Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető"

Átírás

1 Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

2 Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból Intézmény neve: Kenderföld-Somági Általános Iskola Idegen nyelvű megnevezése: Kenderfölder Grundschule Székhelye: 7300 Komló, Gagarin u. 4. OM azonosító: Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntaró Központ Működtető neve: Komló Város Önkormányzat Köznevelési alapfeladatok: - általános iskolai nevelés-oktatás; - német nemzetiséghez és roma nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamokon; - a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Német nemzetiségi nyelvoktató iskola révén célunk és feladatunk Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás A hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű tanulóink esélyeinek javítása az oktatási rendszerben A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás Tehetséges tanulókkal való foglalkozás A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Kapcsolattartás szülőkkel, az iskola partnereivel Kapcsolattartás a szülőkkel Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A felvétel és átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 33

4 3.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A tanuló jutalmazásával, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos elvek Záró rendelkezések... 65

5 1. Bevezető Kedves Olvasó! A kezet csak megfogni szabad, Elengedni vétek, ellökni átok. Egymásra simuló kezek tartják össze a világot. / Schiller / A gyermeknek nagyon fontos, hogy érezzék a tanító segítő, bátorító kézfogását. Hiszen az iskolába lépés a tanulás kezdetét jelenti, és nagyon sok embernek egy életen keresztül tartó folyamatot. Fontos, hogy az iskola biztonságot, tudást, sikert, emberséget nyújtson. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk. /Madam Curie / Ebben a hitben kell gyermekeinket nevelni, hogy elégedett boldog emberekké váljanak. A Köznevelési Törvény alapján elkészítettük iskolánk saját Pedagógiai Programját, amelynek része a Nemzeti Alaptantervre épülő Helyi Tanterv is. Ezt úgy alkottuk meg, hogy eddigi értékeinkre építve, közös célért tudjunk együttdolgozni gyerekekkel, szülőkkel. Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

6 2. Az iskola nevelési programja 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Pedagógiai fölfogásunk a gyermekközpontú nevelés érvényesítése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása. Törekszünk az egyéni bánásmódra, minden gyermek számára a legmegfelelőbb, egyéni képességeikhez igazodó fejlesztésre. Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapok letétele, az önálló ismeretszerzés képességének, igényének kialakítása. Hozzásegíteni tanulóinkat ahhoz a tudáshoz, és azokhoz a képességekhez, amelyek elengedhetetlenek a változó környezethez történő alkalmazkodáshoz Célok A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése. Az értelmi, az önálló ismeretszerzési, a kommunikációs képességek kialakítása, fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás megszervezésével a német nemzetiségi kultúra és hagyomány megismertetése. Cél a biztonságos nyelvhasználat különböző szituációkban, amelyet az életkor figyelembevételével alakítunk ki. A tanulási nehézségekkel, szociális hátrányokkal bíró tanulók felzárkóztatása különböző fejlesztési módszerekkel, fejlesztő foglalkozásokkal. Ezen tanulók beilleszkedésének segítése. A differenciálás feltételeinek megteremtése. A hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának elősegítése, az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelésre törekvés. A tanulási képességek fejlesztése, eredményes tanulási módszerek elsajátítatása. Sokoldalú, színes iskolai élet kialakítása. Társas kapcsolatok fejlesztése, az empatikus, toleráns magatartásformák elsajátíttatása. A személyiség lehetőségeinek feltárása a különböző egyéniségek elfogadásával. Célunk a tanulói környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása. Állampolgári kötelességek felismertetése és jogaik, gyakorlásának elsajátíttatása a környezettel kapcsolatban. A személyiség formálása, az egészséges életmód alapjainak megismertetése. A szokásrendszer egészségjavító vonásainak erősítése, a mindennapos testedzés biztosítása, az úszásoktatás megszervezése, a pozitív beállítódás kialakítása. A hazaszeretet fejlesztése, a lakóhely megismertetése, megóvása, megbecsülése Feladatok Életkori sajátosságoknak megfelelően megválasztott ismeretanyaggal, módszerrel segíteni tanulás-tanítás folyamatát, biztosítani az alapkészségek, alapismeretek elsajátítását, amelyek a további ismeretszerzéshez /továbbtanuláshoz / nélkülözhetetlenek. Az életkornak megfelelő kompetenciafejlesztés. Pályaválasztás segítése, pályaorientáció. Tanulási morál és módszer fejlesztése. Törekszünk a korszerű ismeretek átadására / számítástechnika, nyelvoktatás, egészséges életvitel, természetvédelem.

7 A környezetünkben élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók kultúrájának megismertetése, értékeivel gazdagítani nemzeti kultúránkat Német nemzetiségi nyelvoktató iskola révén célunk és feladatunk A nemzetiségi önazonosság megőrzése, erősítése A német nyelv minél magasabb szintű elsajátítása. A kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerése. A nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományok őrzése. A másság elfogadása, identitás erősítése. Feladatok: Kommunikációs készségek: a beszéd- és íráskészség fokozatos fejlesztése, nyelvtani ismeretek bővítése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Hatékonyabb nyelvoktatás érdekében csoportbontás biztosítása. Német nyelvű könyvtár fejlesztése (tankönyvekkel, szépirodalommal, folyóiratok, videofilmek, számítógépes nyelvoktató programok). Nemzetiségi kultúra (történelme, dalai, népszokásai, irodalma) megismerése, megőrzése: 3-4. osztályban a baranyai nemzetiségi falvak, tájházak, múzeumok, megtekintése. Városunk környékéről népszokások, táncok gyűjtése, feldolgozása. Iskolai, városi rendezvényeken bemutatása osztályban, Németországban 10 napos nyelvgyakorlaton vehetnek részt a diákok. A beszédértés, a beszédkészség fejlesztésen túl feladat, hogy tanítványaink megtapasztalják a német családok életét Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás Feladatok: A cigányság kultúrájának megismertetése, megőrzése. Multikulturális tartalmak megjelenítése a tantárgyi tartalmakban is. A környékünk népszokásainak megismerése. Könyvtárfejlesztés: cigány származású szerzőktől, népismerethez kapcsolódó tartalmú művek stb. A másság elfogadása, identitás erősítése A hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű tanulóink esélyeinek javítása az oktatási rendszerben Feladatok: Az iskolai közösségbe való beilleszkedés segítése, a család és az intézmény értékrendjének "összehangolása". (osztályfőnöki, ifjúságvédelmi feladatok.) Szocializációs hátrányok kompenzálása. Tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. Szükség esetén fejlesztő pedagógus segítségével. Műveltségbeli hátrányok leküzdése.

8 Iskolai könyvtár működtetése, lehetőségeinek kihasználása. Színház, hangverseny, múzeumlátogatások beépítése az iskolai tevékenységbe. Napközi, tanulószoba működtetése, tanórákhoz kapcsolódó felzárkóztató foglalkozások. Délutáni foglalkozások biztosítása, melyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl sikerélményt (új ismereteket) is adnak a gyermekeknek. (ének, rajz, manuális tevékenységek, sportfoglalkozások stb.) A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása Feladatok: Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált nevelése, differenciált fejlesztése a többi gyermekkel azonos csoportban. Elsősorban a beiratkozási körzetünkben élő sajátos nevelési igényű tanulók közül a pszichés fejlődési zavarai miatt tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat (az enyhe fokban értelmi fogyatékos), és a tanulási zavarral (dyslexia, dysgraphia, discalculia) küzdő kisdiákokat fogadjuk. Iskolánk feladat-ellátásában a fogyatékosság típusai: - Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosok) - Látássérült (vakok, gyengénlátók) - Hallássérült (siketek, nagyothallók) - Beszédfogyatékos - Autizmus - a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdők, - a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdők. Az SNI diákokat integráltan oktatjuk-neveljük, osztályonként max. 3-4 főt. Hatékony pedagógiai tevékenység érdekében együttműködünk a Szakértői Bizottságokkal A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése Feladatok: Szakmai-módszertani továbbképzéseken való részvétel. Nevelőtestületi, munkaközösségi és egyéni szinten önképzések, továbbképzés. Konfliktuskezelési kultúránk fejlesztése. Képességfejlesztés módszertanának fejlesztése. Tanulás-tanítás folyamatának hatékonyabbá tétele az együttműködéssel A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Elsődleges célunk a tanulói személyiség teljes kibontakoztatásának segítése, annak sokoldalú fejlesztése. Ennek érdekében megismerjük a tanulók személyiségvonásait, családi körülményeit, társaik, osztálytársaik között elfoglalt helyzetüket, folyamatosan követjük mindezek alakulását. Feladataink:

9 Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a bizalom légkörének megteremtése, személyi kapcsolatok kialakítása. A különböző, és sokszínű módszertani lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a tehetség fejlesztése, és a műveltségi hátrányok csökkentése. A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása. Önismeret, önértékelés fejlesztése Egészséges, és kulturált életmódra nevelés Megalapozása a rendszeres testmozgás iránti igénynek A másság elfogadása. A szociális képességek fejlesztésében a gyerekek egymáshoz való viszonyának alakításában, a toleráns viselkedési formák kialakításával, a más etnikumhoz tartozó gyermekek befogadásával. Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása. Rendszeres, sikeresen teljesíthető feladatok kitűzése. Következetes ellenőrzés, fejlesztő értékelés Erkölcsi, érzelmi képességek fejlesztése Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, a pályaorientáció előkészítése, segítése Megvalósulása: A tárgyi kerettantervekben megjelölt követelmények teljesítésével tanórákon Osztályfőnöki órákon, védőnői foglalkozásokon Kiscsoportos, ill. egyéni fejlesztéseken Versenyekre felkészítések idején 2.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Bevezetés, helyzetelemzés: A gyerekek, az ifjúság életesélyeinek az európai átlaghoz való felzárkóztatása, egészségének hosszú távú biztosítása a magyar társadalom és az iskolai egészségnevelés fontos feladata. A gyermekek egészségvédelme beruházás a jövőbe. Iskolánk egészségnevelésének fő feladata a megelőzés. Közhely, hogy a cigaretta, az alkohol, a droghasználat stb. közvetlen kapcsolatban van a személy által átélt nehézségekkel, kudarcokkal és természetesen a szocializációs mintákkal. A leghatékonyabb mintaadó a család, a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták a gyerek számára. Az iskolánkba járó tanulók nagy százaléka roma származású, sok a hátrányos ill. veszélyeztetett helyzetű tanuló. Személyiségfejlődésüket sokféle hatás fenyegeti. A rossz anyagi helyzet miatt táplálkozásuk, gondozásuk elégtelen, sokukkal nem törődnek, illetve rosszul bánnak. Az eltérő családi és szociokulturális háttérrel, szocializációs mintákkal rendelkező gyerekek egészségmagatartása, életmódja, életminősége már előrevetíti a problémákat, meghatározza ismeret és tevékenység rendszerét, amely irányítja az egészséggel kapcsolatos választásait, döntéseit. Iskolai egészségnevelésünkben a mentálhigiénés nevelés ezért elsődleges szerepet kap, mert a személyi környezetben meginduló kedvező folyamatok pozitív elmozdulást eredményezhetnek, és így az egészség, a magatartás, kedvező átformálódásához is hozzájárulhatnak.

10 Céljaink: Iskolánk az önmagáért és környezetéért felelős személyiséget állítja középpontba, akik képesek kapcsolatokat építeni és fenntartani. A testi-lelki egészség minden tevékenységük alapja, az ember életének legfontosabb része. Program céljai a következőképpen fogalmazódnak meg: pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés) egészséges életstílusok, egészségmodell (D.A.D.A stb. alapján) hatékony kommunikáció (tolerancia, empátia, másság kezelése) erőszakmentes konfliktuskezelés tanulás-módszertani ismeretek (tanulás tanítása) pedagógusok példamutatása, továbbképzése A program tartalmi témakörei önismeret, én tudat növekedés és változás (testi és pszichológiai) fizikai aktivitás és testi higiéné egészséges táplálkozás, háztartásban (Táplálékpiramis megismertetése) stressz helyzetek, stressz-kezelés problémamegoldás, pozitív döntéshozás veszélyeztető tényezők (drog, alkohol, cigaretta) kortárs nyomás, visszautasítási technikák társadalmi támaszok (család, barátság, stb.) szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség, AIDS) drogprevenció környezetvédelem Alapelvek: A témakörök mindegyikének tengelyében a következő készségek fejlesztése húzódik meg: kapcsolatkezelés, együttműködés, döntéshozatal, konfliktuskezelés, kommunikációs stílus, kreativitás, beilleszkedés. Alkalmazott módszerek: Beszélgetés, vita, szerepjáték, modellezés, drámapedagógia, szituációs játékok, művészeti tevékenység, helyzetgyakorlatok. A nevelés színterei: A. Iskolai tanítási órákon minden tantárgyba beépítve. Kiemelten a következő órákon Technika óra háztartásban, fogyasztói szokások. Technika óra konfliktus kezelés Technika óra tanulás tanítása Osztályfőnöki órák: D.A.D.A. órák alsó tagozattól felső tagozatig, felvilágosító órák védőnő, iskolaorvos bevonásával, segítségével emberismeret (7-8.oszt.), rák ellenes előadások, drogprevenciós tevékenységek

11 Tánc és dráma óra modul szituációs játékok, önismeret, társismeret, együttműködési játékok, relaxációs gyakorlatok. Egészségtan és biológia óra. Testnevelés óra kiemelten gerinctorna Egészségnap témanap B. Tanítási órákon kívüli egészségjavító szakkörök igények szerint sport és táncszakkörök duci torna; diabetikus szakkör, kis egészségőr (védőnő segítségével, váltott formában) csecsemőgondozó szakkör természetjáró szakkör roma szakkör napközi (alsóban) tanulószoba (felsőben) iskolarádió, diákfórumok C. Iskolán kívüli programok: pályázatok, kirándulások, túrák, életmód és tánctáborok versenyek Terveink: közép és hosszú terveink között szerepel az egészségnevelési hét bevezetése iskolánkban. E héten rövidített órákat tartanánk a gyerekek különböző feladatokat kapnának, kutatniuk kellene, aktív részt vevői lennének az egészségnevelési programunknak. Délután vendégeket hívnánk iskolánkba (orvos, szülő, stb.) akikkel kötetlenül lehetne beszélgetni különböző egészséget érintő témakörökben. Minden tanítási évünknek mottója lenne, aminek jegyében zajlana az egész éves program pl. család éve, közösség éve, tolerancia éve, stb. Monitorozás hatékonyság vizsgálat (szorongásmérés, szociometriai mérések, értékvizsgálat) Értékelés szülők, diákok, szaktanárok visszajelzései Fórumok Mindennapos testedzés biztosítása Ehhez a következő mozgási lehetőségeket kínáljuk: (A táblázatban feltüntetett információkat minden tanév végén felülvizsgáljuk, és az igényeknek megfelelően változtatjuk) Foglalkozás neve Helyiség Foglalkozás-vezető Néptánc 1-2 osztály Tornaterem/ Táncterem Derzsi Szabolcsné Néptánc 3-4. osztály Tornaterem/ Táncterem Gyenisné Farkas Mónika Néptánc 5-8. osztály Tornaterem Barkáné György Ágota

12 Tollaslabda Tornaterem/ Táncterem Barkáné György Ágota Labdaterápia Táncterem Barkáné György Ágota Gyerektorna 1-4. osztály Tornaterem/ Táncterem Panduricsné Kemenes Olga Labdajátékok 5-8. osztály Tornaterem Ács Viktória Ping-pong Tornaterem Rétyi Árpád Labdarúgás 1-2. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Labdarúgás 3-4. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Labdarúgás 5-8. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Kosárlabda 1-4. osztály Tornaterem/ Udvar Rétyi Árpád Kosárlabda 5-8. osztály Tornaterem/ Udvar Rétyi Árpád Természetjárás 3-8. osztály Mecsek Strasser Péter 2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Célunk: Az életkornak megfelelő közösségtudat megalapozása, kialakítása A különböző életkorban jellemző közösségformálódás figyelembe vétele - Szerveződés periódusa (helyes viselkedési, magatartási modellek körvonalazása, gyakoroltatása) - Közösségi centrum kialakítása (valódi demokrácia megvalósítása, véleményformáláskifejezés, érvek kifejtése, megvédése) - Közösséggé érés (egymás iránti kölcsönös figyelem, segítőkész magatartás, bizalom kialakulása) Jogok és kötelességek összhangjának biztosítása Közösségfejlesztés színterei: Az osztály közössége Minden tanóra, osztályfőnöki órák Diák-önkormányzati munka Művészeti csoportok Napköziben, tanulószobán folyó munka Sportkörök Iskolai hagyományok, ünnepek, projektek Együttműködést segítő rendezvények szervezése Karitatív tevékenységek Iskolán kívüli közös tevékenységek Testvériskolai kapcsolat, nyelvgyakorlat

13 Ennek érdekében szükséges olyan tevékenységek, rendezvények szervezése, amelyeken tanulóink megismerhetik egymást, megismerhetik egymás lehetőségeit, értékeit. Ezek a rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések erősítik az összetartozást, az egymás iránt érzett felelősséget, a tevékenység fontosságát. A délutáni elfoglaltságok, - művészeti csoportok (tánc), sport, szakkörök- mind a közösségi nevelés eszközei. Mindezekben a nevelő irányító szerepe elengedhetetlen. A következetes, tudatos, érzékeny magatartása példa értékű a tanulók számára A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, és délutáni időben 16 óráig tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.

14 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Szükség esetén órát látogat az osztályban. SNI-s, BTM-es gyerekek nyomon követése, adminisztrációja, kollégák, szülők értesítése ezen gyermekek állapotáról ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait. statisztikai adatokat szolgáltat fegyelmi vétségek esetén az ügynek súlyosságának megfelelő mértékben jár el 2.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás A. Ki kerülhet be a programba? Az a gyermek, akit az óvoda, iskola kérésére, a szülő egyetértésével a Szakértői Bizottság vizsgálja, és sajátos nevelési igényt állapít meg. Iskolánkba akkor nyerhet felvételt, ha: Szakvéleményben megfogalmazott fejlődési rendellenesség korrekciója - a tanuló nevelése- oktatása iskolánkban megoldható, vagyis akkor vehető fel, a tanuló, ha a szakértői bizottság befogadó intézményként iskolánkra tett javaslatot. Nem vehető fel az a sajátos nevelési igényű tanuló az iskolába, akire a szakértői bizottság szakvéleménye nem tett javaslatot. A korábbi feltételek alapján felvehető, ha az osztályban a 4 főt nem haladja meg az SNI-s tanulók létszáma B. Az együttnevelés szükséges órakerete Az iskolai óratervben megjelenik a pedagógiai rehabilitációt szolgáló órakeret, amely különböző fejlődési zavarok esetén eltérő mértékű, az évfolyamra meghatározott heti tanórák száma. A rehabilitációs fejlesztés a sajátos nevelési igényhez alkalmazkodva olyan fejlesztés, amely az integrált tanulók fogyatékosságával összefüggésben funkciókat, képességeket fejleszt. Ezek a rehabilitációs órák egyéni foglalkozások. Több tanulónak akkor szervezhető együtt, ha életkor és a fejlődési zavar azonos. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programokat az iskola helyi tantervében tervezik, egyéni fejlesztési tervben ütemezik.

15 Lehet: tréning formában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhet a tanítási órán kívüli (napközis) programokba. C. Rehabilitáció célja A fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére A felzárkóztatásra A tanulási technikák elsajátítására A szociális képességek fejlesztésére Az önálló életvezetésre irányul D. Gyógypedagógus és a SNI diákot tanítók feladatai A szakértői bizottság szakvéleménye határozza meg, hogy milyen végzettségű szakember végezheti a rehabilitációs fejlesztést Ha a szakvélemény lehetővé teszi, akkor iskolánk gyógypedagógusa végzi. Ha speciális szakirányú végzettséget igényel a fejlesztés, akkor megbízással oldjuk meg a feladatot. (pl. logopédus, pszichológus) Gyógypedagógus feladata az együttnevelés folyamatában: - Segíti a befogadó pedagógust a szakvélemény értelmezésében - Tájékoztatja a gyerek képességeiről és a maga szerepéről - Tájékoztatja a pedagógusokat a szakirodalomról - Időszakonként hospitál az osztályban - Elkészíti az egyéni fejlesztési tervet, amely alapján segíti a befogadó pedagógusokat a tantárgyi tervezésben (célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények) - Folyamatosan konzultál a pedagógusokkal - Méri a gyerek fejlődését - Vezeti a rehabilitációs foglalkozásokat - A fejlesztő pedagógus együttműködve a gyógypedagógussal segítheti a fejlesztés folyamatát Az integrált tanulók segítésében jelentős szerep jut az osztályfőnököknek. Az ő feladatuk tartani a kapcsolatot a szülőkkel, pedagógussal, fejlesztőpedagógussal, szaktanárokkal. Megbeszéli a gyerekeket érintő kérdéseket. Koordinálja a kontrollvizsgálatra a vizsgálati kérelem elkészítését. Befogadó pedagógus szerepe az együttnevelés folyamatában: - A folyamat sikerességét nagymértékben meghatározza a befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása - Együttműködik a pedagógussal - A szakvélemény alapján a gyógypedagógus segítségével megtervezi a tantárgyi fejlesztést (célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények) E. Az együttnevelés dokumentumai Az Alapító Okirat tartalmazza Pedagógiai programban megjelenik a SNI tanulók nevelése-oktatása Tantervünk részeként adaptált tantervet használunk, amelyben érvényesülnek a rehabilitációs szempontok. Tartalmazza a fogyatékosság típusa szerint a terápiás

16 fejlesztés célját, anyagát, speciális tartalmakat. Így lehetővé válik a többszintű feladatadás. Értékelési rendszer A tantárgyi értékelés alól felmentés a szakértői bizottság javaslatára adható a tanulónak. Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével történik. Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni különbségek figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést figyelembe vevő értékelést. - Tanterv, tanmenetek, fejlesztési tervek A tantervek melléklete tartalmazza a célokat, fejlesztési feladatokat, témaköröket A tanév elején a tanmenetek elkészítése során átgondolt tervezőmunkát igényelnek a tantárgyi tervezések. A normál szintű követelmények, tartalmak, fejlesztési feladatok mellett figyelembe kell venni a speciális tartalmakat, a többszintű feladatadás lehetőségét. A tanulásszervezés során olyan gyakorlatot kell megvalósítani, amelyek a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazíthatók. Néhány példa: páros-, csoport- és sok egyéni munka Tevékenykedtetés Szemléltetés Többszintű feladatás, ehhez igazodó feladatlapokkal Kooperatív tanulás Fejlesztési program A tanítók, szaktanárok a gyógypedagógus fejlesztő segítségével a szakvéleményalapján (ahol ez szükséges) egyéni fejlesztési programot készítenek. Meghatározzák: - a fejlesztési területeket - egyéni követelményeket, amelyet teljesíteni kell - egyénre szabottan (a gyerek sérülési fokát és a személyiségét figyelembe véve) határozzák meg a habilitáció (alkalmassá tétel) ütemét és mértékét. Ez lesz az alapja a tanórai differenciálásnak és az egyéni fejlesztő foglalkozásoknak is. A gyógypedagógus egyéni fejlesztési terv alapján végzi a rehabilitációs foglalkozásokat, azokat az előírt formanyomtatványon dokumentálja. F. Továbbképzési terve A tantestület minden tagjának fel kell készülni a SNI tanulók befogadására Gyógypedagógiai ismereteket kell szerezni továbbképzéseken, belső képzéseken. Tanfolyamokon, tréningeken új kompetenciákat elsajátítani és ezeket érvényesítni a napi munkában Olvasástanuláshoz a Meixner féle módszertan elsajátítása a tanítóknak. Ezek a szakmai ismeretek jól hasznosíthatók az átlagos összetételű osztályokban is. Az egyéni továbbképzési tervek összeállítása során előtérbe kell helyezni a gyógypedagógus képzést: a logopédus és a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos képzéseket stb.

17 G. Eszközök Az eszközvásárlás forrása: pályázatok és a költségvetés. A következő csoportokba tartozó eszközök segítik a napi oktató-nevelő munkát. Tevékenykedtetést igénylő fejlesztő eszközök Szemléltetőeszközök Fejlesztő játékok (napközi) Szakmai anyagok pedagógusok részére) Taneszközök kiválasztásának elvei: - alsó tagozaton az olvasástanítási módszer feleljen meg a speciális igényeknek. - A tankönyv gazdagon szemléltetett legyen, amely szemléltetések szolgálják a megértést - Szövegezése egyszerű, jól érthető legyen - Biztosítsa a differenciálás és a csoportmunka lehetőségét A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás A BTM-es tanulókkal kapcsolatos feladatok: A magatartási és beilleszkedési zavarok korrekciójának érdekében fel kell derítenünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. E tevékenység-területen együttműködő partnereink: a Nevelési Tanácsadó, az iskolapszichológusi hálózat, a Szakértői Bizottságok A tanulókkal való foglalkozáshoz intézményünkben az alábbi lehetőségeink vannak: fejlesztő pedagógusok, beszédfejlesztő pedagógus. Eljárásunk: diagnosztizálás, a tünetek megfigyelése, elemzése, a Szakértői Bizottság által előírt területek fejlesztése a pedagógusok és a gyermekek közötti személyes kapcsolat erősítése, a pozitív tulajdonságok erősítése, fejlesztő programok kidolgozása, halmozottan hátrányos helyzetűknek járó integrációs és fejlesztő foglalkozások speciális szakember segítségének biztosítása, a meglévő szakembereink továbbképzése (logopédus) labdaterápia fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások Tehetséges tanulókkal való foglalkozás A tehetséggondozó intézkedéseket a következő csoportok köré szervezzük: 1. egy adott tehetséges gyermek erős oldalának támogatása 2. a tehetséges tanuló gyenge oldalainak kiegyenlítése

18 3. olyan területek támogatása, amelyek nem a gyermek tehetségével kapcsolatosak Tehetségfejlesztés: Tanórán differenciálással, tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokkal, délutáni elfoglaltságokkal (szakkörök, művészeti neveléssel, sportkörrel), versenyek szervezésével. Pedagógus továbbképzések. Együttműködés külső szervezetekkel A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Iskolánk beiskolázási körzetéből adódóan, sok szociális hátránnyal érkező tanulóval foglalkozik. Alapelvünkből adódóan kötelességünk ezen hátrányok enyhítése. A prevenció elsődleges feladat, amelyben az ifjúságvédelmi felelősökre igen komoly feladat hárul. Részt vállalnak a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését veszélyeztető körülmények kiszűrésében, megszüntetésében, ill. megelőzésében. Munkavégzésükben kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, a rendszerben működő pedagógiai szakszolgálatokkal, valamint a Gyermekjólét Szolgálattal. Az iskolaorvos, az iskolavédőnő segítik munkánkat mind az iskolában, mind az iskolán kívül, a családoknál. Lehetőségeink: Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, nyelvgyakorlati esélyeit, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg. Taneszközöket, felszereléseket, ruházatot vásárolunk, támogatjuk esetleges versenyeiket (nevezési díj, útiköltség), Színházbérletet, hangversenybérletet vásárolunk Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Választás, választhatóság A felelősök, feladatra jelentkezők minden esetben önjelöltek elsősorban. Másodsorban a társak egyetértésével lehet valaki jelölt. Az önkormányzaton belül különböző szinteken történik a választás: a / az osztályközösségek választanak képviselőt a Diákönkormányzatba. b / a Diákönkormányzaton belül az osztályképviselőkből áll össze az iskolai szintű DÖK. c./ az iskolai DÖK jelöl a munkacsoportok vezetésére tanulókat, ők lesznek a Diáktanács tagjai. Őket az osztályok képviselői titkos szavazással választják meg. Informálódás: Az információ több csatornán "közlekedik". A tantestület döntéseit, elképzeléseit elsősorban az osztályfőnökök továbbítják a tanulók felé az iskola életét érintő kérdésekben. S ugyanígy fordítva is működik a rendszer. A tanulók problémáikkal elsősorban az osztályfőnökhöz fordulhatnak, de segítségükre van bármelyik szaktanár, igazgató, helyettes,

19 sőt még az iskolatitkár is. A DÖK a következő csatorna. Itt a képviselők tájékoztatják a segítő tanárt problémáikról, ezt a célt szeretné szolgálni a folyamatosan bevezetésre kerülő "Hozz problémát" elnevezésű beszélgetés. A DÖK megbeszélésein a tanulók számtalan olyan információt kapnak, mely őket érinti, s nekik kell továbbítani társaiknak a híreket, kérdéseket, javaslatokat. Ezeket az információs áramlatokat segédeszközökkel működtetjük. Ennek egyik legfontosabb eleme az iskolagyűlés. Igyekszünk az iskolarádióban is közzétenni minden fontos információt. Ugyanezeket a híreket a folyosói faliújságra is kitesszük. Az iskolában zajló életről az iskolaújság ad híreket. Lehetőség van a rólunk szóló információkat továbbadni a városi folyóiraton keresztül. Jogosítványok és kompetenciák A DÖK gyakorlati célja, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek, itt intézhetik a diákok a saját ügyeiket. A DÖK-nak a jogai: Döntési jogok - az éves program tervezése, - a munkacsoportok létrehozása, /esetleg megszüntetése /, - a munkacsoport vezetőjének megbízása és visszavonása, - a DÖK által létrehozott jutalmak, kitüntetések odaítélése, - az igazgató által biztosított tanításmentes napok felhasználása, - Véleményezési és javaslattevő jogok - elismeréseinek és fegyelmi büntetéseinek odaítélésében, - az iskolavezetés minden olyan döntése előtt, amely a tanulókat közvetlenül érinti, - a Házirend megalkotásában. - Ellenőrzési és beszámoltatási joga van minden általa választott felelőssel szemben. A DÖK felépítése Diáktanács (munkacsoportok vezetői) Iskolai DÖK (segítő tanárok, osztályok képviselői) Alapközösség (osztályok szakkörök) A DÖK legmagasabb fóruma a Diák napon megrendezett fórum melyet minden évben a tanév vége felé rendezünk. Ezen bárki megszólalhat és bárki lehet megszólított, aki az iskola közösségéhez tartozik. Iskolaszék tagság Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai DÖK azonos létszámú képviselőt küldhet. Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti az iskolai DÖK képviselője. Az iskolaszékbe az iskolai DÖK képviselőit az iskolai DÖK tagjai választják. Az iskola életéhez szervesen hozzátartoznak mindazok a tevékenységek, melyek az iskola életét, a tanítást kiegészítik, például a szakkörök és egyéb foglalkozások. Itt lehetősége van minden tanulónak képességeinek, teljesítményének, érdeklődésének megfelelő foglalkozások

20 közül választani. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és törekszünk arra, hogy térítésmentes legyen. A foglalkozások létrehozatalának feltételei: igény, / érdeklődési kör /, megfelelő tanulólétszám és szakkörvezető. Közszolgálati diákszerepek Az iskola életében számtalan olyan esemény van, melyen tanulóink úgy vesznek részt, hogy önként, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül vállalják a munkát. Ilyen jellegű munka az "egészséges környezetért", amikor takarítással rendbe tesszük iskolánk környékét, az udvart. Fákat ültetünk. Hasonlóképpen ellenszolgáltatás nélküli munkavégzés a tanulói ügyelet ellátása. A tanulók a nevelők munkáját segítve végzik dolgukat a folyosó rendjének biztosításában. Mindezeken kívül minden gyerekközösség vállalhat verseny rendezést, "bulikat", melyeken a szervezési, lebonyolítási feladatokat a tanulók végzik el, pl.: akadályverseny megrendezése, Katalin bál vagy a Húsvéti locsolóbál stb. Diákpanaszok kezelésének fóruma: Az elsődleges fórum: az osztály, osztályfőnök. Panaszt tehet a diák a DÖK-nak is, valamint az iskolavezetés felé. Minősítés lehetőségei: A DÖK a maga hatáskörében igyekszik megfelelő jutalmazási és büntetési rendszert kidolgozni. Ennek kezdeti lépéseit megtettük, de ezt igyekszünk továbbfejleszteni. További minősítések: A kiemelkedő DÖK munkát a tanévzárón könyvvel jutalmazzuk Kapcsolattartás szülőkkel, az iskola partnereivel Kapcsolattartás a szülőkkel Törekszünk a partneri kapcsolat kialakítására a szülőkkel. Együtt vagyunk felelősek a tanulók neveléséért, oktatásáért. Számítunk tapasztalataikra, véleményükre, segítségükre. Nyitottak vagyunk a kezdeményezésekre /rendkívüli szülői értekezlet /. Segítséget nyújtunk a szülőknek az iskolaválasztásban. Beiratkozás előtt óvodás szülői értekezleteken tájékoztatást nyújtunk iskolánkról.

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben