MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26."

Átírás

1 BUSZNYÁKNÉ KOVÁCS MARIANN Új technológiák a hagyományos tanulási környezet megteremtésében Asbóth Sándor Térségi Középiskola Nagyváthy János Tagintézmény A középiskolás korosztály számára az iskola általában nem túl motiváló környezet, nem mondhatnánk azonban, hogy a tanulást mint folyamatot utasítanák el-melyik gyerek nem jelentkezik szívesen autóvezetés tanfolyamra, általában minden szülıi unszolás nélkül? Volt-e már olyan, aki nem akart megtanulni járni vagy beszélni? Az iskolai elvárásokkal ellentétben minden nap látja maga körül, hogy a felnıttek is vezetnek, járnak és beszélnek, ehhez pedig meg kell tanulni bizonyos dolgokat, sıt készségszinten kell tudni alkalmazni azokat. Hasonló lehet a helyzet egy idegen nyelv elsajátításával-ha a tanuló azt látja, a felnıttek nap mint nap eszközként használnak egy nyelvet különbözı együttmőködésekhez, tudásszerzéshez, talán motiváltabbak lesznek a tanulási-elsajátítási folyamat türelmes végigvitelére. A mai technológiák mindennapi használata tökéletes eszköz a szinte kétnyelvő környezet megteremtéséhez, amibe benvonva a tanuló érezheti azt, hogy a nyelvelsajátításnak konkrét haszna van. E célból számos nemzetközi projekt van jelenleg is folyamatban, iskolánkban ebben az évben Vízminıségfigyelés Nemzetközi Napja c. projektben veszünk részt (World Water Monitoring Day: ), amelynek keretében Angliából kaptunk mérıeszközöket a Balaton vízminıségének figyelésére. A tanulók által mért eredményeket a projekt angol nyelvő honlapján tesszük közzé, ahol más adatokkal hasonlíthatjuk ıket össze. Ha a tanulókkal nem csak a mérést végezzük közösen, hanem a további feldolgozási folyamatokat valamint a megelızı egyeztetéseket is, látni fogják, milyen lépései vannak egy komoly együttmőködésnek, csapatmunkának, ahol az angol munkanyelv. Ezzel természetesen nemcsak idegennyelvi kompetenciájukat fejlesztjük, hanem az együttmőködésre, csapatmunkára is példát látnak.

2 Bevezetés Hagyományos tanulási folyamatnak tekinthetjük, amikor gyermekünk megtanul járni és beszélni. Ezek a tanulási folyamatok alapvetı késztetésre épülnek: a gyerek látja, hogy körülötte mindenki jár és beszél, ami nélkülözhetetlen a mindennapi élethez, alapvetı szükségletek kielégítéséhez. Ebbıl kifolyólag nem is kérdés, hogy motivált-e a gyerek a tanulási folyamatra-nyilvánvalóan az. Miért látjuk a késıbbiekben mégis azt, hogy a gyerekek jelentıs része motivációs problémákkal küzd egyéb készségek elsajátításakor? Természetesen nem mondhatjuk, hogy tizenéves korban már semmi nem érdekli a tanulókat, hiszen ebben az életkorban is alig várják, hogy megtanulhassanak vezetni, és különbözı elektronikus eszközeik használatát is elsajátítják pillanatok alatt-akár egymástól kapott segítséggel, akár önállóan; magára az elsajátítási folyamatra tehát kétségkívül képesek és nyitottak. Az ilyen típusú hagyományos tanulási folyamat és hozzáállás az, amit valamilyen módon az iskolákban is elterjedtté kéne tenni. Jelenleg a nyelvtanulás a középiskolás tanulók jelentıs hányadának évek óta tartó, vég nélkülinek tetszı gyötrelmes folyamat, s legtöbbjük célja a nyelvtanulással a sikeres érettségi esetleg nyelvvizsga megszerzése. Maga a nyelv a legritkább esetben jelenik meg számukra eszközként, tudvalévı azonban, hogy szüleik sem használják az idegen nyelveket nap mint nap, tehát nem is jelenik meg égetıen szükséges készségként. Mi lenne azonban, ha a tanulók azt látnák, az angol nyelvet a mindennapokban is lehet használni, értelmes sıt érdekes dolgokkal és emberekkel kerülhetnek kapcsolatba általa, ha azt éreznék, nem-tudása hátrányokkal jár? Mi lenne, ha nem csak nyelvórán találkoznának a nyelvvel, és nem csak a nyelvtanár használna idegen nyelveket? Meggyızıdésem, hogy ugyanolyan könnyedén és relatíve rövid idı alatt megtanulnák használni, mint ahogy idegennyelvő játékaik kifejezéseinek értelmezése sem jelent gondot számukra, nyelvtanár nélkül sem! A jelenlegi technikai háttér lehetıvé teszi a szinte kétnyelvő környezet megteremtését, érdemes tehát kihasználni a kínálkozó lehetıségeket, hogy tanulóink elé olyan példát állíthassunk, amit érdemesnek tartanak követni [1]. Érdemes továbbá a tanulók mőszaki ismereteit, informatikai mőveltségét is igénybe venni [2].

3 A nyelvtanulás célja Miért tanuljanak a gyerekek idegen nyelveket? Hiába mondjuk tizenéves tanulóknak, hogy majd felnıttként szükségük lesz rá, ez nem motiválja ıket jelenlegi erıfeszítésre. Természetesen nem is elsısorban magára a nyelvtudásra lesz szükségük, hanem hogy azt megfelelı módon, céljaik eléréséhez a leghatékonyabban tudják használni, ezt azonban csak akkor sajátíthatják el, ha konkrét példát látnak rá maguk körül, részt vesznek benne, értékelhetik saját munkájukat és annak eredményét is látják. Hogyan valósítható meg mindez nyelvórán? Internetet használva a nyelvtanár maga is képes folyamatosan fejlıdni, kapcsolatokat kialakítani és ápolni, különbözı együttmőködésekben részt venni-természetesen olyan témákat érintve, amik ıt magát személyesen érdeklik, saját választása szerint [3]. Ezeket a területeket meg lehet osztani a tanulókkal ha például egy érdekes cikket olvasunk a BBC honlapján, miért ne mutassuk meg azt a gyerekeknek is? Ha olyan témával találkozunk, ami feltételezéseink szerint érdekelni fogja ıket, ha órán nincs is idı, -ben át lehet nekik küldeni. Ilyenkor láthatják azt is, egy tanárnak milyen érdeklıdési köre van illetve, hogy angolul (is) olvas újságot teljesen önszántából, sıt saját kedvére. Ha az a kérdés merül fel, milyen mély a Loch Ness-i tó, miért ne ültessük le a gyereket a Wikipedia angol nyelvő anyagai elé? Autentikus, személyes érdeklıdésen alapul, készséget fejleszt, eszközt ad, és az angol nyelv mint az élet természetes velejárója jelenik meg. Lehetıségek Angol nyelven számos kezdeményezés, online együttmőködés létezik, amelyek különbözı témákban a tanulók érdeklıdését, tudatosságát igyekeznek felkelteni. Ezekben a projektekben az angol nyelv munkanyelvként jelenik meg, és jelentıs egyeztetéseket, állandó kommunikációt igényelnek a tanárok között, késıbbiekben a diákok valamint tanár és diák között is. A kezdeti egyeztetéseken túl a tanár és a diák együtt dolgozik, aminek eredményét közösen értékelhetik, hivatalos honlapon angol nyelven, egymás között esetleg magyarul. Hihetetlen élményt jelent a tanulóknak, amikor saját erıfeszítéseik termékét felnıttek által menedzselt honlapokon látják viszont! Fenti meggondolások és tapasztalatok alapján iskolánk évek óta részt vesz különbözı nemzetközi online projektekben.

4 ENO Faültetés Napja 1. kép: Faültetés napja Az ENO (Environment Online-Online Környezetvédelem) internetes, környezetvédelemmel foglalkozó kampány. Több, mint 100 ország több ezer iskolája tagja, köztük a mi iskolánk is. A Faültetés Napja (Tree Planting Day) kezdeményezés keretében minden vállalkozó iskola fát ültetett egy bizonyos napon, lehetıség szerint délben. Az eseményrıl fényképek készültek, amelyek megjelentek az oldalon, a beküldött (angol nyelvő) kísérıszöveggel. Elızményként angol nyelvő anyagokat olvastunk a témához illeszkedıen, illetve megbeszéltük a kérdés fontosságát. 2. kép: Faültetés a középiskolában

5 Magán a faültetésen nem csak angolt tanuló diákok vettek részt, de ık voltak azok, akik az információ birtokában voltak, hiszen, bár német nyelvő tájékoztató is olvasható a honlapon, az egész angol nyelvő, egyébként finn kezdeményezés, rengeteg kapcsolódó témájú honlappal, ismeretterjesztı anyaggal. Vízminıség Világnapja 3. kép: Vízminıség világnapja A honlap a víz minıségénak fontosságára hívja fel a figyelmet. Nemzetközi oktatási és azon túlmutató projekt, ami a víz védelmére buzdít a környezettudatosság jegyében. Elızetes egyezetetések után ( ) angliából kapott iskolánk eszközöket, amelyek segítségével könnyen és hatékonyan mérhettük a Balaton vizének minıségét (PH érték, oldott oxigéntartalom, zavarosság, vízhımérséklet). 4. kép: Vízminıségmérés Minthogy tanulók száma szerint kaptuk a mérıeszközöket, a gyerekek saját maguk végezhették a méréseket, amelyeket aztán a honlapon publikáltunk is (iskolánkban környezetvédelmi szakmacsoport mőködik). A honlap rövid elemzést is nyújt a bevitt adatokról, ami aztán további (szakmai) megbeszélésekre is alapot ad.

6 5. kép Csoportmunka Tanulóink örömmel vettek részt a méréseken, és minthogy ez szakmai gyakorlatuk részét képezte, többféle szempontból is motivációs erıvel bírt. Legfontosabbként azt emelném ki, hogy itt 3 szaktanár (valamint a tanulók) együttmőködédérıl volt szó helyi szinten, ebbıl ketten szakmai tantárgyakat tanítanak, egy pedig angol nyelvet, tehát az angol nyelvet mint eszközt használták arra, hogy adataikat szélesebb, nemzetközi szinten is összehasonlíthassák, értelmezhessék. Láthatták továbbá azt is, hogy egy ilyen együttmőködés folyamatos kapcsolattartást, odafigyelést igényel, bizony már nyár elején el kellett kezdeni az egyeztetéseket, regisztrációkat stb ahhoz, hogy azok az eszközök idıben megérkezzenek, valamint az adatokat is fel kell tölteni ahhoz, hogy a projekt értelmes és autentikus legyen. Értékelés A tanulók 1 hónapon keresztül, szeptember 18-tól kezdıdıen mérték a Balaton vízminıségét, illetve annak változásait. Szakmai ismereteik kétségtelen bıvülése mellett mindezt az angol nyelvhez kötıdıen tették, a használati utasítástól kezdve a honlap anyagaiig minden csak angolul érhetı el [4]. (Természetesen maga a mérés, minthogy nem csak angolt tanulók vettek részt benne, magyar nyelven folyt, itt azonban ismét kiemelném, hogy az angolul tudók jelentıs elınyben voltak a németesekkel szemben, hiszen a mérıeszközökhöz mellékelt ismertetık angol nyelvőek voltak.). A kapott eredményeket angol nyelven is értelmezzük és értékeljük, valamint kapcsolódó kérdéseket is megvitatjuk, ezzel az idegennyelv-használatot szakmán belül is erısítve. Az internetes anyagokat bárhol, bármikor elérhetik, megnézhetik.

7 Összegzés Az említett két projekt tapasztalatait összegezve elmondhatjuk, hogy az új technológiákat bevonva a tanulási-tanítási folyamatba a tanulók számára olyan helyzeteket teremthetünk, amelyekben a tanulás környezete a hagyományos elsajátítási folyamatokéra hasonlít-a tanuló látja a példát maga elıtt, különbözı szakterületek közösen jelentenek kihívást, cselekvés alapján, iskolai környezetbıl kiszakadva tanulhat [5] [6]. Tisztában vannak azzal, mennyi elızetes munkát igényel egy ilyen részvétel, s azzal is, hogy az idegen nyelv tudása itt már természetes dolog, elengedhetetlen eszköz-ha valaki nem tudja, kimarad belıle. Kiemelten fontos tényezı, hogy erıfeszítéseik eredménye látható, angol nyelven olvasható, akár otthon is böngészhetı, saját kedvükre. Tapasztalatom szerint azok a csoportok, akik ilyen projektekben már részt vettek, türelmesebben állnak magához a nyelvtanuláshoz, mint folyamathoz. Úgy gondolom, ha egy középiskolás csoport év elején azzal a kérdéssel fordul nyelvtanárához, abban az évben milyen programban veszünk részt, már meg van nyerve a nyelvtanulás számára.

8 Irodalomjegyzék [1] Navracsics Judit (1998): A kétnyelvő gyermek, Corvina Kiadó Budapest 54 old..isbn [2] Busznyák, J. - Magyar, M. -Nagy, S. - Berke, J. (2006): Eszköz és cél összefonódása a multimédia oktatásban Egy kísérlet tapasztalatai és tanulságai, Journal of Applied Multimedia ( )2006. I. / 1. sz., 16-27old. ISSN [3] I. Kecskés and F. Papp (1985): Computer Assisted Language Learning, Kossuth University, Debrecen [4] Lengyel Zs. Navracsics J. (1998): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok Veszorémi Egyetem, Veszprém old. ISSN [5] Dr. Berke J. Dr. Magyar M. Busznyák J. Nagy S. (2005):Kreatív Mőhely, Elektronikus Tananyaggyőjtemény v. 2.0, Keszthely ISBN X [6] Busznyákné Kovács M. (2008): Tartalomalapú nyelvtanulás virtuális környezet, Journal of Applied Multimedia ( ) III. / 1. sz., 19-24old. ISSN Webliográfia ENO Faültetés Napja hivatalos honlapja Vízminıség Világnapja projekt hivatalos honlapja

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Bevezetés KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Möglichkeiten vom Einsatz von E-Learning-Techniken im Fremdsprachenunterricht Diese Arbeit gliedert sich

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek 1. Tudásépítés Minden tudás és ámulat (ami a tudás magja) magában is gyönyörűség. - Francis Bacon Kérdés: milyen mértékben ösztönözte a feladat

Részletesebben

I. CÉLKITŐZÉS, A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA A vizsgálat alapgondolatai

I. CÉLKITŐZÉS, A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA A vizsgálat alapgondolatai I. CÉLKITŐZÉS, A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA A vizsgálat alapgondolatai Az utóbbi években országos és kisebb fórumokon is sok szó esett a felnıttoktatásról. Ezen oktatási forma mellett legújabb érvként a fejlett

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben

Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben Mit nyerünk az elektronikus kommunikációs eszközök használatával a hagyományos konzultációs alkalmakhoz képest? Nincsenek térbeli és időbeli korlátok,

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM. Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12)

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM. Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12) NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12) A martonvásári Művészeti Iskola igazgatójával, Nemes Józseffel és helyettesével

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Magyar. 2015. május 7. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga. Név: Osztály/Évfolyam:

Magyar. 2015. május 7. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga. Név: Osztály/Évfolyam: Név: Osztály/Évfolyam: Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga 2015. május 7. Magyar Útmutató a feladatok megoldásához Tisztelt Vizsgázó! Az írásbeli vizsgán

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben