2. A szabályzat területi, személyi hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A szabályzat területi, személyi hatálya"

Átírás

1 Az Óbudai Nagy László Általános Iskola gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 4/B. (1) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott feladatok szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggő eljárásrendet rögzíti. 1. Fogalmak meghatározása Gyakornok: az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése. Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakör: a gyakornoki idő kikötése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a pályakezdő megismeri a munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez. Kezdő szakasz: a gyakornoki program első szakasza, mely kb. az első év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok megfontolt, általában racionális, de rugalmatlan. Ez a szakasz elsősorban a gyakorlatszerzés szintje, amikor a valós gyakorlatszerzés sokkal fontosabb, mint a verbális információ. Az elméleti tudás vezérli elsődlegesen a gyakornokot. Haladó szakasz: a gyakornoki program második szakasza, mely kb. a második év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok már képes mindent megfigyelni, nem vész el a részletekben. Ez a szakasz az eseti tudás szintje, mely személy és kontextus függő. A tapasztalat befolyásolja a viselkedést. Befejező szakasz: a gyakornoki program harmadik szakasza, mely kb. a harmadik év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok képes már arra, hogy racionálisan, tudatosan kiválassza, hogy mit fog tenni, prioritásokat határoz meg, képes a tanulási-tanítási folyamat ésszerű irányítására. Szakmai segítő: az intézményvezető által kijelölt pedagógus (pedagógusok), aki rendelkezik legalább tíz éves gyakorlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, szakterületének kiváló képviselője. Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a pedagógus munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya

2 Jelen szabályzat az Óbudai Nagy László Általános Iskola (1035 Váradi utca 15/B, Tel: , ; Tel/fax: ; E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, a három évet meghaladó időtartalmú szakmai gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezető által szakmai segítői feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira. 3. A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat január elsejétől visszavonásig hatályos. 4. A szabályzat módosítása A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 5. A szabályzat célja A szabályzat c&eac ute;lja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást. 6. A gyakornok felkészítésének szakaszai A gyakornoki időt a Kinevezésben kell kikötni. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba sorolt közalkalmazott esetén két év, az F-H fizetési osztályba sorolt közalkalmazott esetén három év. A gyakornok felkészítésének lehetséges szakaszolása. Időszak Szakasz megnevezése Elvárás 0-1 év kezdő Ø Csak minimális készséget lehet elvárni a tanítás terén

3 Ø Szabályok követése 1-2 év haladó Ø Szabályok követése Ø Kontextusok felismerése, rendszerezése <! [if! supportlist= s] >Ø <! [endif] >Gyakorlati tudás megalapozás= a 2-3 &eacu= te;v be= fejező szakasz <! [if! supportlis= ts] >Ø <! [endif] >Tudatosság <! [if! supportlis= ts] >Ø <! [endif] >Tervszerűség <! [if! supportlis= ts] >Ø <! [endif] >Prioritások felállítása

4 <! [if! supportlis= ts] >Ø <! [endif] >Gyakorlati tudás A további fejlődési szakaszok már túlmutatnak a gyakornoki időn. (jártas szint, szakértő szint) 6.1 Általános követelmények a kezdő szakaszban A gyakornok ismerje meg:<= /p> A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt, különösen a)&n= bsp; <![endif]>általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai), b)&n= bsp; c)&n= bsp; d)&n= bsp; e)&n= bsp; f)&n= bsp; g)&n= bsp; h)&n= bsp; <![endif]>a gyermek, a tanuló és a szül= 37; jogai és kötelességei, <![endif]>a pedagógus jogai és kötelességei, <![endif]>a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgoz= ik, <![endif]>a működés általános szabályai, <![endif]>a működés rendje, <![endif]>a szakmai munkaközösség, <![endif]>a tanulók közösségei, a diákönkormányzat. i)&n= bsp; <![endif]>a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet, különö= sen j)&n= bsp; k)&n= bsp; l)&n= bsp; <![endif]>a működés rendje, <![endif]>a nevelőtestület, <![endif]>a szakmai munkaközösség, m)&n= bsp; <![endif]>a diákönkormányzat,

5 n)&n= bsp; o)&n= bsp; <![endif]>2. számú melléklet, <![endif]>4. számú melléklet. &n= bsp; Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen <![if!supportlists= ]>a)&n= bsp; <![endif]>az intézmény küldetését, jövőképét b)&n= bsp; az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljai= t, feladatait, eszközeit, eljárásait,<= /a> c)&n= bsp; a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, d)&n= bsp; feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos e)&n= bsp; a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, f)&n= bsp; a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, g)&n= bsp; az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint a= zok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, h)&n= bsp; az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv

6 ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, i)&n= bsp; az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, j)&n= bsp; az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, k)&n= bsp; a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, formáját, l) = moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. Az intézmény egészségnevelési, környezeti nevelési programját. Az intézmény minőségirányít&aacut= e;si programját, különösen: a)&n= bsp; folyamatát,= az intézmény működésének b)&n= bsp; ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, c)&n= bsp; az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

7 teljesítményértékelésének szempontjait és értékelés rendjét, d)&n= bsp; a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. &n= bsp; Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján, különösen a)&n= bsp; a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőkne= k a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b)&n= bsp; a pedagógiai munka bels!= 7; ellenőrzés rendjét, c)&n= bsp; a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,= d)&n= bsp; a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamin= t az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, e)&n= bsp; az ünnepélyek, megemlékezések

8 rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,) f)&n= bsp; az intézményi védő, óvó előírásokat,<= /span> g)&n= bsp; a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket, h)&n= bsp; a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, i)&n= bsp; a diákönkormány= zati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek= et (helyiségek, berendezések használata, költs&eacut= e;gvetési támogatás biztosítása), j)&n= bsp; rendjét. az iskolai könyvtár működési <![if!supportlists= ]> <![endif]>az intézmény házirendjét, különösen a)&n= bsp; tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani, b)&n= bsp; c)&n= bsp; tanulói munkarendet,= a tanórai és tanórán kívüli

9 foglalkozások rendjé= t, d)&n= bsp; az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolá= hoz tartozó területek használatának rendjét, e) az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást f)&n= bsp; a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket, g)&n= bsp; a tanulók vélem&eacu= te;nynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, h)&n= bsp; formáit,= a tanulók jutalmazásának elveit és i)&n= bsp; a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, j)&n= bsp; a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket. Az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit. Az intézményi képvisele= ti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit Az intézmény éves munkatervét.

10 A tanügy-igazgatási dokumentumok= at, ezek alkalmazásának módját. A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat. Az intézmény gyakornoki szabályzatát. 6.2 Általános követelmények a haladó szakaszban A gyakornok ismerje meg:<= /p> A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt, különösen <![if!supportlists= ]>a)&n= bsp; Kormány szabályozási feladatai, <![if!supportlists= ]>b)&n= bsp; <![if!supportlists= ]>c)&n= bsp; <![endif]>az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a <![endif]>a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal, <![endif]>a közoktatás országos mérési feladatai, <![if!supportlists= ]>d)&n= bsp; <![endif]>a fenntartói irányítás,= a fenntartói minőségirányítási progra= m, az intézménnyel szemben támasztott elvárások, <![if!supportlists= ]>e)&n= bsp; <![endif]>a közoktatási intézmény ellenőrzése. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet kapcsolódó szakaszait, különösen a)&n= bsp; b)&n= bsp; c)&n= bsp; d)&n= bsp; <![endif]>a közalkalmazotti jogviszony létes&iacu= te;tése, módosítása, megszüntetése, <![endif]>fegyelmi felelősség, <![endif]>munkaidő, pihenőidő, <![endif]>a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere. Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen a)&n= bsp; a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, b)&n= bsp; a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot,

11 c)&n= bsp; a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, d)&n= bsp; a szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, e)&n= bsp; az intézményi bels&#= 337; vizsgák rendjét, középiskola esetén az állami vizsgák rendjét, Az intézmény panaszkezelési eljárását. 6.3 A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a kezdő szakaszban A gyakornok ismerje meg:<= /p> &n= bsp; Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül például: a)&n= bsp; nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot, b)&n= bsp; nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyago= t,

12 c)&n= bsp; a nemzeti, etnikai kisebbsé= ghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot, d)&n= bsp; szakközépiskola &eacut= e;s szakiskola esetén a szakmai programot, e) ok= tatásszervezés gyakorlati feladatait, f) az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, g) &#= 8230; h) &#= 8230; (az intézmény profiljának megfelelő specifikációk) = 6.4 A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a haladó szakaszban <![if!supportlists= ]> <![endif]>a gyakornok mélyítse el ismereteit: A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés) A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés) Tehetséggondoz&aac= ute;s területén Hátránykomp= enzálás területén Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén <![if!supportlists= ]> <![endif]>a gyakornok fejlessze képesség= eit: Szociális tanul&aa= cute;s Az önáll&oacu= te; tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás) Kommunikáció= ; a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal

13 Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése Időgazdálkod&= aacute;s, tervezés, tudatosság 7. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai<= /h1> A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező órája a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott. A gyakornok a kötele= ző órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyé= ;b ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat.= A kötelező &oac= ute;ra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal.<= /p> Óralátogat&= aacute;s: legalább heti egy óra. (az

14 azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa tanított osztályokban más órán, a szakmai segítő órájá= n, tanórán kívüli foglakozáson) Az óralátog= atást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal) Konzultáció: legalább heti két óra. (szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, vezetővel, szakmai munkaközösség-vezetővel) Az óralátogatást a gyakornok a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvev= 37;k aláírásával nyilvántartás k&eacut= e;szül. Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi. A gyakornok és a s= zakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján azonos időben fejezzék be a tanítás= t, ily módon legyen lehetőség a konzultáció megtartására. (ha megszervezhető a kötelező óra a hét négy napjára kerüljön elosz= tásra, így egy nap maradhatna az óralátogatásra, konzultációra)

15 8=. A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei Időszak Szakasz megnevezése Tapasztalatszerzés módszere Számonkérés módszere 0-1 <! [endif] >év ke= zdő szakasz Ór= alátogatás Ór= amegbeszélés Konzult&a= acute;ció a szakmai segítővel Konzult&a= acute;ció egyéb pedagógussal Konzult&a= acute;ció az igazgatóval Konzult&a= acute;ció a szakmai munkaközösség - vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbe= szélő csoport Egy&eacut= e;ni tanmenet elkészítése Ór= avázlat készítése Szül= ői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján)

16 munkájában részvétel Coaching<= /p> Tan&eacut= e;v eleji szülői értekezlet látogatása &nbs= p; 1-2 &eacu= te;v ha= ladó szakasz Ór= alátogatás Ór= amegbeszélés Konzult&a= acute;ció a szakmai segítővel Konzult&a= acute;ció egyéb pedagógussal Konzult&a= acute;ció az igazgatóval Konzult&a= acute;ció a szakmai munkaközösség - vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbe= szélő csoport munkájában Egy munkaközösségi értekezlet egy részé= nek megtartása (szakmai téma) Egy munkaközösségi program megszervezése (pl. iskolai tanulmányi verseny) Egy&eacut= e;ni fejlesztési terv készítése Tanul&oac= ute;k, osztályok között kialakult külső beavatkozást igénylő - konfliktus megoldásnak tervezése, intézkedési

17 részvétel Coaching<= /p> Csal&aacu= te;dlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel= Tan&eacut= e;v végi értékelő szülői értekezlet látogatása &nbs= p; terv készítése Tan&eacut= e;v végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint 2-3 &eacu= te;v be= fejező szakasz Ór= alátogatás Ór= amegbeszélés Konzult&a= acute;ció a szakmai segítővel Konzult&a= acute;ció egyéb pedagógussal Konzult&a= acute;ció az igazgatóval Konzult&a= acute;ció a szakmai munkaközösség - vezetővel Bemutat&o= acute; óra tartása Az &aacut= e;ltala tanított osztályok egyikében a szülői értekezlet egy részének megtartása (pl. szakm= ai téma, szervezés) Az intézmény éves munkatervében meghatáro= zott nevelési

18 Team munkában részvétel Esetmegbe= szélő csoport munkájában részvétel Coaching<= /p> &nbs= p; értekezlet egy részének megtartása (szakmai témában) Az intézmény éves munkatervében meghatáro= zott int&eacut= e;zményi szintű program megszervezése (pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, hét, diákönkormányzati program, diákközgyűlés) Helyzet&e= acute;rtékelés, feladatkitűzés elkészítése az osztályfőnökkel együttműködve tanév elején az általa kiválasztott osztályban Tan&eacut= e;v végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok

19 szerint Fentieken túl természetesen alkalmazhatók az intézm&eacut= e;ny által fontosnak tartott egyéb számonkéré= si módok is. (pl. beszámoltatás, teszt stb.) 9. A szakmai segítő kijelölése, feladata A szakmai segít= 37;t (segítőket) az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz = éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban= az esetben rendelhető el a szakmai segítő számá= ra, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás b= etegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A szakmai segít= 37; munkaköri leírásában jelölni kell a há= ;rom évre szóló szakmai segítői feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel t= örténhet) A szakmai segít= 37;t feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra

20 számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. Fentieken túl az intézmény eseti bérmegtakarításán= ak függvényében tanév végén céljutalomban részesíthető, melynek minimá= lis összege egy havi alapilletménye. Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. A szakmai segít= 37; feladata különösen: <![if!supportlists= ]> <![endif]>elkészíti a gyakornoki program= ot a gyakornokkal egyeztetve <![if!supportlists= ]> <![endif]>az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot <![if!supportlists= ]> segíti a gyakornokot <![endif]>felkészíti, <![if!supportlists= ]>a)&n= bsp; <![endif]>az általános követelménye= kben meghatározott

21 jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése. <![if!supportlists= ]>b)&n= bsp; <![endif]>az intézmény nevelési programj= ában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására. <![if!supportlists= ]>c)&n= bsp; <![endif]>a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztás&aa= cute;ra. <![if!supportlists= ]>d)&n= bsp; <![endif]>a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, órav&aacu= te;zlat készítése, módszerek átadása. <![if!supportlists= ]>e)&n= bsp; <![endif]>a gyakornoki szabályzatban meghatároz= ott feladatok ellátására (részt vesz a nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése (kirándulás, ünnepségek), az

22 adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése. <![if!supportlists= ]> <![endif]>szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráit <![if!supportlists= ]> <![endif] > Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. <![if!supportlists= ]> <![endif]>segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráci&oacu= te; elvégzésében, folyamatos ellenőrzi a teljesítését <![if!supportlists= ]> <![endif]>évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az új pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a gyakornok minősítését. <![if!supportlists= ]> <![endif]>az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében. <![if!supportlists= ]> <![endif]>értékelését

23 mind= en esetben összeveti a gyakornok önértékelés&ea= cute;vel, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat. 10. A gyakornok értékelése, minősítése A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minőségirányítási programjában rögzített pedagógus értékelési-rendszer képezi. A gyakornok értékelése során kiemelten jelenik meg a végzett munka minőségének értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés.<= /p> 10.1 A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai a tudás használata, széleskörű pedagógiai tartalmi tudás, probléma megoldási stratégiák, a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, &n= bsp; improvizációs készség,= döntéshozatal, célok meghatározása,

24 tantermi hangulat, a tantermi események észlelése, képess&eacu= te;g a tanulóktól érkező jelzések megértésére érzékenység a kontextus iránt, <= /span> a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, a feltevések gyakori ellenőrzése,<= /p> tisztelet a tanulók iránt, a tanítás iránti elkötelezettség, együttműködés= a nevelőtestületi közösséggel. = = 10.= 2 A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje A gyakornoki id= 37; első két évében fejlesztési cél&uac= ute; értékelés folyik. Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, motiváció, szakmai fejlesztés, támogatás=. A gyakornok fejlesztő értékelést minden tanév végén a szakmai segítő készíti el. = Az értékelésbe

25 bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő egy&eacu= te;b kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok á= ltal készített önértékelést. = Az értékelő megbeszélés lépései= : A gyakornok önértékelése A szakmai segítő értékelése Az eltérő vélemények megbeszélése<= /li> A problémák feltárása, megbeszélése<= /li> A következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása<= /o:p> A résztvevők feladatainak meghatározása Az értékelő lap kitöltése, aláírása= Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakornok vesz részt. Az értékelő lapot a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget ke= ll adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon rögzítse. Az ért&eacut= e;kelő lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai segítő őrzi a gyakornoki idő leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti. A gyakornoki id= 37; lejártának hónapjában a gyakornokot minősíteni kell. A minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt

26 minősítés adható. A közalkalmaz= otti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűni= k, ha a gyakornok nem megfelelt minősítést ka= p. A jogviszony megszűnésének határidejét a jogszabály rögzíti. <= /span> A gyakornok minősítésről az intézmény vezet&#= 337;je dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a közvetlen felettes véleményé= ;t, javaslatát, valamint a szakmai segítő (amennyiben nem azonos a közvetl= en felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megá= llapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. A minősítést értékelő megbeszélés előzi meg. A értékelő megbeszélésen a szakmai segítő, a gyakornok &eacu= te;s az intézményvezető vesz részt. = A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései. A gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről A gyakornok tájékoztatása a minősítés ered= ményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségről<= o:p>

27 A gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is A szakmai segítő összegző értékelése A vezető értékelése Az eltérő vélemények megbeszélése<= /li> A minősítő lap kitöltése, aláírása= <= /span> A minősítő lapon a minősítést nem megfele= lt minősítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerűnek kell lenni. A minősítő lapot = az intézményvezető, a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. <= /span> 11. Záró rendelkezések A gyakornoki szabá= lyzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. A gyakornoki szabá= lyzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.

28 A gyakornoki szabá= lyzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra ke= ll hozni, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 12. Záradék A gyakornoki szabályzatot a nevelőtest&uum= l;let november (hónap) 15. (nap) nevelőtestületi ülésén véleményezte. Dátum: Budapest november 15. = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp;aláírás

29 A szabályzat mellékletét képezi számú melléklet: Értékelő lap <li class=3

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben