SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12."

Átírás

1 1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP / Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Pályázó neve Bonyhád Város Önkormányzata Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Feladat-ellátási hely neve BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY Bölcsőde Óvodai Intézmény Egység Szélkakasos óvodája Ö s s z e á l l í t o t t a : F e r e n c z É v a é s H o r v á t h K l á r a ( )

2 2 Ó v o d á n k, a S Z É L K A K A S O S Ó V O D A a V ö l g y s é g k i s t é r s é g k ö z p o n t j á b a n, B o n y h á d o n m ű k ö d i k, a B o n y h á d i O k t a t á s i N e v e l é s i I n t é z m é n y B ö l c s ő d e Ó v o d a i I n t é z m é n y E g y s é g r é s z e k é n t, k é t n y e l v ű n é m e t n e m z e t i s é g i n e v e l é s i f e l a d a t o k a t i s e l l á t v a. 3 v e g y e s é l e t k o r ú c s o p o r t b a n n e v e l j ü k a g y e r e k e k e t, f é r ő h e l y e i n k s z á m a 7 2. R é g i p o l g á r i o t t h o n t a l a k í t o t t a k á t ó v o d a i c é l o k r a b e n, u d v a r u n k k ö z ö s e g y m á s i k ó v o d á v a l. É p ü l e t ü n k é s u d v a r u n k f o l y a m a t o s a n ú j u l, d e a k a d m é g t e n n i v a l ó b ő v e n. F e l s z e r e l t s é g ü n k j ó n a k m o n d h a t ó, s z e m é l y i e l l á t o t t s á g u n k m e g f e l e l a t ö r v é n y e s e l ő í r á s o k n a k. P e d a g ó g i a i s z e m l é l e t ü n k f o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s ö d i k ; a V a r á z s k a p u c í m e t v i s e l ő h e l y i n e v e l é s i p r o g r a m a l a p j á n d o l g o z u n k j ó l ö s s z e s z o k o t t c s a p a t t a l, h o s s z ú é v e k ó t a. A K o m p e t e n c i a a l a p ú n e v e l é s ó v o d a i p r o g r a m c s o m a g j á t a T Á M O P / p á l y á z a t k e r e t é b e n a / e s t a n é v b e n e g y c s o p o r t b a n v e z e t j ü k b e.

3 3 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, Milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel (Dr. Szent-Györgyi Albert) Helyzetelemzés Mára a hagyományos ünnepek kiegészültek a környezet és természetvédelemnek egy-egy jeles napjával. Jelesek, mert más tartalommal bírnak és más eszközöket, módszereket, ünneplési módot igényelnek. Mi az oka ennek? Az ember elfelejtette biológiai gyökereit, tönkre teszi maga körül a világot. Lassan bolygónk az emberi tevékenységek miatt alkalmatlan lesz az életre. Pusztulnak az erdők, a folyók, s velük együtt sok állat- és növényfaj is, a vízkészlet rohamosan fogy, szennyezett a levegő. Közös felelősség a folyamat megállításán fáradozni. Óvodánkban sokéves hagyomány egyes környezetvédelmi zöld napok megünneplése. Ezt a gyakorlatot egészítjük ki új elemekkel, emeljük programszintre. Koncepciónk átfogja a teljes tanévet, átszövi a pedagógiai szemléletmódot. Ezekben a napokban különösen fontossá válik a természetvédelem. Ezek a napok azok, amelyeknek tartalma, mondanivalója a 3-7 évesek számára jól közvetíthető, amelyek érzelmileg közel hozhatók hozzájuk. Ezekkel a napokkal otthonra lelnek a gyerekek a természetben. Sok élményben van részük, hisz az adott pillanat varázsa egyszeri és megismételhetetlen. Az óvodás gazdagabb lesz a természet megismerése által, formálódik szemlélete, viszonya az épített környezethez is. Az ünnepekre való felkészülés, a ráhangolódás, a megelőző gyűjtőmunka felkészít a jeles nap élményeinek befogadására Az óvodai nevelés egyik kiemelt feladata, hogy már ebben az életkorban megéreztessük, megértessük a környezetvédelem fontosságát, begyakoroljunk ezzel kapcsolatos szokásokat. Ez gondolkodásmód azonban nem korlátozódhat a jeles napokra, a szemléletnek át kell szőnie az egész nevelést. Tudjuk, hogy az óvodáskori élmények meghatározóak a gyerekek számára. A gyerekben él a megismerés vágya. Nem mindegy, milyen hatások érik a környezet és természet megismerés kapcsán. A környező világ tevékeny megismerésében a közvetlen tapasztalásra megfigyelésre - vizsgálódásra - cselekvésre építünk. Legfontosabb törekvésünk a természet szeretetére és tiszteletére nevelni a ránk bízott gyerekeket.

4 4 A természetbarát óvodai környezet folyamatos tevékenységre serkent, hiszen a növényeket, állatokat gondozni kell. A környezetvédő életmód segít a környezetbarát szokások kialakításában és formálásában, melyek azután megalapozzák a környezettudatos gondolkodást A korszerű, tevékeny tapasztalatszerzés, a saját élményű tanulást támogató módszerek fejlesztik a környezeti kompetenciákat, hatással vannak a környezettudatos magatartás kialakulására A családok bevonása a programokba tágabb, társadalmi szinten fejti ki hatását. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK A gyermek környezettudatos gondolkodásának és viselkedésének megalapozása, fejlesztése A szülők és az óvodában dolgozó felnőttek ökológiai szemléletének formálása KÖZVETLEN CÉLOK A természet szeretetének, a természet iránt érzett felelősségteljes gondolkodás elmélyítése a Zöld Program segítségével Környezetbarát óvodai környezet kialakítása és fejlesztése A környezeti kompetenciák, környezetvédő szokások fejlesztése korszerű módszerekkel A környezetvédő szemlélet érvényesítése a teljes tanév során

5 Z ö l d P r o g r a m I d ő t e r v NAPTÁR ZÖLD CÉL, FELADAT JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK FEBRUÁR 2. A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA Cél: A vizes élőhelyek megóvása Feladat: A nádasok, zsombékosok természetes állapotának, az ember alkotta élőhelyek gondozásának megfigyelése RÉCEHÍVOGATÓ a közeli halastó felkeresése a szülőkkel együtt, a környezet évszakváltással összefüggő változásainak, az állatok téli életmódjának megfigyelése. Március 6. Nemzetközi Energiatakarékos-sági Világnap MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA Cél: A vízkészlet védelme és a fenntartható gazdálkodás - a vízgazdálkodás a gazdasági termelés és a szociális jólét alapja. Feladat: Annak tudatosítása, hogy a vízzel gazdálkodni kell, mert nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre. VÍZCSEPPECSKE - A takarékos vízhasználat gyakorlása különböző tevékenységekkel teafőzés, mosogatás, babaruhamosás, takarítás, babafürdetés CSAP NYITVA NE MARADJON! - ellenőrzőrendszer működtetése a vizes helyiségekben. Vizes játékok a csoportszobában terepasztalon, akvárium berendezése. 5

6 ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA Cél: A bolygó környezeti állapotromlásának megállítása. Feladat: Annak tudatosítása, hogy tevékenyen részt kell vállalni a bolygómentésben egyénnek és közösségnek egyaránt. (Mit tehet az óvodás?) Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA Cél: Erdő-mező pusztulásának megállítása, famentés, a madarak természetes élőhelyének megóvása. Feladat: Az erdő, a fák védelmének, a bolygó tüdejének megóvása fontosságának tudatosítása, a madarak ökológiai szerepének megismertetése. A víz körforgásának megismerése kísérletekkel. Séta a víztoronyhoz. Csónakúsztatás a patakban. ÉLET A VÍZBEN rajzpályázat, kiállítás szervezése. A r é s z l e t e s p r o g r a m a s z ö v e g e s r é s z b e n! MADARÁSZOVI - a programsorozat megszervezése, vetítésekkel, terepfoglalkozásokkal. MADARAK ÉS FÁK TABLÓJA - képek gyűjtése, fotózás, tabló és albumkészítés. HOL LAKNAK ÉGIG ÉRŐ FÁK? - kirándulások, séták, parklátogatások. ERDEI ÓVODA megszervezése otthonalvós 6

7 formában, napi utazással. VOGELHOCHZEIT zenés előadás felnőttekkel. Május 15. Nemzetközi Klíma Akciónap Május 24. Az Európai Nemzeti Parkok Napja Június 5. Környezetvédelmi Világnap A szorgalmi időszakon kívül eső időpont miatt a feladatok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek más jeles napoknál jelennek meg. Június 8. Az Óceánok Világnapja Június 17. Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen Június 21. A Nap Napja Július 11. Népesedési Világnap SZEPTEMBER 16. AZ ÓZON VILÁGNAPJA Cél: Az ózonréteg további csökkenésének megállítása Feladat: Az ózondús levegő megőrzése néhány feltételének JOBB LEVEGŐT! - Figyelemfelkeltő séta a parkban séta a városközpontban, maszkban. ÁSÓNAP faültetés az óvoda udvarán. 7

8 megismertetése. SZEPTEMBER 22. EURÓPAI AUTÓMENTES NAP Cél: Az autóhasználat mérséklésével a környezetre gyakorolt hatás csökkentése Feladat: A légszennyezettség lehetséges mérséklése saját eszközökkel, a mozgás szerepe kapcsolódás az egészségtudatos magatartáshoz SZEPTEMBER 20. KÖRÜLI HÉTVÉGE TAKARÍTÁSI VILÁGNAP Cél: A természeti környezet tisztaságának megóvása Feladat: A környezetszennyezés növényre, állatra, emberre gyakorolt ökológiai hatásának megértetése Szeptember 26. A Tiszta Hegyek Napja LOVASKOCSIZUNK! városi közös programokon veszünk részt. MA MIVEL JÖTTÉL ÓVODÁBA? kollektív képet készítünk az óvoda utcájáról. TISZTA UDVAR RENDES OVI - szemétgyűjtés az óvoda udvarán, kertjében és a közeli parkban. Komposztáló beüzemelése, levélgyűjtés. Takarítás az óvoda épületében vegyszerek mellőzésével. ÖKONAP - közös program a helyi öko-iskolával. CSERE-BERE ruhabörze, a feleslegessé vált ruhák konténerbe gyűjtése. Papírgyűjtés az óvodában. 8

9 Október 1 Habitat Világnap OKTÓBER 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA Cél: A bolygón élő állatfajok védelme, veszélyeztetettségének mérséklése, kipusztulásának megállítása, a táplálkozási lánc fenntartása. Feladat: Az ember állat növény hármas egységének megértetése, a biológiai sokszínűség szépségének felismertetése. Annak bemutatása, hogy az ember tevékenysége által válik állat és növény veszélyeztetetté. Október 8. A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja OKTÓBER 15. NEMZETKÖZI GYALOGLÓ NAP Cél: A mozgás népszerűsítése, a közlekedési szokások befolyásolása Feladat: Az együttes gyaloglás örömének felfedeztetése. Annak tudatosítása, hogy az autóhasználatról való lemondás hozzájárul a környezetszennyezés AZ ÉN ÁLLATOM hogyan gondozom saját állatom? Ikonokat készítünk. ÁLLATOK KETRECBEN állatkertbe, állatsimogatóba megyünk. Földtérképet készítünk állatokkal. KI LAKIK AZ UDVARUNKBAN? - az óvodaudvar élőlényei. ÁLLATOK FARSANGJA beöltözés, zene és mozgás MEGESZLEK! tápláléklánc - kollázst készítünk. MA GYALOG JÖVÖK ÓVODÁBA! - térképet rajzolnak a családok az óvodáig megtett útról NYÚLCIPŐ - gyaloglóverseny az Ifjúsági Parkba melyik útvonal a rövidebb? 9

10 10 mérsékléséhez. Október 21. Földünkért Világnap NOVEMBER 27. "NE VÁSÁROLJ SEMMIT!" NAP Cél: A termelés-fogyasztás visszafogása; környezettudatos gondolkodás megalapozása. Feladat: Annak megértetése, hogy a termelés környezetszennyezéssel jár, a megtermelt javak pazarlása pedig fokozza ezt a hatást. MARADÉKNAP - bundáskenyeret sütünk a tegnapi kenyérből. CSERE-BERE régi játékokat cserélünk egymással. December 29. A Biodiverzitás Védelmének Világnapja A természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az akár a legparányibb légy dongása, vagy a Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni sem letaposnivaló, s ez nagyon is érdekünk. (Herman Ottó)

11 11 N e m a F ö l d t a r t o z i k a z e m b e r h e z, h a n e m a z e m b e r t a r t o z i k a F ö l d h ö z. A FÖLD NAPJA (ÁPRILIS 22.) A föld szó a magyar nyelvben sok összetételben ismert: a Naprendszer egyik bolygója, égitestünk neve; a mindennapi nyelvben a talaj szinonimája; anyaföld ahol születtünk, ahová visszavágyunk; szólásokat: pl. Földbe gyökerezik a lába Alig látszik ki a földből. Mit jelent ma a Föld az embereknek? Jelent tengert, folyót, hegyet - völgyet, állatot, növényt, erdőt - mezőt, fát, színes virágot, házat és még sok egyebet természeti és épített környezetet. Élőhelyet és otthont, amelyen osztozni kell egymással állattal - növénnyel. Törékeny ökoszisztémát, mely egyre szélsőségesebben reagál a kizsákmányolásra. Sorsot és feladatot, felelős döntést és jövőt az emberi faj számára. Elérkezett a 24. óra. Túl nagy öko-lábnyommal él a civilizált világ, a jövő nemzedékeinek életkilátásai veszélybe kerültek. A Föld napja környezetvédelmi ünnep. Az USA-ból indult társadalmi mozgalom mára az egész világon ismert. Célja, hogy különféle akciókkal hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Egyik jelmondata: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A Föld napi programsorozat a környezetet tudatosan védő, felelősen gondolkodó és cselekvő felnőtt magatartás megalapozását célozza meg. Mert egyetlen nap kevés Mit tehet a ma óvodája a Föld védelme érdekében? Mit tehetünk mi óvónők? Talán a legtöbbet: indíttatást adunk a kicsiknek, hogy Földünk jövőjéért felelősséget érző felnőtté válhassanak, akik mindennapjaikban a tőlük telhető legtöbbet teszik környezetük védelméért. A természetszerető és védő ember személyiségjegyének kialakítását már az óvodáskorban el kell kezdenünk. A földmentő értékeknek az életkornak megfelelő közvetítésével, pozitív cselekvésminták megalapozásával törekszünk céljaink elérésére.

12 12 Feladataink: a környezetvédelem fogalmát megismertetni a természet szeretetének, tiszteletének és megbecsülésének érzését fejleszteni a Föld napja célját közösen megbeszélni, megértetni a gyerekekkel a Földdel kapcsolatos, már meglévő ismeret- és tudásanyagot összegyűjteni és tovább bővíteni a földmentő cselekvésmintákat játékosan begyakorolni a környezeti kompetenciákat a saját élményű tanulás eszközeivel fejleszteni a családokat bevonni a lehető legtöbb tevékenységbe hiteles, követhető viselkedésmintát adni a mindennapokban Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy olyan érzelmeket legyünk képesek kialakítani a gyermekben, melyek megalapozzák azt, hogy az évek múlásával természetszerető és védő felnőtté válik a tudás önmagában nem elegendő a viselkedés megváltoztatásához. Az óvodás gyermek vágyik arra, hogy környezetét, ezen belül a természetet, megismerje, ez a megismerés tapasztalás - cselekvés útján történik. Nem csak a természet szépségét fedezi fel közben, hanem annak veszélyeztetettségét is. Ha ma megcsodáljuk a házát cipelő csigát; ha szívesen sétálunk a sárga avarban, a ropogó hóban, a tavaszi esőben; ha megfigyeljük a nyári melegben sütkérező gyíkokat, piros pipacsokat akkor ezt szívesen teszik majd anyuka és apuka korukban is. mint a gyermek, nézzél szerte, máris nem vagy vakság verte. Környezetbarát gyerek csak környezetbarát intézményben nevelődhet. Ennek egyik feltétele, hogy az óvodában dolgozó felnőttek hitelesek: azt teszik, amit mondanak. Másik feltétele maga a környezetbarát óvodai környezet, mely folyamatosan fejlődik, egyre közelebb kerülve a Zöldóvodák kritériumrendszeréhez.

13 13 Aki gyermekkorában megtanult látni, az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját és máris szebbnek látja a világot! Ráhangoló előkészítő tevékenységek Egész héten a Föld a téma. A napi beszélgetőkör - ben sok mindenről szó esik, ami a jeles nappal kapcsolatos. Beszélgetünk a gyerekekkel a jeles dátumról, a környezetvédelemről, a veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. Közösen megtervezzük az egész hét programját, lerajzoljuk, mi mindenre van szükségünk, mit hozunk otthonról, kiket fogunk meghívni, hová megyünk, mit fogunk csinálni stb Tevékenységek: - Föld napi emblémát színezünk - a Föld napi programokat megismertetjük a partnerekkel: meghívót készítünk

14 14 MEGHÍVÓ FÖLD NAPI PROGRAMJAINKRA Ennyi mindent tervezünk a hétre, tarts velünk! Megismerkedünk a földgömbbel Földgömböt kasírozunk Szelektív hulladékgyűjtést rendezünk Babot, borsót vetünk Képeket gyűjtünk, albumokat készítünk Beöltözőst játszunk, mi leszünk a Föld népei Virágot ültetünk a kertben Takarítunk, szemetet gyűjtünk Zöld ruhában jövünk óvodába a Föld napján! MACI CSOPORT

15 15 1. nap, Április 19. hétfő Tevékenység: Forgasd meg a földgömböt! Földgömb segítségével megismerkedünk Földünkkel, felfedezzük, hogy több a víz, mint a szárazföld; megkeressük Magyarországot és Budapestet. Hol is az országhatár? Így forog a valóságban is! Beszélgetünk arról, hogy ez a mi hazánk ahol születtünk, ahol élünk, ahol szeretünk lenni, amelynek a nyelvét beszéljük. Hol beszélnek még magyarul? Az elsötétített csoportszobában a kivilágított földgömbön tájékozódunk, majd a sötétben elemlámpával megvilágított részeire fókuszálunk - szárazföldre, vízre mutat-e a fény? Körberajzoljuk Magyarországot; megnézzük a domborzati térképen, hol vannak a folyók, a Balaton, a hegyek. Berajzoljuk Budapestet és saját lakóhelyünket is bejelöljük. Földgömb puzzle-lal játszunk. Képeket nézegetünk érintetlen természetet, ápolt, gondozott, ember lakta épített környezetet; szennyezett, rendezetlen természeti és épített környezetet. Megbeszéljük, amit látunk használjuk a szép, rendezett, ápolt, tiszta, gondozatlan, szennyezett, veszélyes, stb. fogalmakat. Összehasonlítunk: az óvoda és az otthoni környezetünk mire hasonlít. Megfogalmazzuk, hogy az embernek feladata, hogy vigyázzon a környezetére, mert csak egészséges környezetben maradnak egészségesek emberek. Hogyan tud egy óvodás környezetet védeni? Összegyűjtjük és feljegyezzük a gyerekek gondolatait. Ezután körbejárjuk az óvodát és az udvart, megnézzük, tehetünk-e máris valamit.

16 16 Játék: Utazás a Föld körül Játékból utazzunk el valahová! Pörgessük meg a gömböt vagy nyissuk ki találomra az atlaszt és keressünk egy helyet, ahová megyünk. Vegyünk elő enciklopédiát és ismerkedjünk az országgal: kik laknak ott, hogy beszélnek, milyen a viseletük stb.? Tervezzük meg együtt az utat: mivel utazunk oda, milyen ruhákat vigyünk, milyen állatokat láthatunk ott, kivel utazunk, mit csinálhatunk ott? Zene: A Földgolyó virágai Zenehallgatás (Grieg: Holberg szvit 1. tétel, Preludium) Instrukció: Lehettek a Földgolyó, akire szemetet szórtak, és felmérgesedsz. Oldás: átváltozunk a Föld hős megmentőivé, tiszta környezetet, tiszta levegőt, tiszta vizet varázsolunk közösen.

17 17 2. nap, Április 20. kedd Tevékenység: Verseny Mondj egy állatot! Mondj egy növényt! minden új állatért, növényért zöld pontot kapunk. A nagyobbakkal barkochbázhatunk is, hogy a pontokat elnyerhessük egymástól. Készítsünk földgömböt! Újságpapírt csíkokra tépkedünk, tapétaragasztóval földgömböt kasírozunk, száradás után befestjük. Csíkok lesznek belőle... Vajon a kezem is odaragad?" Játék: A Föld térképe állatokkal A gyerekek tudják, hogy némely állat tőlünk kicsit messzebb vagy nagyon távol él. Ezzel a játékkal hozzásegítjük a gyereket ahhoz, hogy az állatok élőhelyeiről Föld és földrész méretben tudjon gondolkodni. Rajzoljunk egy nagy világtérképet, vágjunk ki állatképeket háttérrel együtt és ragasszuk a térképen oda, ahol élnek. Remek módszer ez arra, hogy kialakuljon a gyerek fejében a kép az afrikai szavannáról, esőerdőkről vagy az alaszkai tundrákról.

18 18 Kit ezüstlő köréből kihajított az ég, Ember vigyázz, a földön úgy élj, hogy kárt ne tégy! ( Devecseri János) 3. nap, Április 21. szerda Tevékenység: A mi fánk és óvodánk udvara Megnézzük a mi fánkat az óvoda udvarán. Tisztítsd ki a környékét, szeresd! - akció. Összegyűjtjük a szemetet az udvaron. Vizsgálódás Komposztáljunk! Az udvar egy adott pontján kis gödröket ásunk ki, és belerakunk különböző anyagokat (almacsutkát, papírt, faágat, műanyagot, fémdobozt stb.. ) Később megfigyelhetjük, hogy vannak anyagok, melyek átalakulnak talajjá, és vannak olyanok, melyek nem bomlanak el. A gyümölcsnapokon keletkezett szerves hulladékot az udvari komposztálóba dobjuk. Séta az óvoda környékén (tavaszi kiskertek, tavaszi munkák, piac, virágbolt, zöldséges, játszótér, patakpart, gólyafészek) Szelektív hulladékgyűjtők meglátogatás Elsétálunk a szelektív hulladékgyűjtőhöz, megbeszéljük, hogy milyen szemétfajtákat lehet ott elhelyezni, mért van szükség rá. Zsugorítunk A műanyag flakonokat, papírdobozokat stb. összetapossuk, és azután visszük el a konténerekbe. Hogy kevesebb helyet foglaljon..."

19 19 Már látni a konténereket! Ide a műanyag, oda a papír... A szárazelemeket az óvodai gyűjtődobozba dobáljuk! Az ételmaradékot pedig a komposztálóba! KEDVES SZÜLŐK, HOZZATOK OTTHONRÓL SZEMETET, HOGY SZÉT TUDJUK VÁLOGATNI ÉS EL TUDJUK VINNI A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREKBE! LEGYEN OLYAN IS KÖZTE, AMIT NEM LEHET BEDOBÁLNI! KÉRJÜK, ENGEDJÉTEK MEG, HOGY OTTHON IS VÁLOGATHASSANAK, ÉS ELVIGYÉK A LEGKÖZELEBBI KONTÉNERBE! KÖSZÖNJÜK!

20 20 4. nap, Április 22. csütörtök A Föld napja Tevékenység: Tegyük széppé udvarunk! Megbeszéljük a gyermekekkel és a szülőkkel, hogy ezen a napon zöld ruhában jövünk óvodába (póló, nadrág, stb.), ekkor van az igazi Föld Napja. Minden család egynyári virágpalántát hoz az óvoda kertjébe, amit ezen a napon el is ültetünk. "Összegyűjtjük az üres műanyag cserepeket" "Vajon melyiket hoztam én?" Figyelemfelkeltés Néhány helyre figyelemfelkeltő idézeteket tűzünk a Földünkért, a felnőttek figyelmébe ajánlva azt. A talaj megfigyelése Kis üvegekben otthonról földet hoznak a gyerekek. Megfigyeljük azok színét, szerkezetét, nagyítóval összehasonlítjuk őket. Ismerkedhetünk jellegzetes szagával. Kis dobozokba rakjuk, megrázzuk és megkülönböztetjük a hangjukat is. Megfigyelhetjük a különböző talajminták vízelnyelő képességét is sarazunk. Vizsgálódás: hajtatás, ültetés, csíráztatás babot, borsót vetünk pohárba.

21 21 "Nahát, valóban nem egyformák!" "Borsót, vagy babot - ez itt a kérdés!" 5. nap, Április 23. péntek Tevékenység: Föld napi játékos délelőtt Világkiállítás Világkiállítást rendezünk a csoportban. Aki már járt a családjával külföldön, otthonról hoz magával pénzérmét, fotót, újságot, ruhadarabot, tenger kincsét, képeslapot. Asztalokból pavilonokat állítunk egy-egy országnak, együtt berendezzük őket, megismerkedünk a tárgyak nevével, élménybeszámolókat hallgatunk meg. Föld népei játék Kiválasztjuk a földrészeket és megbeszéljük a beöltözést. A jelmezeket a szülők készítik el. Nagy hajót készítünk padokból, dobogókból, feldíszítjük, és szerepelünk táncolunk a különböző népek zenéire. Azok a harcias ázsiaiak UUU, megjöttek az indiánok!

22 22 Mexikó nagyon messze van. Japánban ilyenek a lányok. Éljen a vadnyugat!

23 23 T E V É K E N Y S É G L E L T Á R A külső világ tevékeny megismerése a föld színében érkezünk az óvodába, élő térképet alakítunk ki megfigyeljük a természet szépségét környezetszennyező járműveket azonosítunk be a séták során térképet használunk kirándulunk erdőbe, mezőre, hegyekbe, folyópartra játékokat gyűjtünk a földről, a földdel kapcsolatban hagymás virágokat ültetünk virágpalántákat ültetünk, gondozunk komposztálunk sétálunk az óvoda környékén és a városban (tavaszi kiskertek, tavaszi munkák, piac, virágbolt, zöldséges, játszótér, patakpart) gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtők használatát megfigyeljük a közlekedési lámpákat Játék Bolygójáték Virágboltos A Föld népei társasjáték Érzékelő játékok: talaj, virágföld, homok, kő, kavics tapogatása, A virágok illata Baci-fogó játék Mi jut eszedbe a föld szó hallatán? Forgasd meg a földgömböt! Utazás a Föld körül Mondj egy állatot! Mondj egy növényt! Mozgás kerékpározás árnyékfogó pillangó játék kavicson, homokban járás mezítláb fogójátékok Munka jellegű tevékenységek gyűjtések: újságok, képek, könyvek, virághagymák, magok, kövek, faágak, levelek stb. terem takarítása kiránduláshoz eszközök összekészítése (fényképezőgép, távcső, nagyító, könyvek, növényhatározó, elsősegély felszerelés) csoportszoba díszítése Matematika halmazképzés kövek, kavicsok matematikája: nagyság, szín, forma, virágok közlekedési eszközök terepviszonyok: föld alatt, felett, lefelé, felfelé, keskeny, széles, mély, sekély, szűk, világos, sötét összehasonlítások, mérések

24 24 állatsimogatóba megyünk növénybölcsődét rendezünk be megrendezzük a biotermékek kóstolóját és vásárát sziklakertet építünk megnézzük a gólya- és fecskefészkeket fát ültetünk az udvaron cserjéket, bokrokat ültetünk madárvendéglőt rendezünk be az óvoda udvarába saját készítésű, fa, deszka, kéreg fészekodúkat teszünk ki madáritatót teszünk ki Ábrázolás Föld napi emblémát készítünk terepasztalt készítünk vizes újságból földgömböt kasírozunk tavaszi virágokat készítünk különböző technikákkal faládákat barkácsolunk fényképezőgépet hajtogatunk, távcsövet barkácsolunk A Föld napja tevékenységei képeskönyv és album készítése a Föld bolygóról kiállítás rendezése Földről szóló ismeretterjesztő anyagok, fotók gyűjtése Föld napi játékos délelőtt kiállítás a munkákból, fotókból, kavics-és kőzetgyűjtemény játékos hulladékválogatás és kukásautó próba összegyűjtjük a szemetet az udvaron útravaló bölcseletek figyelemkeltő idézetek ígéretfal hulladékhasznosítás takarékoskodunk az energiával otthonról hozott szemétből készített tárgyakból kiállítást rendezünk papír-és üveggyűjtést szervezünk szárazelemeket gyűjtünk Gondozás kézmosás, tisztálkodás számlálás Ének, zene, énekes játék Eresz alól Én kis kertet Beültettem kiskertemet Somvirág Bújj, bújj, zöld ág Cifra palota Gyepen jöttem napcsalogatók gyermek és népdalok, zeneművek a Föld népeinek zenéjéből Mese-vers Nem fúj már és nem havaz Rónai: Mondd, szereted az állatokat? Weöres S.: Erdőt járunk Sarkadi S.:Utazik a pipitér Somlyó Zoltán: A föld Szalai Borbála: Csodálatos beszéd Szalai Borbála: Gyalogút Kányádi: Somvirággal

25 25 terménybábokat, termésképeket alkotunk színezőket keresünk a témához kézműveskedünk természetes anyagokkal földgömböt gyúrunk gyurmából rajzversenyt rendezünk kollázsokat, mozaikokat készítünk öko-pénztárcát készítünk játékokat barkácsolunk hulladékból gólyafészket építünk időjárásnak megfelelő öltözködés baleset megelőzés barkácsolásnál Aki szereti a szépet, az életet szereti. Mókus Péter kiskertje Az ezüsthegedű találós kérdések, szólások, közmondások a földről

26 26 AZ INNOVÁCIÓ a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacának megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása. A PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ (lat. újítás): az iskola (egyéb nevelési, oktatási intézmény) pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározó, hogy 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az iskola pedagógusai képezik; 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos törvényi szabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést; 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások. (Trencsényi László) A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis, ha az ötlet, elképzelés végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, ha tehát a kreativitás innovatív produktummá válik. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A Jeles napok Zöld programja a teljes megvalósulás útjára lépett, eközben nem zárkózik el a további fejlődéstől!

27 27 IRODALOMJEGYZÉK Dr. Kanczler Gyuláné: Mesélő természet Lukács Józsefné Ferencz Éva: A játék nemcsak játék? Lukács Józsefné Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampós bottal jár a csősz - játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Megjött a tél, huja hó, nagy pelyhekben hull a hó játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár - játékgyűjtemény Cini Cini muzsika Mesélj nekem! Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Zilahi Józsefné: Mese vers az óvodában II. Óvodai nevelés, játékkal, mesével - Tavasz

28 Fájlnév: tamop-jeles-napok-innovacio Könyvtár: C:\Documents and Settings\User\Dokumentumok\WEBBONI\menu Sablon: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Sablonok\Normal.dot Cím: Tárgy: Szerző: Évi Keresőszavak: Megjegyzések: Létrehozás dátuma: :41:00 Változat: 70 Utolsó mentés dátuma: :20:00 Utoljára mentette: sys Szerkesztési idő: 1597 perc Utolsó nyomtatás: :14:00 Mint az utolsó teljes nyomtatáskor Oldalak száma: 27 Szavak száma: 3537 (kb.) Betűk száma: (kb.)

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Budapest, 2012 január 10. A dolgozatot készítette: Dr. Lengyelné Pomázi Erika Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 59. 6.em.66. mobil: 06-30-3400258

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

ZOO OVI PROGRAM ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2014-2015

ZOO OVI PROGRAM ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2014-2015 ZOO OVI PROGRAM ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2014-2015 "Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermekkorában megtanul látni,...az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, s meglátja

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék!

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék! Jakab Izabella-Erika A projekt témája: A projekt megvalósításának helye: Hófehérke Óvoda A projekt célcsoportja: 3 7 éves óvodás gyermekek Bevezető gondolatok a témaválasztás indoklása Földünk békéje és

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport Az én virágoskertem Sipos Márk-katica csoport Kedves Szülő! Kedves hozzátartozó! Ha még nem kötelezte el magát, kérem, hogy adójának 1%-át ajánlja fel a Bp. 16.ker-i NAPSUGÁR/VADVIRÁG ÓVODA részére, hogy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak Sajátos Óvodai koncepciónk Magyarországi Német Pedagógiai Intézet Dél-Tirol Autonóm Tartomány A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben