Add meg a módját az étkezésnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Add meg a módját az étkezésnek"

Átírás

1 A családon belüli befolyásolás a környezettudatosságra való nevelésben, azaz, hogy a családoknál hogyan alakul ki a környezeti nevelés, a környezettudatosság. Ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni magadon. Ez segít megváltoztatni a családodat, a barátaidat, aztán így kell folytatni egyre nagyobb és nagyobb körben. / Dalai láma/ A fenntartható fejlődés elismeri, és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. Az emberek közötti harmóniát legjobban a békesség, szeretet, egymás tisztelete, megbecsülése, segítése fejezi ki. Mostanában különösen hiányában vagyunk ezeknek az értékeknek. Az anyagiak megszerzése kerül előtérbe, az emberek versengenek a javak megszerzéséért. A versenynek kevés a győztese, és sok a vesztese van. A társadalom két rétegre, szegényekre és gazdagokra, tehetősekre és hátrányos helyzetűekre, informáltakra és tudattalanokra szakad szét egyre nagyobb mértékben. A minél nagyobb a szakadék, annál nagyobb a társadalmon belüli, a társadalmak közötti feszültség, aminek hatására a harmonikus együttélés esélyei is egyre rosszabbak. Fontos lenne, hogy az ember a természetes környezetéből csak annyit vegyen el, ami az életéhez szükséges, hiszen így tudjuk biztosítani annak tartamos, jövőben is lehetséges használatát utódaink számára. Sajnos mégsem e szerint cselekszünk, ezért is van sürgető szükség a szemléletformálásra, az ismeretek átadására és a tevékeny részvétel megszervezésére. A család lelki, morális (kötődés, szeretet, tartás), szellemi (hagyomány, szokások, kultúra, transzcendens gondolkodás) és fizikai környezetet (háztartás, otthon) nyújt ahhoz, hogy az ember teste, lelke, szelleme rövid és hosszú távon megújuljon. Szerepe az értékrend és a szokások, az életvitel szempontjából alapvető. A családban tapasztalt

2 viselkedési, fogyasztási, életvezetési szokások alapvetően meghatározzák az ott nevelkedő gyermekek környezeti érzékenységét. Indokolt tehát a nevelés, benne a környezeti nevelés egyik legfontosabb területének a családi életet és életmódot tekinteni. A családi élet és a nevelés alapja a szeretet. A szeretet, akár a napfény, besugároz az életbe, amitől íze lesz annak. A gyermekkor íze az anyatej, a ringatás, a mese, az ének, a játék. A kamaszkoré, a lázadás, a felnőttkor íze, hogy van hova hazatalálni. A család értékek mentén nevel. A legfőbb érték az élet, az egészség, az erkölcs, a tisztesség, az akarat szabadsága, mely nem sérti mások szabadságát. Nélkülözhetetlen a közösségi lét, a tisztelet, a természet és állat szeretet, a tudatos környezettudatos gondolkodás és cselekvés, az egyszerű, takarékos életvitel, és még sorolhatnánk. A családi nevelésnek meg kell céloznia az önállóságra, a rendszerességre, a családi életre, az önmagunkért és másokért felelős (környezeti-természeti etikus) döntéshozatalra nevelést. A hagyományos szerepkörben az apa a családban a pénzkereső, gyakran a döntésekben meghatározó valamint a fizikai kivitelezésben. A technikai újításokat, a kétkezi, erős fizikai munkát igénylő környezettudatos magatartásformákat viheti be a családba. A javítás-továbbhasználás is általában az ő hozzáállásán múlik, valamint általában inkább ő határozza meg a családi élet helyszíneit, lakóhely és lakás típusa, szabadidő eltöltésének típusa és helyszíne. Az anyától egy indián mondás szerint csak enni tanul meg a gyerek. Valóban rajta áll, hogy milyen táplálkozási, egészségvédelmi szokások alakulnak ki a családban. Ennél azonban jóval több is, a környezettudatos háztartásvezetés, a családtagok életmódja, napi ritmusa, valamint a család lelki békéje is. Az új kihívások idején, így most is, a család megtartó ereje többnyire az anya, aki érzékenysége okán előbb ébred rá, ha valami baj van, keresi a kiutat, önmagát is fejleszti, ezzel a család többi tagjára is közvetve vagy közvetetten hatást gyakorol. Apa és anya, a kettejük kialakította életmódot veszik át öntudatlanul példaként a gyermekek. A nevelésben a példamutatás a legfontosabb. Nem a szavak, hanem a tettek a döntőek. A családhoz tartozó nagyszülők, rokonok is formálják a szűkebb család tagjait, pozitív vagy negatív mintákat hozva. A család a generációk közötti ismeretátadás legfontosabb helyszíne és közössége. Ki és hogyan befolyásolja ennek a folyamatnak a kialakulását, valamint, hogy tanulhatóak-e ezek az attitődök, szokások. Napjainkban egyre fontosabbá válik a környezetvédelem, a környezettudatosság, hiszen nagyban alakítói vagyunk Földünk jövőjének, s a folyamatosan rombolást mutató tendenciákat kisebb odafigyeléssel is meg tudnánk változtatni. Mindennapos döntéseinkkel is befolyásoljuk bolygónk sorsát, nem is gondolnánk, hogy mennyit jelent, ha égve hagyjuk a villanyt, vagy ha beülünk az autóba. Milyen esemény vagy élmény alakítja ki a környezettudatosságot, s azt, hogy a szülők ennek megfelelően neveljék gyermekeiket, s ők tovább viszik-e majd a megtanult eszméket. A krízis ad lehetőséget is a környezettudatos gondolkodás és magatartás felé lépésben. Felébreszt. Megmozdíthatja a cselekvés irányába az esetleg hezitálókat. Anyagi érdekek mentén takarékosabb életvitelre, energiahordozók és természeti erőforrások gazdaságosabb használatára szorít. Ráirányíthatja a figyelmet az összefogás erejére, a család önértékére. Az együvé tartozás és egymásrautaltság, az egymás segítése mind a szűkebb, mind a tágabb családi körben fontosabbá válik. Miért gondolkodik környezetbarát módon egy gyermek? Mert otthon látja, vagy, mert megtanulta, hogy például az újrahasznosítással nyersanyagot spórolhatunk, csökkenthetjük a hulladék mennyiségét stb. Értelmi vagy érzelmi megfontolások dominálnak környezeti attitűdjeinkben? Hogyan alakul, alakítható ki a természet-közeli, természetbarát, környezettudatos értékrend és annak átadása? A fenntarthatóság pedagógiájának egyik legfontosabb célja, hogy aktív, környezetükről felelősen gondolkodni és cselekedni képes egyént neveljen. Mindehhez elengedhetetlen a személyes megtapasztalás, annak meg- és átélése, hogy az egyénnek milyen lehetőségei vannak a dolgok

3 megváltoztatásában. Amikor egy gyermek megtapasztalhatja, hogyan tud tenni, változtatni a fennálló renden, felbecsülhetetlen ajándékot kap: bizalmat, hitet és reményt, hogy a környezete megőrzésével életteret és újabb lehetőséget kap. Amennyiben a nevelés a társadalmi szerepvállalásra is fel tud készíteni, a társadalom, a további generációk számára is biztosítékkal szolgál. Kizárólag csak így valósulhat meg a fenntarthatóság pedagógiai gondolata: a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv. Elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen manapság egyre többet hallhatunk környezeti katasztrófákról, s sokan nem is gondolnák, hogy mi magunk vagyunk a probléma okozói. A környezetvédelem, a környezet szeretete természetes dolog, az kell, hogy legyen minden ember számára. Sajnos a média rosszul kommunikálja a környezeti problémákat, a globális problémákat hozzák előtérbe, s így a saját országunk problémái szinte elvesznek. Sajnos nem jut kellő információ az emberekhez, így nem is tudják, hogy mit kellene, vagy mit nem szabadna tenniük a hétköznapok során. A megoldást abban lenne, ha megfelelő segítséggel az állam, a kormány is beavatkozik. Elengedhetetlen, hogy törvényi módon szabályozzák a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket, hiszen másként képtelenség rávenni az emberek nagy részét arra, hogy figyeljen környezetére. Az oktatás átszervezése kapcsán hasznos lépés lenne, ha már egészen kis korban megismertetnék a gyerekeket a környezetvédelem fontosságával, s akár az óvodában játékos programok keretében közelebb hoznák a természetet azok a gyerekek számára is, akik amúgy nem jutnak elég környezet-közeli élményhez. Vannak olyan szülők, akik érdeklődnek a világ dolgai iránt, felelősen gondolkodnak és cselekszenek Földünk iránt, s gyermekeiket is így nevelik. Ami gyermekként még csak berögzült, megtanult napirendi pontok, később tudatos lesz, s a családi mintát tovább alkalmazzák. Természetesen ez sajnos nem minden esetben történik így, s sőt ez ma még Magyarországon csak a családok kis százalékára igaz. A jó körülmények között élő, tanult emberek saját érdeklődésük kapcsán utánajárnak az információknak, így tudják a környezetet károsító tevékenységeket leredukálni, s kellő információval tudatosan élni. A környezeti nevelés és a fenntartható fogyasztáshoz való út legfontosabb pontja tehát az információ. A családoknál azt tapasztalható, hogy a gyerekeket nem vonják be a mindennapi döntésekbe a szülők, nem kezelik egyenrangúan. Klasszikus család modelleknél beszélhetünk, ahol a háztartást az anya vezeti, a vásárlás során termékeket is ő választja ki. A fiatalok vásárlási szokásai, miután otthonról elköltöznek a környezettudatosság szempontjából változik-e, vagy tovább viszik különálló életükbe az otthon már jól bevált szokásokat. Azért egyre inkább központi szerepet kap a környezeti nevelés, a fenntartható fogyasztás szelleme, de az emberek többségéhez még nem jut el kellő információ a témával kapcsolatban. A szemléletformálás hosszú távon közösségi kapcsolatokkal és preventív jellegű tevékenység ajánlatokkal változtatható meg. Hatóterületei: a családi nevelés; az intézményes nevelés; az oktatás-képzés területei; formális kommunikációs csatornák (média, központi tájékoztatás, rendezvények); valamint a kommunikáció informális csatornái Kiemelt területe továbbá: minden olyan nagy rendezvény, közösségeket megmozgató akció, ahol a természet- és környezetvédelem, a fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a környezettudatos életmód felszínre kerülhet. A szülők többnyire elfoglaltak (munka, háztartás, kerti munka), ezért fontos, hogy a kevés rendelkezésre álló szabadidőt tudatosan, hasznosan töltsék, például: kirándulás az erdőben, piknik a mezőn, vadaspark látogatása és egyéb programokkal. Mikor a szülők gyermekükkel kirándulnak és járják a természetet, bizonyságot tesznek a természethez való hozzáállásukról, ismereteikről, hogyan viszonyulnak a

4 növényekhez, állatokhoz. Ennek nagy hatása, befolyása van a gyermek környezettudatának kialakulására. Mivel óvodás korban a szülő példakép a gyermek számára, a szülők cselekedeteit gyermekeik fenntartás nélkül jónak ítélik meg. Ezért az óvodás korú gyermekek szüleinek megszólítása, környezettudatának erősítése, bevonása a környezeti nevelésbe, a környezettel, természettel kapcsolatos ismereteinek bővítése kulcsfontosságú. Ha a gyermekek természet iránti érdeklődését fel akarjuk kelteni, felerősíti a hatást, ha az élményszerzés folyamatába a szülőket is bevonjuk, ezáltal a gyermeknek és a szülőnek közös élménye lesz. A kerti munka, a kirándulás és az állatok tartása feltételezi a szabad levegőn töltött időt, s ennek mennyisége feltételezetten hat az ismeretek bővülésére is. Családi erdő-járó a családi együttes élmény- és ismeret teli együttlét. Célja az, hogy a családok, a szülők irányításával, tevékeny átgondolásával az egy napos kirándulás alatt szülők-gyerekek együtt ismeretben és tudásban gazdagodjanak. Ezt szolgálják a könnyen megszervezhető tevékenységek. A felnőttek érdeklődését lényeges lenne számos érdekes és hasznos programajánlattal felkelteni, mivel az erdő-szocializáció szempontjából hatékonyságot eredményez, ha ők is szívesen töltik idejüket természeti környezetben. Támogatni és szervezni kell különböző akciókat, amin a felnőttek a családjukkal vesznek részt. A cél az kell, hogy legyen, hogy a gyermekek élményből következő lelkesedése átjusson a szülőkre és ez fordítva is legyen igaz. Ebben nem az a döntő kérdés, hogy milyen ismereteik vannak a felnőtteknek az erdőről, hanem az, hogy alapvető készségeket, képességeket szerezzenek meg, s ezt adják át gyermekeiknek is. Napjainkban a kulturális programok reklámja sokkal nagyobb és jelentősebb hatású, mint a természeti programok terjesztése. Ezért törekedni kell a természeti élményszerzés népszerűsítésére, különösen interaktív formák előtérbe helyezésével. Fontos lenne faültetési akciókat szervezni, ahol szükség van a szülők erejére. Fa- örökbefogadás, jelezve, hogy a te fád, gyümölcsöd, melyből szervezett keretek között készíthetsz valamit., A természetvédelem gyakorlati munkái: madárgondozás, mesterséges gólyafészek építés. Észrevétlenül hatással vannak ránk a reklámok, a média, a szórólapok, a tv-ben látott filmek, az erőszak, a manipulációk legkülönfélébb formái (vásárlási akciók, a szomszéd füve zöldebb.., a politika, az etnikai ellentétek szítása). Megoszt és uralkodik felettünk. Egy módon ki lehet kerülni a tv hatása alól. Nem kell bekapcsolni vagy csak minimális időre. A programokat egy kis szervezéssel lehet úgy alakítani, hogy tartalmas és lebilincselő legyen, humor, játék és közösségi együttlét is beleférjen. Gyermekeink otthon is segíthetnek a házimunkában, a ház körül. Benti elfoglaltságként mesét, gyermekdalokat is hallgathatnak. Családi szinten úgy alakíthatjuk életvezetési szokásainkat, hogy megelőzzük a hulladékok keletkezését, illetve hasznosítsuk a meg nem spórolható hulladékokat, külön gyűjtsük a veszélyeset, tovább adjuk a még

5 használhatóakat. Készíthetünk kiskerti komposztálót, ha csak zsebkendőnyi telken is, ahol a szerves anyagok, nyers zöld hulladékok újra humusszá alakulnak. Szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás, felhasználás első lépése. A szelektálás a lakosság aktív közreműködésével valósítható meg, melynek során a hulladékot termelők hulladékukat szétválogatva gyűjtik, tárolják. Tudatos vásárló az, aki tisztában van a termék, megvásárlásával kapcsolatos jogaival, tájékozott a termék minőségével kapcsolatosan, és ismeretei és igényei alapján, nem pedig a reklámok hatására választ terméket. A tudatos vásárlás főbb, mindenki számára megvalósítható elveit a következőkben foglalhatjuk össze: Egyél kevesebb húst és tejterméket, mivel az állattartás jobban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint a közlekedés. A környékedről származó zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert fogyassz, mivel így a helyi gazdaságot támogatod, és a szállítással járó környezetterhelés is csökken. Igyál csapvizet, minden kampány és felszólítás nélkül! Hazánkban a legtöbb helyen tökéletes a víz, ivásra alkalmas. Nem kell csomagolni és kamionnal hosszú kilométereken szállítani. A legtöbb energiát általában az emberek többsége a fűtésre használja. Tehát szigetelj. Ha teheted, ne használj vagy kapcsold ki, vedd lejjebb - a légkondicionálót. Vedd lejjebb a fűtést a megszokottnál 1-2 fokkal, szellőztess sokszor kevés ideig. Kerüld a vegyszereket: válaszd a bio élelmiszert, a friss élelmiszert, a minősített bio-, és natúr kozmetikumokat és tisztítószereket, a vegyszeres kezelés nélküli ruhákat, bútorokat, házakat. Járj a lehető legtöbbet gyalog, biciklivel vagy közösségi közlekedéssel. Nyaralj itthon, fedezd fel környezeted természeti értékeit. Tartós, hosszú élettartamú, javítható tárgyakat vásárolj, és előtte kérdezd meg magadtól: biztos kell ez?, szükségem van rá? Tudom helyettesíteni valamivel? Ha elromlott valamid javíttasd meg, ahelyett, hogy vennél egy újat. Tanuld meg, hogyan hatnak a reklámok, ha teheted, állj ellent. Add meg a módját az étkezésnek

6 Energiatakarékosság azt jelenti, hogy ugyanazt a szolgáltatást, terméket, stb. amire igényeink szerint szükségünk van, kevesebb energia felhasználásával hozzuk létre. Ez azt jelenti, hogy az igényeinkhez tartjuk magunkat, de azt kevesebb energia, vagy fényerő stb. felhasználásával biztosítjuk önmagunk, családunk, intézményünk számára. Ez pontosan, összefoglalva azt jelenti: A rendelkezésünkre álló energiát hatékonyabban használjuk fel. A sok kicsi tényleg sokra megy pozitív és negatív irányban is. Pazarolni és spórolni is sokat lehet éves, de akár havi szinten is, attól függően, hogy közvetve vagy közvetlenül mennyire nagyvonalúan fogyasztjuk a vizet, az áramot, a gázt mennyire zsákmányoljuk ki a Föld energiatartalékait. A szociális ellátás területén is használható ötletek, tennivalók az energiatakarékosság megvalósítására: A világ számos részén alig van víz, s mi az ivóvizet használjuk arra is, amire esővizet is használhatnánk. Az intézmények virágainak öntözésére jó ötlet az esővízgyűjtők beállítása, és a bennük felfogott vízzel való öntözés. Ha teheted, ne folyasd folyamatosan a csapból a vizet, például fogmosás, borotválkozás közben. A kézmosást is végezd gyorsan, ügyelve mennyi vizet hagysz elfolyni. Nem is gondolod, hogy évi kb. 3,5 köbméter vizet tudsz megtakarítani, még az intézmény számlájából is. Otthon is inkább zuhanyozz, persze nem órákig. A hideg vízszükségletedet úgy elégítsd ki, hogy előre palackba teszel vizet és azt hűtöd. Ez megvalósítható akkor is, ha az intézményben több embert kell/szükséges itatnod. Ez több szempontú és környezetbarát megtakarítás, ugyanis a palackot is többször használod fel. Az intézményekben is gyakran isznak vízforralóval készített forró vízzel készült kávét, teát. Jegyezd meg, csak annyi vizet melegíts, - sokszor nem is szükséges forralni, csak 80 C fokig melegíteni amennyire az adott pillanatban szükséged van. Az adandó felújításkor minden vécé olyan víztakarékos öblítési lehetőséget kapjon, ami gombnyomástól függően engedi ki a kevesebb vagy több, szükség szerinti vízmennyiséget. A csöpögő csapot azonnal javíttasd, ha erre nincs mód, fogd fel a csöpögő vizet és használd igény szerint. A ruhákat válogasd össze szennyezettségük szerint. A kevésbé piszkosakat mosd alacsony hőfokon, hiszen tudod: a normál szennyeződéseket a mosás így is eltávolítja. Legyen természetes, hogy csak tele géppel kezded a mosást. Szárító gépet csak sürgős esetben használj. Elektromos berendezések helyett, ahol csak lehet használj manuális, kézi szerszámot. Felesleges az elektromos citromcsavaró 1-2 citrom levének kipréselésére, és a saláta is lecsepeg, csak kis időt várni kell. Természetesen, ha ipari mennyiséget kell előállítanod, tedd azt géppel, de gyorsan. A főzőkonyhában nézd át az edényeket és a főzőlapokat. Megfelelő edényt használj, a különböző főzőlapokon. Forraláskor, melegítéskor használj fedőt. A szagelszívó helyett, ha teheted, nyiss ablakot. A félig kikapcsolt gépek alattomosan pörgetik a villanyórát, tehát felejtsd el a stand-by azaz készenléti állapot üzemmódot. Amit csak lehet használat után húzz ki a konnektorból. Ha teheted, használj energiatakarékos izzót, de természetesen a megfelelőt a megfelelő helyen. A bevásárlásnál is érvényesítsd a zöld-szabályokat: o tarts magadnál vászontáskát, vagy kosarat,

7 o olyan terméket válassz, amelyen kevés a csomagolóanyag és nem érkezett távolról, o a nagyobb tétel sokszor olcsóbb, tartalékolj, gondolkodj előre, o ami messze olcsóbb, mivel érte kell menni, drágább lesz. Vezéreljen az ésszerűség, aminek az előfeltétele az ismeret. Járj utána annak, hogyan lehetsz hatékony. Ha teheted a régi gépeket energiatakarékos A+ vagy A+++ osztályú gépekre cseréld le. A lakosság környezetvédelmi morálját kéne javítani, s bár sokat hallhatunk a különböző környezetvédő kampányokról, tettekben sajnos nem mutatkozik meg kellően. A XXI. század életének sajnos nagy része környezetszennyező. A rengeteg elektromos berendezés, az autó elengedhetetlenné vált már a kisebb szakaszokon is, a sok vegyszer, amit használunk akár takarítás akár a haj- és testápolás során, s a rengeteg műanyag csomagolás használata. Tudatossággal, kellő informáltsággal és akár törvényi szabályozás keretében ezeket csökkenteni, sőt megszüntetni kellene ahhoz, hogy megállítsuk Földünk rongálásának folyamatát. Ebben a felgyorsult világban képtelenek figyelni egymásra az emberek, azonban ha a sok reklámra költött pénz valamilyen formában a környezetvédelemre jutna, nagyban javíthatná az emberek morálját. Alkalmazkodnunk kell ehhez a modern világhoz, azonban azokat az apró tevékenységeket, mellyel segíthetünk a pusztítás megállításában, sőt saját környezetünk védelmében, saját egészségünk megőrzésében, minden embernek, minden családnak véghez kell vinnie. S bár azt hiszik, hogy egy család nem befolyásolja a szennyezést, ez nem igaz, mindannyian hozzájárulunk. Érdekes tapasztalat lenne, ha mindenki tisztában lenne saját ökolábnyomával, s tisztában lenne, mennyire befolyásolja, károsítja a környezetet. Összefoglalva tehát a kellő informáltság segíthet a környezettudatos életmód kialakításában, s ha a gyerekek már kiskorukban megtanulják szeretni, tisztelni környezetüket, akkor elmondhatjuk, mi is tettünk valamit a környezet megóvásáért. A helyzet javítására soha nincs késő. Viszont el kell kezdeni, még ma A föld eleget teremt ahhoz, hogy kielégítse minden ember szükségletét, ám nem minden ember mohóságát. /Mahatma Gandhi/

Awake Fogyasztói kézikönyv

Awake Fogyasztói kézikönyv European Commission Awake Fogyasztói kézikönyv European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Erőforrás-hatékonyság. Döntéseid nagy hatással vannak a Földre. Csatlakozz

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

TÉGY. Egészséges környezet. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges környezet. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája 1. Melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája Miskolc Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc, 2012.

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Csopak, 2014. Az emberi élet telve van örömforrásokkal, amelyeknek mindegyikéből együttesen meríteni - ez adatik

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája rövid összefoglaló Miskolc, 2011. február Bevezetés Jelen anyag egy összefoglaló, amely nem tartalmazza sem a fogalmak magyarázatát, sem a problémák részletes

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:

Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök: RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 a bolygónk jövôjéért A fejlôdés üzenetei Családnév: Keresznév: Osztály: Iskola: Védnökök: Tartalom Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést..... 3. oldal Mint

Részletesebben

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A KIÁLLÍTÁSRÓL ÉS A PROGRAMSOROZATRÓL

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A KIÁLLÍTÁSRÓL ÉS A PROGRAMSOROZATRÓL HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A KIÁLLÍTÁSRÓL ÉS A PROGRAMSOROZATRÓL A szervezők célja a kiállítással és a programsorozattal az, hogy a fenntartható fejlődés ösvényét együtt kutassák fel a látogatókkal. A látogatók

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben