Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport"

Átírás

1 A csodálkozás öröm, mivelhogy fölfedezés. Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport Egészséges életmódra nevelés ERDEI ÓVODA Önálló fejlesztési innováció Készítette: Bránek Judit 1

2 Bevezető: Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass és Föld, hogy élhessünk. (Latin-Amerika) Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságára építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről. (ONEP) Az óvodai környezeti nevelés, alapozó jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában. Az erdei óvoda egy olyan önálló fejlesztési innováció, melynek az előkészítése óvodai környezetben, megvalósítása az óvoda területén kívül, vagy óvodai környezetben zajlik. A projektmódszer a gyerekek komplex fejlesztésének csodálatos eszköze, mely lehetővé teszi az óvodai környezetei nevelés, a tanulás, a tapasztalatszerzés megváltozását. A környezeti nevelés kivonul a csoportszoba falai közül és a természet, a környezet válik a tanulás tárgyává. Az óvodapedagógus ismerője kell, hogy legyen az élő természetnek, ugyanakkor modell értékű kell, hogy legyen a természethez való viszonya. A környezeti nevelés tudományos megalapozottsága csak akkor valósul meg, ha az óvodapedagógus biztos ökológiai, növény-és állattani ismeretekkel, sokoldalú szakmódszertani, pszichológiai és pontos helyismerettel rendelkezik. Ahhoz, hogy az óvodás előtt feltáruljon lakóhelyi környezetének, szülőföldjének számtalan csodája, hogy áthassa a lelkét a táj hangulata, hogy felfedezze, átélje színeit, hangjait, megismerje az ott élő növény-és állatfajok egy részét, hogy olvasni tudja a természetkönyv lapjait, képes legyen felismerni az élő és élettelen, illetve az élő és élő környezeti tényezők közötti kölcsönhatások, jól képzett, a természeti jelenségeire rácsodálkozni képes, a szépre fogékony, környezetének valódi értékeit jól ismerő óvodapedagógus irányítása szükséges. Az óvodapedagógus munkája mellett, az élő környezethez való pozitív viszony kialakításában, az erkölcsi értékek elfogadásában, a család az elsődlegesen meghatározó. Szükséges a szülők ismereteinek kiegészítése, a természethez való pozitív kötödés elősegítése. Szülői értekezleteken beszélgetünk kitűzött témaként a természet-, környezetvédelem fontosságáról, az egyszerű ember mindennapos cselekedeteiről. A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás kialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás, stb ) mint egy gyöngyként fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyerekek környezeti tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulnak. 2

3 Önálló innováció erdei óvoda célja: 3-7 éves gyerekek nevelése természeti környezetben, ahol az óvodapedagógusok irányításával élményszerű, komplex cselekvésen keresztül, felfedező jellegű játékos programokon ismerkedhetnek a természettel, a természetvédelem fontosságával. Olyan cselekvésformák gyakorlása, amelyek segítségével elsajátíthatják az élő természet megfigyelésének különféle módjait, (rovarok szelídítése, növények illata, formája, színe, állatok mozgása, neszek, madárhangok stb). Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, amely lehetővé teszi a természetben mindenre szükség van, nincsenek hasznos és káros élőlények elv elfogadását. Olyan aktivitásra, felelős cselekvésre nevelés, amelyben a legfontosabb elv az élet védelme és tisztelete. A jó erdei óvodára jellemző, hogy csinálás közben lehet tanulni. A cselekvés eredménye pedig a feszültségtől, az érzelmi töltéstől függ, ami kritikus pillanatban lép fel, és a környezeti nevelés eredménye mérhető lesz! Olyan szokások, szokásrendszerek alapozódnak meg, melyek lehetővé teszik az élővilággal való harmonikus együttélést. A tapasztalatok összessége alapján formálódik ki a szemlélet, attitűd, amely igazán működteti a tanultakat. Az erdei óvoda ideális lehetőség a környezeti nevelés szempontjából, mert a példa erejével hat. Hozzásegít azoknak a szokásoknak a kialakításához, amelyek a növények, állatok védelmét, a tiszta kulturált környezet igényét szolgálják. A kirándulások, terepjárások során is fontosnak tartjuk a differenciált, egyéni bánásmódot. Minden gyerek máshonnan indul, máshol tart. A terepmunkánál hagyjuk, hogy a gyerek önmaga fedezze fel a táj jellemző élővilágát / pöszmötölés /.Hagyjuk, hogy mindent észrevegyen, ami a réten, erdőben, vízparton látható. Az óvónő feladata a kíváncsiság ébrentartása, a rácsodálkozás örömében való osztozás. Önálló innováció során alkalmazott módszerek: Megfigyelés A megfigyelés módszerével elsősorban a gyerekek megfigyelő- és gondolkodóképessége fejleszthető. Ezért kezdjük már óvodáskorban az élettelen tárgyak, egyszerű természeti jelenségek, időjárás-elemek, élőlények érzékszervekkel felismerhető tulajdonságainak megfigyeltetését. Elsősorban a helyszíni foglalkozásokon, játékos tevékenységeken már kézi nagyítót és távcsövet is használunk, természetesen gondolkodtató kérdésekkel irányítva a tevékenységet. Leírás A leírás módszerének alkalmazása, a megfigyelt jelenségek rajzos ábrázolása, szóbeli megfogalmazása. A megfigyelés és a leírás módszerének következetes gyakorlásával a gyerek képessé válik elemi összehasonlítások elvégzésére, csoportosításra. Természetesen közben 3

4 gyönyörködik a természet csodáiban, a pocsolyából kiugró békákban, a nyíló virágokban. Az ilyen jellegű pozitív élmények szükségesek a környezetbarát magatartás formálódásához. Kísérletezés A harmadik fontos megismerő módszer a kísérletezés. Az óvónő által beállított kísérletek biztosítják, hiszen a természetben nehezen megfigyelhető, tanulmányozható jelenségek, mint például a rügyfakadás, a növények mozgása, csíráztatás így folyamatosan megfigyelhető. (Természetesen a megfigyelések színtere az a környezet, az óvoda, ahol a gyerekek élnek, és ezt az a tervezésnél figyelembe is vesszük.) Szenzitív játékok Módszerként egyre gyakrabban szerepelnek a szenzitív játékok. Az érzékszervek játék közbeni érzékenyítése a beleélő képességet, az empátiás készséget fejleszti olyan mértékűvé, hogy a természetben lejátszódó folyamatokat a gyerekek átélve, átérezve értik meg. A játékok során felébred a lelkesedésük. Figyelmük az életközösségek, erdő, rét, patak növényeire, állataira irányul, és képesek lesznek élményeiket megosztani másokkal. A vizek világa tanulmányozásának elterjedt módja egy ökológiai játék, a patakvizsgálat, melynek eredményeként megtudhatjuk, hogy ki lakik a patakban. Az ott élő vízi gerinctelenek jelzik az értő ember számára az élővíz tisztaságát. Önálló intézményi innováció során megvalósuló készség és képességfejlesztés: Téri észlelés, téri tájékozódás, téri orientáció fejlesztése Auditívészlelés, megfigyelés, emlékezet, figyelem fejlesztése Verbális készség, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése Motoros képességek, harmonikus, összerendezett mozgás fejlesztése Együttérzés, beleélő és beleérzőképesség, empátia fejlesztése Együttműködés képességének fejlesztése A közösségi érzés, az egymásra figyelés képességének fejlesztése Esztétikai érzék, ízlés fejlesztése Gondolkodás, kreativitás fejlesztése Időkeret: május közepe vagy június eleje A változat 3 nap Sárhida B változat 1 nap Zalaegerszeg Bazita 2 nap Sárhida Hely: Erdő Mező Vízpart Zalaegerszeg-Bazita (ha az anyagi háttér biztosított) Az emlékek feldolgozásához óvodai csoportszoba (kézműves fogalkozások) Ajánlott korosztály: 5-7 éves korosztály, de igény szerint a 3-4 éves korosztály is 4

5 Az erdei óvoda kapcsolódása az intézmény alapdokumentumaihoz: Az óvoda helyi nevelési programja, amely 2010-ben módosult már tartalmazza az évenként megszervezett erdei óvodát a sárhidai óvodában. Tantestületünk kiemelt fontosságúnak tartja a gyerekek fejlődése szempontjából a környezeti nevelést. A 2009/2010-es tanév folyamán bevezettük kompetencia alapú óvodai programcsomagot, melynek alapelvei, pedagógiai alapvetési között szerepel: A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton való megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne. Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyerekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyerekeket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka példája elengedhetetlen. Az erdei óvoda megszervezésében részt vesznek az óvodapedagógusok. Külső segítség az erdei óvoda helyszínéről a programszervező. Elsődleges támogatók a gyerekek szülei, akik bevonhatók a szervezésbe. Az eredményes munka feltétele a gyermekek felkészítése, érzelmi ráhangolása. Ezt a tanév során folyamatosan végezzük. Mivel az erdei óvoda tervezett időpontja a tanév vége, ezért a tényleges ismeretátadás folyamata erre az időre befejeződik. Az erdei óvodában az ismétlés, a vizsgálódás, kísérletezés, az ismeretek megszilárdítása, elsajátított ismeretek feldolgozása, csoportosítása, rögzítése a cél. Az erdei óvoda megvalósítása külön eszközbeszerzést nem igényel, a szükséges eszközökkel az óvoda rendelkezik. Az erdei óvoda szakmai, pedagógiai értékelésének módja: Az erdei óvodában naponként, folyamatosan kell értékelni. Tanévzáró értekezleten kell összességében, minden részletre kiterjedően értékelni. Az értékelés szempontjai: helyszín, programok, gyerekek tevékenysége, óvodapedagógus munkája, külső segítők munkája stb. A levont következtetéseket, tapasztalatokat beépítjük a következő év erdei óvodai programjába. 5

6 1.Eredménycélok Professzionálisan megrendezett erdei óvoda Új minőség az óvodai munkában Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztése Sikeres saját programok Sikeres helyszíni programok Jobb együttműködés az óvodapedagógusok, dajkák közt Rendszerszemléletű gondolkodás Hatékonyabb programszervezés Jobb együttműködés a gyerekek és a felnőttek(óvodapedagógusok, dajkák) között Javuló együttműködés a szülők és az óvodapedagógusok között A szülők aktívabb támogatása A gyerekek aktív részvétele Pedagógiai eszköztár fejlesztése Az óvoda külső kapcsolatrendszerének fejlesztése Felügyelet biztosítása Jó hangulat a helyszínen Módszertani ismeretek gyarapítása Szakemberek tapasztalatainak integrálása 6

7 Az erdei óvoda előkészítése: A változat: helyben megvalósított (Sárhidán) Lehetőség van rá akkor pályázat elkészítése Egyéb költségcsökkentő rendezvény szervezése (SZ. M bál) Az erdei óvoda programjának kidolgozása Egyeztetések külső segítőkkel ( Csodák Tavának tulajdonosával) időpont, program lehetőségek Egészségügyi láda áttekintése, feltöltése Az erdei óvodában használt eszközök, játékok kiválogatása, összegyűjtése Keletkező hulladék összegyűjtéséről gondoskodás Útvonal bejárása a program megvalósulása előtt Szülői értekezlet megszervezése szülők tájékoztatása B változat: külső helyszínen megvalósított utaztatással Lehetőség van rá akkor pályázat elkészítése Egyéb költségcsökkentő rendezvény szervezése (SZ. M bál) A helyszín megtekintése, a részletek megbeszélése Az erdei óvoda programjának kidolgozása A gyerekek utaztatásának megszervezése Egyeztetések külső segítőkkel - bazitai óvoda óvodapedagógusaival időpont, program lehetőségek Egészségügyi láda áttekintése, feltöltése Az erdei óvodában használt eszközök, játékok kiválogatása, összegyűjtése Keletkező hulladék összegyűjtéséről gondoskodás Szülői értekezlet megszervezése szülők tájékoztatása 7

8 Az erdei óvoda lebonyolítása: A változat: helyben megvalósított (Sárhidán) Gyalogtúra a helyszínre A megtervezett napi programok végrehajtása Gyalogtúra vissza az óvodába B változat: külső helyszínen megvalósított utaztatással Odautazás a helyszínre A megtervezett napi programok végrehajtása Hazautazás az óvodába Az erdei óvoda kiértékelése: Program kiértékelése Megállapítások, következtetések levonása a jövő évi erdei óvodai program számára Az erdei óvodában használt legfontosabb eszközök: Óvodások eszközei: Megfelelő, réteges öltözet, lábbeli Könnyű hátizsák Gyűjtő dobozkák (műanyag) Kézi nagyító Távcső Kosarak Óvónői eszközök: Elsősegélydoboz Növény és állathatározó Tükrök Kendők Erős kötél Olló Kés Zsineg Zacskók Iránytű Elemlámpa Fényképezőgép Videókamera 8

9 Szabadidős tevékenységhez szükséges: Labda Karika Ugrókötél Teniszütő és labda Társasjátékok Könyvek Kézműves foglalkozásokhoz: Papír Rajzeszközök (színes ceruza, kréta) Ecset, festék Olló Ragasztó Gipsz Fonal Hurkapálca Tű, cérna Anyagdarabok Könyvek Spárga A kézműves foglalkozások nagyobb része az óvodai csoportszobában valósul meg. A terepi foglalkozások emlékeinek feldolgozásával (erre természetesen hagyunk pár napot). Ahhoz ugyanis, hogy az emlékek, élmények előbújjanak, idő kell. A gyűjtött kincsekből készíthetünk közös montázst, ráragasztva 1 durva zsákanyagra Megfesthetik a kedvenc fájukat, állatukat, amit az erdőben, mezőn, vízparton láttak Egy nagy papírra közösen megrajzolhatjuk a térképet is, hogyan jutottunk el az erdőbe, mezőre, vízpartra Vegyes technikával közös kép alkotása 9

10 Terepi foglalkozás erdő Hely: A változat Sárhida erdő B változat Zalaegerszeg Bazita (TV.torony) - erdő Idő: május hónap vagy június eleje Cél: Az erdő élővilágának megismerése, környezettudatos magatartás kialakítása Feladatok: Közvetlen tapasztalatszerzés útján ismerjék meg az erdő jellemzőit. Ismerjék fel, tudjanak megnevezni két-három fafajt, lágyszárú növényt, állatot. Környezet és természetvédelem fontosságának tudatosítása védett növények, állatok Résztvevő pedagógusok: A változat sárhidai óvodapedagógusok B változat sárhidai óvodapedagógusok bazitai óvodapedagógusok Segítő erdészeti szakember: - erdész Program: A változat (sárhidai erdőben) Felfedezőtúra az erdőben Állat és növényvilág: moha, páfrány, gombák, virágok, bokrok, fák, bogarak, kis és nagyemlősök, nyomok felfedezése Megfigyelések nagyítóval, gyűjtögetés papírzacskóba Talajmintavétel ásó, doboz B változat külső helyszínen (Bazita TV.torony) erdőben a Játék: mikrofonos bemutatkozás: fadarabbal (mikrofon) a kézben bemutatkoznak a felnőttek ( név, ellátott munka, feladat) majd bemutatkoznak gyerekek ( név, csoport) Felfedezőtúra az erdei ösvényen Turistajelzések Állat és növényvilág: moha, páfrány, gombák, virágok, bokrok, fák, bogarak, kis és nagyemlősök, nyomok felfedezése Megfigyelések nagyítóval, gyűjtögetés papírzacskóba Talajmintavétel ásó, doboz 10

11 TV. Toronyból látkép a tájra (dombok, völgyek, város, falu, utak) Felfedező túra az erdőben Tudományosan - nekünk felnőtteknek mielőtt elindulnánk Az erdő fás- és lágyszárú növények alkotta, többszintű, növényi társulásokból álló közösség, amelyben a növény- és állatvilág szoros kölcsönhatásban áll egymással és környezetével. Adott ökológiai környezetben a legtöbb szerves anyagot előállító, legmagasabb rendű növény együttes. Az erdők kialakulása és fennmaradása az éghajlati adottságok, a domborzat, az alapkőzet, a talajviszonyok és a vízjárás függvénye. Az erdő, mint társulás visszahat környezetére, és sajátos éghajlatot, vízgazdálkodást és talajviszonyokat teremt. Az erdőben kiegyenlítettebb a hőmérséklet, a levegő páradúsabb, kevés a szennyeződést tartalmaz. Helyben marad az avartakaró, az elpusztult növény- és állategyed. Ezek anyagai a lebontó szervezetek tevékenysége révén később ismét felvehetővé válnak az erdő gombái és növényei számára. Erdei sétákon, kirándulásokon alkalom nyílik források, patakok megfigyelésére is. A forrásokban a talaj vagy a kőzetvíz, tehát a felszín alatti vizek jutnak természetes úton a felszínre. A talajvíz csapadékból és felszíni vizekből származik. Laza talajfeleségekben tárolódik, az első vízzáró réteg felett gyűlik össze. Ha a hegyek, dombok lábánál a vízzáró réteg metszi a felszínt, akkor a talajvíz forrásként bugyog elő. A kőzetek repedéseiben, réseiben, járataiban, üregeiben lévő víz a résvíz. A karbonátos kőzetekből (mészkő, dolomit) felépülő hegységek résvizeit karsztvíznek nevezik. A karsztvizek jó minőségű ivóvizek. A forrásokból illetve a csapadékból származó víz vízfolyásokban halad a lejtős területen. Az erek (ez a legkisebb vízfolyás) patakokká, azok folyókká, majd folyamokká egyesülnek. Az óvodai séták, kirándulások leginkább különböző tölgyes társulásokba vagy vízparti ligeterdőbe vezetnek. Az e társulásokba a legismertebb fafajok a közönséges gyertyán, kocsányos, kocsánytalan és csertölgy, bükk, mezei és korai juhar, kis- és nagylevelű hárs, fehér fűz, kosárkötő fűz, fekete nyár, kocsányos tölgy stb. A cserjefajok közül leggyakoribbak a közönséges borostyán, közönséges mogyoró, egybibés és cseregalagonya, húsos és veresgyűrű som, vadalma, vadkörte (vackor), gyepűrózsa (vadrózsa), kökény, fekete bodza. A lágyszárú növények közül a kikeleti hóvirág, illatos ibolya, a tavaszi kankalin, a májusi gyöngyvirág, a bársonyos és pettyegetett tüdőfű, az ökörfarkkoró szinte minden tölgyesben előfordul. Erdei tisztásokon, erdőszéleken, valamint réteken, kertekben, mezőkön virágról virágra zümmögve repülő dongók (poszméh) tűnnek elénk. A növények szárán, virágain fecskefarkú, nappali pávaszem, citrom- hajnalpír stb. lepkékben gyönyörködhetünk. A bokrokon, feszülő pókhálókat a fák alatt, levelekből, farészecskékből, talajdarabokból álló hangyabolykúpot, a levelek között zöld lombszöcskét, a talajon fürgén tovahaladó futrinkákat láthatunk. A tölgyesekben még megpillanthatjuk a szarvasbogarat, a nagy hőscincért. 11

12 Játékok az erdőben a felfedező túra közben: FÜLELŐ Egyéni játék csoporthelyzetben Célok: - az érzékelés fejlesztése: apró zajok, zajforrások elkülönítése, hallásérzékelés finomítása - belső figyelem erősítése Körülmények: közötti létszámú csoport - Szokásos csoporthelyzet, elegendő hely biztosítása Eszköz: nem szükséges Játékleírás: - A kiránduláson az óvónő a megfelelő helyzetet kihasználva, kíváncsiságot ébresztően közli a gyerekekkel, hogy valami különleges, varázslatos hang ütötte meg a fülét. Szeretné megosztani az örömét a gyerekekkel, örülne, ha ők is hallanának ilyen varázslatos hangokat. Ezért arra kéri üljenek rá a kidőlt farönkökre, csukják be a szemüket, csak a fülükkel figyeljenek. Mit üzen az erdő?...ki mit fedez föl az erdő neszeiből? Az lesz az igazi jó fülelő, aki csendben tud maradni, s fülével kiválasztja a neki szóló üzenetet. - Ezután néhány percet hagyjunk a fülelésre, s a felfedezés öröméből fakadó érzelmi megnyilvánulást suttogásra inspiráljuk. - Amikor mindenkinek sikerült egy-egy hangforrást érzékelni, kezdeményezzük a beszélgetést. Ki mit fedezett fel? - Próbáljuk megkeresni a hangforrást. 12

13 VAK KARAVÁN Egyéni játék csoporthelyzetben Célok: Eszközök: - belső figyelem fejlesztése - a nagy mozgás a téri tájékozódás fejlesztése - kötél Körülmények: közötti létszámú csoport - Elegendő, biztonságos hely biztosítása - Békés, érdeklődő hangulat megteremtése Játékleírás: - egy kötéllel utat jelölünk ki az erdőn keresztül, a kötelet ágakhoz erősítve, kövekkel rögzítve, farönkön átvezetve stb. - A gyerekek vak karavánként tapogatóznak előre a kötél mentén és eközben érdekes zajokkal, titokzatos illatokkal, különös tárgyakkal teli tájon haladnak keresztül. Legtöbbjük alig várja, hogy e varázslatos úton túljutva azt végre nyitott szemmel is újra bejárhassa. Ahhoz, hogy az utazás valóban izgalmas legyen, olyan terepre van szükség, amely sok különleges tapasztalat megszerzését teszi lehetővé. Pl. árnyas erdei úton megyünk, mohával benőtt fatörzsön kapaszkodunk át, zümmögő méhekkel teli napos tisztásra érünk, aztán ismét elmerülünk az erdőben Ahhoz, hogy valóban jó utat jelölhessünk ki a vak karavánnak, időre van szükség, de sebtében improvizált út is érdekes lehet. Fontosak a következő elemek: teremthetünk pl. a tapintó-, halló- és szagérzékelő szerveknek eltérő élményeket vagy kontrasztokat ugyanazon érzékelő szerv számára: 13

14 érdes és sima kövek, lágy, fiatal levelek és száraz, zörgő lomb, erős nyirkos szag és édes tavaszi levegő (a kötélre kötött csomó jelezheti, hogy valahol a közelben valami érdekes szagolnivaló akad). Vagy hol fönt. Hol lent vezethetjük a kötelet, hol magasan fejmagasság fölött, hol egészen közel a talajhoz rögzítjük és így gondoskodunk a változatosságról. El kell dönteni, hogy a gyerekek a kötél melyik oldalán menjenek. Mielőtt kitűzzük az utat, és a gyerekeknek is meg kell mondani, hogy ezen az oldalon kell maradniuk. Fontos az is, hogy gondoljunk a gyerekek biztonságára, és vigyázzunk, nehogy mérgező növényekkel vagy állatokkal érintkezzenek. Hogy e játékban a gyerekek örömöt leljenek, annak a békés, érdeklődő hangulat a legfőbb előfeltétele. SZÍNEK ÉS FORMÁK KERESÉSE A TERMÉSZETBEN Páros játék Célok: - megfigyelőképesség fejlesztése - összefüggések felismerésének erősítése - problémamegoldási készség fejlesztése - együttműködési készség fejlesztése Körülmények: - páros létszámú csoport - elegendő hely, hogy a párok zavartalanul mozoghassanak Játékleírás: - A gyerekek párosával játszanak. Minden párnak adunk egy színes lapot. A többiek ne tudják: ki milyen színt kapott. - A gyerekek kezdjenek el gyűjtögetni minden olyan dolgot, tárgyat, ami az ő színűkkel megegyezik. (Pl. barna: lehullott levél, ágdarab, megbarnult fűszál stb ) A többiek találják ki: mi volt a pár titkos színe. (Szigorúan tilos élő dolgot begyűjteni!) NYOMKERESŐ Egyéni játék csoporthelyzetben Célok: - megfigyelőképesség fejlesztése - összefüggések felismerésének erősítése - tudatos észlelés segítése Körülmények: Szokásos csoporthelyzet 14

15 T ÁMOP / Eszköz: Papír, ceruza Játékleírás: A szituációnak, élményháttérnek megfelelően sokféle variációban játszható. ( Télen a veréb nyomainak követése a madáretetőhöz, kiránduláson különböző állatok csapásának felfedezése, mókusodú, bagoly-fészek körüli árulkodó nyomok felfedezése, stb.) - A játékos szituáció az indiántörténetek Sólyomszem motivációjából indulhat, tudva, hogy a gyermeket a kaland feszültsége erőteljesen motiválja. Ezután csapatokra oszlanak a gyerekek, s az nyeri el a Sólyomszem nevet, aki először megtalálja a keresett nyomot. Befejezésül arra kérjük a gyerekeket, számoljanak be a nyomkeresés alatti érzéseikről, majd rajzolják is le a megtalált nyomot. Végezzék el segítséggel az azonosítást is a megfelelő Leggyakrabban előforduló nyomok Tőkésréce Fogoly Fürj 15

16 T ÁMOP / Vetési varjú Szarvas Fácán Őz Vaddisznó Mezei nyúl (baktató nyom) 16

17 T ÁMOP / Üregi nyúl (futó nyom) Mókus Borz Róka Nyest GIPSZ LÁBNYOM MINTA Friss, éles kontúrú jól látható nyom környékét megtisztítjuk. A nyomot karton papírcsíkkal körbekerítjük, két végét gemkapoccsal összefogjuk. A vízzel kevert gipszpor masszát lassan, 5 centiméteres vastagságban a kartongyűrűbe öntjük perc múlva a megkötött gipszöntvényt kis talajráhagyással kiássuk. A teljes száradás után puha kefével megtisztítjuk a talajmaradéktól. 17

18 Terepi foglalkozás mező Hely: Sárhida mező Idő: május hónap vagy június eleje Cél: A mező élővilágának megismerése, környezettudatos magatartás kialakítása Feladatok: Közvetlen tapasztalatszerzés útján ismerjék meg a mező jellemzőit. Ismerjék fel, tudjanak megnevezni két-három növényt, állatot, amelyek a mezőn élnek Környezet és természetvédelem fontosságának tudatosítása védett növények, állatok Résztvevő felnőttek: - sárhidai óvodapedagógusok - dajkák Program: Felfedezőtúra a mezőn A mező állat és növényvilága: gombák, virágok, bokrok, bogarak, rovarok. Apró rágcsálok, pillangók, védett növények, gyógynövények felfedezése. Madarak. Megfigyelések nagyítóval, gyűjtögetés papírzacskóba Felfedezőtúra a mezőn Tudományosan nekünk felnőtteknek mielőtt elindulnánk A mező gyűjtőfogalom. Magában foglalja a szántóföldet, a kaszálórétet és a legelőket. A szántóföld gabona- és takarmánynövényeink termőhelye. A kaszálórétek évi kétszeri kaszálásával nyert széna (szárított fű) fontos szálastakarmány. A különböző fűminőségű legelőkön háziállatokat tartanak tavasztól késő őszig. Pl. szarvasmarhát, juhot, kecskét. A mező állat és növényvilága 18

19 A mezőn láthatnak a gyerekek vetési pipacsot, kék búzavirágot, különböző harangvirágfajokat, mezei szarkalábat, pásztortáskát, réti boglárkát, pongyola pitypangot. Megismerkedhetnek a kerti csiperkével, a mezei szegfűgombával. Hallhatnak tücsökciripelést, találkozhatnak szöcskékkel, fürge gyíkkal, vetési varjúval, mezei verébbel, fehér gólyával. Láthatnak magasban kőröző vércsét, ölyvet, karvalyt, héját, megfigyelhetik az ürgelyukat, vakondtúrást (ezt természetesen a kertekben, erdők szélén is), a gyorsan futó mezei nyulat, a felröppenő fácánt. Vadban gazdag erdők melletti szántón, legelőn néha felfedezhetik az őzek lábnyomait, a vaddisznók dagonyázó helyét ( sárfürdő ). Játékok a mezőn a felfedezőtúra során: RABLÓZSÁKMÁNY játék Páros játék csoporthelyzetben Célok. Eszközök: - megfigyelő képesség fejlesztése - a nagy mozgás a téri tájékozódás fejlesztése fogpiszkáló, melyeket természetes vagy élelmiszerfestékkel (pl. tojásfesték) pirosra, sárgára, zöldre, kékre,, feketére és barnára festhetünk - néhány papírpohár Körülmények: - Elegendő, biztonságos füves hely biztosítása Játékleírás: - A gyerekek körben állnak, közülük ketten párt, pontosabban egy madárpárocskát alkotnak, melyből az egyik játékos a fészekben költ, a másik pedig kukackeresésre indul. - A játékvezető összekeveri a pálcikákat, és szétszórja a körön belül. - Adott jelre a keresők útjukra indulnak, és igyekeznek minél több fogpiszkálót saját fészkükbe gyűjteni, a színek nem számítanak, mindegyik kukac egyformán finom. Egyszerre azonban csak egy pálcikát szabad fölvenni és a várakozó partner papírpoharába vinni. - Egy perc múltán ( vagy esetleg énekelhetünk és addig gyűjthetik a kukacot ameddig a dal véget nem ér) megszakad a játék, és megvonható a pillanatnyi állás: a csoportok elmondják, hogy melyik színekből hány fogpiszkálót sikerült összegyűjteniük. - Ekkor a keresők és a költögetők helyet cserélnek és a játék folyik tovább. Úgy öt forduló (a felület és a talaj függvényében) a részvevők már alig vagy egyáltalán nem fognak pálcikákat találni. A játék ekkor befejeződhet. A még meg nem talált 19

20 fogpiszkálókat lelkiismeret furdalás nélkül ott lehet hagyni, mivel a természetes festékek nem ártanak a környezetnek. Értékelés: A feltűnő színű fogpiszkálók legnagyobb része valószínűleg már az első fordulóban zsákmányul esik. A nehezen felfedezhető zöld és barna pálcikák ezzel szemben egészen a játék végéig ritkán kerülnek elő. A játékvezető megemlítheti, hogy a rejtő szín milyen fontos a természetben. SZIVÁRVÁNY Egyéni játék csoporthelyzetben Célok. - megfigyelő képesség fejlesztése - probléma megoldási készség fejlesztése Eszközök: - sokszínű színes lapocskák Körülmények: - Elegendő, biztonságos füves hely biztosítása Játékleírás: - A játékvezető egy kosarat vesz elő, és elővigyázatlanságból kiborítja a tartalmát a sokszínű színes lapocskákat- a földre. Mindenki segít összeszedni. Amit talál az övé lehet. - Ezután a gyerekek meghallgatják az alábbi történetet, majd a keresésre indulnak. Történet a szivárványról: Egyszer volt, hogy nem volt, csodálatos szivárvány született egy zápor után. A szivárvány nagyon kíváncsi volt, mindig az égen szeretett volna maradni, még akkor is így tett, amikor a Nap figyelmeztette: vigyázzon, mert ő lebukik a felhők mögé. A szivárvány darabokra tört és leesett a földre, én megtaláltam és elhoztam NEKTEK! - Keressetek hasonló kincseket itt a réten, mint amilyen színű szivárványdarab a kezetekben van! Majd készítsük el közösen a szivárványt itt a Földön. Mindenütt van szivárvány csak körül kell nézni! FELHŐJÁTÉK Egyéni játék csoporthelyzetben Célok. - az egyéni fantázia és a kreativitás fejlesztése - a közös fantázia jelenségkörének megismerése, a csoporton belüli kapcsolatok erősítése Körülmények: fő - Szokásos csoporthelyzet, megfelelő intimitást biztosító környezet Eszközök: - rajzlap, filctoll, csomagolópapír 20

21 Játékleírás: - A hangulati előkészítést jól szolgálja Weöres: Déli felhők című verse. Lehetőség szerint akkor játsszuk, mikor gazdagon (bárány) felhős az ég. - A játékhelyzetből indulhat az utánzásból is. Óvónő kémleli az eget. A figyelő testhelyzet felvétele fontos. - Az érdeklődőknek azt javasolja, próbáljanak minél érdekesebb dolgot felfedezni a felhőkben. Az óvónő most arra ösztönzi a gyerekeket, hogy mondják is: mit fedeztek fel. Olyan, mintha.. Bátorítsa a beszélgetést is. - Amikor láthatóan kielégült az érdeklődésük, kérjük meg a gyerekeket, válasszák ki a legkedvesebbet, s próbálják emlékül megörökíteni, lerajzolni, akár közösen is. TÜCSÖKZENE Egyéni játék csoporthelyzetben Célok: - csoporton belüli kapcsolatok erősítése - megfigyelőképesség fejlesztése Körülmények: - Szokásos csoporthelyzet Játékleírás: A gyermekek körbe ülnek. Az óvónő egy rovar megnevezésével elindítja egy gyermeknél a hangutánzást. Az első gyerektől átveszi a mellette ülő, de ahol szünet van, ott a gyermek nem mondja ki, amit a társa elindított, csak a harmadik, vagy negyedik. (Attól függ, mit utánoznak). Előtte ezt a gyermekkel tisztázni szükséges. Például: - Házi tücsök hangja: cirip-szünet-cirip-szünet-cirip-szünet.minden második gyermek mondja, a hallgató gyermek a szünet. (Nagyon kell egymásra figyelniük.) - Mezei tücsök hangja: cirip-cirip-szünet-cirip-cirip-szünet Ekkor minden harmadik gyermeknek kell hallgatnia. - Sáska hangja: zsipp-zsipp-zsipp-zsipp folyamatosan. Ekkor minden gyermek mondja egyszer, hogy zsipp. 21

22 Terepi foglalkozás vízpart (Válicka- patak, Csodák-tava) Hely: Sárhida Válicka-patak illetve Csodák-tava Idő: május hónap vagy június eleje Cél: A patak a tó élővilágának megismerése, környezettudatos magatartás kialakítása Háziállatokkal való ismerkedés Feladatok: Közvetlen tapasztalatszerzés útján ismerjék meg a vízpart jellemzőit. Ismerjék fel, tudjanak megnevezni két-három növényt, állatot. Környezet és természetvédelem fontosságának tudatosítása védett növények, állatok Résztvevő felnőttek: - sárhidai óvodapedagógusok - Csodák- tavának tulajdonosa - dajkák Program: Gyalogtúra a Válicka patak partjára majd átmegyünk a Csodák-tavához Felfedezések a patak, tó partján: víz színe, sodrása, szennyezettsége, tisztasága vízben, vízparton élő növények megfigyelése vízben, vízparton élő állatok megfigyelése Megfigyelések nagyítóval, gyűjtögetés papírzacskóba Csodák- tavánál elkerített füves legelőn élő háziállatok megtekintése (kecske, juh) Gyalogtúra vissza az óvodába 22

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben AZ ISKOLA Neve:Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Címe:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. Résztvevő diákok száma:270 fő Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 3 fő Kapcsolattartó

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 51/2012.XII.21.EMMI rendelet 1.sz melléklete alapján Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Szöveg és illusztráció: Bogárszakértő: bogár Találd meg... ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Ki lakik idebenn Mindenféle bogár 6 Imádkozó sáska 38 Bogárlesen 8

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY Az innováció címe: Barátom a természet Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria Az

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben