Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program"

Átírás

1 Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram

2 Tartalm NEVELÉSI PROGRAM Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Kiemelt célk, alapfeladatk Isklánk kiemelt céljai, és a célk elérése érdekében megldandó feladatk Eszköz és eljárás rendszere Személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatk A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatkat, a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái Az iskla belső közösségeinek együttműködése és kapcslattartása Az iskla külső partnerekkel való együttműködése és kapcslatai A nevelők és a szülők kapcslattartása és együttműködése Az IMIP ben megjelölt partnerkapcslatk Közösségfejlesztés színterei A pedagógusk helyi intézményi feladatait, az sztályfőnöki munka tartalmát, az sztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység helyi rendje A különleges bánásmódt igénylő tanuló A tehetség A Hátránys helyzetű és Halmzttan hátránys helyzetű tanulók Fejlesztő pedagógiai elvek A tanulóknak az intézményi döntési flyamatban való rendje, jgai gyakrlásának rendje A tanulmányk alatti vizsgák szabályai A tanulónak sztályzóvizsgát kell tennie A tanuló pótló vizsgát tehet A tanuló javítóvizsgát tehet A tanuló különbözeti vizsgát tehet...35.

3 8. A felvétel és az átvétel Nkt.(50. ) keretei közötti helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv A nevelő-ktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése A pedagógiai prgram végrehajtásáhz szükséges nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke..41. HELYI TANTERV Az általáns isklában az egyes évflyamkn taníttt tantárgyak, kötelező és választható tanórai fglalkzásk, ezek óraszámai Alsó tagzat Felső tagzat A társadalmi bűnmegelőzés A műveltségterületek és a tantárgyak megfeleltetését az alábbi táblázat mutatja Az iskla magasabb évflyamára lépés feltétele Tanulmányi munka értékelése Alapvető ellenőrzési módk Magatartás és szrgalm értékelése A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszerek Az tthni, délutáni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei és krlátai Kiegészítő Pedagógiai Prgram A tanulási képességek fejlesztésének célja és feladata a habilitációs, és rehabilitációs célú fglalkzáskn Az első pedagógiai szakasz A másdik pedagógiai szakasz A harmadik és a negyedik pedagógiai szakasz Az értékelés rendszere Az értékelés rendszeressége és frmái A tvábbhaladás feltételei Az isklai fejlesztés pedagógiai szakaszai..72. Melléklet

4 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek - Isklánkban tanító pedagógusk mindennapi nevelő és ktató munkájuk srán az alább felsrlt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: - Isklánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók krszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfntsabb pedagógiai feladat. A szilárd alapkészségek kialakítása annak érdekében, hgy a tanulókat felkészítsük az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. - Isklánkban családias légkör megteremtése. - Minden tanulónknak esélyt kell kapnia a képességei szerinti fejlődésre: egyrészt a szcikulturális hátrányainak leküzdésére, felzárkózásra, másrészt a kiemelkedő képességű tanulóknak tehetségük kibntakztatására. - A társadalmba való beilleszkedés érdekében az isklai nevelésnek kmmunikációs képességeket és viselkedés kultúrát kell elsajátíttatnia. - Az Európai Unióhz való csatlakzásunk feltételezi a jól képzett szakemberek meglétét. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni: egyrészt az idegen nyelv tanítására, másrészt az infrmatika alapjainak megismertetésére. - Alapvető értéknek tekintjük, a szűkebb és tágabb hazáhz való kötődés érzését, környezetünk megismerésének, és megóvásának igényét. - Egyik legfntsabb alapelv, hgy biztsítani tudjuk a tanulók harmnikus személyiségfejlődését, testileg és lelkileg egészséges fiatalk nevelését Kiemelt célk, alapfeladatk Intézményünk kiemelt cél és feladatrendszerét az általáns emberi értékek tanulókkal történő megismertetése, elfgadtatása és átadása határzza meg. Ezt egészíti ki a helyi társadalm, a szülők által megfgalmaztt igények. Isklánk erősségei: Sprtlási lehetőség, számítástechnika tanulás, ktatási feladatk jó ellátása, jól felkészült tanárk, tárgyi feltételek megfelelőek, tartalmas szabadidőprgramk, tvábbtanulásra való felkészítés, tanár-család kapcslat, reális értékelés és szigrú követelmények, rendszeres számnkérés, csprtbntásk biznys tantárgyakból, gyermekközpntúság, demkratikus vezetés. 4

5 Isklánk kiemelt céljai, és a célk elérése érdekében megldandó feladatk: Isklánk kiemelt céljai a kulcskmpetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Alapvető cél: az isklai nevelés-ktatás hzzájáruljn a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibntakztatásáhz. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztsítsa a tvábbtanuláshz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét. E cél elérése érdekében úgy kell kialakítanunk a nevelő- ktató munka feltételeit, hgy a különböző képességű és eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztésére lehetőségünk legyen Kulcskmpetencia: A hatékny, önálló tanulás A hatékny, önálló tanulás azt jelenti, hgy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csprtban egyaránt, ideértve az idővel és az infrmációval való hatékny gazdálkdást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás flyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldlgzását és beépülését, másrészt útmutatásk keresését és alkalmazását jelenti. A hatékny és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hgy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek skaságában használja, tthn, a munkában, a tanulási és képzési flyamataiban egyaránt. A mtiváció és a magabiztsság e kmpetencia elengedhetetlen eleme. Matematika kmpetencia A matematikai kmpetencia a matematikai gndlkdás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapk prblémáinak megldására is. A kmpetenciában és annak alakulásában a flyamatk és a tevékenységek éppúgy fntsak, mint az ismeretek. A matematikai kmpetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gndlkdásmódhz kapcslódó képességek alakulását, használatát, a matematikai mdellek alkalmazását (képletek, mdellek, struktúrák, grafiknk/táblázatk), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Természettudmánys kmpetencia A természettudmánys kmpetencia készséget és képességet jelent arra, hgy ismeretek és módszerek skaságának felhasználásával magyarázatkat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó flyamatkkal kapcslatban magyarázatkat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kmpetenciának. E kmpetencia magában 5

6 fglalja az emberi tevékenység kzta váltzásk megértését és az ezzel kapcslats, a fenntartható fejlődés frmálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Kulcskmpetencia: Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség magában fglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fntsságának elismerését mind a tradicinális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irdalmat, a zenét, a tánct, a drámát, a bábjátékt, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a mdern művészeti kifejezőeszközöket, a ftót s a mzgóképet. Szciális és államplgári kmpetencia A személyes, értékrientációs, interpersznális, interkulturális, szciális és államplgári kmpetenciák a harmnikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden lyan frmáját, amely révén az egyén hatékny és építő módn vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre skszínűbb társadalmban, tvábbá ha szükséges, knfliktuskat is meg tud ldani. Az államplgári kmpetencia képessé teszi az egyént arra, hgy a társadalmi flyamatkról, struktúrákról és a demkráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Alapvető cél: a nyelvi kmmunikációs nevelés, hiszen az anyanyelv kultúránk hrdzója, az emberi kapcslatk alapja. Ezért az alapkészségek: írás, lvasás, beszéd elsajátíttatása és flyamats fejlesztése isklánk egyik legfntsabb feladata. Ez nemcsak a magyar szaktanárk feladata, hanem minden pedagógusé. Küzdenünk kell a szép beszéd, a szóbeli kifejezés tartalmasságáért szemben a durva, trágár beszédmóddal. Kulcskmpetencia: Anyanyelvi kmmunikáció Az anyanyelvi kmmunikáció magában fglalja a fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (halltt és lvastt szöveg értése, szövegalktás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatt a társadalmi és kulturális tevékenységek srán, az ktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Alapvető cél: a számítástechnika, elektrnikus levelezés, internet használat tanítása Krunk követelménye, hgy az infrmációk gyrs áramlását követni tudjuk, s ehhez a megfelelő alapismereteket már általáns isklás krban megszerezhessék gyermekeink. Ehhez az ismeretekhez kötelező tanórákn illetve szakkörökön juthatnak hzzá tanári segédlettel. 6

7 Digitális kmpetencia A digitális kmpetencia felöleli az infrmációs társadalm technlógiáinak (Infrmatin Sciety Technlgy, a tvábbiakban IST) magabizts és kritikus használatát a munka, a kmmunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: infrmáció felismerése, visszakeresése, értékelése, tárlása, előállítása, bemutatása és cseréje; tvábbá kmmunikáció és hálózati együttműködés az internesten keresztül. Alapvető cél: az idegen nyelv ktatása. Elsősrban a nyelvtanulás iránti kedv felkeltése a feladat, illetve a hétköznapi életben szükséges kifejezések elsajátíttatása Kulcskmpetencia: Idegen nyelvi kmmunikáció Az idegen nyelvi kmmunikáció fgalmak, gndlatk, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (halltt és lvastt szöveg értése, szövegalktás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - ktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kmmunikáció lyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje váltzhat a négy dimenzió (halltt szöveg értése, beszédkészség, lvastt szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi- kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Alapvető cél: tanulóink pályairányítása, a megfelelő középfkú ktatási intézménybe való irányítás. E cél elérése érdekében a feladataink a következők: - Isklalátgatásk szervezése, - Pályaválasztási szülői értekezletek tartása, - Tájékztató a középfkú ktatási intézményekről, illetve a középfkú - Oktatási intézmények nyílt napjain való részvétel. Kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia A kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia segíti az egyént a mindennapi életben, abban, hgy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkzó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kckázatvállalást jelenti, valamint azt, hgy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek srán van szükség. Alapvető cél: a szülőkkel lyan szemléletben együttműködni, hgy iskla és szülő egyaránt érezze, céljaink és érdekeink közösek: a gyermek harmnikus fejlődése. 7

8 Ennek érdekében rendszeres kapcslatt tartunk a szülőkkel, a családdal. Lehetőséget biztsítunk arra, hgy a szülők megismerjék az iskla életét, tevékenységét, eredményeit, igény szerint nyílt napk szervezésével bepillantást nyerhessenek az iskla mindennapjaiba. Alapvető cél: lyan mértékben és színvnaln biztsítani az isklában a tárgyi és személyi feltételeket, hgy gyermek és szülő egyaránt érezze, minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. Alapvető cél: isklánkban lyan légkör teremtése, amely lehetővé teszi a nyugdt, biztnságs ktató-nevelő munka végzését Eszköz és eljárás rendszere A kitűzött nevelési céljaink megvalósulását segítik elő az iskla pedagógusai által alkalmaztt eljárásk, amelyek a negatív hatásk kiküszöbölésére irányulnak, hgy a tanulókban a pzitív tevékenység erősödjön. Az alkalmaztt eszközöknek, eljárásknak igazdni kell: - a tanulók életkri sajátsságaihz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez; - a nevelő személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságáhz, felkészültségéhez, vezetői stílusáhz; - a mindenkri szituációhz és annak tartalmáhz Személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az ember személyisége egész életében alakul, váltzik. A gyermekkrban bennünket érő hatásk örök életünkre meghatárzóak, egyéniségünket ezek az élmények alakítják, frmálják. Az, hgy ki-ki milyen emberré válik, függ az örökléstől, a környezettől, a neveléstől. A nevelés egyik igen fnts színtere az iskla, hiszen a gyermek 6 éves krától 16 éves kráig ideje jelentős részét különböző isklai környezetekben tölti. Az iskla célja az, hgy egészséges, jól képzett fiatalkat neveljen, akik bíznak önmagukban, rendelkeznek önmaguk és másk iránti felelősségérzettel, tleranciával, s elég önbizalmmal, lelkierővel ahhz, hgy a tőlük elvárható lehető legjbb teljesítményt nyújtsák. S mind eközben megelégedett, kiegyensúlyztt felnőtté váljanak. A személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatkat a nevelés 5 fő területén kívánjuk megfgalmazni: Értelmi nevelés terén: általáns műveltség megalapzása, alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése a tvábbtanulás érdekében, a kreatív gndlkdásmód kialakítása, prblémamegldó készség kifejlesztése, kmmunikációs készség kialakítása, önálló 8

9 ismeretszerzés kifejlesztése, megfelelő tájékzódó képesség kialakítása infrmációkkal teli világunkban. Érzelmi, akarati nevelés terén: humanista értékrendszer kialakítása, legyen képes kialakítani reális önismeretet, önértékelést, pzitív gndlkdásmód kialakítása, legyen képes döntéseket hzni, s ezeket felelősséggel vállalja, érzelem és értelem együttes alkalmazása, a stresszhelyzetek elkerülése, feldlgzása. Erkölcsi nevelés terén: alapvető magatartási nrmák, szciális képességek kialakítása, begyakrltatása, legyenek képesek személyes kapcslatk kiépítésére, váljék számukra természetessé a másik ember "Másságának" elfgadása, tlerálása, demkratikus gndlkdásmód kifejlesztése, elfgadtatása, a család jelentőségének felismertetése, a család tisztelete, a szülők, nagyszülők, felnőttek megbecsülése, szülőföldünk és népünk gyökereinek megismertetése, a magyarság tudat, európaiságunk erősítése, az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismertetése. Esztétikai nevelés terén: a "szép" iránti fgéknyság kialakítása, az értékes művészeti alktásk és alktóik megbecsülése, igény a tiszta környezet megteremtésére, a jó ízlés fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés terén: tudatsítani, hgy "ép testben ép lélek" - megfelelő fizikai állapt elérése, alap a megfelelő színvnalú szellemi tevékenységhez. Őrizzük meg a kisgyermek természetes mzgásigényét, s fejlesszük lyan szintre, hgy felnőttkrban is igénye legyen a rendszeres testmzgás. Az egészséges életmód kialakításának részeként a helyes táplálkzási szkásk megismertetése, az állóképesség, az erőnlét fkzása, a kitartás, az akarat fejlesztése, legyen igényük önmaguk és környezetük tisztaságára, higiéniájára. Aktív államplgárságra, demkráciára nevelés: Az aktív államplgári magatartáshz szükséges részképességek, értékrientációk, beállítódásk elsajátítása. Felkészülés a felnőtt szerepre, munkára nevelés: Az isklának átfgó képet kell adnia a munka világáról. A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fnts elem a pályarientáció. Összetevői: egyéni adttságk, képességek felismerése, önismeret fejlesztése, a fglalkzási ágak, az azkhz vezető út lehetőségeinek, alternatíváinak megismerése tapasztalat útján. Tudatsítanunk kell a tanulókban, hgy életpályájuk srán többször kényszerülnek pályamódsításra. A tanulók beilleszkedésének elengedhetetlen a szciális és államplgári kmpetenciák tudats, tervezet fejlesztése. A közösségi nevelés, társas kapcslatk: A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. Az iskla, mint szervezet alapközössége az sztály, amely színtere a 9

10 személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatk megvalósításának. Mindennapi életük szervezése srán a tanulók váljanak képessé önálló ismeretszerzésre, véleményfrmálásra, nézetek megvédésére! Tanulják meg az infrmációs környezetben való eligazdás technikáit! Szerezzenek tapasztalatt az együttműködésben, knfliktusk kezelésében! Legyenek nyitttak más kultúrák, életviteli frmák, szkásk, állaptk, vallásk iránt! Őrizzék meg környezetük értékeit, közös tevékenységgel gyarapítsák azt, megtanulva a munka szervezésének alapjait! A diákönkrmányzati munka srán tanulják meg érdekeik helyes képviseletét, de kötelességeik teljesítése érdekében egymás segítésének módszereit, a kperációs technikáktól, az egymásrautaltságn keresztül a szlidaritásig. A Diákönkrmányzati munka Szervezeti és Működési Szabályzatában lefektetett eljárásk segítsék a diáktanács irányító tevékenységét! Az iskla történetének íráss és tárgyi emlékei, a hagymányk teremtése és áplása, közösségfrmáló erőként legyen jelen intézményünkben a jövőben is! Nemzeti nevelés: A lakóhely ismerete, a szülőföld, Nemzeti Parkjaink, a népszkásk, népművészeti értékek megismertetése alapvető nevelési feladatunk. A tanítási órákn túl, a napközi tthn, a szakkörök, isklai bemutatók, kiállításk, tanulmányi kirándulásk adnak teret a munkának. Ismerjék hazánk kiemelkedő államférfiait, tudósait, feltalálóit, művészeit, sprtlóit, azk munkásságát! Legyenek nyitttak más népek kultúrája iránt! Alapzzuk meg a nemzettudatt, a hazaszeretetet érzelmileg hatáss ünnepségeinkkel! 2. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatk A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fgalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Környezettudats magatartás, életvitel megjelenése képességszintnek megfelelően. A környezethez kapcslódó pzitív érzelmek kialakítása, erősítése. Az egészséges életmód igénye. A cél eléréséhez szükséges készségek kialakítása. Szemléletet csak úgy lehet frmálni, ha arra törekszünk, hgy diákjaink egységes egészben lássák a természetet, s benne az embert. Döntő szerepet kap az érzelmi megközelítés, ráhanglás. Differenciált eljáráskkal alkalmazkdni a tanulók közötti eltérésekhez. Az egészséges életmódra nevelés az iskla valamennyi színterén megjelenik. Egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki, szciális jólét állapta, amely lehetővé teszi az ptimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki szciális kibntakzást. A lelki egészség alapja a sikeresen és örömmel végzett isklai tevékenység. 10

11 Cél: Minden tanuló részesüljön testi-lelki, jól-létét, egészségét hatéknyan fejlesztő egészségfejlesztő tevékenységben. Ez a tevékenység a tanulók egészségi állaptának kedvező irányú váltzását idézze elő. A gyermekek személyiségébe értékként épüljön be a testi - lelki egészség megóvása. Sajáts eszközrendszerrel járuljunk hzzá tanulóinknál - az egész isklai ktatónevelő munkával összhangban és együttműködve - a minél teljesebb tulajdnság és képesség együttessel rendelkező harmnikus személyiség kialakításának megalapzásáhz. Az értelmi képességek sérülése mellett sk esetben a mtrs státusz is érintett, ezért kell a mzgásfejlesztésre nagy súlyt helyezni. A gyermekeket képessé tenni lyan attitűdök kialakítására, amelyek könnyebbé teszik számukra a társadalmi beilleszkedést. Feladatk: Aktív rendszeres testmzgási igényt magába fglaló életmód kialakítása Alapvető egészségügyi ismeretek, testáplási szkásk megismertetése A szervezet működésének és fejlődési flyamatainak segítése. A tanulók mtrs képességeinek fejlesztése (mzgástevékenység és mzgáss cselekvések tanulása) Tehetséggndzás (versenyeken való részvétel) Életviteli ismeretek, táplálkzási kultúra fejlesztése Szabadidő haszns eltöltésének kialakítása Környezetvédelmi ismeretek elsajátítása Az egészségre kárs szenvedélyek kialakulásának megelőzése, elkerülő magatartás kialakítása Önismeret és emberismeret fejlesztése Stressz hatásk csökkentése, a stresszek elviselésének fejlesztése Kritikus élethelyzetek, knfliktusk megldására való képesség kifejlesztése Párkapcslat, családi életre nevelés Olyan életmód, napirend és pihenés biztsítása, amely megfelel a gyermek szükségletének Egészséges életmódt megismertető prgramk 11

12 Helyzetelemzés Történet Isklánk 1982-ben, kisegítő isklaként alakult meg. Enyhe fkban értelmi fgyatéks tanulókat nevelünk, ktatunk ben Móra Ferenc nevét vettük fel óta Előkészítő Szakisklát működtetünk a hátrányk leküzdésére, a beilleszkedés megsegítésére. Az iskla épülete Az épületet nem önállóan hasznsítjuk, s még a mi területrészünk sem egy helyre összpntsul. A termeket, flysót dekrációval barátságsabbá tettük. A fényvisznyk a termek többségében megfelelők, de van, ahl nappal is világításra van szükség, mert kevés a természetes fény. Zárt udvarral rendelkezünk. Az új épületben biztsíttt az rvsi, védőnői szűrésekhez külön vizsgáló. Az iskla megközelítéséhez egy frgalmas úttesten kell átkelni több tanulónak. Az iskla sajátssága környezeti és egészségnevelési szempntból Az enyhe fkban értelmi fgyatéksság ténye meghatárzó ismereti és módszertani szempntból is. Tényanyagunk szűkebb. Tanulóink gndlkdási képessége gyenge. Az k-kzati összefüggés megértése, a következtetés igen nehéz számukra. Tehát a környezeti nevelést értelmi, belátó ldalról nem lehet megközelíteni. Értelmi képességeik önmagukban is hátrányt jelentenek, de ezt skuknál fkzza a családi háttér. A rssz anyagi körülmények, ennek vnzataként a nem megfelelő higiéniás szkásk, a hiánys táplálkzása, a társadalm szempntjából nem kívánats értékrend közvetítése, a következetes, elváráskkal fellépő családi nevelés hiánya. Ezekre alapzva kell tervezni a nevelést. Erőfrrás A Pedagógiai Prgramban és a minőségbiztsítási rendszerben is megjelennek az erőfrrásk, de ebből ki kell emelni, mi az, ami a környezeti neveléshez alkalmazható. Nem anyagi erőfrrás Isklán belüli - Tanárk: Az iskla minden tanárának feladata, hgy környezettudats magatartásával példaértékű legyen. Minden tantárgy tanmenetében, a témakör adta lehetőségen belül 12

13 jelenjen meg a környezeti nevelés. Ehhez a kncentráció lehetőségeinek megbeszélése. A kevesebb ismeretanyaggal csak úgy lehet nagybb hatást elérni, ha skldalú a megtámgatás. - Diákk: Minden diák feladata, hgy vigyázzn a környezetére. Kiemelt feladat hárul a diákönkrmányzatra ebben a kérdésben. - Szülők: Nélkülözhetetlen az iskla és szülői ház együttműködése. A helyzetelemzésben leírtak nehezítik az eredményes nevelést. El kellene érni, hgy az isklában elsajátíttt viselkedési frmákat tthn is gyakrlják a gyerekek. Nem pedagógus munkakörben fglalkztatttak: mutassanak példát a technikai dlgzók, hgy mindent megtesznek a környezet tisztaságának megőrzésére. - Gyermekfelügyelői feladatkkal: Segít a napi egészségügyi prblémák megldásában. Isklán kívüli - Fenntartó: Egyeztetéssel elérni, hgy megteremtse a lehető legptimálisabb helyzetet. Környezeti neveléssel fglalkzó intézmények. - ÁNTSZ: Az egészségnevelés legfntsabb segítője. - Isklarvs: szűrés, védőltás. - Védőnő: Szűrés, egyéni elbeszélgetés, gndzás, tisztasági vizsgálat, nyilvántartás vezetése, felvilágsító órák tartása igény szerint. Anyagi erőfrrásk - Pályázatk: Sikeres pályázat elengedhetetlen isklánkban a nagybb anyagi befektetést igénylő prgramk megvalósításáhz. Rövid távú célk A környezeti nevelés az ktatás és nevelés minden területén kapjn hangsúlyt. Feladat: A tanmenetekben knkrétan jelenjen meg a feladat és a módszer Egységes természettudmánys kép kialakítása. Feladat: Tudats kncentráció kiépítése a természettudmányk között. A szülők megnyerése a környezettudats életmódhz. Feladat: Szülőértekezlet, szervezése az adtt témában. Ismerjék meg a tanulók az iskla környezetét Feladat: Délutáni sétákkal fedezzék fel a környéket. 13

14 Megvalósulás szinterei: Isklai tanítás-tanulás flyamata (testnevelés, természetismeret, sztályfőnöki fglalkzásk) Tanórán kívüli sprtfglalkzásk, sprtkör Szervezett szabadidős sprttevékenységek (sprtdélután, isklai házibajnkság, tábrk, isklák közötti kupa küzdelmek, Kihívás Napja) Tájékztató, felvilágsító prevenciós prgramk a drgmegelőzéssel, szenvedélybetegséggel kapcslatsan Egyéni- és csprt fglalkzásk tartása Isklarvs és védőnői szlgálat, isklafgászat prevenciós szűrései és fglalkzásk. Hagymánys tanórai fglalkzásk lehetőségei A tanulók életkruknak megfelelő szinten rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságkkal az egészségük megőrzése érdekében, kiemelten az alábbi területeken: egészséges táplálkzás mindennaps testnevelés, testmzgás, az alkhl- és kábítószer fgyasztás, dhányzás kárs hatásai a szervezetre a családi és párkapcslatk, bántalmazás és isklai erőszak megelőzése, a személyes higiéné, baleset megelőzés és elsősegély-nyújtás. Magyar nyelv és irdalm - Legyenek képesek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva az anyanyelv gazdagságát, szépségét. Történelem - Értsék, mikr, milyen emberi tevékenység srán alakult át a természet. - Alakuljn ki a hagymányk tisztelete. Matematika - Tudják megfigyelni az őket körülvevő természet mennyiségi és térbeli visznyait. - Gndlkdási képességük fejlődése segítse a természetben való eligazdást. Testnevelés - A sprt szlgálja az emberi kapcslatkban az együttműködés és tlerancia fejlesztését. Földrajz - Szerezzenek tapasztalatkat, élményeket a közvetlen élő és élettelen természetről. 14

15 - Ismerjék és őrizzék meg a természeti és ember alktta táj szépségeit. - Ismerjék meg a világ glbális prblémáit Bilógia - Ismerjék az élőlények szervezeti-működési jellemzőit. - Ismerjék az egészség megőrzésének legfntsabb szabályait. Ezáltal legyenek képesek az egészségügyi prblémák megelőzésére. Kapjn különös hangsúlyt a kárs szkásk egészségrmbló hatása Fizika - Ismerjék az élő és élettelen közötti kölcsönhatáskat. Kémia - Legyenek képesek a környezet anyagainak megismerésére, használatára. Ismerjék emberre gyakrlt hatásait. Ének, rajz - Ismerjék a természeti és művészeti szépség rknságát, aznsságát. Életvitel - Ismerjék a környezetbarát anyagkat, anyag és energiatakaréks módkat. - Alakuljn ki a munkafegyelem. Osztályfőnöki óra - Legyenek ismeretei a család szerepéről, a nemi életre vnatkzó kérdésekről - A lelki egészség megőrzése érdekében fejlődjön önismeretük, prblémamegldó képességük - az isklai egészségügyi szlgálat (isklarvs, védőnő, pszichlógus) segítségének igénybevétele: pl. félévente egy alkalmmal sztályfőnöki óra megtartásában, a tanulók egészségügy szűrő vizsgálatának megszervezésében. Nem hagymánys tanórai fglalkzásk - Tábr - Természetjáró kirándulás - Egészséges táplálkzás, helyes tisztálkdás- verseny - Drg-megelőzési prgram - Megemlékezés a jeles napkról - Akciók szervezése- tisztasági verseny, szemétszedés - Kmplex tanulmányi verseny anyagából való felkészülés - Sprtnap 15

16 - Szabadidős fglalkzás Mindennaps testedzés Tanulóinknak a pedagógiai prgram tartalmazza: mindennaps testedzés lehetőségének biztsítását: szeptember 1-től 1., 5., 9. évflyamn megszervezzük a mindennaps testnevelést heti 5 óra keretében. A többi évflyamn az évi LXXIX. törvény szerinti mindennaps testmzgást kifutó rendszerben tvább működtetjük. A tanulók fizikai állaptának és edzettségének mérését a Helyi tantervben szabályztuk. sprtkört a rászrultságnak megfelelően a gyógytestnevelési fglalkzást Módszerek Szempntk a módszerek kiválasztásakr - alkalmazkdjanak az életkri sajátsságkhz, - vnjanak be minél több tanulót, - a természetbe szervezett tevékenységek száma a legtöbb legyen, - a lakóhelyi vagy közeli knkrét példára alapzzanak, kötődjenek a napi élethez - nyújtsanak sk élményt a tanulónak - az érzelmeken át hassanak - a személyes megtapasztalásn alapuljanak - együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb isklai dlgzók, külső szövetségek, szülők stb.) - alapzzanak a krsztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, - minél több játéks elemet tartalmazzn Módszerek Játékk--- érzékelés, memória, kapcslatteremtő, szituációs Együttműködő tanulási technikák--- csprtmunka Terepgyakrlati módszerek--- egyszerű vizsgálatk, megfigyelések, mérések, Kreatív munka--- tisztasági verseny, hulladékgyűjtés Művészi kifejezés --- önkifejezés 16

17 Taneszközök A nevelő-ktató munkát segítő eszközök jegyzékébe be kell építeni a környezeti nevelés speciális eszközigényét is. A részletezést a kötelező taneszközlista tartalmazza. Isklai környezet - A példamutató isklai környezet tényezői - termek, flysók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása - a higiéniai követelmények biztsítása a mellékhelyiségekben - a kulturált étkezés feltételeinek megteremtése - növények, élősark - gyalgs és kerékpárs közlekedés ösztönzése - szelektív hulladékgyűjtés - pedagógusk és technikai dlgzók példamutatása Kapcslatrendszer, kmmunikáció Isklán belül: Munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések, isklagyűlések, munkaközösségi megbeszélések Isklán kívül: szülői értekezletek, SzMK - megbeszélések, Gyermekjóléti Szlgálat, Kisebbségi Önkrmányzatk, Települési Önkrmányzatk, Járási Hivatalk, Krmányhivatal, Tankerület Minőségfejlesztés A pedagógus környezeti és egészségnevelési gyakrlatának színvnalát minősíthetjük az alábbi elvárásk megítélésével: Rendelkezzenek mindazn ismeretekkel, szakmai hzzáértéssel és személyiségvnáskkal, amelyek a környezettudatsság és az együttélési mrál alakítása srán mintaként szlgálnak. A tevékenységek szervezése és krdinálása srán biztsítsák: az aktivitás fenntartását és megerősítését. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és szrgalmuk minősítéseként jelenjék meg. 17

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben