PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

2 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik, hogy nap, mint nap gyerekek között lehetünk, és részesei vagyunk személyiségük ezerféle magnyilvánulásának, testük, lelkük, értelmük fejlıdésének, és rövidebb-hosszabb ideig végigkísérhetjük ıket azon az úton, melynek neve: élet. 2

3 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA TARTALOM MOTTÓ 2 TARTALOM 3 BEVEZETİ 5 A Pedagógiai program felépítése 5 1.HELYZETELEMZÉS Preambulum 5 Alapfeladatok Intézménytörténet Adottságok, sajátosságok Tanulóink Dolgozók Szülık Tárgyi feltételek Intézményi specialitások 9 2. NEVELÉSI PROGRAM 11 Jövıképünk 11 Küldetésnyilatkozat Az intézményben folyó oktató-nevelı munka Alapelvek Értékrendszer Nevelési-oktatási célok Feladatok A feladatok teljesítésének eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, az intézmény szereplıinek együttmőködésével kapcsolatos feladatok A kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Sajátos nevelési igényő tanulókkal való foglalkozás 25 3

4 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggı pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfınöki munka tartalma, az osztályfınökök feladatai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A szülı, tanuló és pedagógus és az intézmény partnerei együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A felvétel és átvétel helyi szabályai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola Egészség- és környezetnevelési program 63 4

5 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA BEVEZETİ A Városközponti Általános Iskola több intézmény összevonásával jött létre; többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Szakmailag önálló intézményegységei: négy általános iskola és egy zeneiskola. A köznevelési törvény 26. (4.) bekezdése alapján szakmai munkáját az egységes Pedagógiai program határozza meg. A Pedagógiai program felépítése 1.HELYZETELEMZÉS Preambulum A Városközponti Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségő szervezeti egysége januárjától állami fenntartású, önkormányzati mőködtetéső többcélú intézmény, amelynek intézményegységei szakmai önállósággal rendelkeznek. Az intézmény elnevezése: Rövidített név: Városközponti Általános Iskola, és Alapfokú Mővészeti Iskola Városközponti Általános Iskola OM azonosító: KLIK azonosító: Címe: 7623 Pécs, Mezıszél utca 1. Telephelyek: 7622 Pécs, Jókai u Pécs, Dr. Majorossy I. u Pécs, Mátyás király u Pécs, Megye u Pécs, Rákóczi u. 68. Az intézmény jellege: többcélú intézmény Beiskolázási körzete: általános iskolák: Pécs (a kormányhivatal által meghatározott utcajegyzék alapján) zeneiskola: Pécs 5

6 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Az intézmény alapító és mőködtetı szerve: Az intézmény fenntartója: Pécs Megye Jogú Város Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatálya: kiterjed az intézmény valamennyi egységére, az intézmény minden tevékenységére. Hatálybalépés szeptember 1. Érvényessége: tanévtıl Az intézményegységek hivatalos elnevezései Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Belvárosi Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Jókai Mór Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola ( Mezıszél ) Alapfeladatok nappali rendszerő, általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelés-oktatás (1-8. évfolyam) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatását. alapfokú mővészetoktatás, ifjúsági zenekarok mőködése, kamara-zene csoportok, kórus - mővészeti ág: zenemővészet; tanszakok: zongora, orgona, hegedő, mélyhegedő, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütıhangszerek, jazztrombita, jazz-zongora, harmonika, magánének, blockflöte, szolfézs Intézménytörténet A Városközponti Iskola több intézmény összevonásával jött létre július 1-jétıl a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményhez tartoztak a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi Általános Iskola, a Felsı-vámház Utcai Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Mátyás 6

7 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Király Utcai Általános Iskola, a Mezıszél Utcai Általános Iskola. A hét iskola kilenc telephelyen mőködött augusztus 31-ével megszőnt a Felsı-vámház Utcai Általános Iskola. Tanulóinak az önkörmányzat a város más iskoláiban biztosította az elkezdett tanulmányaik folytatását. A Mátyás Király Utcai Általános Iskola egy ötödik és egy hetedik osztályt, más évfolyamokon több tanulót fogadott január 1-jével az óvodai nevelés továbbra is Pécs Megyei Jogú Város fenntartásában maradt, ezért intézményünkbıl kivált az óvoda két telephellyel. A Köznevelési törvény rendelkezéseinek megfelelıen a köznevelési feladatok nagy része az állam hatáskörébe került, így a megmaradt öt általános iskola és a zeneiskola a Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola néven a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségő szervezeti egysége lett Adottságok, sajátosságok (2013. májusi adatok) Tanulóink A Városközponti Általános Iskola minden intézménye meghatározott körzet alapján iskolázza be tanulóit, de körzeten kívüli gyerekeket is fogadunk szép számmal. A Belvárosi Általános Iskola és a Jókai Mór Általános Iskola csak a 2007/2008-as tanévtıl rendelkezik kötelezı körzettel. Az 1908 tanuló 75 osztályba jár, az osztályátlag: 25,4, ami meghaladja a Kt. és az Nkt. átlaglétszámát is. A zeneiskola 752 növendéknek 8 tanszakon, 12 évfolyamon, 3 szakaszban, 2 tagozaton kínál alapfokú mővészetoktatást. Pécs környékérıl 287 tanuló látogatja az intézményünket. A központba járó gyerekek száma A 2012/2013-as tanévben alsó tagozaton a 36 osztályból 22 osztály létszáma (61%) haladja meg a Kt.-ben meghatározott maximum létszámot (26), felsı tagozaton csupán 2 osztályban (Belvárosi, Jókai). A 252 elsıs 10 osztályba jár, átlaglétszámuk 25 fı. A nyolcadikosok száma 241, 10 osztályba járnak, átlaglétszámuk 24 fı. A kimenı nyolcadikosok kevesebben vannak (-28 fı), mint amennyi elsıs érkezik a 2013/2014. tanévben. Végzıseink 46 %-a gimnáziumban, 30 %-a szakközépiskolában, 24 %-a szakiskolában szeretné tanulmányait folytatni Az intézményben 32 napközis csoport és 5 tanulószoba mőködik, a csoportok átlaglétszáma 28 és 32 fı, míg a városi átlag 20 fı. A Városközponti Általános Iskolába járó gyerekek közül 45-en igényelnek sajátos nevelést; 273 a hátrányos helyzető gyerekek száma Dolgozók A pedagógusok Az oktató-nevelı munkát 212 pedagógus látja el, 80%-uk fıiskolát végzett, 20%-uknak van egyetemi diplomája.(a hat év alatt 10%-kal emelkedett) Mesterképzésen a pedagógusok 3 %a vett részt, szakvizsgázott pedagógusunk a szakalkalmazottak 13%-a. Az általános iskolákban 7

8 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 47 tanító tanítja az alsósokat, a felsı tagozaton tanítók közül a matematika, magyar nyelv és irodalom, angol tantárgyakat tanítók vannak a legtöbben. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 45-en gondoskodnak a növendékek elméleti és hangszeres képzésérıl. Idegennyelv-tudással 26 kolléga rendelkezik. (11%) Az intézményegységek munkáját az intézményegység-vezetık irányítják, segítik ıket a helyetteseik. Intézményegységenként mőködnek szakmai munkaközösségek, a zeneiskolában 8 tanszakvezetı koordinálja a szakmai munkát. A Városközponti Általános Iskola közös munkaközösségei is megalakultak. Egy-egy feladatra teamek jöttek létre: minıségfejlesztés, egészségnevelés, mérés-értékelés. Minden iskola könyvtárát szakos tanár mőködteti. A pedagógusok törekednek a szakmai megújulásra, szakmai képzésük folyamatos. A magas színvonalú oktató-nevelı munkát elısegíti a módszertani kultúra fejlesztése, igazítása a megváltozott környezethez, elvárásokhoz. A pedagógiai munkát segítı, technikai dolgozók A nevelı-oktató munkát közvetlenül segítık száma 14 fı. Segíti a munkát egy gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus, 6 iskolatitkár, 2 pszichológus, 4 informatikus, Egyéb munkakörben 44-en dolgoznak. A központi egység gazdasági dolgozói egy épületben vannak, a gazdaságvezetı munkáját hat gazdasági ügyintézı segíti. Az intézményegységekben egy-egy gazdasági ügyintézı, egy-egy iskolatitkár dolgozik; 31-en karbantartó, udvaros, takarító, kézbesítı feladatokat látnak el. A takarítást és az étkeztetést vállalkozásban látják el Szülık Minden intézményegység szoros, együttmőködı kapcsolatot alakított ki a szülıkkel. Részt vesznek az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában; sokat segítenek az épület, berendezések szépítésében, megújulásában; de szellemi tıkéjük is gyakran segítségünkre szolgál. Patronálásuk mellett a jogaikat is gyakorolhatják a Szülıi Szervezetekben. Megalakult az intézményi szintő Szülıi Szervezet is, ahol minden intézményegységbıl egy szülı képviseli az iskolákat. Az intézményegységek bevált gyakorlata, hogy rendszeresen végeznek a szülık körében is igény- és elégedettségmérést Tárgyi feltételek Az intézményegységek épületei felújításra, korszerősítésre szorulnak. A legutóbbi felújítás 1989-ben történt a Mátyás Király Utcai Általános Iskolában, a többi intézményben ezt megelızıen. Az oktató-nevelı munka 160 oktatási helyiségben folyik; ebbıl 28 szaktanterem, 61 tanterem, 9 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, 50 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség. A VKI Belvárosi Általános Iskola épületében uszoda üzemel, itt látják el a városi kötelezı úszás egy részét is. A tanulásban lemaradó gyerekeket négy fejlesztı szoba várja. Az intézményegységekben összesen három tornaszobában, öt tornateremben, hat sportpályán 8

9 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA tarthatnak testnevelés órákat, sportolhatnak a gyerekek. A tornatermek mérete kivéve a VKI Belvárosi Általános Iskolát- nem felel meg a szabványnak. Az épületbe járó gyerekek is szőkösen férnek el, amit még nehezíteni fog a felmenı rendszerben megvalósítandó öt kötelezı testnevelés óra. Két iskolában alakítottak ki nyelvi labort, négy épületben számítástechnikai szaktantermet. 249 számítógép, 50 projektor, 9 videokamera segíti a gyerekek és felnıttek munkáját. 40 interaktív tábla elınyeit élvezhetik a tanulók és tanárok. A számítástechnikai eszközök korszerősítése folyamatos feladat. Az általános iskolások ebédlıben ebédelnek, ahol melegítı konyha üzemel. Három iskolában vásárolhatnak a gyerekek a büfében, egy iskolában van alma-, több helyen ital- és étel automata. Minden épület rendelkezik udvarral, de sajnos- nem mindenhol vannak udvari játékok. Az aszfalt állapota sem megfelelı, javításra szorul Intézményi specialitások Belvárosi Általános Iskola: német-nemzetiségi nyelvoktatás, emelt szintő angol oktatás, szorobános matematika, úszásoktatás, sportosztály, fúvószene, múzeum-iskolai program. Jókai Mór Általános Iskola: az angol nyelv elsı osztálytól való tanítása, a negyedik osztálytól differenciált, nívócsoportos oktatása, képességfejlesztés differenciált és órarend szerinti bevezetése, a 7., 8. osztályos matematika nívócsoportos oktatása, néptánc, népi játék tanítása, vizsgarendszer mőködtetése. Mátyás Király Utcai Általános Iskola: emelt szintő ének-zenei oktatás, gyermekkórus mőködtetése, emelt szintő angol oktatás, emelt szintő informatika oktatás, néptánc oktatás. Mezıszél Utcai Általános Iskola: emelt szintő idegennyelv oktatás (angol, német) elsı évfolyamtól, negyedik osztálytól nívócsoportos oktatása, kompetencia alapú oktatás, globális gondolkodás és helyi cselekvés biztosítása a természet- és környezetvédelemben, kommunikációs nevelés és képzés, a tanulás tanítása (tanulásmódszertan). 9

10 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Minden intézmény-egységben mőködik környezeti nevelési- és egészségnevelési program, megalakulásunk óta valamennyi intézményegységünk elnyerte az Öko-iskola címet. Liszt Ferenc Zeneiskola A tanulók az elméleti képzés mellett 20 hangszer közül választhatnak. Döntı többségük amatır képzésben vesz részt ( A tagozat), a kiemelten tehetséges tanulók emelt óraszámban tanulnak ( B tagozat). Az egyéni képzés mellett kamaraegyüttesek, vonós- és fúvószenekar ez utóbbi a VKI Belvárosi Általános Iskolával közösen- biztosítja a növendékek szakmai fejlıdését. Az iskola hozzájárul a város ifjúsága zenei mőveltségének gazdagításához. A tanárok közül többen részt vesznek a város hivatásos és amatır zenei együtteseinek munkájában. A minısítı eljárás során az intézmény elnyerte a kiválóra minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény címet. A zeneiskola növendéklétszámának növekedését a színvonalas oktatás mellett az is elısegítette, hogy a Városközponti Iskola minden intézményegysége a zeneiskola telephelyeként mőködik. 10

11 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. NEVELÉSI PROGRAM Jövıképünk Olyan kompetencia tudásalapú intézményt szeretnénk mőködtetni, ahol: az intézményegységi kínálat megtartása és bıvítése vonzóvá teszi a Városközponti Általános Iskolát, a múlt értékeire építkezve a jelen és a jövı kihívásainak minél jobban meg tudunk felelni, a kollégáknak lehetısége van a szakmai tudásuk fejlesztésére, kiaknázására, a karrier lehetıségek kihasználására, egyaránt kiemelt szerepő a tehetséggondozás és a képességfejlesztés, az ismeretek elsajátítása biztosítani tudja a választott középfokra való bejutást, megalapozzuk a szükséges kompetenciákat az élethosszig tanuláshoz, megalapozzuk a felelıs, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgári magatartást, kialakulhat az egészséges, környezettudatos magatartás, evidencia a nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus a délutáni elfoglaltságokat élvezik a gyerekek, és a szabadidejük értelmes eltöltésének tartják, a dolgozók és gyerekek kihasználják a hazai és külföldi együttmőködések lehetıségeit, a gyerekek esztétikus környezetben és jó tárgyi feltételek mellett tölthetik napjaikat, fejleszthetik tudásukat, a diákok véleménye is mérvadó, az intézményegységek sikerei minden dolgozónak örömet tudnak szerezni, a dolgozókkal együtt kitalálva és megvalósítva formálunk egy elismert, keresett jó intézményt. Szeretnénk elérni, hogy a Városközponti Általános Iskola váljon a város, majd a dél-dunántúli régió meghatározó, partnerközpontú, minıségorientált közoktatási intézményévé. Küldetésnyilatkozat A Városközponti Általános Iskola alapfeladata az általános iskolás korú gyermekek nevelése és oktatása, az alapfokú mővészetoktatás. Közös pedagógiai hitvallásunk, hogy az intézményeinkbe járó gyermekeket hozzásegítsük a képességeik és tehetségük kibontakoztatásához; a hátrányok leküzdéséhez; alapvetı, korszerő ismeretek elsajátításával ahhoz, hogy a középiskolában is képességeikhez mérten megállják a helyüket. Hisszük és valljuk, hogy legfıbb értékünk a gyermek, személyiségfejlıdését a biztonságos, kiegyensúlyozott környezet megteremtésével is biztosítjuk. Oktatási elveinkkel szeretnénk elérni, hogy a tanulók a tudást tiszteljék, és az emberi boldogulás alapvetı értékének tekintsék. Nevelési elveinkben a humanista szellemő, klasszikus erkölcsi értékek a meghatározók; nevelıinket a gyerekek iránti szeretet, türelem vezérli. Számunkra fontos a jó légkörő intézmény, mely vonatkozik a nevelı gyermek viszonyra és a nevelı gyermek szülı kapcsolatára is. A képzett, energikus, pozitív szemlélető testület elkötelezte magát a folyamatos fejlıdés mellett. Intézményünk tárt kapukkal várja mindazokat a diákokat, leendı kollégákat, munkatársakat, akik elfogadják az általunk képviselt és közvetített értékeket, és szívesen azonosulnak velük. 11

12 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Az intézményben folyó oktató-nevelı munka Alapelvek Biztosítjuk az alapfokú oktatást-nevelést és a mővészetoktatást az alapító okiratban megjelölt tartalom szerint. Fontos, hogy partnereinkkel együtt, megelégedésükre, igényeikhez közelítve lássuk el az oktató-nevelı munkát. Gondoskodunk a fogyatékkal élık, a hátrányos helyzető és a tanulási kudarccal küzdı tanulók integrációjáról, felzárkóztatásáról; a tehetségek felismerésérıl, tehetséggondozásról a képességek sokoldalú fejlesztésérıl. Lépést tartunk a köznevelés új elvárásaival. Nevelési alapelveink: egyenrangúság, következetesség, tapasztalatszerzés, motiváció elve; vallási- világnézeti semlegesség; a gyermek mindenek felett álló érdeke. Didaktikai alapelvek: rendszeresség, fokozatosság, szakszerőség, életkori sajátosságok figyelembevételének elve, személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve, konkrétumok és absztrakciók egységének elve Értékrendszer Fontosnak tartjuk: - az értékeket úgy kell megismertetni a gyerekekkel, hogy megtanulják a pedagógusoktól, hogyan kell azoknak a gyakorlatban érvényt szerezni. Az iskola pedagógusai képviselik és közvetítik a pedagógiai programban meghatározott értékeket. Intézményünk pedagógiai fölfogásának középpontjában a gyermek áll Nevelési-oktatási célok Amikor intézményünk nevelési-oktatási célrendszerét meghatározzuk, figyelembe kell vennünk a gyerekeket, akik intézményegységeinkbe járnak, figyelnünk kell a jelenére, de céljaink a jövıjére is irányulnak, a majdani emberre, akinek többek között- a Városközponti Általános Iskolában tanultak birtokában kell megállnia a helyét. Jelen dokumentum átfogó, minden intézményegységre vonatkoztatható célokat fogalmaz meg. Olyan intézményt szeretnénk eredményesen mőködtetni, ahol lehetıséget és segítséget kapnak a hozzánk járó gyermekek személyiségük sokoldalú, minél teljesebb az életkornak megfelelı- kibontakozásához. Célunk olyan szabad, független személyiségek, egyéniségek nevelése, akik reális önismerettel rendelkeznek, s tisztában vannak a céljaik eléréséhez szükséges alapvetı módszerekkel; képesek az önmegvalósításra, a közösségi élet különbözı színterein való sikeres együttmőködésre társaikkal, az élet szeretetére, embertársaik elfogadására és tiszteletére. Legfontosabb szakmai törekvésünk a szilárd alapismereteket, korszerő tudást nyújtó sokoldalú és tárgyilagos oktatás, amely során a tanulási képességek fejlesztésével kialakul 12

13 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA a tanulókban az önálló és kreatív gondolkozás, az önmővelés, az élethosszig tartó tanulás igénye. Fel kell készíteni tanulóinkat a dinamikusan változó világ követésére technikailag, problémamegoldásban, kommunikációban egyaránt A kommunikációs képességek, a beszéd és íráskultúra lehetı legmagasabb szintre való fejlesztése, egy élı idegennyelv / angol, német/ alap- illetve középszintő használata. Figyelembe vesszük tanulóin egyéni haladási ütemét. Az iskolai oktatási-nevelési tevékenységekben elıtérbe helyezzük a kompetencia alapú oktatást. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek biztonságos, derős, pozitív légkört teremtsünk, biztosítsuk a testi és lelki épségük megóvását, a szeretetteljes nevelést. Tanítványainknak jártasságot kell biztosítanunk az ıket körülvevı- technika, informatika világában. Lehetıséget kell teremtenünk a gyerekeknek, tanítványainknak a nemzeti és európai kultúra megismerésére; segítenünk kell, hogy a kultúra, a mővészetek iránt fogékony emberekké váljanak. Erısíteni kívánjuk a demokrácia tanulását, gyakorlását; a közösen megállapított szabályok betartását, betartatását. Nevelési-oktatási céljaink közé tartozik a környezettudatos magatartás, az egészséges élet, táplálkozás, a rendszeres testmozgás igényének; kialakítása; a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése. Célunk, hogy kínálatunkkal, oktató-nevelı munkánkkal a hatékony, fejlıdıképes, keresett intézmények közé tartozzunk. Céljainkat akkor tekintjük megvalósultnak: ha az intézményi, az elégedettségi mérések visszajelzései, a rendszeres felülvizsgálatok a megvalósulást igazolják. ha a kompetencia-mérés eredményeit megtartjuk, illetve két intézményegységünk szignifikáns javulást mutat. ha az évek során tanulólétszámunk és osztályszámunk megırizzük vagy növeljük. ha az intézményünkbe érkezı tanulóinkat sikerül a képzési folyamat végéig az iskolában tartani. ha a nyomon követési vizsgálatok szerint tanulóink helytállnak a választott iskoláikban. ha felismerjük a tehetséges tanulóinkat, és megfelelı fejlesztést kínálunk nekik Feladatok Az intézményvezetés feladata gondoskodni arról, hogy a fent megfogalmazott alapelveket érvényesítve az intézményegységek iskolai feladataikban érvényesítsék, megjelenítsék a fent említett célokat. Az intézmény feladata, hogy a Városközponti Iskolába járó gyerekeket megtanítsa gondolkodni, olyan tudást biztosítsunk, amelyet a világ megértésére használnak; az alapvetı képességek, készségek fejlesztésével olyan kompetenciák kialakítása, melyekkel minden élethelyzetben boldogulnak. (Az általános iskolákban elıtérbe helyezve a NAT kiemelt kompetenciáinak fejlesztését.) Elıtérbe helyezzük a kompetenciafejlesztı módszereket és eljárásokat. Biztosítjuk a kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeit. 13

14 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Csoportbontás, csoportszervezés, nívócsoportok kialakítása fıleg idegennyelvbıl- a tanulók elırehaladásának megfelelıen. A belépı elsı idegen nyelv oktatása vonatkozásában arra a távlati koncepcióra alapozunk, hogy a majdani érettségi vizsga idejére a B1 szintet elérjék a tanulók a nyelvtudás terén. A hétköznapi életben megjelenı manuális, technikai problémák megoldására való nevelés; az informatikai eszközök mindennapos, tudatos használatára, a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra nevelés. A Tehetségpont és a Tehetséghálózat segítségével megvalósítjuk az akkreditált tehetséggondozó iskolánkat, kialakítjuk tehetséggondozó mőhelyeinket. Intézményegységeket átfogó egészségnevelési program készítése, mőködtetése. A Városközponti Általános Iskolán belül belsı szakmai képzések szervezése, szakmai segítség nyújtása. A belsı-tartalmi együttmőködések kiaknázása. Az összehangolt munka érdekében központi munkaközösségek mőködtetése. Olyan közös programokat, projekteket szervezünk, amelyek valamennyi intézményegység bevonását lehetıvé teszik. Tiszta, esztétikus környezet biztosítása. Nemzeti öntudat helyes értelmezése. A Városközponti Általános Iskola szintjén is mőködtetni kell a minıségirányítási rendszert, amely biztosítja többek között-, hogy valamennyi intézményegység rendszeresen tájékozódjon az intézményhasználók elégedettségérıl, igényeirıl. A feladatrendszer az iskolát, mint szocializációs színteret értelmezi TERMÉSZET KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM VISELKEDÉSKULTÚRA EGÉSZSÉGNEVELÉS MENTÁLHIGIÉNIA A TANULÁS TANULÁSA KOMMUNIKÁCIÓ: ANYANYELV IDEGEN NYELV MŐVÉSZETEK INFORMATIKA MOZGÁS DIÁKÖNKORMÁNYZAT EGYÉN ÉRTELEM ÉRZELEM TEST ismeretszerzés önismeret mozgás tájékozottság (pozitív önkép) táplálkozás problémamegoldó mások megértése, higiénia gondolkodás elfogadása, segítése 14

15 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Funkció-, érték-, cél- és feladatrendszer 1. Általános funkció Érték Cél Feladat Alapfokú oktatás, nevelés, általános mőveltség nyújtása Továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészülés A késıbbi vizsgára való felkészítés Humanizmus, szeretet, türelem, egymás segítése, az együttérzés képessége, nemzettudat, hazaszeretet, magyarságtudat Az iskolában szerzett tudást, ismereteket, képességeket öntevékenyen alkalmazni tudó, és önállóan fejlıdni képes személyiség. A képességek, teljesítmények megfelelı tisztelete. A kiemelkedı teljesítmények helyes értékelése, megbecsülése megismerési stratégiák tanítása az általános mőveltség megszerzésére irányuló képességek kialakítása az iskola élet-és tapasztalati tér legyen az általános iskolai tanulmányok befejezése után mindenki képességeinek megfelelıen tudjon választani tanulóink a siker esélyével készüljenek fel a továbbtanulásra a társadalomba jól illeszkedı állampolgárok váljanak. a rövidebb és hosszabbtávú tervezés, a reális, mérlegelés alapján való döntés képességének kialakítása önálló ismeretszerzés igényének kialakítása önálló feladatmegoldásra való képesség kialakítása az ismeretszerzési vágy felkeltése a kreativitás, igényesség kialakítása minden tanuló számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását a mőveltségbeli hátrányok leküzdése a társadalmi beilleszkedés segítése alapvetı magatartási, társadalmi, viselkedési formák megismertetése, gyakoroltatása, elsajátítása a problémamegoldó képesség fejlesztése versenyzésre, megmérettetésre való felkészítés Gyermek és ifjúságvédelem Demokratizmus, szabadság, a személyes méltóság védelme, megtartása demokráciára való nevelés, diákközpontúság, a diákok megelégedettsége a másság elfogadtatása a tanulók demokratikus jogainak biztosítása, mintát adni a gyerekek számára az értékes életre szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítése 15

16 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 1. Általános funkciók Érték Cél Feladat 1.5. Személyiségfejlesztés szellemi értelmi nevelés A társadalomban, a munkában, a magánéletben pozitívan tevékeny, akaraterıs, fegyelmezett személyiség valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése sokoldalú, nyitott, érdeklıdı, kreatív gyerekek nevelése a tudás megszerzésével a kreatív tanulás kerüljön elıtérbe a nemzeti mőveltséganyag és a világörökség részét képezı egyetemes kultúra elemi szinten való megismertetése erkölcsi-érzelmi nevelés esztétikai-vizuális nevelés fizikai-testi nevelés technikai nevelés A kor szellemének megfelelı erkölcsi világkép A kulturális értékek tiszteletben tartása. A kultúra értékei iránti érzékenység, nyitottság Szellemi-fizikai harmónia. A harmonikus mozgás esztétikuma. A munkavégzés, az alkotó munka öröme. tanítványaink ápolják hagyományainkat, a jó értelemben patriotizmus jellemezze ıket, legyenek büszkék iskolájukra az ítélıképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység kialakítása esztétikai, mővészeti, környezetkultúrára való nevelés testileg, lelkileg, szellemileg és szociálisan egészséges fiatalok nevelése. Fizikai testi technikai nevelés a digitális eszközök megismertetése, jártasságszerzés az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység növelése egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére nevelés toleráns, a másságot minden vonatkozásban tiszteletben tartó személyiségek fejlesztése; hazaszeretetre, magyarságtudatra, humanizmusra, humánus gondolkodásra nevelés esztétikailag értékes és értéktelen megkülönböztetése néphagyományok, élı népi kultúra megismerése és ápolása zenei nevelés képzımővészeti nevelés mozgásmővészeti nevelés, mozgás-, játék-, sportmőveltség fejlesztése. alapvetı fizikai képesség, teherbíró képesség, edzettség fejlesztése a mindennapi életben szükséges technikai ismeretek és jártasságok, a technikai szemlélet, látásmód megalapozása. a manuális készségek fejlesztése. a digitális eszközök használata 16

17 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat Az idegen nyelvbıl (angol, német) emelt szintő tudás nyújtása Természet-, környezetvédelmi nevelés ÖKO-iskola Más kultúrák, szokások értékelése Kulturális tolerancia A természet szépségének szeretete A természet, az élet tisztelete Gondoskodás a természeti kincsekrıl Ember és természet harmonikus kapcsolatára való törekvés Környezettudatos, önmagával és környezetével szemben igényes magatartás az angol, német nyelv megismerésére és használatára való differenciált nevelés és képzés, kompetenciafejlesztés a globális gondolkodás és a helyi cselekvés összhangjának biztosítása a környezetvédelemben A tanulók környezet- és természetvédı szemléletének, szokásaiknak, viselkedési formáiknak kialakítása Cselekvéseik alakításán keresztül formálni jelenlegi és késıbbi magatartásukat Az Öko-iskola cím elvárásainak megvalósítása alapvetı kommunikációs szint tudása az idegen nyelv tanulása szükségességének felismertetése alapvizsgaszint elérése írás-olvasás-társalgás elsajátítása Az adott idegen nyelv országának, kultúrájának megismertetése Tanulmányi versenyeken részvétel Különbözı tanulási technikák alkalmazása A tudomány fejlıdése, szerepe az emberi fejlıdésben Alapvetı ismeretek, összefüggések, törvények megismertetése Környezetet szeretı, ismerı tanulók nevelése Környezettudatos életvitelre nevelés: diákjaink ismerjék az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat, azok megelızésének és megszüntetésének lehetıségeit Szelektív hulladékgyőjtés Az egészséges életmód igényének kialakítása A harmonikus élet értékként való tisztelete Élet és egészség védelme Pozitív énkép kialakítása Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása Az egészséges életmódra való felkészítés Az egészséges életmód alapkövetelményeinek ismerete és gyakorlata Személyi és környezeti higiéniára nevelés Az igény kialakítása a szellemi, fizikai harmónia biztosítására Az étkeztetés, az automaták kínálata az egészséges táplálkozásnak megfelelıen. 17

18 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat A tanulás tanítása A tudás, mint érték. Önfejlesztés Kommunikációs, (informatikai is) készségek fejlesztése Életvezetési ismeretek nyújtása Az információk megbízhatósága iránti igény Segítés Tolerancia, a másság elfogadása Önmegismerés, önkontroll Önmagunkért való felelısség Önállóság, megbízhatóság Etikus gazdálkodás és társadalmi viselkedésmódok Kreativitásra nevelés Tanulóink képességeinek kibontakoztatása Tanítványaink eredményesen tudják használni az iskolánkban elsajátított tanulási technikákat A tanulási esélyegyenlıség segítése. Kommunikációs nevelés, képzés A digitális kompetencia fejlesztése A problémamegoldó és döntést hozó képesség gyakorlás utján való kialakítása A kezdeményezı képesség és a vállalkozási kompetencia fejlesztése Fogyasztóvédelem A tudás iránti vágy, az érdeklıdés felkeltése Az alapvetı szellemi és fizikai tanulástechnikák elsajátíttatása, alkalmazása A tanulás, mint a személyiségfejlesztés céljának megismertetése Minden oldalú kommunikációs képesség fejlesztése Kiigazodás a technikai világban Tanulóink legyenek képesek eligazodni és tájékozódni a különbözı információs anyagokban és ezek győjteményeiben (könyvtárhasználati ismeretek) Megfelelı szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv minél teljesebb értékő megismertetése A modern informatikai eszközök és információhordozók megismerése, használata az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során olyan IKT eszközökkel készített tanulók produktumok elvárása, mely közös együttmőködés eredménye képen jöhetnek létre Családi életre való nevelés Önismeret, önfejlesztés, énkép Céltudatosság, kitartás, döntési képességek fejlesztése Konfliktuskezelés, tolerancia Junior Achivment beépítése a technika órákba 18

19 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat Közlekedési, baleset-megelızési ismeretek oktatása Az élet, mint érték Hazaszeretet Európaiság Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellı hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élı nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös jelentısége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén. biztonságos, balesetmentes közlekedés Megismertetjük tanulóinkat életkori sajátoságuknak megfelelıen az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás és Alapvetés részegységeivel, így kívánunk a nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkezı állampolgárokat nevelni. A nemzeti emlékezet programhoz kapcsolódva vállaljuk, hogy gyermekeinkkel megismertetjük saját iskolájuk történetét. Tanulmányi kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy minél többet mutassunk meg Magyarország szépségeibıl és értékeibıl A gyermekek életkorának megfelelı európai uniós ismeretek oktatása osztályfınöki és történelem órákon. közlekedési ismeretek nyújtása elméletben és gyakorlatban (szakemberek bevonásával) a biztonságos, balesetmentes közlekedésre való felkészítés versenyeken való részvétel Iskolánkhoz, városunkhoz kötıdı, hazájukat szeretı, az európai értékrendet elfogadni tudó gyerekek nevelése. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és mővészeti tantárgyak oktatása terén. Legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén akár passzívan, akár tevıleges cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 19

20 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 3. A nevelıtestület Cél Feladat 1. Jó munkakörülmények biztosítása. Együttmőködés, bizalom, nyitottság és ıszinteség, büszkeség, öröm 2. Folyamatos, állandó tökéletesítés. magunk és környezetünk folyamatos fejlıdése megosztott hatalom, megosztott felelısség a pedagógiai kultúra és a saját szakterület folyamatos fejlesztése, beépítése a tanítási-tanulási folyamatba, önfejlesztés csoportmunka, folyamatos értékelés, ellenırzés 3. Harmonikus tanár-diák viszony kialakítása. 4. A tanulás-tanítás folyamat/rendszer szemlélető megközelítése bizalom és együttmőködés, a tanulás-tanulás hatékonysága, az együtt átélt tanulás, munka, kölcsönös egymásra hatás Állandó javítás, tökéletesítés, folyamatosan fejlıdı eredmények biztosítására törekvés tanulási lehetıségek teremtése az iskolában és azon kívül 5. Minıségre törekvı vezetés. segítı, támogató vezetés döntı a pedagógusok szakmai munkája, véleménye; kezdeményezések, újítások támogatása a kudarc, hibázás lehetıségével együtt olyan környezet biztosítása, ahol a bátorítás, egymás segítése kap helyet 20

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Az átszervezés rövid leírása

Az átszervezés rövid leírása intézmény Szekszárdi Babits Mihály Általános Medinai sége 7057 Medina Rákóczi utca 5. Az rövid leírása Az intézmény nemzetiségi köznevelési intézmény, ezért nevében meg kell jelentetni a nemzetiségi elnevezést:

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben