ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése"

Átírás

1 ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_ pdf megnevezésű változata, valamint a május 7-én az EU által elfogadott változat alapján 3. kiegészített, zárójelentés Respect Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Környezettudatos Vállalatirányítás Egyesület, BFH Európa Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, június 12. Oldal:1/135

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 BEVEZETÉS... 7 AZ ÚMFT, MINT STRATÉGIA CÉLJAINAK ÉS PRIORITÁSINAK BEMUTATÁSA A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS INTEGRÁLÓDÁSA AZ ÚMFT HELYZETÉRTÉKELÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV TAPASZTALATAI A PROGRAM CÉLRENDSZERÉNEK ÉS PRIORITÁSAINAK VIZSGÁLATA A FENNTARTHATÓSÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE, ILLETVE FIGYELEMBEVÉTELE A PROGRAMBAN A PROGRAM CÉLJAINAK EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLATRENDSZERE FENNTARTHATÓSÁGI, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL A PRIORITÁSOK KÖRNYEZETET ÉRINTŐ ÉRTÉKELÉSE BEAVATKOZÁSI CSOPORTOK ÉRTÉKELÉSE A FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁSOSSÁGA SZEMPONTJÁBÓL INDIKÁTOROK ÉRTÉKELÉSE VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK AZ OPERATÍV PROGRAMOK ÉS AZ AKCIÓTERVEK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK AZ OP VÉGREHAJTÁSI SZERVEZETE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ÉS KÖRNYEZETI MUTATÓK ÉS MONITORING FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MINIMUMKRITÉRIUMAI ÉRTÉKELÉS PROJEKTKIVÁLASZTÁS MÓDSZERTAN A JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET RELEVÁNS, A TERVVEL, ILLETVE PROGRAMMAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ ELEMEINEK ISMERTETÉSE, A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV, ILLETVE PROGRAM NEM VALÓSULNA MEG FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKREND ÉS A HAZAI ÉS EU KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK ALAPJÁN FELÁLLÍTHATÓ ÉRTÉKREND ÉS CÉLRENDSZER BEMUTATÁSA FENNTARTHATÓSÁGI ALAPELVEK AZ ÚMFT KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK AZ ÚMFT KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ MELLÉKLET: KULCSELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK OLDALÁRÓL MELLÉKLET: AZ ÚMFT ÉS OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ KÉSZÜLT KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTÚ ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS A FAJLAGOS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉSE ELLENÉRE MÉG EGY IDEIG TOVÁBB NŐ A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK MENNYISÉGE MELLÉKLET: AZ ÚMFT ÉS A CSG KÖRNYEZETI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTÚ KONZISZTENCIAVIZSGÁLATA MELLÉKLET: AZ ÚMFT ÉRTÉKELÉSE SORÁN KÉSZÍTETT EGYEZTETÉSI NAPLÓ ÖSSZEFOGLALÁSA RA VONATKOZÓ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (NSRK) KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSÉNEK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE Oldal:2/135

3 Vezetői összefoglaló A környezeti szempontú értékelés célja, hogy a környezeti és fenntarthatósági szempontoknak az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a stratégiai dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. Az ÚMFT környezeti szempontú értékelése során nem tekinthetünk el a fenntarthatósági megközelítés alkalmazásától. Egyrészt azért, mert az EU által megkövetelten érvényesíteni kell a fenntarthatóság követelményeit az ÚMFT értékelése és tervezése során is, másrészt azért sem, mert az ÚMFT által képviselt tervezési szinten a környezeti szempontok integrálása csak a fenntarthatóság szempontrendszerén keresztül valósulhat meg. A környezeti következmények, hatások okozati összefüggései és mozgató rugói (driving forces) a szűken vett környezetügy körén túl mutatnak és a fenntarthatósági megközelítéssel ragadhatók meg. Az ÚMFT környezeti értékelésnek partnerségi véleményezése október 25. és november 20. között került lebonyolításra. Az egyeztetési folyamatot és a társadalmi partnerek legfontosabb megállapításait egy külön dokumentum foglalja össze, amelyet a jelen értékeléshez csatoltunk. A társadalmi partnerek nem tartották elfogadhatónak az ÚMFT tervezésétől kezdődő stratégiai környezeti vizsgálat elkészítésének hiányát, valamint a civil szervezetek bevonásának hiányát a vizsgálati folyamatba. Üdvözölték az ÚMFT környezeti értékelésének nyilvánosságra hozatalát, viszont megjegyezték, hogy a tervezési dokumentumok partnerségi egyeztetésével összehangoltan, lehetőleg egyidőben lett volna szükség az értékelés egyeztetésére is. Összeségében a társadalmi partnerek kiegészítésekkel elfogadhatónak ítélték az ÚMFT környezeti értékelését, azonban az abban szereplő megállapítások határozott érvényesítésének igényét jelezték. A fenntarthatósági szempontok integrálásának előkészítése részben megtörtént, mivel az ÚMFT horizontális politikákat tárgyaló szakaszában részletesen foglalkozik a fenntarthatóság érvényesítésével, azonban az anyag további és a szakaszt megelőző részeiben, az előző változatokhoz képest többet foglalkozik a fenntarthatóság integrációjával. Az előkészítés azért részben történt meg mivel a helyzetértékelés a következő pontban tárgyaltakból láthatóan szűkösen tartalmaz információkat a fenntarthatóság jelenlegi állapotára vonatkozóan, nehézzé téve a fenntarthatósági szempontból is megfelelő beavatkozások és indikátorok kialakítását. Oldal:3/135

4 A horizontális politikák keretében megfogalmazott alapelvek következetes érvényesítésére van szükség az ÚMFT minden releváns szakaszában, illetve az operatív programok készítése és végrehajtása során is. Az integráció megvalósítása érdekében rögzíteni javasoltuk az ÚMFT-ben, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése céljából az operatív programok, nagyprojektek, zászlóshajó projektek, akciótervek megvalósítása során fenntarthatósági minimumkritériumokat kell megfogalmazni, amelyek kindulási alapja a horizontális politikák és a pontokban megfogalmazott alaplevei. Ezen elvárásnak általános szinten eleget tesz a dokumentum, amikor jogszabályi garanciák kialakítására utal, illetve utmutatók készítését rögzíti. Azonban a személyes kompetenciák, a humánfejlesztés és az intézményfejlesztés területén nem nevesíti a fenntarthatósági és egyéb horizontális politikák érvényesítését továbbra sem. Ebből adódóan már jelenleg is érzékelhetők problémás területek, mint például a TÁMOP, VOP és ÁROP-EKOP akciótervek, implementációs tervek esetében elmaradni látszó stratégiai környezeti vizsgálatok. Rendkívül fontosnak és továbbgyűrűzőnek problémának ítéljük annak a lehetőségnek elmaradását, hogy esetleg a nevezet OP-k esetében a személyes kompetenciák, a humánfejlesztés és az intézményfejlesztés területén nem integrálódnak a horizontális szempontok egy SKV segítségével. (Ezen problémakör részletes indoklását lásd a nevezett OP-k SKV jelentéseiben.) Az egyes prioritások tekintetében az ÚMFT szintjén csupán elvétve került említésre az adott ágazat vagy prioritási téma saját eszközrendszerének alkalmazásában rejlő fenntarthatóság felé történő elmozdulás. Pl.: anyagés energiatakarékos termelés és innováció, tisztább környezetbarát technológiák a pontban, közösségi közlekedés említése több pontban. Minden prioritást követően javasoltuk röviden bemutatni a horizontális politikák érvényesítésének módját. Ennek bemutatása nem történt meg. A helyzetfeltárás során vizsgáltuk a fenntarthatósági elvek (EU, hazai, tudományos) és a nemzetközileg elfogadott struktúra, a Driving force- Pressure-State-Impact-Response megjelenését, annak érdekében, hogy a kitűzött célok elérése értékelhetővé válását elősegítsük. A nemzetközileg is elfogadott és alkalmazott DPSIR struktúra az anyagban sajnálatosan nem kerül említésre. Összegzésként megállapítható, hogy a dokumentum a helyzetértékelés során továbbra sem tér ki megfelelően a különböző fenntarthatósági (egészség, munkaképesség-változás tényezői, közösségek állapota, Oldal:4/135

5 kulturális helyzet) tényezőkre, a környezeti vonatkozású megállapításai, hiányosak és nem megfelelően strukturáltak a DPSIR rendszerben, illetve a környezeti és fenntarthatósági szempontokat elkülönülten nem integráltan kezeli. Javasoljuk a célok és tervezett prioritások mentén feltérképezett fenntarthatósági, és környezeti helyezet integrált DPSIR struktúrához illeszkedő rövid lényegre törő bemutatását. Nem történt meg az elfogadott anyagban. A program célrendszeréről és prioritásainak értékelése során megállapítottuk, hogy nem találhatók az egyes prioritások, Operatív Programok közötti környezeti vonatkozású keresztkapcsolatok, hivatkozások az egyes célok végrehajtását támogató összefüggő területeken. A prioritások sokrétűsége a valóban hatékony, fenntarthatósági szempontoknak is megfelelő megvalósítást teszi kockára. Széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló fenntarthatósági szempontoknak is megfelelő egyszerűbb prioritásstruktúra kialakítását tartanánk megfelelőbbnek. A jelenlegi struktúrában kiemelkedő szerepet tölt be a növekedés két fő célja. A prioritásokban megfogalmazott beavatkozások során fennáll a veszélye a fenntarthatósági, környezeti szempontok háttérbeszorulásának. Kiemelt jelentősége van a horizontális politikáknak. A növekedés fő célként kitűző terv háttérbe szoríthatja a helyi és regionális táji és környezeti szempontokat. Reális veszélynek tűnik az infrastrukturális, kifejezetten közút és autópálya beruházások esetében az európai szinten is kimagasló biodiverzitás és ökológiai hálózat jelentős csökkenése. Az épített örökség jelentős mértékű funkcióvesztettsége miatti pusztulása, a táji értékek, területhasználati hagyományok elvesztése a külföldi befektetők szempontjainak előtérbe kerülése, abban az esetben, ha a speciális adottságok figyelembevételére alkalmas horizontális politikák nem érvényesülnek kellő hatékonysággal. A Terv nem foglalkozik érdemben az megbetegedések okaival, azok mérséklésével (környezet-egészségügy, depresszió), a közösségek, családok helyzetével, holott mindez munkaképesség csökkenést és tetemes költséget is jelent az állam részére (lásd KOPP Mária és társainak tanulámányait). A Terv egyik legfontosabb hiányosságaként említhető, hogy kizárólag a Natura 2000 és a védelmi státusz alatt álló területekkel foglalkozik, szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a védelem alatt nem álló, de értéket képviselő területek jelenlegi helyzetét, és a Oldal:5/135

6 jövőjükkel kapcsolatos számtalan nyugtalanító tényezőt (lásd az MTA ÖBKI MÉTA adatbázisát), valamint a kulturális örökség, kulturális helyzet és az épített örökség kérdéskörét, problémáit. A Terv lehetőségeket rejt ugyanakkor arra vonatkozóan is, hogy az ország versenyképessége a szükséges infrastruktúra kiépítése mellett, az ország olyan speciális, egyedi erősségei növekedjenek, amelyekkel nem arra építünk, hogy egy kiszolgáltatott és másra bármikor felcserélhető partner állapotába kerüljünk. Ki kell alakítani azt az állapotot, hogy legyen valami, amiben Magyarország fontos, nehezen pótolható országot jelent. Ennek meghatározása nem történt meg a tervben. A lehetőségek kihasználása érdekében az egyes prioritások vonatkozásában érvényesíteni kell az alábbi megközelítést konkrét elvárások formájában: 1. Anyag-energiatakarékos megoldások előtérbe-helyezése, 2. Forgalomcsökkentés, forgalomszervezés, közösségi közlekedés, környezeti kísérő intézkedések elsődlegessége 3. Környezetegészségügy, megelőzés az egészségügyben, munkahelyi környezet megfelelő kialakítása 4. Szennyezés, kibocsátás csökkentése 5. Értékmegőrző területhasználat 6. Szolgáltató jellegű, megelőző és ellenőrző hatósági működés, mintaszerűen környezeti takarékos közigazgatás 7. Közösségek erősítése a családok védelme A megközelítések részben beépültek, azonban az UMFT megvalósítási folyamataiban határozott érvényesítésük szükésges, amely átlátható és rendszeres módonértékelendő és nyilvánosság számára bemutatandó. Előremutató elmozdulás, hogy a horizontális szempontok érvényesüléséről az Országgyűlési beszámolókban külön ki kell térni, amit rögzít az UMFT. Előre mutató még, hogy a HDI mutató is alkalmazásra kerül a GDP mellett. Összességében elmondható, hogy az UMFT elmozdult egyes elemeiben a fenntarthatóság felé, azonban egésszében a nem fenntartható folyamatokat erősíti, és a tásadalmi tőke gyarapításának középontba helyezése helyett a hosszútávú fenntarthatósági garanciák nélküli beruházásokra építő infrastruktúrális fejlesztések dominálnak. Oldal:6/135

7 Mottó: Természeti környezetünket elsősorban nem őseinktől örökölt javunknak, hanem gyermekeinkre és unokáinkra hagyományozandó örökségnek kell tekintenünk. Utódainkra életképes világot kell hagynunk. Bevezetés A Respect Kft Konzorcium kiválasztása közbeszerzés keretében történt április 18-án aláírt szerződés keretében vállalt jelen munka a ra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (a továbbiakban ÚMFT) környezeti szempontú értékelésének és az ÚMFT fejlesztési területeit lefedő Operatív Programok (a továbbiakban OP-k), stratégiai környezeti vizsgálatának (a továbbiakban SKV) elvégzésére irányul. A as időszakra vonatkozó stratégiai tervezéshez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a stratégiai tervezési dokumentumok előzetes értékelését és ahhoz kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatát (SKV). 1 Az operatív programok vonatkozásában kiírt ajánlattételi felhívásban igényelt vizsgálatként az Ajánlatkérő előírásainak megfelelve a Konzorcium olyan Ajánlatot nyújtott be, mely szerint az elvégzendő vizsgálat az ÚMFT fejlesztési területeire (akkoriban még tengelyeire) irányul és megfelel az Európai Bizottság 2001/42 EK irányelvének és a magyar 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet előírásainak. Az ajánlati felhívásban, az ajánlatban valamint a szerződésben rögzített fejlesztési területek az alábbiak, amelyek alá a jelenlegi OP struktúra a következő módon tagolódik: (1) A gazdaság versenyképességének javítása (GOP, KÖZOP). (2) Az emberi erőforrások fejlesztése (EMEROP, HIOP). (3) A környezet fejlesztése (KEOP). (4) Területi fejlesztések (regionális operatív programok 7 db). (5) A kormányzás hatékonyságának növelése (KKOP, KMOP). + Végrehajtástámogatási OP. A Konzorcium 12 különböző dokumentumban mutatja be a fejlesztési területek operatív programjainak stratégiai környezeti vizsgálatát (rövidítve: SKV), amelyeket kiegészít az ÚMFT környezeti szempontú értékelése. 1 Lásd a Európai Unió Bizottsága következő dokumentumának III. mellékletét: The New Programming period : methodological working papers WORKING PAPER 2 The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds interventions. Oldal:7/135

8 Az UMFT környezeti szempontú értékelését megelőzően és az értékelés indulásakor is felvetette a KvVM mellett több társadalmi szervezet az UMFT-re vonatkozó stratégiai környezeti vizsgálat szükségességét. A tervezésért felelős álláspontja szerint sem az EU Bizottság sem a hazai jogszabályok alapján nem kötelező az UMFT stratégiai környezeti vizsgálatának elkészítése. Az operatív programok környezeti vizsgálatát és az UMFT környezeti szempontú értékelését végző konzorcium is jelezte, hogy a tervezés lehető legkorábbi fázisában szükséges dönteni az SKV szükségességéről, illetve indításáról az UMFT (korábban NSRK) tervezéséhez illeszkedően, illetve, hogy az SKV-nak szerves része a széleskörű társadalmi és közigazgatási partnerségi együttműködés szeptemberében körvonalazódott a döntéshozók számár a környezeti értékelés társadalmi partnerségének indokoltsága. Az UMFT környezeti értékelésének társadalmi partnerségi egyeztetéséről született döntés, amely feladat elvégzésére a Respect Kft. által vezetett konzorcium kapott felkérést. Jelen dokumentum az ÚMFT környezeti szempontú értékelésének második részjelentése. Az Megbízó elvárásaival összhangban környezeti szempontú megközelítésen és értékelésen a továbbiakban olyan fenntarthatósági megközelítést és értékelést értünk, miszerint a társadalom számára olyan fejlődést kell biztosítanunk, amely nem veszélyeztetheti az ökoszisztémák megújuló képességét, és nem okozhat bennük visszafordíthatatlan változásokat. Az OECD szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és az ökoszisztémákat, továbbá a társadalmi-gazdasági igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménél lassabban használja fel. A környezetvédelméről szóló törvény szerint a fenntartható fejlődés a társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek olyan rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. (Kvtv. 4. w) pont.) A környezeti szempontú értékelés célja, hogy a környezeti és fenntarthatósági szempontok az előkészítési és tervezési folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a stratégiai dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. Az ÚMFT környezeti szempontú értékelése során nem tekinthetünk el a fenntarthatósági megközelítés alkalmazásától. Egyrészt azért, mert az EU Oldal:8/135

9 által megkövetelten érvényesíteni kell a fenntarthatóság követelményeit az ÚMFT értékelése és tervezése során is, másrészt azért sem, mert az ÚMFT által képviselt tervezési szinten a környezeti szempontok integrálása csak a fenntarthatóság szempontrendszerén keresztül valósulhat meg. A környezeti következmények, hatások okozati összefüggései és mozgató rugói (driving forces) a szűken vett környezetügy köré túl mutatnak és a fenntarthatósági megközelítéssel ragadhatók meg. Az ÚMFT, mint stratégia céljainak és prioritásinak bemutatása A strategia a helyzetertekelesben feltart hianyossagok felszamolasaval es a meglevı adottsagok kiaknazasaval az orszag fejlıdeset es a nemzetkozi versenykepessegenek erısiteset szolgalja. Az Uj Magyarorszag Fejlesztesi Terv atfogo celjai 1. A foglalkoztatas bıvitese: a munkaerı-kinalat novelese: az egyen foglalkoztathatosaganak javitasa, a munkaerı-kereslet bıvitese: munkahelyteremtes, a kereslet es a kinalat osszhangjat biztosito foglalkoztatasi kornyezet kialakitasa. 2. A tartos novekedes elısegiteseert teendı lepesek: a versenykepesseg novelese, a gazdasag bazisanak szelesitese, az uzleti kornyezet fejlesztese, azon belul o az elerhetıseg javitasa, o a szabalyozasi kornyezet javitasa, az allami szolgaltatasok hatekonysaganak novelese. A horizontalis politikak A fejlesztesi celok megvalositasa soran kiemelt figyelmet kell forditani ket altalanos szempont ervenyesulesere. Az agazati es regionalis programokat at kell hatnia: a kornyezeti, a makrogazdasagi es a tarsadalmi fenntarthatosag elvenek, valamint a teruleti es tarsadalmi osszetartozas (kohezio) biztositasanak. Prioritasok A fenti celok eleresehez hat teruletre osszpontositjuk a fejlesztesi erıfesziteseket. Ennek alapjan prioritasaink a kovetkezık: 1. gazdasagfejlesztes, 2. kozlekedesfejlesztes, 3. tarsadalom megujulasa, 4. kornyezeti es energetikai fejlesztes, 5. teruletfejlesztes, 6. allamreform. Oldal:9/135

10 A prioritasok sok eleme osszefugg es hat egymasra. A prioritasok tartalmanak meghatarozasakor a nagy tarsadalmi kerdesek megoldasara, a kozigazgatas atfogo reformjabol fakado feladatokra koncentraltunk. E nagy tarsadalmi kerdesek integralt megkozelitest igenyelnek. Megoldasukra tobb operativ programban megjelenı un. zaszloshajo projekteket dolgoztunk ki, amelyek valaszt adnak a legfontosabb tarsadalmi gondjainkra. A vegrehajtas soran a fejlesztespolitikai eszkozok kiegeszulnek majd a kormanyzat mas eszkozeivel, igy peldaul a szabalyozas lehetısegeben rejlı atalakitasi eszkozokkel. /ÚMFT. Összefoglaló 4. oldal/ 1. A fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése és integrálódása A fenntarthatóság megfelelő érvényesítése érdekében az UMFT-ben alkalmazott szóhasználatot, illetve az integrálódás szintjeit tekintettjük át első lépésben. Fogalom értelmezése és a szóhasználat Az ÚMFT a fenntarthatóságot sajátos módon kezeli: külön-külön tárgyalja a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóságot, és nem mutatja ki azok kapcsolatát. Nem külön-külön kell ugyanis gondoskodni a társadalmi folyamatok, illetve a gazdasági folyamatok fenntarthatóságáról, hanem a fejlődést egyszerre kell környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntarthatóvá tenni! A fenntartható fejlődés célja, hogy a fejlődés oly módon valósuljon meg, hogy a környezeti, kulturális és természeti értékek védelme mellett biztosítsa a lakosság életminőségének fenntartását és javítását, az életminőség javulását eszközként szolgáló gazdaság számára alapot biztosító természeti és kulturális erőforrások harmonikus és kíméletes igénybevételét, figyelembe véve a régiók sajátos adottságait, hagyományait, azokat helyben értékké alakítva. 2 Az ÚMFT-ben alkalmazott szóhasználat többféle megközelítésben alkalmazza a fenntarthatóság kifejezést. Az értelmezési különbségek rendkívüli módon megnehezítik a fenntarthatóság szempontrendszerének az érvényesítését. A horizontális politikák kifejtése során a fenti kritikától és szakmai elvárástól eltekintve a dokumentum számos szakaszában helytelenül használják a fenntarthatóság kifejezést, általában a működés 2 Lásd: Természeti erőforrások és környezeti értékek védelmét és fenntartható használatát érintő területfejlesztési politikai szempontok az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) alapján, A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret megalapozása céljából az Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete alapján összeállította Váti Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság Területpolitikai, elemzési és értékelési iroda, 2005, október Oldal:10/135

11 fenntartása, illetve a finanszírozás fenntartása kifejezések értelmében lásd az ÚMFT-ből származó következő három példát: A közszolgáltatások fejlesztésének illeszkednie kell ahhoz a reformfolyamathoz, amely a nagy ellátórendszerek hatékonyságának növelését úgy valósítja meg, hogy közben tekintettel van az önkormányzatok teherbírására és a működés hosszú távú fenntarthatóságára is. (ÚMFT, , 83. oldal) A beruházási döntések meghozatalakor meghatározó szempont a fenntarthatóság, vagyis a korszerűbb, hatékonyabb, finanszírozható szerkezet kialakítása. (ÚMFT, , 84. oldal) A gazdasági fenntarthatóság érvényesülése azt jelenti, hogy a fejlesztések eredményeinek megőrzése érdekében nem több, hanem kevesebb adót kell majd fizetni. A társadalom fenntarthatósága pedig azt jelenti, hogy egyre több embert teszünk képessé az öngondoskodásra és az ország egészéért érzett felelősség vállalására. (ÚMFT, Előszó) A fenntartható fejlődés a mai Magyarország számára minimálisan a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodást jelenti, gyenge fenntarthatóság. A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése összehangolt és átfogó gazdaságfejlesztési stratégiát igényel. A kormányzat gazdasági szabályozó tevékenységének elő kell segítenie a gazdaság környezetbarát fejlődését. Ennek érdekében a támogatásoknak, az adórendszernek és a szabályozás más eszközeinek minimálisan a területkímélő, anyag- és energiatakarékos megoldások elterjedését kell szolgálniuk. A legjobb elvárható fenntarthatóság erős fenntarthatóság a módszertani összefoglalóban bemutatott 8 szempontcsoport követelményeinek megfelelően kialakított tervben érvényesíthető. Az integráció szintjei és megvalósulása az ÚMFT vonatkozásában A fenntarthatóság általunk kialakított szempontcsoportja alapján vizsgáltuk, hogy a 8 csoport vagy témakör tekintetében az ÚMFT egyes szerkezeti elemei hogyan kapcsolódnak, illetve milyen megközelítést alkalmaznak a problémák ellátására, orvoslására, valamint a lehetőségek kihasználására vonatkozóan. Elsődleges megközelítésünk a felvázolt módszertan szerint (lásd 7. pontot) a DPSIR rendszeren alapul. A dokumentum egyes szakaszaiban azt vizsgáltuk, hogy a fenntarthatósági szempontok közül melyek relevánsak. Amennyiben találtunk releváns fenntarthatósági szempontot, akkor azt tekintettük át, hogy az ÚMFT adott szakaszában a DPSIR mely pontjaihoz Oldal:11/135

12 kapcsolódón foglalkozik az anyag a fenntarthatósági szempont rendszer egyes elemeivel. Alapvető vizsgálati szempont, hogy az UMFT a fenntarthatósági cél elérése érdekében a releváns elemeket ragadja-e meg annak érdekében, hogy a leghatásosabban a legmegfelelőbb ponton avatkozzon be (a driving forces vagy a pressures típusú jelenségek feltárásával, befolyásolásával). Például a hulladék és szennyeződésképződés esetében a termelés és fogyasztás mozgató rugóit, a fogyasztási igényeket, szokásokat, értékrendet érintően történik-e beavatkozás (driving force típusú megközelítés), vagy a technológiai váltáson alapuló kibocsátás csökkentés, mint pressure típusú megközelítés kerül előtérbe. Másik példaként a munkaképesség és az egészség összefüggéseiben a betegségek környezeti okainak (state levegő szennyezettség, pressure fokozott teherszállítás), vagy az értékrendi elemek, mozgató rugók (termelési, szállítási és vásárlási szokások, kényszerek), illetve az aktuális vagy megfelelő új válaszok (responses áruszállítási igény csökkentése, logisztika javítása, járműfejlesztés) feltárása és kezelése terén tervezi-e a dokumentum. A fenntarthatósági szempontok integrálásának előkészítése részben megtörtént, mivel az ÚMFT horizontális politikákat tárgyaló szakaszában részletesen foglalkozik a fenntarthatóság érvényesítésével, azonban az anyag további és a szakaszt megelőző részeiben, az előző változatokhoz képest többet foglalkozik az anyag a fenntarthatóság integrációjával. Az előkészítés azért részben történt meg, mivel a helyzetértékelés a következő pontban tárgyaltakból láthatóan szűkösen tartalmaz információkat a fenntarthatóság jelenlegi állapotára vonatkozóan, nehézzé téve a fenntarthatósági szempontból is megfelelő beavatkozások és indikátorok kialakítását. A horizontális politikák keretében megfogalmazott alapelvek következetes érvényesítésére (jelen esetben a dokumentum megfelelő felülvizsgálatára és kiegészítésére) van szükség az ÚMFT minden releváns szakaszában, illetve az operatív programok készítése és végrehajtása során is. A pontban szereplő térhasználati alapelvek mellett a következő alapelveket javasoljuk beépíteni: 1. A projekt, program irányításába (felügyeletébe) vonják be az érintett települések (régiók) önkormányzatainak és civil szervezeteinek képviselőit (pl. kötelező legyen helyi irányító testület létrehozása). Az irányító testületben minimum?% arányban vegyenek részt nők, illetve 30 év alattiak. 2. A projekt végrehajtásában foglalkoztatott személyek minimum?%-a az adott területen élőkből kerüljön ki. 3. Biztosítsák a projekt átláthatóságát, valamennyi adatának folyamatos nyilvánossá tételét (pl. Web oldal segítségével) Oldal:12/135

13 4. Vállalják, hogy a projekt résztvevőit felkészítik az adott feladatok környezettudatos szemléletű (pl. területkímélő, anyag- és energiatakarékos, minél kevesebb hulladékkal járó) elvégzésére. 5. Készítsenek tervet arra vonatkozóan, hogyan védik a projektben résztvevők (testi-lelki) egészségét. 6. Olyan fejlesztés valósítható meg, amely nem növeli az adott régió ökológiai lábnyomát. Az integráció megvalósítása érdekében rögzíteni javasoljuk az ÚMFT-ben, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése céljából az operatív programok, nagyprojektek, zászlóshajó projektek, akciótervek megvalósítása során fenntarthatósági minimumkritériumokat kell megfogalmazni, amelyek kiindulási alapja a horizontális politikák és a pontokban megfogalmazott alaplevei. Az egyes prioritások tekintetében az ÚMFT szintjén csupán elvétve került említésre az adott ágazat vagy prioritási téma saját eszközrendszerének alkalmazásában rejlő fenntarthatóság felé történő elmozdulás. Pl.: anyagés energiatakarékos termelés és innováció, tisztább környezetbarát technológiák a pontban, közösségi közlekedés említése több pontban. Minden prioritást követően javasoljuk röviden bemutatni a horizontális politikák érvényesítésének módját. 2. Az ÚMFT helyzetértékelésének vizsgálata Az ÚMFT helyzetértékelése során az OECD és az EUROSTAT szakértői álta is elfogadott, a környezeti információk rendszerezésére és kezelésére legalkalmasabbnak ítélt megközelítést a DPSIR (Driving Force_Presurre_State_Impact_Respons) modell alkalmazását vizsgáltuk. A helyzetértékelés vizsgálata előtt le kell szögeznünk, hogy a DPSIR struktúra alkalmazása a hazai környezetpolitikában és az információkezelésben jelenleg van kialakulóban. A vizsgálatunkkal is elő kívánjuk segíteni a rendszer minél előbbi teljeskörű bevezetését. A DPSIR rendszer alkalmazása lehetőséget kínál a fenntarthatósági információk megfelelő kezelésére és értékelésére is. Azonban a hazai információs források jelenleg még nem tartalmazzák megfelelő részletességel és területi lefedettséggel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információkat. Mindezen körülményekre tekintettel a közötti időszakra készülő tervek vonatkozásában, így az ÚMFT esetében sem várható el a kifogástalan DPSIR és fenntarthatósági helyzetfeltárás. Azonban a meglévő információk DPSIR és fenntarthatósági szempontú bemutatása elvárható az fenntarthatósági szempontból elvárható célratörőség, hatásosság biztosítása érdekében. Oldal:13/135

14 2.1. DPSIR és FF áttekintő értékelés A program helyzetértékelését első áttekintéséhez az alábbi táblázatot alkalmaztuk. Az első három oszlopban a fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetfeltárást értékeltük, abban az esetben, ha értelmezni tudtuk az adott alapelvcsoportot az ÚMFT témakörére. Az utolsó két oszlopban arra tettünk egy első kísérletet, hogy a DPSIR megközelítés alkalmazását vizsgáljuk a helyzetfeltárás anyagában. A megközelítést használva egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a DPSIR struktúrában tárja e fel a helyzetet az ÚMFT. Másrészt pedig, hogy a fenntarthatósági folyamatok viszonylatában tesz-e említést az ÚMFT témájához kapcsolódó DPSIR tényezőkre. Oldal:14/135

15 1. táblázat Az ÚMFT helyzetértékelésének fenntarthatósági és környezeti szempontú vizsgálata I. A természeti/ környezeti elemek fenntartható használata FF alapelv 1. A feltételesen megújuló környezeti elemek és rendszerek önszabályozó képességét megőrzése és állapotuk javítása. 2. A megújuló erőforrások alkalmazásának előnyben részesítése. 3. A Hulladék- és szennyeződésképződés megelőzése, minél alacsonyabb szinten tartása, a veszélyesség csökkentése és az eddig okozott károk felszámolása. Az ÚMFT helyzetértékelése tartalmazza részlegesen részlegesen részlegesen Megjegyzés A fejezet ugyan egyes elemeit tárgyalja a környezeti elemeknek és rendszereknek (pl. folyóvizek, termálvizek, védett területek területi statisztikája), de a részletezettsége és területi beazonosíthatósága (pl. térképek) nem megfelelő. Említést tesz a témáról ( ), de a fenntarthatósági szempont szerinti elemzés (pl. potenciál, összetétel, területi megoszlás) hiányzik A hulladék- és szennyezés képződés megelőzésével, alacsony szinten tartásával, hulladéktermelés tendenciáival nem foglalkozik az anyag, csak említés szintjén tér ki a jelenlegi állapotra (javult a hulladékgazdálkodás, nőtt az illegális elhelyezés, ) DPSIR megközelítés Megjegyzés részlegesen A mozgató rugók, terhelések, állapotok és a hatások egyes elemeit feltárja az anyag. Hiányzik a tisztán követhető és érthető DPSIR struktúra alkalmazása és a válaszok összegzése. nem - nem - Oldal:15/135

16 II. A meglévő értékek hosszú távú fenntartása, megőrzése 4. A fejlesztések során létrehozott értékeknek egyensúlyban kell lenniük a felhasznált vagy feláldozott természeti értékek nagyságával. 5. A területhasználat során a környezeti szempontból igénybe vehető területek nagyságát szigorú felső korlátnak kell tekinteni, azaz a fejlesztéseknél a terület- és környezetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. 6. Az esetleges későbbi, hosszú távú károk bekövetkezésének elkerülése érdekében alkalmazni kell az ún. elővigyázatosság elvét. 7. A biológiai sokféleség, változatosság fennmaradásának biztosítása, újratermelődésének feltételeinek megőrzése. nem nem - nem Nem részlegesen Ide tartozik többek között: biológiailag aktív és nem aktív felületek arányának változása (pl. a közútépítés, autópálya építés kapcsán), zöld illetve barnamezős beruházások aránya, tájrehabilitáció területe stb. Hiányzik az elővigyázatosság érvényesülésének összefoglaló jellegű bemutatása a hatósági és a gazdasági gyakorlatban. Áttételesen tesz említést a gazdagságról, de a vonatkozó folyamatokat, területi jellemzőket nem foglalja össze. ( ) nem részlegesen Nem szerepel a tényezők egyikének bemutatása sem, csupán az állapot jellemzőkre és terhelésekre tesz rövid utalást, illetve a válaszok szűk szeletét (védettség) mutatja be. Oldal:16/135

17 III. A helyi közösségek fennmaradásának, az emberhez méltó élet feltételeinek biztosítása 8. Biztosítani kell az élettelen, épített környezet (építészeti és kulturális) értékeinek, valamint a tájképi, tájhasználati értékek fennmaradását. 9. A helyi szinten kezelhető erőforrások, környezeti adottságok használata elsősorban a helyi közösségek hasznát szolgálja. 10. Biztosítani kell a helyi kultúrák fejlődését, kialakulását, amelyek biztosíthatják az emberek és a környezet harmonikus együttélését. 11. A helyi közösségek és települések megtartó erejének növelése. 12. A fejlesztési döntések során a szubszidiaritás elvét kell érvényesíteni a szükséges információ, illetve az érintettek megfelelő részvételének biztosításával. részleges nem nem nem részlegesen Az épített környezetről, annak értékeiről tesz említést ( ), a tájhasználatról nem. Ide tartozik többek között: területi megoszlást ábrázoló térképek. Ide tartozik többek között: területi potenciálok, erősségek felsorolása és térképi megjelenítése. sem, környezeti sem fenntarthatósági szempontból nem vizsgálja az anyag megfelelően a kérdést, csupán egyes elemei jelennek, meg pl. a és a pontokban. Ugyan a civil szervezetekről tesz említést ( , ) és az önkormányzatok döntési helyzetét is megemlíti (2.4.8.), de nem tér ki többek között: a civil társadalom aktivitására, az információhoz való társadalmi hozzáférésre, társadalmi részvétel megvalósulására részlegesen nem - nem - részlegesen nem - Az állapotok és a hatások egyes elemeit feltárja az anyag. A mozgató rugók, és a hatások néhány elemét feltárja az anyag, de csak részlegesen. Oldal:17/135

18 IV. A technológiai haladás adta lehetőségek kiaknázása fenntartó szemlélettel V. A felelősség-teljes ember kiművelése 13. A fejlesztéseknek az anyag és energia intenzív termékek és technológiák körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába kell mutatniuk. 14. A fenntarthatóság érvényesítését elősegítő technológiai fejlesztések. 15. Csak azokat a technológiai lehetőségeket szabad egy-egy területen alkalmazni, amely valóban megfelel az ottani természeti és társadalmi adottságoknak. 16. A fejlesztések és más beavatkozások járuljanak hozzá, hogy a társadalom tagjaiban (érintettekben, ideértve a természetes és jogi személyeket valamint ezek közösségeit, csoportjait) a fenntarthatóság értékei, illetve a környezet iránt érzett felelősség tudatosuljon, és erkölcsi normává váljon. nem nem nem nem Ide tartozik többek között: egységnyi hozzáadott érték illetve GDP energiaszükséglete, energiafogyasztás (háztartási és ipari) összetétele és változása Arról ír, hogy alig van Mo-n technológiai fejlesztés (2.4.3.), nem szól a fejlesztések környezeti, fenntarthatósági irányáról Az ÚMFT részletezettség szintje nem alkalmas ilyen mélységeket feltárni Az ÚMFT részletezettség szintje nem alkalmas ilyen mélységeket feltárni nem Oldal:18/135

19 VI. Esélyegyenlőség és területi egyenlőség 17. A teljes értékű élet feltételeinek biztosítása az önismeret, a közösségi élet fejlődésének ösztönzése, egy a fenntarthatóságot, mint értéket is magába foglaló belső értékrend kialakulásának elősegítésével. 18. A köz érdekét szolgáló információhoz, így a környezettudatos magatartás kialakulásához, szükséges tudáshoz, oktatáshoz mindenki egyenlő eséllyel jusson hozzá. nem részlegesen Ide tartozik többek között: lelki megbetegedések, munkaképesség csökkenése (lásd Kopp M. és Skrabszki Á. tanulmányait) szenvedélybetegségek, öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek száma; családok helyzete, valamint civil szervezetek tagsága; erdei iskolában részvevő gyerekek száma A tudás és a kultúra hozzáféréséhez biztosított lehetőségeket fenntarthatósági szempontból nem mutatja be (főként a piacgazdasági igények és iskolázottsági statisztikák dominálnak) ( ), hiányoznak a társadalmi, közcélú információszolgáltatásokhoz való hozzáférés adatai (pl. Aarhus egyezmény, átláthatóság alapján), közigazgatási szervek és vállalatok számára szükséges közcélú környezeti információk, adatbázisokhoz való hozzáférés. Kiemelten fontos a környezetért és egészségért felelős döntéshozatal kompetenciájának fejlesztése, a környezeti nem - részlegesen A mozgató rugók, terhelések, állapotok és a hatások egyes elemeit feltárja az anyag. Hiányzik a letisztult, érthető DPSIR struktúra alkalmazása és a jelenleg alkalmazott válaszok (responses) összegzése Oldal:19/135

20 változások értékelése, előrejelzése, megelőzése és a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. 19. A különböző helyzetben lévő személyek, és közösségek számára biztosítani kell a teljes értékű élet lehetőségét. részlegesen Fenntarthatósági szempontból nem vizsgálja az anyag, térképek hiányoznak. részlegesen A mozgató rugók, terhelések, állapotok és a hatások egyes elemeit feltárja az anyag. Hiányzik a letisztult, érthető DPSIR struktúra alkalmazása és a válaszok összegzése Oldal:20/135

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben