Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető"

Átírás

1 Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

2 Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból Intézmény neve: Kenderföld-Somági Általános Iskola Idegen nyelvű megnevezése: Kenderfölder Grundschule Székhelye: 7300 Komló, Gagarin u. 4. OM azonosító: Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntaró Központ Működtető neve: Komló Város Önkormányzat Köznevelési alapfeladatok: - általános iskolai nevelés-oktatás; - német nemzetiséghez és roma nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamokon; - a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása.

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Német nemzetiségi nyelvoktató iskola révén célunk és feladatunk Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás A hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű tanulóink esélyeinek javítása az oktatási rendszerben A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás Tehetséges tanulókkal való foglalkozás A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Kapcsolattartás szülőkkel, az iskola partnereivel Kapcsolattartás a szülőkkel Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A felvétel és átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 33

4 3.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A tanuló jutalmazásával, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos elvek Záró rendelkezések... 65

5 1. Bevezető Kedves Olvasó! A kezet csak megfogni szabad, Elengedni vétek, ellökni átok. Egymásra simuló kezek tartják össze a világot. / Schiller / A gyermeknek nagyon fontos, hogy érezzék a tanító segítő, bátorító kézfogását. Hiszen az iskolába lépés a tanulás kezdetét jelenti, és nagyon sok embernek egy életen keresztül tartó folyamatot. Fontos, hogy az iskola biztonságot, tudást, sikert, emberséget nyújtson. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk. /Madam Curie / Ebben a hitben kell gyermekeinket nevelni, hogy elégedett boldog emberekké váljanak. A Köznevelési Törvény alapján elkészítettük iskolánk saját Pedagógiai Programját, amelynek része a Nemzeti Alaptantervre épülő Helyi Tanterv is. Ezt úgy alkottuk meg, hogy eddigi értékeinkre építve, közös célért tudjunk együttdolgozni gyerekekkel, szülőkkel. Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

6 2. Az iskola nevelési programja 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Pedagógiai fölfogásunk a gyermekközpontú nevelés érvényesítése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása. Törekszünk az egyéni bánásmódra, minden gyermek számára a legmegfelelőbb, egyéni képességeikhez igazodó fejlesztésre. Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapok letétele, az önálló ismeretszerzés képességének, igényének kialakítása. Hozzásegíteni tanulóinkat ahhoz a tudáshoz, és azokhoz a képességekhez, amelyek elengedhetetlenek a változó környezethez történő alkalmazkodáshoz Célok A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése. Az értelmi, az önálló ismeretszerzési, a kommunikációs képességek kialakítása, fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás megszervezésével a német nemzetiségi kultúra és hagyomány megismertetése. Cél a biztonságos nyelvhasználat különböző szituációkban, amelyet az életkor figyelembevételével alakítunk ki. A tanulási nehézségekkel, szociális hátrányokkal bíró tanulók felzárkóztatása különböző fejlesztési módszerekkel, fejlesztő foglalkozásokkal. Ezen tanulók beilleszkedésének segítése. A differenciálás feltételeinek megteremtése. A hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának elősegítése, az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelésre törekvés. A tanulási képességek fejlesztése, eredményes tanulási módszerek elsajátítatása. Sokoldalú, színes iskolai élet kialakítása. Társas kapcsolatok fejlesztése, az empatikus, toleráns magatartásformák elsajátíttatása. A személyiség lehetőségeinek feltárása a különböző egyéniségek elfogadásával. Célunk a tanulói környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása. Állampolgári kötelességek felismertetése és jogaik, gyakorlásának elsajátíttatása a környezettel kapcsolatban. A személyiség formálása, az egészséges életmód alapjainak megismertetése. A szokásrendszer egészségjavító vonásainak erősítése, a mindennapos testedzés biztosítása, az úszásoktatás megszervezése, a pozitív beállítódás kialakítása. A hazaszeretet fejlesztése, a lakóhely megismertetése, megóvása, megbecsülése Feladatok Életkori sajátosságoknak megfelelően megválasztott ismeretanyaggal, módszerrel segíteni tanulás-tanítás folyamatát, biztosítani az alapkészségek, alapismeretek elsajátítását, amelyek a további ismeretszerzéshez /továbbtanuláshoz / nélkülözhetetlenek. Az életkornak megfelelő kompetenciafejlesztés. Pályaválasztás segítése, pályaorientáció. Tanulási morál és módszer fejlesztése. Törekszünk a korszerű ismeretek átadására / számítástechnika, nyelvoktatás, egészséges életvitel, természetvédelem.

7 A környezetünkben élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók kultúrájának megismertetése, értékeivel gazdagítani nemzeti kultúránkat Német nemzetiségi nyelvoktató iskola révén célunk és feladatunk A nemzetiségi önazonosság megőrzése, erősítése A német nyelv minél magasabb szintű elsajátítása. A kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerése. A nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományok őrzése. A másság elfogadása, identitás erősítése. Feladatok: Kommunikációs készségek: a beszéd- és íráskészség fokozatos fejlesztése, nyelvtani ismeretek bővítése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Hatékonyabb nyelvoktatás érdekében csoportbontás biztosítása. Német nyelvű könyvtár fejlesztése (tankönyvekkel, szépirodalommal, folyóiratok, videofilmek, számítógépes nyelvoktató programok). Nemzetiségi kultúra (történelme, dalai, népszokásai, irodalma) megismerése, megőrzése: 3-4. osztályban a baranyai nemzetiségi falvak, tájházak, múzeumok, megtekintése. Városunk környékéről népszokások, táncok gyűjtése, feldolgozása. Iskolai, városi rendezvényeken bemutatása osztályban, Németországban 10 napos nyelvgyakorlaton vehetnek részt a diákok. A beszédértés, a beszédkészség fejlesztésen túl feladat, hogy tanítványaink megtapasztalják a német családok életét Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás Feladatok: A cigányság kultúrájának megismertetése, megőrzése. Multikulturális tartalmak megjelenítése a tantárgyi tartalmakban is. A környékünk népszokásainak megismerése. Könyvtárfejlesztés: cigány származású szerzőktől, népismerethez kapcsolódó tartalmú művek stb. A másság elfogadása, identitás erősítése A hátrányos (halmozottan hátrányos) helyzetű tanulóink esélyeinek javítása az oktatási rendszerben Feladatok: Az iskolai közösségbe való beilleszkedés segítése, a család és az intézmény értékrendjének "összehangolása". (osztályfőnöki, ifjúságvédelmi feladatok.) Szocializációs hátrányok kompenzálása. Tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. Szükség esetén fejlesztő pedagógus segítségével. Műveltségbeli hátrányok leküzdése.

8 Iskolai könyvtár működtetése, lehetőségeinek kihasználása. Színház, hangverseny, múzeumlátogatások beépítése az iskolai tevékenységbe. Napközi, tanulószoba működtetése, tanórákhoz kapcsolódó felzárkóztató foglalkozások. Délutáni foglalkozások biztosítása, melyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl sikerélményt (új ismereteket) is adnak a gyermekeknek. (ének, rajz, manuális tevékenységek, sportfoglalkozások stb.) A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása Feladatok: Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált nevelése, differenciált fejlesztése a többi gyermekkel azonos csoportban. Elsősorban a beiratkozási körzetünkben élő sajátos nevelési igényű tanulók közül a pszichés fejlődési zavarai miatt tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat (az enyhe fokban értelmi fogyatékos), és a tanulási zavarral (dyslexia, dysgraphia, discalculia) küzdő kisdiákokat fogadjuk. Iskolánk feladat-ellátásában a fogyatékosság típusai: - Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosok) - Látássérült (vakok, gyengénlátók) - Hallássérült (siketek, nagyothallók) - Beszédfogyatékos - Autizmus - a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdők, - a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdők. Az SNI diákokat integráltan oktatjuk-neveljük, osztályonként max. 3-4 főt. Hatékony pedagógiai tevékenység érdekében együttműködünk a Szakértői Bizottságokkal A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése Feladatok: Szakmai-módszertani továbbképzéseken való részvétel. Nevelőtestületi, munkaközösségi és egyéni szinten önképzések, továbbképzés. Konfliktuskezelési kultúránk fejlesztése. Képességfejlesztés módszertanának fejlesztése. Tanulás-tanítás folyamatának hatékonyabbá tétele az együttműködéssel A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Elsődleges célunk a tanulói személyiség teljes kibontakoztatásának segítése, annak sokoldalú fejlesztése. Ennek érdekében megismerjük a tanulók személyiségvonásait, családi körülményeit, társaik, osztálytársaik között elfoglalt helyzetüket, folyamatosan követjük mindezek alakulását. Feladataink:

9 Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a bizalom légkörének megteremtése, személyi kapcsolatok kialakítása. A különböző, és sokszínű módszertani lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a tehetség fejlesztése, és a műveltségi hátrányok csökkentése. A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása. Önismeret, önértékelés fejlesztése Egészséges, és kulturált életmódra nevelés Megalapozása a rendszeres testmozgás iránti igénynek A másság elfogadása. A szociális képességek fejlesztésében a gyerekek egymáshoz való viszonyának alakításában, a toleráns viselkedési formák kialakításával, a más etnikumhoz tartozó gyermekek befogadásával. Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása. Rendszeres, sikeresen teljesíthető feladatok kitűzése. Következetes ellenőrzés, fejlesztő értékelés Erkölcsi, érzelmi képességek fejlesztése Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, a pályaorientáció előkészítése, segítése Megvalósulása: A tárgyi kerettantervekben megjelölt követelmények teljesítésével tanórákon Osztályfőnöki órákon, védőnői foglalkozásokon Kiscsoportos, ill. egyéni fejlesztéseken Versenyekre felkészítések idején 2.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Bevezetés, helyzetelemzés: A gyerekek, az ifjúság életesélyeinek az európai átlaghoz való felzárkóztatása, egészségének hosszú távú biztosítása a magyar társadalom és az iskolai egészségnevelés fontos feladata. A gyermekek egészségvédelme beruházás a jövőbe. Iskolánk egészségnevelésének fő feladata a megelőzés. Közhely, hogy a cigaretta, az alkohol, a droghasználat stb. közvetlen kapcsolatban van a személy által átélt nehézségekkel, kudarcokkal és természetesen a szocializációs mintákkal. A leghatékonyabb mintaadó a család, a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták a gyerek számára. Az iskolánkba járó tanulók nagy százaléka roma származású, sok a hátrányos ill. veszélyeztetett helyzetű tanuló. Személyiségfejlődésüket sokféle hatás fenyegeti. A rossz anyagi helyzet miatt táplálkozásuk, gondozásuk elégtelen, sokukkal nem törődnek, illetve rosszul bánnak. Az eltérő családi és szociokulturális háttérrel, szocializációs mintákkal rendelkező gyerekek egészségmagatartása, életmódja, életminősége már előrevetíti a problémákat, meghatározza ismeret és tevékenység rendszerét, amely irányítja az egészséggel kapcsolatos választásait, döntéseit. Iskolai egészségnevelésünkben a mentálhigiénés nevelés ezért elsődleges szerepet kap, mert a személyi környezetben meginduló kedvező folyamatok pozitív elmozdulást eredményezhetnek, és így az egészség, a magatartás, kedvező átformálódásához is hozzájárulhatnak.

10 Céljaink: Iskolánk az önmagáért és környezetéért felelős személyiséget állítja középpontba, akik képesek kapcsolatokat építeni és fenntartani. A testi-lelki egészség minden tevékenységük alapja, az ember életének legfontosabb része. Program céljai a következőképpen fogalmazódnak meg: pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés) egészséges életstílusok, egészségmodell (D.A.D.A stb. alapján) hatékony kommunikáció (tolerancia, empátia, másság kezelése) erőszakmentes konfliktuskezelés tanulás-módszertani ismeretek (tanulás tanítása) pedagógusok példamutatása, továbbképzése A program tartalmi témakörei önismeret, én tudat növekedés és változás (testi és pszichológiai) fizikai aktivitás és testi higiéné egészséges táplálkozás, háztartásban (Táplálékpiramis megismertetése) stressz helyzetek, stressz-kezelés problémamegoldás, pozitív döntéshozás veszélyeztető tényezők (drog, alkohol, cigaretta) kortárs nyomás, visszautasítási technikák társadalmi támaszok (család, barátság, stb.) szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség, AIDS) drogprevenció környezetvédelem Alapelvek: A témakörök mindegyikének tengelyében a következő készségek fejlesztése húzódik meg: kapcsolatkezelés, együttműködés, döntéshozatal, konfliktuskezelés, kommunikációs stílus, kreativitás, beilleszkedés. Alkalmazott módszerek: Beszélgetés, vita, szerepjáték, modellezés, drámapedagógia, szituációs játékok, művészeti tevékenység, helyzetgyakorlatok. A nevelés színterei: A. Iskolai tanítási órákon minden tantárgyba beépítve. Kiemelten a következő órákon Technika óra háztartásban, fogyasztói szokások. Technika óra konfliktus kezelés Technika óra tanulás tanítása Osztályfőnöki órák: D.A.D.A. órák alsó tagozattól felső tagozatig, felvilágosító órák védőnő, iskolaorvos bevonásával, segítségével emberismeret (7-8.oszt.), rák ellenes előadások, drogprevenciós tevékenységek

11 Tánc és dráma óra modul szituációs játékok, önismeret, társismeret, együttműködési játékok, relaxációs gyakorlatok. Egészségtan és biológia óra. Testnevelés óra kiemelten gerinctorna Egészségnap témanap B. Tanítási órákon kívüli egészségjavító szakkörök igények szerint sport és táncszakkörök duci torna; diabetikus szakkör, kis egészségőr (védőnő segítségével, váltott formában) csecsemőgondozó szakkör természetjáró szakkör roma szakkör napközi (alsóban) tanulószoba (felsőben) iskolarádió, diákfórumok C. Iskolán kívüli programok: pályázatok, kirándulások, túrák, életmód és tánctáborok versenyek Terveink: közép és hosszú terveink között szerepel az egészségnevelési hét bevezetése iskolánkban. E héten rövidített órákat tartanánk a gyerekek különböző feladatokat kapnának, kutatniuk kellene, aktív részt vevői lennének az egészségnevelési programunknak. Délután vendégeket hívnánk iskolánkba (orvos, szülő, stb.) akikkel kötetlenül lehetne beszélgetni különböző egészséget érintő témakörökben. Minden tanítási évünknek mottója lenne, aminek jegyében zajlana az egész éves program pl. család éve, közösség éve, tolerancia éve, stb. Monitorozás hatékonyság vizsgálat (szorongásmérés, szociometriai mérések, értékvizsgálat) Értékelés szülők, diákok, szaktanárok visszajelzései Fórumok Mindennapos testedzés biztosítása Ehhez a következő mozgási lehetőségeket kínáljuk: (A táblázatban feltüntetett információkat minden tanév végén felülvizsgáljuk, és az igényeknek megfelelően változtatjuk) Foglalkozás neve Helyiség Foglalkozás-vezető Néptánc 1-2 osztály Tornaterem/ Táncterem Derzsi Szabolcsné Néptánc 3-4. osztály Tornaterem/ Táncterem Gyenisné Farkas Mónika Néptánc 5-8. osztály Tornaterem Barkáné György Ágota

12 Tollaslabda Tornaterem/ Táncterem Barkáné György Ágota Labdaterápia Táncterem Barkáné György Ágota Gyerektorna 1-4. osztály Tornaterem/ Táncterem Panduricsné Kemenes Olga Labdajátékok 5-8. osztály Tornaterem Ács Viktória Ping-pong Tornaterem Rétyi Árpád Labdarúgás 1-2. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Labdarúgás 3-4. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Labdarúgás 5-8. osztály Tornaterem/ Udvar Ottó György Kosárlabda 1-4. osztály Tornaterem/ Udvar Rétyi Árpád Kosárlabda 5-8. osztály Tornaterem/ Udvar Rétyi Árpád Természetjárás 3-8. osztály Mecsek Strasser Péter 2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Célunk: Az életkornak megfelelő közösségtudat megalapozása, kialakítása A különböző életkorban jellemző közösségformálódás figyelembe vétele - Szerveződés periódusa (helyes viselkedési, magatartási modellek körvonalazása, gyakoroltatása) - Közösségi centrum kialakítása (valódi demokrácia megvalósítása, véleményformáláskifejezés, érvek kifejtése, megvédése) - Közösséggé érés (egymás iránti kölcsönös figyelem, segítőkész magatartás, bizalom kialakulása) Jogok és kötelességek összhangjának biztosítása Közösségfejlesztés színterei: Az osztály közössége Minden tanóra, osztályfőnöki órák Diák-önkormányzati munka Művészeti csoportok Napköziben, tanulószobán folyó munka Sportkörök Iskolai hagyományok, ünnepek, projektek Együttműködést segítő rendezvények szervezése Karitatív tevékenységek Iskolán kívüli közös tevékenységek Testvériskolai kapcsolat, nyelvgyakorlat

13 Ennek érdekében szükséges olyan tevékenységek, rendezvények szervezése, amelyeken tanulóink megismerhetik egymást, megismerhetik egymás lehetőségeit, értékeit. Ezek a rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések erősítik az összetartozást, az egymás iránt érzett felelősséget, a tevékenység fontosságát. A délutáni elfoglaltságok, - művészeti csoportok (tánc), sport, szakkörök- mind a közösségi nevelés eszközei. Mindezekben a nevelő irányító szerepe elengedhetetlen. A következetes, tudatos, érzékeny magatartása példa értékű a tanulók számára A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, és délutáni időben 16 óráig tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.

14 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Szükség esetén órát látogat az osztályban. SNI-s, BTM-es gyerekek nyomon követése, adminisztrációja, kollégák, szülők értesítése ezen gyermekek állapotáról ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait. statisztikai adatokat szolgáltat fegyelmi vétségek esetén az ügynek súlyosságának megfelelő mértékben jár el 2.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás A. Ki kerülhet be a programba? Az a gyermek, akit az óvoda, iskola kérésére, a szülő egyetértésével a Szakértői Bizottság vizsgálja, és sajátos nevelési igényt állapít meg. Iskolánkba akkor nyerhet felvételt, ha: Szakvéleményben megfogalmazott fejlődési rendellenesség korrekciója - a tanuló nevelése- oktatása iskolánkban megoldható, vagyis akkor vehető fel, a tanuló, ha a szakértői bizottság befogadó intézményként iskolánkra tett javaslatot. Nem vehető fel az a sajátos nevelési igényű tanuló az iskolába, akire a szakértői bizottság szakvéleménye nem tett javaslatot. A korábbi feltételek alapján felvehető, ha az osztályban a 4 főt nem haladja meg az SNI-s tanulók létszáma B. Az együttnevelés szükséges órakerete Az iskolai óratervben megjelenik a pedagógiai rehabilitációt szolgáló órakeret, amely különböző fejlődési zavarok esetén eltérő mértékű, az évfolyamra meghatározott heti tanórák száma. A rehabilitációs fejlesztés a sajátos nevelési igényhez alkalmazkodva olyan fejlesztés, amely az integrált tanulók fogyatékosságával összefüggésben funkciókat, képességeket fejleszt. Ezek a rehabilitációs órák egyéni foglalkozások. Több tanulónak akkor szervezhető együtt, ha életkor és a fejlődési zavar azonos. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programokat az iskola helyi tantervében tervezik, egyéni fejlesztési tervben ütemezik.

15 Lehet: tréning formában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhet a tanítási órán kívüli (napközis) programokba. C. Rehabilitáció célja A fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére A felzárkóztatásra A tanulási technikák elsajátítására A szociális képességek fejlesztésére Az önálló életvezetésre irányul D. Gyógypedagógus és a SNI diákot tanítók feladatai A szakértői bizottság szakvéleménye határozza meg, hogy milyen végzettségű szakember végezheti a rehabilitációs fejlesztést Ha a szakvélemény lehetővé teszi, akkor iskolánk gyógypedagógusa végzi. Ha speciális szakirányú végzettséget igényel a fejlesztés, akkor megbízással oldjuk meg a feladatot. (pl. logopédus, pszichológus) Gyógypedagógus feladata az együttnevelés folyamatában: - Segíti a befogadó pedagógust a szakvélemény értelmezésében - Tájékoztatja a gyerek képességeiről és a maga szerepéről - Tájékoztatja a pedagógusokat a szakirodalomról - Időszakonként hospitál az osztályban - Elkészíti az egyéni fejlesztési tervet, amely alapján segíti a befogadó pedagógusokat a tantárgyi tervezésben (célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények) - Folyamatosan konzultál a pedagógusokkal - Méri a gyerek fejlődését - Vezeti a rehabilitációs foglalkozásokat - A fejlesztő pedagógus együttműködve a gyógypedagógussal segítheti a fejlesztés folyamatát Az integrált tanulók segítésében jelentős szerep jut az osztályfőnököknek. Az ő feladatuk tartani a kapcsolatot a szülőkkel, pedagógussal, fejlesztőpedagógussal, szaktanárokkal. Megbeszéli a gyerekeket érintő kérdéseket. Koordinálja a kontrollvizsgálatra a vizsgálati kérelem elkészítését. Befogadó pedagógus szerepe az együttnevelés folyamatában: - A folyamat sikerességét nagymértékben meghatározza a befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása - Együttműködik a pedagógussal - A szakvélemény alapján a gyógypedagógus segítségével megtervezi a tantárgyi fejlesztést (célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények) E. Az együttnevelés dokumentumai Az Alapító Okirat tartalmazza Pedagógiai programban megjelenik a SNI tanulók nevelése-oktatása Tantervünk részeként adaptált tantervet használunk, amelyben érvényesülnek a rehabilitációs szempontok. Tartalmazza a fogyatékosság típusa szerint a terápiás

16 fejlesztés célját, anyagát, speciális tartalmakat. Így lehetővé válik a többszintű feladatadás. Értékelési rendszer A tantárgyi értékelés alól felmentés a szakértői bizottság javaslatára adható a tanulónak. Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével történik. Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni különbségek figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést figyelembe vevő értékelést. - Tanterv, tanmenetek, fejlesztési tervek A tantervek melléklete tartalmazza a célokat, fejlesztési feladatokat, témaköröket A tanév elején a tanmenetek elkészítése során átgondolt tervezőmunkát igényelnek a tantárgyi tervezések. A normál szintű követelmények, tartalmak, fejlesztési feladatok mellett figyelembe kell venni a speciális tartalmakat, a többszintű feladatadás lehetőségét. A tanulásszervezés során olyan gyakorlatot kell megvalósítani, amelyek a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazíthatók. Néhány példa: páros-, csoport- és sok egyéni munka Tevékenykedtetés Szemléltetés Többszintű feladatás, ehhez igazodó feladatlapokkal Kooperatív tanulás Fejlesztési program A tanítók, szaktanárok a gyógypedagógus fejlesztő segítségével a szakvéleményalapján (ahol ez szükséges) egyéni fejlesztési programot készítenek. Meghatározzák: - a fejlesztési területeket - egyéni követelményeket, amelyet teljesíteni kell - egyénre szabottan (a gyerek sérülési fokát és a személyiségét figyelembe véve) határozzák meg a habilitáció (alkalmassá tétel) ütemét és mértékét. Ez lesz az alapja a tanórai differenciálásnak és az egyéni fejlesztő foglalkozásoknak is. A gyógypedagógus egyéni fejlesztési terv alapján végzi a rehabilitációs foglalkozásokat, azokat az előírt formanyomtatványon dokumentálja. F. Továbbképzési terve A tantestület minden tagjának fel kell készülni a SNI tanulók befogadására Gyógypedagógiai ismereteket kell szerezni továbbképzéseken, belső képzéseken. Tanfolyamokon, tréningeken új kompetenciákat elsajátítani és ezeket érvényesítni a napi munkában Olvasástanuláshoz a Meixner féle módszertan elsajátítása a tanítóknak. Ezek a szakmai ismeretek jól hasznosíthatók az átlagos összetételű osztályokban is. Az egyéni továbbképzési tervek összeállítása során előtérbe kell helyezni a gyógypedagógus képzést: a logopédus és a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos képzéseket stb.

17 G. Eszközök Az eszközvásárlás forrása: pályázatok és a költségvetés. A következő csoportokba tartozó eszközök segítik a napi oktató-nevelő munkát. Tevékenykedtetést igénylő fejlesztő eszközök Szemléltetőeszközök Fejlesztő játékok (napközi) Szakmai anyagok pedagógusok részére) Taneszközök kiválasztásának elvei: - alsó tagozaton az olvasástanítási módszer feleljen meg a speciális igényeknek. - A tankönyv gazdagon szemléltetett legyen, amely szemléltetések szolgálják a megértést - Szövegezése egyszerű, jól érthető legyen - Biztosítsa a differenciálás és a csoportmunka lehetőségét A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás A BTM-es tanulókkal kapcsolatos feladatok: A magatartási és beilleszkedési zavarok korrekciójának érdekében fel kell derítenünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. E tevékenység-területen együttműködő partnereink: a Nevelési Tanácsadó, az iskolapszichológusi hálózat, a Szakértői Bizottságok A tanulókkal való foglalkozáshoz intézményünkben az alábbi lehetőségeink vannak: fejlesztő pedagógusok, beszédfejlesztő pedagógus. Eljárásunk: diagnosztizálás, a tünetek megfigyelése, elemzése, a Szakértői Bizottság által előírt területek fejlesztése a pedagógusok és a gyermekek közötti személyes kapcsolat erősítése, a pozitív tulajdonságok erősítése, fejlesztő programok kidolgozása, halmozottan hátrányos helyzetűknek járó integrációs és fejlesztő foglalkozások speciális szakember segítségének biztosítása, a meglévő szakembereink továbbképzése (logopédus) labdaterápia fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások Tehetséges tanulókkal való foglalkozás A tehetséggondozó intézkedéseket a következő csoportok köré szervezzük: 1. egy adott tehetséges gyermek erős oldalának támogatása 2. a tehetséges tanuló gyenge oldalainak kiegyenlítése

18 3. olyan területek támogatása, amelyek nem a gyermek tehetségével kapcsolatosak Tehetségfejlesztés: Tanórán differenciálással, tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokkal, délutáni elfoglaltságokkal (szakkörök, művészeti neveléssel, sportkörrel), versenyek szervezésével. Pedagógus továbbképzések. Együttműködés külső szervezetekkel A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Iskolánk beiskolázási körzetéből adódóan, sok szociális hátránnyal érkező tanulóval foglalkozik. Alapelvünkből adódóan kötelességünk ezen hátrányok enyhítése. A prevenció elsődleges feladat, amelyben az ifjúságvédelmi felelősökre igen komoly feladat hárul. Részt vállalnak a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését veszélyeztető körülmények kiszűrésében, megszüntetésében, ill. megelőzésében. Munkavégzésükben kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, a rendszerben működő pedagógiai szakszolgálatokkal, valamint a Gyermekjólét Szolgálattal. Az iskolaorvos, az iskolavédőnő segítik munkánkat mind az iskolában, mind az iskolán kívül, a családoknál. Lehetőségeink: Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, nyelvgyakorlati esélyeit, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg. Taneszközöket, felszereléseket, ruházatot vásárolunk, támogatjuk esetleges versenyeiket (nevezési díj, útiköltség), Színházbérletet, hangversenybérletet vásárolunk Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Választás, választhatóság A felelősök, feladatra jelentkezők minden esetben önjelöltek elsősorban. Másodsorban a társak egyetértésével lehet valaki jelölt. Az önkormányzaton belül különböző szinteken történik a választás: a / az osztályközösségek választanak képviselőt a Diákönkormányzatba. b / a Diákönkormányzaton belül az osztályképviselőkből áll össze az iskolai szintű DÖK. c./ az iskolai DÖK jelöl a munkacsoportok vezetésére tanulókat, ők lesznek a Diáktanács tagjai. Őket az osztályok képviselői titkos szavazással választják meg. Informálódás: Az információ több csatornán "közlekedik". A tantestület döntéseit, elképzeléseit elsősorban az osztályfőnökök továbbítják a tanulók felé az iskola életét érintő kérdésekben. S ugyanígy fordítva is működik a rendszer. A tanulók problémáikkal elsősorban az osztályfőnökhöz fordulhatnak, de segítségükre van bármelyik szaktanár, igazgató, helyettes,

19 sőt még az iskolatitkár is. A DÖK a következő csatorna. Itt a képviselők tájékoztatják a segítő tanárt problémáikról, ezt a célt szeretné szolgálni a folyamatosan bevezetésre kerülő "Hozz problémát" elnevezésű beszélgetés. A DÖK megbeszélésein a tanulók számtalan olyan információt kapnak, mely őket érinti, s nekik kell továbbítani társaiknak a híreket, kérdéseket, javaslatokat. Ezeket az információs áramlatokat segédeszközökkel működtetjük. Ennek egyik legfontosabb eleme az iskolagyűlés. Igyekszünk az iskolarádióban is közzétenni minden fontos információt. Ugyanezeket a híreket a folyosói faliújságra is kitesszük. Az iskolában zajló életről az iskolaújság ad híreket. Lehetőség van a rólunk szóló információkat továbbadni a városi folyóiraton keresztül. Jogosítványok és kompetenciák A DÖK gyakorlati célja, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek, itt intézhetik a diákok a saját ügyeiket. A DÖK-nak a jogai: Döntési jogok - az éves program tervezése, - a munkacsoportok létrehozása, /esetleg megszüntetése /, - a munkacsoport vezetőjének megbízása és visszavonása, - a DÖK által létrehozott jutalmak, kitüntetések odaítélése, - az igazgató által biztosított tanításmentes napok felhasználása, - Véleményezési és javaslattevő jogok - elismeréseinek és fegyelmi büntetéseinek odaítélésében, - az iskolavezetés minden olyan döntése előtt, amely a tanulókat közvetlenül érinti, - a Házirend megalkotásában. - Ellenőrzési és beszámoltatási joga van minden általa választott felelőssel szemben. A DÖK felépítése Diáktanács (munkacsoportok vezetői) Iskolai DÖK (segítő tanárok, osztályok képviselői) Alapközösség (osztályok szakkörök) A DÖK legmagasabb fóruma a Diák napon megrendezett fórum melyet minden évben a tanév vége felé rendezünk. Ezen bárki megszólalhat és bárki lehet megszólított, aki az iskola közösségéhez tartozik. Iskolaszék tagság Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai DÖK azonos létszámú képviselőt küldhet. Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti az iskolai DÖK képviselője. Az iskolaszékbe az iskolai DÖK képviselőit az iskolai DÖK tagjai választják. Az iskola életéhez szervesen hozzátartoznak mindazok a tevékenységek, melyek az iskola életét, a tanítást kiegészítik, például a szakkörök és egyéb foglalkozások. Itt lehetősége van minden tanulónak képességeinek, teljesítményének, érdeklődésének megfelelő foglalkozások

20 közül választani. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és törekszünk arra, hogy térítésmentes legyen. A foglalkozások létrehozatalának feltételei: igény, / érdeklődési kör /, megfelelő tanulólétszám és szakkörvezető. Közszolgálati diákszerepek Az iskola életében számtalan olyan esemény van, melyen tanulóink úgy vesznek részt, hogy önként, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül vállalják a munkát. Ilyen jellegű munka az "egészséges környezetért", amikor takarítással rendbe tesszük iskolánk környékét, az udvart. Fákat ültetünk. Hasonlóképpen ellenszolgáltatás nélküli munkavégzés a tanulói ügyelet ellátása. A tanulók a nevelők munkáját segítve végzik dolgukat a folyosó rendjének biztosításában. Mindezeken kívül minden gyerekközösség vállalhat verseny rendezést, "bulikat", melyeken a szervezési, lebonyolítási feladatokat a tanulók végzik el, pl.: akadályverseny megrendezése, Katalin bál vagy a Húsvéti locsolóbál stb. Diákpanaszok kezelésének fóruma: Az elsődleges fórum: az osztály, osztályfőnök. Panaszt tehet a diák a DÖK-nak is, valamint az iskolavezetés felé. Minősítés lehetőségei: A DÖK a maga hatáskörében igyekszik megfelelő jutalmazási és büntetési rendszert kidolgozni. Ennek kezdeti lépéseit megtettük, de ezt igyekszünk továbbfejleszteni. További minősítések: A kiemelkedő DÖK munkát a tanévzárón könyvvel jutalmazzuk Kapcsolattartás szülőkkel, az iskola partnereivel Kapcsolattartás a szülőkkel Törekszünk a partneri kapcsolat kialakítására a szülőkkel. Együtt vagyunk felelősek a tanulók neveléséért, oktatásáért. Számítunk tapasztalataikra, véleményükre, segítségükre. Nyitottak vagyunk a kezdeményezésekre /rendkívüli szülői értekezlet /. Segítséget nyújtunk a szülőknek az iskolaválasztásban. Beiratkozás előtt óvodás szülői értekezleteken tájékoztatást nyújtunk iskolánkról.

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. (3) bek. szerint 8.1. A tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT 2.6.2.6 XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT Az Intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév Különös közzétételi lista Mihályi Általános Iskola 2016/17. tanév 1. Felvétel intézményünkbe Intézményünk a beiskolázási körzetéhez az alábbi települések tartoznak: Cirák, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa. Szülői

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben