OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8."

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 egészségtan 6. évfolyam óraszám: heti 0,5 évi 18,5 ember- és társism., etika 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A személyiség integritásának megőrzése mellett azonban szükséges kialakítani az alkalmazkodás, együttműködés képességét, a személyes és szociális kompetenciák megerősítésével és fejlesztésével. A társas képességek, készségek nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Ez utóbbi feladat a TÁMOP ben résztvevő, évfolyamonként egy, meghatározott tanulócsoportban, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kerül bevezetésre. A tanterv a gyermekek, a serdülők és ifjak képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Eredményességének alapja a pedagógiai program, amelynek nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A TÁMOP pályázat keretében folyik a 7-8. évfolyamon a Felkészítés a felnőtt szerepekre programtanterv megvalósítása. A program elsősorban nem a direkt ismeretátadásra vagy nevelésre épít, hanem változatos példákon, tevékenységeken keresztül próbál alternatívákat kínálni. Nem törekszik a teljességre sem, hanem inkább különböző módszerek rendszeres és állandóan visszatérő alkalmazásával igyekszik fejleszteni a kompetenciákat. Ez a részterület sokoldalúan kívánja a fiatalok elé tárni a felnőtt szerepek tárházát, ugyanakkor pozitív mintákat próbál megjeleníteni és segíteni a számtalan szerep között való eligazodásban, az időtálló értékek felismerésében. A szociális kompetencia fejlesztése tartalomba ágyazott képességfejlesztés, tananyagon, tanítási tartalmakon keresztül is megvalósul, de célrendszerében a személyiségfejlesztés az elsődleges. Az emberi társadalom fennmaradásának feltétele, ezért minden nemzedéknek elemi érdeke, hogy az utód generációk átvegyék a közös javakat: erőforrásokat, létesítményeket, infrastruktúrát, intézményrendszert, kulturális javakat. Érdekünk, hogy közös értékeink megőrzése mellett a társadalom működőképes maradjon, szerves fejlődése folytatódjon. A generációk közötti értékközvetítés hagyományos eszköze az oktatási rendszer, ezen belül az iskola. Az elfogadott meghatározás szerint a társas fejlődés kétoldalú folyamat. A gyerekek integrálódnak a közösségükbe, és megtanulnak otthonosan mozogni abban a világban, amely születésüktől fogva körülveszi őket. Egyidejűleg differenciálódnak, személyiségük és egyéniségük formálódik úgy, ahogy rájuk jellemző módon reagálnak a körülményekre. 203

2 Célkitűzésünk szerint hamarosan önállóan, biztonságosan és kellő önbizalommal mozognak a világban. Közös törekvésünk, hogy a szocializált ember a társadalmi környezetébe illeszkedve, a közös erőforrások által limitált keretek között, a társas viselkedés, és ne az egyéni, a közösség érdekeivel ellentétes érdekérvényesítő magatartás formáit sajátítsa el. Minimális stratégiai célunk, hogy a gyermekek el tudjanak igazodni a környezetükben, biztonságos életvitelre és felelős döntések hozására legyenek képesek a maguk mindenkori szintjén. Az osztályfőnök nevelő munkája A tanterv tehát olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban; figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az ismeretek, a készségek, a képességek elmélyítése során sokféle nevelő hatás éri a tanulókat. Bármilyen színes és tartalmas is a tanítási órák tananyaga, a szükséges nevelési hatásokat, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani. A tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatokat, az osztályban érvényesülő nevelési hatásokat az osztályfőnöknek kell összehangolnia. Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. Az osztályfőnök nevelő munkáját az iskola pedagógiai programja, a helyi tanterve és a tanmenete alapján végzi. Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki: A, ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása, B, szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása, C, közvetlen nevelőmunka. Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. Célunk, hogy a gyerekek fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök akinek célja a gyerek sokoldalú megismerése és fejlesztése élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hisz élettapasztalatukat, társadalmi emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. Az osztályfőnöki órákon törekednünk kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a kényes témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. A falon legyen lehetőség területeket kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyen a teremben hagyományos és modern audiovizuális eszköz, fényképezőgép, üres magnókazetták. Hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, színes papírok, ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek. Művészeti alkotások reprodukciói, bábok. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a természet. 204

3 Az osztályfőnöki tevékenység jellemzői: Az 5 8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi környezetről,az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. Az Egészségtan 6. osztályos és az Ember-, és társadalomismeret, etika 7-8. osztályos modul ismeretanyagához számos ponton kapcsolódnak az osztályfőnöki órák témái. Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, magatartáskultúra, erkölcsismeret, vallásismeret). Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. Elengedhetetlen a tanulók aktív részvétele mind az óra előkészítésében, mind a nevelési téma feldolgozásában! Kiemelésre javasolt fejlesztési követelmények A tanuló legyen képes az embert, mint összetett biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi lényt értelmezni. Ismerje a pszichikus működés fő törvényszerűségeit, a személyiség komponenseit. Felelősen szabályozza szükségleteit, értékrendjét és kapcsolatrendszerét. Dialektikus összefüggéseiben értelmezze saját létét, céljait és tudatosan alakítsa / alapozza konstruktív életvezetését. A tanulók ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját személyiségük tudatos formálói. Helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, választásaik, személyközi kapcsolataik minőségének függvénye. Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata. Ismerjék hazánk kiemelkedő államfőit, tudósait, feltalálóit, művészeit, íróit, költőit és sportolóit, akiknek kulturális örökségünket köszönhetjük. Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási formákat és szabályokat a mindennapi életben. Gyakorolják a társas érintkezési formák szabályait konkrét élethelyzetekben: köszönés, bemutatkozás, kérés, meghívás, tájékoztatás, ajándékozás, megfelelő módon való visszautasítás. Készüljenek fel a sikeres pályaválasztásra, s az egészséges és konstruktív életvezetésre! Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, legyenek annak aktív alakítói, formálói! Tudjanak eligazodni a környezetükben, biztonságos életvitelre és felelős döntések hozására legyenek képesek a maguk mindenkori szintjén. Öntudatos, folyamatos megújulásra motivált és alkalmas, egészséges személyiségű felnőttekké váljanak. Ezek a fejlesztési követelmények természetesen csak a nevelési oktatási folyamat egészében valósíthatók meg, az osztályfőnöki óráknak kitüntetett szerepe lehet a szintézisteremtésben. Az osztályfőnöki órákon fejlesztendő szociális kompetenciák A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák hosszú idő alatt, lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épülnek fel, s nagyon sokféle tartalmi terület ismeretelemeit olvasztják magukba. Formálódásuk nem kapcsolódik dominánsan az iskolához, különféle spontán hatások sokasága fejleszti őket, a célirányos és tudatos pedagógiai munka azonban nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz. 205

4 A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól mobilizálható. A megvalósulás az osztályfőnöki órák keretén belül, évi 8 órában történik. Célja: A tevékenységek elsődleges célja a szociális kompetencia fejlesztése részben az életkori sajátosságok, részben az alkalmazott módszertan lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi részkompetenciákra helyezve a hangsúlyt: I. Önismerettel összefüggő kompetenciák: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása, Önállóság, autonómia, Identitás, hitelesség II. Önszabályozás: Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás, Törődés, tekintet másokra, Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom III. Énhatékonyság-érzés: Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban, Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás Kritikai gondolkodás, Szabályalkotás, szabálykövetés, Kreativitás: nyitottság, rugalmasság V. Társas kompetenciák:empátia, Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség,együttműködés, Konfliktuskezelés, Segítségkérés, Visszautasítás Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség A fejlesztés fókuszában az együttműködés áll. Témái: Ötödik osztályban a konfliktus, hatodikban a nyilvános kiállás és önbizalom a tematikus csomópontok, míg a hetedik és nyolcadik évfolyam a felnőtt szerepekre készíti fel a tanulókat. A közös tevékenységek során a gyerekek újra és újra olyan kommunikációs helyzetekbe kerülnek, amelyekben a legegyszerűbb társas érintkezési formák gyakorlásától (üdvözlés, kérés, segítségkérés stb.) a személyes élmények megosztásán keresztül a metakommunikáció felismeréséig jutnak el. Gyakorolhatják az eredményes kommunikációt konfliktushelyzetekben, és visszatérően közösségi helyzetekben és szerepekben (szerepeink a családban, iskolában, barátok között, arcaink sokfélesége, viszonyaink másokhoz). Az ötödik-hatodik osztályosok programjában az együttműködés mellett mód nyílik a problémák tudatosítására, a diákok álláspontjának tudatos kimunkálására, megjelenítésére is. Módszerei: Az eszköztár, ami ezt a komplex fejlesztést segíti, a kooperatív tanulás módszertana. A kooperatív, vagyis együttműködő tanulás a gyerekek természetes együttműködési hajlandóságára, egymás iránti érdeklődésére épít. Célja egyrészt, hogy a gyerekek megerősítsék és fejlesszék mindazokat a képességeiket, amelyek személyes céljaik megvalósításában, valamint szociális kapcsolataikban egyaránt sikeressé tehetik őket, másrészt az együttműködést megalapozó értékek tudatosan vállalt, pozitív értékké váljanak számukra. A kooperatív tanulás tudatosan megtervezett folyamat, ez azonban a gyerekek számára nem feltétlenül vehető észre, ők elsősorban a közös tevékenységben rejlő örömöt élik át ilyenkor, a felfedezés örömét, a közös és a személyes sikert, a felnőtt támogatás okozta jó érzést. A csoportmunkában lehetőség nyílik sokféle spontaneitás, személyes képesség, kreativitás megnyilvánulására, megvalósítására, a társakkal és a tanárral folytatott párbeszéd pedig rendszeres pozitív (ösztönző) visszacsatolást nyújt. A jól szervezett csoportmunka állandó, közvetlen tevékenységet jelent, amely biztosítja kommunikáció egymás számára elfogadható formáinak kimunkálását. A Felkészítés a felnőtt szerepekre programcsomag alapján dolgozik a hetedik-nyolcadik évfolyam. Célja: A fejlesztendő szociális kompetenciák között nagy hangsúlyt fektetünk azon képességek és készségek fejlesztésére, amelyek képessé teszik majd az iskolából kikerülő fiatalokat arra, hogy öntudatos, felelősségteljes, végiggondolt döntéseket meghozni tudó, folyamatos megújulásra motivált és alkalmas, egészséges személyiségű felnőttekké váljanak. Ezért az alábbi kompetenciákat kívánjuk különösképpen fejleszteni: önismerettel összefüggő kompetenciák, mint pl. az érzelmek tudatossága, identitás, hitelesség, az önszabályozás, mint pl. a felelősségvállalás, az énhatékonyság, mint pl. a pozitív önértékelés és a konstruktív selfkezelés, a szociális 206

5 kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, mint pl. a problémakezelés, szabályalkotás, valamint a társas kompetenciák, mint pl. az empátia, konfliktuskezelés és az együttműködés. Témái: Ez a részterület sokoldalúan kívánja a fiatalok elé tárni a felnőtt szerepek tárházát család, barátság, szerelem, párkapcsolat, alkotó, irányító, döntéshozó ember, munkatárs stb. ugyanakkor pozitív mintákat próbál megjeleníteni, és segíteni kíván a számtalan szerep között való eligazodásban, az időtálló értékek felismerésében. Elsősorban nem a direkt ismeretátadásra vagy nevelésre épít, hanem változatos példákon, tevékenységeken keresztül próbál alternatívákat kínálni. Nem törekszik a teljességre sem, hanem inkább különböző módszerek, technikák rendszeres alkalmazásával igyekszik fejleszteni a kompetenciákat és az attitűdöket. Módszerek: Speciális módszerek rendelendők ehhez a célkitűzéshez, úgymint a kooperatív tanulásszervezés, a projektmódszer, a szerepjáték és drámapedagógia stb. A módszerek természetéből fakadóan a foglalkozások jelentős része az interdiszciplinaritás elvére épül, amennyiben egy egységen belül többféle tudásra, információszerzésre és feldolgozásra, valamint készségfejlesztésre van szükség. KONCENTRIKUSAN BŐVÜLŐ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK, JAVASOLT ÓRASZÁMOK ÉVFOLYAMOK HETI ÓRASZÁM 1 0,5 0,5 0,5 ÉVES ÓRASZÁM Közösség és személyiség alakítása Tanulás és munka Ember és társadalom Emberismeret Életvitel és gyakorlati ismeretek Pályaorientáció Szabadon felhasználható órák Összesen Az osztályfőnöki órák konkrét tematikája csak helyben állítható össze. Az ajánlott témák a helyi körülményeknek megfelelően bővíthetők vagy szűkíthetők. Az évfolyamonként 37 illetve 18 óra/év osztályfőnöki óra témáját tanévenként és tanulócsoportonként a tanmenetekben kell meghatározni. A vázolt tematika és órakeret rugalmasan kezelendő, amelyet tantervünkben is kiegészít 5 illetve 2 szabadon felhasználható óra. A nevelő szakmai autonómiáját és felelősségét érvényesítve az adott osztály igénye szerint - az aktualitásokat is figyelembe véve- hasznosíthatja! Az évfolyamonként egy tanulócsoportban bevezetett TÁMOP a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését a tantervben meghatározott témakörökhöz kapcsolódva, újszerű tanulásszervezési eljárásokkal, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával valósítjuk meg. A témakörön belüli óraszámok arányai szabadon módosíthatók. Az óraszámok téma szintű lebontása a témák egymáshoz való nagyságrendi viszonyát jelzik, amelyek azonban nem jelentenek kötöttséget a tanárra nézve. A tanterv megvalósítási feltételei minden általánosan művelő alsó fokú iskolában adottak, illetve megteremthetőek. A tanórai foglalkozások annál sikeresebbek lehetnek minél több tanulói előzetes kutató-gyűjtő munkára épül. Az osztályfőnöki tevékenység bármilyen szakos pedagógus diplomával vállalható, de természetesen a pedagógia szakot végzett kollégáink előnyös helyzetben vannak. Egyes témák feldolgozásához célszerű speciális szakembereket bevonni, esetleg az iskolából indult volt diákok és vendégek közreműködését kérni. 207

6 JAVASOLT ÓRATERV TARTALOM 5. évfolyam témakör óra Közösség és személyiség alakítása 13 Tanulás és munka 6 Ember és társadalom 3 Emberismeret 3 Életvitel gyakorlati ismeretek 5 Pályaorientáció 2 Szabadon felhasználható órák 5 összesen: 37 óra KÖZÖSSÉG ÉS SZEMÉLYISÉG A közösség céljai, feladatai a felső tagozatba lépve (a Házirend áttekintése, változások az alsó tagozathoz képest). Tartalmas, vonzó élet a közösségben (a felelősi rendszer kialakítása, a felelősök munkájának értékelési rendszere. Az együttműködő közösség felé (a közös célok elérésének akadályozói: rongálók, rendbontók, passzívak, stb., a fegyelem fontossága, a helyzetképből adódó újabb feladatok meghatározása). Személyes kapcsolatok az osztályban (szociometriai felmérés). A tanulmányi és magatartási helyzet értékelése (a közösség fejlődésének értékelése: eredmények és feladatok). Ismerem-e önmagamat? (tulajdonságaink megismerésének módjai: rendszeres önvizsgálat; mások véleményének meghallgatása, tulajdonságtáblázat készítése alapvető jellemzőinkről (alkat, vérmérséklet, érzelmi világ, stb.). Milyen szeretnék lenni? (önismereti teszt alapján a kívánt tulajdonságok meghatározása, megközelítésének módjai). Eszményképeim (ki a személyiség és az egyéniség? Mi a jellem? Eszménykép-életcél, a pozitív példa serkentő ereje). Társas kapcsolatok az osztályban (a kapcsolatok kialakulása feltétele, változásai (tisztelet, szeretet, barátság). Őszinteség, titoktartás, segítőkészség (az igaz barátság ismérvei az őszinteség, a titoktartás, segítőkészség, cinkosság). Én és az önfegyelem (az önfegyelem mozgatórugói: szeretet, félelem, stb. az önfegyelem különböző színterei és fokai). A társas kapcsolatok illemtana (megszólítás, üdvözlések, bemutatkozások, bemutatások). Hogyan viselkedjem? (mi a viselkedés és tanulható-e?, utánzás, azonosulás, önfegyelem, alapvető illemszabályok). TANULÁS ÉS MUNKA Tanulás és tudás (a tanulás és tudás közti különbség és összefüggés). Hogyan tanuljunk eredményesen? (tanulási stratégiák: mélyreható, szervezett, mechanikus; tanulási technikák: szöveg hangos olvasása, néma olvasás, elmondás más személynek, önmagunknak, ismétlés, lényegkiemelés stb.). Munka az iskolában (a házirendben szereplő feladatok megbeszélése, a hetes és az ügyeletesek feladatai, a házifeladat-felelős teendői, minden gyerek feladata az iskolában). A tanulás akadályai (a tömeg hiánya, túl meredek grádiens, a meg nem értett szó). A figyelem mérése és fejlesztése (figyelemkoncentrációt javító gyakorlatok, játékok beiktatása). Hogyan tanuljunk humán és reál tantárgyat? (a módszertani különbségek, megoldási javaslatok). Munkám a családban (mindennapi megbízatások, szünidei illetve hétvégi tevékenységek, állandó feladatok, napi illetve heti programok). A tanulás és munka értékelése (önértékelés, külső tanári, osztálytársi, szülői értékelés, ennek szerepe a mentális 208

7 egészség szempontjából). EMBER ÉS TÁRSADALOM A család (fogalma, típusai, tagjai, feladatai, családfa; demokrácia a családban; generációk együttélése; családi munkamegosztás; a pénz értéke, megbecsülése a család életében; gazdálkodás a családban zsebpénz). A legmeghittebb közösség a család (a család és annak szerepe az egyén egészséges, harmonikus fejlődésében; a család feladatai: szeretet, érzelmi biztonság, lelki támasz nyújtása, anyagi gondoskodás, idős / beteg családtagokkal való törődés; ami a családi életet meghitté teszi; az én családom jövőkép; munkamegosztás a családban; mikor és hogyan ünnepelünk a családban: születésnap, névnap, házassági évforduló, karácsony, húsvét, anyák napja, nőnap, gyermeknap, stb.; illemtan az ünnepekkel kapcsolatban). Életem az iskolában (az iskolai közösség hatása a gyermekre; alkalmazkodás az iskola rendjéhez, társaihoz, tanáraihoz; az iskola törvénye: a Házirend; az iskola hagyományainak megismerése; az iskolai és otthoni élet összehasonlítása; az adott iskola szokásai, hagyományai; mit teszek én, hogy tovább öregbítsem iskolám jó hírét? hogyan tehetem széppé, otthonosabbá az iskolámat, tantermemet?. Életem színtere: az otthon, az iskola, a lakóhely (otthonom iskolám lakóhelyem környezetének rendben tartása; miért szeretek/nem szeretek itt élni?; virággondozás, parkgondozás, faültetés (pl.: minden tanuló hoz virágot az iskola szebbét tételéhez; tisztasági őrjárat az iskola környékén, a lakóhelyén; tiszta környezet egészséges ember; a lakóhely értékeinek védelme.) EMBERISMERET Ember és állat I. (az ember egy biológiai folyamat része; az emberré válás néhány kérdése; az ember biológiai és társadalmi jellegű tulajdonságai; állat az emberben, ember az állatban; közöttük levő kapcsolat tükröződése a nyelvben, hasonlóságok a csoportosulás módjában; állatok erkölcse; különbözőség: testi sajátosságok, agyműködés, ösztönösség, tudatosság, kommunikációs formák, társas magatartás). Ember és állat II. (szelídítés, idomítás, elvadítás; az állatok védelme, állatok jogai ; agresszió állatoknál, embereknél; felelősség az állatvilágért). Életünk különböző szakaszai (csecsemő és kisgyermekkor (0-3 év); óvodáskor (3-6 év); az iskolába lépés kora (6-7 év); kisiskoláskor (8-10 év); serdülőkor (11-14 év); ifjúkor (15-18 év); felnőtt és öregkor; életmód, kapcsolat, szokások, értékek, örömök, vágyak alakulása az egyes szakaszokban). ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Az egészség érték: testi jólléti állapot (elemi higiéniai követelmények) testápolási vetélkedő; alkalomnak, időjárásnak megfelelő öltözködés; egészséges táplálkozás, az elhízás veszélyei) teljesítmény és táplálkozás). Kísértésnek kitéve: a dohányzás (élettani kísérletek, a cigaretta összetevői; közvetlen hatása az emberre; betegségek okozója, következményei az utódokra; hogyan lehet leszokni?, hogyan tudok visszautasítani?). Szabadidő: olvasás, hobbi (a műveltség iránti igény megalapozása; a könyv tanít, nevel, szórakoztat; a könyvtár jelentőssége, a helyes könyv-, és könyvtárhasználat; hogyan befolyásolhatja későbbi pályaválasztásomat?) Szabályok vagy korlátok: illik, nem illik I. (iskolában hogyan viselkedjünk?; étkezés az iskolai ebédlőben; telefonálás). Szabályok vagy korlátok: illik, nem illik II. (hogyan viselkedjün járműveken, kiránduláson, múzeumban). PÁLYAORIENTÁCIÓ Ami érdekel, amit szívesen csinálok (érdeklődésem, képességeim, életpálya-elképzelés). A szülők, ismerősök foglalkozása (mennyit kell ahhoz tanulni, nehézségek, munkakörülmények, fizetés). SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK (5) 209

8 JAVASOLT ÓRATERV 6. évfolyam témakör óra Közösség és személyiség alakítása 6 Tanulás és munka 3 Ember és társadalom 2 Emberismeret 2 Életvitel gyakorlati ismeretek 2 Pályaorientáció 1 Szabadon felhasználható órák 2 összesen: 18 óra TARTALOM KÖZÖSSÉG ÉS SZEMÉLYISÉG A közösség céljai, feladatai a tanévben (a helyzet értékelése, újabb feladatok megjelölése). Helyem az osztályközösségben (az egyes egyének meghatározó szerepe a közösségben, annak megítélésében; az alkalmazkodási képesség, a viselkedési kultúra fejlesztése, helyes önismeret, mások véleményének fontossága). Együtt egymással (feladatvállalás a közös tevékenységben, a vállalt feladatok pontos, lelkiismeretes ellátása a tanuló képességeinek megfelelően; legmagasabb rendű emberi tevékenység: az együttműködés). Testre szabott feladatok kiválasztása az egyes tanulók számára tulajdonságainak ismeretében. Felelős vagy önmagadért és másokért (a felelősségtudat kialakítása önmagunk, barátaink, családtagjaink, embertársaink iránt; barátság vagy haverság? különbségtétel a fogalmak között; lelkiismeretességre nemcsak a munkához, de társainkhoz fűződő viszonyunkban is szükség van, a lelkiismeretesség hiánya lelkifurdaláshoz, s így rossz közérzethez, súlyosabb esetben betegséghez is vezethet) Önzés önzetlenség (különbségtétel az egészséges önszeretet és a túlzott önimádat, az önzés között; lemondás a másik ember javára; önzetlen cselekedeteink pozitívan hatnak közérzetünkre) Őszinteség hazugság (társas kapcsolataink, őszinte és igaz barátság, családi életünk alapköve az őszinteség; az őszinteség hiánya mindig konfliktust okoz; a tények különböző okok miatt és különböző mértékben eltorzulhatnak: betyárbecsület, kegyes hazugság, elhallgatás, füllentés, rágalmazás) Hogyan küzdjem le rossz szokásaimat? (rossz szokásaim egészségkárosító hatása, reális énkép kialakítása bírálat, önbírálat által; reális célok kitűzése a személyiség pozitív megváltoztatására a fokozatosság érvényesítésével) TANULÁS ÉS MUNKA Tanulási stílusok tanulási stílusom(auditív,vizuális,mozgásos,társas,egyéni,impulzív,reflektív).a tanulás motívumai (miért tanulunk?érdeklődés tudásvágy kapcsolata,környezetünk elvárásai; reális célok kitűzése, célok és a realitás). Munka és alkotás (a fizikai és szellemi munka közötti különbségek, munka és alkotás kapcsolata). Munka és személyiség (munkasiker örömforrás személyiség, kudarc hatása a személyiségre). Nemcsak az iskolában tanulunk (a tanulás tág értelmezése, iskolán kívüli tanulás lehetőségei, az etikus magatartás). EMBER ÉS TÁRSADALOM Szokások hagyományok (csak az szeretheti igazán szülőföldjét,lakóhelyét, aki ismeri történelmét, az itt élő emberek szokásait, hagyományait; ismerje meg szűkebb környezetének (lakóhely, környező történelmi emlékhely, megye) történetét, az emberek hitében fellelhető szokásokat, hagyományokat, ezen keresztül a szűkebb pátria szeretetének, értékei megóvásának kialakítása a tanulókban; a hagyományok ismerete nélkül nem létezik teljes emberi élet). Hazánk természeti kincsei és ezek védelme (a világörökség részévé nyilvánított értékek bemutatása: Hollókő, Budai várnegyed, Aggteleki cseppkőbarlang; hogyan védjük, óvjuk ezeket?; tanulmányi kirándulás viselkedési szabályai). EMBERISMERET Építem önmagam I. (Egészséges életrend,napirend összeállítása,annak betartása,hogy távlati célkitűzéseimet 210

9 megvalósíthassam; szellemi,fizikai munka,a feltöltődés helyes aránya; igényes szórakozás; a saját idő fontossága.) Építem önmagam II. (a test és a lélek egyensúlya; rendszeres mozgással, sporttal építem a testem és lelkem; testi és lelki tulajdonságok gyűjtése, amit a sport megváltoztat.) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A család: konfliktusok mindenütt (kommunikációs zavarok a családban; az összeütközések feloldása; véleményalkotás, ítéletformálás; kritikus gondolkodás; a megfelelő szülő-gyerek kapcsolat). Szabadidő: társakkal a szabadidőben (játék, sport, vetélkedés, babazsúr v. házibuli, társas baráti együttlét). PÁLYAORIENTÁCIÓ A fizikai és a szellemi munka (a szülők és ismerősök szakmája; ismert szakmák rendszerezése fizikai és szellemi munkacsoportba; melyek a két szakmacsoport lényegi különbségei és hasonlóságai; mennyit kell az egyes szakmákhoz tanulni, milyen iskolatípusban?; milyen a kétfajta munkacsoport társadalmi megítélése és anyagi elismerése?; a fizikai és szellemi munka egyaránt fontos, nem létezhet egymás nélkül). Pályaválasztási elképzelések (a gyerek és a szülők pályaválasztási elképzelései; ezek egybevetése; azonossági pontok és lényeges eltérések keresése; mi motiválta a két oldal választását?; kik és hogyan hassanak a gyerekre a döntés előtt?; ki döntsön?). SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK (2) 211

10 JAVASOLT ÓRATERV TARTALOM 7. évfolyam témakör óra Közösség és személyiség alakítása 6 Tanulás és munka 3 Ember és társadalom 2 Emberismeret 2 Életvitel gyakorlati ismeretek 2 Pályaorientáció 1 Szabadon felhasználható órák 2 összesen: 18 óra KÖZÖSSÉG ÉS SZEMÉLYISÉG A közösség céljai, feladatai a tanévben (a közösség további fejlesztése; a helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az egyéni és a körérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való rávilágítás). Társakkal a közös munkában (felelősségvállalás a feladatok megfelelő végrehajtásáért; a közösséggel való együttműködés az egyén számára is védelmet és előnyt jelent; egymás segítése az iskolai élet különböző színterein biztosítja a sikert). Vitában formálódik a közvélemény (a közös ügyek nyílt, kulturált vitában való megtárgyalása alakítja a helyes közvéleményt; a jó vita jellemzői: fontos kérdésről folyik; őszinte, előítéletektől mentes; következményei láthatóak). Barátság, csapatépítés, együttműködés. A kultúrált magatartás szabályai a lányok és fiúk kapcsolatában (legyenek udvariasak, tapintatosak egymással és a kívülállókkal szemben is; tartózkodjanak a kirívó magatartástól!). Szabályok és normák. Milyen legyek, milyen lehetek? (az ideális én elérésére tett erőfeszítések fejlesztik a jellemet; elvárásaim magammal szemben, mások elvárásai velem szemben). Mi motiválja cselekvéseinket? (ösztönök és tudatos cselekvések; szükségleteink hierarchiája a fizikai szükségletektől az önmegvalósításig). Konfliktusok a családban (a türelem, megértés, odafigyelés szerepe a konfliktus kezelésében, feloldásában; a válás káros hatása a családtagokra, a gyermek fejlődésére). TANULÁS ÉS MUNKA A magatartás, a szorgalom és a tanulmányi helyzet értékelése (helyzetelemzés, összehasonlítás a korábbi állapottal; a közösség és az egyén céljainak felelevenítése a helyes továbbhaladási irány megtartásáért. A tanulás mentálhigiénés feltételei (a lelki tényezők szerepe a tanulásban, a teljes nyugalom, megfelelő testi erőnlét, képességünk terhelhetőségünk, hit az elvégzett munka sikerében, önellenőrzés szerepe a megszilárdításban, sikereim és kudarcaim a tanulásban, tanulás a céljaim elérése érdekében). Idő és pénzbeosztás. Ki miben jobb? Önellenőrzés, önértékelés. EMBER ÉS TÁRSADALOM Akikre büszkék lehetünk (kiemelkedő államfők, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságán keresztül bővítsék ismereteiket kulturális örökségünkről; helyezzék el ezen keresztül hazánkat Európában és a világban helytörténeti vonatkozások is). Életünk a megsebzett bolygón (a környezetvédelem szükségességének megértése; a környezeti ártalmak számbavétele (gépjármű közlekedés, energiatermelés; a környezetszennyezés elleni védekezés lehetőségei; a környezetvédelem általában és közvetlen környezetünkben; mit tehetek én környezetem védelmében?). EMBERISMERET Önismeret (reális ideális énkép, önfejlesztő stratégiák, példakép), önbecsülés. A serdülőkor biológiai és higiéniai problémái (a serdülődéssel járó biológiai és pszichológiai változások; a változások biológiai gyökerei; a természet rendjének elfogadása; én képed új fényképe). ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A család: miről vallanak otthonunk tárgyai? (esztétikus környezet, kényelem vagy luxus, a giccs, célok vagy álmok). A családi múlt feltárása. Kísértésnek kitéve: a drog (első lépések a kábítószer fogyasztás felé, a kábítószerek fajtái és a fogyasztás 212

11 formái, drogok idegrendszeri hatása, a kábítószer okozta élmény, vigyázat: koncert, házibuli, diszkó, barátok, nem élek vele). Ellenállás a kortárscsoport nyomásának. PÁLYAORIENTÁCIÓ Érdeklődés, jellem, motiváció a pályaválasztásban (kiindulási pont az 5. Osztályban elkészített fogalmazás, kérdőív az érdeklődésről; az érdeklődés változékonyságának felismerése; érdeklődési terület ismerete; a jellem ismerete; érdeklődési területek és pályaelképzelések közötti összefüggés; jellemed hogyan befolyásolhatja pályaválasztási szándékodat?; mi motiválhatja a pályaválasztást?). Egy érdekes életpálya (vendégek fogadása, vagy riportok készítése; az életpályája milyen tanulmányok, erőfeszítések mentén alakult olyanná amilyen?; Voltak-e korrekciók, bukások?; Hogyan tudott újból építkezni?; Lezártnak tekinti-e az életpályáját?). SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK (2) 213

12 JAVASOLT ÓRATERV 8. évfolyam témakör óra Közösség és személyiség alakítása 6 Tanulás és munka 3 Ember és társadalom 2 Emberismeret 2 Életvitel gyakorlati ismeretek 2 Pályaorientáció 1 Szabadon felhasználható órák 2 összesen: 18 óra TARTALOM KÖZÖSSÉG ÉS SZEMÉLYISÉG Céljaink, feladataink a 8. osztályban (a továbbtanulás megalapozása; elvárás velük szemben a példamutatás tanulmányi, magatartási, stb. téren). Harcban önmagunkkal (sajátos ellentmondása ennek az életkornak, hogy a vágyak és igények nincsenek összhangban a lehetőséggel; az én-ideál megközelítését segítik a helyes önismeret (önkritika), az egészséges ambíció és akarat a gátlások és negatívumok leküzdésére). ). Önismeret, önbecsülés. Barátság, szerelem, szexualitás (a barátság és szerelem azonos és eltérő elemei, értékeik; a serdülőkorban a szexuális élet kerülendő, mert a fiatalok biológiai, szellemi és társadalmi érettsége, helyzete nem alkalmas a felelősségteljes kapcsolat létesítésére). Mi dolgunk a világon? (Életünk értelmét mi adjuk céljainkkal, cselekedeteinkkel, hitünkkel; az élet értelme az értelmes élet!). Generációk együttélése a családban (a tisztelet korra való tekintet nélkül mindenkinek kijár; a család szokásaihoz alkalmazkodni kell; az alkalmazkodás gyakorlással fejleszthető). Generációk közti párbeszéd, tolerancia. Szerepek, változó szerepek a családban. Az önkormányzat működése az osztályban és az iskolában (a vállalt feladatok elvégzése kötelesség, melyet önzetlenül, lelkiismeretesen, pontosan kell végezni; a dicséret, elismerés új erőt ad a további munkához). TANULÁS ÉS MUNKA A tanulmányi és magatartási helyzet értékelése (helyzetelemzés és célmeghatározás a tanulók önértékelése alapján). Aki mer, az nyer (kezdeményezőkészség, kockázatvállalás, vállalkozói bátorság). Versengés és együttműködés. EMBER ÉS TÁRSADALOM Én is hazám polgára vagyok (az állampolgárok alapvető jogainak és kötelességeinek megismerésén keresztül egyensúly kialakítása a joggyakorlás és a kötelesség végrehajtás között). Magyarországról jövök (a leggyakrabban látogatott idegenforgalmi nevezetességek, földrajzi helyek bemutatásán keresztül érezzék szükségét ezek védelmének, erkölcsi és anyagi szempontból egyaránt (pl.: nemzeti parkjaink, Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó bemutatása felhasználhatók a tanulmányi kirándulások tapasztalatai is, illetve ezek előkészítésére is! Az emberi és természeti környezet megismerése, értékelése, felelősségvállalás. Szülőföld, családi és közösségi múlt megismerése. EMBERISMERET Kamaszszerelem (az élet természetes ajándéka: szeretet, szerelem, imádat; vonzalomtól a szerelemig; a szerelmes állapot; hogyan fejezzem ki a szerelmem? a szerelmesek illemtana; a szerelemtől más lettem? hogyan lehet szerelmeket megszakítani anélkül, hogy a másik ember önbizalmát megsérteném; tudjon különbséget tenni a szerelem és a nemi vágy megnyilvánulása között). Boldogság és szomorúságforrások (mit jelent: boldogság, szomorúság?; a boldogság összetevői, szintjei: szerencsejavak, örömérzet, megelégedettség, értelemmel telített élet; a boldogság kellékei: nyitottság, lendület, életkedv, szeretet, helyes önértékelés, tettek; szomorúságforrás: félelem, önbizalom hiánya; állandó szomorúság következménye: depresszió, magány, öngyilkosság; nyújts kezet!) 214

13 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A család: önkiszolgálás otthon (háztartási eszközök használata, konyhatechnika, korszerű táplálkozás). Kísértésnek kitéve: az AIDS (fogalma, fertőző források, tünetei, védekezés ellene, szűrés és tanácsadás). Szabályok, szabályok áthágása. PÁLYAORIENTÁCIÓ Jövőnkre készülünk (pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség, pályakép). ÉN- KÉPEM személyiségleltár (képességeim, erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek). Középfokú iskoláztatás (iskolaszerkezet, felvételi követelmények, pályaalkalmasság, iskolaváltás, helytállás). SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRÁK (2) A NEVELÉSI TÉMÁK FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÉLES TEVÉKENYSÉGREPERTOÁR ÉS MÓDSZERGAZDAGSÁG SZÜKSÉGES. A gyakorlatban leginkább hatásos módszerek: Beszélgetés, vita, véleménycsere Csoportmunka Élethelyzetek, szituációk eljátszása azok elemzése Kiselőadások Jelenetek bemutatása, dramatizálás, pszichodráma Riportok készítése magnóval és azok írásban való megjelenítése Pályázatok kiírása, értékelése Régi népi játékok Kiállítások Osztálytükör Fórum Vetélkedő Irodalmi, zenei szemelvények Keresztrejtvények Tablók Alkalmi divatbemutatók Népi játékok Játékok Sajtófigyelő Kirándulás, múzeum- és színházlátogatás Videofilmek vetítése Bábozás Gyűjtőmunka otthon (fejleszti a szelektív képességet, növeli az aktív szókincset, összefogottabbá teszi a csapongó képzeletet) Saját készítésű fényképekből kiállítás Kamaszpanasz kérdésláda. Mindenki bedobhatja a kérdését, problémáját jeligével. 7. és 8. osztályosokból egy szerkesztőbizottság alakul, ún. pszichológus csoport. Ők válaszolnak a kérdésekre a faliújságon, segítséget kérhetnek a válaszhoz az iskolapszichológustól, gyógytornásztól, iskolaorvostól, gyógyszerésztől, kozmetikustól, védőnőtől, osztályfőnöktől. Célzott kérdések az igazgatóhoz, osztályfőnökhöz, tanárokhoz, kortársakhoz. A szociális-, életviteli-, és környezeti kulcskompetenciák fejlesztését célzó TÁMOP es pályázatban osztályfőnöki órákon leginkább alkalmazott módszerek: Ablak, Add tovább a mozdulatot!, Azonos különböző, Beszélgető-kör, Beszélő korongok, Csoport-szóforgó, Csoport-interjú, Csoport-konzultáció, Diák-kvartett, Ellenőrzés párban, Feladatcsere, Feladatküldés, Felfedező riporter, Fordított szakértői mozaik, Füllentős, Kupac-tanács ötletelő, Három megy, egy marad, Képtárlátogatás, Kerekasztal, Keresd a helyed!, Kétoszlopos következtetés, Keveredj-állj meg-csoportosulj!, Keveredj-állj párba-beszéld meg!, Kíváncsi kocka, Dobj egy kérdést!, Kóborlás a teremben, Kooperatív mozaik, Kooperatív vita, Költs el egy húszast!, KörhintaNégyes-fogat, négykártyás gondolkodó, Páros szóforgó, SarkokSzakértői mozaik, Szóforgó, Szóháló pókháló, Találd meg azt, aki..., Tedd, amit mondok, Trópusi eső, Vakhernyó, Vakkéz. 215

14 Értékelés: Az érdeklődés felkeltésére és aktív cselekvésre alapozott, oldott légkörű személyiségfejlesztés a célunk. A nyílt, őszinte légkör megteremtése alapvetően befolyásolhatja a foglalkozások sikerességét. A tevékenységek eredményessége egyes témák esetében nehezen objektivizálható, ezért természetesen nem osztályozunk. Az ismeretek elsajátításának, a megértésnek és a pozitív viszonyulás kialakulásának végső mércéje a tanulók személyiségében (a kognitív, affektív és szenzomotorikus szférákban) rögzült pozitív irányú változás, a magatartás minősítésére a magatartási osztályzat szolgál. Elsősorban az interaktív tanítási-tanulási folyamatban megnyilvánuló aktivitást értékeljük. Az anyag megértését a csoportos megbeszélés, feldolgozás, önálló példák és elemzések sora igazolja. A tanulók helyes szokásrendszere, életvezetése, testi-lelki harmónikus működése az érték. A fogalmak és összefüggések egyéni és csoportos értelmezése, a pozitív értéktételezés, tanulók személyiségében bekövetkezett pozitív irányú változás az érték, a minőség. A legfontosabb fogalmak, kategóriák és összefüggések ismeretének mérésére és az eredmények indirekt visszacsatolására számtalan lehetőség kínálkozik a fiatalok szabadságjogának és emberi méltóságának megsértése nélkül. Törekedjünk az önértékelés és egymás értékelése valamint a tanári értékelés egyensúlyának összhangjára. A helyes ismeretek, belsővé vált normák és pozitív tartalmú cselekvések alapján indirekt visszajelzésre törekedjünk, s az igazságosztó értékelést és minősítést mellőzzük! A meggyőződést, világnézetet, értékrendet stb. az alkotmányos keretek között magánügyként kezeljük, s az attitűdök minősége felett nem ítélkezhetünk. SEGÉDLETEK Tanári kézikönyvek: Beszéljük meg! Osztályfőnöki témakörök A-tól Z-ig Hudyné Gyulai Zsuzsanna Pózna Gabriella, Bp.Raabe, Osztályfőnöki kézikönyv Szabó Kálmán, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában Osztályfőnöki kézikönyv a minőségbiztosítás jegyében Fürstné Kólyi Erzsébet, Bp.: Flaccus, Osztályfőnöki kézikönyv az általános iskola 5-8. osztálya számára Majzik Lászlóné (OPI), Bp.: Tankvkiadó, Osztályfőnöki kézikönyv az ált. iskolák számára Tóth Tibor, Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet,Bp.,1998. Száz eset, ezer tanulság: történések a nevelés-oktatás világából Benedek István, Bp.: OKKER K., Mit tehet az osztályfőnök? Mit tegyen a szülő? - konfliktusok és feloldásuk az iskolában, a családban Oláh Erzsébet Zsidi Zoltán, Debrecen: Tóth Könyvkereskedés, Közösségek rejtett hálózata: A szociometriai értelmezés Mérei Ferenc, Bp.: TK, Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Robert Fisher, Bp.: Műszaki Könyvkiadó Calibra Könyvek, Könyv a tanulásról. Tanulási képességet fejlesztő tréning éveseknek Oroszlány Péter,Bp. AKG Kiadó, Tanári kézikönyv a tanulás tanításához - Oroszlány Péter, Bp.: AKG Kiadó, Ferku Imre: A pedagógus munkája az ezredfordulón, Nyíregyháza.; MPKITK Ferku Imre: Tehetségnevelés, Nyíregyháza.; OKTESZT Kiadó, Magánélettan Bácskai Júlia, Bp.: Pannon - Klett, Illik tudni. a kultúrált viselkedés szabályai Köves J. Julianna, Bp.: K. u. K. K., Nyelvi illemtan Deme László, Grétsy László, Wacha Imre, Bp.: ILK, Tanítható-e az ember? : Szöveggyűjtemény Kuslits Katalin, Bp.: Dinasztia, Egészségnevelés: Módszertani ajánlás a NAT alapján Csutor Béla, Bp.: Flaccus, Útmutató és tanmenetjavaslatok a 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztályos Lelki egészségtan tankönyvekhez Összeállította: Zsíros Lajosné, Bp.: Magister, Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv) Mócz István Bp.: Szent István Társulat, Erkölcstani vázlatok: Tankönyvpótló jegyzet az általános iskolák felső tagozatosai a középiskolák tanárai és 216

15 1-4. osztályos tanulói számára, összeáll. és szerk. Szabó Pál Tivadar, Bp.: Ikva, Szöveggyűjtemény az Erkölcsi vázlatok c. jegyzethez szerk. és válogatta Szabó Pál Tivadar, Bp.: Ikva, Felkészítés a felnőtt szerepekre Programtanterv, készítette Galambos Henriette, SuliNova Tanítást-tanulást segítő taneszközök: Emberismeret önismeret Önismereti alapok: Emberismeret 13 éveseknek Réteny Endréné, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, Hogyan tanuljak, hogy legyek valaki? Fürstné dr. Kólyi Erzsébet Sipos Endre, Bp.: Fürst Stúdió, Hogyan viselkedjem? hasznos tanácsok tizenéveseknek és szüleiknek Fürstné dr. Kólyi Erzsébet,Bp.Konsept,1994. Milyen legyek? : Mit kell tudnom, mit kell tennem? Kis etikai kézikönyv: hasznos tanácsok tizenéveseknek és szüleiknek Fürstné dr. Kólyi Erzsébet, Bp.: Konsept. Felkészítés a felnőtt szerepekre Programtanterv, tanulói munkafüzetei, SuliNova Lelki egészségtan (sorozat): Kalauz erkölcstanhoz A szeretetről: 8-9 éves tanulóknak Zsíros Lajosné, Bp.: Magister, Én és a világ: 9-10 éves tanulóknak H. Nagy Valária, Bp.: Magister, A jellem értékei és hibái: éves tanulóknak Polinger Mária, Bp.: Magister, Értelmes élet: éves tanulóknak Polinger Mária Zsíros Lajosné, Bp.: Magister, A küszöbön: éves tanulóknak - Zsíros Lajosné, Bp.: Magister, Életutak. Példaértékű tulajdonságok: éveseknek Szabó Judit Zsíros Lajosné, Bp.: Magister, Egészséged Testben Lélekben: Pozitív Döntéshozás: Mondj Nemet a probléma-helyzetekre: Tanári kézikönyv Bp.: CHEF Hungary Alapítvány Ép testben ép lélek: Segédanyag az egészségneveléshez Dr. Végh Ilona, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, Szeretetfürdőben: Érzelmi-szexuális nevelés és családtervezés, Kézikönyv fiataloknak Kun János - Kun Jánosné, Bp.: Irkadas, Az egészséges életért (sorozat): Életünk válsághelyzetei: A depresszió és a stressz Dr. Bíró Sándor, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Szenvedélyeink: Megelőzés, felismerés, rehabilitálás Dr. Buda Béla, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Maradj fiatal! A sportolás és az egészség Dr, Frenkl Róbert, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Öröm és üröm: Szexuális úton terjedő betegségek: Megelőzés, felismerés, rehabilitálás Dr. Timner Margit, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Miért ne dohányozzunk? Megelőzés, felismerés Dr. Kovács András Dr. Kiss András Dr. Landi Anna, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Kinek ártanak a vírusok? Megelőzés, felismerés, rehabilitálás Dr. Berenczi György, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Féltékenység (betegség?) Dr. Haraszti László, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Korunk réme, az AIDS: Megelőzés, felismerés, együttélés Dr. Marcell István, Bp.: Sub Rosa Kiadó, Életvezetési ismeretek és készségek: A éves korosztály nevelőinek tanári kézikönyve Csendes Éva Budapest: Calibra, Egészségnevelés: Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése a tanórán és a tanórán kívüli nevelésben szerk. Csutor Béla, Bp.: Flaccus, Forrásjegyzék az irodalmi ajánláshoz: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest o. Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe Mesék elbeszélések, Európa Könyvkiadó, o. Ami a szívedet nyomja: Mai svéd gyermekversek, Móra Ferenc Könyvkiadó, o; 53. o. Mihálka György: Tisztán avagy gyermekszemmel a felnőttek világa, Kecskemét, o., 30. o., 72. o. Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem, Móra Ferenc Könyvkiadó, A Nyugat költői Első kötet, Móra Könyvkiadó, o. Antonie de Saint- Exupéry: A kis herceg, LángKiadó, o. Vekerdy Tamás: Beszélgessünk iskolásokról 217

16 Kamaszkor körül, Lásd a MPKITK könyvtárában Karinthy Frigyes válogatott művei, Szépirodalmi Könyvkiadó, o. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Móra Könyvkiadó, , 73., 64. o. Kölcsey Ferenc, Tóth Könyvkereskedés Kft., o., o. Babits Mihály összegyűjtött versei, Századvég kiadó, o. Márai Sándor: Füveskönyv, Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó 52.o., 96. o. Janikovszky Éva: A tükör előtt ( Egy kamasz monológja) Kincskereső, szeptember 6. o. Szépirodalmi ajánlások: Mohás Lívia: Mit tudsz önmagadról? Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai Oscar Wilde: Az önző óriás Ingrid Sjöstrand: A felnőttek furcsák néha Mihálka György: Én és a nagyapa Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg Vekerdy Tamás: Beszélgessünk iskolásokról Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami Gelléri Andor Endre: Ötös Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Fehér Klára: bezzeg az én időmben Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Marcus Aurelius gondolatai Babits Mihály: Hazám Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Buddha: Gyakorlati útmutatás a helyes élethez Márai Sándor: Füveskönyv Ancsel Éva: Százkilencvennégy bekezdés az emberről Adamis Anna: Arra születtem Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre Vekerdy Tamás: Beszélgessünk iskolásokról Bruce Lansky: A Murphy szülők törvénykönyve avagy a gyermeknevelés kelepcéi Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül Janikovszky Éva: A tükör előtt Janikovszky Éva: A lemez két oldala Mihálka György: Fáj a fejem Vámos Miklós: Cédulák Siv Wideberg: Móráéknál Mihálka György: Világgá megyek 218

17 EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam 6. évfolyam óraszám: heti 0,5 évi 18,5 Célok és feladatok A Nemzeti alaptanterv értelmében az egészségnevelés a közoktatás egyik kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Ennek a szemléletnek különösen az egészségtan tantárgyban is meg kell jelennie, így a tantárgyi célok megfogalmazásakor, a jártasságok, készségek szintjének meghatározásakor ennek az alapgondolatnak határozottan jelen kell lennie. Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. Az egészségtan oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik. Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életükben. Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készségszinten alkalmazzák azokat a megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensúlyát. Fejlesztési követelmények Az egészségtan oktatásában a tanulók már meglévő ismereteire támaszkodunk. Az egészségre vonatkozó fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan értelmezzük az egészségfejlesztés fogalmát. Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra épülő módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük. Az egészségtan témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a családi és kortárs kapcsolatokat, a környezetvédelmet, testmozgásban gazdag életmódot, a személyes higiénét és a szexuális fejlődést. Ezeket azonban nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből kiragadott módon, hanem kölcsönös kapcsolataikba ágyazottan tárgyalja. Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak értelmezése terén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az egészséges - kevésbé egészséges tevékenységformák, anyagok közötti megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet. Értsék meg, hogy az egészség - a kiegyensúlyozott életvitel - eszköz a boldog és sikeres élet folytatásához. Ismereteik bővítéséhez használják a számítógépes kapcsolatok adta lehetőséget. Különösen javasolt téma:a betegségek feldolgozása,s minderről beszámoló kiselőadás (akár PowerPointtal megtámogatott) formában. Belépő tevékenységformák Megismerkedés az egészséges életvitel szempontjából kulcsfontosságú viselkedéselemekkel azok kontextusával és befolyásolási módjaikkal. A tanulók megismerkednek a személyes biztonság megőrzésének fontosságával, és tapasztalatokra tesznek szert ezzel kapcsolatban. Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó közérzet fontos szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. Mindennapi életükből vett példák alapján azonosítják és megkülönböztetik a mindennapi és az ünnepi étkezés, italfogyasztás formáit, az ezek hátterében húzódó kulturális és társadalmi szokásokat. 219

18 Az élelmiszereket, táplálékokat egészséges és kevésbé egészséges kategóriákba sorolják, és gyakorolják a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás formáit. Gyűjtőmunka révén megismerkednek az egészséggel, életmóddal, táplálkozással foglalkozó reklámok hatásmechanizmusaival, plakátokat, újságcikkeket készítenek. Interjút készítenek családtagjaikkal, elemzik és értelmezik az eredményeket. A csoportmunka eszközeit alkalmazva a tanulók megvizsgálják saját mindennapos gyakorlatukat a fizikai aktivitás és testi higiéné területén. A rendszeres mozgás, aktivitás érdekében született elhatározásokat (napi rendszeres torna, futás stb.) kisebb csoportokban is megbeszélik, egymás között versengve is gyakorolják. Felismerik, hogy ebben az életkorban a megváltozott fizikai sajátosságok következtében a személyes higiénével való fokozott foglalkozás különös figyelmet igényel, hogy kapcsolataikat, önértékelésüket, általános közérzetüket is befolyásolja. Ismereteket szereznek a pszichoaktív szerekről s a használatukban rejlő veszélyekről. Felismerik azokat a társadalmi helyzeteket, amelyekben dohánnyal, alkohollal, kábítószerrel kínálhatják őket, és gyakorolják ezek elhárítását. Megértik a hozzászokásból adódó veszélyeket, egészségkárosodást. Ismerkednek a testi és lelki fejlődés különböző aspektusaival, a serdülőkori sajátosságokkal és az emberi szexualitással, a férfi és női szerepek eltérő sajátosságaival. A környezeti ártalmakra vonatkozó korszerű ismeretek elsajátításán túl kiscsoportokban végzett projektmunka révén kialakul a tanulókban a személyes kompetencia, a felelősség érzete a környezethez való viszonyban. 6. évfolyam Témakörök A biztonság megőrzése (3) A táplálkozás (1) Mozgás és személyes higiéné (2) Dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat (3) Szexualitás (2) Családi élet és kapcsolatok (3) A környezet (4) Tartalmak Az emberi egészséget veszélyeztető néhány tényező: a kockázatos és a veszélyes viselkedési módok. Az érzelmek és a viselkedés kapcsolata. Veszélyes foglalkozások. Az étrend fontossága, szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend megváltoztatására. A mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A testkép megerősítése. A külső megjelenés összetevői, jelentése és hatása. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségkárosító hatása. A szenvedélybetegségek közös vonásai. A pszichoaktív szerek veszélyei a gyerekek életében. Kamaszkor: a testi és érzelmi változások kora. A nemi érés tudatosulása. A nemi identitás kialakulása. Sztereotípiák a nemi szerepekben a különböző nemzedékek körében. A kapcsolati hálók fontossága. A barátság, mint a kapcsolati rendszer egyik alapja. Az önismeret jelentése, szerepe és fontossága. Társkapcsolat. Férfi és női szerep. Konfliktusok a kapcsolati rendszerben. A jelen hatása a jövőre. Az ipari méretű áramtermelés és a környezet. A technológiai fejlődés káros következményei. Az emberiség összefogása a természet védelme érdekében. A továbbhaladás feltételei A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felismerik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális jól-lét állapota, valamint a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. Tudjanak különbséget tenni a kockázatos és veszélyes dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé állíthatják őket. 220

19 Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi következményeivel. Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével, fogamzásgátlás egészségre legkevésbé káros, biztonságos és hatékony módjával. Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató döntések meghozatalában, valamint társas kapcsolataik karbantartásában, konfliktusaik kezelésében. Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában. Legyenek tudatában a testmozgásban gazdag életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi mozgás kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságának. Ugyancsak lássák be az aktív életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben. Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a természetvédelem területén. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az egészségtan oktatása a következő oktatástechnikai eljárások alkalmazását teszi szükségessé: páros munka; csoportmunka; szerep- és szituációs játékok alkalmazása, projektmunka. Az említett módszerek mindegyike azt hivatott szolgálni, hogy a gyerekek részvétele, minél nagyobb mértékű legyen. Az értékelés során a hagyományos osztályozás kevésbé szerencsés. Kiváltképpen azért, mert nem az ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-kinek a személyes előrehaladását, hogy saját lehetőségei felismerésében, átlátásában milyen mértékben történt elmozdulás. Ebből adódóan, a szöveges értékelés különböző formáit javasoljuk alkalmazni még akkor is, ha tudjuk: a tárgyak megbecsültsége, presztízse az osztályozhatósággal szorosan összefügg. 221

20 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok és feladatok A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között. Olyan ismereteket nyújt, melyek elősegíthetik az aktív állampolgári lét, magatartás kialakulását.. Az ismeretek nyújtásán túl ez mindenek előtt a társadalmi problémák iránti érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését igényli. Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába. Segít tudatosítani az ember sorsától elválaszthatatlan értékdilemmákat, megismertet az erkölcsi vitákban használatos érvelésmódokkal, fejleszti az önálló tájékozódáshoz, felelős döntéshez, a mások álláspontjának megértéséhez szükséges attitűdöket és képességeket. Segíti a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedését azáltal, hogy aktív állampolgárságra, környezettudatos magatartásra, a testi és lelki egészség megőrzésére nevel, tehát fejleszti a szociális, állampolgári kompetenciát is. Célunk, hogy a valós élethelyzetekben felelős, önálló és kritikus, autonóm személyiségek legyenek. A hetedik évfolyamon belépő új tantárgy az első félévben az emberi természet, a második félévben a társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja. A tárgy egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére, fenntartására, és a felnőttlét szerepeire. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat, valamint az európai azonosságtudat alaklulásához. Fejlesztési követelmények A tárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák, attitűdök, készségek, képességek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését. Megalapozza továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét. A személyiségfejlesztés során, előtérbe helyezett - attitűdök: nyitottság, tolerancia, önbizalom, belső kontroll, autonómia, felelősségvállalás - készségek: kommunikációs - és vitakészség, gyors helyzetfelismerés, a társas befolyás kontrollja, bizonytalanságtűrés - képességek: információkezelés, kritikai gondolkodás, mérlegelés, döntési képesség, konfliktuskezelés, figyelem összpontosítás, több szempontú megközelítés, empátia, együttműködés, integritás megőrzése, érdekérvényesítés, képesség a játékra és az örömre, kreativitás, célkitűzés, tervezés, céltartás, megvalósítás, rendszerszemlélet, rendszeralkotás. Az elsődlegesen fejlesztendő kompetenciák: felelősségvállalás és tudatosság. Belépő tevékenységformák Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, hipotézisek bizonyítása és cáfolata, szövegek megbeszélése és elemzése). Csoportmunka (működni, alkotni, dönteni) A játék (szerepjáték, szociodráma). Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és interjú szakemberekkel, adatok és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése, kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése). Kiegészíthetik bibliográfia készítése, a tanultak és feltártak vizuális megjelenítése, olvasmány- és eseménynapló vezetése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése, a tanult témaköröket bemutató kiállítások rendezése, segítségre szorulók megismerése, és megsegítése, művészi alkotás létrehozása egyénileg vagy közösen. 222

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173.

Pedagógiai program. Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 2013 Pedagógiai program Sárszentmiklósi Általános Iskola 7003 Sárbogárd Köztársaság út 171-173. 1 Tartalom 1 Helyzetelemzés... 4 1.1 Küldetésnyilatkozatunk... 4 2 1. Az iskola nevelési programja... 5 2.1

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben