A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata"

Átírás

1 A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezet közönségszavazáson, illetve sorsoláson alapuló játékot szervez (a továbbiakban együt: Játék). A Játékban kizárólag a 12. pontban meghatározot személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, állandó nyilvántartot magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltöt*, magyar állampolgárságú* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos nevének**, telefonszámának** és címének**megadásával regisztrál** a htps://www.facebook.com/koronascukor oldalba ágyazot applikáción** és feltölt** január 16. és február 17. közöt** az oldalon található alkalmazás segítségével egy fényképet, melyen egy farsangi jelmezbe öltöztetet gyermek látható (továbbiakban Pályázat ). Játékosnak minden feltöltöt kép tekintetében kizárólag a képet feltöltő személyt tekinti a Szervező. A fotó készülhet digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal vagy webkamerával is, azonban a feltöltöt fénykép nem lehet 5 MB-nál nagyobb. A Szervező fenntartja a jogot a fenti alakisági előírásoknak, illetve a 3. pontban meghatározot tartalmi követelményeknek meg nem felelő fényképet eltávolítani a játékból, és a kép feltöltőjét kizárni a nyereményjátékból.

2 Egy felhasználó egy nap több képre is leadhatja szavazatát. Egy felhasználó egy képre csak egyszer tud egy nap szavazatot leadni. A Játékosnak nincs lehetősége a saját Pályázatára szavazatot leadni. A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja. 2. A nyereményjáték időtartama: január február 17. A beküldöt pályázatok a Szervező általi elbírálást követően február 17. napjáig folyamatosan kihelyezésre kerülnek a htps://www.facebook.com/koronascukor oldalra, ahol a feltöltöt pályázatokra február 17. éjfélig lehet szavazni. 3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Magyar Cukor Zrt. arculatával össze nem egyeztethető illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó fotókat, illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja (fotóját ne bocsássa szavazásra). Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a képfeltöltés szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák miat nem lenne sikeres, illetve, ha a rendszer túlterheltsége, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miat a fotók feltöltése késedelmet szenved. Szervező kizárja továbbá a felelősségét arra az esetre is, amennyiben a játékost vagy a kép készítőjét, a kép htps://www.facebook.com/koronascukor oldalról történő, harmadik személy általi letöltése következtében érné kár. A képek tekintetében a játékban résztvevő vagy bármely más harmadik személy a Szervezővel vagy a játék lebonyolításában résztvevő személyekkel szemben díjazás, kártérítés, vagy képmáshoz való jog jogcímén követelést, igényt nem támaszthat.

3 Szervező kizárja a felelősségét azért, ha a fotó feltöltője a képen látható személytől, vagy személyektől nem rendelkezik hozzájárulással a kép pályázatként való feltöltésére vonatkozóan. A Szervező kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását, így nem áll szándékában 16 éven aluli személyektől személyes adatot gyűjteni. 16 éven aluli személyek személyes adatait (így a róluk készült fotót is) kizárólag szülőjük, törvényes képviselőjük jogosult a Szervező részére megadni. A Szervező kizárja a felelősséget a jelen pont megsértéséből fakadó bármely igény tekintetében. Szervező garantálja, hogy a fotót az 1. pontban megjelölt weboldalon és azon kívül más felületen nem jelenteti meg a Játékos előzetes engedélye nélkül. 4. A Nyereményjátékban megnyerhető nyeremények: A) Pályázat feltöltése esetén megnyerhető nyeremény (ajándéksorsolás) A jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő, határidőben feltöltöt és elbírált pályázatok közöt a fiú és a lány kategóriában kisorsolásra kerül 5 5 db (nyertesenként 1 db) 3000,- Ft értékű Koronás cukorcsomag. ( A csomag tartalma: Koronás Befőzőcukor 3:1, Koronás Aranybarna Cukor, Koronás Aranybarna Kockacukor, Koronás Befőzőcukor 2:1, Koronás Nád Kristálycukor, Koronás Nád Kockacukor, Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor) A sorsoláson való részvétel független a megszerzet szavazatok számától. A sorsolások gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. A nyeremények sorsolására az alábbi időpontban kerül sor: február 18. Szervező a 10 fő nyertes tekintetében nyertesenként 5 fő, azaz összesen 50 fő tartaléknyertest sorsol. B) Fődíjak Közönségszavazás

4 A Játék időtartama (2. pont) alat legtöbb szavazatot kapot képet feltöltő egy fő fiú és egy fő lány kategóriában Játékos jogosult a fődíjra. A fiú, lány kategóriák szempontjából az irányadó, hogy a Játékos a Pályázatának részét képező fotót mely kategóriába tölti fel. A fődíj kategóriánként: Fiú kategória: 1 db 7000 Ft értékű Koronás Cukor ajándékcsomag Lány kategória: 1 db 7000 Ft értékű Koronás Cukor ajándékcsomag (A csomag tartalma: Koronás cukorkínáló, Koronás Befőzőcukor 3:1, Koronás Aranybarna Cukor, Koronás Aranybarna Kockacukor, Koronás Nád Kristálycukor, Koronás Nád Kockacukor, Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor) Szavazategyenlőség esetén az a Játékos minősül nyertes Játékosnak, aki a nyertességet eredményező szavazatszámot elsőként érte el. A Fődíj tekintetében tartaléknyertesnek figyelembe véve a kizárás miat kieső Játékosokat is - a szavazatszámok sorrendjében következő Játékos minősül. 5. A Játékban résztvevő Játékosok Pályázatuk beküldésével módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a Szervező részére, aki ez által jogosult a Játékos Pályázatában beküldöt művet szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 17. -ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztot semminemű igényért. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezetség a Pályázatban beküldöt művekkel kapcsolatban. 6. A Szervező a nyereményről a Játékosokat útján értesíti. Amennyiben a nyertes atól a naptól számítot 14 naptári napon belül nem reagál az értesítésre, pótnyertes lép a helyébe. A nyereményeket a Szervező postai úton jutatja el a nyertes Játékosok részére.

5 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozot, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 7. A Szervező a nyertesek névsorát a htps://www.facebook.com/koronascukor címen hozza nyilvánosságra a nyertesség megállapítását követő 7 napon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot feltöltő Játékos(ok) neve jelenik meg. 8. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a megadot címre elküldi feltétel nélküli, kifejezet hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje; tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, tudomásul veszi, hogy a felhasználási hozzájárulás írásbeli megerősítése szükséges, annak teljesítésére kötelezetséget vállal. feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízot adatfeldolgozó (A szervező megbízásából a Tonic Reklám Kft.) részére továbbítsa. tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 8. pontban meghatározotaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. 9. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a Pályázatában feltüntetet személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (1. pontban *-

6 gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azt a Játékost, akinek a Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzat 1. pontjában jelölt tartalmi és alaki követelményeknek (**-al jelölt feltételek), valamint a 3. pont szerinti feltételek valamelyikébe ütközik. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megszegésével vagy megkerülésével próbál részt venni. 10. A játékban a Magyar Cukor Zrt. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 -ának (1) pontjában meghatározot közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 11. A Pályázatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, nem megfelelő képformátum, stb.), a feltöltés sikertelenségéért vagy technikai akadályaiért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a fődíj nyeremények tekintetében felelősséget, szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek közöt a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Szervező a nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk közölt cím, telefonszám segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a nem vállalja. 12. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezetséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7 13. A Játékról információk találhatóak a htps://www.facebook.com/koronascukor honlapon. A részletes szabályzat a Játék ideje alat a htps://www.facebook.com/koronascukor címen érhető el. 14. A Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. 15.A Játékos a pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. Budapest, január 15. Magyar Cukor Zrt. Szervező

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT 1. A pályázat témája Itt az alkalom, hogy kiemelt szerepet kapj a Mozilla által fejlesztett Firefox OS rendszerű okostelefonok népszerűsítésében:

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Selfie az új 10 euróssal címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely 2014. szeptember

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben