1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens Kóbor Krisztina egyetemi adjunktus Dr. Nárai Márta egyetemi docens Peisser-Puli Edit egyetemi adjunktus

3 Tartalomjegyzék Bevezető Egyenlő bánásmód esélyegyenlőség: a Helyi Esélyegyenlőségi Program jogszabályi háttere Helyi Esélyegyenlőségi Program Kapcsolódó jogszabályok Az esélyegyenlőség társadalmi fontossága - a Helyi Esélyegyenlőségi Program koncepciója Egészség - méltánytalanság - esélyegyenlőtlenség A Program súlypontjai és módszertani jellemzői A Program kapcsolódása Győr város önkormányzatának a különböző szakterületek fejlesztésére megfogalmazott dokumentumaival, valamint a Győri Többcélú Kistérségi Társulás céljaival Kapcsolódás az önkormányzat koncepcióihoz, programjaihoz Kapcsolódás a Győri Kistérségi Társulás céljaival A Település bemutatása Az egyes csoportokra vonatkozó helyzetelemzések és probléma megjelölések Nők Helyzetelemzés A nők gazdasági függése, kiszolgáltatottsága, a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségek Szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása A férfi-női részvétel aránytalanságai a politikai és gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén Nőkkel szembeni erőszak A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorítása A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség szakmai előfeltételeinek kiépítése Problématérkép

4 Megoldási javaslatok, lehetőségek Mélyszegénységben élők, romák Helyzetelemzés A cigány népesség nagyságrendje Képzettség, oktatás Foglalkoztatás, munkaerőpiac Szegénység, jövedelmi viszonyok és szociális helyzet Lakhatás Egészségi állapot Esélyegyenlőség-diszkrimináció, érdekérvényesítés Problématérkép Megoldási javaslatok, lehetőségek Fogyatékossággal élő emberek Helyzetelemzés Problématérkép Megoldási javaslatok, lehetőségek Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Helyzetelemzés Problématérkép Megoldási javaslatok, lehetőségek Idősek Helyzetelemzés Demográfiai jellemzők Jövedelem, lakhatás, egészségi állapot Problématérkép Megoldási javaslatok, lehetőségek Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek

5 Helyzetelemzés Problématérkép Megoldási javaslatok, lehetőségek Problématerületek Általános problémák Nők Mélyszegénységben élők, romák Fogyatékossággal élő emberek Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Idősek Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek Intézkedési terv Akcióterv - nők Akcióterv - mélyszegénységben élők, romák Akcióterv fogyatékossággal élő emberek Akcióterv - Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Akcióterv - Idősek Akcióterv - Pszichiátriai betegek Akcióterv - Szenvedélybetegek Az Esélyegyenlőségi Program integrációja és felülvizsgálata A társadalmi nyilvánosság, szakmai konzultáció és visszacsatolás biztosítása Irodalom, források A Melléklet - Esélyegyenlőségi glosszárium B Melléklet - Éves településstatisztikai adatok

6 Bevezető A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásának egyik legfontosabb reális közösségi indítéka (a jogszabályi és pályáztatási követelmények mellett) az, hogy empirikus kutatásokkal is alátámasztható hazánkban az egyre növekvő társadalmi megkülönböztetés és diszkrimináció, amely különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében az esélyegyenlőség csorbulásához és társadalmi integrációjuk gyengüléséhez vezet. A program célja, a településen jelentkező esélyegyenlőségi problémákra történő reagálás és beavatkozás megtervezése, konkrétan a Győrben élő, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, életminőségének javítása, társadalmi részvételének biztosítása, ezekkel együtt egy mindenki számára elérhető, élhető város megteremtése reális, megalapozott, a valós intézményi és finanszírozási feltételekre épülő, sikeresen kivitelezhető intézkedések, fejlesztések révén. Bár elméleti, értékrendi síkon a társadalmi megkülönböztetésnek, az esélyek egyenlőtlenségének, a diszkriminációnak minden formája elkerülendő, az ezzel kapcsolatos konkrét beavatkozások szintjén érdemes kiemelni azt a sajátosságot, melyre a legfrissebb hazai szociológiai kutatások világítottak rá. A személyes diszkrimináció előfordulási valószínűsége leginkább a munkakereséssel és munkavállalással összefüggésben, illetve a szociális és egészségügyi ellátásban a legmagasabb. Érdemes kiemelten kezelni ezeket az intézmény-rendszereket és mechanizmusokat az esélyegyenlőségi program kidolgozása során is. A társadalmi megkülönböztetéseknek rengeteg változata létezik, így az esélyek egyenlőtlensége, a társadalmi hátrányok is nagyon sokféle formában bukkanhatnak fel (lásd Az esélyegyenlőség társadalmi fontossága fejezet). Annak érdekében, hogy kezelhető léptékű, jól célzott, reális és a helyi problémákra, sajátosságokra fókuszáló program legyen kidolgozva a leginkább veszélyeztetett, kiemelt célcsoportokból (nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékossággal élők, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, idősek) indult ki a munka. Az egyes célcsoportok köré szerveződik a helyzetelemzés, a probléma analízis és a megoldási javaslatok rendszerezése is. Felépítés szempontjából a program logikája a következő: a jogi és szervezeti indokoltság után először az esélyegyenlőség társadalmi fontosságáról esik szó (kitérve az esélyegyenlőség kapcsán javasolt alapvető értékekre és elvekre). A súlypontok és módszertani kérdések részben a program kidolgozásának logikája és módszertana van összefoglalva. A helyzetelemzés célcsoportonként mutatja be a társadalmi hátrányok és esélyegyenlőségi problémák legfontosabb helyi sajátosságait a korlátozottan rendelkezésre álló, nagyon hiányos adatok, valamint a megalapozott helyzetelemzéshez készített friss szakértői interjúk, fókuszcsoportos megbeszélések eredményei alapján. A program legfontosabb részét a beazonosított problémák és lehetőségek áttekintése, illetve az ezek enyhítését, megszüntetését célzó konkrét fejlesztési javaslatok (intézkedések, beavatkozások) rendszerezett, időtáv, lehetséges források nagysága és az érintett célcsoport szerint is specifikált kidolgozása alkotja. 6

7 1. Egyenlő bánásmód esélyegyenlőség: a Helyi Esélyegyenlőségi Program jogszabályi háttere A diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés minden történelmi korban és társadalmi rétegek között megtalálható volt az emberek csoportjai, tagjai között. Az egyenlőtlenség és a különbségtétel a társadalom számára megoldandó problémát jelentett és jelent, amely ellen a mai napig küzdelem folyik. A diszkrimináció tilalmának elve a közösségi jog alapja, amelyet szinte valamennyi nemzetközi emberi jogi egyezmény tartalmaz. Az egyenlő bánásmód elvének betartása mind az Európai Unió, mind a hazai társadalom elvárása. Az egyenlőtlenségek felszámolása Magyarország számára is alapvető feladatot jelent. Az antidiszkriminációs szabályozást már az Alaptörvény is rögzíti, amely kimondja, hogy minden ember számára biztosítani kell az alapjogokat, bármely megkülönböztetés nélkül (XV. cikk (2)). Az alapjogok biztosításán túl az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmát szolgáló jogszabályok létezését követeli meg. A hazai jogrendben mindezt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) szabályozza. A diszkrimináció hátrányos megkülönböztetést jelent, olyan megkülönböztető bánásmódot (cselekedetet, tevékenységet, viselkedést, kijelentést és elmulasztott tettet), amely az érintett egyén vagy csoport esélyegyenlőségére hat. Egy többnyire tudatos, kirekesztő cselekedet, amely az egyenlő bánásmód elvével ellentétes és esélyegyenlőtlenséget teremt. Az egyenlő bánásmód követelménye a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálása, vagyis a kötelezettek tartózkodjanak az olyan magatartástól, amely egyes személyek vagy azok csoportjaival szemben, bizonyos tulajdonságaikkal összefüggésben, hátrányos megkülönböztetést eredményez/eredményezhet. A jogszabály 19 ún. védett tulajdonságot nevesít (pl. nem, életkor, nemzetiség, fogyatékosság, családi állapot, bőrszín ), amelyek a kedvezőtlenebb bánásmód alapjául szolgálhatnak, valamint nyitva hagyva a felsorolást, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző alapján is érhet valakit hátrányos megkülönböztetés. Az Ebktv. felsorolja azokat a magatartásokat, amelyek megvalósítása esetében hátrányos megkülönböztetés valósul meg: közvetlen hátrányos megkülönböztetés, közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés (szegregáció), megtorlás (viktimizáció), 7

8 az ezek bármelyikére adott utasítás. Ezen magatartásokon kívül idevágó hátrányos megkülönböztetés valósulhat meg abban az esetben, ha a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban az érintettek elmulasztják az akadálymentesítési kötelezettségüket. A törvényi szabályozás azonban nem garantálja az esélyegyenlőséget, hiszen a társadalmi és gazdasági különbségekből adódó hátrányokat nem szünteti, nem szüntetheti meg. Az esélyegyenlőségi politika a jogegyenlőségen túl tehet többet az élet különböző területein mindazért, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen, hogy mérséklődjenek a társadalmi különbségek például az oktatásban, a munkaerőpiacon vagy a szolgáltatások igénybevételekor. Ahhoz, hogy mindezek a gyakorlatban is megvalósuljanak, előnyben részesítő intézkedésekre van szükség. Ezek egyrészről megerősítő (bizonyos csoportok számára kvóták alkalmazása), valamint esélykiegyenlítő intézkedések (akadálymentesítés) lehetnek Helyi Esélyegyenlőségi Program Az Ebktv. 31. (1) bekezdése alapján minden települési önkormányzatnak ötévente, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, majd a feltárt problémákra reagálva meghatározza az esélyegyenlőséget elősegítő célokat és tevékenységeket. Az esélyegyenlőség mindenki számára érték, így az önkormányzatoknak is érdeke, hogy a fent megnevezett célok megvalósuljanak, így Győr városa a törvényi előírásoknak is megfelelve megalkotja Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: Program). A Program célja a településen élő, hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőtlenségének csökkentése, hátrányaik megszüntetése támogató intézkedések révén. A hatékony megvalósítás érdekében a programnak figyelmet kell fordítania a következőkre: a helyi önkormányzat döntéshozatalában az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, az oktatás és képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket, területi és lakóhelyi szegregáció megelőzésére, meglévők megszüntetésére, a település lakóinak érzékenyítésére, szemléletformálására. 8

9 A Program első része a helyzetelemzés a helyi viszonyokat figyelembe véve amely a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és lakhatási helyzetéről szól. A helyzetfelmérés során feltárt problémákra intézkedési terv épül, amely a komplex kezelés irányait szabja meg, a felelősök és a források megjelölésével. A városban vizsgált esélyegyenlőségi célcsoportok: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékossággal élők, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek Kapcsolódó jogszabályok évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 10/2006. (II. 16.) OGY. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól Az Európa Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításról Nők és férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia Irányok és Célok /2010. (I. 21.) Korm. határozat 9

10 2. Az esélyegyenlőség társadalmi fontossága a Helyi Esélyegyenlőségi Program alapkoncepciója Az utóbbi években a magyar társadalomban növekedett a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció mértéke, ezt támasztják alá a Diszkrimináció az Európai Unióban 2009 (Special Eurobarometer 317) felmérés eredményei. Az említett és más felmérések eredményei is azt mutatják, hogy az etnikai hovatartozás, a fogyatékosság, a nem és az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés a leggyakoribb, az esélyegyenlőség sérülése szempontjából ezek a különösen érintett, veszélyeztetett csoportok. A hátrányos helyzetben lévő csoportok megfelelő helyzete, számukra az esélyegyenlőség biztosítása a társadalom integrációjának feltétele. A program alapját és egyben törvényi kereteit Magyarország Alaptörvénye, valamint az Ebktv. határozza meg. A program elkészítéséhez szükséges alapkoncepciónkban az említett törvények fókuszában álló, alapvető emberi jogokra és az emberi méltóság tiszteletben tartására épül. Cél a településen élő, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, életminőségének javítása, társadalmi részvételének biztosítása, ezekkel együtt egy mindenki számára elérhető, élhető város megteremtése. A Programban megjelenő társadalompolitikai értékek: szabadság, szolidaritás, biztonság, egyenlőség, mint alapértékek. Az egyenlőség értékén belül: esélyegyenlőség, feltételek egyenlősége, bánásmód egyenlősége, kimenetek egyenlősége. A szolidaritás értékén belül: a tolerancia és elfogadás értéke. A demokratikus, egyenlő részvételt, egyenlő hozzáférést biztosító társadalom az emberi jogokon alapul. Magyarországon az Alaptörvény szerint az emberi jogok mindenkit megilletnek. Az alapjogaikban sértett vagy veszélyeztetett, hátrányos helyzetű csoportok a diszkrimináció, szegregáció áldozatai. 10

11 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. Cikke keretében rendelkezik a diszkrimináció kérdéskörével, kimondva, hogy általános jelleggel tilos minden megkülönböztetés, így különösen: a nem, a faj, a szín, az etnikai vagy társadalmi származás, a genetikai tulajdonság, a nyelv, a vallás vagy meggyőződés, a politika vagy más vélemény, a nemzeti kisebbséghez tartozás, a vagyoni helyzet, a születés, a fogyatékosság, a kor vagy a szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. A diszkrimináció Magyarországon elsősorban a veszélyeztetett társadalmi csoportokat sújtja, de az élet számos területén jelen van. Az oktatás, a szolgáltatások igénybe vétele, a lakhatás körülményei mellett a foglalkoztatásban tapasztalható diszkriminációnak a legsúlyosabbak az egyéni és társadalmi hatásai. A diszkrimináció elleni harcban három tényező szerepe elengedhetetlenül fontos: 1. az állam a megfelelő Alaptörvény, illetve jogszabályi háttér biztosításával, 2. a társadalom felelősségvállalással és elfogadó/befogadó szemlélettel, 3. az egyén jogtudatosságával. A veszélyeztetett társadalmi csoportok problémájának emberi jogi alapokon történő kezelése négy fő területen valósulhat meg: 1. az oktatás, 2. az egészségügy, 3. a szociális ellátás, 4. a foglalkoztatás területén. 11

12 Az EBH TÁMOP-5.5.5/08/1 programja keretében, az MTA Szociológiai Kutatóintézete által végzett Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek áprilisában készült kutatási zárójelentése szerint a személyes diszkrimináció gyakoriságának százalékos aránya a munkahelyen, illetve a szociális és egészségügyi ellátásban a legmagasabb. Az Ebktv. 8. -a az alábbi védett tulajdonságokról rendelkezik: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglakoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője. A helyi esélyegyenlőséget előmozdító program megalkotásában az alábbi alapelveknek kell megvalósulniuk: 1. antidiszkriminációs elv egyenlő bánásmód elve előnyben részesítés elve a negatív megkülönböztetéssel szemben a jog szerint mindenkit megillető egyenlő bánásmód, az előnyben részesítés megvalósulása, 1 A megváltozott szexuális orientációra vonatkozó mozaikszó: leszbikus, meleg, biszexuális, transzvesztita emberek 12

13 2. társadalmi érzékenyítés elve megvalósítása a település valamennyi lakosa számára kellő mennyiségű és minőségű információ átadását, veszélyeztetett csoportokkal kapcsolatos szemléletének alakítását jelenti, 3. az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növelésének elve általános hiányosság, hogy az emberek nincsenek tisztában azokkal a jogaikkal, amelyek emberi méltóságunk megőrzése érdekében megilletik őket. Az esélyegyenlőségi programnak központi feladata, hogy különösen a veszélyeztetett csoportok esetében változtasson ezen Egészség méltánytalanság esélyegyenlőtlenség Egészség-méltánytalanság alatt olyan, az egészségi állapotban megfigyelhető különbségek értendők, amelyek adott időben és társadalmi kontextusban nem szükségszerűek és csökkenthetők, vagy megszüntethetők. Az egészség és társadalmi helyzet közötti összefüggés azt jelenti, hogy egészségi állapot szorosan összefügg a körülvevő társadalmi-gazdasági feltételekkel. Bár a születéskor várható élettartam folyamatosan növekszik, a tehetősebbek helyzete kedvezőbb, mint a kevésbé jómódúaké, ez az egészség-méltánytalanságok szempontjából növekvő szakadékhoz vezet a gazdagabbak és a szegényebbek között. A társadalmi-gazdasági létra alján lévők számára kétszer olyan magas a súlyos betegség és a korai halálozás kockázata, mint a létra tetején elhelyezkedők esetében. Az a tény, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet, amelybe beleszületik az ember, az egészsége erőteljes meghatározója és befolyásolja a jövőbeli lehetőségeit, ellentmond annak, hogy egyenlő esélyek vannak. Az egészség-méltánytalanságok humánerőforrásbeli veszteséget jelentenek, pedig az egészség-méltánytalanságok csökkentése költség-hatékonyabb befektetés, mint a betegségekből és a munkaerő-kiesésből adódó költségek finanszírozása. Célok, üzenetek az egészség társadalmi meghatározóinak kezelése és az egészségméltánytalanságok csökkentése érdekében: elsőbbséget élvezzen az egészség-méltánytalanságok meghatározóinak kezelése. Az egészség-méltánytalanság a teljes lakosságot érintő kérdés. Adatok gyűjtése az egészség-méltányosságról, amelyek értelmezhetőek, összehasonlíthatóak és kezdeményezésre ösztönöznek. Egészséghatás vizsgálatok, gazdasági elemzések rendszerszerűbb alkalmazása. Ismeretek terjesztése, támogatása, gyarapítása az egészség méltányosság kapcsán. Információcsere, kapacitásnövelés, a média és a nyilvánosság nagyobb mérvű bevonása. Egészség Kép- Egészségfejlesztési Terv, Idősek Egészségképe- Idősek életminőségének javítását célzó koncepció 13

14 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi program készítésével párhuzamosan elemzi a lakosság egészségi állapotára és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó adatokat. Adatforrások: adatbázisokból nyerhető adatok, önkormányzat 14 stratégiai dokumentumának elemzéséből nyert következtetések, iskolai egészségnevelési tervek dokumentum elemzése, a tervek végrehajtására vonatkozó tapasztalatok kérdőíves felmérése, lakossági fórum 9 városrészben, szakemberek megkérdezése 4 fókuszcsoportban, bizottsági elnökökkel készült interjú, 2600 fős reprezentatív minta alapján készült lakossági felmérés. Az adatok összegyűjtéséből, elemzéséből készült helyzetfelmérés képezi az alapját az Idősek életminőségének javítását célzó koncepció és a városi Egészségfejlesztési Terv kidolgozásának. E dokumentumok készítésének fontos eleme az egészségi esélyegyenlőtlenségek felmérése és a csökkentés lehetőségeinek számbavétele. Ezért is fontos, hogy az Esélyegyenlőségi Programmal összhangban készüljenek a fentiekben említett helyzetelemzések, stratégiai dokumentumok. 14

15 3. A Program súlypontjai és módszertani jellemzői A program kidolgozásának alapját a társadalmilag hátrányos helyzetű kiemelt célcsoportok (nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékossággal élők, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek) köré rendeződő, párhuzamos, azonos elveket követő helyzetfeltáró és programalkotó munka jelentette. Ez egybevág a programozáshoz kapcsolódó módszertani elvárások logikájával, a szerteágazó problémakör szétesésének megakadályozásával, az összehasonlíthatóság biztosításával, és a minél konkrétabban célzott beavatkozási, intézkedési irányok megtervezésének igényeivel is. A jogszabályban meghatározott adatok felhasználása mellett, az újonnan végzett feltáró jellegű primer kutatás gerincét a célcsoportonként szervezett fókuszcsoportos megbeszélések, szakértői interjúk, valamint írásos formában megválaszolható szakértői kérdőívek és kismintás online célcsoportos kérdőívek alkották (1. táblázat). 1. táblázat A primer feltáró kutatás módszerei és a bevont szervezetek és szakemberek száma Módszer Fókuszcsoportos megbeszélések résztvevői Írásos reakció a kérdéseinkre (szakértői kérdőív) Egyéni szakértői interjú Összes bevont szakember száma Bevont, megkérdezett szervezetek száma összesen Online kérdőív (női célcsoport) Fő / db 37 fő 21 fő 13 fő 71 fő 43 db 59 fő A helyi szakmai mezőben végzett feltáró munka az alábbi kérdéskörökre összpontosított: 1. Sorolja fel, szervezete/intézménye mely célcsoportokkal áll kapcsolatban, elsődlegesen melyik társadalmi csoporttal/csoportokkal összefüggésben válaszol a kérdésekre? 2. Ön szerint a városi esélyegyenlőségi programnak mi legyen a legfontosabb célkitűzése, stratégiai és koncepcionális alappillére? 3. Az adott célcsoport(ok) esélyegyenlőségével kapcsolatban melyek a legfontosabb aktuális problémák ( égető kérdések ) a városban? 4. Milyen hiányosságokat, elmaradásokat lát az adott célcsoport(ok) esélyegyenlőségét segítő, támogató eddigi programok kapcsán? 5. Hogyan, milyen intézkedésekkel, programokkal, fejlesztésekkel lehetne erősíteni és javítani az adott célcsoport(ok) esélyegyenlőségét? 15

16 4. A Program kapcsolódása Győr város önkormányzatának a különböző szakterületek fejlesztésére megfogalmazott dokumentumaival, valamint a Győri Többcélú Kistérségi Társulás céljaival 4.1. Kapcsolódás az önkormányzati koncepciókhoz, programokhoz A Program az alábbi önkormányzati dokumentumokat koncepciókat, stratégiákat, fejlesztési programokat figyelembevételével készült: Győr Megyei Jogú Város Anti-szegregációs terve (2008) Győr Megyei Jogú Város Drogstratégiája (2008) Győr Megyei Jogú Város Középtávú Gyermek és Ifjúságpolitikai Koncepciója (2007) Győr Megyei Jogú Város Középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008) Győr Megyei Jogú Város Lakáskoncepciója (2007) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja (2007) Győr Megyei Jogú Város Sportkoncepciója (2007) Győr Megyei Jogú Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja. Akcióterv (2008) Koncepció az idősek életminőségének javítására Győr városban (2006) Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén (2010) Akcióterületi terv. A Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai NYDOP /B pályázatra benyújtott pályázat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata (2011) Az egyes dokumentumokkal való kapcsolódások részletes kifejtése az egyes célcsoportoknál olvasható Kapcsolódás a Győri Többcélú Kistérségi Társulás céljaival Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja több ponton is szorosan kapcsolódik a Győri Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: TKT) céljaihoz, fejlesztési irányaihoz és konkrét működési, feladat-ellátási funkcióihoz. 1. Mivel a TKT célja a kistérségi fejlesztési elképzelések összehangolása, a kistérségi területfejlesztési feladatok minél hatékonyabb és optimális ellátása, továbbá az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése, így annak tagjaként a város esélyegyenlőségi programja szorosan kapcsolódik a kistérség egészének fejlesztéséhez. 16

17 2. A legnyilvánvalóbb kapcsolódási pont az, hogy a Győri TKT lakosságszáma meghaladja a 180 ezer főt, melynek Győr lakosságszáma önmagában 70 százalékát adja. Így a város, mint székhely település, és mint a kistérség földrajzi középpontja, regionális szolgáltatási és munkaerő-piaci csomópontja jelentős szerepet tölt be a kistérség életében és az ehhez kapcsolódó esélyegyenlőségi elképzelések egyértelműen túlmutatnak a város határain, érintik Győr teljes vonzáskörzetét. 3. A Győri TKT feladatai között az alábbi kapcsolódási pontok nyilvánvalóak: Közös területfejlesztési programok kialakítása, a szolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő belső ellenőrzési feladatok ellátásának magasabb színvonalon történő hatékonyabb megszervezése. 4. Kapcsolódási pont a közös pályázati aktivitás is: a korábbi években a szociális szolgáltatások terén a szakmai együttműködések erősítése és a magasabb színvonalú minőségi munka biztosítása érdekében a kistérség települései közös pályázatokat is benyújtottak, pl. TÁMOP A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és a képző intézmények közötti kapcsolatok erősítésével címmel. Az esélyegyenlőségi program kapcsán a következő öt évben is várható hasonló konzorciális fejlesztési megoldások kidolgozása a Város és a TKT között. 17

18 5. A Település bemutatása Győr az ország legfejlettebb térségében, a Kisalföld keleti felében, a Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca torkolatában található település. Bécs és Budapest között félúton elhelyezkedő sokszínű város, ahol a természeti, kulturális, építészeti értékek sora ötvöződik egymással. Megyei jogú város, Győr-Moson-Sopron megye székhelye. Győr a vidéki városok között az ötödik legnagyobb, népessége fő (2011.október 1. KSH.), amely Győr-Moson- Sopron megyének 29 %-a. A település népességszáma az elmúlt tíz év alatt mindössze 01%- kal nőtt, annak ellenére, hogy az utóbbi években többen költöztek a városba, amely tendencia a pozitív vándorlási egyenlegben is kimutatható. Az elmúlt évek adatai alapján a munkaképes korú lakosság (18-59 évesek) száma dominál. A további arányokat tekintve a 17 éven aluliak száma kisebb ( fő KSH.), mint a hatvanas éveikben járóké ( fő ksh). 2. táblázat Év Öregedési index Élveszületési ráta Halálozási index ,8 10,5 12, ,9 10,7 11, ,9 10,0 11, ,3 9,5 11, ,1 9,4 11,5 Forrás: KSH (2012). A város a térség ipari, közlekedési és kereskedelmi központja. A nyugati határ közelsége pozitív hatással van a külföldi befektetőkre is. Az Ipari Parkban letelepedett cégek jelentősen hozzájárulnak az országos átlagnál magasabb foglalkoztatáshoz. A regisztrált gazdasági szervezetek száma , amelyből vállalkozás , ebből az egyéni vállalkozások , a társas vállalkozások száma pedig (2011. december 31. adat - KSH). Az ipar területén nagy jelentőséggel bír az autó- és az elektronikai ipar. Az 1993-ban alapított Audi Hungária Motor Kft. az egyik legnagyobb külföldi befektető Magyarországon, tevékenységét több mint nyolcezer munkatárssal látja el. Közlekedés Győr és a térség fővárosai (Bécs, Budapest, Pozsony) gyorsforgalmi, vasúti és vízi közlekedési összeköttetéssel rendelkeznek. A város közelében nemzetközi repülőtér (Pér), és kikötő (Gönyű) is találhat. Győr város helyi közösségi közlekedésének kiszolgálását az érvényes Közszolgálati szerződés alapján a Kisalföld Volán Zrt. végzi. A jelenlegi menetrend szerint az autóbuszok 43 18

19 viszonylatban közlekednek, ebből 40 kifejezetten városi, 3 pedig helyközi viszonylat, amelyek Győr- Ménfőcsanak városrész kiszolgálásában vesznek részt. Az utasszállítást 105 autóbusz látja el, amelyek 41,9%-a alacsonypadlós jármű decemberétől a legújabb utasbarát fejlesztések segítik a közösségi közlekedést igénybe vevőket a Győr Megyei Jogú Város közösségi autóbusz közlekedésének átalakítása című NYDOP-3-2-1/B pályázati konstrukcióban, amely 563 M Ft-ból valósult meg. A projekt keretében 115 helyi járatú autóbusz technikai eszközt kapott (GPS alapon működő fedélzeti számítógép), 20 kiemelt buszmegállóba pedig információs táblát került kihelyezésre, amelyet 24 darab éjjel-nappal működő jegykiadó-bérletkiadó automata egészített ki. A kiépített informatikai rendszer segítségével az utazóközönség interneten és mobiltelefonon is értesülhet a járatokat érintő változásokról. Győr belváros autós forgalmának csökkentésre ingyenesen igénybe vehető Citybusz járatok közlekednek, amelyek szinte minden fontos belvárosi csomópontot érintenek, így a helyiek és a turisták számára is vonzó közlekedési forma került bevezetésre. A város kerékpáros közlekedése is fejlődött az elmúlt évek alatt, amely magában foglalja több kerékpárút kiépítését (GyőrGyirmót, Széchenyi-híd kerékpárútja, új Bácsai út és a Jedlik-híd kerékpársávjai) és a város számos pontján kerékpártárolók kialakítását. A városban a munkanélküliségi ráta alakulása a gazdasági válságot követően növekedett, főként a női álláskeresők számát tekintve, majd számuk mérsékelt csökkenésnek indult (3. táblázat). A regisztrált álláskeresők közül az alacsonyabb iskolai végzettségűek (8 osztály, középiskolai végzettség) hányada a nagyobb, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők hányada a legalacsonyabb. A nyilvántartott álláskeresők kor szerinti megoszlását tekintve a év közötti munkanélküliek száma a legmagasabb (KSH december). 3. táblázat Év Munkanélküliségi ráta alakulása Munkanélküliségi ráta: regisztrált álláskereső nő éves nő (állandó népesség) Munkanélküliségi ráta: regisztrált álláskereső férfi éves férfi (állandó népesség) ,8 2, ,3 4, ,8 5, ,6 4, ,8 3,7 Forrás: TeIR KSH Győr város lakásállománya az elmúlt évek alatt folyamatosan növekedett (4. táblázat). A lakásállomány közműves ellátottsága kiemelkedő, amely jelzi a lakosság kedvező infrastrukturális ellátottságát. A vezetékes ivóvízellátás a település teljes területén minden lakásban megoldott. A közüzemi szennyvíz-csatornával való ellátottság is teljes körű. 19

20 4. táblázat év Lakásállomány (db) Forrás: TeIR KSH Szociális feladatok, ellátások Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatokat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) látja el. Az EESZI működteti a Területi Gondozó Szolgálatot, az Idősek Otthonait és Átmeneti Gondozóházait, a Fogyatékossággal élők Átmeneti és Napközi Otthonát és az Egészségügyi Alapellátást. A városban 53 háziorvosi, 26 gyermek háziorvosi, 2 fogszabályozási, 26 fogorvosi alapellátási praxis működik területi ellátási kötelezettséggel. A város lakosságának járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátása a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban történik. Az EESZI Területi Gondozó Szolgálata a személyes gondoskodás alapszolgáltatási feladatai közül a város közigazgatási területén az alábbiakat biztosítja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (12 klub)- Idősek klubja, demens klub jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a város, valamint Abda, Bőny, Dunaszentpál, Gönyű, Győrújbarát, Győrzámoly, Kunsziget, Pér települések területén. A szolgálat működésének szervezése három Gondozási Központon keresztül valósul meg. Az Idősek otthonai a város négy pontján biztosítanak tartós, bentlakásos ápoló-gondozó otthoni elhelyezést időskorúak részére. A férőhelyek száma összesen 232, amelyből a demencia kórképpel rendelkezők számára intenzív gondozást is biztosít (31 fő). Az elmúlt években a férőhelyek kihasználtsága 100 %-os volt. Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza két telephelyen (Répce u. 8/b, Lepke u. 37.) biztosít ideiglenes bentlakást legfeljebb egy év időtartamra, amely indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható. Védőnői szolgálatot 20 fő ifjúsági és 40 fő területi védőnő látja el. 20

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013. június A PÉCS HEP 2013-2018 ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDTEK: Pécs HEP koordinátorok: - Koska Éva irodavezető, Baranya

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben