. A humán szolgáltatási kultúra fejlesztésében kiemelt cél a közoktatási intéz ményfejlesztés, a felsőoktatásban az oktatás minősége fejlesz tése a pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése kutatásával, a felnőtt képzési szolgáltatások fejlesztése, a munkaerő piaci felkészítés, a humán szolgáltatási rendszer szervezetfejlesztése (minőségi, inkluzív folyamatok), a humán szolgáltatások és a multikulturalizmus kérdése. A kutatások új területe az állam közszolgálati szerepköre meg erősödése, a humán szolgálta tások nemzetközi közpolitikai trendjei kutatása és az új eredmények hasznosítása. A humán szolgáltatások fejlesztésében új terület az IKT technológiák szerepének kutatása a minőségi szolgáltatások fejlesztésében. Stratégia 7. Nemzetközi képzések nemzetközi hallgatói és oktatói életpálya kitűzés A cél, hogy a KJF nemzetközi képzési hálózatokba integrálódjon az európai képzési kapcsola tokon és a hagyományos mobilitási kereteken túl. A nemzetközi képzések járuljanak hozzá a főiskola pénzügyi eredményességéhez. STRATÉGIAI CÉL 3. KIVÁLÓSÁG A SZERVEZETI MŰKÖDÉSBEN Stratégia 8. Fenntartható működés, finanszírozás, kiváló támogató szolgáltatások 8.1. Fenntartható működés és közhasznúsági modell kitűzés A KJF tevékenységében a működés hajtóerőinek és a működésben képessé tevő elemeknek fontos szerepe van. Az üzleti működés hajtóerői között kiemelt a vonzásképesség, a megfelelő termékek és reputáció, a folyamatok megfelelősége, a folyamatok ismerete, a munkatársak képességei, az infrastrukturális és technológiai források alkalmazása. A KJF üzleti modelljében fontos szerepe van a polgári közösségi szerepkörből fakadó képzési kínálatnak és specifikációknak, a rövidebb ideig tartó és gyorsan megtérülő kurzusok, az önköltséges kurzusok bevételnövelő szerepének. A küldetéshez kapcsolódó programkínálat és választék adja a KJF megkülönböztető jellegét. A fentiek érdekében a KJF marketing és kommunikációs, támogatási és befektetési, humán adminisztrációs és pénzügyi, épület és infrastruktúra fenntartási, a szolgáltatási folyamatok menedzselését érintő, a kockázatok menedzselésére kiterjedő, vezetői mérési és információs rendszerrel támogatott, ellenőrzési folyamatokat beépítő üzleti folyamatok kiválóságát kívánja elérni. A KJF a hosszú távú fenntarthatóság érdekében többéves pénzügyi tervezési rendszert, hosszú távú finanszírozási modell kialakítását, vezetői számviteli rendszer működtetését, hatékony kontrolling folyamatokat alakít ki Kiválóságra épülő integrált humán erőforrás és számviteli rendszer kitűzés A stratégiai cél az, hogy a HR legyen képes a foglalkoztatás hagyományos tevékenységein túl a teljesítmény alapú foglalkoztatás adminisztrációjára, a stratégiai képzési egységek (inté zetek) szakos oktatói munkaköri profilja státusainak

10 és státusgazdálkodása adatszol gáltatási rendszerének és adminisztrációjának kialakítására. A szükségleteknek megfelelő és rend szeresen aktualizált munkaköri leírásokra, az életpálya modellekhez igazodó szolgáltatási adminiszt rációra, a munkatársi fejlesztési program kialakítására és adminiszt rálására, a munkatársi tájékoztatási szükségleteknek való meg fe le lésre. Stratégia 9. Nemzetközi kiválóságnak megfelelő szervezeti működés 9.1. A KJF szervezeti kultúrája fejlesztése Magas minőségi kapcsolatok kialakítása a vezetők és a munkatársak között, amelynek elérése érdekében a vezetőknek, mind a beosztottaknak intellektuális, emocionális és lelki változáso kon kell átmennie: odafigyelés, gondoskodás és elkötelezettség a szervezet munkatársai iránt; a szervezetben az egyének önkifejeződése segítése önkifejezés, érzelmek, szimbólumok történetek révén, a munkatársak személyes céljainak bátorítása, az emocionális kultúra fejlesztése, a kreatív, reflektív, elemző tevékenységek erősítése. A szervezeti folyamatok egységes értelmezése, és megfelelő alakítása: képzésszervezés, kutatás, regionális szerepkör, mint főfolyamat ismerete, a vezetési folyamatok áttekinthe tősége, a támogató folyamatok értelmezése. A szokások és rutin tevékenységek fő folyama tokba ágyazódása segítése. Szervezeti struktúra stratégia központú alakítása, a hálózatos értékek megerősítése. Az ellenőrzési rendszerek stratégiai célok megvalósításába állítása. A cél, inspiráló szervezeti kultúra közös értékek, ösztönző vízió, vezetés, környezet és folya matos innováció elérése A KJF minőségirányítási rendszere fejlesztése A KJF stratégiai célja a kiválósági elveknek minden szolgáltatási egység működésében a kiválóság érvényre juttatása. A KJF megkülönböztető jellemzője, hogy képzési programjai kiterjednek az adott szakmai terület, az adott szolgáltatások minőségügyi sajátosságainak meg ismertetésére, a minőségkultúra és a kiválósági kultúra terjesztésére. Fontos küldetésnek tartjuk, hogy képzéseinkben bemutassuk a vállalkozásmenedzsment, a turizmus és a vendég látás, a szociális, a kulturális szolgáltatások, a közgyűjtemények, a kommunikáció és média, a nemzetközi fejlesztés, a nyelvi szolgáltatások, a rendezvény menedzsment, az oktatásügy benne a felnőttképzés és a közoktatás, valamint a felsőoktatás minőségügye (mint KJF szolgáltatásokét is) minőségi tudásalapja fejlesztését. Képzési programjainkban a szolgál ta tások minőségi és kiválósági modellje megismertetése hallgatóink versenyképessé gét erősíti. Stratégia 10. Kodolányis identitás: vonzó és tartalmas főiskolai-egyetemi életstílus és életminőség Hallgatói jól-léti szolgáltatási program A hallgatói szolgáltatási rendszerben célszerű áttekinteni, hogy a hallgatói szolgáltatásokból mit kell önállóan megtartani, mi az, amit más felsőoktatási pólusintézményekkel közös szolgáltatásként célszerű működtetni. A KJF önálló szolgáltatásait egy hallgatói tanulói pályaív szükségleteire szabottan kell kialakítani Munkatársi jól-léti szolgáltatási program A cél az, hogy a munkatársi jól-léti szolgáltatásokkal erősítsük a munkatársak KJF-hez tarto zása elkötelezettségét.

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Duális képzés Az együttműködésen ELŐADÁS alapuló CÍME képzési forma Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapest, Budapesti Corvinus

Részletesebben

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének áttekintése: a közelmúlt eredményei ié és tapasztalatai t t Összeállította: dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató helyettes Fő célunk az emberi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Minőségirányítás 12.

Minőségirányítás 12. Minőségirányítás 12. EFQM-modell, Minőségi díjak A TQM rendszer mérésére, az üzleti folyamatok értékelésére és fejlesztésére szolgáló módszer az EFQM modell. EFQM: European Foundation for Quality Management

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

A BOLOGNA-FOLYAMAT MÁSODFOKON. Hervainé Szabó Gyöngyvér dr. habil. tanszékvezető főiskolai tanár, rektorhelyettes. KJF Curriculum tervezés

A BOLOGNA-FOLYAMAT MÁSODFOKON. Hervainé Szabó Gyöngyvér dr. habil. tanszékvezető főiskolai tanár, rektorhelyettes. KJF Curriculum tervezés A BOLOGNA-FOLYAMAT MÁSODFOKON Hervainé Szabó Gyöngyvér dr. habil. tanszékvezető főiskolai tanár, rektorhelyettes Az Európai Felsőoktatási Térség 4000 intézmény 17 millió hallgató 1,5 millió alkalmazott

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben