SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12."

Átírás

1 1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP / Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Pályázó neve Bonyhád Város Önkormányzata Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Feladat-ellátási hely neve BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY Bölcsőde Óvodai Intézmény Egység Szélkakasos óvodája Ö s s z e á l l í t o t t a : F e r e n c z É v a é s H o r v á t h K l á r a ( )

2 2 Ó v o d á n k, a S Z É L K A K A S O S Ó V O D A a V ö l g y s é g k i s t é r s é g k ö z p o n t j á b a n, B o n y h á d o n m ű k ö d i k, a B o n y h á d i O k t a t á s i N e v e l é s i I n t é z m é n y B ö l c s ő d e Ó v o d a i I n t é z m é n y E g y s é g r é s z e k é n t, k é t n y e l v ű n é m e t n e m z e t i s é g i n e v e l é s i f e l a d a t o k a t i s e l l á t v a. 3 v e g y e s é l e t k o r ú c s o p o r t b a n n e v e l j ü k a g y e r e k e k e t, f é r ő h e l y e i n k s z á m a 7 2. R é g i p o l g á r i o t t h o n t a l a k í t o t t a k á t ó v o d a i c é l o k r a b e n, u d v a r u n k k ö z ö s e g y m á s i k ó v o d á v a l. É p ü l e t ü n k é s u d v a r u n k f o l y a m a t o s a n ú j u l, d e a k a d m é g t e n n i v a l ó b ő v e n. F e l s z e r e l t s é g ü n k j ó n a k m o n d h a t ó, s z e m é l y i e l l á t o t t s á g u n k m e g f e l e l a t ö r v é n y e s e l ő í r á s o k n a k. P e d a g ó g i a i s z e m l é l e t ü n k f o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s ö d i k ; a V a r á z s k a p u c í m e t v i s e l ő h e l y i n e v e l é s i p r o g r a m a l a p j á n d o l g o z u n k j ó l ö s s z e s z o k o t t c s a p a t t a l, h o s s z ú é v e k ó t a. A K o m p e t e n c i a a l a p ú n e v e l é s ó v o d a i p r o g r a m c s o m a g j á t a T Á M O P / p á l y á z a t k e r e t é b e n a / e s t a n é v b e n e g y c s o p o r t b a n v e z e t j ü k b e.

3 3 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, Milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel (Dr. Szent-Györgyi Albert) Helyzetelemzés Mára a hagyományos ünnepek kiegészültek a környezet és természetvédelemnek egy-egy jeles napjával. Jelesek, mert más tartalommal bírnak és más eszközöket, módszereket, ünneplési módot igényelnek. Mi az oka ennek? Az ember elfelejtette biológiai gyökereit, tönkre teszi maga körül a világot. Lassan bolygónk az emberi tevékenységek miatt alkalmatlan lesz az életre. Pusztulnak az erdők, a folyók, s velük együtt sok állat- és növényfaj is, a vízkészlet rohamosan fogy, szennyezett a levegő. Közös felelősség a folyamat megállításán fáradozni. Óvodánkban sokéves hagyomány egyes környezetvédelmi zöld napok megünneplése. Ezt a gyakorlatot egészítjük ki új elemekkel, emeljük programszintre. Koncepciónk átfogja a teljes tanévet, átszövi a pedagógiai szemléletmódot. Ezekben a napokban különösen fontossá válik a természetvédelem. Ezek a napok azok, amelyeknek tartalma, mondanivalója a 3-7 évesek számára jól közvetíthető, amelyek érzelmileg közel hozhatók hozzájuk. Ezekkel a napokkal otthonra lelnek a gyerekek a természetben. Sok élményben van részük, hisz az adott pillanat varázsa egyszeri és megismételhetetlen. Az óvodás gazdagabb lesz a természet megismerése által, formálódik szemlélete, viszonya az épített környezethez is. Az ünnepekre való felkészülés, a ráhangolódás, a megelőző gyűjtőmunka felkészít a jeles nap élményeinek befogadására Az óvodai nevelés egyik kiemelt feladata, hogy már ebben az életkorban megéreztessük, megértessük a környezetvédelem fontosságát, begyakoroljunk ezzel kapcsolatos szokásokat. Ez gondolkodásmód azonban nem korlátozódhat a jeles napokra, a szemléletnek át kell szőnie az egész nevelést. Tudjuk, hogy az óvodáskori élmények meghatározóak a gyerekek számára. A gyerekben él a megismerés vágya. Nem mindegy, milyen hatások érik a környezet és természet megismerés kapcsán. A környező világ tevékeny megismerésében a közvetlen tapasztalásra megfigyelésre - vizsgálódásra - cselekvésre építünk. Legfontosabb törekvésünk a természet szeretetére és tiszteletére nevelni a ránk bízott gyerekeket.

4 4 A természetbarát óvodai környezet folyamatos tevékenységre serkent, hiszen a növényeket, állatokat gondozni kell. A környezetvédő életmód segít a környezetbarát szokások kialakításában és formálásában, melyek azután megalapozzák a környezettudatos gondolkodást A korszerű, tevékeny tapasztalatszerzés, a saját élményű tanulást támogató módszerek fejlesztik a környezeti kompetenciákat, hatással vannak a környezettudatos magatartás kialakulására A családok bevonása a programokba tágabb, társadalmi szinten fejti ki hatását. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK A gyermek környezettudatos gondolkodásának és viselkedésének megalapozása, fejlesztése A szülők és az óvodában dolgozó felnőttek ökológiai szemléletének formálása KÖZVETLEN CÉLOK A természet szeretetének, a természet iránt érzett felelősségteljes gondolkodás elmélyítése a Zöld Program segítségével Környezetbarát óvodai környezet kialakítása és fejlesztése A környezeti kompetenciák, környezetvédő szokások fejlesztése korszerű módszerekkel A környezetvédő szemlélet érvényesítése a teljes tanév során

5 Z ö l d P r o g r a m I d ő t e r v NAPTÁR ZÖLD CÉL, FELADAT JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK FEBRUÁR 2. A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA Cél: A vizes élőhelyek megóvása Feladat: A nádasok, zsombékosok természetes állapotának, az ember alkotta élőhelyek gondozásának megfigyelése RÉCEHÍVOGATÓ a közeli halastó felkeresése a szülőkkel együtt, a környezet évszakváltással összefüggő változásainak, az állatok téli életmódjának megfigyelése. Március 6. Nemzetközi Energiatakarékos-sági Világnap MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA Cél: A vízkészlet védelme és a fenntartható gazdálkodás - a vízgazdálkodás a gazdasági termelés és a szociális jólét alapja. Feladat: Annak tudatosítása, hogy a vízzel gazdálkodni kell, mert nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre. VÍZCSEPPECSKE - A takarékos vízhasználat gyakorlása különböző tevékenységekkel teafőzés, mosogatás, babaruhamosás, takarítás, babafürdetés CSAP NYITVA NE MARADJON! - ellenőrzőrendszer működtetése a vizes helyiségekben. Vizes játékok a csoportszobában terepasztalon, akvárium berendezése. 5

6 ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA Cél: A bolygó környezeti állapotromlásának megállítása. Feladat: Annak tudatosítása, hogy tevékenyen részt kell vállalni a bolygómentésben egyénnek és közösségnek egyaránt. (Mit tehet az óvodás?) Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA Cél: Erdő-mező pusztulásának megállítása, famentés, a madarak természetes élőhelyének megóvása. Feladat: Az erdő, a fák védelmének, a bolygó tüdejének megóvása fontosságának tudatosítása, a madarak ökológiai szerepének megismertetése. A víz körforgásának megismerése kísérletekkel. Séta a víztoronyhoz. Csónakúsztatás a patakban. ÉLET A VÍZBEN rajzpályázat, kiállítás szervezése. A r é s z l e t e s p r o g r a m a s z ö v e g e s r é s z b e n! MADARÁSZOVI - a programsorozat megszervezése, vetítésekkel, terepfoglalkozásokkal. MADARAK ÉS FÁK TABLÓJA - képek gyűjtése, fotózás, tabló és albumkészítés. HOL LAKNAK ÉGIG ÉRŐ FÁK? - kirándulások, séták, parklátogatások. ERDEI ÓVODA megszervezése otthonalvós 6

7 formában, napi utazással. VOGELHOCHZEIT zenés előadás felnőttekkel. Május 15. Nemzetközi Klíma Akciónap Május 24. Az Európai Nemzeti Parkok Napja Június 5. Környezetvédelmi Világnap A szorgalmi időszakon kívül eső időpont miatt a feladatok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek más jeles napoknál jelennek meg. Június 8. Az Óceánok Világnapja Június 17. Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen Június 21. A Nap Napja Július 11. Népesedési Világnap SZEPTEMBER 16. AZ ÓZON VILÁGNAPJA Cél: Az ózonréteg további csökkenésének megállítása Feladat: Az ózondús levegő megőrzése néhány feltételének JOBB LEVEGŐT! - Figyelemfelkeltő séta a parkban séta a városközpontban, maszkban. ÁSÓNAP faültetés az óvoda udvarán. 7

8 megismertetése. SZEPTEMBER 22. EURÓPAI AUTÓMENTES NAP Cél: Az autóhasználat mérséklésével a környezetre gyakorolt hatás csökkentése Feladat: A légszennyezettség lehetséges mérséklése saját eszközökkel, a mozgás szerepe kapcsolódás az egészségtudatos magatartáshoz SZEPTEMBER 20. KÖRÜLI HÉTVÉGE TAKARÍTÁSI VILÁGNAP Cél: A természeti környezet tisztaságának megóvása Feladat: A környezetszennyezés növényre, állatra, emberre gyakorolt ökológiai hatásának megértetése Szeptember 26. A Tiszta Hegyek Napja LOVASKOCSIZUNK! városi közös programokon veszünk részt. MA MIVEL JÖTTÉL ÓVODÁBA? kollektív képet készítünk az óvoda utcájáról. TISZTA UDVAR RENDES OVI - szemétgyűjtés az óvoda udvarán, kertjében és a közeli parkban. Komposztáló beüzemelése, levélgyűjtés. Takarítás az óvoda épületében vegyszerek mellőzésével. ÖKONAP - közös program a helyi öko-iskolával. CSERE-BERE ruhabörze, a feleslegessé vált ruhák konténerbe gyűjtése. Papírgyűjtés az óvodában. 8

9 Október 1 Habitat Világnap OKTÓBER 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA Cél: A bolygón élő állatfajok védelme, veszélyeztetettségének mérséklése, kipusztulásának megállítása, a táplálkozási lánc fenntartása. Feladat: Az ember állat növény hármas egységének megértetése, a biológiai sokszínűség szépségének felismertetése. Annak bemutatása, hogy az ember tevékenysége által válik állat és növény veszélyeztetetté. Október 8. A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja OKTÓBER 15. NEMZETKÖZI GYALOGLÓ NAP Cél: A mozgás népszerűsítése, a közlekedési szokások befolyásolása Feladat: Az együttes gyaloglás örömének felfedeztetése. Annak tudatosítása, hogy az autóhasználatról való lemondás hozzájárul a környezetszennyezés AZ ÉN ÁLLATOM hogyan gondozom saját állatom? Ikonokat készítünk. ÁLLATOK KETRECBEN állatkertbe, állatsimogatóba megyünk. Földtérképet készítünk állatokkal. KI LAKIK AZ UDVARUNKBAN? - az óvodaudvar élőlényei. ÁLLATOK FARSANGJA beöltözés, zene és mozgás MEGESZLEK! tápláléklánc - kollázst készítünk. MA GYALOG JÖVÖK ÓVODÁBA! - térképet rajzolnak a családok az óvodáig megtett útról NYÚLCIPŐ - gyaloglóverseny az Ifjúsági Parkba melyik útvonal a rövidebb? 9

10 10 mérsékléséhez. Október 21. Földünkért Világnap NOVEMBER 27. "NE VÁSÁROLJ SEMMIT!" NAP Cél: A termelés-fogyasztás visszafogása; környezettudatos gondolkodás megalapozása. Feladat: Annak megértetése, hogy a termelés környezetszennyezéssel jár, a megtermelt javak pazarlása pedig fokozza ezt a hatást. MARADÉKNAP - bundáskenyeret sütünk a tegnapi kenyérből. CSERE-BERE régi játékokat cserélünk egymással. December 29. A Biodiverzitás Védelmének Világnapja A természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az akár a legparányibb légy dongása, vagy a Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni sem letaposnivaló, s ez nagyon is érdekünk. (Herman Ottó)

11 11 N e m a F ö l d t a r t o z i k a z e m b e r h e z, h a n e m a z e m b e r t a r t o z i k a F ö l d h ö z. A FÖLD NAPJA (ÁPRILIS 22.) A föld szó a magyar nyelvben sok összetételben ismert: a Naprendszer egyik bolygója, égitestünk neve; a mindennapi nyelvben a talaj szinonimája; anyaföld ahol születtünk, ahová visszavágyunk; szólásokat: pl. Földbe gyökerezik a lába Alig látszik ki a földből. Mit jelent ma a Föld az embereknek? Jelent tengert, folyót, hegyet - völgyet, állatot, növényt, erdőt - mezőt, fát, színes virágot, házat és még sok egyebet természeti és épített környezetet. Élőhelyet és otthont, amelyen osztozni kell egymással állattal - növénnyel. Törékeny ökoszisztémát, mely egyre szélsőségesebben reagál a kizsákmányolásra. Sorsot és feladatot, felelős döntést és jövőt az emberi faj számára. Elérkezett a 24. óra. Túl nagy öko-lábnyommal él a civilizált világ, a jövő nemzedékeinek életkilátásai veszélybe kerültek. A Föld napja környezetvédelmi ünnep. Az USA-ból indult társadalmi mozgalom mára az egész világon ismert. Célja, hogy különféle akciókkal hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Egyik jelmondata: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A Föld napi programsorozat a környezetet tudatosan védő, felelősen gondolkodó és cselekvő felnőtt magatartás megalapozását célozza meg. Mert egyetlen nap kevés Mit tehet a ma óvodája a Föld védelme érdekében? Mit tehetünk mi óvónők? Talán a legtöbbet: indíttatást adunk a kicsiknek, hogy Földünk jövőjéért felelősséget érző felnőtté válhassanak, akik mindennapjaikban a tőlük telhető legtöbbet teszik környezetük védelméért. A természetszerető és védő ember személyiségjegyének kialakítását már az óvodáskorban el kell kezdenünk. A földmentő értékeknek az életkornak megfelelő közvetítésével, pozitív cselekvésminták megalapozásával törekszünk céljaink elérésére.

12 12 Feladataink: a környezetvédelem fogalmát megismertetni a természet szeretetének, tiszteletének és megbecsülésének érzését fejleszteni a Föld napja célját közösen megbeszélni, megértetni a gyerekekkel a Földdel kapcsolatos, már meglévő ismeret- és tudásanyagot összegyűjteni és tovább bővíteni a földmentő cselekvésmintákat játékosan begyakorolni a környezeti kompetenciákat a saját élményű tanulás eszközeivel fejleszteni a családokat bevonni a lehető legtöbb tevékenységbe hiteles, követhető viselkedésmintát adni a mindennapokban Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy olyan érzelmeket legyünk képesek kialakítani a gyermekben, melyek megalapozzák azt, hogy az évek múlásával természetszerető és védő felnőtté válik a tudás önmagában nem elegendő a viselkedés megváltoztatásához. Az óvodás gyermek vágyik arra, hogy környezetét, ezen belül a természetet, megismerje, ez a megismerés tapasztalás - cselekvés útján történik. Nem csak a természet szépségét fedezi fel közben, hanem annak veszélyeztetettségét is. Ha ma megcsodáljuk a házát cipelő csigát; ha szívesen sétálunk a sárga avarban, a ropogó hóban, a tavaszi esőben; ha megfigyeljük a nyári melegben sütkérező gyíkokat, piros pipacsokat akkor ezt szívesen teszik majd anyuka és apuka korukban is. mint a gyermek, nézzél szerte, máris nem vagy vakság verte. Környezetbarát gyerek csak környezetbarát intézményben nevelődhet. Ennek egyik feltétele, hogy az óvodában dolgozó felnőttek hitelesek: azt teszik, amit mondanak. Másik feltétele maga a környezetbarát óvodai környezet, mely folyamatosan fejlődik, egyre közelebb kerülve a Zöldóvodák kritériumrendszeréhez.

13 13 Aki gyermekkorában megtanult látni, az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját és máris szebbnek látja a világot! Ráhangoló előkészítő tevékenységek Egész héten a Föld a téma. A napi beszélgetőkör - ben sok mindenről szó esik, ami a jeles nappal kapcsolatos. Beszélgetünk a gyerekekkel a jeles dátumról, a környezetvédelemről, a veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. Közösen megtervezzük az egész hét programját, lerajzoljuk, mi mindenre van szükségünk, mit hozunk otthonról, kiket fogunk meghívni, hová megyünk, mit fogunk csinálni stb Tevékenységek: - Föld napi emblémát színezünk - a Föld napi programokat megismertetjük a partnerekkel: meghívót készítünk

14 14 MEGHÍVÓ FÖLD NAPI PROGRAMJAINKRA Ennyi mindent tervezünk a hétre, tarts velünk! Megismerkedünk a földgömbbel Földgömböt kasírozunk Szelektív hulladékgyűjtést rendezünk Babot, borsót vetünk Képeket gyűjtünk, albumokat készítünk Beöltözőst játszunk, mi leszünk a Föld népei Virágot ültetünk a kertben Takarítunk, szemetet gyűjtünk Zöld ruhában jövünk óvodába a Föld napján! MACI CSOPORT

15 15 1. nap, Április 19. hétfő Tevékenység: Forgasd meg a földgömböt! Földgömb segítségével megismerkedünk Földünkkel, felfedezzük, hogy több a víz, mint a szárazföld; megkeressük Magyarországot és Budapestet. Hol is az országhatár? Így forog a valóságban is! Beszélgetünk arról, hogy ez a mi hazánk ahol születtünk, ahol élünk, ahol szeretünk lenni, amelynek a nyelvét beszéljük. Hol beszélnek még magyarul? Az elsötétített csoportszobában a kivilágított földgömbön tájékozódunk, majd a sötétben elemlámpával megvilágított részeire fókuszálunk - szárazföldre, vízre mutat-e a fény? Körberajzoljuk Magyarországot; megnézzük a domborzati térképen, hol vannak a folyók, a Balaton, a hegyek. Berajzoljuk Budapestet és saját lakóhelyünket is bejelöljük. Földgömb puzzle-lal játszunk. Képeket nézegetünk érintetlen természetet, ápolt, gondozott, ember lakta épített környezetet; szennyezett, rendezetlen természeti és épített környezetet. Megbeszéljük, amit látunk használjuk a szép, rendezett, ápolt, tiszta, gondozatlan, szennyezett, veszélyes, stb. fogalmakat. Összehasonlítunk: az óvoda és az otthoni környezetünk mire hasonlít. Megfogalmazzuk, hogy az embernek feladata, hogy vigyázzon a környezetére, mert csak egészséges környezetben maradnak egészségesek emberek. Hogyan tud egy óvodás környezetet védeni? Összegyűjtjük és feljegyezzük a gyerekek gondolatait. Ezután körbejárjuk az óvodát és az udvart, megnézzük, tehetünk-e máris valamit.

16 16 Játék: Utazás a Föld körül Játékból utazzunk el valahová! Pörgessük meg a gömböt vagy nyissuk ki találomra az atlaszt és keressünk egy helyet, ahová megyünk. Vegyünk elő enciklopédiát és ismerkedjünk az országgal: kik laknak ott, hogy beszélnek, milyen a viseletük stb.? Tervezzük meg együtt az utat: mivel utazunk oda, milyen ruhákat vigyünk, milyen állatokat láthatunk ott, kivel utazunk, mit csinálhatunk ott? Zene: A Földgolyó virágai Zenehallgatás (Grieg: Holberg szvit 1. tétel, Preludium) Instrukció: Lehettek a Földgolyó, akire szemetet szórtak, és felmérgesedsz. Oldás: átváltozunk a Föld hős megmentőivé, tiszta környezetet, tiszta levegőt, tiszta vizet varázsolunk közösen.

17 17 2. nap, Április 20. kedd Tevékenység: Verseny Mondj egy állatot! Mondj egy növényt! minden új állatért, növényért zöld pontot kapunk. A nagyobbakkal barkochbázhatunk is, hogy a pontokat elnyerhessük egymástól. Készítsünk földgömböt! Újságpapírt csíkokra tépkedünk, tapétaragasztóval földgömböt kasírozunk, száradás után befestjük. Csíkok lesznek belőle... Vajon a kezem is odaragad?" Játék: A Föld térképe állatokkal A gyerekek tudják, hogy némely állat tőlünk kicsit messzebb vagy nagyon távol él. Ezzel a játékkal hozzásegítjük a gyereket ahhoz, hogy az állatok élőhelyeiről Föld és földrész méretben tudjon gondolkodni. Rajzoljunk egy nagy világtérképet, vágjunk ki állatképeket háttérrel együtt és ragasszuk a térképen oda, ahol élnek. Remek módszer ez arra, hogy kialakuljon a gyerek fejében a kép az afrikai szavannáról, esőerdőkről vagy az alaszkai tundrákról.

18 18 Kit ezüstlő köréből kihajított az ég, Ember vigyázz, a földön úgy élj, hogy kárt ne tégy! ( Devecseri János) 3. nap, Április 21. szerda Tevékenység: A mi fánk és óvodánk udvara Megnézzük a mi fánkat az óvoda udvarán. Tisztítsd ki a környékét, szeresd! - akció. Összegyűjtjük a szemetet az udvaron. Vizsgálódás Komposztáljunk! Az udvar egy adott pontján kis gödröket ásunk ki, és belerakunk különböző anyagokat (almacsutkát, papírt, faágat, műanyagot, fémdobozt stb.. ) Később megfigyelhetjük, hogy vannak anyagok, melyek átalakulnak talajjá, és vannak olyanok, melyek nem bomlanak el. A gyümölcsnapokon keletkezett szerves hulladékot az udvari komposztálóba dobjuk. Séta az óvoda környékén (tavaszi kiskertek, tavaszi munkák, piac, virágbolt, zöldséges, játszótér, patakpart, gólyafészek) Szelektív hulladékgyűjtők meglátogatás Elsétálunk a szelektív hulladékgyűjtőhöz, megbeszéljük, hogy milyen szemétfajtákat lehet ott elhelyezni, mért van szükség rá. Zsugorítunk A műanyag flakonokat, papírdobozokat stb. összetapossuk, és azután visszük el a konténerekbe. Hogy kevesebb helyet foglaljon..."

19 19 Már látni a konténereket! Ide a műanyag, oda a papír... A szárazelemeket az óvodai gyűjtődobozba dobáljuk! Az ételmaradékot pedig a komposztálóba! KEDVES SZÜLŐK, HOZZATOK OTTHONRÓL SZEMETET, HOGY SZÉT TUDJUK VÁLOGATNI ÉS EL TUDJUK VINNI A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREKBE! LEGYEN OLYAN IS KÖZTE, AMIT NEM LEHET BEDOBÁLNI! KÉRJÜK, ENGEDJÉTEK MEG, HOGY OTTHON IS VÁLOGATHASSANAK, ÉS ELVIGYÉK A LEGKÖZELEBBI KONTÉNERBE! KÖSZÖNJÜK!

20 20 4. nap, Április 22. csütörtök A Föld napja Tevékenység: Tegyük széppé udvarunk! Megbeszéljük a gyermekekkel és a szülőkkel, hogy ezen a napon zöld ruhában jövünk óvodába (póló, nadrág, stb.), ekkor van az igazi Föld Napja. Minden család egynyári virágpalántát hoz az óvoda kertjébe, amit ezen a napon el is ültetünk. "Összegyűjtjük az üres műanyag cserepeket" "Vajon melyiket hoztam én?" Figyelemfelkeltés Néhány helyre figyelemfelkeltő idézeteket tűzünk a Földünkért, a felnőttek figyelmébe ajánlva azt. A talaj megfigyelése Kis üvegekben otthonról földet hoznak a gyerekek. Megfigyeljük azok színét, szerkezetét, nagyítóval összehasonlítjuk őket. Ismerkedhetünk jellegzetes szagával. Kis dobozokba rakjuk, megrázzuk és megkülönböztetjük a hangjukat is. Megfigyelhetjük a különböző talajminták vízelnyelő képességét is sarazunk. Vizsgálódás: hajtatás, ültetés, csíráztatás babot, borsót vetünk pohárba.

21 21 "Nahát, valóban nem egyformák!" "Borsót, vagy babot - ez itt a kérdés!" 5. nap, Április 23. péntek Tevékenység: Föld napi játékos délelőtt Világkiállítás Világkiállítást rendezünk a csoportban. Aki már járt a családjával külföldön, otthonról hoz magával pénzérmét, fotót, újságot, ruhadarabot, tenger kincsét, képeslapot. Asztalokból pavilonokat állítunk egy-egy országnak, együtt berendezzük őket, megismerkedünk a tárgyak nevével, élménybeszámolókat hallgatunk meg. Föld népei játék Kiválasztjuk a földrészeket és megbeszéljük a beöltözést. A jelmezeket a szülők készítik el. Nagy hajót készítünk padokból, dobogókból, feldíszítjük, és szerepelünk táncolunk a különböző népek zenéire. Azok a harcias ázsiaiak UUU, megjöttek az indiánok!

22 22 Mexikó nagyon messze van. Japánban ilyenek a lányok. Éljen a vadnyugat!

23 23 T E V É K E N Y S É G L E L T Á R A külső világ tevékeny megismerése a föld színében érkezünk az óvodába, élő térképet alakítunk ki megfigyeljük a természet szépségét környezetszennyező járműveket azonosítunk be a séták során térképet használunk kirándulunk erdőbe, mezőre, hegyekbe, folyópartra játékokat gyűjtünk a földről, a földdel kapcsolatban hagymás virágokat ültetünk virágpalántákat ültetünk, gondozunk komposztálunk sétálunk az óvoda környékén és a városban (tavaszi kiskertek, tavaszi munkák, piac, virágbolt, zöldséges, játszótér, patakpart) gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtők használatát megfigyeljük a közlekedési lámpákat Játék Bolygójáték Virágboltos A Föld népei társasjáték Érzékelő játékok: talaj, virágföld, homok, kő, kavics tapogatása, A virágok illata Baci-fogó játék Mi jut eszedbe a föld szó hallatán? Forgasd meg a földgömböt! Utazás a Föld körül Mondj egy állatot! Mondj egy növényt! Mozgás kerékpározás árnyékfogó pillangó játék kavicson, homokban járás mezítláb fogójátékok Munka jellegű tevékenységek gyűjtések: újságok, képek, könyvek, virághagymák, magok, kövek, faágak, levelek stb. terem takarítása kiránduláshoz eszközök összekészítése (fényképezőgép, távcső, nagyító, könyvek, növényhatározó, elsősegély felszerelés) csoportszoba díszítése Matematika halmazképzés kövek, kavicsok matematikája: nagyság, szín, forma, virágok közlekedési eszközök terepviszonyok: föld alatt, felett, lefelé, felfelé, keskeny, széles, mély, sekély, szűk, világos, sötét összehasonlítások, mérések

24 24 állatsimogatóba megyünk növénybölcsődét rendezünk be megrendezzük a biotermékek kóstolóját és vásárát sziklakertet építünk megnézzük a gólya- és fecskefészkeket fát ültetünk az udvaron cserjéket, bokrokat ültetünk madárvendéglőt rendezünk be az óvoda udvarába saját készítésű, fa, deszka, kéreg fészekodúkat teszünk ki madáritatót teszünk ki Ábrázolás Föld napi emblémát készítünk terepasztalt készítünk vizes újságból földgömböt kasírozunk tavaszi virágokat készítünk különböző technikákkal faládákat barkácsolunk fényképezőgépet hajtogatunk, távcsövet barkácsolunk A Föld napja tevékenységei képeskönyv és album készítése a Föld bolygóról kiállítás rendezése Földről szóló ismeretterjesztő anyagok, fotók gyűjtése Föld napi játékos délelőtt kiállítás a munkákból, fotókból, kavics-és kőzetgyűjtemény játékos hulladékválogatás és kukásautó próba összegyűjtjük a szemetet az udvaron útravaló bölcseletek figyelemkeltő idézetek ígéretfal hulladékhasznosítás takarékoskodunk az energiával otthonról hozott szemétből készített tárgyakból kiállítást rendezünk papír-és üveggyűjtést szervezünk szárazelemeket gyűjtünk Gondozás kézmosás, tisztálkodás számlálás Ének, zene, énekes játék Eresz alól Én kis kertet Beültettem kiskertemet Somvirág Bújj, bújj, zöld ág Cifra palota Gyepen jöttem napcsalogatók gyermek és népdalok, zeneművek a Föld népeinek zenéjéből Mese-vers Nem fúj már és nem havaz Rónai: Mondd, szereted az állatokat? Weöres S.: Erdőt járunk Sarkadi S.:Utazik a pipitér Somlyó Zoltán: A föld Szalai Borbála: Csodálatos beszéd Szalai Borbála: Gyalogút Kányádi: Somvirággal

25 25 terménybábokat, termésképeket alkotunk színezőket keresünk a témához kézműveskedünk természetes anyagokkal földgömböt gyúrunk gyurmából rajzversenyt rendezünk kollázsokat, mozaikokat készítünk öko-pénztárcát készítünk játékokat barkácsolunk hulladékból gólyafészket építünk időjárásnak megfelelő öltözködés baleset megelőzés barkácsolásnál Aki szereti a szépet, az életet szereti. Mókus Péter kiskertje Az ezüsthegedű találós kérdések, szólások, közmondások a földről

26 26 AZ INNOVÁCIÓ a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacának megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása. A PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ (lat. újítás): az iskola (egyéb nevelési, oktatási intézmény) pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározó, hogy 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az iskola pedagógusai képezik; 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos törvényi szabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést; 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások. (Trencsényi László) A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis, ha az ötlet, elképzelés végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, ha tehát a kreativitás innovatív produktummá válik. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A Jeles napok Zöld programja a teljes megvalósulás útjára lépett, eközben nem zárkózik el a további fejlődéstől!

27 27 IRODALOMJEGYZÉK Dr. Kanczler Gyuláné: Mesélő természet Lukács Józsefné Ferencz Éva: A játék nemcsak játék? Lukács Józsefné Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampós bottal jár a csősz - játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Megjött a tél, huja hó, nagy pelyhekben hull a hó játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár - játékgyűjtemény Cini Cini muzsika Mesélj nekem! Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Zilahi Józsefné: Mese vers az óvodában II. Óvodai nevelés, játékkal, mesével - Tavasz

28 Fájlnév: tamop-jeles-napok-innovacio Könyvtár: C:\Documents and Settings\User\Dokumentumok\WEBBONI\menu Sablon: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Sablonok\Normal.dot Cím: Tárgy: Szerző: Évi Keresőszavak: Megjegyzések: Létrehozás dátuma: :41:00 Változat: 70 Utolsó mentés dátuma: :20:00 Utoljára mentette: sys Szerkesztési idő: 1597 perc Utolsó nyomtatás: :14:00 Mint az utolsó teljes nyomtatáskor Oldalak száma: 27 Szavak száma: 3537 (kb.) Betűk száma: (kb.)

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Tegyünk többet környezetünkért! Háromhetes projekt Munkácsy Mihály Általános Iskola Fiumei utcai telephely Pápa március 1-20.

Tegyünk többet környezetünkért! Háromhetes projekt Munkácsy Mihály Általános Iskola Fiumei utcai telephely Pápa március 1-20. Tegyünk többet környezetünkért! Háromhetes projekt Munkácsy Mihály Általános Iskola Fiumei utcai telephely Pápa 2010. március 1-20. A kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Környezeti munkacsoport Éves munkaterv. Készítette: Buchholcz Éva szeptember 1.

Környezeti munkacsoport Éves munkaterv. Készítette: Buchholcz Éva szeptember 1. Környezeti munkacsoport Éves munkaterv Készítette: Buchholcz Éva 2016. szeptember 1. A munkacsoport tagjai Bezdán Katalin reál munkaközösség Krékityné Dancsó Ágnes reál munkaközösség Ceglédi Anna humán

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben AZ ISKOLA Neve:Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Címe:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. Résztvevő diákok száma:270 fő Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 3 fő Kapcsolattartó

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév I. félév beszámoló Készítette: Csatlós Pálné 1 A Támop-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázathoz kapcsolódva óvodánkban a Környezetvédelmi modult

Részletesebben

Debrecen, 2015. szeptember

Debrecen, 2015. szeptember A SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016-OS TANÉV Készítette: Dr. Juhászné Rippert Teodóra Debrecen, 2015. szeptember AZ ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-560/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es nevelési év A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. Felvételi lehetőségek: Az óvodába felvételt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben