TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet"

Átírás

1 Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet 2004

2 ISBN Ö ISBN Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa

3 Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet Társadalom gazdaság kultúra Kalocsa, 2004

4 Szerkesztıbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin Dr. Miklós György Dr. habil Szántó Zoltán Miklósné Zakar Andrea Balázs Judit Szerzık: Dános Anikó Dr. Dános Valér Dr. Feke Gyula Dr. Miklós György Süge Csongor Domboroczky Zoltán Holmár Krisztina Bánhegyi Tiborné dr. Dr. Finta József Dr. Kukorelli Katalin Miklósné Zakar Andrea Romsics Imre

5

6 Tartalomjegyzék Elıszó... 8 Dános Anikó TÁRSADALOM - SZEKCIÓ Társadalmi szerkezetváltozás a rendszerváltozás óta Dr. Dános Valér C.S.c. A gazdasági bőnözés megelızése Dr. Feke Gyula A korszerő egészségügyi ellátás társadalmi - gazdasági terhei Dr. Miklós György A nacionalizmus értelmezése és az európai társadalomszervezıdés kérdései Süge Csongor Hétköznapi tévképzetek és közgazdasági átverések Domboroczky Zoltán GAZDASÁG - SZEKCIÓ Politikai marketing fejlıdésének történeti áttekintése Holmár Krisztina A finanszírozás egyes kérdései Bánhegyi Tiborné dr. KULTÚRA - SZEKCIÓ A felsıfokú képzés helyzetének, valamint a felsıfokú képzettségőek foglalkoztatási helyzetének alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Dr. Finta József A kereszténység értékhordozó szerepe a mai európai társadalomban... 89

7 Dr. Kukorelli Katalin Az adekvát fordítás egyes kérdései Miklósné Zakar Andrea Az Európai Unió tagállamaiban mőködı köztisztviselı képzési modellek tanulságai, különös tekintettel a magyarországi köztisztviselı képzés jövıjére Romsics Imre Társadalmi hatások a kalocsai népmővészetben

8 Elıszó Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett Magyar Tudomány Ünnepének rendezvénysorozatában ez évben az újonnan létrehozott Tomori Pál Fıiskola is részt vesz. Ez az elsı alkalom a fıiskola számára, hogy oktatóink ilyen keretek között is bemutassák tudományos tevékenységüket, ezért úgy tervezzük, hogy minden évben csatlakozunk ehhez a nagyszerő kezdeményezéshez. A 20. század utolsó évtizedeiben a tudomány fejlıdése rendkívüli mértékben felgyorsult, átlépte a nemzeti kereteket, és szoros együttmőködésre ösztönzi a tudósokat, kutatókat. Magyarország mindig is büszke lehetett a szellemi tıkéjére, kiváló kutató, alkotó elméire, zseniális tudósaira. De ugyanígy igen büszkének kell lennünk azokra a nagyszerő mesterekre, pedagógusokra, akik kutatnak, oktatnak, és tudásuk legjavát átadva egyengetik diákjaik útját a siker felé. Elsısorban fiatal, PhD. tanulmányokat folytató kollégáinknak szeretnénk esélyt adni ezzel a kötettel is publikációs lehetıségként. A tudomány ünnepi szlogen tárgyköreinek megfelelıen három szekcióban tartottuk az elıadásokat, bár több dolgozat témája is interdiszciplinális jellegő. Reméljük, hogy kötetünkkel az elıadásokat meghallgató diákjainknak is kedvet csinálunk a tudományos kutatásokhoz. Kötetünket továbbá mindazok számára ajánljuk, akiknek érdeklıdését az általunk bemutatott témák felkeltették. Dr. Meszlényi Rózsa PhD. fıiskolai tanár fıigazgató Kalocsa, november

9 Társadalom - szekció - 9 -

10 - 10 -

11 Dános Anikó A magyar nık munkaerı-piaci helyzete, elhelyezkedési esélyeik javítása A MAGYAR NİK MUNKAERİ-PIACI HELYZETE, ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIK JAVÍTÁSA Dános Anikó fıiskolai docens A nıi foglalkoztatottság Magyarországon a 90-es évek végére nagyjából az Európai Uniós átlagnak megfelelıen alakult. A gazdasági aktivitás szempontjából leginkább érintett éves korosztálynak addigra 64%-a dolgozott. Azt mondhatjuk tehát, hogy napjainkban a fiatal és a középkorú nık Magyarországon közel ugyanolyan arányban folytatnak keresı tevékenységet, mint számos más európai országban, de a jelenlegi helyzet eltérı trendek következtében alakult ki. Míg Magyarországon a 70-es, 80-as években az említett nıi korosztály foglalkoztatása 80% felett volt egyes korcsoportok esetében a 90%-ot is meghaladta -, és innen következett be a csökkenés, addig Nyugat-Európában a nıi foglalkoztatottság állandó, folyamatos bıvülése volt tapasztalható. A közel azonos foglalkoztatottsági helyzet mögött tehát igen eltérı társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok húzódtak meg. Egy nyugateurópai szerves fejlıdés áll szemben egy közép-európai felülrıl vezényelt, kierıszakolt munkaerı - piaci változással és helyzettel. Foglalkoztatási ráták az Európai Unióban és Magyarországon EU-15 (2003) EU-25 (2003) Magyarország (2004) Férfiak (15-64 évesek) 72, 5 70, 8 63, 1 Nık (15-64 évesek) 56, 0 55, 0 50, 7 Együtt (15-64 évesek) 64, 3 62, 9 56, évesek 42, 6 36, 4 23, évesek 41, 7 40, 2 31, 1 Magyarországon a volt szocialista országokhoz hasonlóan a nık tömeges munkába állása az 50-es években kezdıdött, amely folyamat nem nélkülözte a gazdasági kényszer és az ideológiai nyomás elemeit sem. Nemcsak az eszközök voltak gazdasági és ideológiai jellegőek, de a célok is: egyfelıl a nagyarányú iparosítás, másfelıl a családi kötelékek lazítása, az állam szerepének, ráhatásának növelése a gyermeknevelésben. A propaganda direkt és indirekt sugallata szerint csak a dolgozó nı volt a társadalom értékes tagja, és ebben az értékítéletben benne volt a csak anyák, csak háziasszonyok lebecsülése, negatív minısítése is. Kérdés persze, hogy az érintettek - hogyan viszonyultak ehhez a hivatalos képhez, - mennyire volt a keresı tevékenység a nık számára belsı kényszer és mennyire szükséges rossz, - hogyan tudták valóban összeegyeztetni a munkát és a családot, és - mit tettek volna, ha lett volna választási lehetıségük? Az 1990-ben megkezdıdött rendszerváltozás gazdasági hatásai legmarkánsabban a munkaerıpiacon jelentkeztek. A foglalkoztatottak száma drasztikusan visszaesett, és szinte egyik napról a másikra 700 ezer ember lett munkanélküli. A munkahelyeken feleslegessé vált emberek jelentıs része, mintegy 60%-a a munkanélküliség elıl korengedményes (rokkant-) és elı

12 Tudományos Mozaik 1. TPF nyugdíjazásba menekült. A konszolidáció jelei 1998-tól mutatkoznak. Azóta tapasztalható, hogy nı a foglalkoztatottak és csökken a nem-foglalkoztatottak száma. A munkanélküliek egyre nagyobb arányban kerülnek vissza a munkaerıpiacra, nem kényszerülnek a végleges inaktivitást választani. A munkanélküliség, illetve a tömeges inaktívvá válás nem kímélte meg a munkaképes korú nıi népességet sem és 2000 között az aktív korban lévı nık esetében az inaktívak aránya 22%-kal nıtt, és napjainkra a nık foglalkoztatási aránya mindössze 54%-os. Ha a gyesen és a gyeden lévı nıket az aktívak közé soroljuk, az aktív nık aránya 62%-ra emelkedik. Még azonban ez a kozmetikázott adat is jelentısen elmarad a 70-es, 80-as évekre jellemzı 80% feletti foglalkoztatási arányoktól. A rendszerváltozás óta eltelt évek anyagi és munkaerı-piaci bizonytalanságai abban erısítették meg az embereket, hogy egy családnak két pilléren kell állnia ahhoz, hogy valamelyikük munkanélkülivé válása ne lehetetlenítse el teljesen a család megélhetését, egzisztenciáját. A kétkeresıs családmodellt a többség azonban nem tekinti ideálisnak, és inkább csak kényszerbıl fogadja el. I. Helyzetértékelés A magyar munkaerıpiac legfontosabb jellemzıje az alacsony munkaerı-piaci részvétel. Az alacsony foglalkoztatottság (56, 8%) relatíve alacsony munkanélküliséggel (6, 1 %) és magas inaktivitással (39, 5%) párosul ben éves átlagban a foglalkoztatottak száma fı volt, ami a foglalkoztatottság stagnálását jelenti az elızı évek enyhe növekedése után ben a munkanélküliek száma ra nıtt, ami 6, 1 %-os munkanélküliségi rátát jelent. A munkanélküliek között a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezık felül- (31, 1%), a fıiskolát, egyetemet végzettek alulreprezentáltak (7, 5%), a munkaerıpiacon jelen lévı teljes sokasághoz képest. A foglalkoztatottak 85, 8%-a volt 2004-ben alkalmazott, közülük határozott idejő szerzıdéssel 6, 8% dolgozott. A foglalkoztatottak 4, 4%-a vallotta magát részmunkaidısnek. A munkaképes (15-64 éves) korúak száma fı volt, közülük an nem voltak sem foglalkoztatottak, sem munkanélküliek 2004-ben. Többségük ( fı) nem is kívánt dolgozni. Azoknak az aránya, akik szerettek volna munkát vállalni, de ennek érdekében semmilyen konkrét lépést nem tettek, 2004-ben nem érte el a 15%-ot sem. Az inaktívak 41, 6%-a nyugdíjas, 27, 4%-a nappali tagozatos tanuló, 10%-a gyermekgondozási segélyben részesülı volt. Közülük 392 ezren szerettek volna dolgozni, de ebbıl fı ún. passzív (vagy elbátortalanodott) munkanélküli, azaz azért nem folytatott aktív álláskeresést, mert kora, képzettsége (pontosabban annak hiánya), illetve a lokális munkaerıpiac korlátai miatt reménytelennek tartotta azt. Az inaktivitás elsısorban a középkorú és az idısebb népességet, a szakképzetleneket és a hátrányos helyzetőeket köztük a roma népességhez tartozókat érinti. A gazdasági átalakulás egyenlıtlenségei jelentıs regionális munkaerı-piaci egyenlıtlenségeket eredményeztek, különösen kistérségi és helyi szinten ban a éves népességben a nık aránya 51, 2 százalék volt, míg az összes foglalkoztatott között arányuk 45, 8%-os volt. Magyarországon nem a nık férfiakhoz viszonyított foglalkoztatási deficitje jelenti a súlyosabb problémát, hanem az általában vett, mindkét nemet egyformán sújtó foglalkoztatási szint. A nıi munkanélküliségi ráta 2003-ban 5, 6% volt, 0, 5%-kal kedvezıbb, mint a férfiaké (6, 1%). A nık munkanélküliségi mutatója

13 Dános Anikó A magyar nık munkaerı-piaci helyzete, elhelyezkedési esélyeik javítása ben elérte a férfiakét, ami összefügg a munkanélküliek összetételében bekövetkezı változással: egyrészt, a munkanélküliek között nıtt a tanulmányaik befejeztével állást keresık aránya, másrészt, a nyugdíjkorhatár növekedésével és egységesülésével az idısebb generáció helyzete nemétıl mind függetlenebbé vált. Munkanélküliségi ráták az Európai Unióban és Magyarországon EU-15 (2004. november) EU-25 (2004. november) Magyarország (2004, éves átlag) Munkanélküliségi ráta, % 7, 9 8, 8 6, 1 A rendszerváltást követı években a nık munkaerı-piaci részvételének visszaesését a nıi munkavállalással kapcsolatos konzervatív attitődök terjedése is kísérte, a nık körében is. Ez csak az utóbbi idıben látszik megváltozni, különösen a magasan iskolázott fiatal nık körében. A foglalkoztatási ráták az Európai Unióban és Magyarországon, korcsoportok szerint, ban, (Forrás: Eurostat) EU-15 HU Eltérés Férfiak évesek 42, 5 29, 8 12, évesek 86, 5 80, 1 6, évesek 51, 6 37, 8 13, 8 Nık évesek 36, 7 23, 8 12, évesek 67, 8 67, 4 0, évesek 32, 2 21, 8 10, 4 I. 1. A gyermeket gondozó szülık munkavállalásával kapcsolatos problémák Az alacsony szintő foglalkoztatás részben a kiterjedt, gyermekgondozással és a hozzátartozók gondozásával kapcsolatos ellátási rendszerre is visszavezethetı. A gyermekneveléshez kötıdı támogatásokat túlnyomó részt nık veszik igénybe. (2003-ban a GYES -t igénybe vevık 6 %-a, a GYED -et igénybe vevık 0, 7%-a volt férfi.) Ez hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal nık évekre kimaradnak a munkaerıpiacról, és ez alatt készségeik megkopnak, ismereteik elavulnak, amely megnehezíti a késıbbi visszatérést. A 6-10 éves gyermeket nevelı nık aktivitása alacsonyabb, mint a gyermektelen, vagy idısebb gyermeket nevelı nıké. A magasabb iskolai végzettségő nık még több gyermek születése után is nagyobb sikerrel térnek vissza a munkaerıpiacra, mint alacsony végzettségő társaik. (Például a három gyermeket nevelı, felsıfokú végzettséggel rendelkezı anyák 63%-a dolgozik, szemben az általános iskolát végzett anyák 17%-ával.)

14 Tudományos Mozaik 1. TPF I. 2. A gyermekek és más hozzátartozók napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások helyzete A három évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátását a bölcsıde, a családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet biztosítja. A bölcsıdei férıhelyek száma 1990-tıl elıbb drasztikusan, majd enyhébb ütemben csökkent ben a megfelelı korosztály 10, 1%-a járt bölcsıdébe. A bölcsıdei férıhelyekre jutó gyermekek aránya 2002-ben 120% volt, de a bölcsıdék rendszeres napi kihasználtsága 80% körül mozog. Rugalmas ellátásra lenne igény, de alig vannak a munkát vállaló szülık igényeihez jól alkalmazkodó gyermekgondozási formák. Jelentısek a területi egyenlıtlenségek a napközbeni gyermekellátáshoz való hozzáférés tekintetében. A 3-6 éves gyermekek napközbeni ellátása a közoktatási rendszerhez tartozó óvodákban történik. Magyarország jól kiépült óvodai hálózattal rendelkezik, az óvodába járók aránya európai viszonylatban is magas, megközelíti a 90%-ot. Ugyanakkor a hátrányos helyzető csoportok körében ez az arány alacsonyabb az átlagnál. Megoldatlan, különösen vidéken, a fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása. A gyermekintézmények jelenlegi kihasználtsága mellett és a szőkös erıforrások miatt kevés intézmény vállalja fel sérült gyermekek integrált ellátását között jelentısen átalakult a szociális alap- és szakellátások, valamint a lakóhelyi szociális szolgáltatások rendszere, azért, hogy a rászorulók lehetıleg a saját lakókörnyezetükben kapjanak minél több segítséget, illetve a családok nagyobb mértékben mentesüljenek az ápolási feladatok alól. Ennek keretében új, az alapellátásokhoz tartozó szolgáltatásként létrejött a támogató szolgálat és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, valamint sor került a fogyatékos személyek nappali intézményeinek továbbfejlesztésére és a fogyatékos emberek fejlesztı központjainak kialakítására. I. 3. A munka és a család összeegyeztetésével és a munkaerıpiacra való visszatéréssel kapcsolatos problémák A munkahelyi és a családi kötelezettségek összeegyeztetésének támogatására 2000 óta minden évben meghirdetésre kerül a Családbarát Munkahely díj, amelyet a kiemelkedı családbarát intézkedéseket megvalósító vállalatok és intézmények nyerhetnek el. A pályázat fı célkitőzése azoknak a már meglévı intézkedéseknek, jó példáknak a megismerése és terjesztése, amelyek célja az alkalmazottak segítése a munka és a családi élet összehangolásában. A nık munkaerı-piaci re-integrációját között PHARE Program támogatta. A 4 millió eurós program keretében twinning partneri együttmőködés és pályázati alap szolgálta a nık munkavállalásra történı felkészítését és az önfoglalkoztatás támogatását. A program célja a nık és a férfiak közötti munkaerı-piaci esélyegyenlıség erısítése volt, az inaktív nık reintegrációjának és késıi integrációjának támogatásával. A munkaügyi központok által indított munkaerı-piaci programok között rendszeresen szerepelnek kifejezetten a nıi célcsoportokra irányuló programok, amelyek a szolgáltatások, képzés és támogatott foglalkoztatás, a célcsoport igényeihez alkalmazkodó, együttes alkalmazásával hatékonyan segítik a nık munkavállalását. I. 4. Szegregáció, bérkülönbségek A nık foglalkoztatását egyaránt jellemzi a horizontális és a vertikális szegregáció. A horizontális szegregációra utal a nıi munkaerınek néhány, az átlagosnál rosszabbul fizetı szektorokban és foglalkozásokban való felülreprezentáltsága. Az egészségügyben és az oktatásban foglalkoztatottak több mint háromnegyede nı, ami részben e szektorok alacsony bérei

15 Dános Anikó A magyar nık munkaerı-piaci helyzete, elhelyezkedési esélyeik javítása vel, részben a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása szempontjából kedvezıbb munkafeltételeivel magyarázható. Miközben az összes foglalkoztatott között a nık aránya 45%, addig az irodai foglalkozásokban 96%, a felsıfokú végzettséget igénylı, kisegítı jellegő munkakörökben 65%. A vertikális szegregációt jelzi, hogy a magánszektorban a foglalkozási hierarchia csúcsát jelentı vezetıknek csak mintegy egytizede, a vállalkozóknak pedig mindössze 30%-a nı. A jellegzetesen nıi foglalkozásokban a nıknek kevesebb lehetıségük van jobban fizetett munkakörök, prémium, mőszakban végzendı munka vagy egyéb többletkereset megszerzésére. Az ilyen strukturális kérdések további munkaerı-piaci hátrányokat jelentenek a nık számára. Magasabb képzettségi szintjük ellenére, a nık átlagos bruttó keresete 19%-kal (EU: 28), nettó átlagkeresete 16%-kal alacsonyabb. Összehasonlítható munkakörökben az egyenlı értékőnek tekinthetı munkáért a nık a köz- és a magánszférában egyaránt átlagosan 13-14%-kal kevesebb bért kapnak. Ezek a különbségek alacsonyabbak az EU -átlagnál. A foglalkozási szegregáció és a bérkülönbségek között összefüggés van: a nıi munkavállalók felülreprezentáltak a hagyományosan alacsonyabban fizetett közszférában. Ugyanakkor az alacsonyabb fizetések miatta közszféra kevésbé vonzó a férfiak számára, ami tovább erısíti bizonyos szakmák elnıiesedését. A családbarát politikák hiánya gátolja a nıket, a munkahelyi és családgondozási feladataik közötti egyensúly kialakításában. A nık úgy érzik, hogy a gyermekgondozási szabadság az egyetlen lehetıségük arra, hogy elkerüljék a családi és a munkahelyi kötelezettségek kettıs terhét. Sajnálatos módon a férfiak általában nem vesznek részt a háztartási feladatok ellátásában, és ez szintén akadályozza a nık gazdasági és szakmai egyenlıségének megteremtését. A 90-es években a bölcsıdei ellátás visszaesett ben a 3 év alatti gyermekeknek csupán 10 százalékát gondozták bölcsıdékben. Az óvodai ellátottság megfelelı, a 3-6 éves gyerekek 87%-a jár óvodába. A munkahelyi és a családi kötelezettségek összeegyeztetését az is nehezíti, hogy Magyarországon a nık csupán 5-6%-as dolgozik részmunkaidıben, és az egyéb rugalmas munkavégzési lehetıségek (például bedolgozás, munkakör-megosztás) is ritkák. A nık iskolai végzettsége magasabb a férfiakénál, de nem rendelkeznek olyan képesítéssel, amely lehetıvé tenné számukra az egyenlı munkapiaci versenyt, különösen a nem hagyományos ágazatokban és foglalkozásokban. A leginkább keresett készségek a nyelvismeret, a vezetési, számítógépes és technológia-alapú készségek. A nık foglalkoztatási lehetıségeinek javításához és a szegregáció leküzdéséhez biztosítani kell a nık ilyen típusú képzésekben való részvételét, és felkészülésüket az új gazdaságban végzendı munkakörökre. Emellett a nık vállalkozóvá válásának elısegítése érdekében biztosítani kell számukra az olyan vállalkozói készségek elsajátítását, mint a marketing, a költségvetés-készítés, a számvitel és az üzleti tervezés. Az egyes generációk képzettségi szintje eltérı. A probléma leküzdésére támogatni kell az élethosszig tartó tanulás gyakorlati megvalósulását, amelybe egyaránt be kell vonni mind a foglalkoztatottakat, mind pedig a munkakeresıket és a munkaerıpiacra visszatérni kívánókat. A felnıttképzési programoknak különösen a hátrányos munkaerı-piaci helyzető 40 év feletti nıkre kell összpontosulniuk. A férfiak és a nık rezervációs bére közötti különbség jelzi, hogy a munkaerıpiacra visszatérı munkanélküli nık hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak. A nık érdekképviselete ál

16 Tudományos Mozaik 1. TPF talánosságban gyengébb, ennél fogva a nemek szerinti esélyegyenlıség elımozdítása kulcsfontosságú a rezervációs bérkülönbségek csökkentéséhez. A statisztikai adatokkal megragadható munkaerı-piaci esélyhátrányok mellett a nık bizonyos csoportjai esetében közvetett diszkrimináció is kimutatható. Leginkább a kisgyerekes anyák, valamint a gyermekgondozás vagy egyéb ok miatti távollét után ismét elhelyezkedni kívánó nık esetében tapasztalható a hátrányos megkülönböztetés. A gender mainstreaming, azaz a nemek közötti esélyegyenlıség érvényesítésére, vagy a nık munkaerı-piaci helyzetének javítására tett intézkedések hatásai még nem követhetık nyomon a statisztikában. E területen további fejlıdésre és a folyamatok értékelésére van szükség, hogy a nemek közötti egyenlıség az egyes szakpolitikák minden szintjén és minden szakaszában jelen legyen. A nık és a férfiak közötti egyenlıség a magyar jogrendszer egyik alapelve, amelynek érvényesülését szolgálja a közösségi jognak teljes mértékben megfelelı évi CXXV. Törvény Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıségrıl. A törvény célja, hogy fellépjen a különbözı csoportokat, köztük a nıket érintı hátrányos megkülönböztetés és egyenlıtlen bánásmóddal szemben a társadalmi élet számos vonatkozásában. Kihívások: - hatékonyan fel kell lépni a nıkkel szembeni diszkrimináció valamennyi formája ellen, - elı kell segíteni a nık munkaerı-piaci részvételét, - fejleszteni kell a nappali ellátásokat, - csökkenteni kell a szegregációt. II. Válaszlépések A nıkkel szembeni diszkrimináció elleni fellépés Az esélyegyenlıségi törvényben lefektetett számos intézmény a közeljövıben alakul meg: január elsején kezdte meg mőködését a pénzbírságolási joggal felruházott országos hatáskörő szerv, - a Kormány idén indította el a Köztársasági Esélyegyenlıségi Programot (KEP), amely összefoglalja a tárcák és az országos hatáskörő szervek által indított esélyegyenlıségi programokat, többek között a nık és a férfiak közötti esélyegyenlıség megvalósulását szolgáló programokat. A KEP keretében országos felmérés és stratégia készül a bérkülönbségekrıl és azok csökkentésérıl, a munkaadók megfelelı tájékoztatást és támogatást kapnak a munkahelyi tervek elkészítéséhez és megvalósításához, különös tekintettel a közszférára. A Program ösztönzi a munkáltatókat, hogy mérjék fel a nık és a férfiak közötti bérkülönbséget, különös tekintettel az alkalmazott munkaértékelési rendszerre és az egyenlı értékő munkát végzıkre, - munkahelyi szinten az állami intézmények és vállalatok számára kötelezı esélyegyenlıségi terv tartalmazza a munkáltató intézkedéseit, amelyek más munkavállalói csoportok mellett a nık esélyegyenlıségének javítására irányulnak. A terv kiterjed a bérkülönbségek, a munkakörülmények, a képzésekhez való hozzáférés javítását szolgáló munkáltatói intézkedésekre. A nık munkaerı-piaci részvételének elısegítése A nık munkapiaci esélyeinek növelése érdekében a kormány az alábbi területeket érintıen hozott intézkedéseket:

17 Dános Anikó A magyar nık munkaerı-piaci helyzete, elhelyezkedési esélyeik javítása 1. Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása, a részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása. 2. A 45 év feletti nıket az általánosnál kedvezıbb feltételek illetik meg egyes támogatások esetében év felettiek járulékkedvezménye. 4. Egészségügyi hozzájárulás fokozatos megszüntetése. 5. EQUAL Közösségi Kezdeményezés. 6. Humánerıforrás Operatív Programja. A családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében: - A gyermek 12 hónapos korától lehetıség van a GYES, GYET, illetve ápolási díj folyósítása mellett részmunkaidıben (otthoni munkavégzés esetén teljes munkaidıben) munkát vállalni. A GYES, GYET -ben részesülı foglalkoztatottak után a munkaadóik tıl mentesülnek az EHO megfizetése alól - Az ellátásokat mindkét szülı azonos feltételekkel veheti igénybe. A gyermek 1 éves korától a nagyszülınek is átadható a GYES. - Gyermekgondozás ideje alatt térítésmentesen szerezhetnek az anyák újabb szakképesítést, vagy vehetnek részt felsıfokú képzésben óta a gyermekgondozási támogatásban részesülık is bekapcsolódhatnak munkaerı-piaci képzésbe. A munkáltatók ösztönzésének eszközei: októberétıl támogatás nyújtható azoknak a munkáltatóknak, amelyek olyan személyek részmunkaidıben történı foglalkoztatását vállalják, akik háztartásukban legalább egy 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek, vagy ápolási díjban részesültek január 1-jétıl alanyi jogon 50%-os társadalombiztosítási járulékkedvezményt vehetnek igénybe azok a munkáltatók, amelyek olyan munkavállalókat alkalmaznak, akik gyermekük gondozását, illetve családtagjuk ápolását követıen kívánnak elhelyezkedni, akár részmunkaidıben. A 45 és 50 év felettiek elhelyezkedésének támogatása: - A képzések, a foglalkoztatást bıvítı támogatás, valamint a közhasznú foglalkoztatás esetében a 45 év felettieket az általánosnál kedvezıbb támogatási feltételek illetik meg tıl az 50 év feletti munkanélkülit alkalmazó munkáltatók számára 50%-os járulékkedvezmény adható. - Az 50 év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén a munkáltatónak nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást. EQUAL Közösségi Kezdeményezés Az EQUAL az EU tagállamaiban biztosít arra lehetıséget, hogy bármilyen szempontból hátrányos helyzetőek sorsa jobbra forduljon között 10 milliárd forint értékő támogatást jelent hazánknak. A nık esélyegyenlıségét javító programok: - Egyenlı munkáért egyenlı bért, - Modellértékő támogató-rendszer kiépítése - Társulás a pályakezdı anyákért - Nı az esély! - Az Esély Bölcsıdéje

18 Tudományos Mozaik 1. TPF A programok célja: - innovatív módon fellépni a nık hátrányos megkülönböztetésével szemben a bérezés és a foglalkoztatás terén, - a szolgáltatások javítása, - a kisgyermekes anyák munkaerıpiacra való visszatérésének segítése, - a nık és a férfiak esélyegyenlıségének biztosítása a munkaerıpiacon, a vertikális és a horizontális szegregáció csökkentése. A Humánerıforrás-fejlesztés Operatív Programja A Humánerıforrás-fejlesztés Operatív Programja 191 milliárd forintos támogatási kerettel rendelkezik. Célja a nık munkaerı-piaci részvételének támogatása, valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolásának elısegítése. A pályázati kiírásra eddig 72 projektterv érkezett be, 26 került elfogadásra, amelyek összesen 600 millió Ft támogatásban részesülnek Irodalomjegyzék A nık munkaerı-piaci helyzete Magyarországon /Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ, Budapest, április/ Fülöp Edit: A nık munkapiaci helyzete, elhelyezkedési esélyeik javítása /Foglalkoztatás politikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2005./ Galasi Péter: Nıi-férfi kereseti különbségek Magyarországon /Országos Munkaügyi Kutatóés Módszertani Központ, Budapest, 2000./ Kertesi Gábor Köllı János: Reálbérek és kereseti egyenlıtlenségek /A bérszerkezet átalakulása Magyarországon. Közgazdasági Szemle, sz., o./ Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Magyarország /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2004./ Vincze Imre: A foglalkoztatási kedvezmények és támogatások várható munkaerı-piaci hatásai /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 2005./

19 Dr. Dános Valér A gazdasági bőnözés megelızése A GAZDASÁGI BŐNÖZÉS MEGELİZÉSE Dr. Dános Valér C.Sc. tanszékvezetı fıiskolai tanár Elıadásom címéül azt is választhattam volna: paradigmaváltás a gazdasági berendezkedésben paradigmaváltás a gazdasági bőnözésben. Hogy a tétel elsı fele igaz-e, erre a kérdésre a közgazdászok hivatottak korrekt választ adni. A kriminológus viszont határozottan állíthatja, a gazdasági bőnözésben az elmúlt közel másfél évtizedben látványos paradigmaváltás történt. Minthogy a gazdasági bőnözés mélyen beleágyazódik a mindenkori gazdasági életbe, alaposan feltehetı, hogy paradigmaváltás a járulékos jelenségben csak akkor következhet be, ha magában az alapjelenségben is végbemegy. A paradigma egy erıteljesen redukált fogalmát akként definiálhatnánk, hogy az egy adott korszakban a vizsgálat alá vont terület alapelveirıl, tárgyáról, módszereirıl szóló közmegegyezés, egységes nézetrendszer, egyszerőbben szólva látásmód. Talán nem is létezik olyan bőnözési kategória, mint a gazdasági bőnözés, amelyben ennyire szembetőnıen jelentkezne a bőnelkövetık rendkívüli gyorsasággal történı deviáns alkalmazkodása a megváltozott jelenségekhez, társadalmi, de mindenek elıtt a gazdasági viszonyokhoz. Ha összevetjük a rendszerváltást megelızı idıszak gazdasági bőnözését a jelenkor gazdasági bőnözésével, látható, hogy a bőnelkövetıknek sokkal nagyobb mozgásterük van a piacgazdaság keretei között, mint a paternalista államban. A tervgazdálkodás, az egyszintő bankrendszer szinte teljességgel kizárta azokat a bőnelkövetéseket, amelyek a piacgazdaság kialakulásával igen gyorsan megjelentek és mára meggyökeresedtek hazánkban is. Az informatika fejlıdése, a bankkártyák és az értékpapírok megjelenése, az üzleti titok értelmet nyerı fogalma, mind olyan tényezıkké váltak, amelyek magukkal hoztak eddig ismeretlen bőncselekményeket, ismeretlen bőnelkövetési módokat. Az un. tervbőncselekményektıl így juthatunk el az off shore bőnözésig, avagy a szervezett bőnözést lehetıvé tévı pénzmosásos bőnözésig. Úgy tőnik, napjaink legaggasztóbb kriminális jelensége kétségkívül a pénzmosás. Magának a szervezett bőnözés kialakulásának lehetıségét is az teremti meg, hogy létezik olyan legális vállalkozás (egyéni vagy társulásos), amelyet igénybe lehet venni a bőncselekménnyel szerzett vagyoni elıny tömeges és folyamatos legalizálására. Ugyanis a szervezett bőnözı csoport hosszabb mőködésének legszükségesebb feltétele, hogy legalizálni lehessen a bőnös úton megszerzett pénzt, vagyontárgyat. Ehhez mindenképpen olyan legális vállalkozásra van szükség a már hivatkozott folyamatossághoz, ahol a bőnös pénzt tisztára lehet mosni. Ez megvalósulhat egyéni vagy kisebb társulásos vállalkozás mellett is, de a szervezett bőnözést inkább a tıkés vállalkozási jelleg reprezentálja. Ez esetben már a szervezett bőnözést finanszírozó szervezet vagy egyén közremőködésérıl van szó. Mindez nyilvánvalóan csak azokban a társadalmakban valósulhat meg, ahol nagy számban vannak tıkés kis- és nagyvállalkozások, gazdasági társaságok. Mint láthattuk, ezért is nem alakulhatott ki Magyarországon a korábbi évtizedekben a mai szervezett bőnözéshez hasonló jelenség. Mit is értük pénzmosás alatt? A pénzmosás azt a tevékenységet jelenti, amely megváltoztatja az illegálisan szerzett pénz azonosságát és legális forrásból származóként tünteti azt fel

20 Tudományos Mozaik 1. TPF A pénzmosás különböztethetjük meg: - az elhelyezést, - a bujtatást és - az integrálást. Az elhelyezés a legegyszerőbb, ugyanakkor a legveszélyesebb fázis, ugyanis ez esetben a készpénz elsı ízben válik el az alapbőncselekménytıl. Legtipikusabb formája, amikor a bőncselekménybıl származó készpénzt más országba csempészik vagy közvetlenül, lehetıség szerint kisebb összegekben pénzintézetekben helyezik el (strukturálás), akár személyesen, akár más személyek bevonásával, ahonnan késıbb rövid idın belül továbbítják. A nyomozók szerint, ha ebben a fázisban nem sikerül a cselekményt felfedni, aligha jár eredménnyel a nyomozás további szakasza. A rendıri gyakorlatban e fázisra szokták mondani, hogy a pénzmosás egy pohár vízbe ejtett tintacsepphez hasonló, a tintacsepp lassan feloldódik, majd lassan észrevétlenné válik. A bujtatás vagy más szóval rétegezés a pénzmosás fázisai között olyan technikát jelent, amikor a bőncselekménybıl származó pénz eredete követhetetlenné válik, különösen az egymást keresztezı és fedı vásárlások vagy elektronikus úton való átutalások következtében. És itt jön be a már említett off-shore központok szerepe. Az integrálás olyan tevékenység, amely a bőncselekménybıl származó pénzt bejuttatja a gazdaságba és a továbbiakban már úgy tünteti fel, mintha az legális üzleti forrásból származó lenne. Ekkor más a pénz asszimilálódott, tisztává vált. Ezek a fázisok a gyakorlatban nem sorrendben követik egymást és nem feltétlenül valósul meg valamennyi folyamat. Ezek egymást keresztezhetik és átfedhetik, illetve egyes fázisok ki is maradhatnak. A készpénz névtelenséget biztosít a szervezett bőnözés számos formájához, így különösen a kábítószer-kereskedelemhez, a fegyver-kereskedelemhez és a terrorizmushoz. A pénzmosásból származó jövedelem szokásos közvetítı eszköz a szervezett bőnözésben, ezért nyomós érdek indokolta a pénzmosás bőncselekménnyé nyilvánítását. A szervezett bőnözés hazai és nemzetközi elterjedésével jelentıs pénzeszközök és anyagi javak halmozódnak fel a szervezett bőnözıi csoportok kezében. E csoportok a bőnös úton szerzett pénzek jelentıs részét a legális gazdaságban próbálják befektetni, amelynek célja, hogy a bőnös úton szerzett pénz azonosságát, eredetét leplezzék és legális forrásból származó eszköznek tüntessék azt fel. Ennek érdekében a piszkos pénzek megjelennek a bankok és az egyéb pénzügyi intézmények hálózatában, ezért a pénzmosás büntetendıvé nyilvánítása védi az elıbb említett intézmények, illetve a legális gazdaság törvényes mőködését, illetve a törvényes mőködésbe vetett bizalmat. A Dow Jones News szakírója szerint a pénzmosás évente a világ GDP-nek 2-5 %-át teszi ki, ami hozzávetılegesen mrd dollárt jelent. (Magyarországon kb. 100 mrd, Ft) Mibıl származhat ez az óriási tisztára mosandó pénztömeg? - kábítószerkereskedelem, - fegyverkereskedelem, - prostitúció, - terrorizmus, - korrupció, - veszélyes hulladék elhelyezése, - nagyösszegő pénzlopás, - zsarolás (hivatali),

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN

NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Dr. Kelemen Ida NİPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A RENDSZERVÁLTOZÁS ELİTT ÉS UTÁN Már az ókori görögök sem egy kis történelmi áttekintés Állami feminizmus nıpolitika a szocializmus idején Feminizmus helyett familizmus

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A gazdasági és munkaerőpiaci helyzet 2004 -ben a magyar gazdaság folyamatait a fenntartható növekedési pályára való visszatérés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1.

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1. A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE GÖDÖLLİ 2005. március 1. A megállapodást az aláíró felek 2005. 03.01-tıl 2007. 03.01-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben