A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM Helyzetelemzés Tartalmi szabályozás új dokumentumai Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása Az iskolában folyó nevelő és oktató munka pedagógiai céljai, feladatai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A fejlesztés kiemelt területei A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógusok feladatai Osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnök feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Fogyatékkal élő tanulók fejlesztésére vonatkozó célrendszer Tanulói részvételi jogok az intézményi döntési folyamatokban Tanulókat érintő helyi szabályok Tanulmányok alatti vizsgák Felvétel és átvétel szabályozása Kapcsolattartás formái A szülők, a tanulók és a iskolai pedagógusok együttműködésének formái Kapcsolattartás iskolánk partnereivel 29 1

2 v 2. HELYI TANTERV Választott kerettanterv és óratervezetek Tankönyvek kiválasztásának elvei A NAT pedagógiai feladatainak helyi szabályozása Fejlesztési területek, nevelési célok Kulcskompetenciák fejlesztése Egészségnevelés Elsősegély-nyújtási alapismeretek Környezeti nevelési program Fogyasztóvédelem Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése, konfliktuskezelés Mindennapos testnevelés Ellenőrzés, értékelés Tanulmányi munka, számonkérések rendje Magasabb évfolyamra lépés feltételei Magatartás, szorgalom értékelése Jutalmazás Házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei Tanulók fizikai állapotának mérése Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Integrációs pedagógiai rendszer Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési programja Hagyományőrzés A pedagógiai program teljesítésének feltétele Záradékok 62 2

3 1. NEVELÉSI PROGRAM A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi, hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága a gyermek álmai és vágyai iránt /Juhász Gyula/ 1.1 Helyzetelemzés Kisgyőr község a Bükk hegység délkeleti részén elhelyezkedő település, melyhez közigazgatásilag hozzátartozik a 4 kilométernyire lévő Mocsolyástelep. A környék már a bronzkor óta folyamatosan lakott terület, a település körül több földvár maradványa látható. Kisgyőr Község Önkormányzata az előző években nagy hangsúlyt fektet a közoktatás fejlesztésére. Olyan oktatási programok kerültek bevezetésre, amelyek biztosítják az itt képzett tanulók számára az esélyegyenlőséget, a továbbtanulás feltételeinek a javítását. A pedagógusok szerető-szigorú elvárása, odafigyelése is pótolhatja a meglévő hiányosságok egy részét. Ezt szolgálja a szabadon választott tantárgyak széles köre, a hagyományápolás és a szabadidős foglalkozások, programjainak széles skálája is. Tanulólétszámunk fő körül mozog, az egyes évfolyamok közti arányuk egyenetlenül oszlik meg, mely meghatározza az tanulócsoportok számát is. A lakosság helyzetéből adódóan viszonylag magas a veszélyeztetett tanulók aránya, átlagosan 11,5 %, a hátrányos helyzetű tanulók aránya pedig 31 %, illetve viszonylag sok a kisebb-nagyobb magatartászavarral küszködő gyermek. Így az iskolában szükséges és indokolt lenne a kisebb csoportok kialakítása. Az iskola a századforduló táján épült, 30 évvel ezelőtt újították fel. Az épület egyes részei egészségtelenek, a gyermekek több mint fele szükségtanteremben tanul. Szaktantermek, szertárak nincsenek. Az iskolában nincs hely a tornaterem és a könyvtár számára, így ezek egy másik épületben (a faluházban) lettek kialakítva. Évek óta pályázunk új intézmény komplexum építésére, de sajnos ez idáig nem jártunk sikerrel. A körülmények ellenére igyekszünk esztétikussá, barátságossá tenni környezetünket, és úgy eljuttatni tanulóinkat a pályaválasztásig, hogy egyenlő eséllyel tudjanak részt venni a középiskolai képzésben. 3

4 Minden nevelőnk rendelkezik a munkakör ellátásához előírt képesítésekkel és legtöbbjük már kb. 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tanítás terén. Szakos ellátottság terén vannak problémáink, melyeket óraadókkal, vagy nem szakos, de jól felkészült pedagógus alkalmazásával próbálunk áthidalni. Iskolánkban a tanulók erkölcsi világnézeti nevelése képzett református és katolikus hitoktatók közreműködésével történik. Jelenlétük jól kiegészíti nevelőink ilyen irányú munkáját. Tanítványaink a Garabonciás Művészeti Iskola keretében néptánc, szintetizátor szakon képezhetik magukat. A Líra zeneiskola pedig a fúvós hangszerek oktatását végzi. Pedagógusaink magas színvonalú szakirányú képzéseken vehettek részt, azonban a napi feladatok minél színvonalasabb elvégzéséhez a folyamatos megújuláshoz elengedhetetlenül szükséges a szervezett képzéseken túl a pedagógusok önképzése is. A romló társadalmi gazdasági helyzet megyénkben érezhető hatása fokozottan jelentkezett településünkön. Mára községünk felnőtt lakosságának jelentős hányada munkanélküli. Ez pedagógiai munkánkra is rányomja bélyegét, a tanulóinkkal való törődés jóval nagyobb odafigyelést igényel a pedagógusoktól. Sok a problémás, tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyerek. Ennek ellenére elmondhatjuk, nagyon szép eredményeket érnek el diákjaink a körzeti, a megyei, az országos tanulmányi és sportversenyeken. A nyolcadikos diákok beiskolázási eredménye, évek óta 100 %-os. A középfokú iskolák visszajelzései bizonyítják, hogy diákjaink megállják helyüket és eredményesen végzik el középiskolai tanulmányaikat. 4

5 v Tartalmi szabályozás új dokumentumai évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve 51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása Olyan intézményt szeretnénk, ahol nyugodt, kiegyensúlyozott, demokratikus légkör uralkodik. A cselekvések mozgatórugója a gyermekek szeretete és egészséges személyiségfejlődésük előmozdítása. Iskolánk nevelési-oktatási céljai, feladatai korszerű ismeretek alapjaival felruházott, nyílt, őszinte személyiségű, környezetével harmonikus kapcsolatban élő, hazáját szerető ifjúság nevelését tartja elsődleges céljának. Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, melyeket a tanulók, a nevelők, a szülők, a fenntartó és a társadalom elvár az iskolától. Ezen értékek közvetítői a pedagógusok, a szülők, akik személyes példájukkal, tapasztalataikkal, szakértelmükkel képesek befolyásolni a rájuk bízott gyermekek magatartását, viselkedését. Az iskolai nevelés társadalmi meghatározottságú. Napjaink társadalmi rendszerváltása idején a gazdasági változások kedvezőtlenül hatnak a családok szociális helyzetére, az iskola működési feltételeire, a nevelők munkakörülményeire. Ebben a helyzetben az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt helyet kap a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése és teremtése, a természet és az ember tisztelete. Pedagógiai Programunk előtérbe helyezi a gyermekközpontúságot. A gyermeki személyiségfejlesztésében a kötelességek és jogok egyensúlyát, az egyén és a közösség egymásra utaltságát hangsúlyozza. 5

6 v 1.3 Az iskolában folyó nevelő és oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai értékálló, kor igényeinek megfelelő, tovább építhető tudás megszerzése, mely során az egyéni képességek és a kreativitás sokoldalúan kibontakozhat önálló ismeretszerzés képességének és igényének kialakítása, hatékony, egyéni tanulási módszerek elsajátíttatása harmonikus személyiségfejlesztéshez szükséges értelmi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztése a kiemelt fejlesztési területek érvényesülése a pedagógiai folyamat egészében: erkölcsi nevelés, hazafias nevelés, demokráciára nevelés, önismeret és társas kultúra fejlesztése, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás, önkéntesség, fenntarthatóság pedagógiája, pályaorientáció, gazdasági nevelés, médiatudatosság, tanulás tanítása magas színvonalú pedagógiai munka a tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek során tehetséges tanulók gondozása, versenyfelkészítés, versenyeztetés Az iskolai munka eredményességét elősegítő pályázatokon való részvétel. Továbbképzéseken való részvétel, önképzés. (Saját munkájában hasznosítja, és továbbadja a nevelőtestület tagjainak.) Tanulásirányítás folyamatának magas színvonala. Tantestületünk azonosul az integrációs pedagógiai rendszer szellemiségével, elvárásaival. A pedagógus - nevelőmunka hatékonyságának növelése (közösségnevelés, osztályfőnöki munka) A vezetői feladatok magas szintű ellátása, megfelelő kapcsolat a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal. (Figyelem, érdeklődés, megbecsülés, észrevételek, bírálatok elfogadása) A pedagógusra bízott tanterem legyen ápolt és pedagógiailag szakszerű. Gyermekvédelmi feladatok színvonalas ellátása. Az iskola tanulói neveltségi szintjének növelése, a házirend betartatása Felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló, lemaradó tanulók fejlesztése, segítése tanórán és tanításon kívül. A nevelők, a gyerekek és a szülők együttműködésének, kapcsolatának erősítése. 6

7 v 1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere A nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszerével. A nevelési módszer nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizációját jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevelő aktivitásától. Kiemelt elveink e területen: nevelés eszközei, eljárásai, valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos elemi, tényezői, a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljából nevelési módszereinket hozzá kell igazítani a fenti célokhoz, a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezetői stílusához a mindenkori szituációkhoz és annak tartalmához előnyben részesítjük az olyan szervezési módokat, melyek erősítik mind a belső, mind a külső motivációt, a tanulók öntevékenységét lehetőség szerint alkalmazzuk a kooperatív tanulás technikáit és formáit, az egyéni képességekhez kapcsolódó differenciált tanulásszervezést Iskolánk pedagógusa által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése Követelés Gyakoroltatás Segítségadás Ellenőrzés Ösztönzés Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A nevelő személyes példamutatása 3. Tudatosítás Magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemző munkája A tanulói közösség tevékenységének megszervezése Közös célok kitűzése, elfogadtatása A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról Vita 7

8 1.5 Személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógusaink tervszerűen és célirányosan készülnek tanulóink fejlesztésére. Fontos az értelem művelése a segítő életmódra nevelés, az egészséges és kulturált életmódra nevelés, érzelmi, erkölcsi és esztétikai nevelés. Nagyon sok olyan módszer van, amellyel a gyermek személyiségét fejleszthetjük, és ezeket könnyen be tudjuk építeni az óra menetébe. Ilyen pl. a drámapedagógia, amely során a gyermek ismeretei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett közös dramatikus játékok alatt fejlődik a gyermek személyisége. De a tanulást, a szellemi munka módszertanát tanítva is a személyiség egészére hatunk. Olyan tulajdonságok fejlesztésére adódik alkalom, mint a rendszeresség, a kitartás, az alaposság, az önállóság, az akaraterő, a rendszeretet, a szorgalom. Olyan tanítási légkört is teremthetünk ez által, amelyben a személyiség mindenféle erőltetettségtől mentesen, harmonikusan fejlődhet. Ahhoz, hogy a tanuló személyisége szabadon fejlődhessen, egy un. gyermek központú nevelői magatartásra is szükség van! Azaz, olyan nevelőkre, akiknek a gyerekekkel kialakított viszonya hamisítatlan, nem vesznek fel álarcot, nem építenek maguk elé falat, hanem nyíltan élik azokat az érzéseket, melyek az adott pillanatban bennük áramlanak. Másrészt gyengédek, pozitívak és elfogadóak legyen a gyerek iránt. Mindezek mellett a kommunikációs képességek fejlesztése is része a személyiség önépítkezésének, ugyanúgy, mint a kreatív gondolkodásra és problémamegoldásra kényszerítő tananyaghoz kapcsolódó játékos feladatok. 8

9 1.5.1 A fejlesztés kiemelt területei: Esztétikai nevelés: Igyekszünk megőrizni a kisgyermekek őszinte, ösztönös érzékenységét, fogékonyságát, szeretnénk kialakítani igényességüket, a "szépérzéküket" szűkebb, tágabb környezetük iránt (munkájuk, alkotásaik, iskolája, otthona, környezete és a természet iránt). Ennek érdekében sokat alakítottunk iskolánk külső, belső arculatán, hogy érzékelhető- érezhető formában találkozzanak a mindennapokban diákjaink ilyen élménnyel (pl. rajzok, képek, növények, sziklakertek, favár, stb.) a valóság alkotó és befogadó jellegű esztétikai elsajátítására tegyük képessé a diákokat, ítélőképességük és kritikai gondolkodásmódjuk fejlesztésével együtt. Az értelmi nevelés terén: Önálló ismeretszerzés kifejlesztése, megfigyelő képesség kialakítása, hatékony kommunikáció és kifejezőképesség kialakítása, kreatív gondolkodásmód kialakítása. Problémamegoldó képesség fejlesztése és a gondolkodási műveletek kialakítására szeretnénk alkalmassá tenni tanulóinkat. Az érzelmi akarati nevelés terén: Érzelmek alkotó jellegű feldolgozásának kialakítása, a stressz-kezelés "megtanulására" legyen képes minden tanulónk. Szeretnénk kialakítani reális önismeretet, önbecsülést, önértékelést, pozitív gondolkodásmód elsajátítását. A tudás tiszteletét, a tanulás fontosságának megértését, a megfelelő értékrend kialakítását. Az erkölcsi nevelés terén: Alapvető magatartási, társadalmi normák felismerése, elfogadása, egy-egy norma értékességének, hasznosságának felismertetése, tudatosítása, gyakorlása. Váljon ezek alkalmazása belső igénnyé, alakuljon ki társasági alkalmazkodás készsége, legyenek képesek személyes kapcsolatok építésére, legyenek tisztában a következő fogalmakkal: kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, igazságosság, boldogság, következetesség, hűség, bátorság, kitartás, igazmondás és barátság. Nem utolsósorban a CSALÁD jelentőségének felismerésével. 9

10 1.6 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Fontos feladatunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket a közösségi élet fontos szabályaira. Minden tanulónk részt vehet az iskolai DÖK (Diákönkormányzat) munkájában. Az önkormányzat célja, hogy tanulóink részesei legyenek a mindennapi diákéletnek. A DÖK dönt az éves munkatervről és az önkormányzati vezető megválasztásáról, az igazgató által biztosított tanításnélküli munkanap programjáról. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: Tanórák (szaktárgyi, osztályfőnöki órák) Tanórán kívüli foglalkozások (napközi, séta, kirándulás, szakkörök stb.) Diák-önkormányzati munka Szabadidős tevékenységek Mind a négy terület sajátos foglalkozási formát követel. Mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) a másság elfogadásához, együtt érző magatartás kialakításához, harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. A közösségfejlesztéssel kapcsolatban törekedjünk arra, hogy minden tanulónk ismerje meg a közösségi élet fontos szabályait. Ezt szolgálja a házirend megismertetése, elfogadása, s annak következetes betartása. Nagyban erősíti a közösséget a tradíció, a hagyomány ápolása. Lehetőségeihez mérten vegyen részt az iskola hagyományainak megőrzésében, ill. kifejlesztésében. (pl. farsang, táborozás, Bükk kupa (sportverseny), kerékpártúra, Aprók szava (mesemondó verseny), ünnepi műsorok előkészítésében képességeikhez mérten aktív részesei legyenek e rendezvényeknek. 10

11 Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népe megismeréséhez, megbecsüléséhez vezet. Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt. Kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. A közösségfejlesztésben nagy szerep jut a diákönkormányzatnak. A DÖK éves munkatervet készít, vezetőt választ, dönt az igazgató által biztosított tanításnélküli munkanap programjáról. A pedagógusok a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások során különböző módon segítik a közösségfejlesztést: Segítik a tanulók kezdeményezéseit, Közvetlen tapasztalatszerzés által megalapozzák a harmonikus kapcsolat kialakítását, a természeti és társadalmi környezettel, Mélyítik a nemzettudatot, az önismeretet, a hazaszeretetet. Meghatározó erkölcsi alapelvként kezelik a környezetkímélő magatartást, amely a személyes felelősségen alapul. Irányítják a tanulókat arra, hogy a kommunikációs kultúrájuk középpontjában a véleményformálás és kifejezés, érvek kifejtésének értelmezésének képességei álljanak. Fejlesztik a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Hatékony módszerek megismerése a személyiségi problémák feltárására. Jó feltételek biztosítása (támogatás, pályázatkihasználtság, hangulat, öntevékenység) a közös célok, tervek megvalósításához. Az önismeret kialakítása a tanulókban és szülőkben egyaránt. A kölcsönös bizalom és kialakítása. Javaslatadás iskolán kívüli tevékenységekre, művészeti csoportokban való részvételre. Közös ünnepi készülődés, szerepvállalás, hagyományok őrzése. Kirándulások, túrák, sportversenyek, mozi-, színházlátogatások, klubdélutánok szervezése és azok értékelése. Önzetlen, igényes, jó munkatársi viszony, egymás munkájának elismerése, segítése. 11

12 v 1.7 Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségnevelési program Az egészségnevelés a tanuló testi-lelki-közösségi jólétével foglalkozik, tehát egyfajta szociális nevelés is, amely az egész személyiséget gyarapítja. Nemcsak a tanulók tudásanyagát növeli, hanem érzelmi-értelmi hatásokra építő gyakorlataival, játékos feladataival a gyermekben rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatására is törekszik. Tulajdonképpen testi-lelki egészségvédelemről, ún. Pszicho-higiénés nevelésről van szó, amely stressz-elhárító felkészítéssel szeretné az egyént stabilizálni, a személyiséget sokoldalúan fejleszteni. Feladata: az egészségügyi ismeretanyag bővítése, az egészséges életmód, helyes egészség-magatartás kialakítása, helytelen szokások, téves nézetek megváltoztatása, közös, aktív védekezéssel a betegségek megelőzésére, olyan preventív szemléletet kell kialakítani a tanulókban, amely az egészség megőrzésére és a károsodások megelőzésére, a káros szenvedélyektől való teljes Témakörök: tartózkodásra irányul. Egészséges életmódra nevelés: preventív szemlélet kialakítása és formálása helyes szokásrendszerek kiépítése és annak gyakorlati alkalmazása, személyi és környezeti higiéné, környezet és természetvédelem, egészséges testfelépítés, táplálkozási szokások reformja Családi életre nevelés: a megbecsülés, a tiszteletadás és a segítőkészség fejlesztésére irányul, szeretetre nevelés és a másokra figyelő magatartásforma kialakítása (empátia, türelem, megértés, megbecsülés, tolerancia) a családi és iskolai közösség formálása, emberi kapcsolatok, társas érintkezések, 12

13 metakommunikációs képességek fejlesztése. Önismereti nevelés: pozitív én-kép kialakítása, drogmegelőzés, szenvedélybetegségek elleni küzdelem, önmagunk megismerése, testi-lelki tulajdonságaink tisztán látása, elfogadása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére nyitottabbak legyünk önmagunk és mások problémái iránt, stressz kezelés relaxációs légzés szemtorna preventív jelleggel Ki kell fejleszteni igényünket a tiszta környezet, testápolás, az egészséges életfeltételek iránt, a gyermek számára olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek elősegítik optimális szellemi, fizikai fejlődésüket. Mozgásigény kielégítése és a mozgáskultúra megalapozása. Önismeret fejlesztés, reális önértékelés fejlesztése és az érzelmi élet gazdagítása nagyon fontos. Társas kapcsolatok kialakításának erősítése. Az egészségesebb iskolák célja, hogy támogató környezet kialakításával az általános egészségi állapot fejlesztéséhez vezető egészséges életmódra nevelje a teljes iskoláskorú populációt. Fejleszteni kell az egészség iránti az egyéni, a családi és a közösségi felelősségérzet kialakítását. A munkához, a tanuláshoz a rendelkezésre álló épületek, játszóterek, élelmezési lehetőségek, biztonsági intézkedések, stb. segítségével egészségmegőrző környezetet kell biztosítani. Alkalmassá szeretnénk tenni a tanulókat, fizikális, pszichológiai és szociális lehetőségeiknek kiteljesítésére és fejleszteni önértékelésüket. Az egészségmegőrzés és a biztonság elérésére a teljes iskolai közösség számára (tanulók és felnőttek) világos célokat, feladatokat állítani. Elősegíteni a jó tanár-diák és diák-diák kapcsolatrendszer kialakítását, az iskola, az otthon és a közösség közötti kapcsolódás fejlesztését,. A tanulókat aktívan bekapcsoló egységes egészségnevelési tantervek és módszerek alkalmazását szeretnénk elérni. 13

14 v A tanulókat olyan tudásanyaggal és gyakorlattal ellátni, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy világos döntéseket hozzanak személyes egészségükkel kapcsolatban valamint, hogy megőrizzék és fejlesszék a biztonságos és egészséges fizikai környezetüket. A tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások széles skáláját megismertetni, amely olyan nevelési erőforrás, mely felkészíti őket arra, hogy hatékony egészségügyi ellátást igénybevevő fogyasztókká válhassanak.. Rendszeres ellenőrzések, vizsgálatok a teljes tanulólétszámra vonatkozóan, az egészségügyileg sérült, károsult gyerekek (pl. lúdtalp, gerincferdülés) időben történő kiszűrésére, nyilvántartására, rehabilitációjára megfelelő szakemberek segítségével. Ennek szellemében tanulóink rendszeres iskolaorvosi és iskola-fogorvosi szűrővizsgálatokon vesznek részt. Évente kétszer iskolaorvosi vizsgálaton esnek át tanulóink, valamint sportversenyek előtt minden versenyző kötelező vizsgálatát is az iskolaorvos végzi. Évente egy alkalommal iskolafogászati vizsgálaton jelennek meg tanulóink. A védőnő havonta tisztasági ellenőrzést végez, és 7-8. osztályban évente két alkalommal egészségügyi felvilágosító előadást tart. A védőnői és az orvosi, fogorvosi vizsgálatokra a rendelőkben, ill. a tanácsadóban kerül sor. Sportköri foglalkozások rendje: A hét minden napján 14 órától 14,45-ig a tornateremben tömegsport foglalkozásokat tartunk, ezen kívül még hétfőn és szerdán 14,45 től 15,30-ig hasonló jelleggel vehetik igénybe tanulóink a tornatermet. Természetesen a foglalkozások megfelelő foglalkozási terv alapján zajlanak. 14

15 1.8 Pedagógusok feladatai A pedagógiai programot olyan nevelőtestület valósítja meg, akik folyamatos szakmai megújulási igénye felkészültsége, hivatásszeretete, személyisége, garanciaként szolgált a tanulók, szülők, fenntartók, számára. Pedagógiai programcsomagunkon keresztül megvalósul a tanulók egyéni érdeklődésének és felkészültségének megfelelő differenciált foglalkozást, a lemaradó tanulók felzárkóztatását, a tehetségesek gyorsabb továbbhaladását, a komplex tanulási esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai munka. A pedagógiai működésünk, hosszú távon is, a tanulók másságot megismertető, megértető, tiszteletben tartó napi intézményi élet harmonikus pedagógus-diák, intézmény-fenntartó együttdolgozást eredményező kell, hogy legyen. Az iskola minden pedagógusa ezen elvekkel azonosulni tudó, valamint e szellemiséget tudja közvetíteni az iskolahasználók teljes körének Az iskola pedagógusai által alkalmazott nevelési eszközrendszer személyes és csoportos kommunikáció (egyéni és közösség hatás) pszichológiai hatás (pozitív) tesztek, korszerű mérőeszközök (iskolai klíma, a tanulók terhelése, pszichoszomatikus egészségi állapota és társas kapcsolataival összefüggésben) modellnyújtás (a nevelők, szülők, művészek részéről életpályák, a közoktatási törvénybeli jogok és kötelességek rendszere) az iskola megújult értékelési és ellenőrzési rendszere a kulturális másság elismerése és vállalása (rendezvények) a multimédia lehetőségei (oktató programok) az iskola nyitottsága (kapcsolat más iskolákkal, hasonló tanulói összetételű iskolákkal, a társadalmi környezettel) a módszerekben és tartalmakban megújuló tantárgyi rendszer személyiségformáló ereje szülőkkel való kapcsolattartás formái, konzultációk az iskolát segítő partnerekkel 15

16 A tanulók fejlesztését segítő pedagógiai attitűdök A pedagógus törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére. Szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére, kész a megújulásra. Nyitott az építő kritikára. Elkötelezett a tanulók tudásának, tanulási képességének fejlesztése iránt. Nyitott a személyes fejlesztés változatos módszereinek elsajátításában. Törekszik az egészséges személyes fejlesztés feltételeit biztosítani a diákok számára. Tiszteli a tanuló személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékét. Érzékeny a problémáikra. Képes hozzájárulni az iskolai, osztálytermi toleráns, nyitott légkörhöz. Kész együttműködő kapcsolat kiépítésére a tanulókkal, kollégákkal, szülőkkel. Elkötelezett a demokratikus értékek, az esélyteremtés iránt. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy segítséget kérjen. Kész részt vállalni a fejlesztési, innovációs folyamatokban. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 16

17 v A pedagógus tudásával és példamutató életével ad maradandó értéket. A nevelőtestület tudjon azonosulni a fentiekben leírt a klientúra elvárásaira épülő követelményekkel Osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnök feladatai Az osztályfőnöki munkakörben a pedagógus a következő feladatokat köteles ellátni: Az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelni osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe venni. Együttműködni az osztály diákbizottságával, segíteni a tanulóközösség kialakítását. Koordinálni és segíteni az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatni óráikat. Aktív pedagógiai kapcsolatot fenntartani az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológussal, logopédussal, gyógy testnevelővel, gyermekvédelmi felelőssel, gyámügyi munkatárssal). Figyelemmel kísérni a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordítani a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. Minősíteni a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszteni. Mikro- és szülői értekezletet tartani, szükség esetén családot látogatni, ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatni a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellátni az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló pontos vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt). Saját hatáskörében indokolt esetben évi három nap távollétet engedélyezni osztálya tanulójának, igazolni a gyerekek hiányzását. Gondoskodni osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról. Tanulóit rendszeresen tájékoztatni az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósítani, közreműködni a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tenni a tanulók jutalmazására, áthelyezésére, büntetésére. 17

18 Részt venni az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíteni a közösség tevékenységének eredményességét. Külön foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával, a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását segíteni. Ezt a munkát az IPR-ben meghatározott feladatok elvégzésével teljesíti 1.9 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Beilleszkedési, magatartási, nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: Pedagógiai munkánk során gyakran találkozunk beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyerekekkel. A legtöbbet ezen a téren az osztályfőnökök tehetnek. 1./ Először is a problémákat észre kell venni és nem szabad mellettük elmenni. 2./ A következő lépés az okok feltárása. Ebben segíthetnek az egyéni beszélgetések, az osztályfőnöki órák, a tanulók megfigyelése tanítási órákon, illetve kötetlen foglalkozásokon, közös programok során. (pl. osztálykirándulások, klubdélután) Hasznosak lehetnek a szülőkkel folytatott beszélgetések is. 3./ Segítségnyújtás Segítsük a gyerekeket önmaguk jobb megismerésében, a pozitív énkép kialakításában. Próbáljuk rávezetni esetleges hibáikra, ugyanakkor erősítsük önbizalmukat. Csakis a pozitív, jó tulajdonságok erősítésével tudjuk a negatív tulajdonságokat háttérbe szorítani. Kapjon feladatokat, amiket teljesíteni tud és sikerélményt hoznak számára. Ezek a feladatok kapcsolódhatnak a tanuláshoz ugyanúgy, mint a közösségi élet bármely területéhez. Dicsérjük meg, ha a rábízott feladatot igyekszik jól elvégezni, illetve ha fejlődést tapasztalunk magatartásában. Kérjük az osztálytársak, a szülők segítségét is. Nyújtsunk segítséget baráti kapcsolatok kialakításában. Az ilyen gyerekeknek biztonságot, szeretet elfogadást nyújtó légkört kell biztosítani. 18

19 v Oktatásuk, nevelésük terén kedvező változást jelent, ha megfelelő csoportba tudjuk sorolni őket, ez nagymértékben elősegíti fejlődésüket. Törekednünk kell a játékos, vonzó, fejlesztő feladatokkal való terhelésükre. Érjük el, hogy önként vállalkozzanak a tevékenység elvégzésére. Lehetőleg minél gyakrabban éljünk a jutalmazás lehetőségével. Ne essünk a sztereotipizálás csapdájába, egyes tanulókra koncentráljunk. A tanulás iránti érdeklődésük hiánya indokolja, hogy minden lehetséges eszközt vegyünk igénybe motiválásukra. Motiváltság növelését érjük el, ha megindokoljuk, hogy mi a célunk az adott feladattal. Motivációs módszer a segítség felajánlása, a másság elfogadása (hálásak érte). A jutalmazás előnybe részesítése a büntetéssel szemben. Szabadidős programokba bevonás, így jobban megismerjük a gyerekeket, meghittebb lesz a kapcsolat. Szülőkkel szorosabb kapcsolattartás. Fokozatosan arra törekszünk, hogy a felnövekvő gyermek a korának megfelelő normák és szabályok ismeretében, erkölcsi érzelmektől is késztetve alakítsa ki helyes magatartását. Ha ez a folyamat nem sikeres valamilyen oknál fogva, akkor beilleszkedési, magatartási nehézségek kialakulását tapasztalhatjuk. A fejlesztő munka diagnosztizálása, ok-feltárással kezdődik és a segítés módjának megtervezésével, folytatódik. Egyéni beszélgetés, vizsgálati tesztek, mérések megismerése a megoldásra. Érdeklődést felkeltő, képességükhöz mért differenciálás. Egyéni és csoportos felzárkóztatás. Megfelelő időben való ismerkedés a csoporttal. Olyan mk. eljárási módok kidolgozása, amely segíti a problémák megoldását Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: Iskolánk tehetségfejlesztő programjának célja az iskolánkban tanuló tehetséges gyermekek felkutatása és egyéni adottságainak, képességeinek hatékony fejlesztése. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen tehetséges gyermek is elkallódjon, vagy elvesszen. 19

20 v A nevelőtestület minden tagjának feladata, hogy a tehetséggondozás elméletében gyarapítsa ismereteit. Az eredményes munka feltétele, hogy felismerjük a tehetséges tanulókat. Munkánkat segíti, ha a szabadidő eltöltésének minél szélesebb skáláját nyújtjuk, lehetőséget adva a tanulóknak, hogy többféle tevékenységet is kipróbáljanak, s meggyőződjenek képességeikről. Programunk megvalósításának legfőbb módja tanóráinkon: a tanulók megfelelő külső és belső motiválása, az egyéni differenciálás. Nevelőink vegyes összetételű osztályban végzik a munkát a tanulók, a szilárd tudásának megalapozására helyezve a hangsúlyt. Szaktárgyi alapképességek, készségek elsajátítása az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. Olyan készségek fejlesztésére törekszünk, mint az értelmes, érthető beszéd, jó előadókészség, érthető olvasás, biztos helyesírás. A tanítási órákon kívül: szakkörök indítása, tantárgyi pályázatokkal ösztönözzük tanítványainkat az önálló ismeretszerzésre, a kutató munkára, s közben felfedezhetik e tevékenységforma örömeit, szépségeit, tanulmányi versenyek, sportversenyek, vetélkedők, egyéni felkészítések, háziversenyek szervezése, részvétel körzeti, megyei, országos versenyeken. A tehetségek felismerésének elsődleges környezeti feltétele a család, ezért szükséges a szülők és a pedagógusok szoros együttműködése e kérdésben. A pedagógusok feladatai, közé tartozik, hogy minél hamarabb felismerjék a tehetségeket. A felismerést követően fontos a tehetség gondozás színtereinek jó működése, de további hatékony formákat kell kidolgozni ennek a feladatnak a megvalósítására is. Biztosítani kell a versenyeztetést, amelyre fokozott figyelemmel kell felkészíteni a tehetséges tanulókat. A tanórákon differenciált foglalkoztatás keretében képességeiknek megfelelő fejlesztő feladatokat kell adni számukra. A tehetséggondozást segítik az iskolai szakkörök pl: számítástechnika, vagy a művészeti alapiskola keretében végzett oktatás. A tehetséges gyermekkel való foglalkozás másik formája a versenyekre való felkészítés. Iskolánkban háziversenyeket szervezünk, részt veszünk körzeti, megyei és országos 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben