PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

2 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik, hogy nap, mint nap gyerekek között lehetünk, és részesei vagyunk személyiségük ezerféle magnyilvánulásának, testük, lelkük, értelmük fejlıdésének, és rövidebb-hosszabb ideig végigkísérhetjük ıket azon az úton, melynek neve: élet. 2

3 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA TARTALOM MOTTÓ 2 TARTALOM 3 BEVEZETİ 5 A Pedagógiai program felépítése 5 1.HELYZETELEMZÉS Preambulum 5 Alapfeladatok Intézménytörténet Adottságok, sajátosságok Tanulóink Dolgozók Szülık Tárgyi feltételek Intézményi specialitások 9 2. NEVELÉSI PROGRAM 11 Jövıképünk 11 Küldetésnyilatkozat Az intézményben folyó oktató-nevelı munka Alapelvek Értékrendszer Nevelési-oktatási célok Feladatok A feladatok teljesítésének eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, az intézmény szereplıinek együttmőködésével kapcsolatos feladatok A kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Sajátos nevelési igényő tanulókkal való foglalkozás 25 3

4 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggı pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfınöki munka tartalma, az osztályfınökök feladatai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A szülı, tanuló és pedagógus és az intézmény partnerei együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola A felvétel és átvétel helyi szabályai Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Belvárosi Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola Mezıszél Utcai Általános Iskola Egészség- és környezetnevelési program 63 4

5 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA BEVEZETİ A Városközponti Általános Iskola több intézmény összevonásával jött létre; többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Szakmailag önálló intézményegységei: négy általános iskola és egy zeneiskola. A köznevelési törvény 26. (4.) bekezdése alapján szakmai munkáját az egységes Pedagógiai program határozza meg. A Pedagógiai program felépítése 1.HELYZETELEMZÉS Preambulum A Városközponti Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségő szervezeti egysége januárjától állami fenntartású, önkormányzati mőködtetéső többcélú intézmény, amelynek intézményegységei szakmai önállósággal rendelkeznek. Az intézmény elnevezése: Rövidített név: Városközponti Általános Iskola, és Alapfokú Mővészeti Iskola Városközponti Általános Iskola OM azonosító: KLIK azonosító: Címe: 7623 Pécs, Mezıszél utca 1. Telephelyek: 7622 Pécs, Jókai u Pécs, Dr. Majorossy I. u Pécs, Mátyás király u Pécs, Megye u Pécs, Rákóczi u. 68. Az intézmény jellege: többcélú intézmény Beiskolázási körzete: általános iskolák: Pécs (a kormányhivatal által meghatározott utcajegyzék alapján) zeneiskola: Pécs 5

6 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Az intézmény alapító és mőködtetı szerve: Az intézmény fenntartója: Pécs Megye Jogú Város Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatálya: kiterjed az intézmény valamennyi egységére, az intézmény minden tevékenységére. Hatálybalépés szeptember 1. Érvényessége: tanévtıl Az intézményegységek hivatalos elnevezései Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Belvárosi Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Jókai Mór Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolája Városközponti Általános Iskola ( Mezıszél ) Alapfeladatok nappali rendszerő, általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelés-oktatás (1-8. évfolyam) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatását. alapfokú mővészetoktatás, ifjúsági zenekarok mőködése, kamara-zene csoportok, kórus - mővészeti ág: zenemővészet; tanszakok: zongora, orgona, hegedő, mélyhegedő, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütıhangszerek, jazztrombita, jazz-zongora, harmonika, magánének, blockflöte, szolfézs Intézménytörténet A Városközponti Iskola több intézmény összevonásával jött létre július 1-jétıl a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményhez tartoztak a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi Általános Iskola, a Felsı-vámház Utcai Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Mátyás 6

7 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Király Utcai Általános Iskola, a Mezıszél Utcai Általános Iskola. A hét iskola kilenc telephelyen mőködött augusztus 31-ével megszőnt a Felsı-vámház Utcai Általános Iskola. Tanulóinak az önkörmányzat a város más iskoláiban biztosította az elkezdett tanulmányaik folytatását. A Mátyás Király Utcai Általános Iskola egy ötödik és egy hetedik osztályt, más évfolyamokon több tanulót fogadott január 1-jével az óvodai nevelés továbbra is Pécs Megyei Jogú Város fenntartásában maradt, ezért intézményünkbıl kivált az óvoda két telephellyel. A Köznevelési törvény rendelkezéseinek megfelelıen a köznevelési feladatok nagy része az állam hatáskörébe került, így a megmaradt öt általános iskola és a zeneiskola a Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola néven a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségő szervezeti egysége lett Adottságok, sajátosságok (2013. májusi adatok) Tanulóink A Városközponti Általános Iskola minden intézménye meghatározott körzet alapján iskolázza be tanulóit, de körzeten kívüli gyerekeket is fogadunk szép számmal. A Belvárosi Általános Iskola és a Jókai Mór Általános Iskola csak a 2007/2008-as tanévtıl rendelkezik kötelezı körzettel. Az 1908 tanuló 75 osztályba jár, az osztályátlag: 25,4, ami meghaladja a Kt. és az Nkt. átlaglétszámát is. A zeneiskola 752 növendéknek 8 tanszakon, 12 évfolyamon, 3 szakaszban, 2 tagozaton kínál alapfokú mővészetoktatást. Pécs környékérıl 287 tanuló látogatja az intézményünket. A központba járó gyerekek száma A 2012/2013-as tanévben alsó tagozaton a 36 osztályból 22 osztály létszáma (61%) haladja meg a Kt.-ben meghatározott maximum létszámot (26), felsı tagozaton csupán 2 osztályban (Belvárosi, Jókai). A 252 elsıs 10 osztályba jár, átlaglétszámuk 25 fı. A nyolcadikosok száma 241, 10 osztályba járnak, átlaglétszámuk 24 fı. A kimenı nyolcadikosok kevesebben vannak (-28 fı), mint amennyi elsıs érkezik a 2013/2014. tanévben. Végzıseink 46 %-a gimnáziumban, 30 %-a szakközépiskolában, 24 %-a szakiskolában szeretné tanulmányait folytatni Az intézményben 32 napközis csoport és 5 tanulószoba mőködik, a csoportok átlaglétszáma 28 és 32 fı, míg a városi átlag 20 fı. A Városközponti Általános Iskolába járó gyerekek közül 45-en igényelnek sajátos nevelést; 273 a hátrányos helyzető gyerekek száma Dolgozók A pedagógusok Az oktató-nevelı munkát 212 pedagógus látja el, 80%-uk fıiskolát végzett, 20%-uknak van egyetemi diplomája.(a hat év alatt 10%-kal emelkedett) Mesterképzésen a pedagógusok 3 %a vett részt, szakvizsgázott pedagógusunk a szakalkalmazottak 13%-a. Az általános iskolákban 7

8 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 47 tanító tanítja az alsósokat, a felsı tagozaton tanítók közül a matematika, magyar nyelv és irodalom, angol tantárgyakat tanítók vannak a legtöbben. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 45-en gondoskodnak a növendékek elméleti és hangszeres képzésérıl. Idegennyelv-tudással 26 kolléga rendelkezik. (11%) Az intézményegységek munkáját az intézményegység-vezetık irányítják, segítik ıket a helyetteseik. Intézményegységenként mőködnek szakmai munkaközösségek, a zeneiskolában 8 tanszakvezetı koordinálja a szakmai munkát. A Városközponti Általános Iskola közös munkaközösségei is megalakultak. Egy-egy feladatra teamek jöttek létre: minıségfejlesztés, egészségnevelés, mérés-értékelés. Minden iskola könyvtárát szakos tanár mőködteti. A pedagógusok törekednek a szakmai megújulásra, szakmai képzésük folyamatos. A magas színvonalú oktató-nevelı munkát elısegíti a módszertani kultúra fejlesztése, igazítása a megváltozott környezethez, elvárásokhoz. A pedagógiai munkát segítı, technikai dolgozók A nevelı-oktató munkát közvetlenül segítık száma 14 fı. Segíti a munkát egy gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus, 6 iskolatitkár, 2 pszichológus, 4 informatikus, Egyéb munkakörben 44-en dolgoznak. A központi egység gazdasági dolgozói egy épületben vannak, a gazdaságvezetı munkáját hat gazdasági ügyintézı segíti. Az intézményegységekben egy-egy gazdasági ügyintézı, egy-egy iskolatitkár dolgozik; 31-en karbantartó, udvaros, takarító, kézbesítı feladatokat látnak el. A takarítást és az étkeztetést vállalkozásban látják el Szülık Minden intézményegység szoros, együttmőködı kapcsolatot alakított ki a szülıkkel. Részt vesznek az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában; sokat segítenek az épület, berendezések szépítésében, megújulásában; de szellemi tıkéjük is gyakran segítségünkre szolgál. Patronálásuk mellett a jogaikat is gyakorolhatják a Szülıi Szervezetekben. Megalakult az intézményi szintő Szülıi Szervezet is, ahol minden intézményegységbıl egy szülı képviseli az iskolákat. Az intézményegységek bevált gyakorlata, hogy rendszeresen végeznek a szülık körében is igény- és elégedettségmérést Tárgyi feltételek Az intézményegységek épületei felújításra, korszerősítésre szorulnak. A legutóbbi felújítás 1989-ben történt a Mátyás Király Utcai Általános Iskolában, a többi intézményben ezt megelızıen. Az oktató-nevelı munka 160 oktatási helyiségben folyik; ebbıl 28 szaktanterem, 61 tanterem, 9 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, 50 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség. A VKI Belvárosi Általános Iskola épületében uszoda üzemel, itt látják el a városi kötelezı úszás egy részét is. A tanulásban lemaradó gyerekeket négy fejlesztı szoba várja. Az intézményegységekben összesen három tornaszobában, öt tornateremben, hat sportpályán 8

9 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA tarthatnak testnevelés órákat, sportolhatnak a gyerekek. A tornatermek mérete kivéve a VKI Belvárosi Általános Iskolát- nem felel meg a szabványnak. Az épületbe járó gyerekek is szőkösen férnek el, amit még nehezíteni fog a felmenı rendszerben megvalósítandó öt kötelezı testnevelés óra. Két iskolában alakítottak ki nyelvi labort, négy épületben számítástechnikai szaktantermet. 249 számítógép, 50 projektor, 9 videokamera segíti a gyerekek és felnıttek munkáját. 40 interaktív tábla elınyeit élvezhetik a tanulók és tanárok. A számítástechnikai eszközök korszerősítése folyamatos feladat. Az általános iskolások ebédlıben ebédelnek, ahol melegítı konyha üzemel. Három iskolában vásárolhatnak a gyerekek a büfében, egy iskolában van alma-, több helyen ital- és étel automata. Minden épület rendelkezik udvarral, de sajnos- nem mindenhol vannak udvari játékok. Az aszfalt állapota sem megfelelı, javításra szorul Intézményi specialitások Belvárosi Általános Iskola: német-nemzetiségi nyelvoktatás, emelt szintő angol oktatás, szorobános matematika, úszásoktatás, sportosztály, fúvószene, múzeum-iskolai program. Jókai Mór Általános Iskola: az angol nyelv elsı osztálytól való tanítása, a negyedik osztálytól differenciált, nívócsoportos oktatása, képességfejlesztés differenciált és órarend szerinti bevezetése, a 7., 8. osztályos matematika nívócsoportos oktatása, néptánc, népi játék tanítása, vizsgarendszer mőködtetése. Mátyás Király Utcai Általános Iskola: emelt szintő ének-zenei oktatás, gyermekkórus mőködtetése, emelt szintő angol oktatás, emelt szintő informatika oktatás, néptánc oktatás. Mezıszél Utcai Általános Iskola: emelt szintő idegennyelv oktatás (angol, német) elsı évfolyamtól, negyedik osztálytól nívócsoportos oktatása, kompetencia alapú oktatás, globális gondolkodás és helyi cselekvés biztosítása a természet- és környezetvédelemben, kommunikációs nevelés és képzés, a tanulás tanítása (tanulásmódszertan). 9

10 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Minden intézmény-egységben mőködik környezeti nevelési- és egészségnevelési program, megalakulásunk óta valamennyi intézményegységünk elnyerte az Öko-iskola címet. Liszt Ferenc Zeneiskola A tanulók az elméleti képzés mellett 20 hangszer közül választhatnak. Döntı többségük amatır képzésben vesz részt ( A tagozat), a kiemelten tehetséges tanulók emelt óraszámban tanulnak ( B tagozat). Az egyéni képzés mellett kamaraegyüttesek, vonós- és fúvószenekar ez utóbbi a VKI Belvárosi Általános Iskolával közösen- biztosítja a növendékek szakmai fejlıdését. Az iskola hozzájárul a város ifjúsága zenei mőveltségének gazdagításához. A tanárok közül többen részt vesznek a város hivatásos és amatır zenei együtteseinek munkájában. A minısítı eljárás során az intézmény elnyerte a kiválóra minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény címet. A zeneiskola növendéklétszámának növekedését a színvonalas oktatás mellett az is elısegítette, hogy a Városközponti Iskola minden intézményegysége a zeneiskola telephelyeként mőködik. 10

11 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. NEVELÉSI PROGRAM Jövıképünk Olyan kompetencia tudásalapú intézményt szeretnénk mőködtetni, ahol: az intézményegységi kínálat megtartása és bıvítése vonzóvá teszi a Városközponti Általános Iskolát, a múlt értékeire építkezve a jelen és a jövı kihívásainak minél jobban meg tudunk felelni, a kollégáknak lehetısége van a szakmai tudásuk fejlesztésére, kiaknázására, a karrier lehetıségek kihasználására, egyaránt kiemelt szerepő a tehetséggondozás és a képességfejlesztés, az ismeretek elsajátítása biztosítani tudja a választott középfokra való bejutást, megalapozzuk a szükséges kompetenciákat az élethosszig tanuláshoz, megalapozzuk a felelıs, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgári magatartást, kialakulhat az egészséges, környezettudatos magatartás, evidencia a nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus a délutáni elfoglaltságokat élvezik a gyerekek, és a szabadidejük értelmes eltöltésének tartják, a dolgozók és gyerekek kihasználják a hazai és külföldi együttmőködések lehetıségeit, a gyerekek esztétikus környezetben és jó tárgyi feltételek mellett tölthetik napjaikat, fejleszthetik tudásukat, a diákok véleménye is mérvadó, az intézményegységek sikerei minden dolgozónak örömet tudnak szerezni, a dolgozókkal együtt kitalálva és megvalósítva formálunk egy elismert, keresett jó intézményt. Szeretnénk elérni, hogy a Városközponti Általános Iskola váljon a város, majd a dél-dunántúli régió meghatározó, partnerközpontú, minıségorientált közoktatási intézményévé. Küldetésnyilatkozat A Városközponti Általános Iskola alapfeladata az általános iskolás korú gyermekek nevelése és oktatása, az alapfokú mővészetoktatás. Közös pedagógiai hitvallásunk, hogy az intézményeinkbe járó gyermekeket hozzásegítsük a képességeik és tehetségük kibontakoztatásához; a hátrányok leküzdéséhez; alapvetı, korszerő ismeretek elsajátításával ahhoz, hogy a középiskolában is képességeikhez mérten megállják a helyüket. Hisszük és valljuk, hogy legfıbb értékünk a gyermek, személyiségfejlıdését a biztonságos, kiegyensúlyozott környezet megteremtésével is biztosítjuk. Oktatási elveinkkel szeretnénk elérni, hogy a tanulók a tudást tiszteljék, és az emberi boldogulás alapvetı értékének tekintsék. Nevelési elveinkben a humanista szellemő, klasszikus erkölcsi értékek a meghatározók; nevelıinket a gyerekek iránti szeretet, türelem vezérli. Számunkra fontos a jó légkörő intézmény, mely vonatkozik a nevelı gyermek viszonyra és a nevelı gyermek szülı kapcsolatára is. A képzett, energikus, pozitív szemlélető testület elkötelezte magát a folyamatos fejlıdés mellett. Intézményünk tárt kapukkal várja mindazokat a diákokat, leendı kollégákat, munkatársakat, akik elfogadják az általunk képviselt és közvetített értékeket, és szívesen azonosulnak velük. 11

12 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Az intézményben folyó oktató-nevelı munka Alapelvek Biztosítjuk az alapfokú oktatást-nevelést és a mővészetoktatást az alapító okiratban megjelölt tartalom szerint. Fontos, hogy partnereinkkel együtt, megelégedésükre, igényeikhez közelítve lássuk el az oktató-nevelı munkát. Gondoskodunk a fogyatékkal élık, a hátrányos helyzető és a tanulási kudarccal küzdı tanulók integrációjáról, felzárkóztatásáról; a tehetségek felismerésérıl, tehetséggondozásról a képességek sokoldalú fejlesztésérıl. Lépést tartunk a köznevelés új elvárásaival. Nevelési alapelveink: egyenrangúság, következetesség, tapasztalatszerzés, motiváció elve; vallási- világnézeti semlegesség; a gyermek mindenek felett álló érdeke. Didaktikai alapelvek: rendszeresség, fokozatosság, szakszerőség, életkori sajátosságok figyelembevételének elve, személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve, konkrétumok és absztrakciók egységének elve Értékrendszer Fontosnak tartjuk: - az értékeket úgy kell megismertetni a gyerekekkel, hogy megtanulják a pedagógusoktól, hogyan kell azoknak a gyakorlatban érvényt szerezni. Az iskola pedagógusai képviselik és közvetítik a pedagógiai programban meghatározott értékeket. Intézményünk pedagógiai fölfogásának középpontjában a gyermek áll Nevelési-oktatási célok Amikor intézményünk nevelési-oktatási célrendszerét meghatározzuk, figyelembe kell vennünk a gyerekeket, akik intézményegységeinkbe járnak, figyelnünk kell a jelenére, de céljaink a jövıjére is irányulnak, a majdani emberre, akinek többek között- a Városközponti Általános Iskolában tanultak birtokában kell megállnia a helyét. Jelen dokumentum átfogó, minden intézményegységre vonatkoztatható célokat fogalmaz meg. Olyan intézményt szeretnénk eredményesen mőködtetni, ahol lehetıséget és segítséget kapnak a hozzánk járó gyermekek személyiségük sokoldalú, minél teljesebb az életkornak megfelelı- kibontakozásához. Célunk olyan szabad, független személyiségek, egyéniségek nevelése, akik reális önismerettel rendelkeznek, s tisztában vannak a céljaik eléréséhez szükséges alapvetı módszerekkel; képesek az önmegvalósításra, a közösségi élet különbözı színterein való sikeres együttmőködésre társaikkal, az élet szeretetére, embertársaik elfogadására és tiszteletére. Legfontosabb szakmai törekvésünk a szilárd alapismereteket, korszerő tudást nyújtó sokoldalú és tárgyilagos oktatás, amely során a tanulási képességek fejlesztésével kialakul 12

13 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA a tanulókban az önálló és kreatív gondolkozás, az önmővelés, az élethosszig tartó tanulás igénye. Fel kell készíteni tanulóinkat a dinamikusan változó világ követésére technikailag, problémamegoldásban, kommunikációban egyaránt A kommunikációs képességek, a beszéd és íráskultúra lehetı legmagasabb szintre való fejlesztése, egy élı idegennyelv / angol, német/ alap- illetve középszintő használata. Figyelembe vesszük tanulóin egyéni haladási ütemét. Az iskolai oktatási-nevelési tevékenységekben elıtérbe helyezzük a kompetencia alapú oktatást. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek biztonságos, derős, pozitív légkört teremtsünk, biztosítsuk a testi és lelki épségük megóvását, a szeretetteljes nevelést. Tanítványainknak jártasságot kell biztosítanunk az ıket körülvevı- technika, informatika világában. Lehetıséget kell teremtenünk a gyerekeknek, tanítványainknak a nemzeti és európai kultúra megismerésére; segítenünk kell, hogy a kultúra, a mővészetek iránt fogékony emberekké váljanak. Erısíteni kívánjuk a demokrácia tanulását, gyakorlását; a közösen megállapított szabályok betartását, betartatását. Nevelési-oktatási céljaink közé tartozik a környezettudatos magatartás, az egészséges élet, táplálkozás, a rendszeres testmozgás igényének; kialakítása; a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése. Célunk, hogy kínálatunkkal, oktató-nevelı munkánkkal a hatékony, fejlıdıképes, keresett intézmények közé tartozzunk. Céljainkat akkor tekintjük megvalósultnak: ha az intézményi, az elégedettségi mérések visszajelzései, a rendszeres felülvizsgálatok a megvalósulást igazolják. ha a kompetencia-mérés eredményeit megtartjuk, illetve két intézményegységünk szignifikáns javulást mutat. ha az évek során tanulólétszámunk és osztályszámunk megırizzük vagy növeljük. ha az intézményünkbe érkezı tanulóinkat sikerül a képzési folyamat végéig az iskolában tartani. ha a nyomon követési vizsgálatok szerint tanulóink helytállnak a választott iskoláikban. ha felismerjük a tehetséges tanulóinkat, és megfelelı fejlesztést kínálunk nekik Feladatok Az intézményvezetés feladata gondoskodni arról, hogy a fent megfogalmazott alapelveket érvényesítve az intézményegységek iskolai feladataikban érvényesítsék, megjelenítsék a fent említett célokat. Az intézmény feladata, hogy a Városközponti Iskolába járó gyerekeket megtanítsa gondolkodni, olyan tudást biztosítsunk, amelyet a világ megértésére használnak; az alapvetı képességek, készségek fejlesztésével olyan kompetenciák kialakítása, melyekkel minden élethelyzetben boldogulnak. (Az általános iskolákban elıtérbe helyezve a NAT kiemelt kompetenciáinak fejlesztését.) Elıtérbe helyezzük a kompetenciafejlesztı módszereket és eljárásokat. Biztosítjuk a kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeit. 13

14 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Csoportbontás, csoportszervezés, nívócsoportok kialakítása fıleg idegennyelvbıl- a tanulók elırehaladásának megfelelıen. A belépı elsı idegen nyelv oktatása vonatkozásában arra a távlati koncepcióra alapozunk, hogy a majdani érettségi vizsga idejére a B1 szintet elérjék a tanulók a nyelvtudás terén. A hétköznapi életben megjelenı manuális, technikai problémák megoldására való nevelés; az informatikai eszközök mindennapos, tudatos használatára, a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra nevelés. A Tehetségpont és a Tehetséghálózat segítségével megvalósítjuk az akkreditált tehetséggondozó iskolánkat, kialakítjuk tehetséggondozó mőhelyeinket. Intézményegységeket átfogó egészségnevelési program készítése, mőködtetése. A Városközponti Általános Iskolán belül belsı szakmai képzések szervezése, szakmai segítség nyújtása. A belsı-tartalmi együttmőködések kiaknázása. Az összehangolt munka érdekében központi munkaközösségek mőködtetése. Olyan közös programokat, projekteket szervezünk, amelyek valamennyi intézményegység bevonását lehetıvé teszik. Tiszta, esztétikus környezet biztosítása. Nemzeti öntudat helyes értelmezése. A Városközponti Általános Iskola szintjén is mőködtetni kell a minıségirányítási rendszert, amely biztosítja többek között-, hogy valamennyi intézményegység rendszeresen tájékozódjon az intézményhasználók elégedettségérıl, igényeirıl. A feladatrendszer az iskolát, mint szocializációs színteret értelmezi TERMÉSZET KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM VISELKEDÉSKULTÚRA EGÉSZSÉGNEVELÉS MENTÁLHIGIÉNIA A TANULÁS TANULÁSA KOMMUNIKÁCIÓ: ANYANYELV IDEGEN NYELV MŐVÉSZETEK INFORMATIKA MOZGÁS DIÁKÖNKORMÁNYZAT EGYÉN ÉRTELEM ÉRZELEM TEST ismeretszerzés önismeret mozgás tájékozottság (pozitív önkép) táplálkozás problémamegoldó mások megértése, higiénia gondolkodás elfogadása, segítése 14

15 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA Funkció-, érték-, cél- és feladatrendszer 1. Általános funkció Érték Cél Feladat Alapfokú oktatás, nevelés, általános mőveltség nyújtása Továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészülés A késıbbi vizsgára való felkészítés Humanizmus, szeretet, türelem, egymás segítése, az együttérzés képessége, nemzettudat, hazaszeretet, magyarságtudat Az iskolában szerzett tudást, ismereteket, képességeket öntevékenyen alkalmazni tudó, és önállóan fejlıdni képes személyiség. A képességek, teljesítmények megfelelı tisztelete. A kiemelkedı teljesítmények helyes értékelése, megbecsülése megismerési stratégiák tanítása az általános mőveltség megszerzésére irányuló képességek kialakítása az iskola élet-és tapasztalati tér legyen az általános iskolai tanulmányok befejezése után mindenki képességeinek megfelelıen tudjon választani tanulóink a siker esélyével készüljenek fel a továbbtanulásra a társadalomba jól illeszkedı állampolgárok váljanak. a rövidebb és hosszabbtávú tervezés, a reális, mérlegelés alapján való döntés képességének kialakítása önálló ismeretszerzés igényének kialakítása önálló feladatmegoldásra való képesség kialakítása az ismeretszerzési vágy felkeltése a kreativitás, igényesség kialakítása minden tanuló számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását a mőveltségbeli hátrányok leküzdése a társadalmi beilleszkedés segítése alapvetı magatartási, társadalmi, viselkedési formák megismertetése, gyakoroltatása, elsajátítása a problémamegoldó képesség fejlesztése versenyzésre, megmérettetésre való felkészítés Gyermek és ifjúságvédelem Demokratizmus, szabadság, a személyes méltóság védelme, megtartása demokráciára való nevelés, diákközpontúság, a diákok megelégedettsége a másság elfogadtatása a tanulók demokratikus jogainak biztosítása, mintát adni a gyerekek számára az értékes életre szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítése 15

16 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 1. Általános funkciók Érték Cél Feladat 1.5. Személyiségfejlesztés szellemi értelmi nevelés A társadalomban, a munkában, a magánéletben pozitívan tevékeny, akaraterıs, fegyelmezett személyiség valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése sokoldalú, nyitott, érdeklıdı, kreatív gyerekek nevelése a tudás megszerzésével a kreatív tanulás kerüljön elıtérbe a nemzeti mőveltséganyag és a világörökség részét képezı egyetemes kultúra elemi szinten való megismertetése erkölcsi-érzelmi nevelés esztétikai-vizuális nevelés fizikai-testi nevelés technikai nevelés A kor szellemének megfelelı erkölcsi világkép A kulturális értékek tiszteletben tartása. A kultúra értékei iránti érzékenység, nyitottság Szellemi-fizikai harmónia. A harmonikus mozgás esztétikuma. A munkavégzés, az alkotó munka öröme. tanítványaink ápolják hagyományainkat, a jó értelemben patriotizmus jellemezze ıket, legyenek büszkék iskolájukra az ítélıképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység kialakítása esztétikai, mővészeti, környezetkultúrára való nevelés testileg, lelkileg, szellemileg és szociálisan egészséges fiatalok nevelése. Fizikai testi technikai nevelés a digitális eszközök megismertetése, jártasságszerzés az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység növelése egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére nevelés toleráns, a másságot minden vonatkozásban tiszteletben tartó személyiségek fejlesztése; hazaszeretetre, magyarságtudatra, humanizmusra, humánus gondolkodásra nevelés esztétikailag értékes és értéktelen megkülönböztetése néphagyományok, élı népi kultúra megismerése és ápolása zenei nevelés képzımővészeti nevelés mozgásmővészeti nevelés, mozgás-, játék-, sportmőveltség fejlesztése. alapvetı fizikai képesség, teherbíró képesség, edzettség fejlesztése a mindennapi életben szükséges technikai ismeretek és jártasságok, a technikai szemlélet, látásmód megalapozása. a manuális készségek fejlesztése. a digitális eszközök használata 16

17 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat Az idegen nyelvbıl (angol, német) emelt szintő tudás nyújtása Természet-, környezetvédelmi nevelés ÖKO-iskola Más kultúrák, szokások értékelése Kulturális tolerancia A természet szépségének szeretete A természet, az élet tisztelete Gondoskodás a természeti kincsekrıl Ember és természet harmonikus kapcsolatára való törekvés Környezettudatos, önmagával és környezetével szemben igényes magatartás az angol, német nyelv megismerésére és használatára való differenciált nevelés és képzés, kompetenciafejlesztés a globális gondolkodás és a helyi cselekvés összhangjának biztosítása a környezetvédelemben A tanulók környezet- és természetvédı szemléletének, szokásaiknak, viselkedési formáiknak kialakítása Cselekvéseik alakításán keresztül formálni jelenlegi és késıbbi magatartásukat Az Öko-iskola cím elvárásainak megvalósítása alapvetı kommunikációs szint tudása az idegen nyelv tanulása szükségességének felismertetése alapvizsgaszint elérése írás-olvasás-társalgás elsajátítása Az adott idegen nyelv országának, kultúrájának megismertetése Tanulmányi versenyeken részvétel Különbözı tanulási technikák alkalmazása A tudomány fejlıdése, szerepe az emberi fejlıdésben Alapvetı ismeretek, összefüggések, törvények megismertetése Környezetet szeretı, ismerı tanulók nevelése Környezettudatos életvitelre nevelés: diákjaink ismerjék az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat, azok megelızésének és megszüntetésének lehetıségeit Szelektív hulladékgyőjtés Az egészséges életmód igényének kialakítása A harmonikus élet értékként való tisztelete Élet és egészség védelme Pozitív énkép kialakítása Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása Az egészséges életmódra való felkészítés Az egészséges életmód alapkövetelményeinek ismerete és gyakorlata Személyi és környezeti higiéniára nevelés Az igény kialakítása a szellemi, fizikai harmónia biztosítására Az étkeztetés, az automaták kínálata az egészséges táplálkozásnak megfelelıen. 17

18 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat A tanulás tanítása A tudás, mint érték. Önfejlesztés Kommunikációs, (informatikai is) készségek fejlesztése Életvezetési ismeretek nyújtása Az információk megbízhatósága iránti igény Segítés Tolerancia, a másság elfogadása Önmegismerés, önkontroll Önmagunkért való felelısség Önállóság, megbízhatóság Etikus gazdálkodás és társadalmi viselkedésmódok Kreativitásra nevelés Tanulóink képességeinek kibontakoztatása Tanítványaink eredményesen tudják használni az iskolánkban elsajátított tanulási technikákat A tanulási esélyegyenlıség segítése. Kommunikációs nevelés, képzés A digitális kompetencia fejlesztése A problémamegoldó és döntést hozó képesség gyakorlás utján való kialakítása A kezdeményezı képesség és a vállalkozási kompetencia fejlesztése Fogyasztóvédelem A tudás iránti vágy, az érdeklıdés felkeltése Az alapvetı szellemi és fizikai tanulástechnikák elsajátíttatása, alkalmazása A tanulás, mint a személyiségfejlesztés céljának megismertetése Minden oldalú kommunikációs képesség fejlesztése Kiigazodás a technikai világban Tanulóink legyenek képesek eligazodni és tájékozódni a különbözı információs anyagokban és ezek győjteményeiben (könyvtárhasználati ismeretek) Megfelelı szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv minél teljesebb értékő megismertetése A modern informatikai eszközök és információhordozók megismerése, használata az új tanulásszervezési eljárások megvalósítása során olyan IKT eszközökkel készített tanulók produktumok elvárása, mely közös együttmőködés eredménye képen jöhetnek létre Családi életre való nevelés Önismeret, önfejlesztés, énkép Céltudatosság, kitartás, döntési képességek fejlesztése Konfliktuskezelés, tolerancia Junior Achivment beépítése a technika órákba 18

19 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 2. Speciális funkciók Érték Cél Feladat Közlekedési, baleset-megelızési ismeretek oktatása Az élet, mint érték Hazaszeretet Európaiság Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellı hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élı nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös jelentısége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén. biztonságos, balesetmentes közlekedés Megismertetjük tanulóinkat életkori sajátoságuknak megfelelıen az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás és Alapvetés részegységeivel, így kívánunk a nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkezı állampolgárokat nevelni. A nemzeti emlékezet programhoz kapcsolódva vállaljuk, hogy gyermekeinkkel megismertetjük saját iskolájuk történetét. Tanulmányi kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy minél többet mutassunk meg Magyarország szépségeibıl és értékeibıl A gyermekek életkorának megfelelı európai uniós ismeretek oktatása osztályfınöki és történelem órákon. közlekedési ismeretek nyújtása elméletben és gyakorlatban (szakemberek bevonásával) a biztonságos, balesetmentes közlekedésre való felkészítés versenyeken való részvétel Iskolánkhoz, városunkhoz kötıdı, hazájukat szeretı, az európai értékrendet elfogadni tudó gyerekek nevelése. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és mővészeti tantárgyak oktatása terén. Legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén akár passzívan, akár tevıleges cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 19

20 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA 3. A nevelıtestület Cél Feladat 1. Jó munkakörülmények biztosítása. Együttmőködés, bizalom, nyitottság és ıszinteség, büszkeség, öröm 2. Folyamatos, állandó tökéletesítés. magunk és környezetünk folyamatos fejlıdése megosztott hatalom, megosztott felelısség a pedagógiai kultúra és a saját szakterület folyamatos fejlesztése, beépítése a tanítási-tanulási folyamatba, önfejlesztés csoportmunka, folyamatos értékelés, ellenırzés 3. Harmonikus tanár-diák viszony kialakítása. 4. A tanulás-tanítás folyamat/rendszer szemlélető megközelítése bizalom és együttmőködés, a tanulás-tanulás hatékonysága, az együtt átélt tanulás, munka, kölcsönös egymásra hatás Állandó javítás, tökéletesítés, folyamatosan fejlıdı eredmények biztosítására törekvés tanulási lehetıségek teremtése az iskolában és azon kívül 5. Minıségre törekvı vezetés. segítı, támogató vezetés döntı a pedagógusok szakmai munkája, véleménye; kezdeményezések, újítások támogatása a kudarc, hibázás lehetıségével együtt olyan környezet biztosítása, ahol a bátorítás, egymás segítése kap helyet 20

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben